,:De Kraayenput" moet ontruimen Twee voor jachthavens genoeg Oude - Maasgebied H. Schuitemaker vertelt niet meer over metro B en W mengen zich niet in taxiconflict Verwarring rond aan de ketting liggend schip Fate Romeni Crematorium is markant gebouw El im n OFFICIËLE OPENING OP 10 JANUARI 1970 7? Velen ontdekten groene rivier iVa veelbe wogen loopbaan met pensioen èïisÉi ivobr elkeptoschade en anti-rqëstbehandeling Dwang achter centrale telefoon? Roolvink opent uitbreiding van Shell AFA-accirs in Leopard tanks Wel of niet van Cyprus? VUIJ neemt deel Stokvis over GRATIS CONSUMENTEN- VOORLICHTING OVER 42 WASAUTIMATEN Nieuwe vrachtdienst op Bristol-kanaal Natuurbescherming: Brief aan raad over Maasvlakte-plannen (Van een ofczer verslaggevers) ROTTERDAM In het gebied van het recreatieschap ,,De Oude Maas" is slechts plaats voor twee jachthavens. Daarom heeft het bestuur van het schap de Barendrechtse aannemings- en handels onderneming Kraayeveld opdracht gegeven haar omstreden „jacht haven" aan de Portlandse Zeedijk vandaag te ontruimen. u vindt het bij Drijvende steigers fes*' ^A1;7,V AMSTERDAMMER BETONTECHNICUS :"':-.CARRO^ERIEFABRlis( .Ceintuurbaan. 117 ZWEEDS Rotterdam-12 MI-STATION Tel. 180175 Camisse grienden Meer bezoekers P" a*-;- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er heerst verwarring om het eigendom van het sinds tien dagen in de Keilehaven aan de ketting lig gende Cypriotische vrachtschip Fate Romeni (bijna 1000 ton groot). Drie Rotterdamse bedrij ven willen geld hebben, maar. van wie is op dit moment nog onduidelijk. Als Fate Romeni is het schip bij het in Den Haag gevestigde consulaat van Cyprus onbekend. Men kent het daar wel als Elen- co. De Cypriotische regering heeft op de vraag om ophelde ring nog niet geantwoord. Triest btriïSü ■■■■■■■■■■■aaHaaraMM DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 'I A WOENSDAG 15 OKTOBER 1969 Wéér zo'n echte VVv-pnjs 5? Coltrui in een prachtkwaliteit zuiver wollen Shetland. Fijne kleuren natu rel, bleu, cognac, groen, rood, donker bruin. Maten S-M-L. Zolang de voorraad strekt. ROTTERDAM Meent hoeic Cocismgsl «tere vrijdag kocpavord tot 21 00 uur De „jachthaven" De Kraayenput kwam in het nieuws toen aannemer Kraayeveld een fraaie maquette er van tentoonstelde op de eilandenex positie Holland-vier, die in juli ter gelegenheid van de openstelling van de Hcmenotwdtunnel in Barendrecht werd gehouden. Kraayeveld etaleerde zijn schepping daar ais een particu liere jachthaven die 150 ligplaatsen zou krijgen. Deze voorstelling van zaken was echter bezijden de bedoelingen van het recreatieschap, dat voor zijn ge bied wat betreft jachthavens nimmer andere plannen heeft gehad dan de bestaande jachthaven De Oude Maas (voorheen „De Waterman") bij Ba rendrecht en een ongeveer even grote bij Rhoon. waarvan het plan nu besteksklaar is, zodat men in het ko mend voorgaar met de aanleg denkt te kunnen beginnen. De enige overeenkomst die met Kraayeveld bestond was dat hem toestemming was verleend om in het fcftr" MSk ar-'.-s» cSS.i'l.I - J? Ü5 =5 i ROTTERDAM Een der bekend- sie figuren uit de tijd van de opbouw van de metro, de heer H. Schuitema ker, zal op 1 november de dienst der gemeente Rotterdam met pensioen verlaten. De heer Schuitemaker is belast ge weest met de voorlichting over de metro-bouw en tn die functie heeft hij duizenden en duizenden Rotter dammers en niet Rotterdammers ont vangen in zijn indertijd aan het Weena staande houten metro-exposi tielokaal en hen over en door de metro-werken rondgeleid. Hij heeft al deze gasten het kanaal door de Coolsingei laten zien, de