Brandweerlieden worden persoonlijk gealarmeerd Ideeën over stadskern! Hoek van Holland nielf meer dan studie-object^ b Erasmus geëe compositie van Martin /I\oet Je Koren egman jr. Publiek mag zelf ontwerp aanwijzen Piket wordt voorzien van apparaatje „Page-boy" \joen ]fl< Thomor orgel/ Ridderkerk: geruisloze communicatie voor dienstdoende vuurbestrijders Vragen BP-leden over gevecht i jn Schouwburg CEBECÖSLOOT BOEKJAAR MET RECORDCIJFERS Burgerlijke stand m mi Geert verband met proefschrift van dr. ir. Niehüsener Omraoord sneller naar Molenlaan KllNSTMANIFESATTIE „VOORSTEL" VAN C '70 4 7^ k m ,Be»- 5 2 Jr, 2 a 20 Jr I foe 3 iren1 i*i a 2 A i an een onzer verslaggevers) PJDDERKERK De tijden van de dorpsomroeper zijn allang voorbij. Wie iets mee te delen heeft, maakt gebruik van de menigte van moderne communicatiemiddelen die hem ten dienste staan. Maar er zijn nog enkele uitzonderingen op. Een daarvan is de brandweer-alarmering die al jarenlang eigenlijk een achtergebleven gebied is. In heel veel gevallen wordt daarvoor het oude, beproefde middel: de brandweersirene gebruikt. Het is echter maar een stap verder dan de middeleeuwse alarmklok. TOONTJE Mouliin. Uw beste entree. PRECISIE ^BERBWES 76 RDAM TELEFOON 246587-188436 Ernstig nemen KmispJsin 53 Rottetdsm Volkladden AMBTELIJK •VN# ng ROTTERDAMMER W*. D MSiOm m der H ■««a en 'Sir Jt- S -. Jr. 1 fit SI tfiHoo khoiit Ukis l»Mj I en a en j if <n 111 Os 3 Zuid. I van en I G M g j t g Jr. a lot 20 is "e»a tuje, M a sn IS lit a c a HLa- j a j n *a i m A s a Mils M I A A WEDGWOOD PAGINA 3 DINSDAG 28 OKTOBER 1969. v. B nne, «ach; in C W e* W i M *>ra; i G Bax spe- m n- aa n- iw id ii- Ue i* m (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Twee leden der fractie van de Boerenpartij in de ge meenteraad, de heren A. J. Swaep en A Snoek hebben B. en W. vragen gesteld naar aanleiding van het ge vecht tussen twee acteurs van het jjRT en enkele studenten aan het einde van de voorstelling van het stuk „De Eenzame weg" op donder dagavond 23 oktober. Zij wijzen het college er op dat in de kranteberichten werd vermeld dat het de NRT - directie bij het begin der voorstelling reeds bekend was dat er wanordelijkheden zouden ontstaan. Ais dat zo is, vragen beide gp ers, zijn B. en W, dan niet van mening dat reeds op dat tijdstip maatregelen hadden moeten worden oenomen, zodat niet de acteurs ingrij pende maatregelen moesten nemen? Willen B. en W. bevorderen dat eventuele te verwachten moeilijkhe den de politie in kennis wordt ge steld, zo vragen zij tenslotte. Zoals gemeld, begonnen enkele jon gelui tijdens het slotapplaus van de voorstelling eieren naar de spelers te „ooien. Op de uitdaging „Kom eens hier als je durft" van acteur Pim Dikkers kwam niemand van de „ac tiegroep" naar voren. Daarop spron gen Dikkers, zijn collega's Peter Ary ans en Max Croiset met enkele leden van het technisch personeel de zaal in. Zij deelden enkele rake klappen uit, een reactie, die het verbouwereer de publiek tot luid en langdurig ap plaus bracht. BOTTERDAM De Nationale Coop. Aan- en Verkoopverenlelmt voor tand- en tuinbouw B-a. Cebeco heeft in het per 30 juni 1959 afgestoten boekjaar 196«-"(ts een omrei behaald van ruim j 869 miljoen. Ten opricht* van het vorige boekjaar be tekent dit een vooruitgang met j 30 mil joen. De in tonnen meetbare omzet steeg met bijna 100.900 ton tot 3.363,9*3 ton. Bel ie ouuretcijfess zijn de hoogste die tot nu toe door Cebeco behaald werden. De omzet van dc Cebeeo-groep, d.w.z. Cebeco. de leden- verenigingen