Laurenskerk in de sfeer van de zeventiende eeuw Muziekschool Schiedam gaf einduitvoering GESLOTEN Hockeyclub „Pollux" wil gaan uitbreiden assistente Morgen roept Morgen naar de 0 brigadier Both 'nam afscheid Rijnmondband in Eeijenoordstadion MINISTER OVER GEKRO Niet alleen voor „élite" Rectificatie I HOLY-ZIEKENHU1S VLAARDINGEN Ravage na botsing bij luchthaven Burgerlijke stand Schiedammers damden beter HEROPENING administratief ambtenaar(es) VAN DER BEEK Zal U tonen hoe goed U kunt wonen! ZONDAG GEOPEND, yan 10-17 uur. 'AH0Y' GEBOUW KOSTUUM BEL 010-34.63. Medische dienst j - X m Frans Bach Wegens verbouwing en algehele mpderniseringjs ons bedrijf VAN MAANDAG 29 SEPTEMBER a.s.-AF juwelier horlogen sociale dienst Sportkeuze gemeente schiedam s FILMS THE HEART IS A LONELY HUNTER LE BONHEUR -schiedamseweg 51 vlaardingen tel.010-340500 Bejaarde gewond ROTTERDAM f26septK,7okt. m Vandaag en dagelijks SCHIEDAM .en dagelijks nc ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1969: trtflEOAM In dc kantine van oi)liti«bureau aa" de Lange retraat is gistermiddag afscheid en van brigadier L. W. Both, hereihte deze maand de 60-jarige tKd en maakt van de gelegenheid ik om met functioneel riïidsontslag te gaan, zoals dat in tirtermcn heet. Pas bij het berei- van de 65-jarige leeftijd wordt Mlitieman gepensioneerd. ZLdier Both is een bekend £i- r jjlj de verkeersdienst, waar hij Sei ondankbare kiusjes kreeg op knappen- Dat bleek gistermiddag diverse sprekers daarop wezen, missaris C. van der Haagen je aj de rijke herinneringen in 30-jarige politiedienst van. de heer ^X-fhet eind van zijn toespraak Chandigde hij hem een foto, de Shruikelijke gratificatie en een Vnarloge namens het personeel- j, inspecteur J. P. Broeders nam Lhjjd van hem namens de ver- Mfjdienst, waarna hoofdagent Sla- föiliurghet woord voerde namens de ifcjlitiebond. iin de kantine werd de muziek ver- |lWd door de politieband, die vroe- Sr De Optimisten" heette. Wegens Srek aan belangstelling werd deze ind enige tijd geleden opgeheven. 'Sar nu weer opgericht onder de SL „les Misérables", dit kennelijk. H op a'le eventualiteiten voorbereid ;jjrijn. 40 filialen ROTTERDAM Gisteren, startte een nieuwe serie orgelconcerten in de. St. Laurenskerk. Ze zullen iedere laatste vrijdagavond- van de maand tsorden pegeven en ze krijgen een vrijmoedig karakter. De kaarsen wor den aangestoken, de programmapun ten worden toegelicht door de con certgever, wandelen en praten is toe gestaan. Dit wandelen werd na enig aarze len door enkelingen aangevangen; met. gezichten van „wij lopen hier historisch verantwoord" scharrelden zij in zijbeuken en koor. Ten tijde van Sweelinck was het inderdaad de gewoonte, onder orgel spel in de kerk te vertoeven. Maar nu de kerk niet meer zó het middel punt is van denken en leven, nu wij haar niet meer nodig hebben om te ^schuilen voor de regen, nieuwtjes uit te wisselen, en vermaakt te worden door orgelspel is deze functie overbo dig geworden. Het wandelen tijdens een concert kan bovendien storend SCHIEDAM Zelden zal een uit- nering van de Schiedamse Mu- siehschoul zoveel