in het Zuiden m de gegarandeerde gi fobelaail taarf wordt de makkelijkste manier van betalen Minister op bezoek bij fruittelers Grondstoffen mens kosten totaal f 12,50 Bo Widerberg en Claude Chabrol steeds beter Film week succesvol afgesloten met Zweedse en Franse topper „.Dubcek niet naar abattoir" Hogers: Dertigduizend man Minder troepen N oord-V ietnam Belangrijk nieuws van de Postgiro Ét Hormoon voor onvruchtbare vrouwen ontdekt dj[ G5@pas JSGl POSTCHEQUE- EN GIRODIENST Tweede cipier op de hoogte van vluchtplan „Adelen 31 Husak wil geen geweld [ft!© betaalkaart i m mi p£d Stations I gi^.'1 111 WASHINGTON De oorlog in Vietnam schijnt aan het luwen ll'tézijn. Volgens de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, flftlliain P. Rogers, heeft ook Noord-Vietnam zijn troepensterkte ïfèrnxinderd. Het gaat volgens hem om zo'n dertigduizend Noord- vietnamezen die in het afgelopen half jaar niet zijn vervangen. ;v?Kogers zei voor de televisie dat er enige vooruitgang is ge smaakt naar een einde van de oorlog in Vietnam. Hij dacht dat ;-het heel goed mogelijk is dat de ■strijd geleidelijk zou aflopen. De 'minister wees er echter op dat '.jjij" het vredesgesprek in Parijs geen enkele vordering wordt ge maakt. iWMWA A-ïA As- - -v .33\;ioÖWOUöK;--9999^ de nieuwe girobetaalkaart de giropas van en voor ons allemaal Ontsnapping G. Schutte Ontslagen i •vwgcriikgegcveot Hij te betwijfelen of dit ook zal gebeuren ais bet Hanoi niet duidelijk wordt dat president Nixon de steun van liet Amerikaanse volk ro»r zijn Vietnampolitiek heeft. Ro- jers doelde hiermee kennelijk op de grote anti - Vietnam demonstraties in Washington en San i'raneisco op 13. SANTIAGO Chileense artsen beweren een hormoon te hebben ont dekt. dat onvruchtbare vrouwen in staat stelt toch kinderen te krijgen. Het betreffende hormoon zou worden vervaardigd uit de placenta. ,Dr. F. Beas, leider van een re searchgroep van de medische faculteit van de universiteit van Santiago heeft medegedeeld dat het nieuwe middel over enige maanden op vrou wen zal worden beproefd. Er zijn reeds goede resultaten geboekt. Het hormoon bevordert voor de het krij gen van kinderen nodige ontwikkeling van de baarmoeder. 14, en 15 november. Op de laatste dag van de internationale Vietnam- eonferentie in Stockholm is gisteren bovendien opgeroepen tot massade monstraties over de gehele wereld op 15 november tegen de Amerikaanse inmenging In Vietnam. De presidenten van 79 Amerikaan se universiteiten hebben er bij presi dent Nixon op aangedrongen bet tijd schema voor het terugtrekken van troepen uit Vietnam te bespoedigen. Er gaan overigens geruchten dat Nixon nog meer soldaten uit Viet nam wil terugroepen. In ieder geval is de leider van de Amerikaanse dele gatie bij het vredesgesprek in Parijs. Henry Cabot Lodge, naar Washing ton ontboden. Lodge zou, aldus het weekblad Ti me, zich uit de overheidsdienst wil len terugtrekken als dat zou kunnen zonder Nixon in moeilijkheden te brengen. Secretaris- generaal Oe Thant van de Verenigde Naties zei zaterdag dat hij nog nooit zo optimistisch is ge weest ais nu wat de toestand in Viet nam betreft. ,.De kans van het Viet namese volk om, zonder inmenging van buitenaf, over zijn eigen lot te beslissen, is nog nooit zo groot ge weest." postgiro garantie tot 100 gulden f> «34567-- TH G LUCASSENT pv, ;-v-:;yMt»'..':a I t >- "STATIONSSTRAAT postgiro vso, TH G LÜCAS5RN TQE RUSSEN ZIJN met hun pogin gen, ruimtevaarders op de maan te brengen, ver achterop geraakt bij de Amerikanen. Zo ver zelfs, dat z(j geen pogingen doen het succes van Amerika te evenaren. Aanvankelijk beweerden zij dat het te gevaarlijk was, mensen op de maan te breifgen. Om die reden gaven zij er de voorkeur aan, een robot het spit- en ploegwerk op de maan te later, doen voor het. verzamelen van mon sters. Nadat de Amerikanen een schitteren de maanlanding hadden gedaan en een klaarblijkelijke poging van dc Kussen eenzelfde resultaat met een onbemand maanvehikel te bereiken was mislukt, ging Moskou zich op iets anders concentreren. De Russen hebben er nooit een ge heim van gemaakt, dat