Onderzoek naar oorzaken van ademhalingsklachten Verlies voor a.r. in Westdijk en Kleywegt uit raad Rozenburg Burgerlijke stand 1? m iFlü eBlu ld' iPlii GLAS ommer dommer m 679. 595.- I Je eubelmeestere N.V. Schiedam wil zilveren bevrij dings f eest groots gaan vieren AGENDA TWEEDUIZEND VLAARDINGERS KRIJGEN OPROEP THUIS n ;*•- 11 iüi iiafiü^ ELASTIEKEN KOUSEN B00NEN UW HAMMOND OHGEL STAAT BU W VOOR SNEL SL HERSTELLEN VAN |H^ GEBROKEN RUITEN T-W-r. FA. FiJ. KLOET 4 ZN En hier de aanbieding van het jaar INBREKERS BEKENDEN VAN TOOR KEUKENCENTRUM IHSSiS comfortabel V&lhCrgen. PHILIPS m De speciaalzaak voor •yfjat 'c C.V. GLASTECHNIEK G. P. VAN DAALEN Jr. Ds. H. J. Hegger over Rome-Reformatie Als exfra aanbieding STRAATWEG 45-47 - BIJ STATION NOORD - ROTTERDAM die ff i móéten I 1 :.;ju zijn! IF 9i Vrachtauto te water VROEG OF LAAT ZULT U TOCH VOOR EEN TIELSA AANBGUWKEUKEN BESLISSEN exclusief fielsa-dealer ejKë vrijdagavond >(1iot 9 uur open met komplete F.H. t jaar garantie CONCLUSIES Alle maten en soorten in voorraad. Ook naar maat. Caflenburgsiraaf 38 Tel. 342396 VLAARDINGEN 3e INDUSTRIESTRAAT II Telefoon 344775 semniutie u te veel? ROKEN SYMPTONEN TE BEPERKT □Zend mij Uw catalogus. □Demonstreer mij uw instrument vrijblijvend aan huis. NAAM ADRES PLAATSte! schildersbédrijf 2e maasbosstraat 80 - tel. 343276 - vlaardingen em p v oriel BRENG GERUST EEN VAKMAN MEE OM HET TE CONTROLEREN. ZWARE EIKEN KAST SCHOOLSTRAAT 31 - DEN HAAG Maandag, de gehele dag, en vrijdagavond geopend. Drie steden-wedstrijd Pakket evenementen batterijen 'fjfrygl we/ laflHBflsiaM goed n BSP| en dagelijks Alle modellen kunt u geheel vrijblijvend in onze showroom bewonderen. CAUJENBURGSTRAAT 74 - VLAARDINGEN, TEtEFOON 352979 - 343193 Ook al worden er steeds meer Japanse radio's verkocht, de Duitse precisie techniek staat oog steeds aan de top. Voor dia topprodukten betaalt U jnaestal ook topprij'zen, tenzij U tijdens deze speciale aanbie ding koopt Wastduitse all transistor radio f Oeaanic, een radio van de Schaub-Lorens/Graetz groep, in fraai0 lederprint kast met metalen front. Een klasseradio 'met: '*3 golflengten waaronder komPiete middengolf en FM schitterende geluidsweergave r aparte klankkleurregeling automatische FM afstemmer voor zuiver» ontvangst laag batterij verbruik mogelijkheid voor gebruik lichtnetaansluiter met oortelefoon 1 jaar volledige garantie Deze pracht radio koopt U nu voor nog géén honderd gulden, 4een prijs die zonder meer fan- ijtastisch is. 9 Sswac-? - Vrijdagavond crrt 6 uur begint de verkoop van deze Westduit- tt all transistor radio Oceanic, kompleet met oortelefoon, en 1 jaar garantie. 97A° Ook maandagmorgen open Géén rei of schrift.- best (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Begin volgende week zullen ruim tweedui zend Vlaardingers van vijftien tot veertig jaar een oproep ontvangen met het verzoek mee te werken aan het zogenaamde CARA-onder- zoek naar de oorzaken van chronische luchtwegaandoeningen, zoals astma en chronische bronchitis. Het bevolkingsonderzoek wordt in de week van 20 tot en met 24 oktober gehouden. De namen van de tweeduizend inwoners, die een oproepkaart krijgen, zijn willekeurig uit het bevolkingsregister gelicht. Het onderzoek vormt een onder deel van een meerjarenplan om meer te weten te komen van de duistere factoren, die aandoeningen van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Om tot goed vergelijkingsmateriaal te komen heeft men gekozen voor het stedelijke Vlaardïngen, temidden van grote industrieën, en het lande lijke Vlagtwedde in Groningen. Met deze keuze hopen de onder zoekers de invloed op het spoor te komen, die de zogenaamde stads- factor kan uitoefenen op het ont staan van luchtwegaandoeningen. Wat