0 0 Raad ziet noodzaak in Aantal belastingen met enige reserve verhoogd Hoofdstad Operette in Stadsgehoorzaal AGENDA Burgerlijke stand Dmirtetoeslag ƒ140 voor ambtenaren 'WSJSir- Hi I I „Die Zirkusprinzessin het overhemd dat méé-buigt méé-beweegt dus méé-leeft heeft een naam: Liefde en Vrede houdt puzzelt'it naar druivenkas Tunnel onder Nieuwe Damlaan? Burgerlijke stand Plastic kleding voor regenweer handig VeAmm Oude auto's bij Tramwegstichting Hellevoetsluis VÉRKAOs X&eiïjksoep**-dus a,t|id korrekt GEWME SPAARBANKBOEKJES TiRMIJNSPAfiEN TOT 7% UW SONY-SFüCIALIST VOOR ROTTERDAM COUZY 2 A ea&mcfe dawttiUu&iq (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN De Hoofd stad Operette bestaat dit seizoen 25 jaar en heeft naar aanleiding van dit jubileum de keuze laten vallen op de feestelijke operette „Die Zirkusprinzessin" van Em merich Kalman. Het gezelschap treedt vrijdagavond 10 oktober m de Stadsgehoorzaal op. Vijftig medewerkers Bewoners Feijenoord ruime inspraak bij gasfabriekplannen VLAARDÏNGEN Vandaag l en morgen en dagelijks g SCHIEDAM en dagelijks Phonogram wil plaat Opname samenzang in Grote Kerk Noodzakelijk Bejaardenzorg Voorlichting Bestuurssamenstelling regionaal verpleeghuis Texoro is gemaakt van zelfstrijkende katoen. U kunt kiezen uit: wit en pasteltinten- En uit twee soepele prijzen: 16,90 en 18,75. Vraag naar Texoro bij de goede textielzaak. dagelijkse rente direkt opvraagbaar nu Bovendien de mogelijkheid van Kleuter brak been bij aanrijding voor al uw geldzaken H. Vonhoff spreek!- op WD-vergadering Onteigeningen voor Af rikaander wij kbad eksklusief scijvxia m.seweg- 61 vlaardingen Inbraken in Sehiedani i ï#»- DÊ bOTTESPAMMER PAGINA 5 DONDERDAG 2 OKTOBER 1969- 5CHJEDAMSEWEG 57* VIAAHOINCM {Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN De ge meenteraad heeft woensdag avond besloten tot het verhogen van de straat- en rioleringsbelas- ting, de huisvuilbelasting, hon denbelasting, marktgelden en begrafenistarieven. De tegen stemmers waren de heren A. van der Veen (pac.soc.) en A. J. M. Tetteroo (binding rechts). De belastingmaatregelen gaan 1 januari 1970 in. De heer Van der Veer noemde het een vreemde zaak, dat er voor het op halen van huisvuil en voor het be graven moet worden betaald. De heer Tetteroo was het hiermee volkomen eens. De heer 3. Ligthart (prot) zei het vooral jammer te vinden dat de huis vuilbelasting moet worden verhoogd. Veel mensen gebruiken de plastic zakken voor het afvoeren van het huisvuil, hetgeen voor hen extra kos- Een bijzondere attractie is, dat de Nederlander Leo de Beer, die in.Duits- Isnd grote populariteit hceit verwor- ren, de moeilijke hoofdrol van Mr. X tal zingen. Het afgelopen seizoen zong hy deze rol 315 keer. De in Tilburg geboren Leo de Beer vertrok in 1946 naar Berlijn voor een zangstudie bij Costa Milona. Hij kreeg daarna zoveel contracten, dat hij nooit de tijd heeft gevonden m Nederland op te treden. Hij is de eerste tenor van het Berlijnse Metropol Theater en treedt regelmatig op voor radio en televisie. „Die Zirkusprinzessin" is bijzonder populair m Duitsland en Oostenrijk. Regisseur is Walter Kochner. De be zetting van de jubileumoperette, met onder andere een balletgroep, brengt het gezelschap op ruim vijftig mede werkers. De lijst van solisten ver meldt namen van Lizzi Schóffmann, Herman Valsner, Claire Clairy, Rudi Vogler, Crete Kieser, Karl Frey en Antoni