0 0 Kwestie „Liesveldjengd" opnieuw aan de orde (I Begroting Maassluis: STIJGENDE LASTEN BELASTING HOGER ra Geslaagden met twen Semi-gemeentelijke GD primeur voor Maassluis zich m presenteren sporthal if JlMhuis blijft nog open AGENDA Mr. Van Riel opende expositie Maasland moet groene oase blijven Toon in brief van diereiibeschermers was onaangenaai I B. én W. wïï feügd niet over een kam scheren GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN Prof, Verrijn Stuart (76) overleden Kan brillant groeien: Reconstructie van Zuidbuurt gaat door B. en W. tot gemeenteraad: Él efiuis oj Wtfacute dametèfedtkg Baldadig Begrip heetman si Ui (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester en wethouders hebben bij zonder genuanceerd gereageerd op de klachten van de heer A. Lagrand en andere Liesveldbewoners over de zogenaamde Lies veld) eugd, die volgens een groot aantal bewoners en winkeliers het winkelplein tiranniseert. De brief van de Liesveldbewoners, eind juli aan de gemeenteraad verzonden, bleef niet zonder gevolgen. De jeugdvoelde zich in haar eer aangetast en begon een tegenaktie, die uitmondde in demonstraties voor een eigen sociëteit. Het politie toezicht werd Verscherpt en in de gemeenteraad gaf de brief aan leiding tot felle discussies. (Van een onzer verslaggevers) JfkASSLUIS Met een gezet afwegen van de lasten het daarvan te verwachten oor de gemeenschap ener- en met het treffen van jÊatregelen tot vermeerdering an de inkomsten (de plaatse lijke belastingen gaan omhoog) anderzijds hebben B en W van' Maassluis de gemeenteraad voor opnieuw een zgn. „sluitende begroting" kunnen aanbieden. Op langer termijn bezien is het.be- r leid; erop gericht een evenwich- tge begrotingspositie te hand- laven. TARIEVEN HOGE RENTEN Natuurlijk PLATENBQNNEN halen bij G. P. van Daalen Jr. - -•«.* Sg VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. wensen onder geen beding be trokken te worden in het con flict tussen de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de heren F. Boer, S. Ph. A. Jungeriue, A. van Heest en J. P. Kranendonk. B. en W. willen.de resultaten af wachten van hel, proces, dat de landelijke vereniging tegen de Vlaardingse dierenbeschermers heeft aangespannen.. Verwacht wordt, dat in de loop v/in vol gend jaar uitspraak wórdt ge daan. u vindt het bij stal -I -Ül '.ill ill ■111 ui gfii kg Ml tUl ui I «c b'ÓTTERDAMMER LAMA CURLS 100% pure ALPACA PILE SCHIIOAMStWEG 571 Pagina 5 2 A WOENSDAG 29 OKTOBER 1969 De gemeenteraad besloot de brief van de Liesveldbewoners in banden van B. en W. te stellen ons advies cn dit college heeft zich de afgelo pen drie maanden over de situatie beraden. B. en W. willen zich be perken tot de in de brief vermelde aspecten, en in een afzonderlijk voor stel ingaan op de resultaten van hun gesprek met de Liesveldjeugd over een eigen ontmoetingscentrum. B. en W. kunnen meevoelen met de bewoners, die zich door misdragingen van bepaalde jongelui geïrriteerd voelen. „Maar," voegen zij hieraair toe, „de andere partij, gevormd door -jonge mensen met goede wil, kan zich eveneens gekwetst voelen. Met enige nadruk willen wij stellen, dat en re- ■rg ;cn tel M. 