en de deel nemingen. heeft In het verstrekn bok- Jaar ca. 1.5 miljard gulden bedragen. De linanciele resultaten, aldus een door Cebeco gedane mededeling, zijn bevredi gend geweest, na afschrijving van ƒ3.5 miljoen op de bezettingen en na aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelas ting resteert een bedrag van 3,6 miljoen (bestaande uit het exploitatie- overschot en de toevoeging aan het fonds voor prijs verschillen). Dit overschot maakt het mo gelijk om na de voorgeschreven statutaire reserveringen een uitkering te doen aan de ieden- coöperaties ten bedrage van ƒ1,5 miljoen. In de algemene vergadering van Cebeco. die op is december wordt gehouden, zal beslist worden over een voorst! tot statu tenwijziging en daarmee over een hervor ming van d organisatiestructuur van Ce beco en de aangeslopen regionale en plaat selijke coöperaties. Door het stichten van een afzonderlijke beteidscooperatie wil men die leden- coöperaties gelegenheid geven deel te hebben in een gezamenlijk beleid, dat zowel het werk van de leden- cooperatics als dat van Cebeco betreft. De algemene vergadering van vorig jaar heeft het bestuur met overgrote meerder heid uitgenodigd, met voorstellen in deze zin" te komen. Het bestuur acht het nu het eenvoudigst, aan de gewenste beleidseoop- eratie binnen het Cebeco- statuut vorm te geven. De directie van Cebeco stelt in haar verslag, dat organisatorische scheidslijnen tussen de onderdelen van de groep geen hindernis mogen vormen voor dc toepas sing van moderne middelen voor het b- beer van veelzijdige ondernemingen. Mei nam zal moeten kunnen worden gere kend op een vlotte doorstroming van gege vens, die voor de beleidsvorming, ZO-.', ei voor de groep als geheel als voor de onderdelen, nodig zijn. Er zijn natuurlijk betere middelen. Men kan een telefoon waarschuwings systeem toepassen. Dat heeft het voordeel dat niemand in de omge- van de brandweerkantinc ('s nachts!) wakker wordt geloeid, maar het kost veei meer tijd. Een telefoon- storing kan het oproepen bemoeilij ken, Beter is het om bij de brandweer lieden thuis een privé-alarmerings- bel te monteren. Maar de kabels daarvoor moeten worden aangelegd of gehuurd. Dat is vaak erg duur, of zoals in een deel van Ridderkerk onmogelijk. Bovendien is de brand weerman die een avondje van huis is bij vrienden, dan toch niet te berei ken De razendsnelle opkomst van mobi lofoons en hulpapparatuur heeft ech ter ook hiervoor een oplossing ge zorgd. Binnenkort zal Ridderkerk als eerste gemeente in de wijde omge ving met een alarmerings- en com municatienet. voor de brandweer wor den uitgerust. Het is uitgedokterd door brandweercommandant A. van Rij samen met Radio Holland te Am sterdam. Het bijzondere van dit net is niet dat het tevens gebruikt wordt voor de onderlinge communicatie. Porto foons (draagbare, draadloze telefoon toestellen zou men kunnen zeggen) worden a! bij veel brandweerkorpsen toegepast. Daardoor kunnen de brand weerlieden aan alle zijden van een brandend gebouw met elkaar, met de commandant en met de pompbedien de en eventueel met de kazerne con tact houden. brand roept men alle beschikbare manschappen op door met verschil len fluittonen alle ontvangers m wer king te stellen. Natuurlijk gaat men. de centrale- post van de brandweer ook gebrui ken voor onderlinge gesprekken. Er komen behalve deze post drie porto foons die meegenomen worden naar eike brand. Deze apparatuur, ook van Radio Goland, is evenais de zakontvangertjes reeds door de brandweer beproefd. Zelfs