Esso Cambria vaart proef Bezoek de 22ste Dijkring IJsselmonde: ruïneuze excursie 1 Uitbreiding Cyanamid in de Botlek juni» Direkteur Leis en 't Lash-schip HAL gaat er dit jaar nog twee bestellen P ri Jahoy* ;s mmrmm Berkei wacht op Rotterdamse lucïitlia vemiota >l10:g» Opgraving „Te Wouwe" gaat door Situatie rond Suurhoffbrug nog duister 24.000e schip op dezelfde dag mmmm E* de gezellige beurs voor iedereen GEBOUW {W Hêrkfe, ?oest ■auisci» 1 eer. fcC Baste, rotterdammer DINSDAG 30 SEPTEMBER 1969 IS ie 5 v, y. y. Jg M$m >Sit$ÊÊ 3 maanden garantie verkoop schoenenmarkt Spaarbank: meer rente ROTTERDAM j26sept%7okt. 99 99, Sleepdienst RDM niet Samenwerking Lagere kosten IliliSiSiilii Pagina 3 !d tiaar. ,ie -Kot* lianaksr ^kiaieu' aaUad KOftjn »r llnd. de kop loorea «Nich slotf*. va» ie 'Oisciii derlaas dat ia a DES foei» de spfonj dander, Mrtiji rust de ie zaak ZIJN STEEDS ferdammers. Raar? et feit voet- ?s met h ttn n. rd een •roken, •mach. schooi eihard later weede toege- maaid Zeven elpuit trap 2-} ÖUer. iesttve plat een kaü- la is twee ehro- iwbe- minder Rot- Maar wel OTar. De stad verliest zijn inwo ners. Ze gaan eruit, strijken vaak in de onmiddellijke omgeving neer: Ba- rendredht, Capelle, Maassluis, Spij- kenisse, ik noem maar een paar naoorlogse „bloeiertjes". get zal u misschien minder he tend zijn dat Rotterdam alweer 45P1X) inwoners minder heeft dan jet had toen het op zijn „top" was. Tot dan toe, het was in 1963, kwa men er regelmatig berichten van ge meentelijke zijde, waarin cijfers over het bevolkingsverloop stonden vermeld. Met ais uitkomst dat er a-eer enkele duizenden bij waren gekomen. Ineens kregen de kranten die be richten niet meer, Rotterdams zielen tal daalde. Nu ds het maar 692.000 meer. Dat was het in 1952 ook. En het gaat nog wel verder achteruit jiu eenmaal dat „magische getal" van 700.000 is doohbroken. Ik schrijf dit allemaal, omdat er onder de pa ragraaf „huisvesting" een verhande ling staat in de memorie van toelich- t ting van Rijnmond. Misschien voor sommigen niet de gewenste lektuur. Zij dienen dan te stoppen en het feuilleton, de strips of wat dan ook te gaan lezen. Want ik ga met nog meer cijfers werken, i Het gaat nu over de wonlngbezet- j ting. Sedert 1952 kwamen er in Rot- t terdam 59.000 woningen bij. Volgens oudere maatstaven zouden er dus veel meer inwoners moeten zijn. Maar die oudere maatstaven gelden niet meer. Gelukkig maar, want toen kenden we vrlop de „inwoning". Ja, maar - ook nu nog. Ik lees dat het aantal „inwonende huishoudens" met 19.000 daalde tot 9.000 en dat is nog altijd flink veel. Gesteld wordt nu dat sedert 1952 ongeveer 40.000 hui zen nodig waren om de gezinsver dunning die ondertussen natuur lijk een grote rol speelt op te vangen. In diezelfde periode nam het aan tal bejaarden (65 jaar en ouder, dit 'tot goed begrip) toe van 8,3 pet. tot 13 pet. der bevolking. Aangezien de gemiddelde woningbezetting van de bejaarden anderhalf bedraagt, tegen 3,3 der overjarige bevolking wordt nu hieruit geconcludeerd dat hier de gezinsverdunning grotendeels is verklaard. Niet geheel, want het op jongere leeftijd trouwen en dus eer der veriaten van de ouderlijke wo ning speelt ook een rol. ƒ200 schijf euwe nbre- i dt i" la ilppi- DU if1:? u Vt nrte- bet n dt werd Htr Sinx* tdtm Ber- Dtl}'- !SBi- n: t. PW- ALS MEN VERDER kijkt naar de stijging van de woningnood over 1967 en 1968 dan blijkt die in Rotterdam te zijn toegenomen met 1,2 pet. (2855 huizen). In