peer aandacht voor strijd tegen geluidshinder .Conclusie wethouder De Vos in beleidsnota en Den direkties van bij elkaar Meetapparaten op scholen geplaatst Interpellatie over ENCK 98 Hoegh Beaver verlengd over Bocht te snel genomen ton moet het nu hebben van de reserves op luchtvervuiling in Moerdijkgebied SPOEDIGE METINGEN VERLANGD m Er zijn meer gemeenten die hart vasthouden'' 4? iiven Hoogvliet en IJsselmonde: Portefeuille in stadion gerold Pilt Ir. J. P. v. d. Schee directeur van Chevron Tankers r- Klaasesz over bulderhaan: w m Maatregelen Moet dat zo? Verkeer en huisbrand Morgen in Vlaardingen: VEILING WËSTERLEE nu bedidend goedkoper met warme •vachtvoering 26 t/m 34 447^ WKÊBÊKmÊÊÊKÈÊÊÊÊKÊKÈÊÊHBm Zoutgehalte nu boven, smaakgrens TUINBOUWVEILING ROTTERDAM E.O. rip gOTTERPAMMER PAGINA 3 DINSDAG 4 NOVEMBER 1969 Gemiddelde luchtvervuiling is niet direct schadelijk eve. ard se- iea ran te- lad uit ran izt 'an ts- ?en )or ice lie n- ai (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Voldoende is in de afgelopen jaren aangetoond, dat de gemiddelde continue luchtvervuiling in deze omgeving geen voor de gezondheid direct schadelijke gevolgen heeft. Dit is een ver- 1 langende conclusie. Niet omdat daaruit zou voortvloeien, dat er 1 joinder aan bestrijding behoeft te worden gedaan, maar wel, omdat, thans veel meer dan vroeger de krachten kunnen worden geconcen treerd op het voorkomen van situaties, waarin de zintuigelijke .waar neming onlustgevoelens oproept." men. Daarom, zo wordt meegedeeld, 'hebben B en W besloten de .komende maanden de directies van een groot aantal bedrijven bijeen te roepen ter 'bespreking van maatregelen om dit euvel te doen verdwijnen en om de betrokkenen hun verantwoordelijk heid ten opzichte der omgeving voorzover nodig in te 'scherpen. In de nota wordt de geluidshinder ook op de voorgrond gesteld. Dit eu vel wordt aangeduid als „een versto ring van het welzijn, die in opkomst is en in vele gevallen van overbodig heid des te storendcr is." Jb p- m m in in n. ie an n P f. ie !e \r pit zegt wethouder G. Z.deVosin Pit zegt wethouder G. .Z de Vos in jet hoofdstuk „milieuhygiëne" van ajn beleidsnota Over de sector volksgezondheid in zijn portfeuiUe. Hij stippelt hier enkele fundamentele uitgangspunten en regels uit, die in de toekomst naar zijn idee het beleid moeten bepalen. De klachten over stankversprelding gedurende de vele zomerse dagen van juni tot en met half oktober, waren groot, in aantal en in de meeste gevallen terecht Dat wijst er volgens de wethouder op dat onzorg vuldigheid en onvolkomenheden tij dens de industriële procesvoering te vaak en in te grote omvang voorko- Opgesomd worden: „Overbodige geiuidsproduktie door verkeersmid delen, onaangename, verstoringen der .nachtelijke rust door .'bedrijven, die stoom afblazen of gassen verbranden en het doorgaande geluidsvolume dat de moderne samenleving als bewijs stuk vo. r haar ontwikkeling voort brengt". Dit kunnen factoren zijn, die het welzijn van een'persoon of bevol kingsgroep ten ongunste beïnvloeden. Water en Lucht ter bestrijding van de .geluidshinder een permanent ka rakter te geven. Deze groep zal jaar lijks haar vorderingen op waarde be oordelen en rapporteren aan de com missie en indirect aan de gemeente raad. 9 Bij de dienst van stadsontwikke ling zal een milieu-hygiënist worden aangesteld, mede ter behartiging van de gelüidshinderbestrijding door middel van primaire preventie. De functionaris wordt in de commissie Bodem, Water en Lucht opgenomen. Bij Bouw- en Woningtoezicht wordt één zo nódig twee inspec teur in het bijzonder belast met het meten van lawaai, zowel naar aanlei ding van eigen waarneming als op grond van een verzoek en met het bevorderen van toepassing van mo derne technieken inzake lawaai bestrijding bij bedrijven. Aan