op afgelegen werven, in sche pen en daarbuiten, werkte de appara tuur goed. vandaar dat men In Rid derkerk met smart wacht op deze ingenieuze spullen. auet QCHETSTEKENING uit het proefschrift van dr. ir. W. L. Niehüsener. De heer Niehüsener zag Hoek van Holland als een woonkern, die een onderdeel is van een ring van kernen rond liet gehele gebied van de Nieuwe Waterweg. J?EN brandweerman heeft hel kleine zakantvangertje aan zijn uniform bevestigd. Waar hij ook paal of staat kan hij worden gealarmeerd en een boodschap ontvangen. ROTTERDAM Geboren: M J M Kroep-den Ouden d, H J E van Kooi-Stals d, E HoogendUk-Takkebos z, J War- naar-van der Meiide d, W Aguenau-van Tuijl d, S M de Jong-Remeus z M W van den Berg-Meijerd, E M D van Khee-Nan- ninga d, W Zondervan-Maater z, E Ter- loiiw-Nugteren z, J A P M L Kil-van Lierop z, T A Froix Gutlerrez-Versteeg z. 3 I.ass?erak-van der Linde d. J G Jonse- r.otter-Matssan d. AJ van der Kamp-van der Heeden d, J Engelberts-Palm z, B J Stein-Beekman z, A C de Jong-Van Bulek d, Y I Spoormaker-Etvers z, J P Boer- tien-PoIs z. A de Waard-Vcs z. A Rin- nool-vetveer z. L E van der Burgh-Esch- oach d, I Bos^Liebig z. L Heerebout-Kie viet z, p LEngelaan-Schreijer d, J de Ronde-Straver d, J M W Slingerland-de Bruijn Bijzonder is wei dat men binnen kort in staat zal zijn precies die brand wachten te alarmeren, die dienst hebben zonder dat dat opvalt. Er wordt geen hele wijk meer wakker door een jankende sirene. Alleen de man die men hebben moet wordt ge wekt of gewaarschuwd door een fluit- toontje. Hij drukt een knopje m en hij hoort (waar hij ook is) zijn brand of hulpopdracht. Het geheim van deze persoonlijke alarmering is de zogenaamde „pa geboy" een vierkant, draadloos ont- vangertje dat zo klein is dat het mak kelijk in een overhemdzak of aan een colbertjasje kan worden gedipt. Bij de brandweerman thuis staat het fn een standaardje, waarbij tevens de ingebouwde batterij wordt opgela den. Gaat hij naar kennissen in de ge meente, naar het sportpark of rijdt hij zo maar wat rond in zijn auto of op de fiets, dan steekt hij het ontvan- gertje ter grootte van vier lucifer doosjes bij zich. voor excellente mode T\E zend- en c0deringsa.9pa.ro- tuur waar de brandweer mat smart op zit te wachten. ,jütil"- alarm wordt dan mogelijk en ook kan men de brandbestrijding ef fectiever aanpakken omdat tus sen brandweerkazerne, com mandant efi manschappen via portofoons contact mogelijk wordt. onopvallend opvallend Het ontvangertje is een vinding van het Amerikaanse bedrijf Motoro- j la, dat er in slaagde de antenne van j het apparaatje niet meer te laten j uitsteken, maar m te bouwen. Het is I natuurlijk wel precisieapparatuur. I Het kleine kastje dat 'ontvansst ga- j randeert tot op zo'n tien kilometer afstand van de brandweerkantine, kost ongeveer 1500. De Ridder- j kerkse brandweer heeft er acht van besteld. Daarmee zullen straks de acht mannen die dienst (oftewel pi ket in brandwaehttermen) hebben worden uitgerust, dan overhandigt hij de „pageboy" aan een collega. Iedereen is voortaan te bereiken, ook op zijn werk of op zijn slaapkamer, al heeft hij geen telefoon. Natuurlijk is het de bedoeling dat iedere brandwacht er op den duur een krijgt. Maar de kosten daaraan verbonden lopen nogal op met een groot -brandweerkorps. Dankzij een slot" in elk ontvangertje kan men dan toch voorkomen dat bij een piepklein brandje veertig brandweer lieden zich tegelijk in uniform ko men steken. In elke „Motorola- boy" namelijk laat zich een ander „slot" inbouwen. Dat „slot" wordt bediend vanuit de brandweerkazerne of het politiebu reau waar men de apparatuur in Rid derkerk opsteld. Is er een kleine brand dan zendt men een fluittoon uit, die slechts het „toonslot" van zes of acht ontvanger- tjes opent. Bij een omvangrijke langenhorst 253 - r'dam-z.wijk vrijdagsavonds tot 9 uur VisserijberJcht Vlaardtngen. VLAARJDINGEN 28 OKTOBER AAK- VOER: VL 112 met 502 kantjes en 10 kan tjes makreel. PRIJZEN: Volle haring ƒ99 110, steurharing 89 190, makreel f50. ROTTERDAM Het gisteravond in de Grote Doelenzaal door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Jean Foumet voor het eerst uitgevoerde „Erasmi Monu- mentum" is een gelukwens waard aan de componist Frank Martin en aan de opdrachtgeefster, de Rotterdamse Kunststichting. Maar al te vaak is in muziek, die op bestelling is geschreven, meer de transpiratie dan de inspiratie te horen, zodat voor de toehoorder het genoegen er al spoedig af is. Maar de, zeer velen, die op uitnodiging van het Gemeentebestuur in De Doelen bijeen waren, hebben geboeid naar de drie delen van dit werk geluisterd. Het eerste met de orgelpartij, die het denken symboliseert, dat on danks wat er om de denker heen gebeurt rustig doorgaat, wat de bij naam van Erasmus, „Homo pro se", de mens alleen met zichzelf, als titel van dit deel rechtvaardigt; het tweede, dat „De lof der zotheid" in een uit bundige klankenpracht vol humor laat horen, waarin het orgel met een draaiorgelachtig wijsje de zotheid vertegenwoordigt; het derde, „Aan klacht van de vrede", waarin een orgelkoraal de verde te midden van het oorlogsgeweld laat horen, de vre de, die het uiteindelijk in een enorm fortissimo wint Het werk oogstte een geestdriftige ovatie, waarvoor de componist op het fraai versierde podium kwam danken terwijl hij Jean Fournet, het orkest en organist Arie J. Keijzer terecht i de huldiging betrok, want er w _is prachtig gemusiceerd. Het concert werd geopend met Ro-' bert Schumanns „Symfonie no. 4 in d, op. 120", waarin het koper uitste kend werk deed en de verzadigde klank van de strijkinstrumenten op viel. Na de pauze klonk de Suite voor orkest „Pelléas et Mélissande" van Gabriel Fauré uitermate verfijnd met sublieme fluit- en hob'osoli, en de de kleurrijke, door grote afwisseling van zangerigheid en ritmiek intens boeiende Tweede suite uit „Bacchus et Ariane" van Albert Roussel werd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „In het kader van interne studies binnen de dienst van stadsnotwikkeling is natuurlijk gesproken over moge lijkheden, welke Hoek van Hol land zou kunnen bieden. Een onzer stedebouwkundigen heeft notities gemaakt daarover en ook een schets op papier gezet." „Maar dergelijke ambtelijke noti ties houden beslist nog geen project van de dienst van stadsontwikkeling in en er is zeker geen rapport van de dienst aan B. en W. over deze mate rie in voorgereiding". Aldus de direc teur van de dienst van stadsontwik keling. ir. B. Fokkinga. De heer Fokkinga beantwoordde m:t deze mededeling een vraag van ons betreffende een aantal uitlatin gen van de heer P. A. Kruijk, ge meenteraadslid voor de KVP van Naak!wijk. In een vergadering van de KVP-afdeling De Lier had de heer Kruijk meegedeeld dat er een plan zou zijn gelanceerd om even ten noordoosten van Hoek van Holland een stad te bouwen voor zestigdui zend tot tachtigduizend inwoners. De bedoeling van deze nieuwe sa tellietstad zou zijn het verschaffen van huisvesting aan werknemers in op de Maasvlakte te vestigen in