Sportweek met Verenigingen zich demonstraties presenteren in nieuwe sporthal Scholieren richten zen elleboog AGENDA Sportraad aanvaardt begroting voor 1970 Cara-onderzoek in Dr. Plesmanschool Nieuwe structuur van sportraad voorgesteld GRANDIOOS Hofstee in gezellig m I# Mr. H. van Riei opent expositie „Groene oase'5 Met zending en bijbelgenootschap Radio-tv-kraak in Maassluis-W. Zeehavengelden worden verhoogd Veel animo voor schaatsreizen Samenspel onvoldoende" Landvreugd volgende maand in gebruik als wijkcentrum Drie inbraken COMPLETE WONINGINRICHTING i m *ill ii li MBWMBdHI VLAARDINGEN Burge meester mr. J. Heusdens zal zaterdagmorgen, om elf uur, de sporthal aan de Floris de Vijfde- laan in de Westwijk openen. In de week, volgend op de opening, staat de sporthal open voor het Vlaardings publek, dat door de plaatselijke verenigingen in de gelegenheid zal worden gesteld en Voorlichting Maasland kennis te maken met de vele takken van sport. nubeduidend SCHIEDAM en dagelijks Burgemeester opent de Autosnack V olleyballers verloren van Haags PVC KOOPCENTRUM VLAARDINGEN Jeugduitwisseling '70 alweer geregeld Baby viel uit wagen op metrotrap ■UW -Mi fI «ai -M: 'lift ''vil F® '■M 'Vï8 i ROTTERDAMMER PAGINA 5 2 DINSDAG 21 OKTOBER 1969 l ga, grote partij overgordijn- stof voor Uw hele huis verko pen wij vanaf morgen op de JJrsta etage met guldens voor deel: fjjjfca satin drukstof van 5.98 „er meter voor huis- en slaap kamer. Madame drukstof in leuke leisuren van 4.BB per rneter' voor Uw keuken. Extra zware drukstof met leu ke tekeningen van Joop Gee- saitk' van 5.98 par mater, voor ^kinderkamer.. 'ü§ue prachtige óvergordijn- kujfien;120 effl breed, koopt 0 nu door elkaar, per meter vopr nog gtón vier galden. Morgenvroeg om 9 uur begint da verkoop van satin drukstof voor huis- «n slaapfeanwr, mo derne drukstof voor de keuken leuke kindergordijnstof voor de kinderkamer, 120 cm breed, door elkaar, per mater. Ook murxtetmorgtn open CMn til of schrift, hert (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND Mr. H. van Kiel, lid van de Eerste Kamer en gedepu teerde van Zuid-Holland, verricht woensdagmorgen 29 oktober in de ■hervormde kerk de officiële opening van de „voorlïohtingscxpo" van de gemeente Maasland, die onder het motto „Maasland groene oase" ge durende vier dagen in het gebouw Trefpunt wordt gehouden. Op de tentoonstelling worden door middel van maquettes tekeningen en foto's veel zaken van het vroegere en toekomstige Maasland aan de orde gesteld, 's Avonds worden twee series dia's, geselecteerd uit de beste verza melingen vertoond. De tentoonstelling gaat na de offi ciële opening 's middags om twee uur voor het publiek open. De overige dagen van de volgende week is zij van 1012, van 1417 en van 1822.30 uur te bezichtigen. Steeds zullen gemeentelijke functionarissen aanwezig zijn om desgewenst toelich ting te geven. Het gemeentebestuur wil met deze expositie o.a. de bevolking gelegen heid geven mee te denken over de gemeentelijke zaken. B en W zien al uit naar wensen en suggesties die in een Ideeënbus kunnen worden gede poneerd. {Van onze correspondent) MAASSLUIS Van maandag 27 bt en met vrijdag 31 oktober wordt b de christelijke mavo-school „Van ïprnrnd" een door de leerlingen Inge richte zendingsexpositie gehouden. Het initiatief hiertoe is genomen door de heer F. Bruggeman, hoofd van de schooi, die het plan opvatte een tentoonstelling in te richten in samen werking met het Nederlands Bijbel- MAASSLUIS ïn het afgelopen weekeinde hebben inbrekers een rake slag geslagen bij het elektrisch en radio-technisch bureau van de heer L. Siigter in het noodwinkelcentrum Hembaan in Maassluis-West. Ruw geschat werd voor een waarde van ƒ20.000 weggesleept. Verdwenen zijn o.a. tien tele visie-toestellen, waarvan een kleu- rentoestel, een cassette-recorder, een combinatie