SchiedamRotterdam en Vlaardingen Gezamenlijke installatie foor afvalwaterzuivering AGENDA Tafeltennis gestart met de competitie Burgerlijke stand EN DE KEUSmN UW BRIL f VVD is en blijft een stabiel radertje Niéuwe brug ovér Schie zakken zaken T*1 593ste Staatsloterij Bij Brilmij kiest uzelf de brii.in de prijsklasse die u past KEUZE VRIJ BIJ ftaad Capelle jeeft publiek aspraak Weer 32 teams in de strijd comfortabel Tweede Kamerlid Vonhoff: - geeft eigen maandblad uit RmgveTgadering van ierv. vrouwengroepen Buitensluis Inbraak bij Vegla ROTTERDAM Vèiftoem. Soos „de stoof9 Basket Boys wonnen in de HAL-hal B en W Schiedam: zijn belangrijke IM4RDINGEIV en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks POLDERVAART WORDT NU AFGESLOTEN Windmolens 7 oktober 1969 derde klasse op: op: zsm* Kruiskade 73, bij de Lijnbaan telefoon 135954 maandags gesloten ROTTERDAM - DE1M H AAG - UTRECHT - HILVERSUM ARNHEM - NIJMEGEN' APELDOORN RIJSWIJK - GRONINGEN - HEERLEN - KEULEN - DÜSSEJjDORF Vp C--, ilpiC'i* 'f "-'-V Wan de Hoek tof VlaardSingen f gcHlEDAM Tussen Kethel en Nieuwland zal in het begin van u volgend jaar worden begonnen met de bouw van een afvalwater- ,g^enB||sinsta^a^e* Deze gaat Schiedam bouwen in samenwerking net-Rotterdam en "Vlaardingen, Burgemeester en wethouders zullen jeisad binnenkort een voorstel doen. «et nlan Is 10510 eM indien mcn tmt met de bouw begint zal tótatott® bi 1975 gewed kunnen Lr ook de aanleg van de JSfebinb» op dezelfde plaats,zal Ssnkort starten, ala de geldlening, cLk wordt gewacht, spoedig af- *Ti «en hoopt ook met dit project jle loop van volgend jaar te kun- 0 beginnen. «et de aanleg van riolering in het (osmalige Kethel kan worden be ien als de ringweg om deze dorps- m jg voltooid. De werkzaamheden L de aanleg van deze weg zijn 1- jjggin 1970 gepland. Het grondli jn® zal' tevens worden, gebruikt ontsluit!ngsweg voor de omge- iM-l h Si (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De hervormde itouwengroepen CVJP houden don- ierdagavond 16 oktober in gebouw jjiangel aan de Fransenstraat een liapmrgadering, die wordt verzorgd har de groep „Rehoboth". Behalve sagen, .bijbellezing en meditatie staat iet optreden van het poppentheater jfet kleine wereldtoneel" onder lei- tüag van Jan Nelissen op het pro- mama. Opgevoerd zullen worden de „Kaffe- iantate" en „Het boek Esther". Aan zaal zijn nog voor twee gulden toegangskaarten verkrijgbaar. De ïergadertog begint om kwart voor acht. (Van onze correspondent) CAPELLE De commissievergade ringen voor de gemeentebegroting zul te voortaan in het openbaar worden «bonden. Het publiek kan schrifte ijl; vragen stellen, die in de memorie ?a antwoord samen met de vragen nn de raadsleden zullen worden he ilwoord. Dit besloot de gemeenteraad van Capelle aan den Ussel gisteren opaan- érang van de jeugdgemeenteraad. D« fracties van ASP, CSU en KVP aden zelfs mondelinge vraagstelling joor het publiek voorgesteld, maar 'i& ging de anderen toch te ver. Hirawnle: vergadering Nut van 't Algt- sten, 20. Immsnuelkerk: interkerkelijk avondge- tei, JOJO tot 1S.S5. Westnieuwland SS: zen- llnstvond gerei gem., ds. D. Hakkenberg, 46. Immanuelkerk: vergadering NCVB VhardlngeniAmbacht, 20. Triangel: verga- dïrtez Studiekring, 20. BUkantoor „De Rotterdammer": SmaUe Bmnstraat U, tel, JH8775. Alarmnummer Wfflle, G« en GD: tel. 343444. Alanrmam- «Btt voor melding luchtverontreiniging: td 582626. Klachten bezorging; H. ver- Bidt, Wagnerstraat 24, tel. S43345. Apo- Ibsek Backer. Hoogstraat 22S, tel. 3421®. likxntoor „De Rotterdammer": Lange -ksiraat 82, tel. 261381. Klachten