'an A ik; T. >en J, ll iS M. Ic- J. M. Bij de opzet van de begroting, waarvan het totaal aan inkomsten en oiigaven een bedrag van ƒ39,139.000 omvat (voor 19G9 31.300.000), is ge rekend op een aanvullende uitkering van-bet Gemeentefonds op grond van dep verfijningsregeling voor snel jroSende gemeenten. Wat dit betreft wordt een bijdrage van bijna een half miljoen verwacht. Eventuele ..hai^n uit de nog steeds in voorbereidintrzijnde verfijningsre geling voor slechte bodemgesteldheid 'nebben B. en W. nog niet in de be groting durven calculerenw>-jËr valt nog niets over te zeggen ofTtïaassluis voor die regeling in aanmerking zal komen, en zo ja, hoe groot de uitke ring zal zijn. Voor 1970 wordt in ie der geval nergens op gerekend. De straatbelasting wil het college opvoeren tot' 22 procent van. de be lastbare opbrengst van gebouwde ei send ommen (thans- 20) en tot 11 pro cent van de belastbare opbrengst van ongebouwde eigendommen (thans 10). De rioolbelasting moet met een procent omboog tot acht procent van de belastbare opbrengst der gebouw de eigendommen. De reinigingsbelasting wordt opge voerd op ƒ27 per jaar, of ƒ2,25 per maand voor elke eerste emmer. Het tarief van de hondenbelasting wordt voor z.g. luxe honden op ƒ30 en voor waakhonden op ƒ7,50 ge bracht. Over al deze belastingverhogingen, waarmee de gemeentelijke in komsten naar raming met rond Vraag map met belangrijk docu- mentatie-materiaal. over wasautomaten met vergelijkende •prijslijst. Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuze bepalen. U ontvangt deze documentatie map GEHEEL GRATIS ■■■■■■■■■bbbhbbbbbbm BB ik ontvang gaarne gratis map documentatie wasautomaten. naam adres plaats Schrijf op uw enveloppe U „MODERN" R antwoordnummer: 1933 g J Rotterdam. 2 Geen postzegel opplakken. J ■■BBBBSBBIBBBBBBBIBBB ƒ34.250 zuilen worden verhoogd, kan de gemeenteraad afzonderlijke voorstellen tegemoet zien. In de aanbiedingsnota merken B. en W. op' dat zij met zorg vervuld zijn over de stijging van de rente voet, vooral van langlopende geldle ningen. Een groot deel van de toene ming van de rentelast verzwaart de druk óp het gemeentelijk budget, zonder dat daar een gelijkwaardige verbetering van het verzorgingsni- veau tegenover staat. In het hoofdstuk Nutsbedrijven wordt meegedeeld dat B. en W. van Rotterdam zich bereid hebben ver klaard hun gemeenteraad voor te stellen met Maassluis een nieuwe overeenkomst voor de levering van drinkwater aan te gaan op de voor waarden die gelden vocht de Rotter damse grootverbruikers met een af name van meer dan een miljoen m3 per jaar. Exacte gegevens hierover zijn nog niet bekend. Het bestaande contract met Rotterdam loopt 31 de cember a.s. af. Verwacht wordt dat de bouw van het nieuwe kantoor met bedrijfsge bouwen voor de openbare nutsbedrij ven aan de Havenstraat nog dit jaar zal kunnen beginnen. Het complex zou in de eerste helft van 1971 in gebruik genomen moeten worden. Het bedrijf voor gemeentelijke so ciale werkvoorziening functioneert nog altijd bevredigend. B. en W. bestuderen momenteel de mogelijk heden om te komen tot oprichting van een werkplaats voor zwakzinni gen cn een arbeidsrevalidatie- af deling. DEN HAAG Op 75-jarige leeftijd is overleden de bekende econoom en oud-bankier prof. dr. G. M Verrijn Stuart. Hij is hoogleraar geweest In Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, directeur van de Amsterdamse Bank, (president-)commissaris van vele on dernemingen als de AMRO-bank, Al- bert Heijn en Bata, en voorzitter van de Sociaal-economische raad. de briefschrijver niet de gehele op het Liesveld samenkomende jeugd over één kam scheert." In de brief wordt gesproken over een bepaald type jongelui „Bedoeld wordt die categorie, die overmoedig, baldadig en zonder gevoel voor de belangen en rechten van anderen, haar energie op een verkeerde wij ze botviert. Van deze punten nu wil len wij uitgaan," aldus B. en W. Zij vervolgen: „Aan de ene zijde dus is er de burger, die zich terecht gehinderd voelt. Aan de andere kant is er een kieine groep jongelui, die de goede naam van de naar onze mening grotere groep goedwillende jongeren aanzienlijk schaadt." Het college vindt de klacht te recht. Door de voetgangerstunnels en