VOLGENDE WEEK IN RAAD: Voetbalclubs namen bezit van sporthal Bedelbrieven taboe bij bedrijfsleven AGENDA UekHÉn? SCDimplex OPSLAGSCHIP IN DOK 1 In Rode Kruisgebouw aan Emmastraat 38 Koffiebaravond Youth for Christ 98 HAMMOND ORGELS ILANTINGA B0ERDAM voor verf en behang I m mm èoimnerb Drukkerij C. Verboom moet tegen de grond Nieuwe films in visserij museum Bewoners kanten zich - vergeefs - tegen flatgebouw Zoutgehalte in West-Nederland G. P. VAN DAALEN Jr. I GARAGE van onze kollektie 1969 UIT BE IJ ER SE E. P. van der Veen onthult kunstwerk fan de Hoek tot cnar&incpen 1 T - -•.. 'feëli -/-• ■e- "A*1" -T I' VrQTTERDAMMER eIKe; vrijdagavond ...lot 3 uur open (Van een onzer verslaggevers) VL AARDINGEN Behou dens goedkeuring van de ge meenteraad krijgt de Liesveld jeugd een eigen sociëteit. Ge dacht wordt aan twee panden aan de Oosfchavenkade hoek le Van Leijden Gaelstraat. B. en W. vragen de gemeenteraad, hier mee in principe akkoord te gaan, waarna later voorstellen zullen worden gedaan teneinde de boel te bekostigen. Namens de Liesveldjeugd schre iden B. Groeneveld, B. Verburgh, en E. Groeneboom een brief aan de gemeenteraad met het verzoek een gebouw ter beschikking te stellen, waarin zij een ontmoetings centrum zouden willen openen. De brief was een reactie op de klacht van Liesveldbewoners over jeugd, die het winkelpiein tiranniseert. In een nota aan de gemeenteraad schreven wij gisteren reeds. B. en W. namelijk wordt veroorzaakt door een kleine groep jongelui, die niet re presentatief is voor de goedwillen de Liesveldjeugd. Over deze nota schrevn wij gisteren reeds. B en W willen afzonderlijk de brief van de Liesveldjeugd in de gemeenteraad behandelen. DE HAVEN B en W hebben overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de Liesveldjeugd en met het bestuur en ■\JLAARDINGEN Exclusief Ook in huur met recht van koop Resds vanaf f28,. per week M U de bezitter ^J/tÊ^^SSS an zo'n pracht ^^-=555551 QZenÉUni^v^atalogu^^*^ Q Demonstreer mij uw instrument vrijblijvend aan huis. naam adres Gewenst hokje aankruisen s.v.p. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Binnen met al te lange tijd besatat voor bedrijven de mogelijkheid zich te weren te gen de vaak als lastig en onplezie rig beschouwde verzoeken van al lerlei verenigingen en instellingen om bijdragen voor een of ander „goed doel". De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas heeft namelijk donderdagmiddag be sloten ten behoeve van de aange sloten bedrijven een fonds voor bij zondere doeleinden te vormen. Bedrijven kunnen dan verzoekers verwijzen naar een commissie, die dit fonds gaat beheren. Het fonds wil ook de bijdragen binnen de per ken houden. Later zal worden vast gesteld hoe groot het fonds moet worden en op welke basis de bedrij ven hun financiële aandeel m het fonds dienen te storten. Ook zal worden gezocht naar de mogelijkheid van een centrale com missie, die reeds bestaande fondsen van bepaalde bedrijfstakken over bodig maakt, zodat doublures wor den voorkomen. de hoofdleider van de stichting club huizen „De Haven", Ook is deze aan gelegenheid besproken m de raads commissie voor jeugdzaken. Deze ge sprekken hebben naar de mening van B en W tot een oplossing geleid, waarbij zoveel mogelijk is tegemoet gekomen aan de wensen van de jeugd. De Liesveldjeugd had de gemeen te gevraagd een gebouw