Capelle en Krimpen samen met 19,5 (2254 hui zen) en op Voorne - Putten - Rozen burg met 16,2 pet (2970 huizen). De sterke groei in andere Rijnmondge- meenten wordt veroorzaakt omdat relatief jongere en meer gegoede ge zinnen Rotterdam verlaten en zich- in de buitengemeenten vestigen. Maar, zo wordt dan gezegd, bij de sterk toenemende woningvoorraad blijft het aantal aangepaste bejaar- denwoningen zeer ten achter. En daardoor dreigt dan de bevolkings- struktuur van Rotterdam een an dere te worden dan van de randge meenten. Per 1 januari 1967 bestond de bevolking van Rotterdam voor 12 pet. uit mensen van 65 jaar en •i ouder. De randgemeenten hadden de volgende percentages: Baren- drecht 7,6, Ridderkerk 5,6, Capelle 6, Krimpen 5,5, Schiedam 10,5, Vlaar- dingen 7,5. En dan wordt ervoor gepleit, in die Rijnmonöbegroting, dat ook die randgemeenten aan de bouw van bejaardenwoningen meer aandacht schenken. Dat klemt te meer als de sanering van oude wijken op gang gaat komen. Want daar wonen in de regel vele bejaarden. Maar sprei- i ding van deze bejaarden is moeilijk, I omdat ze gehecht zijn aan hun om- geving. Op dit onderwerp wordt ge studeerd. Nu ga ik u niet verder vervelen met cijfers. Ik hoop even onder uw aandacht tehebben gebracht dat Rotterdam ook al met dit probleem •- kampt. Behalve steeds minder geld 1 ook steeds minder inwoners. Dat heeft overigens met elkaar te ma- i ben. Want een gemeente krijgt een 5 uitkering van het rijk per inwoner, t Een heel belangrijk „middel van be- staari'. Nu kunt u zelf nagaan dat een verlies van 40.000 inwoners aan gaat komen in de portemonnee. En dat terwijl de kosten bepaald niet min- der worden, de grotestadsvoorzienin- '?en (bestemd voor een wijder ge- bied) toch moeten worden aange- Pakt. En tegelijkertijd al die voorma lige Rotterdammers toch blijven pro fiteren van de Maasstad: er winke len, uitgaan, gewoon op bezoek gaan. Een probleem, waarvoor geen op- lossing lijkt te bestaan, behalve dan r zien dat Rotterdam snel meer inwo ners krijgt. En dat is nu juist zo moeilijk... .'71 -*>«s mkWMMM 0M0 «tismzmS (Van onze scheepvaartredakteur) ROTTERDAM De Esso Cambria - de eerste b« Verolme in de Botlek gebouwde mammoettanker - is maan dag voor het houden van de technische proefvaart naar de Noordzee vertrok ken. Over enkele weken moet deze eer ste 255.000 tons tanker van een serie van drie in de vaart komen. Personeel van de werf.is optimis tisch gestemd over de resultaten van de proefvaart. Proefnemingen voor de wal met de stoomturbine-installatie van 32.000 pk zijn bevredigend ver lopen. De bijna 350 meter lange en bijna 52 meter brede tanker werd 10 mei j.l. te water gelaten. Inmiddels is Verolme op de helling reeds een eind gevorderd met de bouw van het twee de schip. (Van onze correspondent) BERKEL De beleidsnota van wet houder Polak aan de Rotterdamse ge meenteraad zal vooral door de leden van de gemeenteraad van Berkei en Rodenrijs met grote belangstelling wor den gelezen. Burgemeester L. M. J. Hen- drix is zelfs bereid, wanneer in deze nota onrustbarende dingen staan over de v reiding van de luchthaven en de ieg van een tweede „bulderbaan" een ca! ia raadsvergadering te beleggen. De heer L. van den Beukei (a.r.) had om deze extra vergadering gevraagd. Exemplaren van de nota krijgen we wel in handen, aldus de heer Van den Beu kei. Hij was de discussie over dit punt begonnen naar aanleiding van de druk bezochte vergadering, waarin het Ber- kelse