zij de bouw van ruimteplatforms van groot be lang achtten. Het feit, dat zij nog niet zulke zware raketten hebben ais Ame rika, is daar cén der redenen van. Het zjjn juist deze bijzonder krachtige raketten geweest, die dc Amerikanen in staat gesteld hebben, astronauten rechtstreeks naar de maan te sturen en ook hun terugkeer zonder „tus senlanding" mogelijk te maken. De lancering van ruimteschepen „aan de lopende ban" is een nieuwe stap naar de bouw van een ruimtestation, van waaraf het te zijner tjjd moge lijk moet zijn, Russen voor weten schappelijke doeleinden op de maan te brengen. Dat is de onmiddellijke bedoeling van de serie ruimteschoten, die de Russen hebben afgevuurd. En daarom kan wat nu gebeurt niet indrukwekkend worden genoemd .hoezeer er be wondering is voor de menselijke pres taties. Op den duur gaan ruimtestations ech ter ook een andere rol spelen dan het opvangen en doorzenden van ruimtevaarders naar de maan en in dc wat verdere toekomst wellicht ook naar een planeet als Mars. Z|j kunnen straks gebruikt worden om tegen alle op papier gemaakte afspraken in kernwapens naar de aarde af te vuren. De dreiging waar onder we op deze planeet moeten le ven, zou dan nóg groter worden. Ook de Amerikanen zullen hun ruim testations bouwen en de Russen (met hun diepe wantrouwen in de bedoe lingen van Amerika) zullen ontdekken dat hun streven naar veiligheid ver geefs is geweest. Daarom zuilen, ontwapeningsbespre kingen tussen Russen en Amerikanen moeten beginnen, die zich met dc niet zoals tot dusver met ak- kem van de zaak bezighouden en koorden van zeer betrekkelijke waar de.^ AVaarde. hebben slechts akkoorden met wederzijdse controlebevoegdheren, die het mogelijk maken de ontsteking uit de tijdbom te halen, die steeds angstwekkender het fatale ogenblik dichterbij lijkt te brengen. j DEN HAAG De minister van i landbouw en visserij ir. P. J. Lardi- nois heeft vandaag een bezoek ge- bracht aan fruitteeHbedrïjven in de j Hocksche Waard, de West-Betuwe I en het Utrechtse Kromme Rijn- ce- j bied. Het bezoek was bedoeld om de mi- I nister een laatste inzicht te verschaf- fen in de moeilijke situatie die mo menteel in de fruitteelt heerst, j Vanmiddag heeft hij met bestuur- 1 ders van Landbouwschap. land- en j fruitteeilorganisaties en andere des- kondigen de problemen en de finan- "'ë'e positie van de fruitteelt bespro- Dp minister heeft zijn gespreks- '■isrs nadere mededelingen gedaan er voorzieningen die zijnerzijds ten behoeve van de telers zulien worden :etroffen. PARIJS Het menselijk lichaam bevat grondstoffen, die in totaal twaalf en een halve gulden waard zijn. Dit blijkt uit een Franse medische publicatie. Tot deze grondstoffen be horen zuurstof, waterstof, stikstof en heel kleine sporen goud en zilver. De ontwikkeling van de laatste jaren wijst er duidelijk op: betalen met kontant geld wordt steeds minder gebruikelijk. En dat niet alleen omdat veel kontant geld in huis of in de portemonnaie hebben riskant kan zijn. Maar ook omdat giraal betalen in het gebruik nog een paar andere voordelen biedt. (Minder rompslomp, handige dagafschriften, automatische overschrijving etc.) Nieuwe service aan rekeninghouders Partikulfere rekeninghouders van'de Postgiro die bewezen hebben een juist gebruik van hun postrekening te maken kunnen binnenkort de beschikking krijgen over zogenaamde girobetaalkaarten. Dit betekent voor hen een nieuwe, veilige manier van betalen zonder kontant getd. Bij de g robetaalkaarten hoort namelijk een op naam gestelde giropas. Overal waar deze giropas naast de girobetaalkaart wordt getoond, is men er zeker van del de betaling veilig kan worden geaccepteerd. Gegarandeerd tot 1100,-- Elke girobetaalkaart vvordt door de Postgjro gegarandeerd tot een bedrag van maximaal f100,-. leder bedrijf, of dit nu een warenhuis, een restaurant, een vervoersonderneming, de bakker of de kruidenier is, zal de girobetaal kaart zonder enig bezwaar kunnen accepteren omdat men er zeker van is, dat het bedrag inderdaad wordt ontvangen. Bijna iedere leverancier is rekeninghouder Een extra voordeel voor de leverancier is ook, dat hij rekeninghouder is bij dezelfde instelling als de betaler. Hij hoeft dus niet te inkasseren via allerlei kanalen, maar eenvoudig met één kleine handeling: het opzenden van de girobetaalkaarten naar het girokantoor. Zonder onnodig uitstel heeft hij dan binnen enkele dagen, het geld op zijn rekening. 