beschikbaar te stellen. Zij waren bereid zelf de gehele organisatie van het daarin te vestigen ontmoetingscentrum ter hand te nemen. B en W hebben de eisen van de jeugd hier en daar wat af gezwakt. „Wij hebben er op gewezen, dat het gebouw moet worden verhuurd aan een rechtspersoon en dat, wan neer vergunning zou worden ver leend voor de verkoop van zwak al coholische dranken, een vergunning houder moet worden aangewezen. Kosten KOSTEN Tevens hebben wij ons op het standpunt gesteld, dat met alle kos ten door de gemeente gedragen kun nen worden. De jeugd moet zelf een financiële bijdrage leveren. Hiervoor heeft men volledig begrip," aldus B en W. Het bestuur van De Haven is be reid als huurder van het gebouw op te treden en iemand aan te stellen, die als beheerder van het pand kan optreden en de verkoop van dran ken kan verzorgen. De jeugd zal alle gelegenheid krijgen zoveel mo gelijk te organiseren. Een commissie uit de jeugd zal zich belasten met de organisatie en alle verantwoordelijkheid dragen voo de gehele gang van zaken. Het be stuur van clubhuis De Haven is be reid op verzoek van de jeugd te hel pen bij de plannen. Dit brengt van zelfsprekend administratieve beslom meringen voor het clubhuis mee. Beheerder BEHEERDER Voor de aanstelling van een be heerder mag de jeugd zelf een voor stel doen. B en W zullen erop toe zien, dat deze beheerder voldoet aan de eisen, die voor een dergelijke functie gelden. De Haven zal voor (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B en W stel len de gemeenteraad voor het pand van de Handelsdrukkerij C. Verboom NV aan de Paterstraat hoek West- meuwland met bijbehorende grond te kopen. Het pand bestaat uit een drukkerij met winkel en twee bo venwoningen Het is gelegen in het sanerings plan „Afrol-Westnieuwland" en moet worden gesloopt om plaats tema- worden gesloopt om plaats te ma ken voor de uitbreiding van het stadhuis. Behalve de koopsom is de drukkerij een vergoeding aangebo den voor de verplaatsing van het be drijf. De grootte van het bedrag wordt met genoemd (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In november zullen in het visserijmuseum op za terdag- en zondagmiddag' half vier twee films worden vertoond. Aller eerst „De Hektrawler". Met dit schip wordt de modernste vorm van sleep netvisserij uitgeoefend. Voor de navigatie, opsporing van vis en visverwerking is een inge wikkelde apparatuur vereist. De film geeft hiervan een duidelijk beeld. Ook kan men zien welke grote ver anderingen zich de laatste tientallen jaren, ook in sociaal opzicht, heb ben voltrokken. De Vlaardingse vis sersvloot telt één hektrawler: de VI 115 „Vooraan" van de NV Dogger maatschappij. De naam van de tweede film luidt „Echogram". Deze film geeft in kleu ren weer hoe de vis wordt opge spoord door middel van het echo lood. Ook wordt uiteengezet hoe men een echogram moet lezen. Beide films zijn gratis toegankelijk voor bezoe kers van het museum. VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks §€!8fiEDA»l .en dagelijks Nu de bladeren vallen vallen ook de behangprijzen alle kosten van huur en onderhoud van het gebouw, alsmede voor het salaris van de beheerder, een extra bijdrage moeten krijgen. Onderzocht zal worden of het mogelijk is dat het rijk deze kos ten subsidieert. Wanneer de raad m principe verklaart achter het plan te