Adventskerk wijst naar hogere verwachtingen „Het Waaigat5' opent na grote verbouwing Vanavond sluitstuk van sporthalweek AGENDA Welzij nszorgorganisatie zonder zuilen nodig „Democratisering van ons onderwijs55 pförgen roept de klok 1? Christ, geref. Rozenburg in nieuw huis W aarschuwing van mr. Van de Poel Zendingsarts spreekt over kerk in Biafra Klein Haneveld in Vïaardingen Luchtaanval Biafra op tanker onder Nederlandse vlag ADWJCS Engelandtean 287 NEDERIANDN\£ Haarlem Vragen over twee rapporten 2000+ Wethouder Boer ridder van Oranje Nassau Metro-slaper nog geen kaartje Gat in hoofd na. „spaarzegelrnzie" rc rotterdammer ZATERDAG 1 NOVEMBER 1969!=. Medische dienst VERWACHTINGEN Samenwerking Veder met Australisch concern RESPECT Voor herenkonfektie i. VERBAAS EN ZOON KOSTUUM BEL 010-34,63.00 VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks Schiedam en dagelijks Jeugddienst Bethelkerk Ook u kunt straks méér dan f1300,- per maand verdienen! Causerie van Fries de Vries Sehoolparlement PAGINA 5 2 A „„nAAl Herv. Gem: Grote Kerk, scS?«>enewegen, 17 ds KouUstaaï; Be- 10 <3s Jansen; Opstandingskerk, .#eF Asen; vredeswerk, 10 dhr Hoog* J31 ^Dorpskerk Kethel. 10 en 19 <ls .„m. w 5t f>iartimiskork: 9,30 ds Ver- Hervtgerel.) Evang: Geö, Irene, i der Kamp: Grote Kerk, 17 ds Geref. Kerk: Oosterkerk. 10 t 17 dr Gilhuis: De Arte, 9 en Atelier. 17 ds Hiullmaon; Magnalia .Je M dhr van Atten, 17 drs Meijer; ï8"*,' «aven. 10 ds. Ruilmann, 17 geen julianaJceri;, 10 dr Gilhuis, 17 dhr ""itten Christ. Geref. Kerk: Warande m leesdienst, 14.30 ds Van der Schaaf. sjBDINGEN Herv Gem: zaal Tri- Jm ds Boutense, ctoopdienst, 17 ds tf®doopdlcnst; Nieuwe Kerk 10 ds ;ff*»tien 17 ds Blei: Bethclfcerk 1» ds m «»en 'dynamosdienst, 1» ds Vermaal; '•".„„elfeerk W dhr Van Lambalgen; Re- ^7aWVA»*lr 10 ds Blei, -r"* «"1rw"H 4» r4ct 10 rlc raSkertc ifl zangtdi&nst; Hölyziöki „..Jiuis lö ma tr- oosterk«rk 10 ds Lever, 17 ds Swen V 1A ITrLinttAnhnTmn 17 el TJv.'ferk 10 ds Biet, doopdlenst, 19 ds tchthuukerk 10 ds Van Ijeelen, 19 '"to'lortg, zangdienst; Holy kapel moo ds H A- Holyziekenhuls 9 ds Beuk- mnnehuis 19 majoor Andrée. Gerei I' tn He f.ftvpr 11 fiu,Pn iüiiiskerk 10 dr Kouwenhoven, 17 ds SrSèlkerk 9 en 10.30 ds Ter Hart, 17 rouwenhoven; Holykapel 9 ds Kroï, -17 ,,vér* Maranathaikerk 10 ds Swen, ,17 ds Hart. Chr Gerei Kerk: Emmastraat 40 en'n ds Buijs; 0e Goedestraat 162, lesdienst en !S ds Buijs. Gerei Gem: Itniftiwland 56. 10 en 17 ds Huisman. »r des Hells: Baarstraat 5, 10 en 19.30 inkomsten18.3° op., nluchisamenkomst „Üesveld. BsASSCUIS Herv. Gem: Grote Kerk, Itds Haitsma (HD). 19 ds Verbaas; Ich- m*r?ntrum, 10 ds Verbaas: Zalencentrum >X~ 10 dhr Balcker. Geref. Kerk (Vrijg.) ia 16.30 en 13.30 ds. van Tongeren. Christ. -.rïïtf. Kerk: 9.30 leesdienst, 17.15 ds toShm. N«d- Prot- Bond: 10.13 ds. Betrk- Üfiffl MSer 4es Heils: 10 soldatenlnzege- lïïr 16.W openluentsamenkomst Markt, 5' verlossingssamenkomst, kapt. tsjijênsa- llAASIAND Herv. Gem: 10 ds Keij- gi IS ds Van Veelen. Gerei. Kerk: 10 ds Sarseii», 17 ds Padmos. I sOZFNBURG - Herv, Gent: immanuei- y 343 ds Eveleln 1HD), 13,30 dienst; De j „vos. O-45 ds Bos- Geref. Kerk: 9.30 en 17 4. Keawenhoven. chr. Geref. Kerk: s.30 mUds. Plantinga Geref. Kerk (Vrljg.K fjjSra 14,13 ds. Deddens. IKBBEDAM Boodschappendienst, tel. I^AABBINGEK- -s- Boodschappendienst, LUIS G, A. A. van der Poel, Cuyppleln 11. tel. 2900. ASHLAND P, Noor-dam, Molenweg tel. 5(65. [OEK VAN HOLLAND A W. L. Hut, rich weg 196, tel. 3496. (ZENBURG