dustrieën. Die stad zou, aldus de heer Kruijk, voornamelijk op Rotterdams grond gebied in Hoek van Holland komen te liggen, maar zij zou ook een deel van "het gebied van de gemeente 's-Gravenzande opeisen. En de heer Kruijk verzette zichJ in zijn uiteenzettingen _al bij voorbaat scherp tegen wat hij aanduidde als „een nieuwe Rotterdamse aanslag op de tuin van Europa". Op onze vraag, of deze idee wel licht iets zou kunnen hebben te ma ken met het plan-Niehüsener ant woordde de heer Fokkinga: „Beslist niet. Het plan-Niehüsener is een geheel particulier project. Daarmee 'heeft de dienst van stadsontwikkeling niets uitstaande". Zoals bekend is dr. ir. W. L. Niehüsener, indertijd stedebouwUun- aige bij de dienst van stadsontwikke ling van Rotterdam, deze zomer ge promoveerd op een proefschrift geti teld „Stadscentra in de regio Rotter dam-Europoort," Daarin schetste hij een ontwikke ling in de omgeving van Rotterdam als een brede strook woonkernen rond het gebied van de Nieuwe Wa terweg. In zijn proefschrift beschreef dr. Niehüsener Hoek van Holland als een L-vormig woongebied met een zee bad van mondiale allure dat onder- ROTTERDAM Met ingang van heden wordt in de dienst van buslijn 35 een aantal verkorte ritten gemaakt tussen Ommoord (halte Bjömsonweg bij Hemingwaypiaats) en de Molen laan (Burg. F. H. van Kempensingel) en omgekeerd. De verkorte ritten worden gereden van maandag tot en met vrijdag, in de ochtendspits van Ommoord naar de Molenlaan en in de avondspits van de Molenlaan naar Ommoord. Vertrektijden: Van Ommoord: 7.07, 7 22, 7.37, 7.52, 8.07 en 8.22 uur. Van Molenlaan: 16.39, 16.54, 17.09, 17.24, 17.39 en 17,54 uur. een briljant slot van dit concert. Het publiek uitte na afloop zijn bewonde ring met een minuten durende ovatie. G. M. Derspant Luister bij ons naar de unieke klankkleur, dc vaste toonkwaliteit van 'n Thomas orgel. Dat is pas muziek! Maar ookdat is techniek. Kies uit veertien verschillende orgels van het merk dat favoriet is in de V.S. Thomas. Vanaf f 1.065,-, f 1.573,-, f2.195,- en f2,595,-. Vraag Color-Glo demonstratie Uniek systeem voor beginners met aan wijzingen via verlichte toetsen. Ie Muziekboek gratis. daar zit techniek in Enbncf RettsnlainwoHiBWiag i fe (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het publiek zal mogen bepalen welke kunst werken, projecten, maquettes, modellen, tekeningen e.d. de herinnering aan de manifestatie Communicatie '70 levend zullen houden. Men kan aanwijzen welk ontwerp zal worden uitge voerd. Wwn werkgroep van C'70 bestaan de uit nr. Ton Frenken (organisator van de Jeroen Boschtentoonstelling), mevrouw dr, ,R, Hammacher, prof. mr. P. Sandersl hr. W. Sandberg en architect H. D. Bakker, heeft een plan opgesteld dat afwijkt van de gebruikelijke expositie op het Schouwburgplein of ergens anders. Aan 27 Nederlandse en Belgische beeldende kunstenaars is ongeveer een maand geleden gevraagd een ontwerp te maken dat ze per 1 de cember moeten indienen. Dit ontwerp moet dienen om de leefbaarheid van de stad te verhogen, een kunstwerk dus in de openlucht in een echte ste delijke situatie. Dan zullen er een aantal van die ontwerpen verder worden uitge werkt Dit alles is clan gedurende vijf maanden C'70 op het Schouwburg plein te zien. Het publiek zal er door middel van spontane reacties die op de band worden opgenomen, door enquêtes, door interviews die naar de motiva ties vragen, zijn mening over mogen zejggen. Ook van de onderwijs kant wil men zo de communicatie tussen de eigentijdse kunstenaars