aktiecomité tegen de uitbreiding van de luchthaven werd opgericht. Het raadslid drs. A. A. Ruitenberg (lib), lid van 't aktiecomité, attendeerde B. en W. op een mogelijke andere „plaag" van de luchthaven. De directie en de Rijksluchtvaartdienst zouden na melijk in studie hebben om de vliegrou tes van de sportvliegers te verleggen, zodat Overschie en Schiebroek heel wat lawaai kwijt zoden raken. Drs. Ruitenberg had hier geen be zwaar tegen. Maar het gevaar bestaat nu, dat Berkei en Rodenrijs nu deze extra hinder krijgen. Burgemeester Hendrix belofde ook déze zaak in de gaten te zullen houden. Deze robuuste jongensschoen is speciaal gemaakt voor jon gens die graag klauteren, stoei en en hollen..... kijkt U maar eens naar die enorm dikke ijzersterke zoolt Solide jongensschoen met le deren binnenvoering en sterke zool. Drie maanden garantie geven wij. op deze jongens- molières, die wij op onze schoenenmarkt verkopen voor nog géén negen gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze jongens schoenen met ijzersterke zool en lederen binnenvoering, in de maten 34 t/m 38 en de kleur zwart, nu met drie maan den garantie, mgmm per paar //jUj VOOr gA agape Ooit mi>nda$motg*n optn Géén tal. of tchrift. bost. ROTTERDAM De Spaarbank te Rotterdam heeft besloten, met in gang van 3 oktober de rente voor de gewone spaarbankboekjes, dus voor direkt opvraagbare! gelden, te verho gen van 31/* tot 4 pet. per jaar met dagelijkse renteberekening. De rente voor de bewijzen van in leg met een vaste looptijd van een en twee jaar, werd in juli reeds vastge steld op 6 1/4 resp. 7.pct. ftemlm SLIKKERVEER Onder aanvoering van dijkgraaf mr. D. Muller hebben on geveer 35 leden van het Waterschap de Dijkring IJsselmonde de fundering van het kasteeltje Te Wouwe in Slik kerveer bezichtigd. De Dijkring heeft met enkele andere Instanties het op metselen van de fundering van de ROTTERDAM Het liberale ge meenteraadslid mr. K. Staab heeft op zijn vragen aan B. en W. van 19 september betreffende de nogal merkwaardige gang van zaken bij de aanbesteding van de Suurhoff brug een aanvulling gegeven. In die aanvulling vraagt de heer- Staab, of het overleg met aannemer aan wie het werk is gegund bete kent, dat deze aannemer alle 23 tot de aanbesteding uitgenodigde aan nemersvertegenwoordigt, zodat, als ereen proces wordt gevoerd, dit proces alle aannemers zou betreffen. Ook vraagt de heer Staab of B. en .W. zelf niet reeds door een voor selectie van 23 bedrijven in feite het openbare karakter aan deze aanbe steding ontnamen. Daarmee zou de reserve, welke B. en W. aanbevelen ten opzichte van openbare aanbeste dingen immers bij voorbaat zijn toe gepast. In zijn vorige vragen had mr. Staab er de aandacht op gevestigd, dat de zo hoge rekenvergoeding, die de oorzaak werd van de conflict situatie, zou berusten op zeer om vangrijke en tijdrovende calculaties, die zouden zijn gevraagd voor meer werken, terwijl uiteindelijk er slechts één wordt uitgevoerd. De heer Staab vroeg toen, of het mede om die reden niet vanzelf sprekend en rechtmatig was, dat de betrokken aannemers hun reken- vergoeding daarop baseerden. eeuwenoude ridderlijke hofstede gesub sidieerd. Het hoogste dijkcollege dat (lijkschouw Meld, maakte toen van de gelegenheid gebruik ook „Te Wouwe" in ogenschouw te nemen. Onder de leden van het college die uit alle windstreken van IJsselmonde komen, van Zwijndrecht "en Ambacht tot Hoogvliet en Rotterdam-Zuid toe waren er velen die