Geheim rapport uitvoerig besproken DESKUNDIG PvdA in Rotterdam wil reereatiefonds A/ tP/V P& - Rijnmond teleurgesteld over te geringe woningcontingent NVV wil plan voor ZW-Nederland nieuws...veel nieuws op Aparte gemeenschappelijke dienst '^Èm. A i NOG LAGER DAN IN 1969 Het Kwartet Ruimtelijke indeling vastleggen P9 Kritiscli bekeken a Wg rnimm toSïfZ f ÊM26sepW7okL L de gezellige beurs voor iedereen! Berkel IPff Invalshoek- deze krant behoort tot WOENSDAG 1 OKTOBER 1969 '«Us 'Chst. We- eafc. sea, za! ÏU8- M (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De grote protestvergadering tegen een mogelijke uitbreiding van de Luchthaven Rotterdam die dins dagavond in gebouw De Rank in Schiedam-Kethel is gehouden, heeft geen groot vuurwerk te zien gegeven. Vele verontruste bewoners van de wijken Groen- oord en Nieuwland van de Vlaar- dingse wijk Holy en uit Rotter- dam-Overschie waren gekomen om een strijdplan op te stellen tegen het nog steeds geheime rapport van wethouder mr. H. C. G. L. Polak en luchthaven directeur ir. Th. Brouwer. «Hn dL<7 '„A A,:".» 'I 'xK® 'J In het Westen veruit uit grootste prot. dir. dagbladpers Sociaal'cultureel Appètavond 2 oktober m ft, pntTERDAMMER Pagina 3 2A 1 voor "asiii leaen actu. i bin- bit- ijaei I'h Ret flcse. 'aar. Zo ij actie, arti. Xing, «a n en scte. jaar 1 u. l ge acht door vaa 2Ui. ook eek, het Na Jot het aten iam den ap* op m oor rag tras rd oor een ten Schiedam en Vlaardingen bang voor „bulderbaan" ZONDER nu direct stelling te nemen voor of tegen uitbreiding kan men l je jutótlieid van \eel van de door aecoroité's aangevoerde argumenten in !Wel trekken. Ook dinsdagavond in sutóedam Week dat overduidelijk. 0» Paar le noenler,: ®at w<>ningen prijs sterk rullen dalen als er een "huóeld in de buurt komt, is niet waar lilleken. Terst komt er een daling en torna stijgt in de meeste gevallen de weer tol bet normale. Dat een goed woon- en werkklimaat H0 economisch belang van de eerste or- js is juist, maar de stelling kan ook „orden omgedraaid om even juist te a,n. Dat de wethouder de naam van het iwrcsil niet wil no'emen dat een onder- j. mr de geluidshinder moet instel len, koml omdat de gemeente Rotterdam Hfst t3n de eigen raadsleden om geld „<oet vragen voor een dergelijk onder- !°Nog merkwaardiger zijn de optnerkin- .ffidat slachtoffers van vliegiampen „uit j, pers wor- den gehouden* ioaU mr. Adri- aansens als de inden, Derge- hier Swarte iijle bew erin- gin zijn zonder meer uit de lacht gegrepen Dat de Rotterdamse politie studeert op maatregelen hij luchtongevallen is geen bewijs van het gevaar van de luchthaven. Rotterdam heeft ook een evacnatieplan, en Jat is evenmin een bewijs voor een acute lanvaL Dat men vroeg in het geweer komt, is redelijk» maar dan nog niet gaan praten over nog niet officieel gegevens. Overigens kan Rotterdam in dit geva' geen gebrek aan communicatie worden verweten. Nog voor de eigen raadsleden njn alle college's van B en V van de omliggende plaatsen in het bezit gesteld van een rapport. Wethouder Polak 'heeft ir enkele zelf rondgebracht om een mon delinge toelichting te kunnen geven. Jammer ten slotte dat weinig deskundi gen in de actiecomité's zitting hebben. Zij zouden erop kunnen wijzen, dat te- del ijk groter zullen zijn, minder lawaai gen 1980 de vliegtuigen, die dan vermoe- suilen produceren dan de huidige kleine re. Deskundigen zijn ook nodig om juiste krachtige argumenten aan te voeren voor «is tegenspel wensen te bieden aan dege nen, die uitbreiding van de luchthaven morsman. Daarin 1 zal vermoedelijk worden aanbevolen ten noorden van de Doenkade evenwijdig aan de huidige haan een tweede startbaan van drie kilometer lengte aan te leggen. Het Schiedamse actiecomité onder leiding van VVD-Rijnmondraadslid mr. W. M. Th. Adriaansens kon geen nieuwe steekhoudende arumenten aanoeren boven de reeds bekende van andere comité'a. De eerder genoemde wijken liggen geheel of gedeeltelijk onder de zogenaamde