en het 'grote publiek 'bevorderen. Enkele projecten zullen dan wor den uitgevoerd en bijvoorbeeld op plein geplaatst worden. Dit alles als de gemeentelijke instanties met de voorstellen akkoord gaan. Deze manifestatie die „Voorstel" heet, gaat tussen de 200.000 en ƒ500.000 'kosten. Het eerste bedrag voteert C'70 zelf, het tweede deel hoopt het bestuur uit andere fondsen te bekostigen. De kunstenaars krijgen elk een eerste bedrag van 1500 voor hun ontwerp. Daarna zal het geld worden besteed aan. het opstellen en begeleiden van de ontwerpen en later uitvoeren van een of meer ontwerpen zelf. Zo krijgt ook Rotterdam de kunst die hij verdient. C'70 wil hef publiek ernstig nemen ook als het gaat om de zaken van artistieke waarde. De kunstenaars die werden aange zocht zijn niet uit het bekende muse ale en galerie-rijtje afkomstig. Het zijn juist mensen die vaak hebben gezegd dat ze rechtstreeks in contact met het publiek willen komen. Zo wordt C'70 ook nog een test-case voor een bepaalde kunststroming die naar buiten wil te genover de andere die 'binnenskamers wil blijven. Er prijken namen op de lijst van aangezochte kunstenaars zo- ais van de pop-artman Woody van Amen, de plastickunstenaar Jan van Munster en diens voorganger Ma- thieu Ficheroux, de ruimtevaartpro- jectenmaker Tony Burgering en de ikoele neo-realist Wim Gijzen, allen, uit Rotterdam. Maar ook Vic Gentils, de man die alles met piano-onderde len kan, Wim Schippers met zijn fan tastische, gigantische projecten, Carel Visser met zijn metaalstrips in sta pelvorm, de Belg Eugène Terwindt die inspiratie zoekt in het landschap zelf, de koele kunstenaars Hans Koetsier en Peter Struyeken, Tajiri de man die het in organische en dier lijke vormen zoekt, vormen samen een bonte staalkaart die een boeiend beeld van eigentijdse kunst, bruik baar in relatie met de omgeving, kunnen bieden. Het ligt voor de hand dat de grote „reactierol" door hef publiek wel vol- •geklad zal worden en dat diverse voorstellen het nodige stof zullen doen opwaaien. Maar daar gaat het de initiatiefne mer en organisator Ton Frenken nu net om: kunst in contact brengen met publiek en bet publiek tof keuzebe- paler te maken. „Wat er uit komt? Niemand weet het, niemand kan ook zeker stellen dat moderne kunst en publiek elkaar vijanden rijn. Als het al zo is, moet ook dat er uitkomen. Het is zelfs mogelijk dat men in wijkverband met aanvragen, sug gesties komt, dat men kunstenaars interesseert voor een bepaalde situa tie. deei zou moeten zijn van een ketting" van steden die gezamenlijk een stads-regionale metropool zouden moeten vormen. „De mededelingen van de heer Kruijk betreffen ambtelijk studiema teriaal". zei ir. Fokkinga, „zoals er zoveel ambtelijk studiemateriaal is over allerlei zaken in en rond Rotter dam. Het verrichten van dergelijke studies behoort uiteraard tot de taak van de aan de dienst van stadsont wikkeling verbonden stedebouwkun digen. Maar dat dergelijke studies worden gedaan wil helemaal niet zeggen, dat die studies bases zijn voor reële projecten. Er is over Hoek van Holland ook ambtelijk studiemateriaal dat tot heel andere uitkomsten leidt. En bet is uiteraard niet de bedoeling dat dergelijke interne studies in de open baarheid komen." SOUOStSiHS5iaa-ROT3ïSBM«.m.11»87».l3JI<m „JEUGD is in", aardige slagsjrf, maar ik heb hem (geloof ik) niet zelf verzonnen. Ik gebruik de slogfeVt toch maar om eens wat over jeugd zaken te babbelen. Naar aanleiditjg van het verschijnen van -de „Raadskoerant", een blad van