Wink. De Russische danseres Nma Feist verzorgt de choreografie. De kostuums ROTTERDAM In hun antwoord op wagen van het kvp-gemeente- raadshd mr. L A Struik betreffende de plannen voor het terrein van de gasfabriek Feyenoord delen B. en W. mee, dat er voor dit terrem een ont- werp-groenplan gereed is, dat_ zal worden behandeld in een commissie, waarin ook vertegenwoordigers zit ting zullen hebben van de „Werk groep Gasfabriek". Deze werkgroep is m de wijk Feyenoord gevormd en beeft B en W. een aantal wensen voorgelegd betreffende verhoging van de herbergzaamheid van de wij ken Feyenoord en Noordereüand. Het te voeren beleid met betrek king tot deze wijk is nog een punt van ernstige overweging. B. en W kunnen nu nog geen enkele uitspraak doen Het is wel de bedoehng dat de Werkgroep Fevenoord zo ruim moge lijk gelegenheid krijgt voorstellen te doen Harmonie: vergadering Nederlandse Reis- vereniging, 20 Emmastraat 71: Stop wel over onderwijs. IS 30 Stadsgehoorzaalcabaretavond pers ver Fontijne, 20 Bijkantoor „De Rotterdammer*': Smalle Havenstraat 11. tel. 346775. Alarmnummer politie, GG en GD: tel. 343444. Alarmnummer melding: luchtverontreiniging: tel- 262626, Klachten bezorging: H. Verklndt, fi Wagnerstraat 24, tel 343345 Apotheek tester, Voorstraat 53, tel 342682 Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 267381. Klachten bezor- Joh. Grcneveld, Smgel 92, tel 26353S, ma t/m vrljd 18 30—19 30 en zaterdag 1819 uur Redactie Schiedam E M van Houwellngen, Jiilianalaan 84c, tel 2657G4. K „,L? 1155 88, toestel 156 Alarmnummer: 2626SS Alarmnummer politie: tel 264666 f. Apotheek: Gouka, Groenelaan 127. te! 26803o rentoonstellmgen: Galerie de Graaf! tot 9 C, °™bcr: schilderijen van de heer Bcrkel- JmahS Stedelijk Museum tot 6 oktober Kinetische objectenshow zijn geleverd door Lambert Hofer te Wenen en de decors zijn ontworpen door Karei Bruckman, Het orkest van de Hoofdstad Operette staat onder lei ding van John Kapper. De toegangsprijzen bedragen 10, 9,7,50 en 6,50. De kassa van de Stadsgehoorzaal is van maandag 6 oktober af dagelijks geopend van tien uur 's morgens tot één uur 's middags en 's avonds van zeven tot negen uur. Schriftelijk of telefo nisch bestelde kaarten moeten vóór vrijdagavond 10 oktober half acht zijn afgehaald, anders worden ze doorverkocht. MAASSLUIS De grammofoon- platenmaatschappij Phonogram m 'Hilversum laat voor de vierde keer het oog vallen op Maassluis om in de Grote Kerk een plaatopname te maken van gemeentezang onder lei ding van Feike Asma. De verkoop van de vorige opnamen is zo'n succes geworden, dat er interesse bestaat voor een vierde opname van bekende psalmen, gezangen en geestelijke lie deren. Voor een perfecte opname zijn acht honderd zangers nodig en daarom wordt ieder uit Maassluis en omge ving uitgenodigd donderdagavond 9 oktober naar de Grote Kerk te ko men om te zingen. Het zal mogelijk zijn gedeeltelijk het resultaat van de opname te ho ren. Men behoeft geen kerkboekje mee te nemen, daar er gezorgd wordt voor een gestencilde liturgie. ten betekent. Ook de gemeentereini gingsdienst is gebaat bij een grote toepassing van dit lichte materiaal en de heer Ligthart roemde dan ook het publiek, dat zo gunstig heeft gerea geerd op de invoering van de plastic zak. „Jammer, dat nu als „beloning" de huisvuilbelasting wordt verhoogd", zei hij. Mevrouw L. van Duijn-Spruijt (soc) zei, dat haar fractie het