en opening Huize Frankeland int onderkomen voor iehonderd bejaarden Derde veerpont niet normaal in de vaart Emous Sport in Visbank in on mannen AGENDA brieven garage LANTINGA B0EBBAM voor verf en behang n de noot genomen Morgen uitslag van schietwedstrijden Gesprek over Open deur-werk mm 0F IAAT ZULT U TOOT VOOR m TIELSA AAN80UWKEUKEN -?'"«SSN j Burgemeester reikte lintjes uit i Simon de Waard op openingsavond van Studiekring PHILIPS Sociëteit „De Vonk" opent haar poorten G.P. VAN DAALEN Jr. GEMEENTE SCHIEDAM VRIJDAG elke vrijdagavond ...tot 9 uur open Nu de bladeren vallen vallen ook de behangprijzen van onze koilektfe 1969 batterijen die móéten wel goed zijn! KOM ZIEN WAT MODE IS EN MODE WORDT BIJ loodband vitrages kant en kfaar gezoomd VLAARDINGEN Vandaag en morgen SCHIEDAM en dagelijks Korte Hoogstraat 16a - tel. 345006 - Vlaardingen) heQff f7166f" Ic&US, TELEVISIE, RADIO, AFSPEELAPPARATUUR EN GRAMMOFOONPLATEN agent CITROEN voor Waorc/i/ïger? v. Maassluis en pmitrefcen V. HOGENDÓRPLAAN 139 - VLAARDINGEN -TEL- (010) 3410 44, na 18 u. (010) 34 22 81 ,SchIud3msew(egl4%t,o. Stadsgehoorzaal Vlaardingen, lel, 347812 Wij zouden heus niet regelma tig aanbiedingen polyaeth er matresten houden als er niet zo vaal vraag naar waseen dui delijker bewijs hoe ideaal poly- aether voor matrassen is kun nen wij toch niet geven..... 2-Pereoons matrassen, uitge voerd in een duurzame kwali teit polyaether licht in ge wicht, stofvrij en prima veer krachtig) met doorgestikt bo venblad, in twee hoogtes, nu met een aanzienlijk prijsvoor deel! Alle modellen kunt u geheel vrijblijvend h» onze showroom bewonderen. Waarom dan nu niet. CAUENBURGSTRAAr 74 - VLAARDINGEN, TELEFOON 352979-343193 polyether matrassen met doorgestikt bovenblad SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema heeft gistermorgen de ere medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau opgespeld bij der G. van Eist uit Rotterdam. Hij herdacht gisteren de dag dat hij 50 jaar geleden in dienst trad van i Bingham en Co NV. De eremedaille in brons, verbonden j aan de orde van Oranje Nassau, kreeg de heer W. van der Wilt uit I Schiedam. Hij is vandaag 40 jaar in dienst bij de NV werf Gusto. Daar j vervult hij de functie van ijzerwer- ker. Burgemeester H. Raelfsema heeft deze onderscheiding vanmorgen uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG „ïk voel me be hoorlijk in de boot genomen." Deze •woorden sprak gisteravond het libe rale raadslid J. Hobbel, toen burge meester H. Sioots onthulde, dat de derde veerpont niet in de vaart komt dan alleen onder bijzondere omstan digheden. Zoals bekend ontstond vorig jaar december in de gemeente Rozenburg grote deining, toen bekend werd, dat de veertarieven tot 65 procent om hoog zouden gaan in verband met de aanschaf van een derde veerpont. Grote verontwaardiging onder de inwoners. Een actiecomité werd ge vormd en in de Tweede Kamer wer den vragen gesteld. Nu blijkt dus uit de mededelingen van de burgemeester, dat de be treffende pont alleen als reserve wordt ingeschakeld. Burgemeester Sloots vertelde, dat toen Gedepu teerde Staten destijds de tariefvert hoging bekend maakten, het college niet anders begrepen bad of deze pont zou normaal in de vaart worden gebracht. Pas later bleek in de be sprekingen, dat deze pont als resgkye) wordt gebruikt. - - V .~*B „Nogal zuur, dat je zo in de Itöce wordt gezet, die je niet ktmt gebrui- ken", vond de heer. Hobbel Hij vrSSg het college bij dé betreffende «n-- stanties te blijven aandringen opJ&-: riefsverlagingen. Over dit punt merk.