H.C. van der Graaf, tonenlaan 3, tel. 2005. NATUURLIJK WATENBONNEN HALEN bi[ G. P. van Daalen Jr. (Van onze correspondent) ROZENBURG Onder grote belangstelling is vrjjdavond de nieuwe chr. geref. Adventskerk in gebruik genomen. Als voorzitter van de bouw commissie hield de heer A. L. Noordermeer een korte toespraak, waarmee nu net gebouw overdroeg aan de voorzitter van de kerkeraad, ds. J. Plantinga. De heer P. Pors droeg vervolgens het orgei over, waarna de adviseur, de neer G. Boer het door Fontyn en Gaal gebouwde instrument Psalm 150 liet jubelen. Ds. Plantinga aanvaardde kerk en orgel met de woorden: „Niet ons, o Heer, niet ons, Uw Naam alleen zij de eer. Wij ontvangen dit gebouw uit Uw hand, wij geven het ook weer in Uw handen terug." Mejuffrouw Ans Visser, evangelis- te, liet een groepje kinderen, door instrumentjes begeleid, een toepasse lijk lied zingen, terwijl drie kinderen de schaal, de kan en. de beker op de symbolische avondmaalstafel plaats ten. Terwijl buiten de kerkklok be gon te luiden, iegde de jeugdige Bert Quak de nieuwe bijbel op de kansel. In de officiële kerkdienst, die pre cies een half uur na de aanvang be gon. opende ds. Plantinga deze bijbel. Hij bepaalde de gemeente bij Openba ring 21 22, met als thema „hogere verwachtingen". Adventskerk. zo zei de predikant, houdt in, wij zijn er nog lang niet. Wij zijn bijzonder blij met deze mooï- e kerk, maar wij verwachten wat anders. Eens zullen alle muren weg vallen en zal het zijn een kudde en een herder. Onze blik moet gericht zijn op het eeuwige Jeruzalem. Na afloop van de dienst sprak ds. G, Bijkerk als consulent en tevens namens de classis Rotterdam: „Het gaat niet om mensverheerlijking, maar ik heb diepe bewondering voor uw aktiviteit. Dank aan God voor uw eensgezindheid. Als classisverte- genwoordiger moet ik kritisch rond kijkend dankbaar constateren dat u de uitdaging van dit dynamische ge bied goed hebt opgevangen. In deze, nieuwe tijd blijft het oude evangelie tot een getuigenis in dit onstuimige Rozenburg." Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vandaag is de geheel verbouwde zaak in moderne aelusieve interieurverzorging „Het Paalgat" aan de Hoogstraat voor het publiek opengegaan. Deze zaak is een lidding van de meubelzaak NV v/h Wed. D. van Heusden. Het Waaigat is vijf jaar geleden gestart aan de Westhavenkade onder leiding van binnenhuisarchiteete me vrouw C. L, Groen-van Heusden. te energieke aanpak maakte al spoedig dat het pand te klein werd, zodat moest worden gezocht naar een grotere ruimte, die werd gevonden in het pand van de firma Groeneveld, au ruim drie jaar geleden. Teneiride'nog meet ruimte te krij sen, besloot men opnieuw de zaak te verbouwen en vandaag is het publiek in de gelegenheid gesteld de vergrote en vernieuwde aanwinst op de Hoogstraat te bekijken. Vooral bet inutenaanzieht heeft een ingrijpende wijziging ondergaan. Aanleiding tot ie verbouwing is onder meer geweest 1 het feit, dat de Hoogstraat tot voet gangersgebied is verklaard en bin nenkort voorzien zai worden van een a'erbestrating. De bekende portieken zijn verdwe nen, hetgeen een winst aan verkoop ruimte opleverde van ongeveer hon derd vierkante meter. De totale ver koopoppervlakte van Het Waaigat bedraagt momenteel 900 vierkante meter. De NV van Heusden, 'als firma gestart op 18 december 1915, sinds 1 januari 1966 naamloze vennootschap, heeft ook op de Markt haar vleugels uitgeslagen met het overnemen van het daar gevestigde bedrijf van de firma Poorter. De