belangstellenden f&bben getrokken als de gisteravond '«geven uitvoering waarmede deze losielling het cursusjaar 1968/69 afsloot. De grote Margrïethal was ge- kttl bezet met een publiek waaron der zich veel kinderen bevonden. Vroeger bestond een openbare jvoordrachtsoefening veelal uit het' voor het voetlicht treden van een groot aantal leerlingen, die, meest in dividueel, met meer of' minder succes van hun prestaties blijk gaven. Een isekctie uit het grote aantal leerlin gen dat de Muziekschool bezoekt, kan echter nooit een volledig beeld geven van hetgeen de school met het mu ziekonderwijs bereikt. 'Directeur Kees Bak heelt ingezien dat het ensemblespel door leerlingen van zijn school eigenlijk belangrijker is. Het samen musiceren kweekt saamhorigheidsgevoel, de belangstel ling gaat zich meer richten op het geen gemeenschappelijk kan worden bereikt, en de jonge leerlingen wor den vroeg gewend aan discipline. Het programma bestond dan ook goeddeels uit teamwork, dat zich ma nifesteerde in verschillende sa-. aensteUingen der instrumentale ensembles. Reeds de Xntrada voor. Harmonieorkest van- W. Schneider, 'lii^evoerd ó.Uv. Pr van Hassel, maak- i ïstékendè dndraki'De.ouver- ÏOTfi. Van* Kees Bak bleek de leerlin gen vertrouwd te hebben gemaakt sst een meer eigentijds klankidioom, mttals de Sinfonietta van onze iand- jgsbot Herman Strategier, die be paald met muzikaal begrip tengehore werd gebracht. Corelli's bekende hobo-concert in F gr. stelde de soliste, mejuffrouw Agaath Beelenkamp, in de gelegen heid haar al gevorderde techniek en goede toonvorming te doen horen. Een harpkwintet uit de klas van me vrouw I. Wander-Oosten verleende een misschien niet gebruikelijke, maar te waarderen bijdrage voor de ze avond, en de blokfluitengroepen hebben zich in verschillende com posities geweerd; Na de pauze vond. de uitreiking plaats van de getuigschriften waarna de balletklassen in een veelsoortig programma optraden met begeleiden de muziek o.a. van Gerard Henge- veld. Een geslaagde avond, die de beste propaganda betekent voor het insti tuut. dat aan de zorgen van zijn voortvarende directeur, de heeT Kees Bak, is toevertrouwd. W. H. WOLVEKAMP MAASLUIS Arts: J L v Loont Veerstraat 15, tel. 2108; Apotheek: De Jong, Markt li; Wijkverpleging; zr. Schipper, j Haven 2?, tel. -2577{ Zr. Janze P. v. An- rooylaan 41, tel. 3824, ..i. MAASLAND Arts: J W Oltmans,j. Herenstraat 4, tel.-01899 - 2039. HOEK VAN HOLLAND Arts: A \V L Hut, Harwtchweg 194r tel. 3496. R0ZENBURC Arts: A de Vries. Ko- ninglnnelaan 24. tel."22H. -■ -* l SCHIEDAM Bij de return- ivedstrijd Heyckjavik—Feijenoord voor de Europacup voor landskampi oenen, die dinsdag om acht uur in het Stadion Feijenoord wordt gespeeld, zal de muziek worden ver zorgd door de bekende Schiedamse Rijnmondband. Deze band werd onlangs kampioen van Nederland vrij concours. Er zul len bij de show in het Feijenoordsta- dion geen majorettes aan te" pas ko men. Op zaterdag 4 oktober gaat de Rijnmondband naar Vlaardingen. Het ligt in de bedoeling té starten in de Van Hogendorplaan'en dan een mars te maken door de