L mammoet weer terug bij de werf 90 Toekomst van jeugd thema op studiedag 1.1 I Ui Wethouder beitste Pand 13799 open Visie prof. Fred Polak: Welzijnszorg zal eigen" departement krijgen Tram 2 toch over de Boergoeiisesmgel Monsieur Jacques wil swingend Rotterdam 1 98 GOUZY >i dl -fc»- 1 Kill 13 SOS startte eeuwfeest Voorzitter Vereniging K en 0 geridderd Gehandicapten hielden dienst in Lanrenskerk 27000ste kwam niet eerder T. G. Prins ontving Van Borselenpenning Opnieuw advies gevraagd aamvijkraad TOM MANDERS KREEG ALS EERSTE BEELDJE Humanitas bouwt verpleeghuis KLEUREN-TELEVISIE lil mm OU.beduidend goedkoper 150 cm hoog L**nj ter meulen Ontwikkeling jeugd islSi Huis in nu... Beduidend goedkoper ::dE ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 A MAANDAG 3 NOVEMBER 1969 Kópen anderen een dergelijk modieus, wrnterschoentje voor 35 tot 45 gulden, onze klanten betalen nog géén derde. Modieus damesschoentje in twee leuke schaduwkleuren, die dit seizoen niet meer weg te denken zijn, gen ideaal winterschoentje met (comfortabele brede leest, vlot te blokhak, slijtvaste zool en anti-slip hieltje, nu per paar OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN BIJ AERT V. NESSTRAAT38 1e MIDDELLANDSTFW2 TEL. 118511 -235327 Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze modieuze damesschoen- tjet in vlot wïntermodel, een ijzersterk schoentje in de an- tiekkleuren bruin en beige, maten 37 t/m 41 per paar 9 Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, bast ROTTERDAM Verolme's eerste Mammoet, de ESSO-Cam- bria, is zaterdagmiddag op halve kracht teruggekomen. Er was een fout ontdekt in een van de turbine-ketels. Slepers van Verolme hebben het schip opgehaald en naar de werf teruggebracht. Het is voor de tweede maal dat het schip de technische proefvaart moet af breken. Het defect zou in enkele dagen verholpen kunnen wor den. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „K en O over- morgen" was het thema van de stu diedag, die de Vereniging Kinderver zorging en Opvoeding zaterdag in de doelen hield ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Duidelijk waren op dit thema de lezingen van prof. dr. G. A. Kooy, hoogleraar in de gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wagenin- gen, en dr. J, van Ussel, sexuoloog te Gent, gericht. -Bij de opening maakte staatssecre taris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. H. J. van de Poel, bekend dat de voorzitter van de Vereniging K en O, mevrouw C. IV. Frese-Heybroeb, was benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau „Gezin en maatschappij in de toe komst,", was het onderwerp dat prof. dr. Kooy behandelde. Hij stelde dat een gezinssocioloog weinig heeft bij te dragen tot een beter zicht op de toekomst van het gezin, Daarnaast gaf prof. Kooy een drie tal modellen van gezinsappreciatie, die handzaam zijn bij de gezinspmg- nose: het model van de familistische gezinsappreciatie, van de persoonsge richte gezinsappreciatie en van de gezinsverwerping. Over de toekomstplannen van deze modellen zei prof. Kooy: „Het is aan nemelijk dat het familistische gezin in de wereld van morgen aan beteke nis zal inboeten; anderzijds, zal een Laat ook Uw vitrage bijdragen tot de gezelligheid in huis koop daarom morgen deze de- koratieve mystère. Partijverkoop van 4000 meter fantasie mystère geweven van originele Terlenka garens, met dekoratief dessin. Een mystère, waarmee U nog meer eigen sfeer in Uw huis brengt, 150 cm hoog, nu per meter voor nog géén drie gul den. ill f r i«55S t!s-i88SBfs>8s Morgenvroeg om 9 uur begint op de .eerste etage-de partij- verkoop van deze Terlenka fan tasie mystère met dekoratief dessin, 150 cm hoog, per meter voor Ook maandagmorgen open Géén tel:' of schrift, best. (idealistische) gezinsverwerping niet veel effect hebben. Over het persoonsgerichte gezin valt weinig te voorspellen. Er is geen sprake van dat het „vandaag" in een crisis zou verkeren. Dit zou - echter kunnen komen. Veel zal