totale verkoopop pervlakte van de NV is hiermee op 3200 vierkante meter gekomen. ROTTERDAM Elder Smith en Co te Adelaide, Sydney. Melbourne, Perth en Londen en Anthony Veder en Co te Rot terdam en Amsterdam hebben bestoten onder de naram Eider Smith, Veder en Co In Rotterdam een gemeenschappelijke ven nootschap op te richten, om te participe ren in de verwachte uitbreiding van de handel tussen Australië en We£t-0uropa. Namens deputaten voor kerkbou- waangelegenheden sprak de heer D. Kiljan: „U bent een van de 38 ker ken waar wij een miljoen over zou den moeten verdelen. We beschikken over 700.000 gulden en het deputaat- schap zal met blijdschap over dit re sultaat u straks naar vermogen bijs taan." Burgemeester H. Sloots haakte in op de woorden van de voorzitter van slaagt u zeker bij Schletbaanlaaji 86 RMam Tel. 233328 Tevens maatkleermakerij de bouwcommissie dat het oude kerk gebouw weg moest. Maar wij hebben het ook gekocht, stelde hij met na druk en onder hilariteit, want een bedrag van ruim f 337.000 was door de voorzitter niet genoemd als koopprijs, „Ik heb bijzonder veel respect voor de daadkracht van. deze kleine ge meente", vervolgde de burgemeester, „u heeft de gehele bevolking geïnte resseerd met bazaars en rommel markten. Uw nieuwe kerk staat hier centraal in de gemeente, laat het voor uw gemeente als tweede huis een rustpunt zijn." Architect Boekhorst sprak namens allen, die aan de bouw hebben meege werkt. Ds. Plantinga, die voor het eerst in een door de gemeente geschonken to ga had gepreekt, hoopte dat alle on wennigheid voor hem en de ge meente spoedig verdwenen zal zijn. Hij bracht dank aan alle milde ge vers en deelde mee dat de collecte van deze avond 1577 had opge bracht. Ds. S. komst. Wijnsma sloot de bijeen- (Van een onzer verslaggevers) J/LAARDINGEN De sporten handbal en volleybal zijn vrijdagavond aan bod gekomen op de één na laatste avond van de sportweek, die ter gelegenheid van de opening van de nieuwe sporthal wordt gehouden. Opnieuw is duidelijk gebleken, dat de Vlaar- dingers de weg naar de sporthal hebben gevonden en dat is eigen lijk de bedoeling geweest. Bovendien hebben de diverse sportverenigingen met hun demon straties het publiek laten zien, wat de eventuele belangstellende sportbeoefenaar te wachten staat, wanneer hij of zij zich bij een van de aan de sportweek deel nemende verenigingen aanmeldt. Ook wat dit laatste betreft is de sportweek zeker geslaagd. Gisteravond hadden de sport verenigingen, die het handbal be oefenen, de achtenswaardige taak zoveel mogelijk mensen voor deze tak van sport te interesseren. Dat moet niet moeilijk zijn geweest, want de wedstrijden gaven vol doende aanleiding tot enthousias me bij het publiek. Hetzelfde was het geval bij de wedstrijd tussen de topspelers van de Haagse volleybalvereniging Blokkeer en Libanon uit Rotter dam. De foto laat van deze wed strijd een. fragment zien. Tijdens deze ontmoeting gaf een commen tator van de Nederlandse Volley bal Bond c eninformatief verslag. Vanavond wordt de sportweek besloten met demonstraties atletiek, judo, wielrennen, schieten en schermen. Evenals op de andere avonden dient men zich tijdig een kaartje te bemachtigen. Van zeven uur af is de sporthal voor twee kwartjes geopend. Het publiek zal worden geïnformeerd door middel van een folder over de diverse sportverenigingen, die Vïaardingen rijk is. En dat zijn er heel wat, waarvan akte. WcstniemUand 56: Lutherherd enk mg20. p-. ^traat 25: open avond Amateur "JjWafen Vereniging, 20. «radsgehoorzaal: Het nationaal ballet. 