via ducten in aanbouw, de manier waar op tunnelstukken door 'het Coolsingel- kanaal worden gesleept, de me thode waarop deze moten in het ka naal en ook in de Nieuwe Maas wer den afgezonken en op hun plaats ge steld, nadat zij in de verschillende bouwdokken waren gebouwd. De heer Schuitemaker was van ge boorte een Amsterdammer, maar na een loopbaan vol afwisseling, waarin heel Europa zijn terrein is geweest, ontwikkelde hij zich tot iemand die vooral trots was op Rotterdam en op wat er in Rotterdam allemaal ge beurt. Zelf zegt hij van zijn werk: „Het betekent alles voor me. Pensioen? Ik moet er niet aan denken! Te weten dat als de middelen worden ver strekt men straks verder bouwt aan de metro en de Willemstunnel en dat sk daar dan niet bovenop zit, is voor mij eigenlijk ondenkbaar." De heer Schuitemaker is geboren ais „bouwman": zijn vader was direc teur-eigenaar van de Beton- IJzerbouw „De Amstel" te Amster dam en de heer Schuitemaker be schouwde hem als een pionier op het gebied van gewapend beton. Na zijn Abs-opleiding studeerde hij verder op bouwtechnisch gebied zich in de betonbouw specialiserend. En toen in de jaren dertig de crisis op een dieptepunt was, had hij „licen ties" als nevenberoep. De heer Schui temaker bereisde daarvoor heel Euro pa. Toen de oorlog uitbrak bevond hjj zich in Engeland. Hij kwam in mili taire dienst, werd ingedeeld bij de Prinses Irenebrigade en nam deel aan de inval in Normandië. Via het zuiden van ons land nam hij actief deel aan de bevrijding. Daarna werkte de heer Schuitema ker nog enkele jaren in Londen, tot hij in dienst kwam van rijkswater staat, Hij werd geplaatst bij de Zuider zeewerken en later bij de Delta- wer ken, om, toen de metro- bouw begon, over te gaan naar de gemeente Rot terdam. Van die laatste „baan" zegt hij, dat hij daar pas goed zijn hart kon opha len! Woensdagmiddag 29 oktober zal de heer Schuitemafcer in. de kantine van de dienst van gemeentewerken aan de Veemarkt met een receptie af scheid nemen. perceel langs de Portlandse Zeedijk tijdelijk een demonstratiepiaats in te richten voor drijvende steigers. Deze toestemming zou gelden tot aan het moment dat het recreatieschap daar aan een eind wilde maken Mede onde.r invloed van de ontwik keling die „De Kraayenput" heeft on dergaan is thans dit ogenblik aange broken. De goede verhoudingen die sinds jaar en dag tussen het recrea tieschap en provinciale waterstaat enerzijds en de Barendrechtse aanne mersfirma bestaan zijn hierdoor niet aangetast. Het schapbestuur staat erchtcr op het standpunt, dat waar het rijk aan de Oude Maas niet meer dan twee jachthavens heeft toe gestaan, het laten voortbestaan van „De Kraayeput" de aanleg van de jachthaven in Rhoon in gevaar zou kunnen brengen. De scheepjes die in De Kraayenput ligplaats hebben gevonden zullen dus eiders een onderkomen moeten zoe ken. O.a. geldt dit voor een zeever- kennersgroep, die juist enkele weken geleden een van de afgedankte Hsen en Weerboten van de gemeente Rot terdam heeft kunnen overnemen. Het schip ligt onder de naam Fram in De Kraayenput. De heer L. Sterkman van de pro vinciale waterstaat Zuid-Holland, die met de leiding van de technische uit voering van het recreatieplan De Ou de Maas is belast, acht het mogelijk dat voor de zeeverkenners een uiter mate geschikte ligplaats in de Rhoonse grienden wordt gevonden, waar ook de landpadvinders al met veel genoegen een plek hebben ge vonden. Particuliere eigenaars van plezier boten zouden er verstandig aan doen contact te zoeken met een van de watersportverenigingen. interessant is in dit verband dat de watersport