Nieuw ultimatum aan werkgevers Druk overleg voorkomt algemene taxi-staking DELTAGEMEENTEN GAAN SAMEN „VUIST" MAKEN W. v. d. Het isvijf voor twaalf" mr. H. Polak bemiddelde zuiver wollen TWEED Direkteur mr. Bloemers ook weg bij Blij dorp Regeringen remmen zakenleven vaak af John m SS DE MANTELSPECIALIST F. Siewertsz van Reesema komt tijdelijk terug Rotterdam leent oen Charles BBear: „Angst voor verliezen souvereiniteW' Kennis Sieraden uit huis gestolen isief herenschoenen Pameijer Vereniging krijgt nieuw tehuis in Kralingen Bereidheid Een van onze vele nieuwe mode-mksessem in tientallen ant mooie dessins euren maten 32 i/m 46 stel gerust de hoogste eisen Rotterdam: (Oude) Bmriénweg£27 Nöordmolenstraat 63 - Groene Hillendijk 200 Hengelaar (72) in bootje overleden i&mm if?» gIKe /Vrijdagavond ...lot uur open ROTTERDAM „Ik probeer in het voorjaar een werkcongres voor de 156 Delta-gemeenten te beleggen, waarop de ontwerp regeling voor een Delta-belan gengemeenschap kan worden be sproken. Wanneer er geen al te grote tegenslagen komen en we de goede mensen en ook ruimte weten te vinden, kan deze ge meenschap in de loop van het volgend j aar gestalte- krijgen." Experiment voor TROUWKOSTUUMS „JOINT VENTURE rea u - .v nE ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 A VRIJDAG 17 OKr03ER 1969 Voer een spotprijsje kunt U nu ien prechtige najaars pullover «h'ü* garderobe toevoegen».; zó'n kans laat U toch riet wjoftti saan. Syntric dolaa damespullover jn fraai jacquard dessin met uri reverêkraag met3 stof- Icnoopjesen vlotte 3/4 mouw. Deze geklede puilcyer van soe- pel syntric dolan (gemakkelijk 'Zélf' te wassen} in prachtige gemêleerde kleuren koopt U nu. voor nog géén twaalf gul- 'den. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze syntric dolan damespullftvers in chique jacquard dessin, in de kleuren blauw, groen, roestbruin, don ker en licht bruin, maten 40 xJm 48 voor Gok mtandasmorsan opto GHn tal of schrift bast. ROTTERDAM Geen taxi staking in Rotterdam. Althans voorlopig niet. Een dag van druk overleg tussen werkgevers en werknemers donderdag gevoerd in het stadhuis met medewer king- van verkeers-wethouder mr. H, C. G. L. Polak heeft een staking voorkomen. De werkne mers hebben hun eisen in prin cipe ingewilligd gekregen; één telefooncentrale, een loon van 230 per week en een overbrug gingstoelage. Unaniem besloten de chauffeurs tijdens een gcmotioncérde vergade ring vannacht in Odeon werkge vers tot 2 januari de tijd te geven hun toezeggingen waar te maken. Want op die datum zai in een vergadering de balans worden op gemaakt. Is die niet bevredigend dan zal onmiddellijk een algemene staking worden uitgeroepen. Tijdens de vergadering van van nacht verteld NBV-bestuurder f3. Barendregt dat alle Rotterdamse werkgevers bereid zijn (en dat té genover hen en wethouder Polak hebben verklaard) op korte termijn te komen tot een centraal nummer. Volgens hem en zijn mede-onder handelaars is er een waarborg in de vorm van een commissie die volgens hem tot taak heeft de op richting van een centrale telefoon binnen afzienbare tijd voor te be reiden. In deze commissie hebben zitting W. Hulsker voorzitter van de be drijfsgroep haven van de NBV en de heer A. P. van Stolk van de (Van een ónzer verslaggevers) Dit zegt burgemeester W. M. van der Harst van Oostflakkee, voorzitter van het contactorgaan Deltagemeen- len. Hij doelde reeds op deze activi teiten tijdens het gemeentelijk con gres in Breda, vorige week donder dag, en pleitte er toen voor grote haast te maken met een regionale samenwerking. Een van de voornaamste redenen voor de stichting van een belangen gemeenschap is, dat de tientallen kleinere gemeenten in midden-Delta geen „vuist" kunnen maken. En deze vuist is nodig om als