Ministerieel beleid wekt Vervroeging Zoomsetunnel afgewezen Rijnmondwoningbouw ongunstig X SERVICE 3 W eo van ïerland Rijnmond wil totaalbeeld van Luchtvervuiling sterk gedaald door hoge Shell-schoorsteen wordt voorbereid V» Actiecomité Kethel tegen „bulderbaan" PTT blij met „Pijpleidingstraat" in studie voor Pernis-Moerdijk Contingentering te gering Onwel en overleden Man verduistert twintig mille Beslissing Bernisseprojeki Gevoeliger apparatuur nódig Man overleden aan gevolgen ongeluk GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN Protestvergadering 30 september BESPAART TONNEN PER JAAR ONTOEREIKEND REKENWERK DRIE REDENEN EENGEZINSHUIZEN GEEN WAARBORG Omroep Maatregelen m Gevolgen Comité hoogst (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks" bestuur van Rijnmond wil de Rijnmondraad nog in 1970 een verkeers- en vervoersplan voorleg er In de geleidebrief bij de Rijnmondbegroting zegt dit bestuur, Jjat een snelle tot standkoming van dit plan te meer noodzakelijk 1 'rndat in de naaste toekomst belangrijke beslissingen moeten wor den genomen over prioriteit en aard van een aantal hoofdverbin dingen. Daarbij is het Rijnmondbestuur in hoge mate verontrust over hetgeen dit gebied in de naaste en ook de wat verdere toekomst staat. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op rcgeringsni- is een studie aan de gang om te «men tot de aanleg van een brede ioleidingstraat" tussen Pernis en Moerdijk (Shell Chemie). Aan deze «die nemen de provinciale besturen Zuid-Holland en Noord-Bra- toat, Rijnmond en de betrokken ge meenten deel. Het dagelijks bestuur van Rijn- .pUH zegt in de toelichting" op- de „roting voor 1970 dat venvacht a worden dat het Rijnmondgebied m de toekomst startpunt zal gaan rnrtfen van nog veel meer pijpleidin gen dan er nu zijn. Door aanwijzing SJjn z.g leidingstraten zou een on- doelmatig grondgebruik en veel hin der worden voorkomen. In verband ■met de vestiging van Shell Chemie is de studie begonnen. Deze studie zal ertoe moeten bijdra- ren dat op korte termijn een oplos- sing "evondèn wordt voor de vele Wmtelijke en technische problemen en voor de vraagstukken van finan ciering, beheer en exploitatie en vei ligheid, die tot dusver de totstandko ming van dergelijke pijpleidingstra ten in de weg hebben gestaan. Het dagelijks bestuur zal bevorde ren dat een facet streekplan voor pijpleidingstraten in het Rijnmondge bied tot stand zal komen. Shell "Chemie heeft de pijpleiding- ierbinding met Pernis in de eerste .plaats nodig voor de bevoorrading Vande chemische fabriek bij Moer- dijk met grondstoffen. De aanvoer al' ten dele ook met kleine tankers [maximaal 20.000 ton) geschieden; de afvoer van produkten geheel. Dat icheepvaartverkecr naar en van de Moerdijk zal zich afwikkeien via een fcn „opgerekte" Dordtse Kil. Dezer dagen heeft de Shell nog- naals gesteld dat zij voor haar vesti ng :in Moerdijk geen kanaal door ie Hoekse Waard nodig heeft. Men betreurt het, dat het rijk geen aanleiding heeft kunnen vinden in Te gaan op het mede door het Rijn mondbestuur bevorderde aanbieding van de NV Benelux Tunnel gaan op het mede door het Rijn mondbestuur bevorderde aanbieding van de NV Benelux Tunnel- maatschappij de aanleg van de Zoomsetunnel te voorfinancieren. In dit aanbod lag besloten dat voor deze Zoomsetunnel geen tol behoefde te worden geheven, maar dat de tolhef fing voor de Beneluxtunnel een aan tal jaren langer zou dienen te geschieden dan bij totstandkoming van deze tunnel was overeengeko men. Nu van een vervroegde aanleg van de Zoomsetunnel