radio-pick-up, twee versterkers, zes luidsprekerboxen, tien platenspelers, twee bandrecor ders, zes radiotoestellen, twee brood roosters en acht scheerapparaten. De heer Stigter heeft de inbraak zelf ontdekt. De daders hebben blijk baar ongestoord hun gang kunnen gaan en vermoedelijk heeft de mist hen daarbij geholpen. werk Let- altijd op de mouw van een kostuum. Die is bepalend voor de snit. U zult zien dat ook dit onderdeel bij een FORTEX-kostuum „uit de kunst" is. Omdat juist bij een FORTEX- kostuum aan alle details de grootste aandacht wordt besteed. Kies uit prachtige kollektie Korte Hoogstraat I IA I Tel. 346151, Vlaardingen] genootschap, de zending en de plaat selijke kerken. Zijn plan werd zo enthousiast ont vangen, dat niet aleen zijn eigen school, maar ook de andere scholen in Maassluis", zowel de protestants- christelijke als de room-katholieke, hun medewerking toezegden. Speciale aandacht zal worden ge schonken aan Afrika. De leerlingen hebben werkstukken gemaakt, die be trekking hebben op dit werelddeel in de vorm van affiches, collages enz. Voor de beste verwerking van het thema zijn prijzen beschikbaar gesteld. De heer T. Mastenbroek, kerkvoogd van de hervormde gemeente, zal met foto's en ander documentatiemateriaal de kerk in Maassluis uitbeelden. De Nederlandse Zendingsraad geeft met affiches en fotomateriaal een beeld van de evangelieverkondiging, het onderwijs, de lectuurverspreiding, landbouw, voedselvoorziening, medi sche verzorging en technische ont wikkeling. Op de tentoonstelling zijn bijbels te zien in het Javaans, een exemplaar van de Jacob van Lies- veldtbijbel uit 1964, een Deux-Aes- bijbel en een Statenbijbel uit 1700. Op donderdag 30 oktober kunnen de ouders van de leerlingen lessen bijwonen over het onderwerp. Na bezoek aan de tentoonstelling zijn zij in de gelegenheid hun mening hier over schriftelijk kenbaar te maken aan het schoolhoofd. Op de overige dagen kan men tij dens de schooluren een bezoek bren gen aan de waardevolle tentoonstel ling. De „Van Egmond-mavo" staat aan de Nachtegaallaan 33 35 in Maassluis-West. SCHIEDAM De verordening Zeehavengelden wordt gewijzigd. De aanleiding is dat Rotterdam het ta rief zeehavengelden voor tankers die ruwe olie aanvoeren, heeft gewijzigd. Voor de uniformiteit gaat Schiedam, die deelnemer is in'de gemeenschap pelijke regeling, dit voorbeeld volgen, hoewei er geen schepen met ruwe olie de Schiedamse havens binnenko men. Van de gelegenheid wordt echter gebruik gemaakt om het tarief voor zeeschepen die Tankercleaning aan doen te verhogen, hoewel dit tarief buiten de gemeenschappelijke rege ling is gehouden. De Wilhelminaha- ven moet echter speciaal voor Tan kercleaning worden uitgebaggerd. Een karwei dat steeds duurder wordt, niet alleen omdat de lonen stijgen, maar ook omdat de tanksche pen steeds groter worden. Het tarief wordt nu van zes tot zeven cent per bruto registerton verhoogd. Dit zal de gemeente ongeveer 25.000 opleveren. Schep sfeer met goede' verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de v?kman. Van OKU BINNENSINGEL 165 TEL 342436'-VLAARDINGEN j Alle sportverenigingen^ die Vlaar- dingen rijk is, zullen gedurende de sportweek demonstraties geven en vertellen over het hoe en waarom van de tak van sport, die door haar wordt gepropageerd. Deze demonstratieavon den zijn voor iedereen tegen betaling van twee kwartjes toegankelijk. De demonstraties beginnen elk avond om zeven uur. Kaarten kunnen uit sluitend aan de sporthal worden ver kregen. Het loket is van half zeven af geopend. De tribune telt ongeveer vijfhonderd zitplaatsen, zodat de orga nisatoren belangstellenden de raad ge ven tqdig een kaartje te kopen ten einde teleurstellingen te voorkomen. Ter gelegenheid van de opening zullen De Pijpers een muzikale show geven. Het muziekkorps zal op spe ciaal voor deze gelegenheid gemaakte