het moet te kunnen slaan op de tafel, waaraan de toekomst van de gouden Delta wordt bepaald. Burgemeester Van der Harst die zegt a titre personel te spreken, zet uiteen: „Op dit moment is het zo dat 156 gemeenten, drie provincies en di verse departementen zijn betrokken bij ide ontwikkeling van de Delta. Voor een groot deel wordt langs el kaar heengewerkt. De gemeenten af zonderlijk schieten tekort om gelijk waardig tegenspel ie kunnen bieden aan, bijvoorbeeld het enorme machtsapparaat, of beter is te spre ken van kennis-apparaat, van Rotter dam". De heer Leemans van hetSocial Institute zei in Breda ó.m.: „De bestuurlijke gebreken in het Del ta-gebied zijn niet, of slechts ten dele specifiek, maar wel zijn ze hier dui delijker dan elders wegens de om vang van belangen die ermee ge moeid zijn en de hevigheid van de belangentegenstellingen". Coördinatie van bestuurlijke acti viteiten, is dringend gewenst. Burge meester Van der Harst zegt: „Ik stel me voor dat de Deltabelangenge meenschap een bevoegdhedenlichaaro wordt, een soort schap zoals we b.v. industricschappen kennen. Hierin moeten alle activiteiten van Rijk. de drie provincies en de gemeenten sa menkomen. Dan krijg je een figuur die is te vergelijken met het openbaar li chaam Rijnmond: alleen met dit'gro- te en belangrijke verschil, dat het Delta-schap van onderaf, door de ge meenten zelf dus, is opgebouwd". De komende maanden gaan de zestien vertegenwoordigers van 'de 156 gemeenten in het contactorgaan Deltagemeenten praten met mensen van diverse departementen en van de provincies om een ontwerp-regeiing op te stellen. Een raming en verde ling van de kosten en de garantie van ieders inspraak zijn slechts en kele van de vele facetten die ter sprake zullen komen. Het toekomstige Delta-schap is vol gens de heer Van der Harst een ex periment dat een aanzet zou kunnen zijn tot regionale bestuursvorming. Het is hoog tijd dat er in de Delta iets van de (bestuurlijke) grond komt. De interesse van elders voor dit gebied is groot sinds men er het goud van de toekomst ontdekte. De druk van machtige belangengroepen wordt in de Delta steeds meer ge voeld. Burgemeester Van der Harst typeerde het vorige week aldus: „De klok staat op vijf voor twaalf. Er moet nu iets gedaan worden". De komende maanden zullen leren of hij gehoor heeft gevonden. Schetpstimmermanslacin 9 WAAR D£ PARKEERGELEGENHEID OP ZATERDAG EVEN RUIM ALS DE KEUS IN SCHOENEN I U bent natuurlijk ook hertelljk welkom in onze zaken: Oud» Binnenweg 129 Groene Hllledijk 255 J ROTTERDAM Ten behoeve van het inrichten van een pand aan de Prinses Julianalaan in Kralingen tot een tehuis van twintig volwassen ■geestelijk gestoorden stellen B. en W. de gemeenteraad voor aan de dr. J. H. Pameijer Vereniging een garantie te bieden voor het aangaan van een lening van ƒ60.000, en een aanvul lende lening van 30.000. De plaatsing en begeleiding van deze patiënten zal worden geregeld door de gemeentelijke geneeskundi ge- en gezondheidsdienst. Het pand is eigendom van de gemeente Rotter dam en het kan worden gehuurd te gen 10.428 per jaar. De dienst van gemeentewerken be grootte de kosten om het geschikt te maken voor het gestelde doel op f90.000, inclusief de kosten van de bijbehorende installaties en de in richting. De lening van 60.000 kan worden aangegaan bij de Stichting De Spaar bank te Rotterdam tegen een rente van 7,1/8 procent, de lening van ƒ30.000 tegen een rente van acht pro cent per jaar. Kamer van Koophandel. De heer Barendregt legde er de nadruk op dat het' collegevan B. en W. bij een eventueel mislukken van het verdere overleg zou ingrijpen door middel van het in de huurautover ordening verplicht stellen van een centrale telefoon. De commissie waarop de heer Barendregt wees, is