Havenbedrijven willen meer inspraak beleid Snuffelpalen S02 nemen m C0UZY ARCHIE 1 PER JAAR 180 MAAL KRITIEKE TOESTAND VOORSPELLINGEN AAN BEDRIJVEN UNIEK r 1 i BRIEF VAN SVZ AAN DE RAAD Tot 1 januari beproeving apparatuur: computer en ^31 posten 1 PPR WIL IN RIJNMOND PROGRESSIEF AKKOORD 21 BEDRIJVEN NEMEN DEEL nn iM n Tweede slachtoffer val overleden lïl Vragen over groei van Rozenburg C. Rotmans (75) overleden citroen den Ouden rt 1 I i 1 1 1 1 1 1 ÉÉfv SÉ I 99 9.9- HI-FI-STEREO COMBINATIES "tf ROTTERDAMMER PAGINA 3 2A tot- 1 J 1 i 1 i 1 tog 1 H 1 1 I 1 t 1 OORZAKEN - Jte.- - a- WEDGWOOD (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een netwerk van meetstations voor zwavel- dioxyde, bestaande uit 31 „snuffelpalen" met opnemers, is hu opgesteld in het Rijnmond gebied. Deze „snuffelpalen" (be naming, die waarschijnlijk af komstig is van de voormalige staatssecretaris Bartels) bemon steren voortdurend de lucht, be palen geheel automatisch het S02-gehalte en zenden hun meetresultaten, eveneens geheel automatisch, per telefoonlijn, naar het centrale punt in het Rijnmondgebouw te Schiedam. !ittf§IS Showroom Codsjngel bfl Hofjstefo D DINSDAG 14 OKTOBER 1969 gel. J. J» -or- eke lent «r: ijk. i ia 'i ge- Ire- 'i ;tc- 'Ol- :on eer en, isls röe al- ent er- an 'S - 'a- eai '•rf& ISt, las ïi- iet ih, de 0- m i Al of I e- a- s- tc ?e st 1- i- r- i- n i- i- !T g tegen (Van een onzer verslaggevers) TSIJKJE IN de Centrale Meld- en Regelkamer van Rijn mond. Enkele opsporingsambte naren zijn er bezig. De twee tele foons zijn de meldingstelefoons (262626), waarop de klachten binnenkomen. De kasten op de achtergrond bevatten de com puter van het meetnet tegen luchtvervuiling, links ervan een telex. Staatssecretaris K-misinga zal vrijdag een knop indrukken, waardoor hij verbinding krijgt met een der 31 in het gebied op gestelde meetpunten. De com puter dient hem dan meteen van repliek. ROTTERDAM Met ingang van 1 januari 1970 heeft Rijnmond niet alleen een voorziening, waar de klachten over stank (en geluids binder) worden opgevangen en behandeld, maar ook apparatuur om zelf de luchtvervuiling te overzien en er tegen te waken. Vrijdag geeft staatssecretaris dr. R. J. H. Kruisinga het startsein van het waarschuwingsmeetnet. Een aanwinst, die voor zover valt na te gaan uniek is in de wereld. Met behulp van dit net kan nameiijk een kritieke luchtvervuilings situatie worden voorspeld, kunnen waarschuwingen aan betrokkenen worden gegeven en kan worden getracht de situatie achtereenvolgens te.voorkomen, in ernst te deen verminderen of snel doen verdwijnen. Tot 1 januari is er tijd om de apparatuur te laten inspelen. De apparatuur van het meetnet ïOtgt er voor dat dergelijke situaties gier worden onderkend. Een com puter geeft tijdig een alarmsignaal, weersvoorspellingen worden erbij betrokken, een waarschuwing gaat uit naar bedrijven, die er foe kun nen bijdragen het vervuilingsniveau te verlagen. De ervaringen leren al dat een dergelijk signaal ongeveer 180 maal pér jaar zal worden gegeven. In tweederde van het aantal gevallen zal inderdaad de kritieke situatie ontstaan, die maatregelen vereist. De waarschuwing komt steeds zes a acht uur van tevoren, er is 95 kans dat de computer gelijk heeft. Dit'geldt voor gelijk blijvende weers omstandigheden, Plotselinge weers- omstag komt in ons land nogal eens voor. Het meetnet wordt de tweede steunpilaar van de Ceptnf!,?, Meld en Regelkarntjr/djeónder beheer staat van Riinriiönd. Be 'eerste is uiteraard de klachtentqlefoón (stank en geluidshinder), die het steeds drukker krijgt. Dèïe voorzieningen is)®, steunen op initiatieven, van de Raad voor de JiJilfflihTgiani? jn het Rijn- mondgebieji, Waarin" de bevolking, bedrijfsleven lil overheid zijn ver tegenwoordigd. Enkele jaren geleden werd beslo ten een centrale klachteninstantie voor stankmeldingen te stichten. Voorheen kon men bij Hinderwet of