daarbij af hangen van de verandering 'n de sexuele normen en van de voortgaan de vrouwenemancipatie". Huwelijk, verantwoordelijk heidsbesef en maatschappij spelen een grote rol bij de opvoeding van kinderen. Hierover sprak dr. Van Us sel in zijn causerie over: „Dee ontwik kelingen van de jeugd, daarbij in aanmerking nemendd e invloeden die uitgaan van de maatschappij, nu en in de toekomst". „Ieder individu, dus ook het kind, moet de grootst mogelijke vrijheid' kennen, mits de belangen van ande ren niet worden geschaad. Een kind heeft het recht om geboren te wor den in een milieu waar het wlkom is en de nodige lichamelijke en geestelijke verzorging krijgt", aldus dr- 'Van Ussel. Nadrukkelijk bepleitte dr. Van Us sel een maximale verspreiding van voorbehoedsmiddelen: „De maatschappij heeft als plicht het kind te beschermen tegen het spelen met leven en het in de wereld schop pen van kinderen, die vanaf de ge boorte psychisch en lichamelijk wor den verknoeid. Zeventig procent van j de huwelijken die voor het 21ste jaar I worden gesloten, zijn gedwongen hu- j welijken," Moeilijkheden rijzen ook bij op voedingen die samen hangen met macht en geweld. Het prestatieprin cipe overheerst het gehele opvoe dingssysteem. Dr. Van Ussel eindigde zijn lezing met twee vragen: „Wij willen wel creatieve kinderen, maar willen wij echt dat zij creëren? Is het niet zo dat met betrekking tot de wkaliteit van de geschonken liefde ook bij de affectie te weinig accent valt op de behoefte van het kind, terwijl wij zouden willen uit gaan van ,,'t gaat toch om de kinde ren"? ROTTERDAM In de St. Lau- renskerk is zondagmorgen een kerk dienst gehouden, die in meer dan één opzicht een bijzonder karakter had. De eerste bijzonderheid was het feit dat door een uitgebreide organisatie een groot aantal licha melijk gehandicapten deze zeer druk bezochte dienst kon bijwonen. Daar kwam nog bij dat de dienst, georganiseerd door de Gemeenschap Maasoever, een oecumenische aange legenheid was waaraan predikanten van vier kerken hebben meegewerkt. De vier voorgangers waren de ge reformeerde predikant ds. J. C. Ha gen, ds. B. Koek, Remonstrant pre dikant, ds. D. Lissenburg, hervormd en de R. K. pater A. Wijnhoven. Verder werkte aan deze dienst de Rotterdamse Cantorij o.l.v. de heer L. Eringa mee. De organist was Jo- hann Th. Lemckert. De prediking in deze dienst was een „doorbladeren van het psalm boek". waarbij de voorganger psalm 52, 59 en 63 belichtte in hun relatie tot Davids levensloop, zoals die is beschreven in Samuel. Uit deze psal men blijft ons één trefwoord bij: goedertierenheid, aldus de predikant Na de dienst was er voor de ge handicapten en hun begeleiders ge legenheid in de kerk koffie te drin ken. ROTTERDAM Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Centenvereniging voor Blinden „Steunt Ons Streven" heeft het be stuur van de vereniging zaterdag middag in het tehuis voor blinden „Louis Braille" aan de Siotlaan ge recipieerd. Tijdens de receptie memoreerde de voorzitter, de heer W. Aarse het begin van de vereniging, ontstaan uit het initiatief van drie Rotterdamse diakenen. Hij stelde, dat de vereni ging moet blijven proberen het werk voort te zetten en uit te breiden. Op de zeer druk bezochte re ceptie was als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur drs. J. Basti- aans aanwezig. Burgemeester W. Thomassen, voorzitter van het ere- comité van SOS was verhinderd de receptie bij te wonen. De jubileumcommissie bood het bestuur een barometer voor het te huis aan. gemaakt door leerlingen van de Christiaan Huygensschool. De receptie is niet het enige eve nement in de jubileumviering: dins dag wordt in de grote zaai van „De Doelen" de eeuwfeest officieel ge vierd. Het Rotterdams Operakoor en de Koninklijke Militaire Kapel zul len meewerken. Herman Emmink is gastheer. Op 15 november volgt nog een feest voor ruim vierhonderd blin den in „Avifauna". De goed verzorgde receptie heeft de kas van SOS overigens geen cent gekost: alle aangeboden verversin gen zijn bekostigd door liet bedrijfs leven, dat bovendien door vele bloemstukken van haar belangstel ling blijk gaf. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met het beitsen van een laatste stukje vloer heeft wethouder G. Z. de Vos zaterdagmorgen het jonge rencentrum „Pand 137" aan de Hoofdweg geopend. Wethouder De Vos, die zich, zoals hij zei, een „verplicht ope ningsnummer" in Alexander- stad voelt, nam in zijn openings woord de ontwikkeling van het jeugdwerk na de oorlog door. Hij stelde dat men met dit jeugdcentrum waarbij de jon geren alles zelf in handen heb ben is waar men zijn moet. Na hem bood de voorzitter A. Ver schoor van SWO Alexanderstad een klok aan voor „Pand 137". De heer J. K. Klein van het weekblad Prins Alexanderstad overhandigde de op brengst van de speciale krant, ƒ1.066,50, aan de penningmeester van de stichting Jongcreukontakt. De heer J. Kouwenhoven gaf ten. slotte namens de Provinciale Jeugd raad Zuid-Holland een. toezegging van subsidie van ƒ5.000. Pand 137 is door de jeugd voor een groot deel zelf verbouwd. Het „zwaardere" werk is uitgevoerd in samenwerking met de fa. Ligthart, die tevens adviezen heeft gegeven voor het werk, dat de jeugd zelf heeft gedaan. De gemeente Rotter dam heeft de verbouwing voor een. kwart gesubsidieerd. Het pand, een grote villa, heeft beneden een flinke ruimte met klei ne bar en boven een jongerencafé en (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De „toe komstdenker" prof. dr. Fred L. Polak heeft zaterdagmiddag de vele honderden betrokkenen bij het zojuist opgerichte Katholiek Centrum voor Welzijnsbeharti- ging een hart onder de riem ge stoken met de opmerking, dat in de toekomst de stedelijke wel- zijnsbehartiging een uitermate zware taak zal zijn, zwaarder dan de welzijnsbehartiging in het algemeen. Ook zei prof. Polak, dat het departement van cultuur, re creatie en maatsohappelijk werk zoals wij dat nu kennen, maar wat dan uiteraard een welzijns- departement zal zijn, liet grootst van alle kabinetsportefeuilles zal zijn. Hij voegde er aan toe. dat men dan natuurlijk wel moet weten wat welzijn precies is, een vraag waar op hij persoonlijk nog lang niet het antwoord weet. Eén ding is duide lijk, aldus de heer Polak, we moe ten ons oriënteren in het besef, dat het welzijn een revolutie door maakt. In die revolutie wilde hij drie as pecten noemen die van het grootste belang zijn, de jeugd, het gezin en de 'bejaarden. Wat de jeugd betreft, stel de de heer Polak met grote spijt vast dat bij alle revoluties, die op dit mo ment aan de gang zijn het onderwijs zelf nog maar nauwelijks In bewe ging is. Dat verwonderde hem 'niet want onderwijs is van nature conservatief, maar dat neemt niet weg, dat juist in (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zondag is als 27.000ste schip de Rotterdamse ha ven binnengekomen de Noorse Hav- mann 13.486 brt. Het schip kwam uit Tokaradi Ghana en koos ligplaats aan pier 6 in de Waalhaven bij Ae- gir. Het schip was met erts geladen. Vorig jaar kwam het. 27.000ste schip eveneens op 2 november bin nen. Het was toen het Nederlandse Donato. 'IMND 137" aan de Hoofdweg: het nieuwe centrum voor de jeugd. Nog niet gheel klaar, ook van buiten niet. Maar de oude naam is weggeveegddat is hier duidelijk te zien. wat kleinere ruimten. De inrichting is éénvoudig, maar kleurrijk. De plannen voor het programma zijn ambitieus: deze week alleen al is er -een filmavond, een cabaret voorstelling, een dansavond en een optreden van „Mac Buff and the Jugstampers" en Leo TJnger en Joyce Spies. TTTEThoitder De Bos leverde zijn bijdrage aan de voltooiing van het jeugdcentrum in de PA- polder door een stuk vloer tc beitsen. Hij had er zijn jas voor uitgetrokken. ROTTERDAM „Een man met veel kennis en vooral veel wijsheid, die een unieke plaats inneemt onder de schoolhoofden in Rotterdam." Met deze woorden overhandigde de heer F. A. Diepenhorst, plaatsvervangend hoofd van de afdeling onderwijs, za