bezor- rings Joh. Groneveld, Singel S3, tel. 26353S, aa. t/m vrijd 18.30—19.30 en zaterdag M9 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Hsuwellngen, Juiianatean S4e, tel. 265764, U55S8, toestel 156. Alarmnummer: S28. Alarmnummer politie: tel. 264666. JMUieek; Jansen. Van Swindensingel 42, lei. 28491?. Tentoonstellingen: Galerie de waalt tot 9 okt.; schilderijen van de heer «ïittlmans: Stedelijk Museum tot 8 okt.: statische objectenshow. Het rioolgemaal aan de Marconi- weg moet worden beschermd tegen aantasting van de kelderwanden. De persleiding van dit gemaai tot aan de Nieuwe Mathenesserstraat vertoont verzakkingen, die hier en daar al breuk tot gevolg hebben gehad. Dit gedeelte vraagt dan ook de aandacht. Ook de persleiding van het rioolge maal Nieuwiand vertoont soortgelijke verschijnselen, en verder heeft de splitsingskelder gebreken. Omstreeks 1975 zal dit rioolgemaal zijn functie verliezen, maar voor die tijd moeten wel enkele herstelwerk zaamheden worden verricht. De Buitensluis in de Sehiedamse Voorhaven zal dit jaar niet meer worden vernieuwd. Wel doet Rijkswaterstaat alle moeite de plan nen voor de vernieuwing nog in 1970 af te ronden. Inmiddels is het overleg begonnen ©ver de verdeling van de niet geringe kosten van dit omvangrijke project, waarbij wordt gezocht naar een voor alle partijen aanvaarhare oplossing. Dit delen B. en W. mee In de aanble- dingsnoia bij. de gemeentebegroting over het dienstjaar 1970. ;De geplande nieuwe buitenwater- kering tussen ïüjbstraat en Bui tensluis vordert ook al niet. (Het tracé is wel vastgelegd in het bestem mingsplan „Hoofdstraat Zuid", dat in juli de goedkeuring kreeg van Gede puteerde Staten, maar inmiddels zijn twee bedrijven aan de Hoofdstraat in beroep gegaan bij de Kroon. Het zal dan ook nog geruime tijd kunnen du ren, voordat het bestemmingsplan rechtskracht krijgt. Het voortbereidend werk voor de dijkaanleg is echter voortgezet en een voorlopig plan is ter goedkeuring voorgelegd aan het Hoogheem raadschap Schietend. Het is de be doeling dit deel van de buitenwater kering nog in 1972 in gebruik te "ne men. Het is ook de bedoeling een buiten- waterkering aan te brengen tussen de Buitensluis en de Rotterdamschedijk. Hiervoor is in overleg met de Werf Gusto een voorlopig plan gemaakt. De voltooiing hiervan wordt in 1871 verwacht. SCHIEDAM Er Is ingebrhken in de kantine van de Verenigde Glasfa brieken aan de Buitenhavenweg Uit een afgesloten magazijn naast .deze kantine zijn 26 sloffen sigaretten en 45 pakjes shag, verdwenen. Verder is er ingebroken bij de n.v. V.Z.C. aan de Nijverheidstraat 22. Uit een niet afgesloten bureaula is een bedrag, van 240 verdwenen. SCHIEDAM Voor 31 december 1969 zal de Poldervaart worden afge sloten. Daarna zal de waterstand tot het gewenste., peil worden ver laagd waarna' verschillende werken zullen worden- uitgevoerd ter rege ling van de waterhuishouding. Dit delen B. en W. mee in de aan- biedingsnotd bij de begroting voor 1970. Het ligt verder in 'de bedoeling een poldergemaal te bouwen dat in de loop van 1971 gereed moet komen. VLAARDINGEN De tafeltennis- competltie is .weer begonnen en dat betekent dat de zeven Viaardingse verenigingen met hun 32 teams rijn gestart. Alle teams kwamen meteen uilen het totaal aantal punten voor :"de,eerste ronde bedroeg 29. Intiem had wel goede verwachtin gen tegen Xerxes 1, maar daar bleef het. bij. Hoogendijk en Stolk scoor den samen drie punten, maar Mudde verloor al zijn partijen, zodat Xerxes met 3—1 zegevierde Intiem 2 verloor met dezelfde cijfers van Nassaukade 2. De