aanvliegtrog van de nieuw geprojecteerde baan. Deze wij ken zijn nog niet volgebouwd. Er moeten nog honderden woningen bij komen. Het voorlopig actiecomité werd be noemd tot definitief comité. Daarin hebben echter geen specialisten zit ting. De geluidsdeskundige van TNO Delft, ir. De Senerpont Domis, kwam zelfs nauwelijks aan het woord. Men wil het voorlopig houden op een handtekeningenactie, het plakken van proteststroken op auto's en een nog grotere protestvergadering. Mr. Adriaansens adiviseerde de vergadering de beleidsnota af te wachten en dan vla de politieke par tijen actie te gaan voeren en een rapport op te stellen met de bevin dingen van de diverse protestcomité's. Hij waarschuwde er voor dat de luchthavenactie niet mag ontaarden in een hetze tegen Rotterdam. Hij vroeg zich af waarom Rotter dam zich niet meer moeite getroost om goed leven en wonen te bevorde ren. Hij verwees naar het rapport „Wonen, leven en werken in Rijn mond", dat enige tijd geleden is verschenen. Hij zei dat een goed woon- en werkklimaat een econo misch belang van de eerste orde is. Mr. Adriaansens wilde ook weten ROTTERDAM ~- De Partij van de Arbeid zal in haar programma voor de komende gemeenteraadsverkie zingen zwaar aandringen op een door het gemeentebestuur in te stellen re creatiefonds, waarin een aanzienlijk groter bedrag moet worden gestort dan de laatste jaren voor de recreatie in en rond Rotterdam werd uitge trokken. Bovendien eist men op vrijwillige basis) bijdragen van het bedrijfsle- van een recreatieplan, aangepast aan haar veroorzaakte vermindering van het leefmilieu. Ais concrete punten komen m net programma naar voren de opstelling van een recretieplan, aangepast aan de plannen van andere bestuursorga nen voor recreatie m groter verband (een vergroot recreatiegebied Berms- se op Voorne-Putten en een versnel de aanleg van de recreatieprojekten Oude Maas, Rottemeren, Hoge en La ge Bergse Bos en Drechter Weide) en de instelling van een gemeentelijke dienst voor de recreatie. Tijdens een dinsdagavond gehou den federatievergadering van de PvdA afdeling Rotterdam is ook besloten .dat het door het hoofd bestuur ingediende advies betreffen de de opstelling t.a.v. de zeehaven- problematiek wordt overgenomen. In het kort komt dat erop neer dat, in afwachting van de totstandkoming van een nationaal havenbeleid, in het Waterweggebied geen plannen moe ten wonden gerealiseerd die een ster ke expansie beogen. Voorne-Putten moet een agrarisch-recreatief woon gebied Mijven, de omvang van de Maasvlakte moet aan zodanige gren zen worden gebonden dat het karak ter van Voorne-Putten onaangetast blijft en in de Hoekse Waard moet geen grote industriële ontwikkeling komen die verbonden is aan het gra ven van een kanaal. Raadsfractie-voorzitter drs. A. J- Lenss heeft n.a.v. de beleidsnota voor het havenbedrijf van burgemeester Thomassen vanochtend gezegd dat die ongeveer dezelfde lijn volgt als de zeehaven-paragraaf uit het ver kiezingsprogramma. Alleen wat de Hoekse Waard aangaat zijn er zake- wat als "net juist is dat Rotterdam geen tweede nationale luchthaven wil hebben er zal gebeuren met de tweede baanals die echte tweede luchthaven elders komt. Daarom komen er volgens hem ook teveel economische risico's. Hij noemde het een zwak argument van wethouder Polak om niet de naam te noemen van het bureau dat een on derzoek naar de geluidshinder gaat instellen. Een andere spreker was de heer E. H. P. Swarte uit Berkel die even als vele anderen de waarde van zijn eigen wonmg bedreigd ziet als de plannen doorgaan. Hij heeft m Berkel de anti-luchthavenmensen verenigd. De heer Swarte, die goed gedocumenteerd is, gaf het volgende overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden van luchthavenuitbreiding. Miniser Bakker heeft gezegd geen goedkeuring te geven als de ge luidshinder ontoelaatbaar zou wor den. Minister Schut heeft in de Eerst Kamer laten weten nog geen beslis- gionaal actiecomité