terdag de heer T. G. Prins de Wolfcrt van Borselenpenning. Treffend is de inscriptie achter op deze eré-penning van Rotterdam: „Niet het vele is goed, maar het goe de is veel." Woorden ,die zeker be trekking hebben op de heer Prins, die twaalf jaar hoofd is geweest van de gemeentelijke Mytylschool aan de Gordelweg. Vele leerlingen, oud-leerlingen en belangstellenden hebben zaterdag de receptie bezocht, die ter gelegenheid van zijn afscheid wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd werd gehouden. Voor de heer Prins zullen zeker de kleine, zelfgemaakte geschenken van zijn leerlingen, een sprekende herin nering blijven aan deze twaalf jaar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Donderdag zal de wijkraad voor Charlois zich buigen over de plannen van B. en W. om lijn 2 via Boer- goensestraat en Èoergoensesin- gel te laten rijden naar een nieuw eindpunt bij de Kromme Zandweg. Het traject Wol- phaertsboeht (vanaf de Boer- goensestraat) Grondherenstraat komt dan te vervallen. Dit plan is een onderdeel van het wijzigen van hel westelijke deel van het tramtracé van lijn 2. Daarbij hoort ook het aanleggen van een tramtunnel op het kruispunt Putse- laan—Hillevliet. Deze tunnel is nood zakelijk met het oog op de ingebruik neming van de nienwe Willemstnn- nel en dan te verwachten toeneming van het verkeer over de Putselaan. In de oorspronkelijke plannen was verder voorzien in de bouw van een tramviaduct BrielselaanBoergoen- sestraat over het Maastunnelplein. Van dit plan is afgezien mede door de bezwaren die de wijkraad daar tegen had. Men Wil de tram op de Wolphaertsbocht houden omdat deze straat minder druk zal worden dan de Brielselaan (na deconstructie) en deze. zal de belangrijkste oost-west verkeersader worden. B en W overwegen verder om tunnels te maken voor de tram bij de Pleinweg, de Dorpsweg én de Boergoensestraat. Deze tunnels zul len echter pas veel later worden aangelegd. Reeds eerder heeft de wijkraad bezwaren geuit tegen de aanleg van een trambaan op de Boergoensevliet. Toch blijven B en W van mening dat de traan daar moet komen. Het college heeft daarvoor een aantal punten opgenoemd. Allereerst zal een groter aantal woningen direct contact krijgen met de tram. Veel minder mensen hoeven dan nog over te stappen. Het bestaande eind punt heeft geen betekenis meer sinds de overstapmogelijkheden op de Pernisser en Hoogvïietse bussen zijn komen te vervallen. Overstappen op de enige buslijn 71 blijft mogelijk op de Van Blommesteijnweg en de Arendsweg. Verder zal het eindpunt (en offer vallen aan de herconstructie van het wegenstelsel op de Daklaan. Dé tram kan dan niet meer worden ge handhaafd. B en W hebben opnieuw aan de wijkraad om zijn mening ge vraagd. Er zullen in de vergadering enke le deskundigen aanwezig zijn. Deze openbare vergadering wordt gehou den in de docentenkamer van het gebouw der scholengemeenschap Hugo de Groot aan het NaChtegaal- piein om 20 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met de kreet „Het is nog leuker te ontvangen dan te geven" nam de heer Tom Manders zaterdagmiddag de Monsieur Jacques-trofee over uit de handen van drs. W. Hof man, directeur van de dienst kunstgebouwen. De trofee was hem toegekend door de gelijk namige sociëteit voor zijn aan deel in het vergroten van de Rotterdamse leefbaarheid. Het is de eerste keer dat deze prijs werd uitgereikt en het ligt in de bedoeling van de sociëteit dit eve nement jaarlijks te herhalen. Het beeldje is een houten copie van het Monsieur Jacques-bceld op de Coolsingel en is vervaardigd door de Rotterdamse kunstenaar Fred Hooghuis. De uitreiking werd muzikaal opge luisterd door-de Funny House Jazz band en de Warby Drumband uit Schiebroek. Aan de uitreiking vooraf ging een verfwedstrijd, waaraan der- u'g lagere schoolkinderen meededen. De heer Tom Manders, in zijn schil derachtige Dorus-vermomming, deel de de prijzen uit. Vijfentwintig kinderen ontvingen een hobbyblok, vijf anderen een. hoofdprijs, waarvan