20.15 ïnlelktrk: kom zing met ons, 11 aiaosgehoorzaal: toneelavond pers ver kverg Zeep, 20 Btjkanioor „De Rotterdammer", Smalle "«venstraat 11, tel. 34 67.75. Alarmnummer J™1». GG cn GD: tel. 34.44.44. Alarm- wttuner voor melding luchtverontreiniging: "-Verheit. Diepenbroekstraat 41. tel. 34.33 45, "Potheek; Delta, Fl, de VUfdeïaan 112 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange «rkstnaat «2, teJ. 26.73.82. Klachten bezor- J?8',7oh. Gröneleld, Singel SS, tel 26.35 38. Sb 111 vrijdag 18.30-09.30 en zaterdag u,ur- Redactie Schiedam: R. M van «ouwelingen, Julianalaam 84c tel. 26 57 64, If .,1;,-55'®- toest. 156 Museum: 24 oktober tot 1 de- iS;Pej" 70 jaar stedelijk Museum, van l,ru„ kamer tot eigentijdse kunst. Ga- .jWJrhnt 4: 25 oktober tert 17 november: 2 jtRJMttes Jan Rijnders, schilderijen: Dik yBhan. keramiek. h™»rmnummer politie: tel. 26.46.66. A- ».w2Hamer luchtvervuUliK en meldingen "Hilttohinder, tel SB.azSS. (Van een onzer verslaggevers) - ROTTERDAM Het tegenwoordi ge patroon van Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, ge differentieerd naar de soort van hulpverlening, de levensbeschouwe lijke gerichtheid en het territoriale verband waarin men leeft, kan in de toekomst niet gehandhaafd blijven. Het heeft geleid tot het ontstaan van vele miniatuurinstellingen, die de continuïteit van het werk niet of moeilijk kunnen garanderen. Het mist een krachtig bestuur om een goed beleid te voeren. Aldus mr. H. J. van de Poel, staats secretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, vanmiddag, zaterdag, tijdens de officiële presen tatie aan de Rotterdamse ge meenschap van het Katholiek Cen trum voor Welzijnsbehartiging. Dit geschiedde in het gebouw van de Ned. Economische Hogeschool. Mr. Van de Poel wilde met zijn stelling niet zeggen dat iedere diffe rentiatie in het werk overbodig is, maar wel dat die differentiatie kan worden ingepast in een meer algeme ne regie. Hij achtte het wenselijk naar wegen te zoeken om de le vensbeschouwelijke aspecten zodanig in te brengen dat er geen organisato rische scheidslijnen ontstaan die een algemene regie onmogelijk maken. Ten opzichte van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging plaatste mr. Van de Poel dan ook wat hij noemde een kritische kantte kening. Het centrum presenteert een bijdrage, uit de rooms-katholieke kerk geleverd, aan de gehele Rotter damse samenleving. Die bijdrage kan echter ook wor den uitgelegd als een eenzijdige, waarbij het centrum zich zou opwer pen van een deel van de bevolking voor het geheel. Mr. Van de Poel meende, dat het klimaat thans zo Is, dat de samenle ving het centrum waarschijnlijk veel meer positief zal ontvangen, maar dat neemt niet weg dat een besluit dat men van rooms-katholieke zijde mede met het oog op duidelijkheid heeft genomen toch zou kunnen leiden tot onduidelijkheid. Hij hoopte dan ook dat het centrum tot een algemeen heid kan komen, niet van een deel van de bevolking uit, maar represen terend de gehele gemeenschappelijke bevolking. De bekende futuroloog prof. dr. Fred. L. Polak gaf vervolgens zijn visie op het welzijn na het jaar twee duizend. De heer C. Egas, oud-staatssecreta ris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, besprak de weizijnsbehartiging in eigentijds perspectief. DE LIER, 31 okt. Andijvie 21—30, 2.400, dubbele bonen 1.75—3.10, 600, snijbonen 2.25—3.30. >1.150,Alicante 2.10—2.65. 