mm Vlaardingse IJsclub heeft veel plannen Lichte daling van resultaten ENCK Zet die fles gerust midden optafel. Hijmag gezien worden. &tei$agin Westwijt kampioenschap iudö Dit jaar jubileum Afdeling van RodeKruis bestaat 25 i na; Concurrentie is groot Iii]>rekers actief in De Hoek Spaarbanklening via gemeente naar SW? VDV heeft meer dammers nodig pfantenmagame smul-ideetje voor 12 uur $k **•'11995,- Inschrijving tomooi tafeltennis sluit „De grote stilte" in Stadsgehoorzaal Hoofdstad Operette 1 ptentenma^rine ÜJUïegmanjr mals en kruidig -^rotterdammer VLAARDINGEN Op 1 no vember zal ir. W. A. den Bakker zijn ruim veertigjarige loopbaan hij de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek .afsluiten. In verband hiermee' wordt: donderdag 30 oktober, 's middags van half vier tot half zes, in het Delta Hotel een af scheidsreceptie gehouden. Investeringen h«bb«it'n »ehltt*r»nd* klankkiMr 1 TuhidéisStudieclulx trkbmenfemor^n-* avond,-'vrijdag: kwart vüór;«cht bij-» éen 'voor: een,stoótóomatesnaVond. On-, derwerp is „"Wat hebbenlöeigehoudan Mimaatproeven.1969;' pnsw;geleerd^:|p Dinsdag14 oktober hebben de leden een sla-excursie. Men- gaat oogstbare ;-j: sla-bekijken ojt. bij de héér F. van Woerden. MAASLAND -Vrijdag -24 oktgu ber 'jial::''?" door het bestuur van;de Aalkeet BuJJ tenpolder.overde Poeldijkse Wetè* - ring, f a MAASLAND Morgmiavondi, j| vrijdag, komen de léden van-de VckïI;; gelvereniging in Hét Trefpunt bije Zij zullen zich kunnen uitspreken p: over wensen' voor het' winterprc- gramma. Vaststaat dat van 26 tot en •mét 29 november- een vogelten- - toonstelling wordt gehouden! MAASSLUIS MorgeriavonSS vrijdag,Van-- kwart.- voor zeven toff-t-- half tien is er 'weer gelegenheid t«6-«; het geven van bloed voor transfusiedienst van het Rode Kruis»' -Ook- nieuwe donors zijn van hartg.--,-;-', welkom.De oude getrouwen hebben. 'IJ: hun oproep al thuis ontvangen. V' &CHifc'DA.M ee.n dubbele 'p!a,k V.erk.ade Snijkoek mét wat boter... min.m DONDERDAG-9 rOKTOBER 1969 PAGINA 5 ÉstijSfps Als bedrijfsingehieur op 1 juni '1929 begonnen en in 1935; benoemd tot mededirecteur, voerde hij van 1953 af alleen de directie van de ENCK. Ter voorbereiding van zijn opvolging wordt hij de laatste jaren terzijde ge staan door twee directeuren: drs. G. Valkier en dr. ir. W. A. Dekker. In het onlangs verschenen jaar verslag beschrijft de heer G. M. F. Blom, voorzitter van- het bestuur, hoe ir. Den Bakker zijn carrière midden in. de wereldcrisis begon: „Hij' wist zich gesteund door een taai volhardende boerenorganisatie en een groeiende staf van jonge energieke medewerkers. Toch wer den juist in die moeilijke jaren aan de moed en durf van een beginnend ondernemer grote eisen gesteld". De heer Blom vervolgt: „Enkele ja ren nadat hét dieptepunt van de cri sistijd was bereikt, legde Den Bakker de eerste fundamenten voor een doch teronderneming m Zuid-Afrika. Hij was zich bewust van de noodzaak aan de activiteiten .van dei onderneming een bredere basis te géven door bui ten de enge nationale grenzen te treden. De oorlogsjaren dwongen hem z'n onstuimige énergie in te tomen. Hij wist. de fabriek gaande te houden met het fabriceren van bak- en 'zeeppoe der.