over het winkelplein wordt met fiet sen en brommers gereden, wat ver boden is. Bromfietsmotoren blijven nodeloos draaien, met alle geluids hinder van dien. Fietsenstandaards, lantaarnpalen en verkeersborden zijn vernield, papierbakken zijn in brand gestoken. Hoewel de overtreders bij vernie lingen niet in alle gevallen zijn be trapt, neemt het college aan,r dat jongelui hierbij betrokken waren. Er zijn echter geen bewijzen, dat de kieine groep misdragende jeugd ais collectiviteit mag worden ver antwoordelijk gesteld, meent het col lege. Na de kachten is permanent verscherpt politietoezicht ingesteld. „Wij hebben tot ons genoegen ge constateerd dat dit optreden bij de jeugd, die naar wij aannemenniet door enkelingen in diskrediet wil worden gebracht, begrip heeft on dervonden. Wanneer de goedwillen de jeugd door isolatie van de onge wenste elementen de toestand zelf saneert, zal deze correct iemaatre- gel te zijner tijd overbodig worden." In de brief was voorgesteld de Kuiperstraat, tussen Fransenstraat en winkelplein, voor fietsen en brom mers te verbieden. B. en W. zijn ech ter niet bereid dit straatgedeelte voor fietsen en brommers af te slui ten, omdat een dergelijke afsluiting niet kan worden genomen op grond van-de belangen van het verkeer. Bovendien zouden de belangen van winkelend publiek, middenstand en winkelpersoneel door een derge lijke maatregel worden geschaad. B. en W. achten het niet onmoge lijk, dat deze maatregel op een la ter tijdstip moet worden genomen, maar dan op grond van verkeérs- vrijheid en -veiligheid. Ook tegen het tweede verzoek van de Liesveldbewoners, namelijk het scheppen van stallingsmogelijk heden op Kuiperstraat en Kuipers hof, hebben B. en W. bezwaren. Er is onvoldoende ruimte aanwezig om een dergelijke stalling te maken en tevens zou zo'n stalling weinig ef fect hebben, wanneer het plaatsen van brommers en fietsen op het winkelplein niet zou worden verbo den. B. en W. besluiten hun opmerkin gen over de Liesveldkwestie met de woorden, dat deze aangelegenheid hun voortdurende aandacht zal heb ben. De brief van de heer_ Lagrand en andere Liesveldbewoners komt met het advies van B. en W. volgen de week woensdag tijdens de verga dering van de gemeenteraad in be handeling. VLAARDINGENAan de kweek school voor kleuterleidster „De chris telijke vormschool" slaagden voor de B-akte (hoofdleidster) de da mes L. Adams, J. J. de Bruin, J. A. Knecht, E. J. Meerhof, M. M. Pieter man, G. P. Sanderse en M. J. ZWa- neveld (allen_ Schiedam); B. H. van' den Berg, -J."*A. H.. Bos, S. A. Bos, E. Hartman, N. A. TKuypers en W. M. Roodenburg (allen Vlaardingen); M. Warnaar (Maassluis) en C. L. Bijl (Maasland). (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Het ziet ernaar uit dat Maassluis een semi-genleen- telijke geneeskundige dienst krijgt. Een „gewone" GGD is financieel geen haalbare kaart, maar de huidige com binatie huisarts/gemeente-arts ach ten B en W voor een stad van 25.000 inwoners toch niet langer ver kieslijk. In de aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting delen B en W mee dat op het ogenblik met twee plaat selijke bedrijven overleg wordt ge pleegd om te komen tot een medi sche dienst die tevens als bedrijfs geneeskundige dienst voor die be drijven zou kunnen werken. Aangezien dit een vorm van sa- menwerking op het gebied van de gezondheidszorg is die elders nog niet eerder werd gekozen verlopen de voorbereidingen langzaam, omdat men zich op de vele problemen die hier mee samenhangen moet oriënteren. Niettemin verwachten B en W dat met de betreffende bedrijven een regeling zal kunnen worden getrof fen, die naar zij hopen in de toe komst kan worden uitgebouwd tot een