Misschien verplicht stellen Plastic huisvuilzak doet het in Ylaardingen goed Dringend verzoek van zwemclub om geld Van De Hoek tot laardingen Na 38 actieve jaren A. M. Schoof gehuldigd bij vertrek uit S'dam AGENDA Akkoord, maar dan met rente, bij de ABN 4Va% 5% 5V2% 6% 7% Algemene Bank Nederlam I i il m :4 a 1 Ui m GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN Veertig lialve liters in kwart eeuw Offers ivorden te zwaar Openingstijden gemeentemuseum Burgerlijke stand Zangfestival in Magnaliakerk fwf ■i G. P. VAN DAALEN Jr. ,Ui! Bejaarde vrouw op zebra aangereden wm Jeugdsparen met de Zilvervloot: 5% U bent welkom bij de li m il JggBsSaaHffla^aaaaBB VL AARD INGEN De plastic huisvuilzak is in opmars. Steeds meer huisvrouwen geven de voorkeur aan dit lichte mate riaal boven de zware met&len vuilnisemmer. In andere steden wordt overwogen het gebruik van de plastic huisvuilzak ver plicht te stellen en ook Vlaar dingen volgt deze ontwikkeling op de voet. LUXE UNIFORM - - Vlaardingen sciiï iii en da gelijkt GEMEENTE SCHIEDAM P Oil T GELOTE NUMMERS: 41 a iidii 1)43 115.9 Spaarboekje/Spaarrekening Direct beschikbaar 2J5CO,— een maand opzegging voor hogere bedragen Spaardeposito Drie maanden opzegging Spaardeposilo Zes maanden opzegging Spaardeposito Twaalf maanden opzegging Spaardeposito Twee jaren vast Zo'n hoge rente is goed spaamieuws. Profiteer daarvan! :i§ Vil Uil fï'f JÉ li Vil ;1§ Jl Vraag map met belangrijk docu- mentatie-materiaal over wasautomaten met vergelijkende prijslijst. Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuze bepalen. J ontvangt deze documentatie- rcae GEHEEL GRATIS ik ontvang gaarne gratis map documentatie wasautomaten. naam adres plaats R Schrijf op uw enveloppe „MODERN" antwoordnummer: 1938 Rotterdam. Geen postzegel opplakken. iHlCWWimMIHMB HOE KVAN HOLLAND Het ïiode Kruis hoeft dinsdagavond do C. A. van Leeuwen, die een w-art eeuw voorzitter is van dc eïen lang bestaan-de afdeling Maas- Stó—MaaslandHoek van Hol land, gehuldigd omdat Hij veertig maai bloed heeft afgestaan. Toen hij dinsdag voor de 4lste seèr zijn bijdrage kwam brengen,, tree® hij van de heer K. Schuts, inspecteur van de bloedtransfusie dienst. de gouden draagspeld van d«e dienst, een aantal jaarspeld- jes, een sigarettenkoker en een boe- tenbon. Teamleidster mejuffrouw Vielrooy bdrok afdelingssecretaresse me vrouw Vroonbout in de hulde omdat zij al die jaren de heer Van Leeu wen heeft bijgestaan. Honderd drieënzestig donors ston den bloed af. (Van een onzer verslaggevers) Hp gemeentelijke reinigingsdienst is bijzonder gebaat bij de plastic zak ken. die netjes dichtgebonden zonder meer in de vuilniswagen kunnen wor den gegooid. Een emmer moet ge leegd worden en op zfjn plaats terug gezet. Dat kost tijd. Vandaar dat een half jaar geioden in Viaardïngcn de plastic zak is geïntroduceerd. De zakker, worden, huis-aan-huis verkocht door de melkleveranciers. Hoewel nauwelijks reclame voor de plastic zak is gemaakt, behalve met de op de huisvuilauto's aangebrachte slagzin „Met de piastic zak meer ge mak", gaat de verkoop vlot. De nieu we methode van huisvuilafvoer biedt zoveel in het oog springende voorde len, dat de reinigingsdienst reclame overbodig acht. „Dc plastic huisvuilzak verkoopt zichzelf," aldus directeur ir. J. G. Gerritze van het bedrijf Gemeente werken. Per week worden 'gemiddeld 6500 huisvuiizakken via de melkslij- ters afgenomen, hetgeen betekent, dat ongeveer vijftien procent van de Vlaardingse gezinnen zich de luxe van deze nieuwe methode permit teert. De voordelen van het gebruik van de plastic zak zijn zo groot, dat di verse steden overwegen dit gebruik verplicht te stellen met ingang van volgend