Holywijk. werken voor hen die speciaal voor de orgelmuziek gekomen zijn. De organist van de kerk, Johann Th. Lemckertverzorgde hét eerste concert. Hij opende met de tweede suite uit het Livre d'Orgue van L. N. Clérambault, waarbij vooraf elk deel een heldere toelichting kreeg iets over thematiek,-iets over registratie. Nu is het transept-orgel', van "de laurenskerk bepaald ongeschikt voor het spelen, van Franse muziek. Het neo-barcskorgel grijpt terug naar .het barok-orgel van Noord-Duits- iland; het Franse barok-orgel heeft 'naast andere registers ook .een geheel •andere klankkleur. In dit geval kan men 'twee dirigen doenof men gaat uit van. het orgel dat mén heeft en registreert overeen komstig de mogelijkheden, óf men gaat uit van de muziek, en probeert het orgel zo te laten klinken als de muziek vereist. Johann Lemckert koos voor het eerste. Het register 'cromome werd zodoende vervangen door de dulciaan van het rugwerk, de nasard door de quint 1 1/3, enz. Ook begrippen als plein jeu en grands jeux werden niet volgens Franse ré gels uitgevoerd. Deze interpretatie was echter in het geheel niét sto rend; dank zij de zeer punctuele uit voering van versieringen, fraseringen en ritmes, ging toch niet alles van j het karakter van deze specifieke Franse barokmuziek verloren. Hetzelfde gold voor het daarop vol gende Andantino van César Franek, waarbij het in het werk ontluikende mystieke^ element, zo duidelijk geïn spireerd in schemerige, naar wierook geurende ruiniten, werd omgezet in een dansant doch zangerig werk, zeer wel passent. in een Calvinistisch Godshuis. Een ietwat, onrustig uitgevoerd In •dir 1st Fraude-van JCS; Bach; lirt diens Orgelbïichlein, werd gevolgd door, het koraalvoorspel Wachet auf, ruft uns die Stimme, eveneens van Bach. Mogelijk had het in de cantus. firmus gebruikte soloregister trompet wat bijgekleurd kunnen worden, zo dat de intoneerfouten wat gecamou- i fleerd waren geweest. j Met de overbekende Toccata en fu- j ga in d besloot Johann Lemckert. Zelden hebben wij dit werk zo fraai horen uitvoeren. Met een verbluffen de virtuositeit, zonder iets aan muzi kale zeggingskracht in te boeten, werd het werk gespeeld. Met dit con cert bewees deze organist eens te meer zijn functie als (tweede) orga- nist der Laurenskerk waard te zijn. Wij worden wel benieuwd naar de man die straksals eerste organist van deze kerk zal, moeten optreden. I K. v. Eersell KETHEL Herv.gem Dorpskerk IQ ds Ver waal 19 ds Groene wegen, Schiedam St. Martinuskerk 9.3ü ds Schouten, Vlaardin gen. NLVASLAND Herv.gem l&ds Keijzer 7 ds den Ouden Geref, 'KT' en? ds Van Oostexhoudt. MAASSLUIS Herv.gem 10 bevest ging ds Haltjema door ds van Duyne, 3 intrede ds Haltjema. Zalencentrum en Ichtuscen- trum geen dienst Geref Xmmanuelkerk 9.30 ds Bohlmeijer 4.30 ds v.d. Bos Maranatha- kerk 9.30 ds v.d. Bos 7 ds Bohlmeijer Andreaskapel 7 ds v.d. Bos.Gerefvrljgera 8.30 4.30 en 6.30 ds van Tongéren. Chr gerei 9.30 dienst deswoords 2.45 ds Verhage, Den Haag Nedprot. bond 10.IS ds Mackenzie Oegstgeest Leger des Heils zaterdag 8 Xm manuelkerk, muziekuitvoering door Had- "leigh Temple Band zondag 10 heil - gingsdlenst 6.45 openluchtsamenkomst op de Markt 7.30 veriossingssamenkomst kol. en mevr. Glad pootjes. ROZENBURG Herv.gem Xmmanuel kerk 9.45 -ds Verdijk fi.39 ds Veen. ..De Schans" 9.45 dhr van Zetten GEREF 9.30 ds Dercksen 5 ds Duursema Chr.geref. 