geen sprake is, kan het Rijnmondbestuur geen enkele vertraging in de aanleg van de oost-west-metroverbinding en de me- tropuitbreiding naar Capelle aan dén IJssel en Spijkenisse accepteren. Het in gebruik nemen van Caland- brug en Harmsenbrug moge op zich zelf een belangrijke verbetering ge ven in de verbinding met Botlek en Europoort, door het uitblijven van definitieve beslissingen omtrent de vervanging van de volstrekt ontoe reikende verbindingen tussen IJssel- monde en Voorne-Putten en Rozen burg is het effect van deze beide nieuwe bruggen duidelijk beperkt. En de nieuwe tunnel die de Baren- drechtsebrug vervangt heeft de pro blematiek in Rijnmond nauwelijks verlicht. De staatssecretaris van verkeer en waterstaat heeft doen .weten, flat hij gezien het grote aantal te nemen Jn- (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM De vooruitzichten op het gebied van woningwetbouw én premsebouw zijn in het Rijn mondgebied niet gunstig, aldus het dagelijks bestuur van Rijnmond in de geleidebrief bij de begroting voor het komende jaar van dit openbare lichaam. Inderdaad gaf de maatregel van de minister om een speciaal contin gent toe te wijzen voor de bouw van premiehuurwoningen door corpora- i lies .deze bouw een injectie. Zoals imen weet, kunnen de woningbouw- corporaties deze woningen bouwen met tien procent eigen geld en een gemeentelijke garantie voor de ove rige negentig procent dan wel een (volledige garantiedekking zonder eigen middelen als het bejaarden- woningen of keuzewoningen betreft. Deze injectie is echter uitgewerkt, zodra uit de geldmiddelen van de woningbouwcorporaties de vereiste den procent niet meer kan worden (gefourneerd en bjj vele corporaties i is dat nu al het geval. De nog steeds stijgende rente voor hypotheken werkt remmend op de premiebouw door particulieren. Dat de aantallen in aanbouw zijn- te woningwetwoningen herhaalde lijk uitgaan boven de toegestane con- tingentering is enerzijds te danken aan het feit dat een bejaardenwo ning slechts voor een halve contin gentswoning telt en anderzijds aan de toeslagen voor efficiënte bouw en bouw met grote elementen. Rijnmond heeft in dit opzicht een optimaal gebruik gemaakt van het toegewezen contingent. Een groter contingent is dringend gewenst. Met het oog op de ontwikkeling van de Maasvlakte en de wervings campagne van de industrie meent het dagelijks bestuur van Rijnmond dat het aan de woningbouw dat aan de woningbouw in de toe komst hoge eisen zullen moeten wor den gesteld. Bovendien stellen de van buiten het Rijnmondgebied komende werk nemers als regel alleen prijs op een eengezinshuis hetgeen betekent dat de bouw van eengezinshuizen zal moeten worden, gestimuleerd. Deze tendens is Teeds merkbaar in de woningbouwplannen. Eind april waren er in de Rijn- mondgemeenten tezamen voor 4.900 woningwetwoningen waarvan 1.550 eengezinshüizen. Van de 5.000 pre- mievvoningen, die toen waren ge pland, waren er 2.878 eengezins huizen. 3 VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten, TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Bijzondere garantieen nazorg voor een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograph Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest mo derne apparatuur uitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM vesteringsbeslissingen en de beperkte financiële mogelijkheden wil trach ten op de afsluiting van het ver- keersonderzoek van het Nederlands Economisch Instituut. Het Rijnmondbestuur heeft daar voor begrip maar signaleert daarbij da het