-) te de burgemeester nog op, dat^r j 'op het ogenblik gedacht wordt aan een lager tarief voor schoolkinde^ül v De raad ging akkoord met het be schikbaar stellen van een krediet van f 75.000 voor uitbreiding van de - kantoorruimte in het gemeentehuis). De groei van de gemeente brengt met zich mee, dat op korte termijn de beschikbare werkruimte moet worden vergroot ..i- „Over hoeveel jaar kunnen we weer een dergelijk voorstel verwach- - ten?", wilde de heer Hobbel weten. Uit het antwoord bleek, dat met de nieuwe werkruimte wel kan worden volstaan tot aan een inwonertal van 15.000. Bovendien komt te zijner tjjd. de ruimte van het oude politiebureau; vrij. ^'"Ti- Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze prima po- iyaethar matrassan, 2-persoons, 120 x 190 cm, 10 of 12 cm hoog, met doorgestikt boven blad, in de kleuren goud of blauw. Ook mstnc/tgmorgsn open ►A) Gtin ttl of schrift bsst Zoals gebruikelijk bij bejaardente huizen is de wachtlijst zeer lang. De urgente lijst bevat 300 personen, De pensionprijs bedraagt 669 per maand per persoon. VLAARDINGEN Velen zijn de hinderlijke sporen van onze welvaart, zoals buikjes en vetkussentjes, liever kwijt dan rijk. Voor hen heeft Emous Sport in de Visbank tot en met woensdag 8 oktober een verkoop expositie ingericht van toestellen, waarmee men overtollig vet kan kwijtraken en autobuikjes tot nor male proporties kan terugbrengen. Het zijn uitgekiende apparaten, die thuis elke dag vijf tot tien minu-.' ten moeten worden gebruikt om het passieve zitten op kantoor of rijden in een auto te compenseren. Velen voelen er weinig voor om naar een sportvereniging toe te stappen en.zo van hinderlijke welvaartsverschijn selen af te komen. Vandaar dat voor massage-appa raten en machines, die de conditie op peil houden, een steeds groter wordende markt ontstaat. Emous Sport heeft onder meer roeimachi- nes, oefenfietsen en bandmassage- apparaten ten. toon gesteld. Bij elk toestel krijgt men een oefenprogram ma. Ook is in de Visbank een huis-, sauna te bezichtigen. Aanvankelijk is gettracht het ver- Behalve dit soort apparaten' 2ijn lies aan kadeiengte te compenseren ook toestellen aanwezig voor sport- door vooraf een vervangende kade- mensen, die bepaalde spieren willen lengte te maken. Bij de uitwerking ontwikkelen. De expositie is dage- vandat pi an bleek echter dat deze lijks .geopend van 's middags drie opzet zou moeten worden verwerkt, uur tot 's avonds negen uur en za- in een veel verder strekkend plan terdag'van tien uur 's morgens tot voor een gehele nieuwe Maassluise zes uur's middags, haven. Omdat deze zeker iiiet op korte termijn tot stand zal kunnen komen wordt nu geprobeerd door het beta- len van een schadevergoeding aan de gemeente met haar tot overeenstem- ming te Vertegenwoordigers van rijkswa- Vertegenwoordigers van rijkswa- flfHI 11 IIITA JÊÊ terstaat, het hoogheemraadschap Bi ■ill Ml 11 53? -Kj Vertegenwoordigers van rijkswa- jjjjSjS terstaat, het hoogheemraadschap Delfland en de adviseur van de ge- meente hebben daartoe een ontwerp- voorstel opgesteld en advies ingewon- BsBgi 1111 Jy 11Bul nen van een deskundig taxateur. Ge- deputeerde staten verwachten dat de gemeente Maassluis en Delfland hie- ^ShBbhWHH^HwSHP^ rover spoedig hun standpunten zul- len kenbaar maken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Studie kring Vlaardingen begint het nieu we seizoen woensdag 8 oktober in gebouw Triangel aan de Fransen straat met een avond, waarop de Rotterdamse cineast Simon de Waard film en dia's zal vertonen over Zwit serland, Hij is geen onbekende voor de bezoekers van de Studiekring, want zijn naam komt bijna elk jaar op het programma voor. Een deel van het voorlopige pro gramma ziet er uit als volgt: dra. J. E. van Veen spreekt over zijn Russische indrukken, oud-commissa ris J. A. Kwast van Rotterdam ver telt over „Misdaad en recherche", de bioloog dr. M. J. Adriani behan delt het onderwerp „Het conflict mens-natuur spitst zich toe" en prof. dr. Minnaert van de sterrenwacht in Utrecht spreekt over „Natuur kundige waarnemingen van een wan delaar". Hoewel het verenigingsleven over de gehele linie niet' bepaald een tijdperk van bloei beleeft, mag