9.900. Musea at 2,833.30, komkommers AA 99—1.05, A 1.01—4 04, B 96—99, C 89—87, D 76-00, E 59, 80 600, per kg 1,10—1.22, 12 000, spruiten AI 53—57. All 43—48, BI 48—50, Bil 41—45, CII 31—34 89.000, witlof 95. 350. "bospeen 4046, 550, paprika 4—38, 14.300. radijs l&—17, 250, selderij 6—7, 3.250, sla I 39—44, 1.800, tomaten A extra 5.20—5.90, C f—10. 171 000, bloemkool 6 68—72, 8 57—65, 11 pepers 1,55—2.15, 300. peterselie 67. 600, extra 4.30—4 60. AI 4.60—5 30, BI 5—5 50. Cï 3.80—4.20, CCI 2 60. 13.500. boerekool a.15—1.30. 160, uien 18—28, Chinese kool 3oo. rodekool 31. 100. groenekool 16—23. 260, knolselderij 1740, 600. BI 916, prei AI 29—54, BI 25, 2 750. appelen 32—39, 200 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondagmorgen wordt om tien uur in de Bethelkerk een jeugddienst gehouden door de werkgroep Dynamo over het thema „Biafra". Ds. J. E. van Veen neemt de schriftuitleg voor zijn rekening en zendingsarts K. Reynierse zal spre ken over het onderwerp „Wat doet de kerk in Biafra?" Drs, Reynierse heeft tien jaar in Biafra gewerkt en is juni dit jaar teruggekeerd. Na afloop van de dienst wil de arts ook ingaan op de politieke situatie in Biafra. (Van een onzer verslagigevers) VLAARDINGEN Evangelist J. B. Klein Haneveld spreekt woensdag avond 5 november op uitnodiging van het Maranatha Comité in het Ro de Kruisgebouw aan de Emmastraat 38. De evangelist is momenteel in Israël, waar hij als reisleider van een groep van 150 mensen actief is. Zijn ervaringen m het Heilige Land zullen zeker ter sprake komen tijdens de bijeenkomst in Vïaardin gen, die om kwart voor acht begint. Bij de samenzang zullen trompet tisten en een organist voor de bege leiding zorgen. De toegang is vrij. LAGOS Biafraanse oorlogs vliegtuigen hebben de onder Ne derlandse vlag varende olietanker Niso met raketten bestookt. Verder hebben de toestellen een nieuw ex portstation voor olie vernield en een bark tot zinken gebracht, aldus meldt het persbureau A.P. Het incident gebeurde donderdag avond. De volledige bijzonderheden bereikten Lagos echter pas vanmor gen. Het was waarschijnlijk de meest vernietigende van de sporadische Biafraanse luchtaanvallen op Nige- riaanse olie-installaties. De Biafra- nen hebben nooit eerder aanvallen gedaan op de schepen, die de Nige- riaanse oiie exporteerden. Vernomen werd dat de vliegtuigen enkele kleine gaten onder de water lijn van de Niso schoten. Het sdhip was ernstig beschadigd, maar kon nog gerepareerd worden. Een potitieb&rk werd tot zinken gebracht en enkele installaties die tot de Olie Export Terminal be hoorden, werden vernield. Et waren geen berichten over persoonlijke ongelukken. Want dftt verdient een programmeur. Een boeiend beroep voor mmnen en voor vrouwen, dat zekerheid biedt voor de toekomst hi Europa zutfen er vóór 1972 230.000 Qoedbetaalde vaste banen open staan. Het ADVANCE instituut kan helpen om er op tijd bij t» zijn» maar dan moet«ui de besJteeendo «tap doen. De ADVANCE schrifte lijke census b duidelijk, up to date en compleet. Naast algemene vor ming ontvangt h ook een optefcSng In het programmeren op de IBM 300. Na enkele maanden kunt tr waarschijnlijk méér verdienen dan op het ogenblik en straks nog véél méér. Stuur spoedig onderstaande bon op •n ti ontvangt «He Sa lichtingen plus een gratis geschikt hddstetL Neem fiat besfutt dat een keerpunt te uw teven kan betekenen nu,van daag. De pen seftrea/: «Da computer vraagt teder jesrrSS pmsmï méér nmmeU kunt één rn dfa mensen zijn, AAN: Gelieve mij - zonder enige verpHcMJng mijnerzijds - volledig