verenigingen Koedood, Poortugaa! en Hoogvliet gedrieën een stichting heb ben gevormd die met het bestuur van het recreatieschap al in overleg is getreden over de indeling en aankle ding van de jachthaven die volgend jaar in Rhoon wordt aangelegd. Intussen is er ook wat perspectief gekomen in de plannen met de Car- nisse-grienden, waarvan zoals bekend de exploitatie bij uitspraak van de Kroon in handen is gekomen van de onderneming Camfcseplaa't. Het bestuur van deze NV wil zijn plan nen ij samenwerking met het recrea tieschap tot uitvoering brengen. Zijn uitgangspunt is uiteraard dat de exploitatie economisch haalbaar moet zijn; dat van het recreatieschap is dat het g'ebied landschappelijk verantwoord moet blijven. Er bestaat goede hoop dat deze beide doelstel lingen elkaar niet in de weg behoe ven te staan. Ook met de eigenaar van de inmid dels opgespoten Nieuwe Polder (het terrein tussen de Rhoonse grienden en het recreatieterrein Het Hoge Veld) onderhoudt het bestuur van bet schap contacten. Er bestaan plannen daar o.a. een kampeerterrein in te richten. Overigens begint „de groene rivier" eindelijk bij het recreatiezoekend pu bliek bekendheid te krijgen. De afge lopen lange zomer heeft zestigdui zend bezoekers op het Ziedewijdse- land bij Barendrecht gebracht. Op het Hoge Veld bij Rhoon wer den er, ondanks de moeilijke vind baarheid van deze oeverstrook, vijf tigduizend geteld. Half volgende maand woedt de opspuiting van het op het Zïede- wijdseland aansluitende Spuiveld op geleverd. Als de recreanten volgend voorjaar p het Ziedewijdseland te rugkomen, zullen zij zien dat het aangelegde recreatieterrein daar in grootte bijna zal zijn verdubbeld. ROTTERDAM Maandag 27 ok tober om 17 uur zal minister B. Roolvink van sociale zaken en volks gezondheid op het terrein van Shell Nederland Raffinaderij in Pemis de vijfde aardoliedestillatiefabriek of ficieel in gebruik stellen. Met de start van deze fabriek, die een verwerkingscapaciteit van 7,5 miljoen ton per jaar heeft, krijgt de Shell in Pemis, een primair des tillatiecapaciteit van 25 miljoen ru we olie per jaar. Daarmee is de raf finaderij de grootste ter wereld. De bouw van de fabriek, die een in vestering van ruim S100 vergde, duurde twee jaar. De Shellraffinaderij in Pemis ver zorgt ongeveer een procent van de wereldraffinagecapaciteït en 10 pro cent van die der Kon. Shell- groep. Het is een z.g. balancing refinery, dat wil zeggen dat Shell- Pemis wordt gebruikt om oneffenheden in het produktie- en verwerkingspro gramma van de groep op te vangen. De raffinaderij is in staat veie soor ten ruwe oliën te verwerken tot sta- pelprodukten, die voldoen aan de on derling afwijkende specificaties in de verschillende landen. De chemische installaties in Pemis droegen in 1968 voor ongeveer een zesde deel bij aan de totale op brengst van de chemische activitei ten van de Kon. Shellgroep, die op de. elfde plaats staat van de wereld-, ranglijst voor chemische concerns. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam b. en w. van Rotterdam zijn niet van plan zich te mengen in het ernstige taxi-conflict dan dreigt uit te lo pen op een staking. Zij zijn van mening dat het een kwestie van het bedrijfsleven is en dat bo vendien het gemeentebestuur geen enkele bevoegdheid heeft. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van de raadsleden drs. L. van Leeuwen (lib.) en C. Oosterwijk (pac.