9.30 en 3 ds Plantinga Geref vrijgem 9.45 en 4.15 ds Deddens. SCHIEDAM Herv.gem. Grote Kerk Ifl ds Bouterse, Vlaardingen 17 ds Bouw. Ede Bethelkerk 10 ds le Coq Opstandingskerk 10 ds Groenewegen 19 ds Spaling Vre- deskerk 10 ds Jansen Herv.geref.evang- ge bouw Irene ds Bouw, Ede Grote kerk 5 ds Bouw, Ede. Chr, Geref. 9.30 ds v.d. Molen 4 ds v.d. Molen Evangluth .10 ds Steinhart HA. VLAARDENGEN Herv Gem Triangel 10 ds vermaat, 17 ds Biel Nieuwe Kerk 10 ds Bos 17 ds Batelaan Bethelkerk 10 dhr Hoogendam 19 dhr Westmaas Immanuel- kerk 10 ds Hoorn 19 ds Hoorn zangd enst Rehobothkerk 10 ds Blei HA 19 ds Blei bijbelstudiedienst ichthuskerk 10 dhr "Westmaas oogstdankienst 19 ds Bos Holy- kapel 9 en 10.30 dsVan. Veen en ds Krol, open deurdienst Holyziekenhuis 9 geref predikant Zonnehuis 10 ds Tiemersma. Ge ref Kerk Oosterkerk io ds Ter Hart, 17 dr Bos Emmauskerk JOdr Bos 17 ds Tie mersma Holykapel 9 en 10.39 ds Krol en ds Van Veen, gemeenschappelijke diensten 17 ds Swen Pn ëlkerk 9 en 10.30 ds LPKeeeee ds Krol Zonnhuis 10 ds Tiemersma. Chr Geref Kerk Emmastraat 116 10 en 17 ds Buijs De goedestraat 162, 15 ds Buijs. Ge ref Gem Westnieuwland 56. 20 eh 17 leesdienst. Leger des Heils Baanstraat 5, 10 en 19.30 samenkomsten 18.30 openluchtsa menkomst op Liesveld. DEN HAAG De minister van sociale zaken en volksgezondheid, B. Roolvink, acht het wenselijk dat op korte termijn een einde komt aap dè onzekerheid hoe de stankhinder, die het destructiebedrijf Gekro veroor- a a kt. moet worden opgelost. De minisler" zegt' öit in antwoord op vragen van het tweede kamerlid Lems (soc.), die o.a. had gevraagd of de financiële positie van het rijk en van de gemeente Rotterdam, ver plaatsing van .de Gekro van rotter- dam naar- hetBotlekgebied' in; dé' weg staat -/ ,.V'. Minister Rootvink ontkent dit. Het zou gunstig zijn indien de Gekro naast de Afvalverwerking Rijnmond in het Botlekgebied zou worden ge vestigd. omdat de hoge temperaturen van het verbrandingsproces van de afvalverwerking de stankstoffen van het destructiebedrijf zouden afbre ken. De gemeente Rotterdam heeft mee gedeeld dat de Gekro zal moeten slui ten omdat een aan de Hinderwet ver bonden voorwaarde niet is nageko men. Hangende het beroep dat het bedrijf tegen deze sluiting heeft inge steld overleggen het rijk, Rotterdam en de Gekro over verplaatsing. (Event, reparaties afhalen Karei Doorrhanstr. 