in te lich ten over de cursusprogrammeur" tm mij, na inschrijving, een geachlkt- beidstest af te nomen. K-I-11 NAAM. VOORLETTERS- ADRES. TEL. NR_ BEROER^ WOONPLAATS. LEEFTIJD - ROTTERDAM Drs. A. J. Lems (soc.) heeft het college van B, en W. van Rotterdam vragen gesteld over twee rapporten die zijn uitgebracht over het Rotterdamse plan 2000 plus. Hij vraagt of het juist is dat bij het bestuur van het overlegorgaan Zuid west Nederland deze rapporten op tafel liggen. Hij vraagt het college te bevorde ren dat deze rapporten zo spoedig mogelijk ook aan de raadsleden ter beschikking worden gesteld. Het Rijnmondraadslid J. de Jong (soc.) heeft dezelfde schriftelijke vra gen aan het dagelijks bestuur van Rijnmond gesteld. RIDDERKERK De heer A. G. Boer, fabrieksdirecteur bjj de n.v, Fabriek van Klinknagels en schroef bouten v/ Joh. Smit In Slikkerveer en wethouder van de gemeente rid derkerk is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hii kreeg z(jn onderscheiding vrijdagmiddag ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Slikkerveerse bedrijf van burgemeester C. J. van der Hoe ven, die daarmee zjjn eerste officiële daad na zjjn langdurige ziekte ver richtte. j De heer Verhoeven zei dat de'beer Boer een grote positieve bijdrage heeft geleverd aan de goede sociale verhoudingen waarom het bedrijf in de gemeente bekend staat Bovendien heeft de heer Boer zich volledig in gezet voor de plaatselijke gemeen schap. De nieuwe ridder van Ridderkerk, die voor de a.r. zitting heeft in de gemeenteraad, kreeg van mr, dr. Th. Huitema namens de Nederlandse Schroefboutenfabrikanten een verstel bare draaistoel en van het personeel van zijn zaak een elektrisch orgel. ROTTERDAM Slapen in een metro-station om. als eerste kaartjes te kunnen kopen voor de voetbalwed strijd FeijenoordMilaan is ook met alles. Dit heeft de heer J. v. d. Mee- burg ontdekt, nadat hij de nacht van vrijdag op zaterdag had doorgebracht in het metro-station Stadhuis in een slaapzak. Vanmorgen vroeg kwamen er een paar jongelui bij hem, die wat ver velende opmerkingen maakten. De slaper kroop uit zijn geïmproviseerde bed en er ontstond een Tuzie,. die- voor hem in het Oogziekenhuis ein digde. De 13-jarige T. J. is in ver zekerde bewaring gesteld. VLAARDINGEN Maar veertig van de driehonderd aangeschreven Vlaardingse leraren hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van de plaatselijke PSP om zich te verdie pen in de democratisering van het onderwijs. Begiftigd door een reeks kritische op- en aanmerkingen van het Amsterdamse raadlid van de PSP, Fries de Vries, leraar Neder lands en lid van de „kritiese lerare norganisatie" lag er vrijdagavond een levendige discussiestof in de Har monie om eik detail ~verüer Tiif- te werken. Fries de Vries ging van een aantal definities uit, waarbij de mentaliteits verandering in feite de kern werd. Nog veel elraren, reetoren zijn be hept met de gedachte dat zij zich autoritair tegenover de leerlingen moeten opstellen. Een foutieve ge dachte, aldus Fries de Vries, die voor lopig wanneer wij niets ondernemen, 'nog wel zal voortduren. Om die houding weg te nemen ben ik bezig, aldus het raadslid, het on derwijs in groepsverband te laten ge beuren. met discussies, waarin ook de straffen van de leerlingen werden betrokken. Het is heel belangrijk om met zo'n klas te kunnen werken, om- 'dat anders de organisatie eenheid weg valt. Per slot van rekening moet de organisatie uit de klas komen. Democratisering in het onderwijs betekent ook