centrum Groenoord in oude boerderij ;an De Hoek tot Vlaardingen ABN Spaarbiljet 1969175. Algemene Bank Nederland Bescherm trekvogels tegen hoogspaniiiiig "Komeens kijken in Commanderijstraat AGENDA EMOUS die nilffUfefil móéten f g I van daalen jr. f.100.- groeit naar f.150.- in vijf en een kwart jaar VAN TO0R KEUKENCENTRUM §C Dimplex Zeven verenigingen in competitie Brief aan gemeenteraad: Acht meisjes in finale van voorleesstrijd I Bazar van bejaarden in De Valkenhof vandaag geopend WD-BIJEENKOMST IN VLAARDINGEN woensdag 1 oktober Instuif voor leden en oud-leden DV0 '32 VR0E6 OF IAAT ZULT U TOCH VOOR EEN TIELSA AANBOUWKEUKEN BÏS' 'SSEM J. v. d. room a co. N.v. «Ss,: uITB EIJERSE el. technTbur. vêrhaghT ^teltfoS? <01<O 942486 346494 Wedstrijden van seliietkring Westland PHIL5PS m batterijen Tafeltennis verkoop schoenmarkt 2' etage Kindercrèche int dat is een samengestelde interest van 8% per jaar! de inkomstenbelasting verschuift, en dat kan fiscaal voordeel opleveren en bovendien krijgt u, als u meedoet met het Algemeen Premie Spaar- plan, 'n extra premie, omdat er 5 jaarwisselingen in de spaarperiode vallen elk kantoor van de ABN kan u alle inlichtingen verstrekken over de finan ciële voordelen van het ABN spaarbiljet 1969/75 U bent welkom bij de exclusief tielsa-dealer C3MP1EX o.a. verkrijgbaar bij onderstaande DIMPLEX DETAILLISTEN mkendkecht; Fa. JISK00T 0NNINK Dorpsstraiir" Fa. J. C. DE B00Y S0MMER N.V. Mn de ijssel: vogelenzang de jong Fa. J. VERHAGE f«5ÈRL5Sn: Fa wÏJNÏjT RADIO ST0LTE N.V. DE GRIJS DE GIER N.V. VAN ZWOL N.V. "ADR. kweekITZN. Fa. HART0G f^DHECHT: VAN DEN HERIK N.V, ROUTE SCHIEDAM en dagelijks VLAARDINGEN en morgen en dagelijks OW SPORTZAAK voor binnen ren baHensportariikëlen wei swlflwSniHHi! goed zijn! I» W ^UBLIJK PLATENBONNEN HALEN Bli: [„HARDINGEN - Aan de tafel- 'S.petitie van de afdeling Rot tum van de NTTB. die maandag m zal worden deelgenomen door «-en Vlaardingse verenigingen, wi elkaar 32 teams op de been brengen. Intiem is de grootste pairing net 13 teams. Daarna volgt Sandiaan (6), URTTC (4), Shell Jpn de verenigingen Flardinga, Sun- M en De Windmolens met ieder teams. De enige vereniging die Ld iunioren aan de competitie decl- ifflt is Intiem, dat liefst 12 teams at ingeschreven. Het eerste team ze]£^ m de landelijke klasse uit fis ingedeeld bij Nedloyd, Amster- 1 Scilla, Leiden, Impuls, Gouda en pStar uit Goirle. intiem heeft dus bij elkaar 23 Lms maar daarvoor heeft men dan :i eigen jeugdafdeling (met drie wisjesteams). 'tol de 32 teams komt alleen In- J. Ujt in de eerste klasse. Verder Lr teams in de tweede klasse: 11 v' in de derde klasse; 10 teams 5, de vierde klasse en zes teams in de lilde klasse. Inmiddels hebben de meeste ver ingen hun teams met de nodige samengesteld. Straks zal moeten tbiriien of het al of niet deelnemen vn de trainingsbijeenkomsten nade le gevolgen zal hebben voor bet ver- Ij're verloop van de competitie. MAASSLUIS Tot nadere aan- Ikondiging zal de algemene begraaf- fpiaats aan het Prinses Julianapiant- l^eenteraden. lioor Provinciale Staten, Rijnmond en |»en op werkdagen voor bezoekers l'djn gesloten. Oo de begraafplaats fsorden verschillende werkzaamhe- Iden uitgevoerd. SCHIEDAM - Binnen een maand hoopt de nieuwe wok Groenoord een uniek wijkcentrum rijker te zjjn: de boerderij Landvreugd. Deze boerderij was uiteraard een agrarische „ves ting" tot de oprukkende steenmassa van Groenoord de oorspronkelijke bc- HOEK VAN HOLLAND De