is de invloed van de uitlaat gassen van het verkeer, de lucht verontreiniging, het dichter op el kaar wonen en het werken in een industrieel gebied op de ademha lingsorganen, zo luidt de vraag. Vier jaar geleden zijn in Vlaar dïngen en Vlagtwedde mensen on derzocht in de leeftijdsgroep van 40 tot 65 jaar. Dit heeft geleid tot een paar voorlopige conclusies. Dertig procent van de onderzochte mannen en vrouwen had ademhalingsklach ten en tien procent vertoonde dus danige afwijkingen, dat behandeling wenselijk werd geacht. Bij vroegtij dige behandeling is genezing moge lijk. Verder is gebleken dat de „stads- factor" van invloed is op de adem halingsorganen, want in Vlaardingen is een iets hoger aantal mensen met klachten gevonden dan in Vlagtwed de. Welke van de stedelijke factoren het meest van invioed zijn, is nog niet hekend. „Het is wetenschappe lijk niet verantwoord nu reeds te ROZENBURG De driemans a.r.- frsctie van die Rozenburgse gemeen teraad zal in de zittingsperiode 1970- 1974 een ander gezicht vertonen: Wethouder J. P. Westdijk stelt om letftijdsredenen zijn zetei beschik te cn de heer P. Kley wegt gaat als een der laatste agrariërs Rozenburg verlaten. De beide heren deelden dit gisteravond mee op de jaarvergade ring van de a.r. kiesvereniging. Wethouder Westdijk staat op het standpunt dat er voor hem na een achttienjarig raadslidmaatschap, waarvan 12j4 jaar als wethouder, een tijd van gaan is aangebroken. Toen. de vergadering dit nieuws nog maar nauwelijks had verwerkt kwam fc heer Kleywegt met de mede deling dat hij reeds in het volgend voorjaar de gemeente zal verlaten, waardoor ook zijn plaats in de frac tie zal vrijkomen. In de nieuwe a.r.-fractie zal alleen de heer J. Molenaar zijn plaats be houden. Men overwoog de moge lijkheden van een vervroegd uittre den van de theer Kleywegt, waardoor zijn opvolger zich grondig zou kun nen inwerken, maar daarover werd geen beslissing genomen. Eerder op de "jaarvergadering kwam de samenwerking van de drie christelijke partijen ter sprake. Het is de bedoeling dat het bestuur van de Federatie Christen Demoeraten tsgen dinsdag 11 november een ver gadering van de drie kiesverenigin gen uitschrijft. Daarna zullen de kiesverenigingen, dk afzonderlijk op vrijdag 23 januari vergaderen om elk veertien kandi daten te stellen voor de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu al koos de jaarvergadering vijf kandidaten voor de verkiezing van leden van de provinciale staten. Uit bet vragenuurtje kwam de mededeling dat de financiering voor de bouw van de 489 woningen van de protestants-christelijke woning bouwvereniging in een vergevorderd stadium verkeert Verder bestaat de verwachting dat met een contingent rut het bouwvolume voor de tweede fase van het plan West ongeveer zeshonderd woningen zullen kunnen worden gebouwd. De vergadering ging in principe akkoord met een drastische contri butieverhoging. SCHIEDAM Geboren: Sander zv J. J. M. Dalmeljer en .T. Paulus; Noël c A zv c. A. Versteeg en C. M. T. Damen; Karin C dv N M. Mul en A. M. Schoenmakers; Marcel J zv M. J. Bakker en A. Weln- rauch; Petrus I G zv P. X. van der Lelij en M. A. van Schendelen: Marc W R zv W ntetkerk en E. F. van der Bijst; AnséliQue dv W. m 't Veld en A. Klos; Ethel dv w. T. van Heijningen en Y, Metier; Marco P zv P C. Penning en B. Hoogerboord. SCHIEDAM Geboren: Bushard A„ z.v, R A. Venzelaar en A W. WUlemse. Overleden: G. Mulder, 50; P. Brouwer, 76 echtg. C. Korporaal; J. M. Koorengevel, 59 eer,tg. D. den Hartog; C. A. Nels, 74j J. van ©ëursep, 77 echtg. P. Aaldijk; E. H. Roosenschoon, 67; J. van Zwieten, 86 echtg, A de Koning; X. H J. Veldhoven, 76. VOOR NAAR Verkoop er dan 30 per Koenor In deze taant (Da overige 6 hebt