171a) Zie onze nadere aankondiging.. BINNENWEG 45 ROTTERDAM TEL. 11.66.15 VLAARDINGEN Het bijna geheel vernieuwde bestuur van de Vlaardingse Mixed Hockey Club Polloy wil het ledental van 150 sterk uitbreiden door zich te gaan presenteren als een open vereniging. Te lang is ge dacht, dat de hockeysport in het algemeen en Pollux in het bij zonder uitsluitend toegankelijk is voor de „elite". Van dit „image" wil de vereniging VLAARÏMNGEN De bazaar in het bejaardencentrum De Valkenhof wordt volgende week vrijdag en za terdag gehouden. Dit in tegenstelling tot wat wij gisteren abusievelijk ovèr de' openingsdagen vande verkoping hebben gemeld,,... De bazaar waarvan de opbrengst is bestemd voor het 'ontspanningsfonds van de bejaarden,is vólgende week vrijdag geopend van twee uur.'s mid dags tot elf uur ;s 'avonds en zaterdag van tien uur 's morgens tot elf uur 's j avonds. I Bij de Sociale Dienst, afdeling Administratie Algemene Bijstandswet, kan worden ge plaatst een Taak: 1assistentie bij berekening van de uitkeringen; 2. verwerking van inhoudingen en afdracht hiervan; 3. assistentie bij andere werkzaamheden op de afdeling. Vereisten a. M.U.L.O.-diploma of gelijkwaardige opleiding b. leeftijd tot max. 25 jaar. c. administratieve ervaring, zo mogelijk op het terrein van de bijstandverlening. Aanstelling is mogelijk in de rang van Schrijver of Schrijver A (saiarisgrenzen f 430 tot f 834). afhankelijk van leeftijd en ervaring 6% vakantietoelage; A.O.W./A.W.W.-premie wordt niet ingehouden; gedeeltelijke vergoeding studiekosten I.Z.A.-ziektekostenverzekering. Belangstellenden verzoeken wij binnen 10 degen te schrijven aan de directeur. Postbus 197. Schiedam m af. De club bestaat bijna "dertig jaar. en toch is gebleken, dat velen niet weten wat de naam Pollux inhoudt. Voorzitter dr. R. Ageraa heeft een kleine enquête gehouden, waarvan'de uitslag aan duidelijkheid niets te wensen liet. Gen duidelijkheid, die het bestuur aan het denken heeft ge zet. Van de ondervraagden wist driekwart niets af van het bestaan van de Vlaardingse hockeyvereni- ging. De antwoorden varieerden van „een besloten club", „je kunt pas lid worden wanneer je het lyceum hebt doorlopen" tot „een hondenfokvereni- girtg". Veien meenden ook dat 'de. hockeysport wordt beoefend door een bepaalde elite. Aan het begin van. het cotnpeti- tieseizoen acht het vèreni- 'girigsbestuur detijd gekomen de hoc keysport populair te maken. Aller eerst heeft men de ballotagecommis sie afgeschaft. Er is een soort ken- nismakingscommissie voor in de J plaats gekomen. Deze commissie wil j .de in de hockeysport geïnteresseer- j ■den vrijblijvend voorlichten. Ook heeft het bestuur plannen in de richting van een sporbkeuzecóm- missie, die zal werken als een soort beroepskeuzecommissie. Het is de be- d'oeling dat de Vlaardingse sportyere- mgingen in deze commissie vertegen woordigd zullen zijn. Deze commissie zal iedereen voorlichten over de vraag welke sport het meest bij hem of haar past. Pollux heeft de beschikking over twee speelvelden met clubgebouw aan de Claudius Civiluslaan in de Westwij k. Voorlopig kan de club de ledenaanwas wel opvangen, want de mogelijkheid 'is aanwezig het. aantal ispeelvelden tot drie uit te breiden. Ook zijn er plannen het clubgebouw aanzienlijk uit" te breiden. Gevraagd wordt een - voor de afdeling centrale sterilisatie varil ons ziekenhuis. De werkzaamheden van» de assistente be- staan uit de verzorging van het instru mentarium van de vèrpleegafdelingen. Sollicitaties of verzoeken óm inlichtingen'te richten