-soc.). Wel hebben B. en VV. een stok achter de deur staan als de werkge vers zelf niet met de geëiste centra le telefoon komen. B. en VV. laten weten dat a!s bet algemeen ver- voersbelang dat eist en de vrijwil lige totstandkoming van de centra- Ie telefoon niet gerealiseerd wordt, er in de huurautoverordening wei eens wijzigingen kunnen worden aangebracht, die de invoering van oen centrale telefoon verplicht stel- len. De heer Van Leeuwen had ge vraagd of de gemeente Rotterdam bij de onderhandelingen tussen werkne- mers en werkgevers zou willen be- middelen. Wethouder mr. H. C. G. L. Pplak heeft bij beide organisaties er op aangedrongen een eventuele der de te laten bemiddelen. B. en W. schrijven dat het college er 'bij voortduring naar heeft ge streefd het bedrijfsleven te stimule ren tot gezamenlijk overleg over de centrale telefoon. Zij vinden dat het inmiddels ingevoerde centrale ver- voersrooster en de in sterke mate voortschrijdende verwisselingen van gezagswagens in taxi's voor dit in- ROTTERDAM De vrachtdienst die de Bugsier-, Reederei- und Ber- gungs-Aktiengesellschaft te Hamburg onderhoudt tussen Hamburg/Bre men en havens aan het Kanaal van Bristol, zal naar Rotterdam wor den uitgebreid. Elke vrijdag zal voortaan een di- rekte afvaart worden geboden. lus eerste maakt het m.s. Eilenau op 31 oktober een reis. middels op gang gekomen overleg gunstige voorwaarden zijn. Op vragen van de heer Oosterwijk delen B. en W. mee dat door wisse ling van garagewagenvergunningen in taxivergunningen het aantal taxis' sterk is uitgebreid. Per 1 januari wa ren er 171 taxi's, nu al 232 terwijl nog 82 wisselingsaanvragen in behan deling zijn. Volgens B. en W. zal deze omwisse ling geen schadelijke gevolgen heb ben voor het personeel van de betrok ken bedrijven. B. en VV. geven verder toe dat er een premiestelsel bestaat voor het aanbrengen van klanten. Maar er zijn geen exacte cijfers be kend. ROTTERDAM In een brief aan de gemeenteraad vestigt de Contact- Commissie voor Natuur- en Land schapsbescherming er n.a.v. de ha vennota van burgemeester Thomas sen de aandacht op dat een uitbrei ding van de Maasvlakte er in geen enkel opzicht rekening mee houdt dat het duingebied van Voome inte graal dient te worden behouden en dat het niet door een dam van de zee mag worden afgegrendeld of door een weg doorsneden. De commissie herinnert eraan dat de regering in maart 1967 heeft ver klaard dat aan de beslissing van 1964 omtrent de Maasvlakte „niet kan worden getornd". ROTTERDAM De N.V. Bataaf- sche Accufabriek AFA te Rotterdam heeft van de Kraus-Maffel fabrieken opdracht gekregen accu's te leveren voor de voor het Nederlandse leger bestemde Leopardtanks. Alle nieuwe tanks zullen met AFA-accu's worden uitgerust. Per tank wordden acht accu's ingebouwd elk met een capa citeit van honderd Ampère-uren bij twaalf volt. De accu's moeten aan zeer hoge eisen ten aanzien van elektrische eigenschappen, schok- en temperatuur- bestendigheid voldoen. Met deze order voor tankaccu's is een bedrag ge moeid van enkele honderdduizenden guldens. Directeur T. Baas van het Rotter damse Scheepvaartbedrijf NV dat als agent optreedt weet ook niet van wie het 38 jaar oude, in zeer slechte staat verkerende schip is: „Ik Heb géhoord dat het de laatste drie weken driemaal van eigenaar is ver wisseld. Volgens de laatste informat ies zou het schip nu van een Paname se rederij zijn." „Het ziet ernaar uit dat het via een rechtszaak openbaar zal worden verkocht En dan zal het schip waar schijnlijk wel naar een sloperij gaan." Het grootste deel van de 14 koppen tellende bemanning is enkele dagen geleden al van boord gegaan. Van daag zouden ook de Griekse gezag voerder en- hoofdwerktuigkundige naar hun land terugkeren. Aan boord zitten dan alleen nog vier Spaanse matrozen, die ondanks de moeilijke situatie aan boord niet weg willen. Pater C. van der Burgh van het rooms - katholieke zeemanshuis Stella Maris heeft vanochtend nog met een van hen gesproken. Hij heeft deze er niet van kunnen over tuigen dat zij met hun vertrek hln aanspraken op salaris e,d. niet ver spelen. De Spanjaard weigert dat te geloven en is van plan met zijn drie collega's zo lang mogelijk aan boord te blijven. 