de half gerestau reerde ruïne aan de voet van de dijk nog nooit hadden gezien. De Dijkring heeft aan de opgravin gen duizend gulden bijgedragen. De provincie verleende met een bedrag van 4.000,verreweg de groots*- -nbsidie. Monumentenzorg verstrekte 1 S00.en van de gemeente Ridderkerk kreeg de heer W. van Gent de ontdekker van de kasteelresten een voorschot van ƒ2.500,—. Dit geld is nagenoeg op. Daarmee is de eertse fase de resten boven, de grond brengen en de fundering opmet selen voltooid. Volgend jaar worden de graafwerkzaamheden, omdat er nog resten in de voet van de dijk liggen, voortgezet wanneer men nieuwe subsi dies krijgt. Volgend, jaar wil men ook de zuid gevel van het kasteeltje opmetselen tot een hoogte van vier meter. Ih dat ge deelte wil men ook schietgaten en ra men aanbrengen om de mensen enig idee te geven hoe het er eeuwen gele den moet hebben uitgezien. Het Waterschap is bij het bezoek aan Slikkerveer een „beloning" voor de subsidie toegezegd. 'Het dijkcollege krijgt een Jacobakruik die bij Te Wouwe is opgegraven. In Barendreeht zal over enige weken het oude gebruiks voorwerp het Waterschap worden aan geboden. ROTTERDAM Op dezelfde da tum als vorig jaar is vandaag het 24.000e schip van dit jaar de Rotter damse haven binnengekomen. Het was het Britse schip Pertinence (868 brt), dat ledig van Londen kwam en afmeerde in de Botlek. Vorig jaar kwam als 24.000e schip de Oostduitse Oranienburg binnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In dc Botlek heeft de Nederlandse Cyanamid Maatschap pij enkele nieuwe produktie-afdelingen in gebruik genomen. Tot de produkten die het nieuwe complex vervaardigt be horen o.m. ultraviolet liehtabsorbeer- ders optische witmakers en anti-oxidan- tcn voor de rubber- en plastic-industrie. De fabrieksuitbreiding omvat verder een modern service-laboratorium, dat vooral gebouwd is om te voldoen aan speciale eisen van bepaalde cliënten. Het laboratorium verleent ook tech- nisch-chemische service aan dochter maatschappijen Van Cyanamid in Eu ropa en Afrika. De Nederlandse Cyanamid Maatschap pij is een dochteronderneming van Cya namid; ze werd in 1966 opgericht Se dert die tijd produceert het bedrijf in de Botlek acrylamide monomeer en polymeren voor o.a. de papier-, textiel-, verf- en mijnbouwindustrie en voor de behandeling van afvalwater. Van de produkten die het Botlek- bedrijf vervaardigt wordt ongeveer 80 procent uitgevoerd. De totale perso neelsbezetting bedraagt circa 200 man. Cyanamid neemt momenteel de vijf de "plaats in onder de Amerikaanse chemische maatschappijen die in Euro pa aktief op de markt opereren. Sinds kort is in Breda ook een afde ling Decision Making Systems van Cya namid ondergebracht. Deze afdeling ont werpt en verkoopt uniek elektronische automatiseringssystemen, die gebaseerd zijn op een vergevorderde optische tech nologie. (door Bram Oostertvijk) RotterdamDe Hoiiand- Amerika Lijn staat voor een nieuwe fase in de zee scheepvaart: als eerste Euro pese rederij gaat ze meedoen aan de vaart met Lash-schepen. Nog dit jaar moet de bestelling voor twee schepen eruit om eind '71, in elk geval binnen twee jaar te kunnen starten. De HAL is er al mee aan de late kant. Rederijdirecteur A. M. Leis (43) weet dat, maar zegt: „Dat de Amerikanen veel eerder zijn is een kwestie van geloof. Wij hebben pas beslist na heel veel rekenwerk," Het projekt waarin hij zich in de nauwelijks tien maanden dat hij nu in de HAL-Ieiding zit heeft