een schoolpariement en inspraak van de leerlingenin de schoolraad, al naar gelang de onder werpen. De leraar zalN langzaam maar zeker van een leider naar bege leider moeten overgaan. Natuurlijk is zo'n begeleiding, aldus Fries de Vries, onderhevig aan grensgevallen, waarbij de leraar zelf wordt geleid. Enkele punten uit het_ „kritiese le- rarenprograrama: '\"Ket -afschaffen van eindexamens, herziening van de cijfers en geen zittenblijvers meer. Fries de Vries vond dat de conser vatieve lerarenorganisaties weinig aan vernieuwing in het onderwijs doen. Een zaak als het Maagdenhuis heeft wel tienduizend gulden gekost, maar er is mee bereikt dat de demo cratie meer allure gaat krijgen. Steeds maar weer je stem laten ho ren, dat is belangrijk, en dan van onderaf beginnen, bij de basis en niet aan de top. ROTTERDAM In een elektro- zaak aan de Nieuwe Binnenweg is vrijdagmiddag onenigheid ontstaan tussen de winkelier, de heer C. M. A. Bakker en een 32-jarige caféhoudster A.N.-v.d.P, over de uitbetaling van tien gulden aan Animozegeis. De ruzie liep zo hoog op dat de cafêhoudster de winkelier aanviel en hem met de hak van haar schoen een gat in het hoofd sloeg. Haar echtge noot W N. kreeg het aan de stok met de winkelbediende Dirk van Zet, die hij een blauw oog sloeg. Lucardie heet U welkom op haar EXPOSITIE moderne en antieke sieraden en zilverwerk. Met creaties van Jan Noyons en Jacob de Groes. Deze bijzondere expo sitie is vanaf dinsdag, 4 november t/m dinsdag IJ. november dagelijks geopend van 10-17 uur, tevens vrijdagavond van 19.00 tot'21.00 uur. Korte Lijnbaan 18a tei. H0534xRotterdam Westnieuwlandkerk vol op hervormi ngsavond VLAARDINGEN Aan het her denken van de kerkhervorming werd vrijdagavond veel aandacht geschon ken in het kerkgebouw van de gere formeerde gemeente aan 't West- nieuwland. Het gebouw was tot de laatste plaats bezet en opvallend veel jongeren luisterden met grote aan dacht naar de drie sprekers, die de aanwezigen wisten te boeien. Ds. P. Vermaat (herv.), die de bij eenkomst opende, sprak over: „Lu ther als gelovige". Bij Luther was er altijd de vraag naar de genadige God; hij was altijd 'bezig met het word uit de Bijbel, gerechtigheid, dat is wat God van ons eist. Vandaag herdenken we wat God ons schonk in de 'hervorming. Her denken is ijken, ijken of we nog staan op die 'hoogte van het gewel dige begin, wat Luther ons schonk in de hervorming, aldus ds. Vermaat. Ds. G. J. Buys (chr. ger.) sprak over: „Luther als hervormer". On danks dat Luther, de hervormer, niet heeft hervormd, moeten we hem toch erkennen als de hervormer van de kerk. Hij heeft namelijk de misvor ming van het gezag .gekend, en de misvorming van wat de kerk is, her vormd. Twee belangrijke punten van Luther als 'hervormer. Ds. Buys zei, dat Luther een groot geloof had. Laat iedereen zich afvra gen of het woord van God, centraal staat in zijn leven. Laatste spreker was ds. L. Huis man (ger. gem.), die over „Luther als huisvader" sprak. Als men en als huisvader kan Luther ons tot een lichtend voorbeeld zijn. Luther ging met zijn gezin graag naar de kerk. Nauwkeurig zag hij toe, dat allen werden onderlegd ïrT'üe leef van 'de godzaligheid. Iedereen 'moeit 'leren bijbel lezen, 'bidden en zingen. Lu ther kon zich het best vermaken in de eenvoudige preken, voor iedereen te begrijpen. Luther, die zelf veel verdriet heeft meegemaakt, hij verloor twee kinde ren, heeft eens gezegd, dat zijn kinde ren pret en vermaak net zo goed nodig hebben als eten en drinken. Aldus