'Pater Van der Burgh: „Dat zal ze niet meevallen, want het is een trieste situatie. Er is igeen elektrici teit meer, zodat ook de ijskast niet werkt. Het voedsel dat nog aan boord is, zal dus binnen enkele da gen bederven. Geld is er ook niet, hooguit een paar gulden." „En hoe dat straks met de verant woordelijkheid aan boord moet als de kapitein weg is, weet ik ook niet, De kans is groot dat er dan van alles gestolen gaat worden. Ik weet niet wat er moet gebeuren, alleen wel dat ik die vier Spanjaarden in .het tehuis wil opnemen." De moeilijkheden met de Fate Ro meni begonnen op 1 oktober, de dag waarop het schip in Rotterdam arri veerde. Toen het op eigen kracht van de Park- naar de Westerkade wilde varen, maakte het eena anvaring met een binnenvaartschip van de Damco. De Fate Romeni drukte de steven van dit schip in elkaar: schade 200.000 gulden. Zelf liep het schip een schade van een halve ton. op. Damco liet direct hierna het schip aan de ketting leggen. Daarop volg den een bevrachtingsbedrijf en een scheepsxeparatiebedrijf, die allebei geld van de rederij tegoed hebben. Volgens de agent was er nog een kleine kans da; er vandaag door ver tegenwoordigers van de rederij in En geland een deeï van het geld zou worden overgemaakt en een oplos sing voor de moeilijkheden zou wor den gevonden. UTRECHT/ROTTERDAM Tus sen de directies van de Vereenigde Utrechtsche Ijzerhandel NV (VUIJ) te Utrecht en R. S. Stokvis en Zonen NV is overeenstemming bereikt over de overneming door VUIJ van de handel in betonstaal;' balken, staal platen en betonstaalmatten. Be overneming zal per 16 oktober worden gerealiseerd. Deh'andel in de overige staalprodukten wordt door Stokvis voortgezet. Deze overdracht geschiedt in het kader van de reeds eerder gedane mededelingen inzake te treffen reorganisatiemaatregelen bij Stokvis. Over de gevolgen werd overleg gepleegd met de werkne mersverenigingen. Voor de 70 bij deze afdelingen be trokken werknemers is inmiddels, op enkele uitzonderingen na, elders em plooi gevonden. In de afgelopen nacht is aange houden de 31-jarige overbouwer D.R. uit Rotterdam. R. wordt ervan ver dacht ongeveer 700 te hebben gesto len van een chauffeur, die hem van de Vondelingenweg naar het Centraal Station had gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de loop van december zal het crematorium aan de Maelerlinckweg ten zuiden van de Zuiderbegraafplaats tussen Lombar- dijen en Zuidwijk in gebruik worden genomen. Op 10 januari volgt dan de ofliciële opening. Voor degene die via de Vaanweg Rotterdam in zuidelijke richting ver laat en die dus bij de zuidgrens van de gemeente een goed overzicht over het bouwwerk heeft, is het cremato rium een markar.t punt door de ar- chitectuut, afkomstig van de Haar lemse architecten C. Brakel en D. Veldhorst in samenwerking met de Rotterdamse architect D. C. Apon. Bouwers zijn het Aannemingsbedrijf Kinkelder te Arnhem. Twee jaar geleden heeft burge meester Thomassen er de eerste paal voor geslagen. De bouw kwam tot stand door de activiteit van de in Den Haag ge vestigde Crematoriumvereniging Ne derland, waarin de Vereniging voor Facultatieve Crematie en de Vereni ging voor Crematie AVVL samen