Itomende week zal een inzameling fjorden gehouden ten bate van het isnt Nicolaasfeest. Zoals gebruike lijk: is een comité ook dit jaar weer Ktezig met het organiseren van het Ikmderfeest Aan de kleinsten zal een Waar koopt U tegenwoordig een paar damesschoenen bene den het tientje..... Op onze schoenenmarkt, 2e «age, geiden nog 2ulke voor oorlogse prijzen! Want dat kosten ze, nog géén tiert gulden, deze elegante da- meachoontja» in lakuitvoermg. met moderne leest, biokhakje en originele versiering,.Keurig afgewerkt met anti-slip hieltje. cadeautje worden gegeven, waarvoor de huis-aan-huis-colleete bestemd zal zijn. HOEK VAN HOLLAND De 61-jarige heer W, E. Wigbolder uit Arnhem is op de Noorderpier geval len. Hij liep een bekkenfraetuur op. Na behandeling door een arts is hij in het ziekenhuis opgenomen. MAASLAND Tijdens de jaar vergadering van voetbalvereniging MVV is een comité opgericht voor de aanschaf van een. geluidsinstallatie. Bij het comité is momenteel al ƒ300, binnengekomen. Men denkt in totaal 1.000,nodig te hebben. Vrijdagavond om S uur begint de verkoop van deze modieuze damesschoentjes, in lak, goede leest met biokhakje, in de kleu- ren zwart en bruin, maten 37 t/m 41, per pa3r Ook maandagmorgen open Géén te!, of schrift, best VLAARDINGEN Vanmiddag is om twee uur in' het bejaardencen trum DeValkenhof-een bazar ge opend, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het ontspan ningsfonds van de beiaarden. De bazar .is -vanavond geopend -tot- elf uur en morgen (zaterdag) van 's-mcr- gens tien tot 's avonds elf.uur,. De-bazar'is opgezet door de „Werk groep bazar 1969", bestaande uit twaalf dames, vier heren en onder leiding van directrice mejuffrouw M. C. M; Prins. Het grootste'gedeel te van de verkoping is door de be woners van De Valkenhof zelf ver vaardigd. De dames zijn vele maanden ge leden al begonnenmet" hetmaken van .allerlei nuttigegebruiksvoor werpen en kledingstukken. De heren hebben zich evenmin onbetuigd ge laten en met vaardige handen aller lei fraais, in de hobbyruimte ge knutseld. Ook de bewoners van de Westwijk hebben voor het slagen van, deze verkoping hun (financiële) mede werking verleend en de middenstan ders zijn niet achter gebleven. Behalve een aantal kraampjes met goederen, zijn op de bazar ook een aantal bijzondere stands ingericht, zoals voor de grabbelton, roosjesboom en het trekken van pakjes. Bezoekers van de. bazar kunnen desgewenst in de hal een kop koffie of frisse dronk „met wat erbij" halen. MAASLAND De wethouder Jan culturele zaken en onderwijs, de jVer A. Buitelaar, opent morgenoch- j™ om li uur een dependance van balletschool „Coppelia" in „Het Tref- DURt" weners naar elders verjoeg. Sinds die tjjd, en dat is al een hele poos ge leden, dateren de plannen om van deze uniek gelegen boerderij het le vende centrum van Groenoord te ma ken. De wijk vereniging Groenoord is steeds de grote animator van dit'wijk centrum geweest. Een van de voor naamste onderdelen van de boerderij Landvreugd zal de sociëteit worden. Iedere belangstellende kan daar bin nenlopen, het moet een trefpunt wor den van alles wat zich Groenoorder' kan noemen. In de boerderij zal ook de kinder crèche een belangrijk deel innemen. Op het ogenblik is de beheerscom missie nog op zoek naar een aantal gehuwde ex-kleuteronderwijzeressen in Groenoord, dat een ochtendje of middagje kan vrijmaken om het zo noodzakelijke toezicht te houden. Het bestuur van de wijkvereniging Groen oord