de Studiekring zich nog altijd in een flinke belangstelling en druk be zochte samenkomsten verheugen. Zij die willen kennis maken met het werk van deze kring, die vorig kringavonden worden gehouden op jaar het 25-jarig jubileum vierde, dinsdag 21 oktober, 4 november, 18 zijn op de eerstvolgende bijeenkom- november enzovoort, steeds om de sten van harte welkom. De Studie- veertien dagen. Een bezoek aan de echte behanger is de moeite waard JAC. v. d. WINTSTRAAT 18 TELEFOON 342872 VLAARDINGEN Er zijn al modellen uit de kollektie 1970 verkrijgbaar VLAARDINGEN In het schiet- lokaal van de schietvereniging Wil- helmina is deze week heel wat af geschoten door de vele deelnemers aan de najaarswedstrijd van de schietkring „Westiand". Morgen avond zullen de prijzen worden uit gereikt en dan zal blijken wie de schictkunst het meest machtig is. Op de vrfje baan heeft M. P. Hane- maayér uit Maasland de leiding met 90 punten (6 x 30). De overige deel nemers die ook 90 punten hebben zijn F. C. van de Rest, Loosduinen (4 x 30), L. Hulsbos, Loosduinen (1 x 30), L. Maat, Vlaardingen (lx 30), C. D. J. Coppers, Vlaardingen en J. G. Dekking uit Monster. Op de jubileumbaan leidt J. C. v. d. Lans uit Loosduinen met 50 punten, gevolgd door F. C. v. d. Rest en M. P. Hanemaayer, ieder met 47 punten. De personele baan A wordt aan gevoerd door J. W. Bouman uit Vlaardingen met 50-49; 2. M. P. Ha nemaayer 50-46; 3. J. Hanemaayer 49-45 en F. C. van de Rest vierde met 49-43. De personele baan B heeft de Vlaardinger T. v. d. Caay bovenaan de ranglijst staan met 48-40; 2.1. M. Verhulst, Vlaardingen 46-41; 3. P. M. Kalkman, Maasland 44-39 even als J. Valk uit Vlaardingen, die ook een score heeft van 44-39. Op de vaste baan leidt J. W. Bou man met 147-131. Hier is M. P. Ha nemaayer tweede met 146-138 en L. Maat derde met 142-133. De dagprijzen van deze week kwa men in het bezit van C. D. J. Cop pers, H. M. v. Oostrom en L. Maat. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De aanvang van de werkzaamheden voor een nieuwe Maassluise waterkering hangt af van de vraag of de gemeente en rijkswa terstaat akkoord zullen gaan met een voorgestelde regeling tot vergoeding van de schade die ontstaat door het verlies aan kadelengtedat van de aanleg van de nieuwe waterkering het gevolg zal zijn. Dit hebben gedeputeerde staten van Zuid- Holland geantwoord op vragen die de fracties van de PvdA, de WD, de SGP en de CPN hebben gesteld in het kader van- de voorbe reiding van de openbare behandeling van het verslag 1968 over de zee- en rivierwaterkeringen in de provincie. <*rrv SCHIEDAM Morgen, zaterdag opent de CJV soeidteit „De Vonk" het seizoen in het gebouw „De Jeugdhaven" aan de Lange Haven' 129. Er is een grandioze aanwinst in' de vorm van een dlcobar midden..in" de zaal. De hoogbouw omvat een kelder ruimte, begane grond en zeven woon lagen. Samen'is dat een hoogte van 23 meter. De tussenbouw met vier woon lagen is ruim 15 meter hoog. De een persoonskamers in het complex heb ben elk eeen eigen voorruimte met toilet en keuken. Iedere kamer is vo<*zien van aansluitingen voor ra dio, telefoon en televisie, terwijl er ook een oproepsysteem voor de zus ter aanwezig is. In het complex zijn verder nog op genomen een grote recreatiezaal, die ook voor toneei een cabaret uitvoerin gen kan worden gebruikt, kleinere recreatieruimten, knutselkamers, een bibliotheek een biljartzaal en enkele logeerkamers. Ook is er een'zieken afdeling. In deze afdeling staan vier bedden, er is een aparte zitruimte, was- en speelruimte, isoleerkamers en onderzoekruimten. Verder is er een apart gebouw voor de verzorgsters. Deze telt even eens vier woonlagen; er zijn 45 ver zorgsters in gehuisvest. Voor het per soneel is er op de begane grond een ruime recreatie- en eetzaal De oudste bewoonster van zHuize Frankeland is 98 jaar. De gemiddelde leeftijd is 80,9 jaar. Aan