-Vele van; zijn medewerkers zijn hem nog dankbaar voor hetgeen hij in die tijd voor hen en hun gezin heeft ■gedaan. v:;;. - Toen de oorlog voorbij was gaf -hij onmiddellijk het sein tot nieuwe krachtsontplooiing. Het devies „met volle kracht vooruit" leidde tot tal rijke nieuwbouwaetiviteiten en het ontsluiten van nieuwe markten. iVan de hoogconjunctuur werd ruimschoots geprofiteerd. Hierdoor was het mógelijk de on derneming.te- moderniseren en uit te bouwen, vooral in dé sector van de zwavelzuur-,en ,\f osforzuurfabricage. In' dé totstandkoming van een'groot mengmestbedrijf, dat de naam Delta- chèmié kreeg, had' Den Bakker een belangrijk aandeel. o Dé -'sociale- kant van het -onder nemerschap heeft hij niet 1 verwaar loosd. De instelling van een pensioen fonds, de bouw van een kantine, de stichting van een recreatiegebouw zijn. daarvan onder meer de bewijzen. Een nieuw hoofdkantoor en expeditie- kantópr voorzagen iri de behoefte aan goede huisvesting yan de in 'omvang toenemende kantoorafdelingen". „Begaafd metveelzijdig talent; was Den' Eakker naast kóópman en in dustrieel ook* technicus en bouwmees ter. Het maakte hem tot een, allround directeur", aldus de heer Bom. Hij typeert' de heer Den Bakkér, als een man, die de strijd' niet schuwde en, daarbij getuigde van een gezonde5 agressiviteit. Zijn afscheid valt in een période, waarin dé kunstmestindustrie moei- lijke tijden doormaakt: ;,Met hem be-1 .houden.we echter hët vertrouwen in de ENCK, die al zoveel stormen wist te doorstaan", aldus de voorzitter van het' bestuur.-. -ÊJÊS:' In uw kamer kan de zuivere lijn van een Artifort fauteuil sfeer bepalend zijn. Zoals dat "formidabele stuk zitcomfort pp witledraaivoet: deleren relaxfauteui! rechts. De pouff hoort erbij. Gelukkige varianten op deze vorm zijn de begerenswaardige zitschelp in het midden en de lagere fauteuils. .Hun oppervlak van vormgegotén schuimrubber is 'ovenrokken met een speciaal ontwikkelde bekiedingsstof „Barbarella' In kleuren als maïsgeel, havermoutbeige en grasgroen. Eén Artifört fauteuil kan uw hele kamer veranderen. Fauteuil rechts, met leren bekleding 11245,--bijpassende pouff f 495,-- Fauteuil met stoffen bekleding v.a. f 770.--; bijpassende pouff-v.a.f325,— Fauteuil midden, hoog model, v.a. f 615,—. fauteuil links; laag model v.a. f 560,— Korta Lijnbaan 21, Rotterdam, tel010-112955 Grote Marktstraat5, Den Haag.teL:070-1ft»t62 Mariaptaats2, Utrecht, to!.:030-tS900 Bnnk 93, Deventer, tal.05700-12411 (Van een onzer verslaggevers) - VLAARDINGEN Zaterdag 11 okr t tober'worden in de Sportschool. West- 1 wfjk de jeugd judowedstrijdenvan J Vlaardingen gehouden.Het aantal in- sehrijvmgen voor deze .kampioenschap- pen bedroeg dit jaar 330 judoka's van zeven .tot achttien laait .afkomstig van de Sportschool Kethelweg, Judoclub i Kai van de Shell en Sportschool'West- j wijk. - r ;,Vooraf ziin ^selectiewedstrijden ge- houden en zaterdag zullen totaal 95' judoka's om de hoogsteeerstrijden.»: De,wedstrijden worden gehouden op, vier mailen; Acht scheidsrechters zijn aangetrokken en. de .wedstrijden 'zijn verdeeld in twee kleurenklassen, na- melijk jon eens 5 gele band tot halve groene band en vanaf halve gróene en hoger. Beide kiav>cn zijn. or in j acht gewichts'catégr i namelijk, 'vanaf 25 kgtelkens ;oplopend ,mét 5 kgytóf 5.5- kg. Daarbóyën komen nog J de groepen 55 kg tot 63 kg en,2waarr der. De judoka's van twintig tot veertig kg- beginnen {hun wedstrijden bin half I; vier en dé gewichten boven de veer- tig kg starten om vijf uurNOm ónge- veer zeven 'uur. zal-bekend -zijn wie, zichkanypioenen VariL Vlaardingen mo- ^gén'rióeménL?