zal worden opeg- ncht. Overigens was men nogal ge prikkeld over de opmerking van wet houder Polak dat hij niets te maken heeft met de burgerij van de omlig gende gemeenten, slechts met de ge meentebesturen. Ook de gevaren werde aangeroerd. Tenslotte had de vergadering ook kritiek op een gebrek aan openheid door de gemeente Rotterdam be tracht. Mr. Adriaansens riep uit: „Schiedam ontwaakt, anders doet u geen oog dicht in de toekomst!" TiE beruchte geluidskaart. Bin- nen de binnenste ellips rond de eventuele nieuwe baan mo gen in geen geval woonwijken voorkomen in verband met de geluidshinder. In de tweede is dat niet wenselijk en in de derde eventueel toelaatbaar. Op dit ogenblik ligt het zelfs binnen de eerste ellips. In middels is bekend geworden dat deze gegevens ongeveer tien procent zijn overdreven. In dat geval ligt het ziekenhuis dus weer buiten die ellips. EENrEd. LAURENS PRODUKT 'Mum***mr rnw,iurtl»tviu& -WW" MF AyortftWMW t "rt> ftJX ,#i'* i 1 y rJ te •'AA-Vw" f W „y" - CP K v.:-,, J *Y lijke verschillen. „Maar dat betekent niet dat er een ernstig conflict is tussen ons en de burgemeester, zei hij. Over een eventueel afstoten van de havenportefeuille door de burge meester valt op dit moment weinig concreets te zeggen. Dat is een zaak voor de nieuwe fraktie, Drs. Lems is wel van mening dat een aantal mensen niet permanent met verve lende karweitjes moet worden opge knapt. .Dat de burgemeester een overbelaste taak heeft, noemde hij een ongezonde zaak. Aan het standpunt betreffende de zeehavens is in _de vergadering op verzoek van twee afdelingen nog een sociale paragraaf toegevoegd. Daarin staat dat naast economische criteria wat het uitgiftebeleid aangaat ook bedrijfsvoering op het sociale vlak moet worden opgenomen. Bedrijven die zich in of rond Rotterdam willen vestigen, moeten worden verplicht een sociaal statuut te accepteren waarin bepalingen over personeelsbe leid zijn opgenomen. Gedacht kan o.m. worden aan het verstrekken van faciliteiten wat be treft bednjvenwerk van de vakbon den, faciliteiten aangaande scholing van de werknemers en garanties voor het behoud van de wasgelegenheid. Dergelijke bepalingen dienen in de formule voor gronduitgifte te worden opgenomen. Enige andere kernpunten uit het programma zijn: Er moet een burgeradviesraad ko men voor woningbouw en stadsont wikkeling (waarin de vrouw een be langrijke rol moet spelen). Dit orgaan moet de gemeenteraad adviseren. m De afdeling Rotterdam is het eens met de resolutie van de kieskring Rijnmond t.a.v. de béstuursstruktuur van -dit gebied. Er moet één krachtig regionaal bestuur komen met eigen, zelfstandige taken. Locale bestimen moeten hun lokale taken behouden. 9 Als regel zal het raadslid maatschap worden gebonden aan de 65-jarige leeftijd en de kandidaatstel ling van nieuwe leden zal ^als regel gebonden zijn aan ,de leeftijd van 53 jaar sing te hebben genomen. Mr. Klaasesz vindt Rotterdam ongeschikt voor tweede luchthaven, wel voor een uitbreiding. De provincie heeft' ook nog geen beslissing genomen. De directeur-generaal van de rijkslucht vaartdienst meent dat er boven zuid-west Nederland geen ruimte is voor een tweede luchthaven. „We kunnen, zo heeft hij gezegd, het als verkeersleiders a 1 niet aan met "ïpenburg, Valkenburg, Schiphol en Zestienhoven". Volgens de heer Swarte zullen 300.000 bewoners buiten Rotterdam te maken krijgen met geluidshinder. Voor vele bewoners is volgens hem „Zestienhoven" nu al een bron van overlast. Hij vroeg zich af wie het geld voor de nieuwe baan (geschat op zestien miljoen) moet betalen. Rotterdam heeft het niet. Evenals volgens de heer Swarte zou de nieuwe baan en de oude sa men in 1980 geschikt moeten zijn el ke vijf tot tien minuten een vliegtuig te doen opstijgen of te laten landen. Hij had visioenen van Badhoeve- drorp, waar schoolkinderen koptele foons hebben om de lessen te kunnen volgen. De heer Swarte wees erop dat Kot terdam al heel wat van de