Hollandiaan moest toestaan dat Stadhuis met een64-zege Vlaar dingen verliet. Olivier was goed voor twee punten, maar Schilperoord en Mulder wonnen maar éénmaal. Hol landiaan 2 was goed op dreef tegen Eendracht 5, dat met 8—2 kansloos verloor. Stuye was topscorer met zijn hattrick. URTTC 1 speelde 5—5 tegen BTTC 2 en Shell 1 bereikte hetzelfde resul taat tegen SVA '4. Als vanouds was Jan Braber bij. De Windmolens de grote man, die-al zijn partijen won. Verheul en Bastemeyer echter ver loren alles en daardoor won het team van Milksteamers toch nog met 73. Goed werk van Sunlight 1, dat met De Jong, Van der Linden en Padmos, de uitwedstrijd tegen WOP 1 met 64 wist te winnen. Flardinga 1 ver loor thuis van Stadhuis 3, terwijl Flardinga 2 met deze cijfers de eer moest laten aan BP Club 2. Overige uitslagen: Intiem 321 Up 5 55, Intiem 4—Nosd 10 55. Contact 1 In tiem 5 5—5, Intiem 6—Nassauk. 3 5—5. Intiem 7—Centrum 4 6—4, Intiem 6— HoU. 5 46. Chevron 2Intiem 9 19» Intiem 10 Xerxes 8 7—3, Intiem 11—Roteka 2 0—10, Prijzen van op nummers op nummers op nummers op nummers op "nummers op nummers op nummers op nummers op nummers op nummers f 25,zijn gevallen f 50,zijn gevallen f 50,zijn gevallen f 50,zijn gevallen f 30.zijn gevallen f 100,— zijn gevallen f 200,zijn gevallen f 400,zijn gevallen f 1.000.zijn gevallen f 2.000,zijn gevallen Een prijs van f 5000,Is gevallen op het nummer: f 5.000,Is gevallen op het nummer: f 5.000,— Is gevallen op het nummer: f 5.000,— is gevallen op het nummer: f 5.000,is gevallen op het nummer: De prijs van f 10.000,— Is gevallen op Het nummer: f 25,000,— is gevallen op het nummer: f 50.000,is gevallen op het nummer: f 100.000,is gevallen op het nummer: De extra prijs van f 500.090,is gevallen In de serie „L" op het nummer: en de troostprijs van f 5.000,op nummer: van elk van de andere series. Let wel: op dit nummer zijn twee prijzen gevallen. 6 op: 06 op: 18 op; 33 op: 32 op: 81 863 op: 150 op: 106 Op: 0767 048264 061270 040436 072756 021545 038215 042443 033952 084819 066548 086548 Intiem 12—Feijeaoord 7 7—3, KES 2— Intiem 13 8—2 TTCK 2—HoU. 3 4—6, Holl. 4 Telef. X 3—8, HoU, 8—Overs. 8 4—6. TB '68 3URTTC 2 10—0. Ermtzs 2— URTTC 3 8—1. Nead IS—URTTC 4 1—9, Shell 2—TB '68 7 5-5. Roteka S-Shell 3 19, Wtadm. 2—Roteka 3 4—6. Sunlight 2 Tava 1 0—10. De vereniging TOG uit Maassluis kwam tot twaalf punten uit dertien wedstrijden. Daarvan waren de uitslagen: SVA I—TOG 1 7—3, TOG 2—Noad 4 9—1, TOG 3—Wil der* 1 8-2, Wilder! 2—TOG 4 2—8. VBP 1 —TOG 5 3—7, TOG 6-21 Up 7 3-7, TOG 7 TE '68 5-9—1. TOG 8-Gakaro 2 5—5, TE '68 6—TOG 8 5—5. Overechie 5— TOG 10 8—4, -TOG 11—Telefoon 5 3—7, VBP 5—TOG 12 6—4. Overschle 8—TOG 13 Voor de op 19 oktober te houden regio nale aehtkampen slja drie leden van Intiem uitgenodigd- voor deelname aan de eerste ronde. Het zijn A; Andrea en H. 3. Oppen- hete bij de jongens-pupUlen en Kla Sas bij de meisjes-junioren. f VLAiAKDINGEN Geboren: Isa Danny z.v. 1. (Brofobei en ,A, Zegwaard, Joh. de Witts trant 4®b; Marcel Hendrik Marinus z.v. M, Ment en J. C. Hoveling, Sehimmel- penninckstr. ld; Hendrik Arte, z.v. P. van den Berg en C. Bols, Maasland; Anne-Ma- rle Christine d.v. D. Ringlever en A. van de Pas, Fazantlaan 178; Monica Antoinette Gertruda d.v. F. J. van Herk en M. G. M. van der Veen. Van der Werflstraat 192; Robert. z.v. A. Weltevreden en M. I- Baasjes, Roemer Visadherstraat 190; jaap Jan z.v. A. J. Spaans en J. Thomas, Spij- kenlsse; Marco Leendert z.v. h. p. van 't Hof en N. C. Klok, Anna van Burenstraat 78: Francis crus Alexander z.v. F. j. G. Hueiing en M. H. Knpppert, Maassluis; Monittue