voorziening die beantwoordt aan de behoeften van het hele ter rein van de openbare gezondheids zorg. In het hoofdstuk sociale zorg en volksgezondheid delen B en W ver der nog het volgende mee: De drie Waterwegsteden hebben de stichting van een regionaal pen siontehuis voor lichamelijk en/of licht geestelijk gehandicapten in voor bereiding; binnen afzienbare tijd ko men hierover meer gegevens los. Tussen genoemde gemeentebestu ren en het partikulier initiatief wordt ook onderhandeld over de eventuele stichting van een regionaal over legorgaan voor de zwakzinnigenzorg, waarmee een meer planmatige be nadering van de behoefte aan speci fieke voorzieningen kan worden be reikt. Binnen fazienbare tijd zal een onderzoek wórden- ingesteld naar een aantal facetten van de leefsituatie van in Maassluis wonende buiten landse werknemers; op basis van de resultaten van dat onderzoek willen B en W in een later stadium met bepaalde personen en instellingen overleg plegen om eventueel geble ken noodzakelijke verbeteringen in de omstandigheden van de gastar beiders te bevorderen. Dat kan bij ons. U koopt een ring met een kleine brillant Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uilgavsn ineens, een steeds edeler en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijks systeem? Wij' zullen het u graag vertellen. solitair ringen met 1 steen In prijzen van 125.-, 200.-, 325 - en hoger. edelsteenkundlge f.g,a. diamantexpert g.l.a. LIJNBAAN 92 tel 116670 filiaal oostzeedijk 155-157 rotterdam (Van een onzer verslaggevers) yLAARDlNGEN De Vlaar- dingse gymnastiekverenigingen hebben zich dinsdagavond gepre senteerd in de nieuwe sporthal. Een groot aantal belangstellenden op de tribune volgde de prestaties van de mannelijke en vrouwelijke atleten op de brug, evenuiichts- balk, rekstok en bij de andere oefeningen. Aan deze demonstra ties deden mee Leonidas-Dovidu, Bollandia, LVT, RK WIK en Testo. Vanavond, woensdag, is de sporthal van zeven tot negen uur het domein van de badminton verenigingen DVO, Refoba cn Vijfsluizen en van negen tot elf uur van de tennisverenigingen VLTC, Maas-Vlaardingen, De Rammelaars, Cincinnati, Sunlight en ROVS. Enige toeschouwers zullen in de gelegenheid worden gesteld beide sporten te beoefenen. Verder zullen clubleden demon stratiewedstrijden houden. Een hoogtepunt wordt het optreden van de bekende sportfiguren Jan Bouman (Fortuna-speler)Rudy Liebrechts wielrenner-scfiaats- rijder) en .de Antilliaanse bokser Fighting Mack, die ook een balletje zullen slaan. (Van onze verslaggever) MAASSLUIS De provincie Zuid- Holland verleent in de kosten van de reconstructie van de Kortebuurt en de Zuidbuurt een tegemoetkoming van 90 procent van de annuïteit van de lening. Voor zover de buurten op Maassluis grondgebied liggen ver keren de plannen in een gevorderd stadium. Er zijn echter twee vertragende faktoren: het hoogheemraadschap Delfland heeft geen belag bij de Langebrug over dè Boonervliet (het schap stemt wei in met de bouw van een nieuwe brug als die door de ge meente wordt gebouwd) en de ge meente Vlaardingen is niet bereid het korte gedeelte Zuidbuurt dat op haar gebied ligt te verbreden. Vlaar dingen wil Maassluis wel een bij drage in de kosten geven als zij het* karwei uitvoert. .'rOndanks debe problemen streven <B en;jrvan,Maassluis ernaar vol- 'jffend 'jaar me? de reconstructie te beginnen:' Zij"delen dit mee in- de aanbiedingsnota bij de gemeentebe groting. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Oorspronke lijk lag het in de bedoeling van het gemeentebestuur het badhuis aan de Rotterdamseweg per 1 november dit jaar te sluiten. Besloten is echter het badhuis nog enige tijd voor het pu bliek geopend te houden. Dit besluit is genomen, omdat een aantal voorzieningen aan de semi- permanente woningen in de Babbers- polder nog niet is gerealiseerd. On der meer i3 het aanbrengen van dou che-cellen in deze woningen nog niet gereed. HOEK VAN HOLLAND Op het staUon Is een restauratierijtuig van de N.S. open gebroken. Er worden twee schemerlampjes vermist. HOEK VAN HOLLAND - De achttien jarige Utrechtse mejuffrouw W. G., die nog geen rijbewijs heeft» mocht op de Stations weg even rijden in de auto van een kennis. Zij botste op auto van de 44-jarige Vlaar- dinger P. T. De politie constateerde dat de geleende auto ook nog gladde banden had. ROZENBURG De gemengde rangver eniging »>Nut en Genoegen" geeft vrijdag een feestavond In De' Schans ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Na de pau2e voert het kinderkoor - de: operette ,»De sneeuwmannetjes" op. Aanvang 20 uur. VLAARDINGEN Beide tiental len van VDV speelden dinsdag avond een thuiswedstrijd. VDV I won weliswaar met grote cijfers (16-4) van Ons Genoegen uit Bolnes, maar VDV 2 verloor met nog grotere cij fers van Het Oosten. 2, dat pas te vreden was na een score van 17-3. VDV 1 blijft dus nog een theoreti sche kans behouden op de eerste plaats, terwijl VDV 2 puntloos on deraan de ranglijst is geklasseerd. Bij VDV 1 werden overwinningen genoteerd voor Van den Kerkhoff Van Veelen, Buyse, Vermeulen, Ver burg, Van Woerden en Van Splun- ter. Biel en Tom kwamen tot re mise. De drie punten, die VDV 2 tegen scoorde waren afkomstig van de re mises van Lucassen jr. Mast en Poot. De overige zeven spelers verloren vrij kansloos van de sterke Rotter dammers, .die zelfs nog een gooi doen naar het afdelingskampioen schap. lmmanuëlkerk: interkerkelijk avondgebed. 19.30 tot 19.50. Stadhuis: vergadering Jeugdgcmeenteraad. 20. Emmastraat 71: dienst herv. geref. comité, ds. B. Haverkamp. 20. Hoflaan: vergadering Kamer van Koophan del. 14.39. Stadsgehoorzaal: ouderavond prof. Casimir- school. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel.. 34.67.75. TUdelilk ook voor klachten bezorging. Agent: 11. Verhey, Dlepenbrockstraat 41. Alarmnummer politie, GG eit GD: tel. 34.44.44. Alarmnummer voor melding luchtverontreiniging: tel. 26.26.26. Klachten bezorging: H. Verhei). Dlepen brockstraat 41, tel. 34.33.45. Apotheek: Delta, Fl. de Vijfdelaan 112. (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND „Maasland-.... groe ne oase", onder die naam heeft het Eerste- Kamerlid en Hd van gedepu teerde staten mr. H. van Kiel van morgen een tentoonstelling geopend in de hervormde kerk. mr. Van Kiel noemde Maasland een gelukkige plaats, gelukkig in zijn uitbreiding, in zijn belangstelling voor de geschie denis en in zijn gemeentebestuur. Waarderend sprak de senator over het initiatief van de gemeente om met deze expositie bij de ^inwoners belangstelling te wekken voor al lerlei plannen. „Er zijn mensen die van nature politieke 'belangstelling hebben, maar ook tal van mensen die dat niet zo ligt en opgaan in hun werk en gezin. De laatsten kunnen met zo'n tentoonstelling ertoe wor den gebracht die belangstelling op te brengen. Dat noem ik toepassing van de moderne pedagogiek in klein ver band". Burgemeester F. J. Groot Enzennk wees erop, dat met deze expositie getracht wordt de bewoners duidelijk te maken wat de taak van de ge meente is, gezien in het kader van de hete streek. Met de naam „groene oase" wordt aangeduid hoe wij onze plaats zien en. dus onze taak in het zuidwesten van de Randstad Hol land, namelijk ten bate van de volks gezondheid en ten voordeel van het welzijn van de mens, die in deze streek moet werken. „Het zal duidelijk zijn dat tegen de achtergrond van gemaakte