politie daarover klagen. Binnen het gebied van de ene gemeente kon echter de stank, afkomstig uit een andere niet worden overzien Centralisatie bij Rijnmond bracht wel een dergelijk overzicht tot stand. Van de 23 Rijnmondgemeenten heb ben de vier (straks v(jf) opsporings ambtenaren van de Centrale Meld en Regelkamer opsporingsbevoegd- beid krachtens de Hinderwet gekre gen. Zij kunnen vrijelijk in het ge- v-"': 1 KEN DER 31 meetpunten in het Rijnmondgebied. Deze „snuf- felpaal" met opneemkast is te vinden in Schiedam, hoek Nieuwe Damlaan/Burg. Van Haarenlnan, bij het Nieuw land- plein. De meetposten zijn, aan beide oevers van de Waterweg, te vinden, m de woongebieden vsn Schiedam, Vlaardingen en Voome en de Industriegebieden, Waalhaven. Pemis, Botlek en Europoort. hele gebied opereren. Het publiek kan op een centraal punt meiden. Dat het publiek die weg heeft ge vonden blijkt uit de cijfers, die zeer sterk blijven stijgen. Vooral na 1 oktober 1968, toen het „stanknum mer" 262626 in gebruik kwam, is deze tendens opvallend geweest. In het zojuist afgesloten derde kwar taal van dit jaar werden 2831 mel dingen ontvangen, tegen 620 in het derde kwartaal 1968. Het vierde kwartaal 1968 gaf 1218 meldingen, de laatste drie maanden van dit jaar zullen zeker een veel hoger getal opleveren. In het eerste kwartaal van dit jaar bleek even een gedaalde curve ten qpzicUte van eind 1968: 787 (286 eerste kwartaal 1968). Het tweede kwartaal gaf een getal van vier cijfers 1574, tegen 308 in het overeenkomstige van 1968. Via de klachtentelefoon zijn de „speurders" dag en nacht, ook in het weekeinde bereikbaar. Als een klacht binnenkomt (er zijn dagen van meer dan 100 geweest) dan dirigeert de man aan de telefoon zijn' coÜega('s), die per auto met speciale apparatuur in het gebied'rij den, in de gewenste richting via de mobilofoon. betrokkenen waarschuwt, opdat be perkende maatregelen mogelijk zijn, zodat in het belang der bevolking wordt gehandeld. Rijnmond's staffunctionaris voor de milieuhygiëne, dr. L. A. Claren- burg, ontwierp eer/dergelijk sy steem, Philips, voerde het uit en installeerde het de afgelopen maanden. De staatssecretaris zal het officieel openen. Na een aanloopperiode gaat het op 1 januari 1970 geheel draai en, zoals het hoort: in samenspel met het bedrijfsleven. In een- geïndustrialiseerd gebied als Rijnmond zijn in de atmosfeer honderden stankstoffen aanwezig, meestal in zeer lage concentraties. Het vrijkomen van deze luchtvervui ling kan duizenden oorzaken hebben: lekke pompen, lekke pakkingen, bij verladen, schoonmaken, overschake len e.d. De hoeveelheden zijn op zichzelf meestal gering. Tezamen kunnen zij echter een onplezierige lucht veroorzaken. In normale gevallen zorgt de at mosfeer er zelf voor, dat de stank- stoffen zich 'over grotè volumes scho ne lucht verdelen, zodat de con een- tratfes net boven hof onder de voor Als-aard en oorzaak van een'mei- dé* mens waarneembare reukgrens '4 ding zijn opgespoord dan gaan die door naar de Hinderwetafdeling van de gemeente, waar de hinder werd geconstateerd. Snel overleg met; of ingrijpen by de betreffende bedrij ven is door goed georganiseerd sa menspel mogelijk. Vele contacten maken het de Cen trale Meld- en Regelkamer reeds mogelijk goed op de hoogte te zijn van wat er gaande is. De gewoonte groeit verder, dat bedrijven bij sto ringen en bijzondere werkzaamheden de meldkamer zelf een seintje geven. Oorzaken Er bestaat verband tassen de toe stand in de atmosfeer en de stank overlast voor de bevolking (Bekend voorbeeld, de decembermist van 1965). Met een meetsysteem, dat het optreden van ongunstige weers- situaties vroegtijdig aantoont en snel blijven. Er zijn echter - meteorologi sche omstandigheden, waarbij zulke verdunningsprocessen niet meer' doeltreffend geschieden. Dan lopen de concentraties op en ontstaan stankgolven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAMNadat eerdere in itiatieven op gemeentelijk gebied tot een progressief akkoord niet geslaagd zijn, heeft het bestuur van de Politie ke Partij Kadikaien (catieventrum Groot-Rijnmond) zich gewend tot de besturen van de ARP, de CPN, D'66, PvdA en PSP in Rijnmond om voor de verkiezingen van de Rijnmond- raad (tegelijk met de gemeente raadsverkiezingen) tot een Progres sief Akkoord te komen. Naar de mening - van dit PPR-bestuur moeten alls partijen die op bet gebied van Rijnmond- vraagstukken min of meer dezelfde mening hebben en eenzelfde doel nastreven, zich verenigd in de strijd werpen. Partijpolitieke belangen dié nen aan de uitvoering van bet pro gramma ondergeschikt zijn. De aangeschreven partijen worden uitgenodigd tot een gesprek dat wat de radicalen betreft nog daze week kan beginnen. De bereidheid tot en ROTTERDAM De Rotterdamse havenbedrijven die verenigd zijn in de scheepvaart Vereeniging Zuid willen meer en een direktere inspraak hebben in het bavenbeleid. Zij menen dat te kunnen verwezenlij ken door enkele principiële wijzigin gen in de samenstelling van de com missie van advies voor het havenbe drijf. De bedrijven zijn van mening dat deze commissie niet altijd op een juis te manier haar funktie kan uitoefe nen. Volgens hen heeft het bedrijfsle ven in zijn organisatorische opbouw namelijk niet die rechtstreekse inspraak die voor een juiste beharti ging van haar belangen onontbeerlijk wordt geacht. Verder zijn ze van oordeel dat on danks het feit dat het contakt tussen van het bedrijfsleven op zichzelf zeer nuttig kan zijn, een combinatie van beiden in de adviescommissie onjuist moet worden geoordeeld. In een brief aan de gemeenteraad verzoekt de AVZ dan ook dat de bij haar aangesloten bedrijven de moge lijkheid moeten hebben zich op vol- doende wijze in de commissie te la ten vertegenwoordigen. Gedacht wordt daarbij aan vertegenwoord igers van de Kamer van Koophandel, de Metaalbond, die drie Samenwer kende Vakbonden van VErvoerspers- oneel, de SVZ en de Stichting Euro- poort/Botlekbelangen. Vertegenwoordigers van deze groe peringen dienen volgens de SVZ niet zonder meer te worden benoemd op aanbeveling van B. en W. de groepe ringen zouden in de gelegenheid moe ten worden gesteld een voordracht te doen, waarna .de gemeenteraad op voordracht van het college over kan gaan tot benoeming van vertegen woordigers in de commissie. Het gaat om de leefbaarheid van het zo sterk geïndustrialiseerde Rijn mondgebied, aldus het Radika- len-bestuur, dat het initiatief ziet als een poging, waarvan het succes moeilijk te voorspellen is. Afgaande op de ervaringen op gemeentelijk ni veau heeft men er op zijn minst wei nig hoop op dat D'66 zich in het Rijnmond-P AK. zal steken. De voor zitter van de PPR-Rijnmond woont overigens buiten dit gebied. Het is de heer A. v. d Berghe uit Zwijndrecht. Hoewel dit min of meer toevallig is, behoeft men deze omstandigheid" niet geheel los te zien van gedachten binnen de PR, volgens welke het Rijnmond-gebied groter zou moeten zijn dan thans hét geval is. Volgens velen in die partij horen de Drechtstedteden erbij, terwijl er. bo vendien animo is om de provinciale structuur te vervangen door een ver deling van Zuid-Holland in twee of drie regio's. Dat is echter toekomst muziek. ROTTERDAM De twintigjarige schilder J. Vermolen uit Breda is in het Dijkzigtziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij vorige week dinsdag had opgelopen bij een onge luk op het terrein van de Rotter damse Droogdok Maatschappij. Hij is het tweede slachtoffer van dit ongeluk. De heer Vermolen was een in dok liggende tanker aan het schilderen. Hij stond daarbij samen met zijn negentienjarige collega J. van der Toren in een werkbak. De bak viel door draad breuk. Bei den werden in ernstige toestand in het Dijkzigtziekenhuis opgeno men. Vorige week reeds overleed de heer Van der Toren. Uitvaart Barendrechtse