de eerste, bestaande uit een fototoestel en een autoped naar de achtjarige Yvonne Wemetz ging. Met deze, en andere aktiviteiten, zoals een kranslegging bij het Monsieur Jacques-beeld en een gala bal, vierde de sociëteit haar vierjarig bestaan. Ze heeft zich tot doel gesteld om Rotterdam te veranderen in een swingend gezelligheidscen trum. Concrete wensen van de sociëteit zijn het behoud van fic Oude Binnen weg en een zeer gecentraliseerd uit gaanscentrum voor C 70. Het laatste zou in dc gedachte van het MJ-bestuur zelfs permanent kunne» zijn, waarbij succes afhankelijk ge zien wordt van een redelijk prijsni veau. het onderwijs de aanpassing aan de toekomst moet beginnen, een toe komst die onder meer gekenmerkt zal worden door een overvloed van vrije tijd, of om het wat anders te zeggen, de vrijetijdsbesteding zal voor de mensen de waarde van zijn leven bepalen. Prof. Polak zei met nadruk, dat de jeugd gelijk heeft met haar protest tegen de gevestigde orde, al was het alleen al omdat dc jongeren absoluut de waarde niet zien van wat de ou deren menen te moeten doen voor de toekomst van de jeugd. In het gezin voorzag prof. Polaijf enorme veranderignen die zich voornamelijk ronid de vrouw zullen voltrekken. Om te beginnen is de vrouw met haar emancipatie in de ar beid te laat gekomen. Op het moment dat zij als volledige en volwaardige arbeidskracht onderkend wordt, wordt een begin gemaakt met de ar- beids verkorting, die in het jaar 2000 op zeker de helft van de werktijd nu komt te staan. Zij moet dus terug haar huis in, waar haar hand echter bijna niets meer te doen vindt. De robot doet het huishoudelijke werk, de opvoeding van de kinderen is aan anderen opge dragen. Alleen zal de vrouw haar. man thuis vinden, wat geen gemak kelijke opgaaf zal zijn. (Een Amefir- •kaanse heeft dit probleem aardig uit gedrukt met: „Ik heb mijn man voor het leven getrouwd, maar niet voor de lunch"). Ook het monogame huwelijk al was het alleen maar als een exponent van de gevestigde orde zou eveneens aangetast kunnen worden, hoewel de heer Polak persoonlijk van mening was, dat het niet zo'n vaart zal lopen. Ondanks dit somber beeld, meent prof. Polak, dat de vrouw toch meer dan ooit haar leven een rijke, nieuwe inhoud kan geven. De bejaarden ten slotte zullen het vrijetijdsprobleem de grootste moeilijkheden hebben, want zij zuT- len niet alleen al op vijftigjarige leeftijd gepensioneerd zijn, met egn beetje goede wil zullen zij honderd en meer jaar oud worden. Het ba sisprobleem is dan ook niet hoe meer jaren aan leven toe te voegen, maar hoe meer leven gegeven kan worden aan al die jaren. Zodra de eerste sneeuw gaat vallen en er "veel meer vraag is naar bontmutsen betaalt U overal de volle mep..... profi teer daarom nu nog van deze U; voórseizoénprijs. - Heerlijk warme imitatie bont- mutsen van 100% acryl. .Keuze uit modieuze modellen, - perfekt afgewerkt 'en' met goe- de pasvorm. Deze -blijvend mooie mutsen 'J' Iacryl is gemakkelijk te was- sén) verkopen wij "nu voor ':u nog géén tientje. Morgenvroeg om. 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze imitatie bontmutsen van 100% acryl,- heerlijk warme mutsen in diverse modellen, in de kleuren donkerbruin, licht en donker beige, zwart en' wit per stuk voor 9 Ook maandagmorgen opoo Géén taf. of schrift, bott ROTTERDAM De staatssecreta ris van sociale zaken en volksgezond heid, dr. R. J. H. Kruisinga, heeft .de bouwplannen van „Humanitas" >te Rotterdam voor de bouw van egn verpleeghuis voor langdurig lichame lijk zieken en geestelijk gestoorde bejaarden aan de Jasonweg goedge keurd. Het tehuis zal een capaciteit krijgen van driehonderd bedden en naar het oordeel van dr. Kruisinga zal daardoor het aantal verpleeg huisbedden in Rotterdam op het voorlopig noodzakelijke niveau wÏJf- den gebracht. Een beslissing over de planrtèn voor de bouw van een zusterhuis bij het nieuwe verpleeghuis zal binnen kort worden genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1