een commissie van goede diensten, die is samen gesteld op advies van wethouder Polak. Deze commissie zal, aldus de officiële lezing, moeten nagaan of een centrale taxitelefoon in Rotter dam mogelijk ..is. De chauffeurs hebben al heel lang op een derge lijke telefoon aangedrongen om concurrentieuitwassen te voorko men in de vorm van premies voor het aanbrengen van klanten. Volgens _de, wethouder is er bij de werkgevers bereidheid om tot verdere coördinatie te komen. Zo als deze week bekend is geworden zijn nu twee grote groepen van taxi-ondernemers begonnen met een centrale telefoon, maar dat is niet acceptabel voor de chauffeurs. De wethouder heeft tijdens de langdurige besprekingen gezegd dat hij zich het recht voorbehoudt om bij de commissie die nu gaat stude ren, inlichtingen in te winnen over de voortgang van de besprekingen. Over een ander punt in het ulti matum aan de werkgevers, het loon, bestaat ook overeenstemming. Men wil per 1 januari 1970 een nieuwe loonstructuur invoeren. Daarbij zal het mogelijk zijn het gemiddelde minimum inkomen op 230 te brengen zonder dat daarbij het opgereden bedrag meespeelt. Er waren in de vergadering noga! wat vraagtekens over dit systeem. Verder lag er nog het punt van de extra-uitkeringen. Gevraagd was in het ultimatum een uitkering als overbrugging van twaalf maal 25 gulden. Er zal nu tweemaal ƒ75 netto worden uitgekeerd. Er komt nog sen derde uitkering maar die moet nog worden verrekend met de verhoogde vakantietoeslag van dit jaar. In ieder geval krijgen de chauffeurs in oktober, november en december extra uitkeringen. Pas de afgelopen week is het overleg tussen werkgevers en werknemers goed op gang geko men, In de nacht van woensdag op donderdag kwamen beide groepen bedrijven die ieder een eigen cen trale telefoon willen instellen met de samenwerkende vakbonden in gesprek. Dat liep op niets uit. Na toezeggingen van wethouder Polak begon daarop donderdag koortsach tig overleg om uit de impasse te komen. Beurtelings heeft de wethouder daarop met werkgevers en werkne mers overleg gepleegd. Van één uur tot half drie was er weer gezamen lijk overleg, waarin opnieuw niets werd bereikt. Tenslotte kwam in het laatste gesprek van kwart voor vijf tot half zeven het al genoemde resultaat. DEN HAAG ROTTERDAM LEIDEN HAARLEM AMERSFOORT BREDA TILBURG UTRECHT (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Na dr. A. C. V. van Bemmél, heeft ook direk teur mr. M. C. Bloemers vaii Diergaarde Blijdorp zijn funktie i neergelegd. Oud-direkteur van de diergaardeF. Siewertsz van Reesema heeft zich bereid ver- X/AKBONDSBESTUURDER S. Barendregt spreekt zijn chauffeurs toe. ROTTERDAM De door wet houder dra. J. Reehorst in het ge meenteraadsdebat over de investerin gen aangekondigde lening van zestig miljoen gulden bereikt thans de ge meenteraad in de vorm van een voorstel van B. en W. De lening wordt aangegaan bij de NV Bank voor Nederlandsche Ge meenten tegen een koers van 100 procent en een rente van acht pro cent per jaar. Uit deze lening wordt ƒ34.982.243 besteed aan nieuwe wer ken en tien miljoen gulden aan routi ne-investeringen van de gemeentebe drijven. De resterende 15.017.757 kunnen worden besteed aan nieuwe werken, waarvan de voornaamste posten zijn de aankoop van gronden en opstallen in Nieuwesluis van Blaauwhoed NV, de bouw van twee scholen voor kin deren met leer- en opvoedingsmoge lijkheden, een uitbreiding van de school voor slechthorenden aan de Baan, overneming van de activa van de gasfabriek te Brielle, de bouw van een school met tien lokalen op de Meeuwenplaaten de bouw van een rioolgemaal in het stratenplan Duij- vesteijn. Verder vallen onder deze nieuwe" werken een groot aantal aankopen van panden in verschillende delen van de