de raad zullen voorstellen, worden gedaan tot aanvulling der al gemene politieverordening met een paragraaf over 'geluidshinder. Ook zal bij de minister van verkeer en waterstaat herziening worden bepleit van de voorschriften over meting van geluidssterkte 'bij motorvoertuigen. Hierbij zit de bedoeling voor om door voertuigen veroorzaakte gluidShinder praktischer en doeltreffender te kun nen beperken. De strijd tegen de geluidshinder zal hebben besloten om de voorlopige werkgroep van de commissie Bodem, •wnt i W -rkV-., (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Op .vier scholen in de stadsdelen .Hoog vliet en Usselmonde worden automatische meetapparaten ge plaatst in het kader van het on derzoek naar de klassieke me dische gevolgen van luchtver ontreiniging, dat reeds enige tijd aan de gang is. Dit deelt wet houder G. Z. de Vos in zijn be leidsnota volksgezondheid mee. Uit voorlopige gegevens van dit onderzoek blijkt dat de vervuiling door, zwaveldioxyde In Hoogvliet waarschijnlijk 50 pet hoger ligt dan in IJsselmonde. De eerste resultaten van het onderzoek op schoolkinderen in deze stadsdelen wijzen niet op op- rallende verschillen in percentages chronische hoestere. In Hoogvliet werden op 583 kinde ren 3,9 pet chronische hoestere ge vonden, in IJsselmonde op 541 kinde ren 3,1 pet. De medewerking der be volking aan. het project' is tot dusver zeer goed. Het deelnemingspercenta ge bedroeg ruim 90. Voor' het verdere verloop van het onderzoek, dat op een duur van,vijf jaar is begroot, wordt het als belang rijk omschreven dat de ouders trouw blijven komen met hun kinderen. Gehoopt wordt, dat dit onderzoek, dat', mogelijk werd door samenwer king tussen de Medische faculteiten (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mevrouw L. van Duijn-Spruyt (soc.) heeft B en VV van Vlaardingen gevraagd in de ge meenteraad een interpellatie te mo len houden naar aanleiding van de persconferentie van het college over de recente brief van de Vereniging tegen luchtverontreiniging in en om het Nieuwe Waterweggebied. De aanvraag is nog juist op tijd ingediend om de interpellatie in de gemeenteraadsvergadering van mor genavond, woensdag, te houden. Zoals bekend werd in de brief van de Vemiging tegen luchtverontreini ging onmiddellijke sluiting van de - Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek gevraagd. B en W willen op dit verzoek niet beslissen voordat deskjndigen een onderzoek hebben ingesteld. ROTTERDAM Een caféhouder heeft maandag bij de politie aangifte gedaan dat zijn 'portefeuille met drie duizend gulden in het stadion is ge rold tijdens zijn bezoek aan de voet balwedstrijd FeijenoordAjax. Di rect na het winnende doelpunt van Feijenoord, enkele minuten voor het einde, miste de man ineens zijn por tefeuille. van Rotterdam én Groningen,het Nederlands Astma Fonds, de Gezond heidsorganisatie TNO en de GG era GD, licht zal werpen op de oorzaken van ontstaan en verdwijnen van br«nchitlsvëi%chijnselen op de lange duur. Uiteraard zal hierbij niet al-, leen aandacht worden geschonken aan luchtvervuiling als oorzakelijke factor, Binnenkort zullen de resultaten van het onderzoeik naar de lichame lijke ontwikkeling van schoolkinde ren in Hillegersberg en Crooswijk worden 'gepubliceerd, deelt wet houder De Vos mee. Het onderzoek toonde aan dat de kinderen in Hille gersberg zowel in lengte-ontwikke ling als gewichtsontwikkeling voorlo pen op die van Crooswijk.' Een en ander leidt ook tot verschil len in longfunctie-uitkomsten. Het onderzoek werd verricht ter on dersteuning van' dat in Hoogvliet en IJsselmonde om de sociale factor in het ziektebeeld te kunnen opnemen. Verder zegt de wethouder: „Waren er tijden in. de geschiedenis, dat de rokende schoorstenen als symbool van vooruitgang en welvaart werden ■gezien en als