d.v, G. P, van Veen en M. J. v.d. Hengel, Joz, rsraëlsstraat 25; Jacqueline d.v. J. Hoogerbrugge en E. Wittebol, v. Blankeheimstraat BS. Overleden: Marie Platje, 42, echtg. van A. van Seljen, Nleuwelaan 64; Cornells Adrianus Das, 57, eehtg. van M. T. Goudswaard, Dillenburgsingel 5; Assunta Maria Dall'Omo, 68 edhtg. van J. de vuijst, Speenkiuidstraat 27a; Blina Lagtaauw, eehtg. van C. Boe&estijn, Maasland. SCHIEDAM Geboren: Jolanda dv R B Kinds en H van Mazljk; Natasja dv JK. van der Zwart en J L Vermeulen; Stelaan zv 3 van der Spek en H H Kap; Miranda, dv J Hagens en O J Roelofs: trmgard c M dv F A de Groot en J C W M Henne- kairi; Patrick A zv H Seidel en C J W Verzellberg; Edward R zv A van Tilborg en M A van der Knaap; Berry zv L de Raaij en M H Bax; Sr.'.in zv P G J verweij en B H J van Duinkerken; Da nielle dv W H den Ouden en MA D Wildeman; phllippus J zv RGP van Gils en G Haesakkers; Johannes A zv c F ■Scheepens en G M de Groot; Daniël x, zv F WG Arler en W A M van Cruljsen: Uduina W J dv M A M Stoffels en G C M Holle-hoek; Edwin J H w J H Scholte en C T D Hersbach; Nicole dv W Knoops en C M J H van Bezouwea; Esther dv C P van der Waal en E Arends, Overleden: L de Baan, 89; C M Knop- per, 96. ROTTERDAM Twee schilders zijn vanmorgen, dinsdag, met de bak, waarin zij stonden bij het verven van de romp van een tanker, van 15 me ter hoogte in het water gestort. Het ongeluk gebeurde op de RDM-werf in Heyplaat, dok 9, waar de Zuidsla- vische tanker Rade-Koner, in behan deling was. Vermoedelijk als gevolg van draad breuk zijn de 20-jarige J. Vermolen uit Breda en de 20-jarige M. J. v. d. Toom uit de Tweebosstraat in Rot terdam gevallen. Met ernstig inwen dig letsel zijn zij naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. VAN 20.- TOT 30.- Eenvoudig maar stijlvol herenmontuur. 16.50 Op ziekenfondsrecept 13.20 Sportief, solide heren- montuur. 22.- Op ziekenfondsrecept 17.60 Modem, strak heren- montuur in gedistingeerde kleinen. 24.- Op aekenfondsrecept 19.20 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. Leuk, vlot damesmontuur met wenkbrauwaccentuering. 16.50 Op ziekenfondsrecept 13.20 -p/.WW.vz- Damesmontuur, licht en elegant Eveneens met wenkbrauwaccentuering. 26.50 Op ziekenfondsrecept 21.20 Speels montuur voor de moderne vrouw. In diverse modetinten. 26.50 Op zïekenfondsrecept 21.20 Bovendien Een vol jaar unieke Brilmij-service. Gratis vervanging van uw bril of onderdelen daarvan in geval van verlies, diefstal, beschadiging of breuk (ook van de glazen) binnen 1 jaar na aankoop van een complete bril. Zonnebrillen uitgesloten.- Extra ziekenfondskorting van- f 7,50 en f 11,- resp. voor kinderen tot 12 en van 12 tot 16 jaar. Reële voorlichting over Zeissglazéri, ont- spiegelde-, dubbelfocus- en gekleurde glazen. Grote keuze ook in luxe monturen. Leverancier voor alle ziekenfondsen in Nederland Brilmij v 4 tA - - C r ViV .'J' jv" WfjL r x CU -S|"ri - s- ys" i Wftw U 'S4 MAASSLUIS In de Maassluise wa teren wondt zaterdag eea hengelconcoura gehouden waarvoor ook alle Viaardingse hangelverenigingen worden uitgenodigd. De loting voor dit door de heer A. T. Udo georganiseerde concours, wordt donderdag avond om acht uur gehouden in café Het Veerhuis. Er wordt gevist op maatvis. Aanvang 15 uur. MAASLAND In verband met het ver teek van zuster I! Foppe naar Kockengen (Utr.) werd to het wijkgebouw van het Groene Kruis afscheid van haar genomen, 0e voorzitter van het Groene Kruis, nu-, J. Wineke, sprak waarderende woorden tot de zuster. Namens het bestuur werd haar een medische encyclopedie