heel moeilijk heeft gehad met de verhoging van het beiastmgpakket. „We begrijpen dat deze maatregelen moeten worden ge nomen om tot een sluitende begroting voor 1970 te kunnen komen, maar gaan toch met enige reserve akkoord". Wethouder E. P. van der Veen was het roerend met de raadsleden eens, die hadden gesteld de verhogingen onsympathiek te vinden. Gedurende vele jaren heeft Vlaardingen lage ta rieven kunnen aanhouden, maar ge zien de stijgende loonkosten moesten de belastingen worden aangepast. Met algemene stemmen heeft de gemeenteraad besloten de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg, die in het pand Emmastraat 71 een dienstencen trum wil gaan exploiteren, de nodige subsidie te verlenen. Mevrouw mr. M. Bellingwout-Roodenburg (prot) had alle lof voor hetgeen de laatste jaren op het gebied van de bejaardenzorg tot stand was gebracht. Zij hoopte dat de stichting enn zal slagen voor het dienstencentrum een goede beroepskracht aan te trekken en ook, dat voldoende vrijwilligers zich zullen melden om bij het werk te worden ingeschakeld. De heer P. W. Emmelot (soc) vroeg naar de activitei ten van de stichting. Uit het antwoord van wethouder A. P Weeda bleek, dat de stichting op allerlei terreinen actief is voor be jaarden en dat het dienstencentrum de mogelijkheden nog aanmerkelijk zal vergroten. Het is de bedoeling het aantal dienstencentra voor Vlaardin gen uit te breiden tot vier. Bijzonder positief stond de raad te genover het voorstel het gemeentelijk voorlichtingsbureau te vestigen in een van de winkels onder het Liesveld- SCHIEDAM De volledige samen stelling van het voorlopig dagelijks bestuur van de stichting voor het re gionale verpleeghuis voor somatisch zieken dat in Schiedam wordt ge bouwd, luidt aldus: Voorzitter: ir. G. Broekhuis, namens het bejaardencentrum Vaartland (Vlaardingen); secretaris-penning meester: J. Jansep, namens het gere formeerd rusthuis (Schiedam); vice- voorzitter: A. Beek, namens de stich ting regionaal r.k, verpleeghuis Nieu we Waterweggebied (Maassluis); le den: mejuffrouw G. Burger namens het Gemeente-ziekenhuis (Schiedam); J. Collet, arts, namens het gerefor meerd bejaardencentrum (Maassluis); mr. H G. Ubbmk, namens het Sint Jacobs Gasthuis (Schiedam) en J. Ver- woert, namens Huize Siloam (Vlaar dingen). Texoro viaduct. De heer Ligthart was bang dat dit bureau tussen de andere win kels een „dood element" zal vormen en pleitte voor een aantrekkelijke in richting van het winkelpand. Het bureau zal één keer per week 's avonds geopend zijn en de heer Ligthart noemde de vrijdagavond als het meest voor de hand liggend. Hij vroeg ook naar de mogelijkheid het bureau op zaterdag open te stellen en het dan op bijvoorbeeld maandag te sluiten, opdat het winkelend publiek zoveel mogelijk gebruik van het bu reau zal gaan maken Burgemeester mr. J. Heusdens ant woordde beide suggesties m overwe ging te zullen nemen. Ook B. en W hadden gedacht aan openstelling op vrijdagavond, maar de zaterdag zal vermoedelijk problemen opleveren Bij de inrichting van het bureau zal er voor worden gezorgd, dat een aan trekkelijk en uitnodigend geheel ont staat. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De CJV Liefde en Vrede houdt zaterdagmiddag voor haar leden van twaalf tot zestien jaar een druivenrit per fiets. De organisa toren hebben een route uitgestippeld, die langs de mooie plekjes in het Westland voert en die aan de hand van een puzzelboekje moet worden gevonden. Er zijn gewone en geheime posten uitgezet, die de deelnemers controle ren en punten geven. Onderweg moe ten opdrachten worden uitgevoerd. De puzzelrit heeft een druivenkas m het Westland ais einddoel, waar drui ven zullen worden gegeten Xn totaal doen 160 jongens en meis jes, verdeeld in elf groepen, aan de fietstocht mee. De groep die het mees te aantal punten behaalt krijgt een prijs, die 's avonds m gebouw Obadja aan de Callenburgstraat wordt uitge reikt. Ook een film zal worden ver toond. Deze avond begint voor de jongeren om zeven uur en voor de ouderen om acht uur. De deelnemers starten 's middags tussen een en twee uur bi] gebouw Obadja. Wanneer door ongunstig weer de tocht niet kan doorgaan, wordt m gebouw Triangel een film vertoond. Daar zullen dan ook de druiven wor den verorberd. 4% SCHIEDAM Er komt een studie of het noodzakelijk is om onder de spoorwegovergang Nieuwe Damlaan in Nieuwland een tunnel aa» te bren gen. Ook wil men op ditzelfde punt de NS-halte Nieuwland vestigen. Dit delen B. en W. mee in de aan biedingsnota bij de begroting over, het jaar 1970. Wil deze zaak echter doorgang vinden dan dient nog een aantal problemen te worden opgelost op een voor de gemeente bevredigende wijze. Daarbij spelen de financiële, aspecten geen onbelangrijke rol. SCHIEDAM De vierjarige Enk Lubker van de Rotterdamsedijk moest gistermiddag met een gebro ken linker been naar het Gemeente huis. Hij was bij het spelen op de Swaihmerdamsingel de rijbaan opge lopen toen daar een persoenauto, bestuurd door de 34-jarige graanhan delaar H. V. tut Maasland passeerde, die hem greep. 0 VLAABiDINGEN In de huishoude lijke competitie van de damvereniging VDV werden de volgende partijen gespeeld: MeOhielsen—Snijders 2—Ver meulen—Verhurg 2—0; Mast—Niestadt 2—9 Gerritsen—Lucassen sr. 2—0; Torn—Biel 1—1; Lucassen jr.—Boudewljns 1—1. Weis- SOheiMKorver 0—2; Smits—iPoot 0—2. Het darde tiental van VDV zal dit sei zoen uitkomen in de eerste klasse van de Rotterdamse iDarabond. De tegenstanders zijn CDR 3, KDV 1 en KDV t, chariots 3, Maeslandtshiys, Het Oosten 3 en Schiedam SPAAR! j VLAARDINGEN Het Tweede j Kamerlid H. J. C. Vonhoff, hoofdbé- f stuurslid van de WD, spreekt maan dag 6 oktober m de zaal Harmonie aan de Schïedamseweg. De afdelingen Schiedam, Vlaardip- gen, Maassluis en Maasland van de f Volkspartij voor Vrijheid en Demo- i cratie hebben deze openbare verga- i dermg gezamenlijk belegd als start van hun wmterprogramma's. De punten die zullen worden aange sneden zijn* de VVD en de landelijke politiek en De VVD en de a.s. ver* kiezingen voor de provinciale stat^, Rijnmond en gemeenteraden. .Li Aanvang 2015 uur. 2? SCHIEDAM Geboren: Richard z.v. H. J Noordzij en E Velthuizen: Gijsbertus L E z.v G L. Monna en J. W van der x.uet, Adriana C M d.v. J. A. P van Dijk en C L de Winter: Marco X. A z.v. A. Hoile- marts en M van de Veen; Maarten A J zv H. J. Kraan en C. E BMRAWS: Mi randa 1 d v. J. H. de Wit en G .51. Kinnegen; Karin dv A M. van der Lin den en A. J Boskamp; Marianne N d.v. s. van Verseveid en JC van AnentNathaïle D dv, J 3 Feenstra en H Zevenbergen: Marc zv J W. van Kleel en I. van; Emden: Wilhelmlna K d.v, M, J. Zwapm. er. J van Vugt: Aannemleke d.v. A. Stok en A L. Winter, Maria L d.v. P. Sr Opsehoor en G. W. Donkersloot: Iris d.v_J. w. Mulder en S f. A. Bijl; Benjamin T z.v p ,j. zonneveld en C. Kemeiing: Hen drik zv. H Dorsman en C. den Dunnen.; OVERLEDEN: P. van Noordeennen. 