is er zich van bewust; dat de levensvatbaarheid - van.deze vereni ging staat of valt met, het slagenJvan de opzet van boerderij Landvreugd. Nadrukkelijk wordt verklaard, dat de boerdery niet alleen als onderko men dienst zal doen voor de wijk vereniging Groenoord. Alle andere verenigingen van welke aard ook kunnen terecht in dit wijkcentrum. De wens van de wijkvereniging Groenoord is dat vele verenigingen uit Schiedam en Groenoord van dit aanbod gebruik zullen maken, zodat na de opening geen ruimte meer on bezet zal zijn. Dit is de boerdcry Landvreugd, binnen een maand vermoedelijk het wijkcentrum voor Groenoord. VLAARDINGEN Op maandag avond 6 oktober a.s. (aanvang 20.15 uur) zullen de afdelingen Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland van de Volkspartij voorVrijheid en Democratie een gezamenlijke bijeen- De V.V.D. en de a.s. verkiezingen komst beleggen in de zaal „Harmo nie" aan de Schiedamseweg 51, met L. Vonhoff. Niet alleen de leden maar ook be langstellenden zijn 'van harte .welkom op deze avond, die het begin is van een winterseizoen met veel plaatselij ke politieke activiteiten. Op deze avond zullen de volgende onderwerpen worden aangesneden: De V.V.D. en de landelijke politiek; als gastspreker het Tweede Kamerlid, tevens hoofdbestuurslid, de heer H. J. VLAARDINGEN - In tegenstelling tol Schiedam, waar vanaf morgen (zaterdag) met een speciale hengel mag worden gevist, maakt het be stuur van de Vlaardingse Hengelaars Bond bekend, dat het snoekseizoen eerst ingaat op woensdag 1 oktober. Dit geldt voor alle Vlaardingse wa teren, alsmede deVlaardingse Vaart en de Bocnervliet. VLAARDINGEN - DVO '32 organic sèert vanavond voor alle oud-leden en tegenwoordige leden een grote instuif met klaverjassen in zijn club gebouw aan de Marathonweg. Het DVO-bestuur wil dat de oude.,leden de band met de vereniging' zullen herstellen. Het kan in de jaren veer tig geweest zijn - in de ZAC-compe- titie - dat de leden elkaar voor het laatst hebben gezien. Vele leden wa ren vorig jaar november bij de ope ning van het nieuwe „paleis" en bij DVO's promotiewedstrijd tegen DOS '32. HOEK VAN HOLLAND De collecte ten bate van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront heeft ƒ942,05 opgebracht. I Alle modellen kunt u geheel vrijblijvend in onze showroom bewonderen. Waarom dan nu niet. CALLENBURGSTRAAT 74 - VLAARDINGEN, TELEFOON 352979-343193 jubileum De heer N. r, Vermeydcn ls veertig Jaar geleden in dienstgekomen bli de firma Vlrtke Co., reders, carga doors en expediteurs te Rotterdam. Op 29 juli Js lilj benoemd tot ridder In de orde van Oranje Nassau. Woensdag 1 oktober wordt een receptie gehouden in het Park hotel van IS tot 17.30 uur. pRIVCIlEM: telefoon 01808 2403 Kwekelstraat 40 telefoon 01S30 2052 XRIMPF'V Hoogstraat 1723 telefoon 01830 2735 Teehn. Bureau Parallelweg 13, tel. 01803-4244; Raadhuispl 78. tel. 3088 Vestdijk 45—45 telefoon (01870) 2547 ij'IVDBRKEKKi ~r onccfUAADT All/ Irisstraat tel. (01804)—6490 (na 18 C. BOSSCHAAKI N.V. uur telef. 6927) ook In Barendrecht tel. (01806) 2883 (na 18 uur tel. «1804 6718) Westvoorstraat; 14 telefoon (01860) 2802 L*omïïBAMi Laffendijk 31—35 telefoon (01804) - 3030 Mathcnesseipleta 45 telefoon (010) 257713 Pleinweg 136—-138 telefoon (010) 273628 173295 Kleiweg 110 125 187 telefoon 181810 1834S2 228197 ^liEBRECHÏj™ |ipUKENIssËT" Meent 22-34, tel. 137410; Ro.tterdam- sedijk 447 (Schiedam) inlet. 