*^;;;!^;# HOEK VAN HOLLAND Dinsdag 14 oktober bestaat de afde ling van het Rode Kruis Maassluis, Maasland I en Hoek Van Holland een kwart eeuw. 3- Sf- De heer C. A. van Leeuwen was 25 jaar geleden een van de oprichters vanaf het begin is hij voorzitter. Na dat' hij1 in 1944" van Den Haag het verzoek" had gekregen een afdeling op te richten, begon hij met éen cur sus voor het opleiden van helpsters- Zes dagen na de officiële oprichting werd het'vijftigste lid al in gesehrer ven. v j Nu zijn er 1800 leden, maar óp de totale bevolking van de drie gemeen ten is. dat r.iet veel. Nieuwe leden zijn dan oók nog hartelijk ;wëlköm, evenals nieuwe donors - Dé afdeling beschikt over een wél-, fare-gróep van 30 leden, die regel matig; 'meegaat. voor de verzorging van zieken die met de J. Henry Du- 'nant een vakantieboottocht maken. paspoorten, vervoer en abonnementen naar de Jaap Edenbaah. Behalve dat hééft'hij zich uitvoerig beziggehouden mét; een onderzoek naar de mogelijk heden van een cursus voor beginnende hardrijders'op de schaats. - Jongens en meisjes van: twaalf tot en met veertien jaar. die nog alles van het schaatsen moeten" leren, kunnen zich opgeven voor trainen in club verband. Dé heer De Jong wil op, werkdagen, bijvoorbeeld van *s mid dags-vijf'tót: *s avonds .zéven uur, een aantal bijeenkomsten'hóuden voor het geven van dróogtraining in een turn zaal of buiten.'; Ook jeugdreizen naar kunstbanen staan op het programma, Jongelui die' hiervoor belangstelling hebben kunnen zich' nu al bij de heer De Jong opgeven.- Hij-zal al het moge- lijke doen dat de jeugd goed beslagen' op het ijs komt; waardoor zij in de winter nog veel meer plezier aan het schaatsen beleeft .dan zonder déze voorlichting mogelijk is. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN T»e Vlaardingse IJsclub houdt vrijdagavond 24 okto ber een ledenvergaderinginde -bo venzaal ;van de Harmonie. Een van de belangrijkste punten die dan aan de orde zullen komen is de jubileum- viering. Op 27; december is het name- Hjk negentig jaar geleden dat de ijsclub werd opgericht. Behalve enkele huishoudelijke za ken en bestuursverkiezing (aftredend, zijn de heren A. Maat en H. Gort) zullen onderwerpen aan de orde ko men als del accommodatie van de landijsbaan j in de Broekpolder, schaatswedstrijden en het laatste nieuws; óverde totstandkoming van een kunstijsbaan Zaterdag 4 oktober was de Vlaar dingse IJsclub goed vertegenwoordigd bij de cursus vóór beginners iri hét kunstrijdén, die in het Ijsstadion van 's-Heriogenbosch wordt gehouden on der auspiciën van het. gewest Zuid- Holland vande Koninklijke Neder landse Schaatsenrijdersbond, Meer dan 250 jongens en meisjes doen aan deze cursus mee. De afvaardiging uit Vlaardingen biedt perspectieven- voor de toekomst, want op de. eerste lesmeldden -zich reeds;4 meisjes,:van wie 2 uit.Maas sluis én: 5 uit Rotterdam. Er zijn nog een paar-,plaatsen in de bus beschik baar. Liefhebbers van kunstrijden.' int Vlaardingen,; - Schiedam, Maassluis