jaar. Andere steden zijn hier toe reeds overgegaan in combinatie met het een keer per week ophalen van huisvuil. Wanneer deze proef in andere ste den slaagt, zal ook Vlaardingen niet achterblijven. In andere steden kan de uniforme toepassing van de plastic zak zelfs leiden tot verlaging van de huisvuilbelasting. In Vlaardingen zal dat niet zo gauw gebeuren omdat, ondanks de verhoging van de tarie ven van twaalf tot achttien gulden per jaar met ingang van 1970, de huisvuilbelasting in vergelijking met andere steden nog vrij laag is. Naast de van gemeentewege in om-, loop gebrachte huisvuiizakken, zijn andere plastic zakken in de handel "\Tooral voor de mensen van de reinigingsdienst is de plastic zak lichter en handzamer dan de metalen emmer. De plastic zak kan zonder meer in de laadbak worden gekieperd, terwijl de em mer altijd nog' op z'n plaats moet worden teruggezet. tegen dezelfde prijs. Deze zakken zijn echter veel dunner en kunnen ge makkelijker scheuren. De reinigings dienst adviseert daarom alleen zak ken van de melkslijters te kopen. Momenteel wordt gezocht naar een uniforme plastic zak. In verband hiermee is in Vlaardingen tot nog toe het gebruik van andere plastic zak ken oogluikend toegelaten. MAASSLUIS Nu de Stichting Maassluise Gemeenschap en het VW-kantoor in -het gildehuisje aan de Zuid-dijk een eigen onderkomen hebben, gekregen, heeft de raad van beheer van het gemeentemuseum ge meend de openingstijden van het mu seum te moeten wijzigen. Zoals bekend werd bij de openings tijden rekening gehouden met de in het museum gevestigde stichting en de VVV. Voorlopig tot en met 31 december 1970 zijn de openingstijden als volgt: maandag: de gehele dag gesoten; dinsdag: geopend van twee tot vijf uur en van zeven t.ot negen uur en woensdag tot en met zaterdag geo pend van twee tot vijf uur. SCHIEDAM Geboren: Johanna C d.v«, j. van der Meer en M. J. "Witberg,Patrick^ M z.v. L. M. van der Ploeg cn M. A. Caertman, Cindy A d.v. N. W. Herbig en P. "Lips, Johannes H L. z.v. H. L. Spooren A, P. M. .Rodenrijs. Elise d.v, P. van deifv Ende en M. C. J. A. Slee, Robert s J z.v.^ R. A. Hendriks en K. Salïay, Aaltje H CU d.v. H. Offenberg en W. Lugters, Igora P d.v. J. L. A. wolffers en R. H. J. van den Kam. Arina d.v. H. D. iMeuwerüuiizen-er A. J. van den Berg, Marielle d.v. C. vart Oosterom en I, de Waard, Slgrid H d.v. M, D. English en M. de Wit. Janet d.v. J. T* Visser en J. j. Muller,. Overleden: W. J. Sehutte, 75 echtg Kr', Winter. A, E. van Eekeren, 39 echtg. Wi t Dolk, R. van der Sluijs. 87 wed. G. van-v. "uijlen, D. Kok. 78, P. Roe Lus. 59, M. Brauning, 85 wed M. van Dijk. G. HÜ>- Buchinhoren, 78. SCHIEDAM Tal van Schiedam mers hebben gisteravond afscheid ge nomen van de Jteer A. M. Schoof, voorzitter van -de afdeling Schiedam van het Katholiek Ondernemers Ver bond die gaat verhuizen naar Nieuw Helvoet. Aangezien hij 38 jaar actief is geweest in zijn organisatie, werd hem in het café-restaurant Euro poort een receptie aangeboden. Dc heer Schoof is niet alleen be kend geworden door zijn voorzitters- schap van deze r.-k. organisatie, hij heeft ook aan de wieg gestaan van de Schiedamse Middenstandscentra- !e, die later Is opgegaan in de Schie- damse Handels- en Bedrijfsraad. De voorzitter van -deze ovc-rkoepe- I lende organisatie en bestuurslid van j liet R.K. Ondernemers Verbond, de heer J. Vredebregt, lichte de vele verdiensten van de heer Schoof toe. j Vooral in de moeilijke jaren van j Kaluuriijk PLATENBONNEN halen bij voor de Tweede Wereldoorlog toen. hij een steun en toeverlaat'was voor vele middenstanders die ip nood ver-, keerden. Bij. het .gouden jubileum in 1959 kwam de beloning door het toe kennen van een pauselijke onder scheiding. De Heer Schoof kreeg verder be kendheid door het mede organiseren van de St-Nicolaasoptochten en zijn werkzaam aandeel in de Schiedamse Gemeenschap, die hem verleden jaar de S.G.