brui Op de derde verdieping van dit gebouw, die thans bijna geheel door het (nog steeds groeiende) Rijn- mondapparaat is bezet, staat een eenvoudige computer opgesteld. Dit instrument neemt de signalen van elk der 31 meetpunten 64 maal per uur in en voert daarmee een berekening uit. Elk uur wordt uit de resultaten één getal berekend. Daarmee wordt de vervuilingstoestand van het ge bied gekarakteriseerd. Als de waarde van dit getal een bepaalde grens overschrijdt geeft de computer een alarmsignaal. Buiten de kantooruren gaat het alarm auto matisch per telefoon van de compu ter naar de dienstdoende ambtenaar thuis. Het signaal wil zeggen dat er kans bestaat dat gedurende de ko mende uren de concentratie van stankstoffen zich kan gaan opbou wen. Na het alarm neemt Rijnmond con tact op met de meteorologische dienst van de Luchthaven Rotterdam, die een verwachting geeft over het even tueel aanhouden van de door het meetsysteem gesignaleerde voor luchtvervuiling ongunstige weer- situatie. Als de verwachting zodanig is dat de ingetreden toestand nog enige uren zal aanhouden dan wordt een waarschuwing gestuurd aan een aantal bedrijven. Dat gebeurt met behulp van een semafoon. Zodra de bedrijven dit sein krijgen, belt een functionaris van de onderneming naar Rijnmond, waar hij dan (op een bandje gespro ken) precies te horen krijgt wat er aan de hand is. De bedrijven nemen dan de nodige maatregelen. Over dit complex van mogelijke maatregelen is uitvoerig overleg geweest tussen de betrokken instanties. Dergelijke maatregelen komen er op neer dat bepaalde handelingen, waarbij stank kan ontstaan (schoon maak- en onderhoudswerk bijvoor beeld) worden uitgesteld tot na de ongunstige weerssituatie. Er is van de zijde van de betrokken bedrijven alle medewerking toegezegd. Van de ROTTERDAM Twee Rijnmond raadsleden van de PvdA, mevrouw P. v. Kranenburg-Kleijn en de heer C. L. Spreij willen de mening van het dagelijks bestuur van Rijnmond weten over het optimale inwonertal der gemeente Rozenburg. Voor zover hen bekend, zo zeggen zij, heeft Rozenburg nu ongeveer 2800 woningen. De twee vragenstel lers informeren nu of het dagelijks bestuur met hen van mening is dat het niet verantwoord zou zijn ge zien de ligging van Rozenburg temidden van een uitgebreid indus triegebied een belangrijke uitbrei ding van het inwonertal mogelijk, te maken. aanvankelijk geënquêteerde 150 be drijven zijn er nu 21 geselecteerd. Deze 21 bedrijven gaan per 1 ja nuari meespelen in het dan opera tionele geheel. Tot die tijd wordt het systeem getest. Bij Rijnmond heerst de stellige verwachting dat door ge zamenlijke aktie van de bedrijven in moeilijke situaties het optreden van stankgolven belangrijk zal vermin deren. 1 VOOR VEELEISENDE MUZ1Q0USFHE8BERS - EEH GROTE KEliZE BIJ AERT V. NESS7RAAX33 jlS BARENDRECHT De laat ste overspanning van de oude Barendrechtse brug, die door de gereedkoming van de Hei- nenoordtunnel overbodig werd, is gisteren „uitgevaren". Dat is een goed Nederlands woord voor het verwijderen van een stuk oververbinding, maar het is ook een gebruikelijke aanduiding voor het betonen van de laatste eer. Welnu, de uitvaart van het laatste stuit Barendrechtse brug, mag dan geen plechtige vertoning zijn gewor den, de eer is verdiend na zoveel jaren, eenflinke mensenleeftijd lang, onschatbare dienst aan de gemeen schap. Overigens is het met sloopwerk wet wat tegengelopen. Men dacht aanvankelijk het karwei veel sneller te kunnen klaren, maar de tegensla gen die er waren hebben bewezen hoe taai het stalen gevaarte is ge weest.' De onderste foto laat de veertien ton wegende staalbrok zien die de nagedachtenis aan de afgedankte brug voor het nageslacht levend moet houden. Dat wordt het monu ment, dat, zoals eerder gemeld op het terrein van het recreatieschap De Oude Maas wordt opgericht. De ge meente Barenarecht heeft het ge kocht van de sloper. Wat nu in