kunneri zich opgeyen bij de heer P. de Jong, Joh. van Bijnenstraat ,8 in. Vlaardingen, teli. 341025. ..1" .De organisatoren denken vooral aan kinderen van zes tóten met tw'gaïf jaar. die het schaatsen nog helemaal moeten -leren. Over aanschaf van materiaal en bijdrage in de vervoers kosten zal de heer Dë Jong 'de óudéira van de kinderen, die" geïnteresseerd zijn, graag inlichten. De commissaris voor het hardrijden op de schaats, de heer W, B. de Jong, Einthovenstraat1te - Vlaardingen, -tel. 346895, heeft de laatste weken z'n handen, vol, gehad-aan het verzorgen van medische verklaringen, schaafs- Hét jubileum zal niet worden: ge vierd. De afdeling heeft dit. jaar.; zes-, duizend gulden 'uitgetrokken voor een boottocht - voor i- 58 langdurig f zie ken. Dat vindt 'men belangrijker dan een feest voor gezonde mensen. haafd, zjj, het ten koste van prijs- concessies. ■-■'■a. r; - Het bedrag aan investeringen be- droeg zevenmiljoen gulden en is voornamelijk besteed ter rationalise- ring van het bedrijfDanfc zijdeze nu'sinds enkele jaren gevoerde poli tiek is de stijgende, tendens in de kostenfactor omgebogen. De kosten zijn, in vergelijking mét het vorig -boekjaar, gedaald met', bijna vier 'miljoen 'gulden. Ook ter bestrijding van' - cie miiieuverontreiniging zijn be- iangrijkè bédragen géïnyesteerd. Als oorzaak'van de lichte daling van' het- saldo exploitatierekening werden genoemd een verlaging van - de verkoopprijzen en het wegvallen van de restitutie omzetbelasting bij 'export als gevolg van de invoering van de BTW, terwijl het" totale afzet- kwantum nauwelijks éen stijging onderging. Ook -in het lopende boekjaar zullen de verkoopprijzen verder dalen, ter wijl de devaluatie van dé Franse frank de positie van de ENCK op de Franse markt nadelig beïnvloedt; Aangenomen v/ordt dat dalende gróndstoffenkosten de lagere.op brengsten zullen compenseren. - Hetverslag besluit met de ver wachting,dat het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd indien men slaagt in de poging het afzetkwantum te verhogen naar die markten, waar onder de bestaande omstandigheden nog een enigszins redelijke marge kan worden geboekt. Hiernaar wordt dan ook met kracht gestreefd, aldus het jaarverslag (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De resultaten na de Eerste Nederlandse Coöpera- lfc« Kunstmestfabriek zijn in de periode; van mei 1968 tot mei 1969 jicht gedaald ten opzlehte-van het jaar daarvoor. Het saldo" van de exploiT taftérekening daalde..niet;drle ton" tot ifmiljoen gulden.. De winst bedroeg vier' ton tegenover- een half miljoen hel jaar daarvoor. In het jaarverslag van de ENCK wórdt gespróken over een onvermin derde concurrentiestrijd tussen de hmstmestproducenten. Het prijspeil op de wereldmarkt handhaafde zich daardoor op het ongekénd.'lage niveau, dat na- éen --reeks van; prijsdalingen- is bereikt. Vooral hét aanbod uit de Verenigde Staten oefende, een druk kende invloed, op de prijzen uit.,, .4 De kunstmestbehoefte schijnt in de hoger ontwikkelde landen naar .