73. wed i. T. van Kruinlngen; A. Bllloo. 33-.- H van der Bil, 76, echtg. Jvan der Moet.r (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Keiharde muziek en lichteffecten vormden de achter grond van de tienermodeshow, die woensdag bij Vroom en Dreesmann werd gehouden. De show, de Boo Boo Rally, stond xn het teken van de autorally's. Vlotte brume jassen van lakleer regenkleding, afgezet met bont langs de hals en op de zakken in knallen de kleuren zoals- rood en oranje. En als klap op de vuurpijl plastic kle ding voor meisjes die m de regen naar een rally willen: plastic rok ken en blouses, plastic broeken. Wel praktisch enerzijds, of het prettig draagbaar zal zijn is een tweede. De stoeipakken van enkele jaren geleden zijn er ook nog steeds. Alleen hebben zij nu een andere naam gekrêgen: springpakken. Zwart en vuurrood jersey pakkeri, gecom bineerd met ceintuurs van lakleer en glimmende armbanden om de bo venarm. De mode voor de jonge mensen blijft bij V D minx, super mini zelfs. Grappige jurkjes en korte manteltjes van stof met ceintuurs m iets donkerder kleur en bijpassen de mutsen en sjaals. Als tegenwicht tegen het mini zijn er de broekpakken xn alle soorten en kleuren, vooral felle kleuren. Ook voor de heren zijn er dit jaar broek- pakken, gecompleteerd met een le ren riem en bijpassend sjaaltje. Zo'n keukenttMtchta» woctft «1 gauw uw recMertrend, Koop hm sL* hij Iemand die hem kan repareren al» hst moet. Bij EiaAKBne. «P- BINNEN$INÖEL1M TEL 34308 VUUROIKGEM VLAARDINGEN Getrouwd: Gerrit Vei- hoeven, 23 en Paulina Alida van der Bor- den, 18 Geboren: Eveline Jeannette. d, v. J Koop- mans en E. LljcklamaaNtfeholt, Leeghwater- straat 13; Rob, z v A. den Boer en H. den Haan, Rozenburg, Otto, z. v* A. J. de Rui ter en T. Nohl, 's-Gravenzande, Rogier, z v. R W Quak en J. van der Slot, 2e Maasbos straat la, Mierelle Maria Rlka Josephina, d. v. J v. d. Kroon en J, M E. van Aarle, Flo- ris de Vijfdelaan 170; Johanna Cornelia, d, v J. Boeser en G. Wieïaart, Korte Hoogstraat 47b, Angelique Marielle Belinda, d. v. D. P. v d. Houwen en B. P. Rietdijk, Maassluis; Catharina, d. v. A. C. van Oostwaard en J. T. Avezaat, Rozenburg; Barbara, d v. I» W. Volmer en J. Leeuwangh, Fazantlaan 175, Irene Maria Cornelia, d. v. H, J Stamlcot en Y H Wolf, Richard Holstraat 6, Jeroen Vincent, z v. H Hooggndoom en W. A M, v d Velden, v. Limb. Stirumstr. 46a Overleden: Cornelia Hoogerwerf, 65, wed. van A de Jager, Maurltssingel 15; Johanna Jacoba van der Vliet, 78, echtg. van C. Naerebout. Holysingel 4. Jacoba Maria Sei nen, 97. wed. van E Los, Mr. Verschuurstraat 52 HOEK VAN HOLLAND Geboren: A M W. Ross-van der Ven. VLAARDINGEN Getrouwd: PJeter Zon neveld, 24 en Johanna Holleman, 22 Abra ham van der Windt, 22 en Antje Sas, 21, Geboren: Paul, z v J Wander en I. Oos ten, Eksterlaan 266; Caroline Margaret, d v B P. van Kempen en J J Spaans, Madrid- weg 109, Aletta Adriana Antonia, d v A Hoogendam en A A M Hoekstra, Ooster straat 63, Emlel Henrico, z v C J van Dijk en J A. M de Ridder. Kethelweg 19Sc Ondertrouwd: Johannes van Konijnenburg, 20, Schiedam en Jacqueline Elisabeth Wolst, 19, Mendelssohnplein 28b, Johannes den Breems, 54, Rembrandtstraat 55 en Erna Hedwig Elisabeth Rehme, 54, Rembrandt straat 55 Evert Gerrit Schouten, 21, Utrecht en Sibbelal van der Vorm, 21, Kraanvogel laan 106 Jacob Tessers, 32, v L Stlrum- straat 23a en Cornelia van der Harst, 20, Catsstraat 36, Karei Lodewijk van der Wal, 56, 3e Spoorstraat 19 en Mina Jaapje Pors, 32, 3e Spoorstraat 19. PhlUppus Frans Ver hagen. 