benodigde grond heeft opgekocht Hij vroeg zich af wat er van de streekplan terecht Doenkade recreatiegebied aanwijst Een. oud-piloot waarschuwde er voor met een te grote invalshoek te gaan vliegen. Dat is gevaarlijk, hoe wel het minder lawaai produceert. Een korte lawaaierige start is minder gevaarlijk volgens hem. Hij adviseerde dan ook, dat als er een tweede baan komt te eisen niet in de weekeinden, niet 's nachts van 19 tot 7 uur te vliegen en een zo laag mogelijke invlieghoek aan te houden. Deze vlieger verraste de aanwezigen door op de merken dat minimale hoogte niet meer hoeft te zijn dan 160 meter. Op 14 oktober is er een protestver- gadering in Schiebroek, waar een re- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Rijnmond heeft in een brief aan de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zijn teleurstel ling uitgesproken over het uitermate geringe, contingent woningen, dat voor 1970 aan Rijnmond is toege wezen. Het contingent is nog lager dan het oorspronkelijke contingent 1969 en staat volgens het dagelijks be stuur van Rijnmond in geen enkele verhouding tot het bevolkingscijfer, noch tot het werkelijke woningtekort in Rijnmond. Er is bovendien geen rekening gehouden met de toenemende werk gelegenheid, evenmin als met het reeds bestaande tekort aan arbeids krachten. Op grond van het inwonertal zou Rijnmond ruim 8,3 van de in eer ste instantie 32.000 woningen met rijksleningen en 9.000 corporatie woningen met garantie moeten ont vangen, d.i. respectievelijk 2660 en 750 in plaats van de 2231 en 633 woningen. Daarnaast neemt echter Rijnmond in verhouding met de rest van Nederland een bijzondere positie in door het relatief grote woningtekort, waardoor nog steeds meer dan 10.000 huishoudens niet over zelfstandige woonruimte kunnen beschikken. Voorts zijn er ia Rijnmond ruim 10.000 onvervulde arbeidsplaatsen, hoofdzakelijk omdat aan werknemers van buiten het gebied geen woning kan worden aangeboden. Ook het feit, dat de minister bij de verdeling van het woningcontin gent de groei en de vervanging heeft betrokken werkt nadelig voor Rijn mond, aldus het dagelijks bestuur. Deze verdeelsleutel immers stelt de gebieden met een groot woningtekort in het nadeel, omdat juist deze ge bieden uiteraard een vertrekover- schot hebben, en omdat sanerings plannen blijven liggen, aangezien er geen vervangende woningen kunnen worden aangeboden. Onder deze omstandigheden is er in Rijnmond nog in geen j aren sprake van opheffing van de woningnood, zo schrijft het dagelijks bestuur van Rijnmond aan minister Schut, daar bij op korte termijn om een onder houd verzoekend om de woningnood in het Rijnmondgebied nogmaals toe te lichten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het NW wil dat de regering een plan opstelt waarin de gehele hoeveelheid nota's, rappor ten, studiese. d. bieden een voldoende basis om daar op korte termijn aan te voldoen. In zo'n plan zullen met alleen de steeds groter wordende onzekerheden en verwarringen moeten worden weggenomen, maar moeten tevens de voorwaarden worden geschapen waardoor het voor allen mogelijk wordt een op de toekomst gericht beleid te voeren, aldus een der con clusies van een rapport over deze De vakbeweging zal zich bij de be oordeling van zo'n plan vooral laten leiden door de vraag in hoeverre hierin waarborgen worden geschapen voor een optimale werkgelegenheid. Indien dit plan er vanuit gaat dat er in Zuidwest-Nederland industria lisatie moet worden bevorderd, moe ten de gemeenten in dat gebied o.m. aldus het NVV beschikken over zoveel bestuurskracht, dat men in staat is het welzijn van de ingezete nen te bevorderen, de nodige voorzie ningen te treffen en samen met rijk en provincies vorm te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling. Het plan dient eveneens een sociaal - cultureel ontwikkelingsprogramma in te houden, voorzien van een kostenraming alsmede een kostenra ming van de infrastructurele