staan, zal een onderzoek worden ingesteld naar de totale kosten. De Liesveldjeugd heeft zich bereid verklaard zich helemaal in te zet ten voor het opknappen en inrich ten van het gebouw. Ondanks deze ijver zal het nodig zijn, dat bepaal de werkzaamheden door of in. op dracht van de gemeente worden uit gevoerd B en W hebben de jeugd voorge steld de consumptieprijzen van de dranken iets hoger vast te stellen dan m haar bedoeling lag. Dit, ter dekking van een aantal kosten. Ver der wil de jeugd voor het houden van bepaalde evenementen een toe gangsprijs vragen. Neem Dïmplex! Elektrische, thermo- statisch geregelde, met olie gevulde radiatoren. Veilig. En... zuinig. De beste verwarming is elektrische verwarming. De beste elektrische verwarming heet Dimplex! Vraag dokomentatie bij" t Nerim N.V., Korte Ealkhaven 9, Dordrecht. Tel.: 01850 -42311 Fa. JISK00T 0NNINK Fa. i. C. DE BOOY S0MMER N.V. VOGELENZANG DE JONG Fa. J. VERHAGE Fa. WIJNTJE RADIO ST0LTE N.V. DE GRIJS DE GIER N.V. J. v. d. TOORN CO. N.V. VAN ZWOL N.V. El. Techn. Bedr. R. VERHOEF A-w SMU» ADR. KWEEKEL ZN. Fa. HART0G El. Techn. Bur. VERHAGEN VAN DEN HERIK N.V. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ter gelegen heid van het slaan van de eerste paal voor de bouw van 89 woningen aan de Johan Willem Frisolaan in Holy, een project van het comité Woning- doorstroming, is het gemeentebe stuur symbolisch een kunstwerk aan geboden. Dit plastiek zal vrijdag middag 7 november om drie uur door wethouder E. P. van der Veen worden onthuld. Dat gebeurt aan de Johan Willem Frisolaan hoek Fxederik Hendnklaan. Daarna houdt het comité een recep- tien in Muzanda aan de Goudsesin- gel 21. NAALDWIJK De mededeling dat het zoutgehalte, voornamelijk in. het westen van het land, onrustba rend stijgt heeft velen ertoe bewogen het Proefstation voor groenten- en fduittteelt onder glas in Naaldwijk advies te vragen over het toelaatbare zoutgehalte van het gietwater. Ten behoeve van de tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands glasdistrict zal het Proefstation in een groot aantal plaatsen tweemaal per week monsters van het fietwater nemen Daarvan worden het chloorgehalte en het geleidingsvermogen (totaal zoutgehalte) bepaald. Respectievelijk 200 img per liter en 1,5 wordt toelaat baar geacht. Liggen de uitkomsten belangrijk boven deze waarden, dan hangt het van de situatie af of tot gieten wordt overgegaan. De schade die ontstaat als niet wordt gegoten kan groter zijn dan de schade tengevolge van het gebruik van zout gietwater. In moeilijke gevallen is het gewenst overleg te plegen met de raoynassis- tent. Ter vergelijking de situatie van woensdag in enkele plaatsen van het Westland: Bleiswijk chloorgehalte 300 - gelei- dmgsvermogen 1.90; Bergsdhenhoek 264 - 1.93; Veiling Rodenrijse vaart 276 - 1.84; Terbregge 269 - 1.93; Nieu- werkerk 306'- 1.64. ROTTERDAM Het grote opslag schip voor ruwe olie Pazargad, dat door De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton-Fijenoord (beide leden van de Rijn-Schelde Groep) in samenwerking wordt gebouwd, is woensdagmiddag in het grote repara- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vanavond, vrij dag en morgenavond staat de koffie bar van Youth for Chnst weer open voor iedereen. Dit keer is in het Rode Kruisgebouw aan de Emmastraat 38 een ruimte gezellig ingericht. Wie