ds. Huisman, die ook het slotwoord sprak. lopen, dan zullen we spoedig met de fieten op de neus gedrukt worden. Een levendige discussie maakte het daarna alleen maar annemelijk dat democratisering in het onderwijs toch wei ieders gedachten had. QP de redaktie komt iedere dag een grote stapel routine post. Daarmee bedoel ik blaadjes, ge drukt of gestencild die berichten en nieuws weergeven van verenigin gen. Verenigingen hebben we hier in overvloed, dus die blaadjes ook. We zijn er met elkaar altijd heel dankbaar voor om deze verenigings bladen te ontvangen. Het is altijd interessant te zien hoe onze ama teur- collega's het er af brengen. We maken wel eens dankbaar ge bruik van berichten die we vinden en er wordt ook wel eens heel sma kelijk gelachen over de enormitei ten die soms ten beste worden ge geven. Het komt ook wel voor dat we onze hoofden buigen over techni sche problemen en vaktermen die voor leken haast onbegrijpelijk zijn. Met" veel interesse heb ik dezer dagen gelezen de -Kolbak. Het is een gestencild blad van achttien, pa gina's, geniet in een rood bandje. Het is een uitgave van het Tam boer- en Trompetterkorps „Rijn mondband" Schiedam. Als je een band door de straten ziet marcheren of in het Feijenoord- stadion een geweldige show ziet weggeven, heb je er geen flauwe notie van welke problemen er ach ter een dergelijke vereniging zijn. Wist u bijvoorbeeld dat ieder nieuw lid dat zicih aanmeldt, de ver eniging een investering van vierhon derd gulden kost? Ik niet. En daar aan is het begrijpelijk dat een be stuur wat kregel wordt als een derge lijk lid na anderhalf jaar overstapt naar de concurrentie omdat daar modernere muziek zou worden ge speeld. Heus, het staat in de Kolbak. Ik zal de naam van het lid maar niet noemen. Met die concurrentie wordt bedoeld de Euroband. De concur rentie is trouwens in het algemeen vrij scherp. Men schrijft in de Kolbak zelfs: „Een andere club wilde het ver on der de prijs doen". Het spelen, voor goed begrip. Maar ook hier zegevier de de „kwaliteit" want de Rijnmond- band mocht de opening van de zaak muzikaal opluisteren. Veel kritiek staat er ook in het blad, op de leden die niet op tijd de repetities bezoe ken, op het kletsen tijdens een mars. Allemaal een kwestie van op voering van de kwaliteit. De Rijnmondband gaat ook naar het wereldmuziekconcours in Kerk rede en wel op 18 juli 1970. Er zal daarvoor nog heel wat gestudeerd moeten worden. -a (OVERIGENS geldt ook hieride spreuk „bent u tevreden, Jeg het anderen". Heël wat geld opbren gende marsen worden aangeboden door mensen die de band elders heb ben horen spelen, bijvoorbeeldj in het Feijenoord- stadion. Binnen de muziekvereniging isfer, zo blijkt mij uit de Kolbak heel wat afgunst. De Rijnmondband is kam pioen geworden en in de Euro- koe rier (vermoedelijk van de' Eiiro- band) werd gecomihentarieerü «dat de Rijnmondband oude muziek* zou hebben gebruikt. Mijn_ collega Jan de Kolbak weerlegt dat onmiddel lijk. maar hij is eerlijk genoeg «om te melden, dat de Euroband een van de eerste was die de Rijnmond- band feliciteerde. Er staat nog heel wat in die Kol bak, ook over de kolbakken, waar nog steeds pluimen op 'moeten. En dat kost geld, evenals de muziek, de instrumenten, de uniformen, een nieuwe tamboer-maitrestok die nu weer aan het verlanglijstje is toege voegd kortom een dure zaak zo'n band, maar kennelijk voor heel wat .lieden een fijne hobby, ook voor amateurjournalisten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1