u nodig om over een paar maanden weer zo'n meevallertje te hebben) Bel 113538 toestel 80 concluderen dat het komt van het verkeer, de luchtverontreiniging of van het dichter op elkaar wonen", aldus onderzoekleider dr. R. van der Lende. Het zal nog wel een paar jaar du ren, voordat men wetenschappelijk tot dergelijke conclusies kan komen. Wel heeft men vastgesteld, dat aan doeningen van de luchtwegen bij mannen vaker voorkomen dan bij vrouwen. Ook de leeftijd speelt een rol. Verder zijn de onderzoekers na gegaan wat de invloed van het ro ken is. Er zijn bij rokers inderdaad meer klachten, zoals hoesten en het opgeven van sputum. Maar dat het roken kortademigheid en verminde ring van de longfunctie tot gevolg heeft, valt nog niet te zeggen. Ook tijdens het tweede bevolkings onderzoek in Vlaardingen, dit keer onder de vijftien- tot veertigjarigen, zal een aantal vragen worden ge steld, zal een eenvoudig onderzoek naar de longfunctie worden verricht en zullen een paar allergische re acties worden beproefd. Dit alles neemt hooguit een half uur tot een uur in, beslag. Het onderzoek is zuiver weten schappelijk, maar er zit voor de on derzochte persoon ook een belang rijke medische kant aan. De resul taten van elk onderzoek worden doorgegeven aan de huisarts om er voor te zorgen, dat de eventuele pa tiënten, die lijden aan een aandoe ning van de luchtwegen, zo snel mogelijk worden behandeld. De belangrijkste symptomen van CARA (afkorting van chronische a- specifieke respiratoire aandoenin gen) zijn: een hardnekkige hoest, die gedurende minstens twee jaar achtereen meer dan drie maanden per jaar is opgetreden en die al of niet gepaard kan gaan met het op geven van sputum; een verminde ring van de longfunctie die gepaard kan gaan met kortademigheid. Deze symptomen kunnen afzonder lijk, --maar ook tegelijk voorkomen Natuurlijk PLATENBONNEN halen by Mensen die symptomen van CARA vertonen behoeven zich niet ziek te voelen. Slechts een paar procent is ernstig gehandicapt door deze aan doening De resultaten van het CARA- onderzoek zullen worden uitge wisseld met andere landen, die zich hiermee bezighouden. Vooral in het buitenland heeft men de symptomen van het begin af aan in verband gebracht met uitwen dige prikkels, zoals het roken, het wonen in een stad en de aan- of afwezigheid van luchtverontreini ging In ons land gaat men ervan uit, dat dit standpunt veel te beperkt Is. Er zijn rokers, die in een stad wonen waar luchtverontreiniging heerst en die desondanks nooit klachten heb ben, Er zijn mensen die op het plat teland wonen, niet roken en niet worden blootgesteld aan luchtver ontreiniging, maar die toch sympto men van. CARA vertonen. Dit wijst erop, dat er waarschijn lijk ook inwendige factoren bestaan, die invloed uitoefenen, op het ont staan van ademhalingsstoomissen, zoals leeftijd, geslacht en erfelijke factoren, dat wat de volksmond „aanleg" voor een ziekte noemt. Dat de leeftijd invloed uitoefent, ligt voor de hand. Naarmate een mens ouder wordt, nemen alle li chaamsfuncties langzaam af. Ook de longfunctie wordt minder, maar dat leidt gewoonlijk niet tot abnormale kortademigheid. Bij de symptomen van CARA gaat het juist om deze abnormale kortademigheid. Het onderzoek wordt verricht door een team van ongeveer zestig men sen, onder auspiciën van de gezond heidsorganisatie TNO. Het team be staat uit artsen, vergevorderde me dische studenten en analistes van de Universiteitsklinieken voor long ziekten uit Groningen en Utrecht. Ook een röntgenteam van de stich ting Tuberova verleent medewer king. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Uitgaande van de stichting „In de Rechte Straat" wordt woensdagavond 15 oktober in de Oosterkerk aan dev Sehiedamse- weg een bijeenkomst gehouden, die m het teken zal staan van de ver houding Rome-Reformatie. Spreker is ds. H. J. Hegger, gereformeerd predikant. Er bestaat gelegenheid tot het stellen van schrifteliike vragen. "Verschillende artikelen, zoals le peltjes, boeken en grammofoonpla ten zullen worden verkocht Een deel van de opbrengst komt ten goe de aan het ex-priesterfonds van de in Velp gevestigde stichting „In de Rechte Straat" De avond begint om acht uur 1 Ook voor dit orgel besbaat de mogelijkheid tot huren met recht van koop zonder eerste storting. Vraag naar onze aantrekkelijke huurcondities. Reeds vanaf f 25,per week bent U de bezitter van zo'n pracht instrument. Bij aankoop wordt de reeds betaalde nuur afgetrokken. exclusief dealerschap voor Dordrecht en omgeving. een garantie voor kwaliteit en service, specialist sinds 1-919, demonstreert U gaarne vrijblijvend aan huis. Alleen even on derstaande coupon invullen en zenden naar: SOMMER N.V Dordrecht Grote Markt 1 Tel. 01850-31241 Gorincliem: Langendijk 54 Tel. 01830-3023 ;e Sliedrecht Burg. Winklerplem 7 Tel. 01840-3570 Hoge inruilwaarde voor Uw oude instrument I volledige ga —BW Gewenst hokje aankruisen s. u.p Een automatische wasma chme geeft u veel gemak Tenminste als hij werkt zonder mankeren Koop hem bij de vakman Bi} BINNENSINGEL 16? TEL 342486 - VLAARDINGEN Wij legden beslag op de gehele fabrikatie van het mooiste en beste bergmeubel wat u zich bedenken kan. De kwaliteit van dit meubel is zó hoogstaand dat niemand dit fabrikaat kan verbeteren. De eerste proefserie is klaar en dus voor directe levering te bestellen. Het fijnste materiaal is er aan verwerkt. Zeer luxe van afwerking'met bar en verlichting, 220 cm breed. Een prijs enige honderden guldens lager dan de catalogusprijs. NU te bestellen voor 220 cm breed, 4-deurs. Kom vlug deze zijn in één dag weg. Te bereiken v.a. 't Centrum met Lijn 4 eu 6, halte Kleiweg. SCHIEDAM Hoewel het nog meer dam zeven maanden duurt voor dat Nederland voor de 25ste keer zijn bevrijding van de Duitse bezetting zal herdenken, zijn gisteren in grote lijnen de plannen bekend gemaakt voor de Schiedamse viering, die ge houden wordt van dinsdag 5 tot en met zaterdag 9 mei I970. Belangrijk bij de organisatie van de festiviteiten zijn uiteraard de fi nancien. De gemeenteraad heeft nog met zo lang gelden voor dit doel een krediet van 25.000 beschikbaar gesteld, maar toch zal dat bedrag niet voldoende sijn om het feest te doen slagen. Daarom rekent de Vereniging Nati onale Feest- en Gedenkdagen op fi nanciële medewerking van bedrijven en particulieren. Er is al medewer king toegezegd van de zijde van de aannemers, de directies van de be drijf sscholen van Wilton Feijenoord en de Gusto en van ded rie Schie damse technische scholen. Hierbuiten staat een krechet van 10.OOO dat bestemd is voor de in richting van een speciale tentoonstel ling over de Schiedamse jaren 1940—1945 in het Stedelijk Museum. Belangrij'kste punt bij de feestvie ring zal een drie stedenwedstrijd tus sen Schiedam, Vlaardingen en het Engelse Wandsworth zijn. Deze laatste stad is uitgekozen omdat vlak na de bevrijding deze plaats Schie dam heeft geadopteerd Op het parkeerplem van de Broersvest zullen behendigheids- en hindemiswedstrijden worden gehou den, terwijl in het sprotpark Harga de voetbal- en hockeywedstrijden tussen de drie steden zullen worden verspeeld. Verder wordt in bad Groe- noord nog een dnestedenzwem- wedstrijd gehouden. Schiedam kan daarnaast nog profiteren van allerlei attracties op de vrije dagen, want naast 5 mei is Nederland ook op 7 mei 1970 (Hemelvaartsdag) vnj. Op het parkeerplein, dat als cen trale plaats voor de feestviering zal dienst doen, zal verder een beatband