aan de directeur-geneesheer, Hoiysingel 3. Telefoni sche informatie mogelijk bij de heer A. W. Nederfóf (afd. Personeelszaken), tel. 34.56.66, toestel 227. GEDEMPTE BIERSLOOT 42-48 VLAARDINGEN TELEFOON (010) 34.87.93 Dinsdag 30 september 1969 -6 uur naar het boek van C. McCuilers Dinsdag, 14 oktober 1969 8 uur 14 jr. 18 jr. Prijzen 2.50 zool, 3.50 balkon Met een 6-voorstellingenkaart bent u stukken voordeliger uit! SCHIEDAM De kelder van het Stedelijk Museum was gistermiddag te klein om alle belangstellenden te kunnen bergen, die mejuffrouw Th. Vis, directrice van de Schiedamse Huishoud- en Industrieschool de hand wilde drukken. Zij vierde begin van deze maand haar 25-jarig jubi leum aan de schooi, en het bestuur van de schoolvond dit een juiste gelegenheid om haar voor al haar werkzaamheden te huldigen. Tal van Schiedammers hebben hiervan gistermiddag gebruik ge maakt, zoals de echtgenote van H. Roelfsema-Poelstra. Zij vertegen woordigde daar de Stichting Huishoudelijke- en Gezinsvoorlich ting, waarvan zij bestuurslid is. Me- j'uffrouw Vis werd op deze receptie vergezeld van haar vader. Beiden kwamen handen tekort-om de vele belangstellenden de hand te' kunnen drukken.- ROTTERDAM Een grote ravage ontstond nadat op het kruispunt van de Doenkade en de Vliegveldweg vrijdagmiddag twee auto's waren ge botst. Oorzaak was een voorrangsk westie. Een vrachtauto met aanhanger, die op de Doenkade reed, remde voor een lesauto, die van de Vliegveldweg kwam. De vrachtwagen kantelde, raakte de andere auto en kwam in de middenberm, terecht. Gevolg; vracht auto total loss, moest worden weg gesleept; leswagen zwaar beschadigd. Er waren geen persoonlijke onge lukken. VLAARDINGEN Getrouwd: Gerrtt van Dijk, 32 en Klazina van Deventer. 18; Leo- nardus Hendrikus Schoonbrood. 39 en Jan na wilhemina Bergwerf*, 25; Cornells Pie- ter Mectiielsen, 23 en Hendrika Louisa Drop. 16; Hans Ploeger, 21 en Petroneila Jacoba van der Lugt, 23; Theodoras Jo hannes Kouwenhoven, 23 en. Marieneila Cornelia Theodora Pauwels 22; Cornelis Kop, 25 en Hütje Vegelin. 23. Geboren: Henne, d.v. H. Brinkman en A. Hoogendam. Johan de Wittstraat 85c; Daphne, d.v. D. P. Koppenjan en M. II. Bergkotte, SweeUnckstraat 86; Johannes Cornelis Gerardus, z.v. J. c. Prinsen en L. W. de Bijl, Maassluis, Sehoolslop 1 rd; Willem-Jan Leendert. z.v. J. S. Kuyvenho- ven en W. .Doelman, Nieuwerkerk .a„drJs- sel. de Esdoorn 41. VLAAP.DrrCGFT-N" Getrouwd: Cornells Johannes van der Linden 26 en'Keeltje Lijntje van derSteen 19. AntonfciS Amol- dus Franciseus van Dam 28 en 'Martha" Oosterberg 21. Franclscus Adrianus AdrK aanse 22 en Meindertdina Cornel a Jacoba van der Mast 19. Pleundert Poldervaart, 20 en Elizabeth Marta van Spronsen 21, Maar ten Moster 22 enTitjana Schabkun 10, Pieter Abraham van der Vlies 22 en Frieda Maria Helene Lehmann 22. Geboren: Kees Jan.zv w M B Ko!b enM ■E Spitshost Maassluis van, Beethoveniaan 47. René Jan zv J Goudrlaan en G Noord zij Henr Roland Holststraat 28b. Petrus Johannes zv P G vanVliet en J M T Halkes Planciusstraar 16. SCHIEDAM Ondertrouwd; E. J. A- breseh. 