afgelopen zomer de koffiebartent aan de Cronjestraat heeft bezocht, kent de ongedwongen sfeer, de fijne ge sprekken onder het genot van een kop koffie of een glas „fris" en de fijne moderne muziek en zang Dit keer verleent het tinerteam „The new life singers" van Youth for Christ medewerking Op de foto van links naar rechts: Hans Cor- nelder, Cheryl Cornelder, Kathy Benjamins, Franme Faassen en Ken Benjamins. De koffiebar is van acht uur af open en, zoals bekend, de toegang is gratis tiedok 8 van Wilton-Fijenoord opge nomen. Nadat de RDM- en Wilton-secties, bovenwater bij de RDM zijn gekop peld, wordt nu het onderwaterdeel m dok samengelast. Met eigen sleep boten werd het gevaarte van Rotter dam naar Schiedam versleept. Na het afronden van de koppelings werkzaamheden zal er .door Wilton- Fijenoord nog een oliereinigïngsinstal- latie op het dek worden aangebracht. De afmetingen van de Pazargad zijn: 154 meter lang, 45 meter breed en_26 meter hoog.1. elke vrijitfigavoncl tbt open nog géén zes gulden. v^r I ïj-f'vjf?'*' Misschien zal hij het niet direkt toegevenmaar Uw man ziet «•heusgraag netjes uit Echt chique staat zo'n mooie nylon herenshawl. Koop er een tijdens deze aanbieding, jV°n nylon shawl met wollen tegen- voering (glijdt niet en warm), in de meest courante kleuren en verschillende modieuze des sins. Shawls in een royale langte, uit de prijsklassen van acht en tien gulden, nu voor precies een rijksdaalder. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze nylon herenshawls met wollen tegenvoering. In diverse dessins en kleuren Ook maandagmorgen open Gttn tal. Of schrift. Imtl Eigen gebouw voor de Liesveldjeugd Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij. xnnrilmt /ppnf -tr- De nieuwe sporthal leent zich ook voor de (harde) zaalvoetbalsport. Dat hebben spelers van Vlaardmgse voetbalclubs donderdagavond met veel vuur bewezen. Vier teams, gevormd uit spelers van diverse verenigingen, traden sportief in het strijdperk en ook op deze vierde sporthaldag was de belangstelling op de publieke tribune groot. De interesse van het publiek ging ook uit naar de prestaties van de korf balverenigingen Oranje Nassau, Spirit en Vlaardingen, die met hun demon- stratiewedstrijden een lans braken voor hun favoriete sport. De ontmoetingen werden besloten met een competitie wedstrijd lussen de verenigingen uit de hoofdklasse Spangen en 't Zuiden utt Rotterdam. Vanavond komen de typische zaal sporten handbal en volleybal aan bod. Van zeven tot negen uur worden hand balwedstrijden gehouden tussen meisjes van Hollandiaun en RK WIK, direct gevolgd door een wedstrijd dames senioren van Hollandiaan en Wilton. Daarna is er een wedstrijd tussen de hoofdklasseteams heren senioren van Atilla (Amersfoort) en Hellas (Den Haag). Van negen tot elf uur is er een volleybalwedstrijd tussen Blokkeer (Den Haag) en Libanon Rotterdam Tijdens deze ontmoeting zul een com mentator van de Nederlandse Volley bal Bond wedstrijdverslag geven. sen garantie voor service en kwaliteit, fe vrijblijvend aan 'mis. Alleen even on derstaande coupon invullen en zenden naar:. SOMMEft N:V. VV;/ DordrechtGrote Markt 1,V Tel. 01850-31241 Górinch'em; Langendijk 54 Tel. 01830-3023 SliedrechtBiirg; Winklerplein 7 Tél.01840-3570 M-aatsUI agent CITROEN voor Vtaardingen Maassluis en omstreken V..HOGENDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN TEL. (010) 34 1044. na It u. (010) 34 22 8 Westnieuwland 56: Lutherherdenking, 20. Produktlestraat 25: open avond Amateur Fotografen Vereniging. 