voorzie ningen. De financiering van recrea tiegebieden enz. dient mede te geschieden uit een bestemmingshef fing oved het kapitaal dat geïnvesteerd wordt in ondernemingen die zich hier hebben gevestigd of zich zullen vestigen. Industrieën die zich nieuw aanmel den voor het Waterweggebied moeten of een plaats in het aanwezige en gereserveerde gebied krijgen of naar het zuidelijk deel van Zuidwest- Ne derland worden verwezen, Er moeten wel goede weg- en railverbincfingen komen tussen beide gebieden. Er moet In dit verband minder dan voorheen het accent worden gelegd op de afstand die bestaat tussen wo nen en werken, maar veel meer op de tijd die nodig is om het werk te bereiken. Woonwijken moeten niet in de onmiddellijke omgeving van in dustrie- agglomeraties liggen of wor den gepland. Het NW wil op de industriële ont wikkeling van Zuidwest-Nederland evenveel inspraak hebben als ande- p ISTTEREN bespraken we een - droevige kwestie voor Rotter dam: Het teruglopen van het inwo nertal. Laten we er ons niet op blind staren. Er zijn nog altijd meer dan 690.000 Rotterdammers. En die gaan volgend jaar feest vieren. Op naar C '70, die veelbelovende mani festatie, waarop ik (en ik met al leen) u nog vaak hoop te kunnen attenderen. Maar, om de gedachte aan die festiviteiten een beetje gaande te houden, moet er wat worden ge daan. Dat doet het C'70 organisatie bureau dan ook. Daarom kreeg ik dezer dagen een folder onder het oog, die gezonden was aan reisbu reaus. Want met alleen de Rotter dammer kan meedoen aan de mani festatie, maar ook is het de bedoe ling dat velen van buiten de stad komen kijken in 1970. Buiten op dit drukwerk staat aan de voorzijde een grote C (met 70). Daarin een bol met kleurenplaatjes van Euromast, scheepvaart en Lijn baan. Onderaan de vermelding „mei-september "70". Deze' voorstel ling herhaalt zich wat kleiner op de achterzijde. En daar staat dan nog bij „Feestelijke ontmoeting van stad en mens". Dat is dat! En nu de tekst binnen in dit drukwerk van vier pagina's. Ik geef u die tekst geheel, opdat u zich wat kunt --men met de gedachte aan -Jlemaal gaat gebeuren. Het 4 :rap een half jaar meer, de* temperatuur weer omhoog, "t voorjaar en barsten de evere n los! Daarom is het altijd goed er al vast bij betrokken te worden doom het lezen van prettige vooruitzich ten,. Hier komt de tekst: In 1970 zal Rotterdam voor Neder landers en buitenlanders een feeste lijke ontmoeting van stad en mens zijn. Van 5 mei tot 30 september 1970 staat Rotterdam in het teken van COMMUNICATIE '70. Rotter dam wereldhaven nummer 1, toont wat het na 25 jaar wederopbouw heeft bereikt en zal bereiken. De dynamische ontwikkeling van onze stad maakt het voor velen moeilijk zich een juist beeld van haar groot- heid en belangrijkheid te vormen. Daarom zal Rotterdam in de zomer van 1970 veranderen in een groot feestterrein, waar op ludieke wijze een dialoog tussen mens en stad zal plaatsvinden. Het nieuwe hart van Rotterdam zal sneller kloppen dan ooit tevoren. COMMUNICATIE '70. Rotterdam zal een zomer lang een ander ge zicht krijgen. Het nieuwe stadsbeeld zal feestelijk worden aangekleed en ingericht. Bezoekers en bewoners zullen zich een zomer lang kunnen ontspannen en amuseren in een stad, die toont dat zij leeft. Daarom is Communicatie '70 een feestelijk advies voor uw cliënten. In Rotter dam zullen zij een grote verzame ling attracties vinden, waaronder ongetwijfeld vele zijn, die hun spe ciale belangstelling genieten. ROTTERDAM, HAVENSTAD. In de buitenlucht zal de grootste maquette worden opgesteld die ooit werd gebouwd, waar op 160 m leng te de haven met haar talrijke in dustrieën en bedrijven overzichtelijk wordt getoond. Deze maquette zal een blijvende plaats in de stad vin den en up to date gehouden worden. Binnen en buiten zuilen havenmate rialen, haven- en scheepswerktuigen e.d. worden tentoongesteld. Het beeld van de havenstad wordt ge completeerd met exposities van scheepsbouwindustrieen, die hun produkten tonen, zoals scheepshut- ten, scheepsbediemngsapparatuur, een groot turbinerad, enz. ROTTERDAM, INDUSTRIESTAD. Grote en kleine industrieën bijv. chemische- en olieindustrie, voe dingsindustrie, electrotechnische in dustrie zullen d.m.v. verschil lende activiteiten een inzicht geven in hun werk. De Nederlandse Spoorwegen zui- Het Herv.