aangeboden. Ondanks enkele oproepen Is men er nog niet in geslaagd een opvolgster te vinden. MAASLAND Voor de aanschaf van een geluidsinstallatie voor de voetbalvere niging KW ls in enkele weken tijds ruim 500,bijeengebracht. Men hoopt nog dit jaar de benodigde f 1000,bij elkaar te krijgen. MAASLAND Het podium in het Tref punt wordt verhoogd. Reeds vanaf de Ingebruikneming in 1954 klagen de vere nigingen erover, dat de uitvoeringen niet tot hun recht komen omdat het podium te laag ls. De verhoging en enkele andere verbeteringen zjjn begroot op 8000, MAASLAND Zaterdagmiddag zijn de nationale schietwedstrijden, die tot en met 18 oktober ln het sehletlokaal van de S.V. Maasland worden gehouden, begonnen. Burgemeester P. J. Groot Enzertok heeft het eerste schot gelost Ce dagprijs werd zaterdag beheald door de heer A. Korpel van S.V. Maasland met 90 punten. s MAASLAND Nadat eerst NIO 2 met 61 de uitwedstrijd tegen Repelaer 3 in Spljkenlsse had gewonnen, deed NIO 1 het nog beter: het bleef met 8—2 de baas over TAVA 2. a MAASLAND - Op een slecht veld, vooral onder de korf, speelde het Maa&landse ODO tegen Fluks. De Maastandera verloren met 61. Twee doelpunten van ODO werden afgekeurd. RIDDERKERK Bliksemsnel handelen van de Ridderkerkse hoofd agent A. Slager (43) heeft het leven gered van de vijfjarige Jan Paul van der Berg. Het kind was bij het spelen in de diepe singel naast de Vlasstraat in Rijsoord gevallen. De politieman zag het ongeluk van grote afstand gebeuren. Eenmaal ter plaatse sprong hij het kind, van wie alleen de capuchon nog zichtbaar was, direct na. De hoofdagent wist het kind veilig aan de kant te brengen, waarna het weer tot bewustzijn kwam. Een automatische wasma chine geeft u vee! gemak. Tenminste, els hij werkt zonder mankeren. Koop hem bij de vakman. Bij eiae.-.oam ^r BINNENSINGEL 16f TEL. 142466 - VLMÏÏOINGEN VLAARDINGEN Hoewel onsse duidelijke standpunten altijd zonder kritiek worden aanvaard, blijven'we een stabiel radertje in de Neder landse politiek. Dat was ongeveer de kern van een even kernachtig be toog dat het liberale Tweede-Kamer lid H. X. L. Vonhoff maandagavond heeft gehouden op de gecombineerde vergadering van de VVD in de Har monie. „Duidelijk zullen wij moeten zijn ten. aanzien van de belastingoperatie, die voor de deur staat, en de ontwik keling van het onderwijs". Deze beide (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De sociëteit „de stoof" aan de Callenburgstraat, een van de afdelingen van de CJV Liefde en Vrede, heeft een eigen maandblad. De omslag van het eerste nummer is gesierd met een groot vraagteken. De. leden van de sociëteit kunnen zelf het ontwerp voor de omslag van het maandblad maken. Het beste ontwerp zal worden be loond met een platenbon. In het maandblad zullen informaties worden verstrekt over programma's en acti viteiten. Een bekende of minder be kende Vlaardinger zal elke maand iets vertellen over zijn leven, beroep of hobby. Elke maand zullen in de sociëteit werken worden tentoongesteld van een kunstenaar, die in het blad een toelichting op het geëxposeerde zal geven. In het, eerste nummer is het woord gegeven aan schilder, beeld houwer en glazenier Jan de Winter. Verder is een rubriek geopend, waarin de leden van de sociëteit alles kunnen schrijven wat ze kwijt willen. Voor de liefhebbers van puzzels valt elke maand een platenbon te verdie nen. A. Booij, Goudsesingel 43, heeft de redaktie. De eindredaktie berust bij J. Hartog, Charlotte de Bourbon- laan 45. De expositie van Jan de Winter wordt vrijdagavond 10 oktober ge opend en duurt tot vrijdag 31 