de. Rotterdamse Raad1 voor Jeugd en Jongeren. Een instantie, die mVfiri dat hoef ik eigenlijk niet toe te lich ten veel doet met en voor jeftgd van de „oudere" leeftijdsgroepen. Die „Raadskoerant" dan volgt ©an gestencild mededelingenblad op. ©it is een gedrukte uitgave, groot ten met duidelijke letters. Omdat "de jeugd zo kritisch is mag ik ook wél met 'kritiek beginnen. Ik vind najtrgj* Üjk de titel „Raadskoerant" nietjzo erg sprekend. In het inleidend, tekstje onder de kop staat echter, dat 'het geheel op vorm en inhoud zal worden 'bekeken na drie num- mers. Iets over die inhoud: Het blad ziet er „hip" uit als dat nog een mo dern woord is. Karei Rampaaëiï1 schreef over „Wondt de jeugd findifjj cieei uitgebuit", een artikel dat o.a. handelt ,over .de r commercie, die,,in verschijnselen als „underground" «en de behoefte der jeugd aan „nieuwig heden" uiteraard een welkom afzet gebied ziaC Een nieuwtje is de aankondiging, van het begin-met, „De Praetpleck" van de RRJJ, donderdag 6 novem ber in het gebouw Saftlevenstr&at - 40b, om 20 uur. Iedere drie weken,- steeds op dondeitdagavond, zal ,dez§' gelegenheid tot praten (en consunrej; ren) in een daartoe ingerichte kefe, der. Later hoopt men deze kelder elke avond- te kunnen openstellen. -.t Wat het moet worden? Het blad zegt er dit van: Een broedplaats, waar verbaal duidelijk kan worden, wat praktisch gedaan moet wordeg, opdat al wie jong is zich in deze - stad wèl zal kunnen gevoelen". „C" li H COLLEGA Frans v.d. Heijden schrijft ov.er de „Speeltuinaffai- re", de moeilijkheden, in het Rotter damse Middellandkwartier, waar een controverse ontstond tussen be woners, die ijverden voor een speel tuin, daarin ook slaagden, maar door optreden van gemeentezijde werden gedwarsboomd, zodat ze er de bijl bij neerlegden- en het meentebestuur dat deze -mens an geen alternatief bood. Een minidrama eigenlijk, waaruit weer eens blijkt dat het particulier initiatief vaak doodloopt op een muur van ambtelijk formalisme. Geconcludeerd wordt dan ook: „met dit soort nare aangelegenheden 'zïd men nooit tot een werkelijk wsri- zijnsklimaat kunnen komen wajf^. neer niet snel gaat blijken dat hek gehele gemeentebestuur en hef^T ambtelijk apparaat volledig ten dienst staat van de burgerij". Ó-ti, Natuurlijk staat er in het blad iets over het boetiek- en jongerencen trum „De Tempel", in de voormlaige Josephkerk. Ik zwijg daar verder ■maar over, omdat onlangs uit een groot artikel in onze krant ook tBel* is gebleken, dat dit organisatorisch nog een zeer onduidelijke zaak ,js. De kwestie of de studentenmensajs mogelijk voor algemeen gebnyk kunnen worden opengesteld wordt aangesneden in een ander artikel van Karei Rampaard. tm Tal van mededelingen en het da gelijks bestuur van de RRJJ vullen de een na laatste pagina bijna ge heel. En de kleurige achterpagina wordt verlucht met een foto -s«pj de verbrande zolderruimten der Sor cialistisch Jeugd aan de Gaffelde warsstraat besteed 'aan -tele „Grceinota". In die nota is b#«dog|d - de vraag naar ruimte voor de jeugd te inventariseren. Met die rukmte staat het niet zo best, dat mag wel algemeen bekend heten. Maar het ziet er op het ogen blik naar uit dat o.a. door middel van het oprichten van diverse tref centra e.d. de situatie iets gunstiger zal worden. MMissehien is het wëL zo dat het klimaat voor jeugdacti>Yj- teitentendeert naar verbetering. Medt om dat te signaleren heb ik aandcaht besteed aan dit blad, dal er overigens goed uitziet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1