269S4S ~rï~rZ~~i n ïTËöunrc A7W. de jLandgraafstraat 49 El. Techn. Bedr, R, VERHOEFtelefoon (oisw .3073 ''•AARDivgeN: Groene Kniisstr. 4, tel. 01880-4179» Plateau 19» Voorstr. 24, filialen te Hoogvliet, Poortugaal en Rockanje "DÏrk de Derdelaan 3- telefoon 343790 W. Ruysplein 8 telefoon (01850)-2852S (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN - In de hal van de Dr. A. Plesmanschool en in de muziekzaal van de scholengemeen schap Groen van Prinsterer hebben 24 kinderen uit de hoogste klassen van een groot aantal lagere scholen meegedaan aan de halve finale in de Vlaardingse voorleeswedstrijd. Deze wedstejjd wordt gehouden in het kader van de Kinderboekenweek. Acht meisjes mochten naar. de plaatselijke finale. Zij zullen dins dagavond 14 oktober- in de zaal Harmonie strijden om de eer, wie zich de beste voorlezeres van Vlaar dingen mag noemen. De winnares zal het moeten opnemen tegen win naars van andere steden. De acht Vlaardingse finalisten zijn: Adrianne Baggerman (Prof. mr. P. S. Gerbrandyschool), Margreeth Blom (Dr. H. Bavinckschool), Marjan van Dijk (Nic. Beetsschool), Christientje Hardeman (Vlaardingse schoolge meenschap), Arja Heilema (Prinses Wilhelminaschool), Wilma Huibers (Van Maerlantschool)Jeanette van Leeuwen (Prins Hendrikschool) en Anja Suurmond (Dr. A. Kuyper- school). Een van deze acht meisjes zal worden afgevaardigd naar de regio nale wedstrijden. De verliezers staat na afloop van de finale in de Har monie een kleine verrassing te wach ten. De landelijke finale wordt ge houden in een televisie-uitzending, die in de Kinderboekenweek van 15 tot en met 25 oktober wordt gehou den. VLAARDINGEN Ongeveer dertig bewoners .van.de Commanderijstraat hebben B. en W. en de gemeenteraad schriftelijk uitgenodigd eens een bezoek aan hun straat te brengen. De stadsbestuurders zouden niet kunnen lopen op de stoep vanwege de slechte betegeling en op straat zouden ze struikelen over de gaten en putten in. het wegdek. De bewoners nemen het niet langer meer en vragen het gemeentebestuur aan de onhoudbare toestand een einde te maken. „We beginnen zo lang zamerhand te geloven iri een vergeten hoek te wonen", aldus de brief. B. en W. stellen de gemeenteraad voor de brief in hun handen te stellen ter afdoening. (Van .een. onzer" Verslaggevers) VLAARDINGEN Dc heer R. Leunis uit Vlaardingen, secretaris van de Vogelbeschermingsraad Zuid- Holland, heeft'in een brief aan de gemeenteraad gevraagd de in de Broekpolder .eventueel aan te leggen hoogspannin'gsleidingen te voorzien van- verlichte ballons. Deze ballons moeten voorkómen» dat vogels zich tegen de draden te pletter vliegen; Het is dé vraag of de heer Leunis met 'zijn verzoek bij de Vlaardingse gemeenteraad aan hét juiste adres is.- Zoals bekend verzet Vlaardingen zich tot het uiterste tegen "de aanleg van de hoogspanningsleiding, althans wat het gedeelte boven de grond in de Broekpolder betreft. Hun laatste actie wordt het wei geren. 'van 'de bouwvergunning aan de Maasstad, die zegt dat de lei- ding in de Broekpolder om technische redenen niet ondergronds kan wor den .aangelegd.. .Deheer Leunis had zich voor zijn verzoek beter kunnen wenden tot de Rotterdamse gemeen teraad, die de leiding wil aanleggen. B en. W» van Vlaardingen-hebben de gemeenteraad gevraagd de brief van .de secretaris in hun handen te stellen ter afdoening. Het is niet be kend of dit betekent, dat het verzoek van de- Vogelbeschermingsraad Zuid- Holland aan de Rotterdamse gemeen teraad zal worden overgebracht. Het