oogstrelend werden er varen, thans roept dit functioneren ■bijna alleen de vraag op „Moet dat nuzo?". Ik ben jnij ervan bewust dat de verspreiding van rook en roet in voorbije periode met kracht en suc ces is bestreden, maar ik vraag mij voor de toekomst toch af, of de in dustriële research er niet 'goed; aan zou doen door nauwgezette bestude ring van de processen nog betere resultaten na te streven. Voorts zal overschakeling op gebruik van ande re brandstof door meer 'bedrijven moeten worden overwogen." Zwaveldioxyde was gedurende vele jaren de maatstaf voor het aantonen van luchtvervuiling. Het, meten van concentraties was betrekkelijk een voudig en er'w'as zeker gélijk opgaan met verontreiniging door andere slof fen té constateren. Omdat de S02-uitwórp enerzijds sterk terug koopt door tegenmaatregelen en an- derszijds produktie van andere stof fen steeds toeneemt moet het meten van andere verontreinigingen met kracht voortgezet en uitgebreid. Het feit met name, dat op zomerse dagen een prikkelende smog valt te ruiken wijst er volgens de heerDe Vos op, dat de verliezen aan koolwa terstoffen groter zijn dan wenselijk, of zelfs toelaatbaar. Daarom is en wordt het laboratorium van de Keu ringsdienst van Waren drastisch uit gebreid. De gemeente probeert de verontrei niging door .de industrie te. beperken. Die van het verkeer voltrekt zich echter in stijgende lijn, zonder dat een gemeente daarop invloed van be tekenis kan uitoefenen. De rijksover heid zal, zo meent de wethouder, met een uitspraak moeten komen, opdat de automobielindustrie zal weten aan welke voorschriften de auto in 1972 moet voldoen om in Nederland te mogen rijden. Het zou volgens de wethouder aan beveling verdienen wanneer de ge meente huisbrand als studie-object ging nemen. Onderzoekingen elders toonden aan dat de vervuiling door S02 meer te wijten was aan huisbrand dan aan industriële ver vuiling. Voldoende bekend is dat ge bruik van aardgas dit euvel in be langrijke mate terugdringt. De wethouder vraagt zich in dit verband af of e>r een gemeentelijke premieregeling kan komen voor de ombouw van oliestookinstaüaties op aardgas. DE LIER. 3 november Andijvie 22—28 750. Dubb. bonen 110—275 100. Snijbonen 270—310 330, Alicante 210—295 3500, Muscaat 235—350. Spruiten Al 48—55. A2 41—47, BI 43—46, B2 39—45, C2 31—34 94000, Witlof 89 200, Bos peen 45 420, Paprika 9—29 5500, Pepers 188 150, selderij 6—11 'h 1450, Spina zie 42 300. Sla 1 8—11 165.200 exp., 28.700 binn., 193.900 totaal, Bloemkool 6 SB, 8 69 420, Tomaten A extra 559—560, C extra 490-520, Al 520—540, BI 599—620, Cl 440—49», CC1 319—320 4400 exp., 600 binn., 5000 totaal, Boerekool 155 per kist V. 7 kg 100, Uien 24—34 28G0, Chinese kool 16—19 300, Rode kooi 30 !00. Knolselderij Al 11—25: BI 6—12 800. Prei Al 50-63, BI 34 2400, Appelen Uw kinderen houderi deze win ter warme en droge voeten in vachtgevoerde laarzen. U vindt ze op onze parterre deze solide laarzen met dikke sterke zool en heerlijk warme voering. Laarzen in de maten. 26 t/m 34, nu. niet voor 14.75 maar voor nog géén acht gulden per paar. maat lU&r Morgenvroeg om 9 uur begirit op de parterre de verkoop van deze ijzersterke vachtgevoerde kinderlaarzen, leuk en vooral praktisch schoeisel voor de ko mende maanderr, maten 26 t/m 34, kleur zwart voor 7. Ook maandagmorgen open Géén tel af schrift best ROTTERDAM Het Noorse schip Höegh Beavér is van de werf van Dok-* en Werf-Maatschappij Wilton- Fijenoord in Schiedam (lid van de Rijn-Schelde Groep) in ballast naar Londen vertrokken. Op 24 september werd een nieuwe middensectie tussen het voor- en achterschip geplaatst, waardoor de Höegh Beaver ruim 21 meter langer werd en het draagver mogen met meer dan 2000 ton toe nam. Op de foto is ook het nieuwe laadgerei te' zien, dat door de Schie- damse werf pp de