ver diept, wordt in eigen kring we! eens en de woorspelihg ligt voor de hand het „Leis-schip" ge noemd. Als top-man van het vrachtbedrijf ziet hij deze na de container gekomen ontwikkeling als onvermijdelijk. Eén Lash-schip („lighter aboard ship", d.w.z. lich ter aan boord van het zeeschip) vervangt vier a vijf conventionele vrachtschepen. Voornamelijk door een snellere omlooptijd (minder havens; in vier weken uit en tuhis naar de Ver. Staten), maar ook door een eens zo grote capaciteit Een Lash-sohip 'kan per uur 1200 ton lading verwerken, een containerschip 300 ton, een con ventioneel sefhip 100 ton! Leis en het Lash-schip: een ver nieuwing zowel in de HAL-top als in het zeevrachtvervoer. Een com binatie die de HoUand-Amerika Lijn de richting moet uitsturen die sinds kort weer wordt gevolgd: die van een winstmakend bedrijf. tmfMM M0, J00 2 r- V- 3 fS"''-' v }/0 s Ary Martinus Leis werd eind '68 aangetrokken i.v.m. het naderende vertrek van de direfcteuren Van Houten (de container-specialist) en Brand (enkele maanden geleden overleden). Hij kwam als direkteur van L. Smit en Go's Internationale Sleepdienst, het bedrijf waaraan de naam van de familie Leis onver brekelijk vastzit. Lash-vaart rust in het kort gezegd op de volgende principe: in een groot zeeschip 'gaan onge veer- 75 lichters of bakken, die met een rijdende boordkraan worden .ge laden en gelost. Duwboten brengen de bijna 400 ton lading bergende lichters over de grote rivieren naar hun plaats van bestemming. Vanuit de eindhavens kunnen ook speciale kleinere vrachtschepen (zogenaam de feeder-schepen) de lichters naar overzee-bestemmingen vervoeren. Elk uur kan het zeeschip drie hak ken Iaden of lossen. De lichters zelf worden of in het binnenland of op een centrale plaats (voor de HAL wordt dat de Wilhelminakade) weer voor een nieuwe reis geladen. Lasb-schepen vergen een forse investering: per stuk ruim 50 mil joen gulden. Leis: „Dat is veel geld, ongeveer evenveel a]s voor een groot container-schip. Maar niet te duur als je naar de mogelijkheden kijkt." Over een week of drie hoopt de HAL van talrijke werven de juiste bouwprijzen in huis te hebben. De levertijden zijn inmiddels wel be kend en gebaseerd daarop is de kans dat de omvangrijke order aan een Nederlandse werf verstrekt wordt, groot. „Ja, bekent direkteur Leis, „die is van onze eigen werven vrij gunstig. De RDM had de allerbeste, maar die doet niet meer mee omdat ze onlangs die grote opdracht van Sealand voor drie containerschepen heeft gehad. Die werf zit dus ge woon vol. Verolme heeft nog vol- doende ruimte en ook Van der Giessen-de Noord, hoewel die mo gelijk op de wip zit met een twee de containerschip voor de VNS." In elk geval doen ook werven in West-Duitsland, Engeland' en Frankrijk nog mee in de strijd om de begeerlijke order. Misschien heeft France-Gironde in Duinker-' ken een extra pré omdat die ook de containerschepen voor de HAL heeft gebouwd. Tot nu toe zijn er 13 Lash-scbe- peit besteld door Amerikaanse re- .derijen. De HAL i komt met num mer 14 en 15, Lykes Lines nog eens daarna .met drie soortgelijke sche pen., De Amerikanen, gaan ermee varen op het Terre Oosten en tus- sen.de Golf van Mexico en West-Europa. Ook de ,HolIand-A- meri'ka IJjn gaat dat laatste doen. Leis verklaart: „Het vervoer van lichters per zeeschip tussen de stroomgebieden van de Missïsippi en de Rijn is het meest geschikt. De methode van transport is ge bonden aan een goed waterwegen net met een ontwikkeld achterland en .