-Geref, Verenigingsverband te Gouda organiseert op d.v. donderdag Z ok tober 1389 weer de jaarlijkse APPÊIAVON0 In de Grote ot Sint Janskerk te Gouda. Aan vang 8.00 uur: deuren open 730 uur. sprekers zün: Ds. H. Smit te Gonderak, die aeze avond zal openen; Ds. P. Vermsat te Vlaardingen, die het appêlwoord hoopt te spreken, "-met als thema: „Gods werk waclit.Cand. B. Oosterom te Wad- dinxveen, zal de sluiting verzorgen. Ook het koor „Vox Jubllans" te Waddlnx- veen, o l.v. de heer A. Noordegraaf Is weer op het appèl. Organist: reike Asma. len eveneens acte de présence geven met een unieke expositie rond het Centraal Station en het Weena." In een stad als Rotterdam, waarvan het hart zo onstuimig klopt en waar het levenspatroon m de loop der ja ren zo intens is veranderd, mag een visie op de toekomst niet ontbreken. Daaraan zal .in ruime mate aandacht, worden besteed. Ook is er een ex positie van kunststoffen en van de moderne- bouwlndnstrie, ROTTERDAM, CULTUURSTAD. r In een grote tentoonstelling zullen Maasstedelijke kunstenaars hun" werk tonen. Ook, is .er- een expositie1 speciaal" gericht op de grafische kunst. Het kerkelijk" leven wordt* eveneens uitgebeeld in een exposi tie. Op toneel- en muziekgebledl'ls in de Doelen en deSchouwburgheel wat boeiends te beleven. Er zal ruim de gelegenheid zijn kennis te maken - met amateursymphonieorkesten," met operettegezelschappen en.met de ve le verschillende koren en drum bands, die Rotterdam telt (Advertentie) ROTTERDAM, SPORTSTAD. In vrijwel alle takken van sport zal Rotterdam zich volgend jaar presen teren. De sportagenda vermeldt vele internationale wedstrijden en toer nooien op onder meer het gebied van basketball, honkbal, korfbal, handbal, cricket, atletiek, wielren nen (de wielerronde van. Rotterdam met Rik van Looy en wereldkam pioen Jan Janssen) en niet te verge-, ten voetbal. Ook staan de wereld kampioenschappen lijnbestuurde vliegtuigen op het programma. De Rotterdamse amateurs zulleneven eens in ruime mate hun prestaties tonen. ROTTERDAM, EEN GEZELLIGE STAD. Detailhandel en horecabe drijven werken samen hij de verwe-" zenlijking van een geweldig gezel- ligheidsgebeuren. Heb stadsbeeld zal verrijkt werden met overdekte pro menades, samengesteld uit plastic koepels, waaronder men zonder eni ge last van het weer kan winkelen en genieten van de exposities en de andere activiteiten. Voor de gastro nomen zijn er in 1970 naast de reeds bestaande gerenommeerde restau rants vele gezellige eethuisjes van verschillende nationaliteiten, waar uw cliënten de meest exclusieve ge rechten kunnen eten. Door de hele stad zijn er uitspan ningen met grote terrassen, waar men even de benen kan strekken. Kleme intieme cafeetjes. Een drij vende dansgelegenheid voor een avond vol plezier. En natuurlijk is de stad volledig voorbereid op de ontvangst van haar vele gasten. Van de rand' van de stad af zal een dui delijke bewegwijzering hen leiden naar het feestterrein. Daar is ruim voldoende parkeer gelegenheid aanwezig. En voor de gasten, die langere tijd in Rotter dam willen doorbrengen, zijn er ve le hotels met een moderne accom modatie. COMMUNICATIE '70. Een duide lijke reden voor een onvergetelijke vakantie in of een gezellig uitstapje naar Rotterdam. Een manifestatie, die een bezoek aan Rotterdam dub bel en dwars waard maakt Eén eve nement waar, naar wij hopen, uw cliënten even enthousiast over zul len zijn als de bewoners van Rotter dam, die zich nu reeds bezighouden met de organisatie van grote volksfeesten door de gehele stad. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1