rijk daarmee tóch vooruit lopend op dit 'onderzoekt heeft aangekondigd grote investeringen ten behoeve van verkeersvoorzieningen elders te zullen doen, Het Rijnmondbestuur acht dan ook de vrees gewaarborgd dat de conti nuering van grote werken ten behoe ve van het verkeer in het Rijnmond gebied onvoldoende is gewaarborgd. Het meent dat een verdere stagnatie in de verbetering van de verkeers- structuur in toenemende mate een doorkruising inhoudt van het beleid van Rijnmond, van dat gebied een functionele eenheid te maken. Uit verschillende onderzoekingen is gebleken dat het grootste aantal ver plaatsingen zich voltrekt binnen het Rijnmondgebied. Daarom dient ieder uitstel van werken ten behoeve van het verkeer in dit gebied te worden vermeden. De vervanging van de Maasbrug gen in Rotterdam, de bouw van een nieuwe oeververbinding niet Voor ne-Putten en de uitbreiding van het metro-net hebben een zodanige ur gentie, dat verder uitstel onaan vaardbaar is. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Rijnmondbe stuur wil een totaalbeeld verkrijgen van ed factoren, die in hun onderlinge samenhang en gewicht de leefbaarheid in ons gebied bepalen, aldus zeggen ge committeerden in hun memorie van toelichting op de begroting voor 1970, Vier hoogleraren werken samen met de staffunctionarissen van Rijnmond aan een eerste verkenning van dit pro bleem,. Het zijn prof. dr. W. F. J. M. Krul (milieu-hygiënist), prof. dr. C. J. B. Trimbos (psycho-hygiënist) en prof, dr. R. Wentholt (sociaal-psycholoog)De milieu-factoren zijn inmiddels geïnven tariseerd en de probleemstelling is ge formuleerd. Men is nu'bezig een proef- enquête op te stellen, die aan het licht moet brengen welke milieufactoren de bevolking als belangrijk ervaart. Mo gelijk krijgt de Rijnmondraad over enige tijd het voorstel tot het houden van een representatief onderzoek. Op verzoek van Vlaardingen worden de beschikbare meetresultaten van de 24 uurs zwaveldioxydemeters van TNO op een speciale manier geanaliseerd. Men maakt gebruik van een methode, waarbij een van meteorologische om standigheden onafhankelijke trend van het vervuilingsniveau wordt berekend, dienstig voor het nemen van beleids beslissingen. Na toetsing van deze methode op zün bruikbaarheid ligt het voor de hand, aldus het Rijnmondbestuur, dat ook voor vele andere delen van het gebied dergelijke berekeningen zullen wordeiR verricht, ook voor andere vervuilings componenten dan zwaveldioxyde. Verder wordt er naar gestreefd meet apparatuur voor stikstof en oxydantia als aanvulling op de reeds gebruikelijke 24-uursmetingen van deze verontreini gingen in het Rijnmondgebied en naas te omgeving opgesteld te krijgen. Hier bij is de medewrking nodig van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, dat deze apparatuur in het prorfnet voor Twente gebruikte. ROTTERDAM -- De 67-jarige heer H. Th. Slingerland uit de Chris Ben- nekerslaan is dinsdag terwijl hij op zijn fiets op de Groenendaal reed, onwel geworden. Toen hij wilde afstappen, bleef hij haken en viel op de straat. Bij aan komst in het Dijkzigtziekenhuis bleek hij te zijn overleden. ROTTERDAMDe 2T-jarige boek houder 3. A. W. uit Rotterdam is dinsdag in bewaring gesteld. Hij werd verdacht van verduistering in dienstbetrekking ten name van een scheepsreparatiebedrijf. Hij bekende een bedrag van ruim twintigduizend gulden te hebben verduisterd. In een interimrapport concludeert de door de minister van verkeer en waterstaat ingestelde werkgroep oe ververbindingen westelijk Rijnmond, dat de hoogste prioriteit