deze openingsavondzijn tal van attracties verbonden, waaronder een verrassing voor iedere tiende be zoeker. Daarnaast wordt tot negen uur de koffie gratis geschonken. Ven der wordt de muzikale top 40 ge-1 draaid, terwijl daarnaast ookde „gouwe ouwe" aan bod komen. Het lidmaatschap van deze CJV sociëteit bedraagt drie gulden per maand. Als U er vroeg bij bent heeft U da grootste keus uit deze fan tastische partij kant en klaar vitrages. Eenmalige aanbieding lood- band vitrages, er zijn tiental len maten, in diverse dessins en kwaliteiten, kant en klaar ge zoomd, zo voor het ophangen, 145 cm hoog, in breedte hiaten van 1, VA, 2 t/m 6 meter, nu per meter voor nog géén drie gulden. SCHIEDAM.Dinsdag 7 oktober organiseert de commissie voor het Open Deurwerk van de hervormde gemeente een informatieve bijeen komst over het Open Deurwerk. De bespreking wordt gehouden in zaal 1 van gebouw Irene, Nieuwe Haven 155 en begint om acht uur. Onder leiding van de heer.Cornell Wismeijer,. promotor van het lande lijk Open Deurwerk, zal door com missieleden, medewerkers en mede werksters uitvoerig -worden gespro ken over de opzet en uitvoering van het evangelisatiewerk, zoals het biad De Open Deur/Onderweg en de Open Deurdiensten. Naast de medewerkers hebben alia lezers van het biad DeOpen Deur/Onderweg een uitnodiging ont vangen deel aan dit gesprek te ne men. Mede naar aanleiding van. de resul taten van dit gesprek zal het afhan-, gen op weike wijze andere activitei ten zullen worden opgezet en de wij ze waarop in de komende tijd de Open Deur diensten zullen worden, gehouden. Ieder die vragen en opmerkingen heeft over de genoemde onderwerpen is 7 oktober welkom in Irene. SCHIEDAM Dinsdag 14 oktober houdt de afdeling Schiedam van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst een algemene ledenver gadering in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. Bij de bestuursver kiezing stelt dr. J. W. E. Spronk zich niet herkiesbaar. Als kandidaat' voor deze functie wordt mr. W. Q. Klomp gesteld. Aanvang negen uur. SCHIEDAM Geboren: Victoria C. W., d. v. H. L. Vrijdag en A. G. M. Bokhorst; Robert P. C.. z. v. P. C. van Pelt en J. E. de Beuver; Lucas G. J. z. v. J. A. M. Smits en C. Kloos; Christel N., d. v. w. Lucas en H_ M. Koogje; Jan W., z. v. J. F. van Arnhem en G. E, van Vlies. Overleden: B. Molendijk. 63. echtg. F. J. Boers; A. W. van Bohemen. 81; M. van der Pol. 1. Natuurlij» PLATENBONNEN balen MJr SPREEKUUR VAN DE CONTACT-AMBTENAAB Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zal worden gehouden voor de be woners van: OOST op maandag 6 oktober In een kamer van de prot dr. Kohnstammschool, Fahrenhelt- straat 4. des avonds van 7-ï uur. Schiedam. Z oktober 1969. Korte Hoogstraat I fA« Tel. 34ÓI5I, Vlaardingen Stadsgehoorzaal: cabaretavond pcra.ver. Fontijne, 20. Vrijdagavond om 6 uur begint, de verkoop van deze aanbid ding loodband vitrages, in vele dessins en kwaliteiten, kant en klaar, 145 cm hoog, in diverse breedtematen, jBSfa. SISÈ per meter Stadsgehoorzaal: feestavond pers.ver. Cin cinnati, 20. PnÜlkerk: kom zing met ons, 11. Obadja: start druivenrlt CJV Liefde en Vrede, 13 en 14. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 267581. Klachten bezor ging: Joh. Gröneveld, Singel 93, tel. 263538. ma. tjm vrijd. 183019.30 en zaterdag 1819 uur. Redactie Schiedam R. M. van Houwelingen, Julianalaan Sic, tel. 285764, b.g.g. 11.55.88, toestel 1S6. Alarmnummer 262628. Alarmnummer politie: tel. 264666. Apotheek: Jansen, Van Swindensingel 42, tel. 264917. TentoonstellingenGalérie de Graaft tot 9 oktober: schilderijen van de heer Berkelmans. Stedelijk Museum tot 6 oktober: Kinetische objecienshow. Ook te léveren in de hoogtes 175,-205 en 235 cm met een klejne prijsstijging per maat .m. Ooktnttndtsmerjenoptn BjdPl CUit ttl of schrift bttt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1