nieuwe sectie werd aangebracht. Gr. ROTTERDAM De „waterver wachting" via het telefoonnummer 205611 geeft voor water van het bedrijf Honingerdijk een keuken zoutgehalte van 480 milligram per liter en voor water van het bedrijf Beercnplaat een keukenzoutgehalte van 530 milligram per liter. Daar mee is de smaakgrens van 500 mil ligram zeer dicht genaderd, respec tievelijk overschreden. Dat is dan iets eerder dan de directie van de drinkwaterleiding een dag of tien geleden verwachtte. Toen dacht zij nog veertien dagen of drie weken aan de smaakgrens te ontkomen. Maar nu de regen is uitgebleven en een voor Rotterdam ongunstige wind het zeewater die per het land instuwt, is het sneller mis. In de laatste dagen hebben de drinkwaterbedrijven geen water uit de rivier opgenomen, omdat de zout- grens, die zich in normale situaties verplaatst met de beweging van hoog- en laagwater, nu voorbij het bedrijf aan de Oude Maas blijft liggen. Iedere heveelheid nu als grondstof in te nemen water zou dus te zout zijn om nog tot een behoor lijk eindprodukt te kunnen komen. Vlak voordat de zoutgrens het bedrijf in zijn greep nam is het spaarbekken Beerenplaat geheel ge vuld, zodat er een reserve is voor twee tot drie weken. In die weken zal dus 't zoutgehalte niet noemens waardig meer stijgen. Het zoutge halte van de rivieren geeft geen on overkomelijke moeilijkheden al is het hoog. Het opdringende zeewater is momenteel de grootste zondebok. Brabant niet gerust Van onze verslaggever DEN BOSCH Gedeputeerde staten van Noord-Brabant zullen de staatssecretaris van volksgezondheid verzoeken luchtmetingen te laten verrichten bg Moerdijk nog voordat Shcll-chemie hier draait. Zij kondigen dit aan op het moment, waarop bet TNO, samen met de Arbeidsinspectie te Breda, op het punt staat te beginnen met dergelijke nulpuntmetingen, in opdracht van Shell. Gs delen voorts mee, dat op dit moment met tien serieuze gegadigden wordt onderhandeld over de eventuele verkoop van terreinen in Moerdijk. Dit zijn kandidaten die technisch in hoge mate gelieerd zijn aan het Shell-project. Over de uitgifteprijs van de tndustriegrond laten gs zich niet uit, omdat anders de onderhan delingspositie van het industrieschap benadeeld zou worden. De totale kosten van het Moer dijk-project bedragen, aldus gs, onge veer driehonderd miljoen gulden. Re alisering van de eerste fase komt op ca. honderd miljoen. Zes agrariërs uit de streek van het industrieschap hebben besloten zich in de IJsselueerpolders te vestigen. Met een aantal landbouwers wordt over deze uitwijkmogelijkheid nog onderhandeld. De Brabantse bestuurders bebben grote zorg voor de (verwachte) lucht verontreiniging in Moerdijk. Dat blijkt o.m. uit het voorgenomen ver zoek aan de staats-secretaris. Bij de beantwoording van vragen over de begroting 1970 noemden gs het een „gelukkige" suggestie van een der le den van provinciale staten om nul puntmetingen te laten verrichten. In middels heeft Shell het initiatief hiertoe genomen. Over deze Shell-activiteit sprak de heer H. Schaminee, voorzitter van het industrieschap Moerdijk veertien dagen geleden in een artikel in onze krant. Hij zei toen o.m. dat de objec tiviteit rond deze nulpuntmetingen is gewaarborgd door het TNO en de Arbeidsinspectie. Het lijkt erop dat gedeputeerde staten desondanks van mening zijn dat afzonderlijke nnlpuntsnietingen verricht dienen te worden, los van de „belanghebbende partij" ShelL Overigens wijzen zij erop, evenals de heer Schaminee in genoemd arti kel, dat de bestrijding van de lucht verontreiniging in het gebied van Moerdijk is gewaarborgd door een convenant, gesloten tussen Shell, het rijk, de provincie, de drie Zekluzage- meenten en het industrieschap. Hier in heeft Shell zich verplicht luchtme tingen te verrichten, wanneer het chemisch bedrijf