20. Stadsgehoorzaal: Het nationaal ballet, 20 15. Pnlelkerk: kom zing met ons, 11. Stadsgehoorzaal: toneelavond pers. ver. Lever's Zeep. 20 Bijkantoor „De Rotterdammer", SmaUc Havenstraat 11, tel 34 67.75. Alarmnummer politie, GG en GD: tel. 34 44.44, Alarm nummer voor melding luchtverontreiniging: H. Vcrheij. Diepenbrockstraat 41, tel. 34 33 45. Apotheek: Delta. Fl. de Vijfdelaan 112. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 28.73.82. Klachten bezor ging: Jdh. Grönefeld, Singel SB, tel. 26.3538. ona. t/m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 88419 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Hotweltngen, Jullanalaan 84c tel. 26.57 64, b.gjg. 1155.98. toest. 156 Stedelijk Museum: 24 oktdber tot 1 de- eamfber 70 jaar Stedelijk Museum, van Oudheidskamer tot eigentijdse kunst, Ga lerie Punt 4: 25 oktober tot 17 november: 2 exposities Jten Rijnders, schilderijen: Dik Bouman, keramiek. Alarmnummer politie: tel. 26 48 66. A- larmnummer luchtvervuiling en meldingen geluidshinder, tel. 28^8128. Apotheek: iNieïïwland, Dr. Wifoautpledn 17, tel. 26.75.32. Een bezoek aan de echte behanger is de moeite waard JAC v d WINTSTRAAT 18 (hoek Dijklaan) VLAARDINGEN TELEFOON 342872 Er zijn al dessins uit de kollektie 1970 verkrijgbaar BARENDRECHT: Dorpsstraat 93 telefoon 01806-2403 GORINCHEM: Kwekelstraat 40 telefoon 018302052 Hoogstraat 1723 telefoon 018302735 KRIMPEN AAN EN IJSSEL: Techn. Bureau ParaUelweg 13, tel. 01807-4244; Raadhuisplein 78, teL 3088 MIDDELHARNIS: Westdijk 45—47 telefoon (01870)—2547 OUD-BEIJERLAND: Westvoorstraat 14 telefoon (01860)—2802 RIDDERKERK: C BOSSCHAËPT N V Msstraat 6, tel. (01804)—6490 (na 18 V, DUMvnMMK 1 n.V. uur tel. 6927), ook in Barendrecht Gouwe 1, teL (01806)—2883 (na 18 uur tel. 1804—6918) Lagendijk 3135 telefoon (01804)3030 ROTTERDAM: Mathenesserpletn 45 telefoon (010)—257713 Pleinweg 136—138 telefoon (010>—273628—173295 Mathenesserweg 7779, teL 370047 ALLE MODELLEN IN VOORRAAD BIJ: Kleiweg 110—125—167 telefoon 181810—183462—228197 Meent 22—34» tel. 137410; Rotterdam- sedtjk 447 (Schiedam), teL 269548 SLIEDRECHT: SPIJKENISSE: Groene Kruisstraat 4, teL 01880-4179, Platean 19, Voorstr. 24, filialen te Hoogvliet, Poortegaal en Rockanje VLAARDINGEN Dirk de Derdelaan 3 telefoon 343790 Binnensingel 165 telefoon (010)—342486—346494 ZWIJNDRECHT: W. Ruysplein 18 telefoon (01850)—28528 MAASSLUIS De bewoners van de Jan Steenstraat, Adriaan Brou werstraat, Meter de Hoochstraat en omgeving zijn boos op de gemeente. Oorzaak daarvan is de bouw van de drie toerenflats van elk tien verdie pingen op de groenstroken aan de Boonervliet in het uitbreidingsplan Sluispolder-Oost. Zij verwachten dat hun uitzicht door de monumentale gebouwen zal worden belnunerd. De verontruste bewoners hebben een actie ontketend tegen deze bouw. Dat is wel een beetje laat nu burge meester W. JK. D. van Dij'ck maan dagmiddag de eerste paal gaat slaan. Van gemeentezijde werd ons verze kerd dat de fiats al tien jaar geleden in het plan werden, geprojecteerd. De actie-voerende bewoners menen ech ter dat het plan de afgelopen tien j'aar tweemaal is gewijzigd. In augustus hebben ze een request gestuurd aan de minister van - volkshuisvesting. Het antwoord was dat er een onderzoek naar de bezwa ren zou worden ingesteld. Tot op he den heeft men nog niets vernomen. Door de protesten, die volgens de afdeling stadsontwikkeling het ge meentebestuur nooit hebben bereikt, zal het slaan van de eerste paal maandag met verhinderd kunnen worden. VLAARDINGEN Getrouwd: Dlngeman Huizer. 