stad, omleggen van wegen en riolen en dempen van water bij het Zuidplein ten behoeve van het sport en expositiecomplex, aankopen van gronden en tuinderijen en verschil lende kleinere verbouwingen en ■herstelwerkzaamheden. klaard deze funktie tijdelijk op zich te nemen. Het aftreden van de heer Bloemers (een jaar nadat'Blijdorp in opspraak kwam door moeilijkheden in de lei ding en. fouten die bij de exploitatie waren gemaakt) vloeit voort uit het beraad dat het bestuur van de Stich ting Koninklijke Rotterdamse Dier- gaarde de afgelopen maanden 'heeft I gevoerd over de toekomstige struktuur van de organisatie. Daarbij i heeft men deéénhoofdige weten- schappelijke leiding gekozen. j. Die enige direkteur krijgt assis- j tentie op'economisch en administra- j tief terrein, om deze plannen te kun nen verwezenlijken, is he*, bestuur reeds begonnen- metbesprekingen die zullen-moeten leiden tot het vin- Speciaalzaken verhuur (ooK in grijs on lichtgrijs) Jacquet-, smoking-, rokkostuums Voor dames: Dontverhuur fiüTSTAS OUTSTANDING QUALITY ROTTERDAM 1«MkJdellantlstr.7a231815 DEN KAA8 iraitmsnstraat 24 33 57 26 AMSTERDAM Singel 462 2336 80 HAARLEM Serf. Ou® Grac(it51 3113 06 UTRECHT Voorstraat 58 1 00 53 EINDHOVEN Leenderweg 108 1 48 77. NIJMEGEN Stikke Keielsu. 19 2 0838 ARNHEM Looierstraat 14 43 08 82 GRONINGEN 0uDeEDÜIngestr.4S 3 31 12 ANTWERPEN BRUSSEL LUIK GENT i BON voor GRATIS boekje! T80ÜW-INF0RHATIES enz, o.a. het gehele verloop van uw trouwdag ItOTTÈRDAM In zijn voor dracht, getiteld „De haas en de schildpad, intcrnatonale zaken en na tionalisme", die de heer Charles B. Bear, vice-president van Time Inc. New York, vandaag in het Rotter dam-Hilton hield voor de Ameri kaanse Kamer van Koophandel in Nederland deed hij een aanval op politici over de hele wereld. Anderzijds brak hij een lans voor rie multinationale ondernemingen, die een weldadige macht kunnen vormen in de economie. Politici weten vol gens de heer Bear niet hoe het inter nationale zakenleven werkt en welke invloed het uitoefent op de nationale economie van de landen afzonderlijk. Zij verzetten zich tegen de evolutie van het zakenleven door een steeds langer wordende lijst van controles^ en restricties op internationale in vesteringen. Op zichzelf is dit niet verwonder lijk, zegt de heer Bear, want zelfs beroepseconomen in de wereld ko men er nu pas toe om de toestand te bekijken. De meesten van hen waren 'volkomen verrast toen de ruro-dollar te voorschijn kwam als een belang rijke factor voor internationale fi nancieringen. Politici, die hun economie veelal als een integrerend deel van hun souvereiniteit beschouwen, aanvaar den moeilijk een toestand waarin een grote buitenlandse onderneming een j overheersende positie gaat innemen, j Bang als zij zijn de controle te j verliezen op de nationale economie, j volgen- -dan de restricties. En dat, Ier- wijl vooral voor de kleine, a'rmen ROTTERDAM Bij een' inbraak in een woning aan de Charlotte de Bourbonlaan is tijdens afwezigheid van de bewoners gisteravond voor ongeveer 20.000 gulden aan sieraden gestolen. Het hele huis was door zocht. landen de multinationale onderne ming de doeltreffendste manier is om een ontwikkeling te bevorderen. Technische kennis wordt verspreid, opleidingen van bedrijfsleiders, inge nieurs en iaboratoriumpersoneel wor den bevorderd en het kapitaal over de wereld wordt verdeeld. Een soort „joint venture" dus, waarbij de lan den van vestiging worden betrokken bij het bezit en.beheer. Deze „joint venture" kan voordelen hebben doordat de onderneming kan j profiteren van kennis en' ervaring van zakenlieden ter. plaatse, die de omstandigheden beter kennen dan een vreemdeling. De overeenkomst kan echter een hinderpaal betekenen, indien de partner ter plaatse de