is wel aannemelijk: Ih'zijn brief zegt de heer'Leunis, dat. twee. vogel wachters .na: jaren- lange onderzoekingen hebben vastge steld, dat de Broekpolder precies.op. de Toute ligt' van. belangrijke groepen trekvogels. Daarom is het wenselijk verlichte ballons te hangen aan de hoogspanningsleiding. Met deze*" ballons zijn ai goede re sultaten geboekt op de aanvliegroute van het vliegveld Zestienhoven. Ze Wteate op wielen. Elke hoek van uw huis behaaglijk met Dimples! Want Dimplex elektrische radiatoren (thermostatisch geregeld en met olie gevuld) rjjdt u zó van de ene kamer naar de andere. Dimplex. Veilig. En... de zuinigste! Vraag dokumentatïe by Nerim N.V., Korte Kalkhaven 9, Dordrecht. Tel.: 01850-4 2311 Bijkantoor „Dc Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 276381. Klachten bezor ging: Joh. Groneveld, Singel S2, tel. 263538. ma, t/m vrijd. 18.80—19.30 en zaterdag 18—19 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Houweltngen, Julianalaan 84c. Schiedam, tel. 26764, b.g.g. 116588, tst. 156. Alarmnum mer: 262626. Alarmnummer poUtie: teï. 264666. Apothekk: Het Gouden Hert, St. Liduinastraat 50, tel, 268364. Tentoonstellingen: Galerie de Graaff tot 9 oktober: schilderijen van de heer Ber- kelmans. Stedelijk Museum, tot 6 okt.: Ki netische objectenshow; tot 8 okt.: Ten- toonselüng ktnderekeningen, Emmastraat 71: Stopwei over kerken en politieke partijen, 26. Flat Sperwerlaan: oosterse markt In so ciëteit De Crèche, vanaf 19. Stadsgehoor zaal: Cabaretier Herman van Veen met Harlekijn, 26.15; PniBlkerk: kom zing met ons. 11. T i .Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 34B775. Alarmnummer politie, GG en GD: tel, 343444. Alarm nummer voor melding luchtverontreini* GING: tel. 2C2626. Klachten bezorging: H. VerhelJ, Wagnerstraat 24, tel. 343345. Apo theek: Walrave, Hoflaan 4$, tel. 342093. moeten een diameter hebben van on geveer 55 centimeter. Voorts wordt gevraagd tussen de Bommeer en de eendenkooi een zo genaamde coulissenbeplanting aan te leggen. -Voor uw gebele j voethaluitrusting ADIDAS PUMA SIMLAM MÖBUS 7 QUICK Een keuze uit 20 modellen. Op alle merken .10% korting, uit- gezonderd Quick. C. en M. van Woerkom - Vlaardingen Hoog straat 28 (bU Afrol), ^Cel; 349353 Kethelweg 1 a (naast Opel garage) Tel.,342417. VLAARDINGEN De, schïetkring Westland! organiseert vanaf zaterdag eeii najaarsweöstrtjd iri het, gebouw vari de verenigingWihiidmina aan cfe ■Emmastraat: Hét is dan precies 45 jaar geleden dat.de schietkring West- land werd opgericht en ook voor 't eerst in Vlaardingen werd geschoten. Zaterdagmicldag' óm drie uur be ginnen de wedstrijden. De partijen worden volgende week voortgezet. Volgende week zaterdag wordt er vanaf tien uur tot vier uur 's mid dags geschoten. Verenigingen kunnen onbeperkt aan deze wedstrijd deelnemen. Er worden person olijke - wedstrijden, vaste en vrijebaanwedstrijden gehou den. Dagelijks wordt-aan de beste- schutter de dagprijs toegekend. Naast de gebruikelijke wedstrijden staan ook jubileumwedstrijden op. het programma. Alle schutters, dje op de personele baan twee kaarten' en op de vaste baan zes kaarten- schieten, kunnen gratis aan de jubir, leumwedstrijden mee doen. MAASSLUIS Iedereen die'dit jaar nog wil zwemmen in het. ge meentelijk zwembad moet dat vlug doen. Met ingang van maandag -28 september wordt het bad aan de Bur gemeester van der Lelykade' name lijk gesloten. - rv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1