20 girobetaalkaarten per zending Als u behoort tot de daartoe.in aanmerking komende rekeninghouders, ontvangt u 20 girobetaalkaarten en een.giropas. Als u 18 kaarten gebruikt hebt ontvangt u automatisch 20 nieuwe. U kunt dus nooit plotseling zonder girobetaalkaarten zitten. Voor u zijn aan girobetaalkaarten en giropas geen kosten verbonden. Extra giropas voor echtgenote Om het voor echtparen mogelijk te maken, dat zowel man als vrouw (of ander familielid) afzonderlijk gebruik kunnen maken van de girobetaalkaarten, kan desgewenst ook een giropas voor de echtgenote (en andere gemachtigden) worden verstrekt. Betalen met de normale blauwe overschrijvingskaart Tot nu toe was het in bepaalde gevallen reeds mogelijk de gewone blauwe overschrijvingskaart te gebruiken in plaats van.kontant geld. De introduktie van de girobetaalkaart sluit deze veel toegepaste wijze van v betaling niet uit. De blauwe overschrijvingskaart kan in overleg met uw winkelier dan ook als betaalmiddel gebruikt blijven. Echter zonder def 100,— garantie. De kascheques blijven oók gehandhaafd, omdat de girobetaalkaart niet voor het opnemen van kontant. geld wordt gebruikt Hoe men de nieuwe girobetaalkaarten krijgt Elke voor girobetaalkaarten in aanmerking komende postrekeninghouder ontvangt bericht van de Postgiro. Met de verzending van de aanvraag- kaarien wordt een dezer dagen begonnen. De aanschrijving moet in etappes gebeuren, v<,.deeld over het laatste kwartaal 1953 en het eerste kwartaal1970, omdat anders stagnatie in de behandeling van de aanvragen kan optreden. AMSTERDAM De tweede gear resteerde cipier van het Huis van Bewaring in Amsterdam, waaruit ruim een week geleden Gerhard Schutte ontsnapte, Is volledig op de hoogte geweest van diens vluchtplan. De bewaarder, die vrijdag door de rijksrecherche werd aangehouden, is zaterdagavond in vrijheid gesteld. Het is niet beleend of hij strafrech telijk zal worden vervolgd. De man. de 25-jarlge C. de V., ontkent dat hem giften waren toegezegd. De of ficier van justitie, mr. L. van den Berge, noemde het een kwalijke zaak dat het plan niet aan de directeur van het Huis van Bewaring is voorge legd. De zaak kan diciplinair worden af gewikkeld omdat het juridisch geen haalbare kaart lijkt te zijn de cipier ervan te beschuldigen de ontsnapte te hebben geholpen. Zowel deze be waarder als de eerder gearresteerde waren in tijdelijke dienst. De V. was zelfs al ontslagen, maar had nog drie maanden de gelegenheid naar een an dere baan te zoeken. De dit weekeinde vrijgelaten gevan genbewaarder stond met Gerhard Schutte, van wie elk spoor nog ont breekt. op vriendschappelijke voet. ARNHEM Eindelijk rust voor de operateur van het Arnhemse Kem- branöttheater, zaterdagnacht werden de laatste filmbeelden (van de Fran se rolprent „Erotissimo") op het wit te doek geprojecteerd, de „filmmen sen" zijn naar huis, de filmweek te ten einde. Een verrassende filmweek die zondermeer geslaagd kan wor den genoemd. De kwaliteit van de vertoonde films stond qua techniek, inhoud en artistieke vormgeving op een bijzonder hoog peil, het is dan ook maar te hopen dat binnen niet al te lange tijd zoveel mogelijk films de bioscopen halen om zo door heel wat meer mensen dan het selecte groepje In Arnhem bekeken te kun nen worden. Deze week werd dus besloten met „Erotissimo" van de Fransman Ge rard Pirès, een komisch niemendal letje waarin nogal de draak wordt gestoken met de huidige consumptie maatschappij die voor een groot deel door de reclame beheerst wordt. Dat deze film in Berlijn bekroond werd met de prijs van de internationale filmpers kunnen wij niét helemaal begrijpen, maar het is in ieder geval een leuke publiekfilm en zeker niet ongeschikt om een filmweek van langzamerhand internationale allure mee af te sluiten. Vrijdagavond