moet wor den toegekend aan de vervanging van de Botlekbrüg. De minister heeft zich daarmee verenigd, evenals het Rijnbestuur. Maar de noodzaak van een vervan ging van de Spijkënissebrug is er evenzeer. Ook nadat deze brug .werd verhoogd is zij door de geringe breedte van het wegdek en de nog steeds regelmatige openingen ten be hoeve van het scheepvaartverkeer volstrekt ontoereiekend. De vervanging van de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht door een tuneel, kan niet worden gezien als een verlichting van de Rijn mond-agglomeratie. Teleurgesteld is het Rijnmond bestuur over het uitblijven van. de beslissing om de Rijnroute zo spoedig mogelijk door te trekken tot Babbe- rich. Het industriegebied van Euro poort en de Maasvlakte heeft drin gend behoefte aan een rechtstreekse wegverbinding met het Ruhrgebied. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Nu voor het ge bied een struktuurschets in voorbe reiding is ontstaat meer dan tevoren aanleiding om door middel van in ventarisatie te komen tot het opstel len van een z.g. masterpian voor de recreatiebehoeften, zo zegt het dage lijks bestuur van Rijmond in zijn memorie van toelichting op de begro ting 1970. Ter voorbereiding van die inventa risatie is inmiddels een vragenformu lier opgesteld dat alle Rijnmondge meenten zullen krijgen met het ver zoek zoveel mogelijk gegevens te verstrekken. De Rijnmondwa- tersportcommissie heeft een inventa risatie gemaakt van de wateren met een beoordeling van de kwaliteit als De vraag of Rijnmond al dain niet met het recreatieprojekt Bemisseplan kan voortgaan is 'in een beslissend stadium gékomérC Het advies zal worden gevraagd van hét CAS, het college van advies'.en samenwerking, waarin Rijnmond en gemeenten zijn vertegenwoordigd. Verwacht wordt dat het rijk een vesteringskosten zal geven, de pro vincie 15 pet. Voor de deelnemende gemeenten reot dus 10 pet. Daarbij komen te zijner tijd de exploitatie^ kosten, waaromtrent de gemeenten inspraak krijgen. Een Rijnmondvertegenwoprdiger (die evenals afgevaardigden der na tuurgebieden beherende verenigingen zitting heeft) is opgenomen in het dagelijks bestuur van het recrea tieschap Westvoorne, dat de gemeen ten Oostvoóme en Rockanje hebben gevormd. Het schap hield zich bezig met een verruiming der toegankelijk heid van het strand voor auto's van Oostvoorne uit tot over de grens met Rockanje en inrichting van ruime parkeervakken. Eerder gold een ver bod voor auto's op het Rockanjese strand. Het ontstaan van het schap zal het ook mogelijk maken. Om financiële redenen kon Rockanje de suggesties voor de aanleg van een derde slag, gedaan in een rapport van Rijn- mond's landschapsdeskundige, niet uitvoeren. De commissie inzake de regionale omroep is vrij snel tot een voorlopig advies gekomen, waarin voor de totstandkoming daarvan een krachtig pleidooi wordt gehouden. Toetreding van Rijnmond tot 'de gemeenschappe lijke regeling ter behartiging van be langen van gemeentelijk voortgezet onderwijs is'tot dusver niei mogelijk gebleken. Gezien het ontbreken van wettelijke bevoegdheden bij het openbaar lichaam rezen bezwaren. Overleg in CAS-verband wordt ge pleegd over de mogelijkheden de so- ciaal-ps/chologische begeleiding der schoolgaande jeugd in regionaal ver band. Ook de Stichting Geestelijke Volksgezondheid is in dit overleg be trokken. Gezien deze onderwijsont wikkelingen is nog niet overgegaan tot het aanstellen van een ambtenaar voor onderwijszaken-. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De vorig jaar zomer in gebruik genomen 213 meter hoge schoorsteen op het terrein van de Shell-raffina- derij in Pernis heeft afgelopen winter de concentratie van zwa veldioxyde (S02) in de lucht sterk doen dalen. Het effekt van de schoorsteen op de situatie in de omgeving van de raffinaderij is frappant. Het is zelfs nodig geweest om in de meetstations van de Shell gevoeliger apparatuur te installeren om de zwaveldioxyde- concentraties te kunnen volgen. Ook uit de nog niet gepubliceerde cijfers van de Coördinatiecommissie Meting Luchtverontreiniging in Zuid- Holland voor de winter 1968-1969 blijkt dat de schoorsteen bijdraagt tot de bestrijding van de luchtver vuiling. In het gebied van Vlaardin gen, waar in vroegere winters het dagelijkse gemiddelde van de S02- concentratie vaker dan tien procent van de tijd werd overschreden, bleef de verontreiniging duidelijk beneden deze norm. Dr. ir, G. S. van der Vlies, chef van de technologische afdeling van Shell Nederland Raffinaderij N.V., meent dat de bouw van hoge schoor stenen belangrijk kan bijdragen tot een verminderde luchtverontrei niging door zwaveldioxyde. Bij Che vron is onlangs ook, zo'n schoor steen in gebruik genomen; bij Esso gebeurt dat binnenkort. Het is een duidelijke zaak dat het loslaten van rookgassen de komende tijd zal moeten toenemen. Een toe neming van de welvaart gaat name lijk gepaard met een hoger energie verbruik. De in de atmosfeer ge brachte rookgassen zouden echter wel op een constant peil gehouden kunnen worden. De overlast van industriële rook gassen kan, behalve door hoge schoorstenen, ook door nog andere maatregelen worden beperkt. Shell is er bijvoorbeeld toe overgegaan om in de installaties die niet zijn aange sloten op de hoge schoorsteen, uit sluitend brandstof met een laag zwa- velgehalte te verstoken. Door de vele maatregelen die de industrie in het Rijnmondgebied de laatste jarer, heeft genomen, is de concentratie van zwaveldioxyde re- ROTTERDAM —--In het Clara- ziekenhuis is de 60-jarige E. B. C. v. d. Stel uit Rotterdam overleden, die op 14 augustus van dit jaar betrokken was bij een ongeval in Barendrecht. Hij wilde toen met zijn bromfiets de Kilweg oversteken en werd toen aangereden door een auto. Vraag map met belangrijk docu- mentatie-materiaal over wasautomaten met vergelijkende prijslijst. Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuze bepalen. U ontvangt deze documentatie map GEHEEL GRATIS ■1IIIIIHIIIIIIII11II pi ik ontvang gaarne gratis map a documentatie wasautomaten. naam adres plaats Schrijf op uw enveloppe r I „MODERN", j H antwoordnummer: 1938 - Rotterdam. Geen postzegel opplakken. ji (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In Kethel is een actiecomité opgericht, dat gaat pro testeren tegen de aanleg van een zo genaamde „buldedbaan" op de Luch thaven Rotterdam. Dinsdag 30 sep tember wordt in „De Rank" een „an- waar ook vertegenwoordigers van co- mité's van Schiebroek, Bergschenhoek en Beckel Rodenrijs aanwezig zullen zijn. Het comité is van mening dat er na vele publicaties over de Rottdrdamse plannen en de laatste persconferentie van de waarnemend directeur ir. Th. Brouwer, alle aanleiding is om grote bezorgdheid uit te spreken over de 'toenemende geluidshinder, ook in Schiedam-Kethel-Groenoord. „Het is duidelijk, dat Rotterdam ernaar streeft om straks, wanneer Schiphol zijn maximum capaciteit heeft bereikt, dete verwachten spitsen van die luchthaven op te van gen. Rotterdam wil zijn eigen grote luchthaven". „Het is dan ook de bedoeling van Rotterdam de luchthaven uit te brei- - ROTTERDAM