werken. Het is echter de bedoeling, dat na gereedkomen de gemeente Rotterdam de exploitatie ter hand neemt. Zoals bekend zijn er reeds plannen voor een tweede crematorium in de direc te omgeving van Rotterdam: hefc zal moeten komen ln Capelle a.d. IJssel. J v>. T\at heb je vlug in orde ge- "LJ maakt", zei mijn vriend, de stadsflaneur, toen ik hem in alle „gratis kunst"-drukte zaterdag op het Schouwburgplein tegen het lijf liep. Wat bedoel je?, vroeg ik vex- baasd. Ik had mijn oren trouwens nog vol Heerlens rumoer en myn mond half vol Limburgse vlaai- kruimels. „Nou", zei hij, „die tentjes gaan ze al bouwen". En hij wees op en kele stalen geraamten, aan de rand van het plein, bij de Karei Door manstraat. „Daar kunnen we straks een kop koffie drinken of iets an ders als we dorstig worden van het zitten op dit plein". „Daar zou jij immers over schrij ven? En ik heb het ook gelezen. Ze .bedienen je maar vlot, hoor." Npu ja, zei ik, het was toch al de bedoe ling een paar paviljoentjes te gaan bouwen. Maar ik wist ook niet-dat het al zo vlug zou gebeuren. Die eer komt Jan Krant dus niet toe. „Toch leuk", zei mijn vriend, dat je er nog net op tijd de aandacht op vestigde, ik dacht dat het nooit meer zou gebeuren. Wat anders is dat het vanmiddag hier maar bar gezellig is. Ga je mee verder kij ken?" En we stortten ons in het gewoel, zagen het dansen in De Doelen, keken achter de coulissen van de schouwburg, in die spelon ken, waar een gewoon mens anders nooit mag komen en luisterden een poosje naar Arie Keijzers or gelspel in de grote Doelenzaal, waar je zo maar in en uit mocht lopen. „Moeten ze meer doen", zei-.mijn vriend, die onvermoeibaar is ais het om zulke evenementen gaat. ;Hjj wil dan ook alles zien en was, er in geslaagd om voor allerlei voorstel lingen gratis kaarten te bemachti gen. „Heb ik uren voor in de rij gestaan", zei hij, „nou moet ik nog kiezen ook wat ik vanavond zal doen. Of ik kan twee halve voor stellingen zien". Nou, zei ik, als je wat te veel hebt Hij had genoeg aan die zachte hint „Hier dan", lachte hij, „ga jij ook maar op stap". En zo zat Jan Krant zaterdagavond te ge nieten van Herman van Veen's dolle presentatie. Maar eerst had ik nog een filo sofie van mijn „weldoener" moeten aanhoren. „Kijk", betoogde hij, „als ze nou eens altijd alles voor niks zouden geven in die z.g. kunst gebouwen? Dan was het altijd vol ook, dan kan iedere Rotterdammer gewoon overal naar toe er. dan hebben ze alle soorten publiek, die ze maar hebben willen". Ik heb hem beloofd zijn suggestie in de krant te zetten. Kan de kunst- wethouder het ook lezen. Maar ik denk dat hij wel zorgelijk zal kij ken. Hij zit toch al met die verma kelijkheidsbelasting in zijn maag En dan nog alles voor niks. Een maal per jaar is leuk, zal de wet houder wel denken, dat moet ge noeg zijn. In ieder geval, we hebben weer eens kunnen zien, wat er in het centrum kan worden gedaan, om levendigheid te brengen. Nu viel zaterdag wel veel samen. Maar als er iets te doen is komt de Rotter dammer toch ook, constateerde ik. Er moeten natuurlijk trekpleisters zijn. En wel voortdurend. Misschien een goede repetitie voor C '70? Vraag map met belangrijk docu. mentatïe-materiaal over wasautomaten met vergelijkende prijslijst. Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuzo bepalen, U ontvangt deze documentatie map GEHEEL GRATIS 1IIIIHIHIU1IIIIHS ik ontvang gaarne gratis map documentatie wasautomaten. naam adres plaats Hl Schrijf op uw enveloppe R' 5 „MODERN" antwoordnummer: 1933 Rotterdam. B Geen postzegel opplakken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1