éen veizadigingspimt toe. te groeien. De afzet naar ontwikkelingslanden wordt maar el té .vaak; door. financierings- problemen bemoeilijkt,, zo niet ónmo gelijk: gemaakt.' En, juist daar is de behoefte: aan kunstmest groot. Dit allés Jeïdt 'tot. grote spanningen in de kunstmestindustrie. Het zal, al- het jaarverslag, nóg wel een paar jaar duren voordat een evenwichtige ver houding tussen, vraag - en aanbod op de kunstmestmarkt tot stand komt. Ondanks de druk' werd de hoeveel heid: afgezette 't. prddukten - -gehand- FIXMA WEGMAN CEEFT DE TOON AAN mVINMam mvto n mnoMH linMnÏÏTlihlllil TBJWC0II24M»-»»*»» HOEK'VAN. HOLLAND Inbre kers hebben de afgelopen dagen ver-, schillende rrialen hun slag geslagen. - Drie woonhuizen'' aan de Rietdijk- Straat, kregen ongewenste bezoekers. Dij de familie J. E. werd uit een bureaulade400 ontvreemd. Bij de families C. R1 sr. en ir. werd een portemonnaie gestolen, een geldkist met spaarbankboekj eseh';'ƒ400 en een lot uit de staatsloterij, waarop inmiddels ƒ50 is gevallen. .Opvallend ;bij alle diefstallen is ^at niets overhoop is gehaald.. Dit zou erop ;kunnen wijzen, dat de inbrekers de ;weg wisten in de woningen. Ook de openbare lagere school aan deColumbusstraat en dé.kleuters-; chool aan de Van Spilbergenstraat kregen ongewenstebezoekers. Hier richtten de inbrekers ook gróte scha-, de aan. De buit was ongeveer ƒ90.. Verscheidene rderijenkwr 'zónder licht te zitten. - c MAASLAND De led^vatt de» V,i - -trif* 'f HOEK VAN HOLLAND Een aahtal* zwanen van een Hoekse die renliefhebber heeftvóór moeilijkhe den gezorgd. De vogels vlogen in. de Omgeving van de Dwarshaak en ver nielden daar de laagspanningsleiding. 1 VLAARDINGEN Voor het jaar lijks i tafeltennistoernooi .-voor scho lieren, dat zaterdag 25 oktober wordt gehouden in dé- gemeentelijke turn zaal aan- cie Rmle Kiruislaan, ,^can men zich-morgen" (vrijdag)' voór'het laatst opgeven. Veel schoolhoofden hebben in middels gereageerdophét schrij ven van de Vlaardingse tafclten- niscommissie, maar velen lieten, ook nog verstek gaan. Vorig jaar werd de inschrijving een.weck uitgesteld, maar dit jaar is. geen uitstel moge lijk, gezien de grondige,-voorberei ding.- Het tomooi begint 's morgens om negen uur en het is voor iedereen gratis toegankelijk. Het aantal in schrijvers bedraagt momenteel 125, maar dit getal mag verdubbeld-wor- den. y.n'i De winnaars mogen deelnemen aan de Nationale Scholierenkam pioenschappen tafeltéhnis, die in de paasvakantie worden gehouden. Men kan zich nog opgeven bij G, Wapenaar, Diepenbrockstraat 3, tel. 353065. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de reeks van „betere films", die directeur, W. B. van Ginneken naar de Stadsgehoor zaal haalt, wordt dinsdagavond ,28 oktober; „De grote stilte" van igmar Bergman vertoond;: Zij die deze, film nog niet hebben gezien, krijgen nu de kans. "Volgende week dinsdag wordt 's avonds in de Stadsgehoorzaal ,J,e Bonheur" van Agnés Varda vertoond. Deze film is toegankelijk voor per sonen boven de achttien. Ir. W. .4. den Bakker kijkt-vanuit' zijn directiekamer over het ebfn- plex van de EA'CK. VLAARDINGEN Kaarten voor „Dié - Zirkusprinzessin",die morgen avond door de Hoofdstad Operette Wordt .uitgevoerd; jn de: Stadsgehoor zaal zijn; .bijna uitverkocht. Zij die! kaarten hébhén besteld worden ver zocht déze'tijdig af te halen. De: kassa- is vanavond geopend'van zevën tót negen uur. Kaarten die voor vrijdagavond half acht niet zijn afge haald, worden doorverkocht: SCHIEDAM De