-penning van verdienste toe kende. Verder had de heer Schoof een werkzaam aandeel in het organiseren van tentoonstellingen en etalagewed strijden. In 1936 werd hij secretaris van het R.Ki Ondernemersverbond, terwijl hij in 1953 de voorzittersha mer kreeg overhandigd. Tijdens de receptie kreeg hij uit handen van de heer Vredebregt di verse geschenken, terwijl ook talrijke aanwezigen niet met lege handen kwamen. SCHIEDAM In een open brief aan de gemeenteraad heeft het be stuur van de Schiedamse Zwemclub financiële steun voor de zwemsport verzocht. Hoe de financiële steun moet worden verleend wordt niet in de brief vernield. B. cn W. stellen de raad voor deze brief in handen van het college te stelen voor een pre advies. In de brief, die is ondertekend door secretaris H. F. Rooderijs, stelt het bestuur van SZC dat de zwem en waterpolosport in Schiedam op een punt is gekomen waar serieuze twijfel aan de mogelijkheden van voortbestaan zich begint op te drin gen. De moeilijkheden üggen, zo gaat de brief verder, op het financiële vlak. De zwemsport krijgt geen di recte of indirecte subsidie en het ver zoek is dan ook de zwem- en polo- sport op de één of andere wijze, net als andere sporten, te laten delen in de overheidszorg voor de sport. Een actieve zwemmer zou nu per„ jaar 300 moeten opbrengen om zijn sport te kunnen bedrijven. Het gaat vooral om dc tarieven van hel Sportfondsenbad. waar het hele jaar door veel activiteiten van SZC worden gehouden. Van dit bad mag miet worden verwacht dat niet economische prijzen ln rekening wor den gebracht, maar deze prijzen zijn zo hoog, dat de zwemmers grote of fers moeten brengen. De ln het vooruitzicht gestelde prijsverhoging maakt, dat de kosten niet of nauwelijks kunnen worden verhaald op de zwemmers en polospe lers. Gesteld wordt dat nauwelijks vijf kilometer verder op, in de ge meente Vlaardingen, de zwemsport De heer J. Vredebregt overhan digt het echtpaar 'Schoof bloe men en geschenken bij hun. af scheid van Schiedam. SCHIEDAM Gezien de grote be langstelling van verleden jaar organi sed het Leger des -Heils zaterdag avond 1 november weer een zangfes- rival in de Magnalia Deikerk aan de Albardastraat. Medewerking verleent een groot -Mr, samengesteld uit het kerkkoor van de hervormde gemeente onder leiding van Jac. P, Bekkers, het Nieuwlandkoor onder leiding van G. van der Schoor en de zangbrigades van het Leger des Heils in Dordrecht en Schiedam, respectievelijk onder leiding van D. Ritman en-C. A. Sehe- i per. Verder werken mee het muziek korps van het Leger des Heils onder biding van A. Bijloo, de combo on eer leiding van Hans Maat en de tamboerijnbri-gade onder leiding van Vf. Weergang Klepke. Als speciale fiast treedt op het Heldria's Meisjes koor uit Den Haag onder leiding van Max Punt. 1 Kaarten zijn verkrijgbaar bij ma joor F.'Zuidema, Tuinlaan 30, Schie dam. Aanvang acht uur. Tï; V-' U V-V VLAARDINGEN Geboren: Johanna Adrlana.k d. v. A. Dijkshoorn en A. v. d. Clessen, JuLnnalnnn 17; Johanna Ludovlca. d v. J. T. Koetsenruijter en M. J. O. van Tienen. Kamcrl. Onnesstrnai 1S9; Geertruida Christina Fljke. d. v. A..»van Keulen en C. Vlaardingerbroek, Callenburgstraat 112; Jan ïrcderik.'z. v. J. de Wilt en M. W. Bonman, Trekkade 2. -Overleden: Jan Pols. 79 echtg. van T. de Meijer» Kwartellaan 28; Arendje Vink, 77. Frank van Borselensfraat 247; Jan Hendrik van Heek. 72 echtg. van S. Bcrkelanr. 