47 en Agatha Comella Mostert, 36; Leendert Blokland, 22 en Comella Hendrika van der Ende, 23; Jacob Tessera, 32 en Cor nelia van der Harst,'20. Geboren: Hendrika HWegonda Maria, d. v, P. v. d. Hoeven en M. Brinkman, VerheiJ- str. 12a; Martin Johannes, z. v. J. Hagestetn en F. J, Goddyn, SpeehUaan 656. Overleden: Jacqueline Hoogerbrugge, 3 weken» van Blankenhelmstraat f.2;Hermine Christina Hubertina Coolen. 28, èchtg. v. H. J. van Dijk, Maassluis» Jac. Boezeman- straat 75. HOEK VAN HOLLAND Geboren: M G. Bouter-van den Berge, d MAASSLUIS Geboren: Wybe z.v. W. P. ML Lan®Sus en S. Bouana; Melissa Maria Irene d.v. a. h. -van der Moeien en J. M. I. Maes; PhlBppus Janz.v. J. R. verkade en Ph. Burgers: Rudi A®ittton!ais z,v. w. Verbrugge en M. .J M. van "Wijk: Nicolette d v. S. A. van Altena en J G. A. M. Bosch; Christia»n z,-v, Th. W. C. Osthoff en A. E. Las van Bemekom; Jeroen Peter z.v. L. J van Deventer enAP. Kemper Ondertrouwd:'A. A. van West en E. M. Ramack; J. A. Terlouw en A. M. Vroom- foaut; x. P. A. Kelderman en G. G. A. il Hulman; J. C. van Velden en P. L. Polder vaart. Getrouwd: M. Sonneveld en'E. .J W. van der Hoeven. Overleden: Jacobus Wilhelmus Rosderse, geii. m. H. Kamp, 73; Pieter Gerardus van der Stok, geh. m. T. Borsboom, 85; Btna Kok, geh. m. J. VUJfviiUeel, 81. HOEK VAN HOLLAND De Thuisha ven hervat zondag 2 november de maande lijkse Loodsditensten, speciaal -gericht op hen die lange tijd mdiet met het Evangelie In contact zijn geweest. Bejaarden en in validen die afgehaald willen worden kun nen dit opgeven aan mevrouw Huisman, Grilüoenstraat 22, tel. 2887. HOEK VAN HOLLAND De bal letschool Giselle geeft zaterdagavond een -uitvoering in de Harmonie. Aanvang acht -uur. VLAARDINGEN Het eerste heren team van Voliey '68 heeft gisteravond voor een glansrijke zege gezorgd tegen Sunlight 2, dat niet bij machte was de stadgenoten maar op enigerlei wijze tegenstand te bie den. Het werd een dikke 0—3 nederlaag voor de zeepmannen. Setstanden waTen 3—15, 2—15 en 5—15. MAASSLUIS De ledenstop voor jeugdleden van de voetbalvereniging Ex celsior M is per 1 november opgeheven. -Jongens die op de waebtüjst werden ge plaatst en anderen, die <aan de training deelnamen zonder lid te zijn, kunnen zich nu opgeven .bij de heer H» Siangan, Burg. v. d. Bxandelerstraat 9, en ïxlj de heer A. de Lange, Guido Gezeliestraot 302, tel. 5060. t Ook U kunt voor de dag ko men met nieuws Vitrages - en niet van die gsv.-os - neen, luxe Broderie lyi',L„ -.cc: rekt opvallen, zo rnoo - - Prachtige Broderie i,. extra hoog, gemaakt vai - fijne Terlenka Maro niet diverse rijk gebcrcjui dessins en brede dubbeie or.- derzoomnu per meter voc ^3 Vrijdagavond om 6 uur begint op de eerste etage dë verkoop van luxe Broderie Mystères, in fraaie ivoorkleur en in di verse geborduurde dessins, 135, 140 en 150 cm- hoog, door elkaar, per meter voor 5 Ook tmandagmorgen optrt Géin nt of schrift, best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1