(eventueel) veel zeehavens van kleinere omvang in de buurt. De lichters zullen hoofdzakelijk wor den geladen met semi-bulkgoede- ren en daarbij denk ik aan rollen papier, houtpulp, staal, chemica liën. Containers zijn daar minder geschikt voor". Het vervoer van bakken vanuit Rotterdam naar havens in de om ringende landen zal met feed er-schepen gaan die drie tot hoog uit vijf stuks kunnen hebben. Mo gelijk dat de HAL zelf van dat soort vaartuigen zal laten bouwen en gaan exploiteren. Dat is nog steeds een punt van- studie, uit oog punt van kosten een uiterst moei lijke zaak. Net zoals dat met de At lantic Container Line is gebeurd, zoekt de HAL ook in de Lash-vaart naar internationale samenwerking. Daarover worden al maanden besprekingen gevoerd. Er is een tiental gegadigden, waarbij enkele ACL-partners. Tot definitieve over eenkomsten is het echter nog niet gekomen. Belangstelling voor een part nership met andere Nederlandse rederijen is er bij de HAL in prin- TpEN tekening van het Lash- schip dat de HAL dit jaar nog wil bestellen. cipe. Maar dat wordt pas interes sant als de Lash-vaart zich ook op andere gebieden weet in te drin gen, want op de Golf van Mexico is de HAL Nederlands belangrijkste rederij. Leis: „Dat kan dus pas als de Lash-schepen over de hele we reld zullen varen. En daar denk ik toch a'an". Wanneer de schepen besteld wor den, dan valt er nog heel wat te' doen. Er moet 'bijv. emplooi wor den gezocht voor de nog betrekke lijk nieuwe schepen van de klasse G-dyk, die nu op de Golf van,. Mexico varen. Waarschijnlijk zui len die op de Amerikaanse west kust worden ingezet en worden de huidige .schepen varr die 'dienst ver-;" kocht.' - -v '''"'Vil Dan is er de plaats waar ydë"" Lash-schepen in Rotterdam '.zich van Hun ïichters zullen moeten ontdoen eri ze ook weer' -moeten* laden-. Central Gulf Lines die in. november a.s. met 's werelds eerste Lash-schip Acadia Forst naar Rot-., terdam komt gaat n'aar de Waal->" haven, waar een speeale losplaats- wordt ingericht. Mogelijk idat de" HAL er ook gebruik van gaat ma ken, maar er loopt ook nog een gesprek met de havenautoriteiten over een andere plaats. Leis gelooft in de Lash-vaart. Om economische redenen. Aange toond is nu reeds dat de kosten besparing voor bepaalde produkten in vergelijking met? het container vervoer soms wel 40 procent is. Containers zijn dan wél flexibeler. maar het (gedeeltelijke) vervoer over de weg blijft nu eenmaal duurder dan louter transport ovër water. De HAL-direkteur vindt in 't al—» gemeen dat de eontainervaart er op dit ogenblik niet zo geweldig- voorstaat. De kosten die verbonden zijn aan -de overslag zijn nog altijd hoger dan men- dacht, vooral het laden en lossen van containers in het achterland kost veel geld. EK" zit volgens hem alleen toekomst in de containervaart bij een snellere omloop en een doelmatiger bela ding van de container zelf. Leis kijkt vooruit, ook naar wat er achter de Lash-vaart zit. Hij zegt: „Voor stukgoed zie ik het tn de super-jumbojets, vliegtuigen- dus. Daar moet dan te zijner tijd ook,, de HAL bij worden betrokken. Ek- praat nu over een jaar of vijftien;. In de vrachtsektor geloof ik in grow- te bulkcarriers en misschien nqg meer in het snellere Lash-schip. Het is nu 20 mijl per uur, ik gok,, dat het nog wel eens 40 tot 45 mijl wordt". v.-y ::'y.\ -.«v. eri;-; SiSs^SwBssIs ■5sv>Jf BfinmWmfre

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1