'Wtardl Beekman singel 365. HOEK VAN HOLLAND Geboren: C. Sliep-Janzon, z. I.S hijkantoor Rotieninminer", i. Kerkstraat 82. tel. 2673112. Ilhiihtim iu Jdng: jou. GrüneCeld. singel 83, tel. 26; nia. t/m vrijdag 18.30-19.3U en zaterdag 19 uur. Redactie Schiedam: TL N\ Houwelingen, .Uillnnnlanri sic b-8'2. 115588. toe Alarmmiiniïier p< ffillfltner. lijf imri' MOTI Ml* jtiMii ulnjtnir |i( jlljj:; T«:l '.iMW IL i'HM liMir U Mi i^Ml1 li lUrit? zoi- ;ir»:iu. 18 - van Vïtil, li lM Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat op 15 oktober 196!) zijn uitgeloot 37 obligaties van 1UQ0.— van dë 3% obligatie-inning Schiedam 1899, oorspron kelijk groot 1.5ÖÖ.0D0.— cn inoinenieel jii'O rost f 75.000.—. U! lil !||1 i 15 7ójl i ia i ill 7 11-1-1 831 II56 145 677 117 fiihi hïis 13111 13112 H4t) De per 1 jan. 1008 aflosbaar gestelde obligaties nr's. 21!) en 488 zijn ruig niet Ier verzilvering aangeboden. Betaling geschiedt van 2 januari Ui "dl at jtietje lep kantore van de kassier der gemeerde BriticHuru. 11urtaiii. 15 ultlubm" illtil). wel indirect door de gemeente wordt gesteund, waardoor de'kosten 50 tot 60 procent lager zouden liggen. Dit maakt hét zwemmen in Vlaardingen aantrekkelijker dan in Schiedam. De brief eindigt met de verklaring dat na jaren van eigen offers de ver eniging aan het eind van de financië le kracht is. Geen sport kan floreren op basis van selfsupporting. SZC zegt ook dat als er geen hulp komt dc vereniging zijn geringe acti viteiten nog verder zal beperken, uit zal wijken naar een andere stad, of dat men overgaat iot een zomer vereni ging met uitsluitend activiteiten in tiet buitenwater. O- MAASLAND De uitslag van Ue on derlinge schietwedstrijden bij de SV Maasland is als volgt; A. Korpei 45, il. P. Hanemaaljer 47, H. Korpei 49. Vrije baan: A. Korpei 29. M. P. Hanemaa-ijer 29. H. Korpei 29. 0 MAASLAND Zaterdag om twee uur komen de leden van de Postzegelclub „Pos.it bijeen. Er zuilen 3ftkavelszegels worden geveild, waaronder 25 Nederlandse. 0 MAASLAND Evenals vorige jaren heeft de christelijke korfbalclub ODO de collecte gehouden voor het Prinses Bea- trixfonds. De opbrengst was 818,35, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. 0 MAASLAND De taleltennisclub NIO won zonder vee! moeite met 9—X van Der- oda 4. NIO 2 verl-oor met 6I van TGV 10. NIO 3 won met 64 met Van Drie! als meest, spectaculaire speler. 0 MAASLAND Dinsdag 28 oktober komt de-pas opgerichte fotoclub weer bij een In het Trefpunt. Beginnelingen zowel als gevorderden zijn nog hartelijk welkom. De vergadering Is om de'drie weken. Een grooL aantal leden, ook uit De Lier, Schi pluiden. Maassluis én Maasdijk heeft zich al opgegeven. 0 VLAARDINGEN Tot morgenavond kan men zich opgeven voor het sn-oekcon- eours, dat zaterdag in de tankval en zon-- dag in .park 't N'ieuwland-t wordt gehou den.. Opgaven bij de bestuursleden va-.-, de Vlaardingse Hengelaarsbond, per adres: Spechtlaan 251, de heer D. Berveling. SCHIEDAM Op zaterdag 1 no- vembei. is heer M. j. Geeratz 50 jaar in dienst van de Schiedamse vesti ging van de AMRO bank. Hij wordt op 3 november door zijn directie ge huldigd. De receptie wordt diezelfde dag van half vijf tot half zes gehou den in het bankgebouw aan de Ger- rit Verboonstraat. - HOEK VAK HOLLAND Op een zebra op de Harwichweg is de 72-ja rige mevrouw C. M. van Wijngaar den uit de Van Spilbergenstraat bij het oversteken aangereden door eer. vrachtauto. Met-schaafwonden en-in wendige kneuzingen is de vrouw naar het Johannes de Deo-ziekenhuif in Den Haag gebracht. 0 MAASLAND Van maandag 27 okto ber tot en met zaterdas 1 november wordt een collecte zehouden voor het geestelijk gehandicapte kind. ,,S's K'Ms Nèfp ".v ■t-fr '0 rXN fmt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1