sloffen binnenkomen om de kostbare speelvloer tegen beschadigingen te be schermen. Achter De Pijpers zullen vertegenwoordigers van de Vlaarding- se sportverenigingen met vlaggen en vaandels de sporthal binnentrekken. De opening zal worden verricht op de publieke tribune. In tegenwoor digheid van een groot aantal genodig den zal burgemeester Heusdens het beheer van de sporthal overdragen aan de heer G. Walstra, voorzitter van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Daarna zullen in het res taurant van het sportpaleis een paar toespraken worden gehouden. Van twee tot zes uur 'smiddags is het publiek -in de gelegenheid de sporthal te bezichtigen. Alle bezoe kers ontvangen een folder, waarin be halve gegevens over de hal zelf con tactadressen van de Vlaardingse sportverenigingen zijn opgenomen. De sportweek begint volgende week maandag met demonstraties tafelten nis en basketbal, verzorgd door res pectievelijk de Vlaardingse Tafelten nis Commissie en de Vlaardingse basketbalvereniging Basket-Boys. De dinsdagavond is gewijd aan de gym nastiek, verzorgd door Leonidss-Do- vido, Hollandia, LVT, RK WIK en Testo. Woensdagavond geven de badmin tonverenigingen DVO, Refoba en Vijf- sluizen demonstraties. Op deze avond komt ook de tennissport aan bod met een programma, dat wordt verzorgd door de verenigingen VLTC, Maas- Vlaardingen, De Rammelaars, Cincin nati, Sunlight en ROVS. Donderdagavond is de zaal voor de korfbalverenigingen Oranje Nassau, Het is geen pretje om een .hele dag met,natte en koude voeten op schooi te moeten zitten..... daar zal Uw zoon geen last van hebben, want deze^halfhoge schoenen, zijn warm en water dicht. Jongenspedula's, de ideale win* terschoenen, die prettig zitten, met dikke zool. Deze stoere jongensschoenen, verkopen wij nu door kleine schoonheidsfoutjes die niet van invloed zijn -óp de kwaliteit, per paar voor nog géén twee rijksdaalders. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze jongens pedula's, warme en waterdich te schoenen met dikke zool, in de kleuren zwart en bruin en de maten 28 t/m 37 per paar voor Ook maandagmorgen open Géén te!, of schrift best Spirit, Vlaardingen en voor de voet balverenigingen DVO, Fortuna, De Hollandiaan, HVO, The Red Stars, Satelliet, VFC, RK WIK, Zwaluwen, Sunlight, TSB en Vlaardingen. De voetbalclubs zullen demonstraties ge ven van de zaalvoetbalsport. Vrijdagavond komen zaalhandbal aan bod (Hollandiaan, RK WTK en Wilton) en voleybal (Volley '68, Sun light en Shell). Het programma van de zaterdagavond bestaat uit atletiek, judo, wielrennen en schennen. Dat de sporthal in een grote be hoefte voorziet blijkt wel uit het feit, dat de hal tot en met volgend jaar maart is verhuurd. Alleen tij dens de „moeilijke uren" van zes tot zeven uur zijn er nog mogelijkheden. Overdag is de sporthal bezet door leerlingen van lagere scholen in de Westwijk, die er gymnastiekonder wijs krijgen. Wethouder G. Walstra, die onder meer de portefeuille van sport en recreatie beheert, deelde mee, dat binnenkort een nota zal verschijnen, waarin ook de noodzaak van de bouw van een tweede sporthal in de wijk Holy aan de orde komt. Dit in ver band met de petitie van de „aktie- groep gymnastiekzalen Vlaardingen", die namens zo'n vijfduizend inwoners het gemeentebestuur heeft gewezen op het ernstige tekort aan gymzalen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ongeveer vier honderd leerlingen van de lagere scholen hebben zich opgegeven voor de jeugdschaatsreis naar het ijsstadi on in sportpark „De Vliert" in 's Hertogenbosch. Minstens acht tou ringcars zullen deze herfstvakantie nodig zijn om de enthousiaste schaatsjeugd naar Den Bosch te rij den. Het bestuur van de Vlaardingse IJsclub heeft de leiding van deze schaatsreis in handen gesteld van de heren P. de Jong, H, Spa en de da mes De Jong, Maat, Van der Marei en Gortplus wat assistenten. Afhan kelijk van de resultaten op het ijs en na overleg, "met onderwijzers, zal worden onderzócht of er mogelijkhe den zijn van de schaatsreizen een jaarlijks terugkerend evenement te maken.''