17 jr, en S. I. Kroezen. IS jr.; P. F. H. Baartmans, 25 Jr. en J .A. L. Seholte, 2t jr.; J. G. J. Bertels, 25 jr. en A...G. .31. Janse. 22 jr.; B. G. J Breedijk, 22 jr en W. van Dalen. 21 jr.: G. W. Tlaes. 23 jr;-en M. c. Bout, 19 jr.; J. T. van' Klink. 32 ir." en M. M. Poolman, 23 jr.; J. H. Luijendijk.. 26 jr. en M. W. Heubel, "25. Jr.: M. ydn.' Marsbergen. 32 jr. en T." Verwaal, 22 jr.: M C. J. van Meurs. 26 jr. en T. de Vries. 22 Jr.; E. Mulder. 32 jr.. en H. M. G,. van der Meer. 21 jr.: H. J.' Niks. 20 jr. en J. E. Brassé ,20 jr.; J. M. Ouwerkerk, 22Jr.en- J. Duijves. 18 jr.; G. J. de Regt, 21 jr.-en C. V. Verspaget. 16 jr.; R. J. de Vries, 20 jr. en H. C. Bezemer, 22 jr.: R. Wijzen- i VLAARDINGEN 'De semi-derby tussen de damclub Schiedam en bet Vlaardingse VDVt vrijdagavond gespeeld ais competitiewedstrijd in de .hoofdklasse van de Rotterdamse Dambond, heeft een prettig verloop gehad. De Schiedammers, die favoriet waren hebben bewezen,dat", zij één klasse sterker, waren dan VDV 2. Zo sterk zelfs, dat na twee uren spelen de stand réeds 100 in het voordeel van Schiedam was. De persoonlijke uitslagen waren: Schiedam VDV 2: J. C. Onink D. Mast 2D. v.d. Spek A. Molenaar 20; W. C. Heuvelman J. Lucassen sr. 2—KI; W. Vrijland. L. Boudewijns 02; M. den Houting T...Eoot i—1; H. Willemse L, Smits 20;.J. Breman S. M. Korver 20; P. dè 'Hèèr ET Mechfelsch 20; I'. Lansbergen J. Lucassen jr. 11; B. Quist D. Snijders 11. Totaal 155. "7 broek, 21 jr. en S. 5. E. Jansen, 20 jr.; F, Zoeteman, 23 jr. en A. G. van der Stigchel, Gehuwd: C. M. van den Berg, 22 jr. en C. A. Roest, 21 jr.; A. van der Slot, 31 jr. •er» J. van Ochten, 24 jr.; .B b:. Oordt, 21 'jr. en A. Peek, 17 Jr.; B. C. van Pelt, 25 jr. 'en C. van Heest, 24-jr. r D. v an der Hoe ven, 23 jr.. en A. E. van Otterlcio, 24 jr.; J. J. vis, 22',jr. 4a'XL Steiglnga, 20 jr.; S. J. M. Bruijnzeels, 18 jr. en J. M. K ie uwen- huizen. 17 jr.; J. Florussem 25 jr, en J: van Roon. 33 jr. W. J. Goedendorp. 22 Jr. en E. Meulendijk, 20 jr. C. M. van M.'iurik, 20 jr. en D. J. van Duikeren, 19 jr. P. J, van zundert, 23 jr. en T. voerman, 19. jr.; L. Kalden, 24 jr. en G. M. Ouwerkerk, 23 jr.: J. T. Capitein, 23 Jr/'en C. Verwiel. 22 jr::' A. A. M. Koning. 24 jr. en J. Breddels, 20 jr.; J. F. Cqrdemans, 21 jr. 'én M. C." Greatbanks, 18 jr.; A. B. Huls in't Veld,.38. jr. en J. Gerrets, 38 jr. K. J. den Hartog, 20 jr. en I. Ververs,-21 jr.; P. J. Wasserval, 26 jr. en J. E. B. Heinsbreek,.23 jr... 'Géborén:Astrld d.v." C. J. 'L." Hermans en A. A. M. Miltenburg; jacobus'J H z.v. J. J. H. Jacobs en J. M. M. Kop; yurl z.v. P, Boomert en J. A. Brinckmann; Annette d. v. E. Klein en J. IL.Kort; Liedeweljde C H d.v. J. M. Veenbrtek' en W. B., M. ekkkkk overleden: J. K. de Bruin, 62 Jr. echt? J, E. Vermeer; L. H. de Roos, 69 jr. ROTTERDAM Toen de 70-jarige J. J. Croin uit de Da Costrastraat vrijdag plotseling de Schuttevaerweg overstak, werd hij door een personen auto aangereden. De man is met een schedelbreuk in zorgwekkende toestand in het Dijkzigfziekenhuis opgenomen. LIET is nu meer dan een jaar geleden, dat ik u heb lastig ge vallen met