heeft de Zweed Bo Widerberg de boog gespannen ver- In talrijke gesprekken was de ont snapte er telkens op uit om te weten, welke poging om uit te breken het beste resultaat zou opleveren. wachtingen (na zijn poëtische Elvira Madigan) volledig waar gemaakt met zijn haar-zuivere filmstuk „Ada- len 31". Een bijzonder knappe film waarin deze 39-jarige regisseur al zijn kunnen heeft gegooid. De film heeft als thema een arbeidersstaking in 1931, een staking die uitliep in een opstand, die naar het schijnt tot belangrijke politieke veranderingen in Zweden leidde. In prachtige, kleurrijke beelden schetst Widerberg de sfeer van die tijd waarin de on gunstige economische situatie zich in het dagelijkse leven weerspiegelde en de maatschappelijke verhouain- een ver uit elkaar lagen. Ond. riks die armoede maakt het gezin dat in de film centraal wordt gesteld een gelukkige indruk met kleine dagelijkse pleziertjes. De kin deren laten zich door de staking niet afleiden er, gaan geheel op in hun spel. De sfeer van het dagelijkse leven met op de achtergrond de so ciale en politieke onzekerheid heeft Widerberg bijzonder gaaf weergege ven. zonder veel zware dialogen maar met rustige beelden die tezamen een ontroerend geheel vormen. De nodeloze schietpartij van een groepje in paniek geraakte soldaten op een enorme massa demonstran ten wordt bijvoorbeeld zonder enige sensatie weergegeven de nadruk wordt gelegd op de mens die achter zijn daden staat, zowel de goede als kwade. Ondanks het trieste gegeven is „Adalen" toch geen. sombere film ge worden, omdat Widerberg de mens uiteindelijk toch optimistisch en po- sitef naar voren laat komen, alle on rechtvaardigheid ten spijt. Er valt van Widerberg nog veel te verwach ten Een film waar eveneens met span ning naar uit werd gekeken was „Que Ia béte meure" van de even oude Claude Chabrol. Wel. wij heb ben genoten van deze rolprent die eigenlijk te subtiel is om een psy chologische thriller te worden ge noemd. Er zit in deze ongelofelijk knap geconstrueerde film zoveel dat het ondoenlijk is in deze paar ko lommen alle kwaliteiten op te noe men, het verhaal van een onthutste vader die koste wat het kost de weg- pir.iat wil vinden die zijn enige zoon tje overreed boeit van de eerste tot de laatste minuut. Na „la femme infidèle" is deze film een nieuw hoogtepunt in Chabrols oeuvre; een film die dankzij Arnhem al snel na de Franse première in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn. Michel Duchaussoy ais de wan hopige vader in Claude Chabrol's „que la bèta meure". DUBCEK PRAAG Gustav Husak heeft de ultra-conservatieven ervoor gewaarschuwd dat de Tsjecho- slowaakse partij „geen abattoir is om in ongenade gevallen libe ralen te slachten". Hij zei dit veertien dagen geleden op een bijeenkomst van het centrale comité. Zaterdag publiceerde het par tijblad Rurle Pravo de slotrede van de partijleider. Dc belangrijkste resul taten van de vergadering van 25 tot en met 27 september waren een rechtvaardiging van ne militaire in terventie van de Warschaupactlan- den en de afzetting van Dubcek en diens aanhang. Husak zei dat hij tot twee maan den na de invasie nog volledig achtei Dubcek stond. Daarna had de Russi sche leider Brezjnef hem de oger geopend. Husak hield een krachtig pleidooi voor een eerlijke behande ling van de hervormbjgsgezinden en veroordeelde het eventuele gebruik van terreurmethoden. (Husak heef' onder het stalinistische bewind ir Tsjechoslowakije negen jaar gevan gen gezeten red.) Hij kantte zich echter met krach' tegen de voormalige partijleiding on der Dubcek. Hij noemde deze leiders kleinburgerlijk en mensen zonder echte marxistische opvattingen. (DF is overigens een van de ernstigste beschuldigingen die een communist een andere communist voor de voe ten kan gooien red.). Er zal een begin worden ge maakt met de inbeslagneming van woningen, en bezittingen van de ruim 28.000 Tsjechoslowaken die sedert de militaire invasie van 21 augustus 1958 „illegaal" In het buitenland ver blijven. Pagina 3 MAANDAG 13 OKTOBER 1969

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1