- De jongelui, die nog niet in het bezit zijn van een deelnamebewijs, kunnen uitsluitend voor de woensdag of donderdag nog kaarten afhalen bij de volgende adressen: Joh. van Bin nenstraat 8 Schiedamseweg 170, js Gravenzandestraat 5, Köolmeesstraat 13 en bij De Viersprong aan de Van Beethovensingel hoek Parallelweg. Kosten: vier gulden. Nu blijkt dat de JaapEdenbaan toch zijn poorten voor' het publiek heeft opengesteld, wij het bestuur alsnog onderzoeken of bij jongens en meisjes van dertien tot en met vijf tien jaar -voldoende belangsteling bestaat voor een reis naar de Jaap Edenbaan op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober. Men kan zich aanmelden bij de heer W. B. de Jong, Eintho- venstraat 1, tel. 348895. Deelname kost vier gulden. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. tel. 267382. Klachten bezor ging: Jon. Grönefeld, Singel 93, Tel, 263538. ma. t/m vrijdag 18.M -19.3® en zaterdag 18 - 18 uur. Redactie Schiedam: K. M. van Houweiingen, Jullanalaan 84 c, tel. 265784, b.g.s. 115588, toest. 156. Alarmnummer politie: Tel. 264666. Alarm nummer luchtvervullltng en meldingen ge luidshinder: tel. 282626. Apotheek: Nieuw- land, Dr. W'itboutpleln 17, tel. 267532. VLAARDINGEN De Vlaardingse Raad voor Sport ea Recreatie heeft tijdens de maandagavond gehouden vergadering besloten de ontwerp-be- groting voor 1970 een gunstig advies mee te geven. Wel stelden verschel-' dene leden, dat de inbreng van de sportraad bij het totstandkomen van de ontwerpbegroting tc gering is ge weest. Voorzitter G. Walstra diende van repliek door te zéggen, dat de diverse secties hun wensenpakket eerder moe ten indienen. Op basis van, die wen sen wordt de ontwerp-begroting sa mengesteld. Dat dit deze keer nog niet op bevredigende wijze is gebeurd, wee t hij aan het onvoldoende samen spel tussen secties en dagelijks be stuur. De ontwerp-begroting kreeg vooral .kritiek te verduren van leden, die ook lid zijn van de gemeenteraad en dus wat langer met het „begrotingsbijltje" hebben gehakt. Onder meer had men graag gezien, dat het bedrag bestemd voor het onderhoud van sportvelden was verhoogd. Evenals voor dit jaar was dit bedrag voor 1970 geraamd op 4.000 per sportveld. Dat had wel wat hoger ge kund, luidde de mening. Het dagelijks bestuur antwoordde, dat het geraam- SCHIEDAM De exploitatie kosten van de boerderij Landvreugd, die binnenkort in gebruik wordt ge nomen ais wijkcentrum voor Groe- noord en Kethel komen voor reke ning van de gemeente Schiedam. Dit blijkt uit een raadsstuk dat B, en W. aan de leden van de gemeenteraad voorleggen. B. en W. schrijven dat het een winst wordt geacht als 'de wijkbewo ners zelf worden betrokken bij de uitgroei van Groenoord tot een plaatselijke gemeenschap. Het wordt ook gewaardeerd dat een aantal be langstellenden bereid is het welzijn van de wijkbewoners te bevorderen door deze boerderij in te richten. Het ligt in de lijn der verwachting dat de exploitatie van „Landvreugd" niet winstgevend zal zijn. Volgens een overzicht zal bij een jaarbudget van ongeveer ƒ30.000 een tekort van 6000 ontstaan. In de voorlopige "be groting is overigens een bedrag van 10.000 per jaar opgenomen als huur aan de gemeente Schiedam. Volgens de verordening zal de be heerscommissie van de boerderij bestaan uit zeven leden, te weten één lid van bet college en zes leden als vertegenwoordigers van de organisa ties die belang hebben bij het ge bruik van dit wijkcentrum. Deze be heerscommissie zal de exploitatie en het feitelijke beheer van de boerderij gaan voeren. Op het ogenblik wordt de laatste hand aan de inrichting gelegd. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de boerderij begin november in ge bruik zal worden genomen. SCHIEDAM Er is ingebroken in een bouwkeet van de NV Karijema aan de Strickledeweg. Uit de gereed schapskist is enig materiaal ont vreemd. Ook de kantine van de vv. Ursus in het sportpark „Harga" kreeg be zoek. Daar is etenswaar en limonade weggehaald. Tenslotte deed de 30-ja- rige chauffeur P. J. J. aangifte dat uit zijn vrachtauto, die geparkeerd stond aan de Nieuwe Mathenesser- straat, slaapzakken en gereedschap is gestolen. de bedrag voldoende was, omdat niet elk sportterrein voor 4000 behoeft te worden opgeknapt. Het bedrag dat overblijft kan worden gebruikt voor het verbeteren van andere velden die nodig aan een onderhoudsbeurt toe zijn. De heer Jac. van der Linden noem de de ontwerp-Degroting „oppervlak kig" en het beleidsplan „nevelig". Naar aanleiding van vragen over het recreatiegebied ten westen van Vlaar dingen, antwoordde voorzitter Wal stra, dat een gedetailleerd plan nog niet kan "worden opgesteld, omdat de werkgroep nog niet klaar is met het onderzoeken van technische proble men als grondwaterstand en bodem gesteldheid. De heer M. Hoogerwaard bracht de activiteiten rond de viering van het zevende eeuwfeest van de stad Vlaar dingen ter sprake. Hij vroeg zich af of nu al contact moet worden opge nomen met landelijke organisaties voor het houden van grote sporteve-. nementen. Deze zaak heeft de aan dacht van het dagelijks bestuur van de sportraad. J -""-F IpfpaS (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN -De Dr. Plesmanschool aan de Ambonlaan is her schapen in een universiteitskliniek, waar een sterke ziekenhuislucht hangt. Maandagavond is namelijk een begin gemaakt met het zogenaam de Cara-onderzoek naar de oorzaken van chronische luchtwegaan doeningen, zoals astma en chronische bronchitus. Ongeveer tweeduizend Vlaardingers van vijftien tot veertig jaar heb ben vorige week een oproep ontvangen met het verzoek aan dit onder zoek mee te werken. De eerste proefpersonen onderwierpen zich gisteravond aan tal van allergische- en ademhalingsproeven. De klaslokalen staan vol met medische apparatuur en tot en met vrijdag is een team van ongeveer zestig artsen, medische studenten en analisten van universiteitsklinieken voor longziekten in Groningen en Utrecht aktief om de paar duizend Vlaardingers zo snel mogelijk te onderzoeken. Ook een röntgenteam van de stichting Tuberove verleent medewer king. De resultaten van het onderzoek zullen worden vergeleken met de gegevens, die een dergelijk bevolkingsonderzoek in de plattelandsgemeen te Vlagtwedde (Groningen) heeft opgeleverd. Conclusies zullen worden uitgewisseld met andere landen, waar men ook speurt naar de tot op he den onbekende factoren, die chronische luchtwegaandoeningen veroor zaken. SCHIEDAM Door de ontwikke ling van de piaats van de sport in onze maatschappij is ook de bete kenis van de Schiedamse Sportraad gewijzigd, aldus B. en \V. in een uit voerig voorstel aan de gemeenteraad Ontmoetingen met vriendenmet zakenrelaties of «an fa- j I miliefaectje krijgan late extra plezierigs, fata 1 I onvergetelijksalsii afspreekt in Motel Gorin- I ehem. Befaamde wijnkelder en z6'n keuken] t Voor Uw auto altijd plaats. ROTONDE. AFRIT GÜRINCHEM TEL. 01830 - .5841 0 IMAASSIUUJS De Stichting „Jeugdba ten" houdt zaterdag 25 ofctober weer. een, fcotfie-har-avond In het gebouw president Steynstraat 2. „The Blue Delft Singers" zullen optreden. De avond begint om half acht. 0 MAASSLUIS Morgenavond, woensdag, wordt in de Grote Kerk een kerktelefoon/uitzending gehouden. Op het programma staat samenzang en een slui ting door dsf Jac.vvah Dijk uit Monster. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens opent woensdag 29 oktober, 's morgens om elf uur, de „Autosnack" aan dé Marathonweg 20. Deze kantine is speciaal bestemd voor automobilisten die onderweg een maaltijd willen nuttigen of een verfrissing wensen te 'gebruiken. De „Autosnack" wordt geëxploi teerd door de afdeling Rotterdam van de Volksbond tegen drankmisbruik. De kantine is gunstig gelegen aan de Marathonweg, vlakbij de afslag „Vlaardingen" van rijksweg 20. WEDGWOOD SCHIEDAM Ondanks felle te genstand heeft het volleybalteam van Juliana de zege aan het debuterende PVC uit Den Haag moeten laten. Hoewel Juliana snel wende aan het verrassende speltype van de Hage naars, kon PVC toch winnen, mede door enkele fouten van Juliana. Het eerste team van de Schiedamse vereniging speelt zaterdag tegen Del ta uit Zwijndrecht in de sportzaal van de "Willem de Zwijger-mavo. en uniek voor Vlaardingen en omstreken. Binnen enkele maanden is Hofstee ge heel omgeschakeld in een speciaalzaak voor Een verbouwing door bekwame interieur specialisten zal onze totale verkoop-oppervlakte omtoveren in de grootste woning-inrich ting-expositie van Vlaardingen. Een internationale keurcollectie meubelen en woningtextiel, samengebracht onder één dak op 2500 m2 om van „Uw huis Uw thuis" te maken. Maar nog even geduld a.u.b. U hoort nog meer van ons I tot vervanging van de uit 1958 date rende verordening door een nieuwe. Het ligt in de bedoeling de nieuwe verordening per 1 november a.s. te doen ingaan. Volgens de oude verordening lag de hoofdtaak van de Sportraad in het beheer van de gemeentelijke sportterreinen. Daarnaast kon de Sportraad ook andere werkzaamhe den worden opgedragen. Volgens het nieuwe voorstel wil men het werkter rein niet beperkt houden tot inciden tele opdrachten, maar deze verrui men tot de „behartiging van de be langen van de sport en lichamelijke oefening buiten schoolverband". In de praktijk betekent dit, dat de Sportraad-nieuwe-stijl naast het beheer van de sportvelden en accom modaties ook het gemeentebestuur uit eigen beweging of na verzoek, gaat adviseren over aanleg en beheer van sportvelden en andere accommo daties. Ten slotte wordt onder deze nieu we stijl gok gerekend het bevorderen van de sportbeoefening. Thans kunnen alleen bestuursleden van de SBLO in de Sportraad wor den benoemd. Van dit besluit wil men afstappen. Ook niet bestuursle den moeten kunnen worden be noemd, maar dan wel weer uitslui tend op voordracht van de SBLO, zo vinden B. en W. Ten slotte moet dan ook de gemeenteraad nog eens zijn fiat aan het voorstel te geven. De Sportraad-nieuwe-stijl komt er dan als volgt uit te zien: öe wet houder van sportzaken, lid-voorzit ter, vier raadsleden (geen leden van het college) en dan nog eens zes le den die door de SBLO worden voor gedragen. Een ambtenaar zal als se cretaris optreden. SCHIEDAM Verleden week is de jaarlijkse voorbereidingsvergade ring voor de jeugduitwisseling 1970 in Esslingen gehouden. Aanwez.g wa ren vertegenwoordigers uit Vienne (Frankrijk), Norrköping (Zweden), Udirte (Italië), Neath (Engeland) en Schiedam. Het voornaamste punt van bespre king was het vaststellen van de data van de uitwisselingen. Voor Schie dam kwam het volgende uit de bus: Van I tot 15 augustus worden de gasten uit Esslingen en Neath ontvan gen. De Schiedamse groepen zullen in deze steden te gast zijn van 18 juli tot 1 augustus. Er bestaat een mogelijkheid dat er ook nog een uitwisseling tussen Vien ne en Schiedam zal komen. De data hiervan zullen dan gelijkluidend zijn met het ontvangen en uitzenden naar de andere steden. SCHIEDAM e- De negen maanden oude Evarina Langbroek is gisteren voor onderzoek in het Gemeente-zie kenhuis opgenomen nadat zij op het Rotterdams Centraal station uit haar kinderwagen was gevallen. Het ongeluk gebeurde toen haar moeder met behulp van een conduc teur de wagen de metrotrap afdroeg. Ogenschijnlijk had het kind letsel opgelopen. 5É v-.. ,f;jg f:™.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1