optreden en wordt een taptoe gehou den. Daarnaast treden ook de Rijn mondband en de Beierse kapel van St. Ambrosius op, die in verband met de aard van de herdenking voor deze gelegenheid wordt omgedoopt in „Zwitserse kapel". Midden in het plantsoen van de Broersvest komt een tijdelijke valm, die als bevrijdingsvuur de burger waakzaam moet houden, Een klapstuk wordt ongetwijfeld de showavond op het parkeerplein Broersvest. De oud-Schiedamse journalist en t.v. presentator Willem Duys is uitge nodigd om deze showavond te leiden, maar het is nog niet bekend of hij die dag vrij kan maken. Op datzelfde plein worden ook de eindwedstrljden gehouden van de wijkkinderspelen van Koninginnedag met optreden van enkele jeugdbands. Tot de verdere evenementen beho ren een concert van gezamenlijke Schiedamse zangkoren, een middag van bejaarden met de artisten Rien van Nunen en Bert van Dongen, eta lagewedstrijden door de gehele stad, een lichtgondelvaart door de grach ten verzorgd door de Schiedamse wa tersportverenigingen, een bevrij dingsbal ir de sporthal Margriet (za terdagavond 9 mei), terwijl op de vier avonden drie muziekkorpsen een mars door het stadscentrum zullen maken. Daarnaast wordt in die periode een puzzelrit van de jeugd en een mati nee in Irene voor dezelfde bevol kingsgroep gehoudenpDe andere evenementen worden op het Parkeer plein gehouden waar ongeveer 1400 zitplaatsen worden gezet. Voor deze zitplaatsen moet worden betaald, de staanplaatsen zijn gratis. Het grote klapstuk wordt ongetwij feld het gezelligheidscircuit Broersvest, Lange Kerkstraat en Hoogstraat. Zo komt er in de tuin* van de Grote Kerk een orkest te spe len, met zitjes voor wie er naar wil len luisteren. Daarnaast komt er een braderie en worden het stadhuis en omgeving, alsmede de Appelmarkt- brug en de Schiedamse havens tn molens verlicht Er komt op het plein van het Ste delijk Museum aan de Hoesgraat vier dagen lang een optreden van disc.-jockey's, met daaraan verbon- SCHIEDAM "Vanmorgen, vrij- van B. en de 22-jarige los-werkman INBREKERS BEKENDEN dag, zijn 'de- zestienjarige bijrijder L. B. B. in Rotterdam voor de officier - van justitie geleid," Zij hebben be kend in Schiedam een serie inbraken te hebben gepleegd. Het tweetal mam bij de-VZC op de Strickledeweg op 6 oktober een aan tal boxen sigaretten en een transis torradio weg. Op 28 september kreeg de distilleerderij Duijs van. hen be zoek. TJit de brandkast" werd een be drag van ƒ100 weggenomen. Op 7 augustus nam hettweetal uit een geldla in het SG-WV-huisje aan de Tuïnlaan een bedrag van ƒ120 mee. SCHIEDAM De 29-jarige chauf feur B. J. J. F. H. was gistermorgen om zes uur bezig met werkzaamhe den aan een trekker met oplegger hij de NV Schiekarton aan de Noord- vestsingel. Het wegdek loopt daar enigszins af en de wagen begon te rijden. Hoewel de chauffeur nog in de ka- bine trachtte te springen, gelukte dit niet en vla de grasberm belandde het gevaarte in, het water. Later op de morgen heeft een takelauto de wagen weer op het droge gezet Bijkantoor „De Rotterdammer": lange kerkstraat 32, tel. 261381. Klachten bezor ging: Joh. Groeneveld, Singel 83, tel. 2S3538. ma. t/m vrljd. IOC-13-3Ü en zaterdag 18-19 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Houwellngen. Jullanalaan 84c, tet 265764, b g.g. 115588. toestel 156. Alarmnummer: 262626. Alarmnummer politie: tel. 264666. SiSo Bazar: t/m vrijdag 10 oktober, dag 10-17, 19-32, Apotheek: Evers, Lange Haven 81» tel. 28.82.42 en Kethel, Sehied.weg «F. tel. 26.99.27. den een wedstrijd tussen de vier wij ken van Schiedam. Er worden hout platen geplaatst, waar de jonge schil ders hun talenten kunnen tonen. Waarom dan nu niet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1