weten schappelijke studies als het streek plan Wcstland, plan Stichting Mid den Delfland en dergelijke, het ge meentebestuur zich uitspreekt tegen een verdere aantasting van dit ge bied en tegen een infiltratie met ha vens in het Weslland, omdat dit laatste betekent een begin van het oprollen van Europa's tuin en een verdere indringing door luchtveront reiniging, watervervuiling en verzll- ting". „Onze taak in het gTote geheel is het bewaren van de open ruimte, het ontwikkelen van mogelijkheden voor passieve reereatie. het verbeteren van actieve recreatie," aldus de bur gemeester. De tentoonstelling omvat overzich ten van bestemmingsplannen, algeme ne informatie over verkeer, borden met tekeningen van leerlingen, platte- grondenv an het Westland en schil derijen van plaatselijke kunstenaars,. In gebouw Brandaris waren om acht uur bij het begin van de ver gadering 24 belangstellenden aanwe zig, verder vijf bestuursleden en vier man pers. Later op de avond drup pelden er nog vijf belangstellenden binnen. Zij konden kijken naar tal rijke krantenberichten die de laatste maanden zijn verschenen over de luchthaven en wat daarmee samen hangt. De heer Meeter zette uiteen dat de verontrusting vooral de geluids hinder gold. Volgens hem zou Schie- broek onbewoonbaar worden. De heer Kruyne viel talrijke punten aan- in het rapport van ir. Th. Brouwey 1 tijdelijk directeur van de'lucfitha— ven. Ook gaf hij een overzicht van de voorgesch'iedenis'Vah'het protest-, comité. Hij, gaf verder" enkele mogelijkhe den die "het comité ten dienste staan zoals, het' laten maken van een. te- 'genrapport door deskundigen, het voeren van politieke acties, het be studeren van de juridische aspecten en tenslotte massale handtekeningen acties. Tot nog toe heeft een handtekenin genactie in Schiebroek slechts 150 handtekeningen gekregen. Dit getal cn het getal der aanwezigen duiden volgens hem er op dat er veront rusting in Schiebroek is. Esn van de aanwezigen zei dat MAASLAND De S.V. Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. Uitslag korps- wedstrijd op basis van 50 punten: C. Poot 45; IJ. Boekestijn 47; M. C. Verploegh 46; A, Korpel 49: L. van Berkel 36; O. Simons 43; P. van Buuren 41; H. J- Korpel 46; J. van Zwienen 46; S. Verkade 44; A. van Staal duinen 48; A. J. v. d. Meer 39; M. P. Graaf land 36: J. W. Groenewcgen 47; K. Rasens 37; P. Boekestijn 40; Fr. v. d. Wel 38; P. v. d. Pol 43; J. v. d. Ham 46; P. Kalkman 45 en A. Poot 43 punten. Vrijebaanwcdstrijd op basis van 30 punten:- C. Poot 28: IJ- Boekestijn 28; M. C. Ver ploegh 30- A. Korpel 30; L. van Berkel 22; O Simons 26; H. J. Korpel 30; J. van Zwie nen 30: S. Verkade 28; A. van Staalduinen 29; A. J. v. d. Meer 22; M. P. Graafland 25; P. Boekestijn 26: Fr. v. d. Wel 29; P. v. d. Pol 23- J. v. d. Hmn 2D; P. Kalkman 29 en A Poot 2S punten. MAASLAND BU een controle op de aan gifte van televisietoestellen is gebleken dat vijftig Maaslandse kijkers verzuimden aan gifte te doen. Schiebroek niet weet wat het bo- ven het Hpofd heeft hangen on dat Schiebroek beter moet worden voor gelicht over de dreigende overlast. De heer Kruyne was nogal rtellig in zijn bewering dat de 3500 meter baan er zal komen. De heer E. H. P. Swarte uit Ber kel gaf een uitvoerig, overzicht over de toestand ten aanzien van de mo gelijkheden. Uitbreiding en" de voor- en tegennormen. Als zeer bijzondere WV-prijs slechts "Acril"-jumper. Fijne ingebraide ka bels, in diverse modetinten. Voor de grotere maten M, L en EL. Zolang de voorraad strekt. Iedere vrijdag koopevond tot 21.00 uur ROTTERDAM Meent, hoek Coolsinge) - ■'00 ij® -pfl s® I I srM :i| SsifL .ïïm .-sJPl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1