de rivier nog overblijft zijn alleen de stenen pijlers. VAnzelf- sprekend zullen die ook nog een keen vergruizeld moeten worden, maar dat si een karwei apart. Tevens stelt de SVZ dat nader moet worden bestudeerd of het wen selijk is de combinatie van raadsle den en niet - raadsleden, in éénzelfde commissie te handhaven. OOUDKSlHaE!.221.SOTrEBDAH.TD.t»e7MZSO«a T ATEN we het eens over de koop- avond hebben, dat onderwerp is al lang niet in deze rubriek aan de orde geweest De Rött 'rdammers zijn er al weer aan gewend, dat ze vrij dagsavonds kunnen gaan kopen. Steeds meer grote en kleine winkels gaan open en er is bedrijvigheid te constateren. V En het koopavondgebied breidt zich ook steeds verder uit Mede on der druk natuurlijk van wat er in Rotterdam is gebeurd. Hoewel aan-, getekend moet 'worden dat een ge- meerite als Ridderkerk al jaren en jaren een koopavond op vrijdag kende. (Dat zeg ik maar, voordat de Ridderkerkers er mij op attent; gaan maken, dat zij voorlopers waren Maar in één van de Rijnmondge meenten zit mén -moeiiyk. Dat is Schiedam, altijd al houder van een wat aparte plaats.: Zo dicht tegen Rotterdam aan, dat je de grens nau welijks ziet, in. het verleden al eens bijna door de grote buurman ge- annexeerd, maar nog steeds op eigen benen, ondanks geruchten 'en ge dachten ovér samensmelting met bij.- voorbeeld Vlaardingen. Laatstgenoemde gemeente heeft de bakens tijdig verzet en bezit ook een koopavond. Opdat de inwoners niet al te veel naar Rotterdam zullen trekken. Ze doen het al weL Een enquête heeft uitgewezen dajt 10 pro cent der huisvrouwen vaak tot zeer vaak in de Maasstad gaat. winkelen. Maar voor Schiedam ligt dat cijfer op 25! Reden dus voor degenen, die -het - in Schiedam aangaat, om zich ongé- rust te maken. Dat doen ze dan óók,'.' Te meer trouwens omdat een onder zoek van"de koopgewoonten 'heeft i uitgewezen dat dit: jaar 7» procent van de Schiedammers in eigen stad kocht. Dit percentage lag vorig jaar. nog óp 84.;Dat geeft dus genoeg te denken. - DIENTENGEVOLGE moet er in;/ Schiedam: wat gebeuren. Vol- gens mij kan er alleen maar dezelfde maatregel - worden genomen - als in andere plaatsen: Op vrijdag een koopavond, daaraan zal niet té 'ont komen zijn.' Het begint nu met een verzoek van de Handels- en Bedrij/s- raad aan de winkeliers him zaken de laatste vrijdagavond van de maand open te stellen. Een eerste stap natuurlijk. Als je die eenmaal gezet hebt, moet je ver der. Dat leert trouwens ook de er varingen van bepaalde zaken in Rot terdam, die (sommige nog) eerst één vrijdag open gingen en vervolgens (omdat het publiek kwam) niet an ders konden dan elke vrijdagavond openen, - Maar in de Schiedamse Hoogstraat is het nu al zover dat de vereniging van winkeliers al haar ledèn heeft verzocht zo spoedig mogelijk elke vrijdagavond te openen. Het resul taat daarvan is dat in het centrum van Schiedam steeds meer winkels open gaan. En die stijgende-tendens zal nog wel worden versneld door het feit dat het warenhuis Hema heeft besloten op de laatste vrijdag van de maand open te zijn. Dit geldt natuurlijk slechts voor de binnenstad, in vele wijken zullen waarschijnlijk de winkels altijd op vrijdag dicht blijven. Maar dat is in bepaalde delen van Rotterdam ook het geval. Vast staat hiermee wel - en dat wilde ik maar betogen dat de koopavond gewoon niet tegen te houden is. ROTTERDAM Zaterdag 11 ok tober is overleden de heer Cornells Rotmans op de leeftijd van bijna 75. jaar. De heer Rotmans is vanaf 1935 bestuurslid van de Vereniging Mid delbare Handelsavondschool Mercu- rius. In 1940 is hij gekozen als secretaris van deze vereniging, welke functie hij tot voor kort heeft vervuld. Daar naast is de heer Rotmans jarenlang voorzitter geweest van de Bond van Schoolbesturen voor Handelsonder wijs. De crematie is donderdag om 11 uur in Ockenburgh, Loosduinen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1