een bericht over het ge mengd ziekenhuiskoortje „Asaf" en met een dringend verzoek om meer zangers(essen)". Dat schrijft mij me neer B. v. d. Bie, secretaris van dit koor. En daarmee zitten we weer eens in de sector koorzang. Ik begon ai te denken, dat er geen enkel koor meer was, dat nog tekort had aan mensen. Een. tijd geleden vroeg ik immers of ieder koor, dat iets te vragen had, hét maar wilde doen? Daarop kwam weinig ant woord. Nu dan „Asaf", want meneer V.d. Bie schrijft dat er maar weinig mensen te vinden zijn die wat over hebben voor hun zieke medemensen. Twee uur in de week af staan om met hun stem de zieken een ogen blik van troost én bemoediging te brengen. Dat is toch niet veel, meent meneer v.d. Bie en Jan Krant deelt die mening. Dan komt de Asaf-secretaris, die zich het hoofd pijnigt over het probleem, weer maar met een brief bij Jan Krant, De aanhouder wint, zegt men, schrijft meneer v.d. Bie, maar in het geval van Asaf is dab'niet waar. Niet zo somber, roept Jan Krant-dé ze briefschrijver toe, dat kan -wel eens. meevallen. ,iAsaf" rèpeteerti ei- ke donderdag van 20 tot 22 uur in „De Putse Poort", Zwederstraat 52, ondér leiding van de heer P. J. H. Verroen. A j Ais het gebrek aan leden ;-ntet wordt verholpenkan het koor niet blijven bestaan, -begrijp ik uit dè brief. Dat zou jammer zijn en daar om... iedere liefhebber voor! Meneer v. d. Bie zal u graaginschrijven /als lid. Hij is „op alles voorbereid".'zo als de tekst luidde achter op de foto van de aapvdie ik u hierbij toon. IVflET dat die aap iets met koren •Lte maker, heeft, maar ik vond het gewoon een aardige prent. Ik denk niet dat deze! Blijdorpbewoner erg: welluidend zingt Maar hij zit er wel gezellig bij met plu, op 'bank. Ja, precies zoals u zegt; Net een mens... ,T (PS een week geleden schreef ik over het geval van de invalide tabakswinkelier Wim de Swart, Era musstraat, Rotterdam, die overval len was en beroofd van enkele hón derden guldens. Van de week is .ge bleken dat men-van vele zijden De Swart helpt. Zijn gironummer is mij een paar keer gevraagd. Hier is het: 93366- JK). Flat Spemerlaaa: Oosterse marKt n so ciëteit De Cr'che vanaf 19. Bijkantoor „De Rotterdammer": Small* Havenstraat 11, teL 316775. Alarmnumpi*" politie, GG en GD: tel. 3434*4. Alarmnui» mer voor melding InditveronttvInlgJK, «tl. lajajs. Klachten bezorging: H. W.1K9& Wagnewtraat 24, tel. 343344. AsotMak. Wester, oorstraat 53,.telef. 342682. 6;13 PVKA R T. 2416 Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat «2,,.tel. 276381., Klachten bezor- slng: Joh, Croneyeld. Singel. 92,teL 283538. ma. t/m ivrtfd. 18.30—19.30 en zaterdag 18—19 uur." Redactie Schledau,B, M, van Houwellngen, Juliarvaiaan 84c, Schiedam, tei. 265764. b.g.g. 116588. tst. 156. Alarmnum mer: 262628. Ainnmnmmter-, jdttK „Tel. 264666. Apotheek: Goufca, GroerseJaan - 127, tel 268635. Tentoonstellingen: Galerie de- Graaff tot 9 oktober: schilderijen van de heer Berketmans, Stedelijk Museum t'6t 8 okt.: Kinetische objectenshow; tot 8 okt.:. Ter.toonsteUirag kindertekeningen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1