Dé proeven met mechanische postbehande- ling in het districtskantoor van de PTT te Rotterdam werpen over het algemeen uitstekende resultaten af. De nieuwste scha kel in de keten van bewerkingen is een zogenaamde schiftmachi- ne, die bij wijze van proef reeds één maand draait en waarmee de bedrijfsleiding meer dan con tent is. Deze schiftmachine, die de in post zakken aangevoerde correspondentie splitstin een deel dat wél en een deel dat niet mechanis :h kan worden verwerkt, bespaart de FTT enige ton nen per jaar. Wanneer in alle dis trictskantoren van ons land tot, me chanische postbehandeling zou wor den overgegaan, kunnen de kosten van de PTT met enige miljoenen gul dens per jaar worden teruggebracht. Beslissingen over mechanisatie van deze omvang zijn echter nog niet ge nomen. De resultaten, die het Rotter damse districtskantoor als „proefbe drijf" van de PTT boekt, zijn in de naaste toekomst bepalend. Vast staat wel, dat de bedrijfsleiding van het districtskantoor Rotterdam de plaatsing van schiftmachines in an dere kantoren van harté zal aanbeve len. De schiftmachine in het Rotterdam se kantoor is een primeur voor ons land. Bij de mechanische postbehan deling, die nu bij deze schift- of cul- lingmachine begint, wordt voorts ge bruikgemaakt van een opzet- en een sorteermachine. Deze omvangrij ke mechanisatie heeft de „handenar beid" echter nog niet geheel verdron gen. Dc heer J. J. Lugte, directeur van het Rotterdamse districtskantoor, ver wacht in de toekomst echter nog, dat deze handenarbeid tot een absoluut minimum zal worden teruggebracht. den met een startbaan van 3500 me ter ten noorden van de Doenkade. Dit is precies in het verlengde.van Ke. thel-Groenoord-Holywijk". „Een bouwkundige van de Tech nische Hogeschool te Delftis door een onderzoek tot de conclusie geko men", aldus vervolgt-het comité, „dat Kethel-Groenoord in een gebied komt te liggen, waarin in verband met de geluidshinder geen woonwij ken mogen voorkomen", „Wanneer men dus zou besluiten het vliegveld uit te breiden met de startbaan van 3500 meter, zal dit voor de bewoners zeer naangename gevolgen hebben". Over de laatste persconferentie van ir. Th. Brouwer worden de volgende opmerkingen gemaakt: Uitvoerig werd de gunstige ligging van de luchthaven genoemd ten op zichte van het wegenstelsel in de on middellijke omgeving. Aan de wel zeer ngunstige ligging van de luch thaven ten opzichte van de woonge bieden Kethel-Groe- noord-Holywijk-Overschie-Schiebroe en Berkel-Rodenrijs als gevolg van. de geluidshinder en de gevarenfactor wen! nauwelijks aandacht besteed. Het comité noemt het nogal goed koop eerst tot uitbreiding te beslui ten en daarna pas een bureau op dracht te geven tot onderzoek van de geluidshinder. Volgens ir. Brouwer zou de meeste geluidshinder afkomstig zijn vc de sportvliegerij. De straalvliegtuigen met hun oorverdovend gebulder wor den door hem niet met name ge noemd. „Natuurlijk niet, want juist deze toestellen maken'deel uit van de lijndiensten, die men nu met alle mo gelijke moeite voor Rotterdam tracht aan te trekken". In het comité, dat de protestverga dering belegt, hebben onder meer zit ting: lrs. E. Verwaal, herv. predi kant, M. J. M. Wyster pastoor ,J.D van Veisen, hoofd Kon. Julia- naschbol, J. j. van Amerongen, hoofd Burg. Verveenschool, P. D. As, hoofd Dr. Sauërschool, G. A. H. M. Poels, hoofd Mgr. Beckersschool, P. v.d. Kuy, arts, H. J. J. M. Willemsen, redacteur,B. D. Roza, redacteur. GESLAAGDEN gelmatig gedaald. Meteorologische omstandigheden (een toenemende ge middelde