oktober. Tijdens de openingsavond zal het duo Fred Piek en Arie Proost voor een fijne muzikale sfeer zorgen. facetten gaven de WD-vertegen- woordigers van de afdelingen Schie dam, Vlaardingen, Maassluis en Maas land voldoende stof om langdurig van gedachten te wisselen. De heer Vonhoff is het in grote lij-, nen eens met het kabinet-De Jong. De .grens van evenwichtigheid, door de heren Cals en Vondeling over schreden, was volgens hem met het indienen van de miljoenennota her steld. „Velen zien", aldus het Tweede- Kamerlid, „de belastingoperatie als een verlaging. Maar in feite leidt de waardevermindering van geld ertoe dat meer belasting moet wdrden be taald. Om het populair te zeggen: we houden minder over. We zijn dus slechter af en daarom is het de wens van minister Witte- veen ervoor te zorgen, dat het bedrag van zes miljoen gulden op de een of andere manier ten goede komt aan de burger". De heer Vonhoff is bevreesd voor de ontwikkeling van het onderwijs. „Het gemis aan voldoende doorstro ming naar de universiteiten en het vasthouden aan klassikaal onderwijs, •waardoor de zwakke leerlingen niet worden opgevangen, dragen ertoe bij dat we naar een onevenwichtige sa menleving groeien". VLAARDINGEN Het herenteam van Basket Boys is de nieuwe compe titie uitstekend begonnen tegen het pas gepromoveerde .Alexandria. In de hal van de HAL in Rotterdam won nen de Viaardingse heren met 2657. De ruststand was al 831 in het voor deel van Basket Boys. De Rotterdammers scoorden zowaar het eerste punt, maar daarna is het niet veel meer aan de bal geweest. Na zes minuten was de achterstand al omgezet in een 104-voorsprong die alleen maar groter kon worden. Twee minuten voor het einde hadden de Vlaardingers met goed op elkaar in gespeeld spel al een voorsprong van 5518, toen Alexandria de stand een wat draaglijker aanzien wilde geven. Gert van der Berg, Cor Papeveld en Ton Cornelisse waren de produktief- ste Vlaardingers. Zij namen ieder twaalf doelpunten voor hun rekening. De eerste thuiswedstrijd in de Viaar dingse sporthal zullen de jongens van Basket Boys waarschijnlijk maandag 27 oktober spelen. Hiervoor moet nog toestemming aan de bond worden aangevraagd. Tegenstander is dar» Dragons. t W1 I >r 3 j -.4 SCHIEDAM Er komt een. nieu we brug over de Schlê tussen de Prinses Beatrixlaan ia het industrie- - gebied en de VJaardingenweg in Rot-', terdsm. B. en W. delen in de aanbie dingsnota bij de begroting mee dat er plannen ta voorbereiding zijn. - Jv 1 'Van de financiën-zal het afhangen. of de brug er al in 1971 zal komen. J ■De brug zal de belangrijkste schakel gaan vormen tussen de twee .tedus- strieterreinen aan weerszijde van de Schie. 1 De Appelfnarktbrug over de Lange Haven is aan herstel toe. Zij heeft nieuwe opleggingen op de kademu- ren en een nieuwe fundering' nodig. Ook worden diverse oevers her-1 steld. Het gaat hierom de oevers van de Wilhelrninaha ven bij het terrein -« van Gulf Oil, de Noordvestsingel bij de Spoelingsbrug, de Schie tussen viaduct en hulpbrug en bij het Sta tionsplein. Ook de kademuren van. de Korte Haven, van de Buitenhaven bij het Nieuwstieht worden hersteld. Ze moeien ineenvloeien met de li[n van het kos tuum. Ze mogen niet uit zakken. Ze moeten glad ziften. Dat is het geval bij de zakken van een FORTEX kostuum. Daaraan ziet u dat aan eik onder- deel van 'n FORTEX kos tuum de grootste aandacht wordt besteed. Er is niets aan het toeval overgelaten. Kies uit onze prachtige kollektie. FORTEX Korte Hoogstraat 11 a Tel. 346151, Vlaardingenl' V,-j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1