Spaarbank Anno 1820 heeft het gemeentebestuur een lening aangeboden van één miljoen gulden. Voordat het gemeentebestuur deze lening aanneemt, moet eerst de' benodigde ontheffing van het minis terie van binnenlandse zaken worden verleend. Het gemeentebestuur schrijft ech ter dat de eisen die bij deze lening zijn gesteld volledig voldoen aan de ministeriële" eisen. Er is nog geen bestemming aan het bedrag gege ven. Verwacht wordt echter, dat er een deel van het tekort van de ge meentebegroting mee zal worden weggewerkt. Er gaan echter ook stemmen op de lening tegen dezelfde voorwaar den te schenken aan de eredivisie vereniging SVV, die ook al met een groot financieel tekort kampt. Het terrein van deze vereniging heeft ac commodatie voor 12.000 en sinds SVV in de hoogst betaalde klasse speelt, is dit aantal er ook te vin den. SW heeft nu besloten zijn be langrijke thuiswedstrijden, zoals te gen Ajax, Feijenoord en Sparta, te spelen op het kasteel Spangen in Rotterdam. Dit betekent, dat de ge meente Schiedam achter de verma kelijkheidsbelasting vist. Het gemeentebestuur stelt echter op zijn beurt dat er geen geld is om SW te steunen. Wel wilde men de vereniging tegemoet komen dour een verlaging van de vermakelijkheids belasting, maar dit gaat SW niet ver genoeg. „Wij voelen ons in de steek gelaten," zegt het SW-be- stuur. MAASLAND - De leerlingen, van de drie Maaslandse lagere scholen hebbengisteren, boomplantdag gesc vierd. .Zjj "deden hun werk ia de- nieuwe wijk De Plantage en in de. Kerklaan. De jongens mochten heió ptantgat graven en de meisjes hielr.; den de boom vast. Toen het karwei gepleegd was, werden in het Trefpunt dia's, yer*" toond over het planten van bomen. Aan de boomplantdag is een te- kenwedstrijd verbonden. De inzen dingen worden geëxposeerd op dé tentoonstelling „Maasland groèrigt oase", die van maandag 20 oktober tot en met zaterdag 1 november' in het Trefpunt wordt gehouden. VLAARDINGEN De enige dam vereniging, die Vlaardingen rijk is, ziet geen kans om drie tientallen op de been te brengen. Dat is een zeer schrale oogst voor een stad van büha 80.000 inwoners. En dan te weten dat er een tijd is geweest, dat men met vijf tientallen aan de competitie deelnam. Deze verzuchting slaakt de Vlaar dingse damvereniging V.D.V., die haar clubavond dinsdags om half acht houdt in de bovenzaal van ge bouw Excelsior aan de Oosthaven- kade 10. Inlichtingen worden gaar ne verstrekt door secretaris W. H. Niestadt, Hofsingel 56, tel. 343652. In verband met diverse omstan digheden (geen bedankjes) heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien het derde tiental uit de. competitie terug te trekken. Volgende week zou de eerste wedstrijd worden gespeeld. Voor de huishoudelijke compe titie werden gespeeld: V. d. Kerkhotf—V. Splunttr 2-0 KorverSnijders 20 V. WoerdenVermeulen 1*—1.. Poot—Lucsmen jr. I Tom—V. Vee Jen "—1 Mast—Biel -2 Gerritsen—Niestadt 2 SmitsWelsscher -1 De opbrengst van deze loterij Is bestemd voor de wielerbaan in het sportpark Harga. SCHIEDAM - Burgemeester H. Wielerbaan Schiedam. Hy kocht ze Roefsema heeft gistermiddag de eer- van de heer J. van der Kraan, voor ste loten gekocht van de Stichting zitter van het stichtingsbestuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1