rege-, ring is, waardoor de onderneming in politieke verwikkelingen kan verzeild raken. De conclusie van de heer Bear was j dan ook: de haas, het zakenleven, is j wel vlug, maar de schildpad, de poli- tici, gaat nog altijd te langzaam. hoofd van dè onderafdeling'natuurbe scherming van het ministerie van on derwijs, kunsten en wetenschappen; Tot aan zijn benoeming in Blijdorp was hij secretaris - generaal van de Internationale Unie voor: Natuurbe scherming. De heer Siewertsz van Reesema is van 1947 tot 1957 direkteur van de diergaarde geweest. Hij gaf zijn "funktie bij zijn pensionering over aan ir. F. J. Appelman. Na zijn vertrek heeftd e heer Siewertsz van Reesema (78) zich nog aktief bezigge houden als bouwdirekteur' van net Hiltonhotel. Mr. M. C. Bloemers den van de juiste man aan wie cle algehele leiding van de diergaarde zal worden kunnen toevertrouwd. Omdat niet verwacht mag worden, dat de functionaris reeds binnen en kele maanden gevonden zal worden, wil de heer Siewertsz van Reesema die funktie tijdelijk waarnemen. Mr. Bloemers werd eind 1962 naast dr. Van Bemmel tot economische! i- rekteur van Blijdorp benoemd. Voor die tijd (van 1947 tot 1959) was hij Ds» bon op briefkaart of in envelop, I (met uw naam en adres) opsturen aan fint!» John Kennis, Singel 462, A'rfam. f Of belt tl or.3 even. 7| BARENDRECHT Tijdens het vissen in een bootje op de Waal tus sen Barendrecht en Rotterdam werd de 72-jarige heer W. C. de Kok plotseling onwel. De man- overleed ter plaatse. TK kom weer op een van mijn stokpaardjes terug: Recreatie en.' natuurschoon. Weet u .wel hoe mooi hèt is in het bos, juist nu? Nee, ik zal niet proberen het te beschrijven. Dat heb ik laten doen, u kijkt maar naar het plaatje hierbij, dan weet u genoeg. Ja, speciaal -in het bos en dan nog meer speciaal in het Kxa- lingse natuurlijk Ik wijs daar vandaag zo in het bijzonder op, omdat de Natuurbe- schermingswacht Rotterdam en Om streken weer 'najaarswandelingen houdt. Kijk, u kunt zelf in het bos gaan wandelen, dat raad ik u niet af. Maar u kunt dat ook doen onder deskundige leiding. Zogezegd, voor mensen „dié meer willen weten". Iedereen kan deelnemen aan deze wandelingen, zo bericht de Natuur- beschermingswacht 'me. Duur: on geveer anderhalf a twee uur. Aan tiet einde -van de tocht wordt de brochure „Vogels in. herfst en win ter" uitgereikt. Die kost iets: een kwartje maar en dat geld is be stemd voor het Natuurfonds. Zaterdag 18 oktober is de dag, laarom haast ik me het u te vertellen. Startpunt bij de ingang van het Kra- lingse Bos, aan de Kralingseweg, bij de Manége om 9.30 uur. Om 14 uur begint er ook zo'n wandeling. Uitsla- pers van de zaterdag kunnen aan hun trek komen! Ik wens u een nuttige en plezierige tocht. 'i-V i T7ERDER meldde i ku al iets over de verdienstelijke activitei ten van de Jeugdcommissie van het Historisch Genootschap Roteroda- mum. Daarbii werd ook een z.s. 14 stedentocht aangekondigd. De route voert de deelnemers langs diverse punten in centrum en westen der stad. Erasmus dient als gids onder weg. Van commissievoorzitter Renting kwamen nu meer gegevens, zodat ik die nog even doorgeef: Maandag 20 oktober wordt gestart in de jeugdbi bliotheek, Mariniersweg 55, waar de deelnemers tussen 14 en 15 uur hun papieren in ontvangst kunnen ne men. Zij kunnen die dag da tocht maken, maar ook op 21 of 22 ok tober. De oplossingen moeten voor* don derdag 23 oktober om 10 uur in dezelfde jeugdbibliotheek worden in geleverd. Donderdag 23 oktober ona 15 uur wordt in de aula van mu seum Boymans - Van Beuningen de prijsuitreiking gehouden. Ik dacht dat dit een leerzaam initiatief was en gezond voor jongeren in de herfstvakantie,, die volgende week heerst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1