22, v L Stirumstraat 21a en Jeannette Petronella Wigman, 21, Dubbeldam, Theo doras Josephus Bijwaard, 27, Bangkastraat 20 en Maria Hubertina Hermans, 21, Am Hoog- vlletstraat 41, Willi Tahey, 25, Prof Rutgers- straat 364 en Jannetje Evertse, 29, Tromp straat 21. Jan van Dam, 23. Maasland, Lange Taam 38 en. Neeltje Adriana Kufjpers, 20, Binnensingel 49; Bastlaan Bravenboer, 21. Maurltssingel 3 en Nancy de Kok, 23, Mau rltssingel 3, Marinus Buljtenhek, 23, v d Duynstraat 31 en Francina Annie Assenberg, 26, Maasstraat 34; Pieter Marinus Ter Poor ten, 22, Ambonlaan 66 en Hetty CorneUe van den Berg 22. Sweelinckstraat 123 Johannes Jan Hendrik Verhagen, 23, Rotterdam en Katharina Storm, 19, van Hogendorplaan 65d, Adriaan Comelis Hulzer. 21, Rotterdamse- weg 14 en Johanna Wilhelmlna Snoek, 19, Soendalaan 87, Juan Carranza Velarde. 29, Rotterdam en Christine Nierop, 22, Dahlia- straat 1; Ferenc Jozsef Petray, 27, Kethel weg 197a en Hendrika Wilhelmina de Keijzer, Callenburgstraat 52, Abraham Cornells Snoek. 19, Potgieterstraat 69 en Aartje Suzanna Voogd, 18. 3e Spoorstraat 5 MAASSLUIS Geboren: Johanna Jolande d V A. R van der Meijde en L A. Waale- boer, Tierk, z v H Schipper en G Weide- ma JJochem Cornells, z v C J. van Zanten en M. I» Koevoet, Guido Adriaanszoon, z v A H Alleman en E A van Snippenburg, Robert, z v W G H Koster en M P H Houkes Petronella Yvonne, d v G N Lock en G P. Pellikaan. Danny, z v J. H. Harte- veld en N. van der Ende, Simon, z v S de Ligt en F. Slappendel, Ronald Willem, z v W H Blemans en C C M van Willigen, Evert Willem Uldrik, z v F W de Cock en J A G Hoogesteger; Rebecca, d v R J van den Heuvel en B G Kah.1, Jan Gerrit, z- v J A J Th Mpekestorm en M Vonk, Alexandra Adrlenna, d v J A Driessen en A van Gemeren Ondertrouwd: A F J van den Braak en P C F Udo Getrouwd: C M van den Akker en R C M I^mbert B A Beekenkamp en J Groe- neveld. J A Waldus en E P Dlerssen T Sluiter en C G den Bakker Overleden: Jannetje Keijzer. geh met G A van Tielen 43 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN -- De gemeente raad heeft woensdagavond besloten alle ambtenaren een gelijk bedrag van ƒ140,bruto uit te keren by wyze van duurtetoeslag. Naar aanleiding van dit voorstel ontspon zich een uit voerige discussie, omdat een min derheid van B. en W. de voorkeur gaf aan een duurtetoeslag van een procent van het jaarsalaris. De gemeenteraad had met verba zing kennis genomen van dit feit, dat over dit punt geen eenstemmig heid m het college was bereikt. De raadsleden waren het er allemaal over eens, dat een gelijk bedrag voor alle ambtenaren 'de voorkeur verdien- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zaterdag 4 okto ber houdt de werkgroep Helle- voetsluis van de Tramwegstichting, haar laatste „open dag", ditmaal in samenwerking met de Historische Automobielen Vereniging Nederland m Naarden. Zoals bekend stelt de stichting zich ten doel het bewaren en herstellen van historisch tramm- mateneel en het zo mogelijk exploi teren van een Rijdend Tram Museum. De Historische Automobielen Vere niging komt met ongeveer 30 oude auto's naar Hellevoetsluis. In de loop van de dag zal men met deze wagens