windsnelheid en een daar aan gepaard gaande hogere gemid delde wintertemperatuurzijn'be langrijke. faktoren voor, deze; terug gang geweest. De winter 1968-1969 was echter ongunstiger wat dit be treft, maar tóen ging het effekt van de hoge- schoorsteen en een groeiend gebruik van aardgas (dat geen, zwa vel bevat) een rol' spelen in de af nemende luchtverontreiniging. Volgens de heer. Van der Vlies gaan de industrieën percentsgewijs steeds 'minderaan de luchtvervui ling bijdragen. Ruimteverwarming en het verkeer zijn nog steeds, zeer be langrijke bronnen van verontreini- ging. In het "Westland bijvoorbeeld is de concentratie zwaveldioxyde regelmatig vrij hoog (stoken in tuin-, bouwkassen met lage schoorstenen).' J)E KINDERFANTASIE is rijk. Een waarheid als een koe, waar mee iedere, qi'der het eens zal zijn, maar toch sta ik élke keer weer verbaasd over hun vindingrijkheid. Zijn. 'heMte ene keer de rake of dwaze opm&tangen van mijn buur kinderen, de andere keer schiet ik onwillekeurig in de lach als een jo chie in de üym een heel moeilijke vraag stcIVa™ zijn moeder. 't Is een hekend feit dat kinderen soms pijn*» vragen kunnen stel len die miffer noodzaken met een rood hoofd de tram bij de eerste de beste halte te verlaten. Een schouwspel, dat toch altijd op je lachspieren werkt. - - Een ander schouwspel, dat even-, eens van veel. fantasie- getuigt, zag ik op de Statensingei in Rotterdam— Blijdorp. Met .doodernstige, gezich ten speelden op een mooie nazomerr dag een paar. jongens „pontje". Van wat 'ruwe planken- was eèn vlot in elkaar getimmerd, bepaald niet met de nodige' 'vakmanschap, zódat ik in "zeker opzicht mijn hart vasthield.' Zou het vlot-de kinderen hóuden, of'niet?. - Het hield,en even later werd. de fiets erop gehesen, die als „vracht" moest dienen. De passagiere vond het kennelijk allemaal wat griezelig en bleef liever met 'beide voeten op het droge, Helemaal „echt" werd hei pas, toen het (span de „roeispanen"ter hand nam en. als volleerde pontba zen naar de overkant roeiden tegen de stroom in natuurlijk. 4"1 ELUKKIG denk je dan, als je dat zo eens bekijkt. Gelukkig, dat hier tenminste ruimte is voor de kinderen, om te spelen. En onwille keurig dwalen je gedachten even naar (bijvoorbeeld) het Oude Wes ten, waar nauwelijks een plekje is te vinden zonder voorbijsnellende auto's, rinkelende fietsbellen en jachtige voetgangers. Ook gezien in Blijdorp. en dat is dan een heel ander onderwerp bovendien heb ik het niet zelf gesig naleerd, maar een lezeres uit de Sou- rystraat ligt een akelige hoe veelheid papier en rommel op straat, zelfs op zondag. Hoe durft dat papier, 'ben je haast geneigd- te zeggen, 't Is en blijft echter een naar gezicht en ik kan me dan ook voorstellen dat mensen zich hieraan -ergeren. Noodzakelijk is het immers niet. De Roteb komt twee maal per week langs ook een waarheid als een koe, zult u zeggen. En wié aan zijn vuilnisbak niet genoeg heeft, kan toch best even een wandelingetje maken langs een winkel, waar die grijze plasticzakken worden ver kocht. Dan natuurlijk wel even naar binnengaan #ok. „OnvenehSligheid- is de oorzaak", schrijft CZ23 lozere». En daar kon tij •best eens selfjk in hebben. Dom is die onverschilligheid, want van al die rommel op straat ondervinden wij zelf ook de last, als vlugge 'kin derschoentjes .kleverige papiertjes weer mee naar binnen 'brengen. Tja, mensen,f het is nog geen „Schoon Schip" in Rotterdam on danks goedbedoelde akties. Als;' de mentaliteit niet verandert....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1