een rit door de stad maken en zullen vaardigheidsproven worden gehou den. Ook worden die dag, vanaf 11 uur, weer tramritten gemaakt op het emplacement van de RTM bij de Tramhaven. de. De mensen die het mmst verdie nen zyn daarbij het meest gebjaat, - zo luidde de mening. Het standpunt van de minderheid werd ingenomen door de burgemees ter mr. J. Heusdens en wethouder E. P. van der Veen. De laatste zei, dat door het uitkeren van een uniform bedrag mpt twee maten wordt geme ten, omdat politie en onderwijzend personeel buiten de regeling van de gemeente vallen. Zij krijgen van hét"' rijk een duurtetoeslag van een pro- cent van het jaarsalaris. De hoge ambtenaren, zei hij, zullen van' het brutobedrag van ƒ140, iets meer dan de helft overhouden. De wethouder voelde wel veel vottr1 een gelijk bedrag voor alle ambtena- j ren, maar dan diende een netto-be- drag te worden uitgekeerd. „En het berekenen van die netto bedragen is praktisch niet uitvoer baar, want dat moet met de hand gebeuren en dat kost enorm veel tijd. Overigens vind ik het een normaïe zaak, dat B. en W. het een keertje met mei elkaar eens zijn", aldus wét- houder A. P. Weeda, die het meer derheidsstandpunt van B. en W. ver tolkte Vervolgens ging de raad akkoord met het voorstel, ook wethouder Van der Veen, „omdat ik niet nee wil zeg gen als de gehele raad het zo wil".. ROTTERDAM B en W. presen teren de gemeenteraad het onteige- nmgsplan van een terrem met opstal len aan de Jacommastraat, Paul Kru- gerstraat en Bothastraat Dat terrem is 222Q vierkante meter groot en het is de bedoeling daarop het plan van het zwembad te verwezenlijken Op dit terrem zijn thans gevestigd een verf- en lakfabriek, een lompen en metaalhandel en vier panden die als woningen m gebruik zijn Zoals bekend was het de bedoeling dit bad op te nemen m de eerste serie van vier gestandaardiseerde wijk- recreatieabden Dat bleek een onmo gelijkheid omdat de eigenaar van dit terrem niet bereid is tot een minnelij ke overeenkomst met de gemeente Rotterdam. Deze baden der eerste se rie komen nu m IJsselmonde, Het Lage Land, Hoogvliet en Pendrecht. Het is thans de bedoeling het bad aan de Pau! Krugerstraat op te ne men tn de tweede serie BARENDRECHT Tijdens de sloopwerkzaamheden kwam gister avond door een fout, een gedeelte van de Barendreehtsebrug scheef te hangen. De 51-jarige hijser Jan sen uit Zaltbommel. die op het segment stond, viel hierdoor in het water. Men vreest dat hij is ver dronken. De rijkspolitie heeft tot laat in de nacht gedregd. Zij werd echter ernstig gehinderd door de sterke stroom in de Oude Maas. Vandaag heeft men het dreggen hervat. Sfeer, persoonlijke modevoor- lichting en hartelijke service maken elk bezoek aan ons tgt een evenement, 't Wereldmode-aparte is bin nen Uw kijkbereik gehaald. En (gelukkig voor U)kos tuums die l) niet overal ziet. tn. :ao n nu e SCHIEDAM Er is ingebroken irf; het theehuis De Ketel in het Prinses Beatrixpark. Via een raam is meö" binnengekomen. Alle kasten zijn doorzocht, maar er wordt niets ver mist. Verder is uit een hut van een Libin aans schip bij Wilton-Feijenoord een'- portefeuille met ƒ3000 gestolen. Dié; portefeuille lag in een kast en was eigendom van de tweede officier. 7" DE COMPLETE SONY-SORTERING VINDT U BIJ WWfc AERT V. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR.72 TEL", 1&811-235327

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1