eenmaal gevestigd is in Moerdijk. Hierdoor wordt geri- gistreerd in hoeverre Shell de luch ter plaatse verontreinigt. Met ingang van 1 november 1969 is benoemd tot directeur van Che vron Tankers Nederland,. Den Haag, ir. J. P. van der Scheer, tot dusverre manager operations van deze maat schappij. Na een scheepsbouw studie aan de HTS te'Dordecht studeerde de heer Van der'Schee in 1951 af aan de TH te Delft als werktuigkun dig ingenieur. Daarna werkte hij bij Wilton- Fijenoord en bij de Halcyon Lijn. In 1959 trad de heer Van der Schee in dienst bij de toenmalige Neder landse Pacific Tankvaart Maatschap pij te Den Haag waarvan de naam in 1968 veranderd werd in Chevron Tankers (Nederland). Eveneens met ingang van I no vember 1969 is de heer R. A. Wilson, tot dusverre general manager van Chevron Tankers (Nederland) be noemd tot Europese vertegenwoordi ger van Chevron Shipping Company, San Francisco, in welke functie hij als adviseur zal optreden voor de scheepvaartactiviteiten van alle maatschappijen van de Chevron Groep in Europa. •ROTTERDAM. 4 nov. Sla A 8—13, staandKlas komk 75 en OP 99I, 60 93—95, 50 87—89, 40 71—74, 35 61—02. kroume komk 103—105. tomaten A 5.40—5.55, B 5.25—5,30. C 4,70—5.15. CC 2.70—2,80 and.ijvte 26 spruiten A 5557, B 51—55. uien 15—37. Aanvoer spruiten 75000 kg. sla 195.000 st, tomaten 3250 bak, komk 57.000 st, kromme 3.000 kg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de kruising Oldegaa'rde - Groene Kruisweg is maandagmiddag een containerauto omgeslagen omdat de chauffeur de bocht te snel nam. De wagen sloeg tegen twee lichtmasten. De container klapte open. IIc inhoud, een groot aantal plastic vaten met in totaal twintig ton zilveruitjes, kwam op straat terecht. Vele plastic vaten barstten open. De uitjes verspreidden zich over het wegdek. De Roteb heeft de boel op geruimd. De chauffeur, de 55-jarige C. Kalk man van de Bergselaan, moest met een wond aan een been naar het Zui derziekenhuis worden gebracht. De lichtmasten werden vernield. De trekker van de vrachtautocom binatie werd total olss. Het verkeer werd van 16 tot 17 uur en van 18.30 tot 19.30 uur omgeleid over Pen- drechtseweg, Kerkwervesingel en Slinge, BERKEL Mr. J. Klaasesz, commissaris der Koningin in Ztüd-Holland, heeft gisteren bij zijn werkbezoek aan Berkel geen geruststellende woorden voor die gemeente over het vraagstuk van de uitbreiding van de Lucht haven Rotterdam laten horen. „Er zijn méér gemeenten die hun hart vasthouden", zei mr. Klaasesz. „Men zoekt nu in het zuiden van het land naar de plaats voor een tweede Schiphol. Maar waar deze plaats ook is, de steden en dorpen zullen last krijgen. We moeten leren met dat lawaai te leven en hopen dat er vliegtuigmotoren zul len komen die mi.ider herrie maken. Overigens hebben de plannen voor de uitbreiding van de Luchthaven Rotterdam het provinciaal bestuur nog niet bereikt. "DARKEREN wordt in een stad als Rottendam die steeds voller wordt bebouwd en waarin steeds meer mensen met hun auto's willen rijden en stilstaan, met de dag moeilijker. Als er dan bovendien in de St Laurens kerk een speciale dienst wordt gehouden en die valt toevallig samen met de drukke we kelijkse koopavond, is de boot hele maal aan. Daaruit zijn vrijdag pro blemen naar voren gekomen. Een grote groep kerkgangers heeft auto's op het plein neergezet. Zij vonden dan ook na afloop van de dienst parkeerbonnetjes onder de ruitenwissers. Een briefschrijver stelde het zo: „Onze gemeentepolitie maakte van deze bijzondere omstandigheden het onsportieve gebruik om eens even op haar gemak tientallen bekeurin gen uit te delen, terwijl niets'en niemandenige hinder kan hébben ondervonden van dit parkeren op dé Laurenspiaats". - i De politie om commentaar ge vraagd zei: „A. Deze mensen waren fout, dus een bon. Het is een ver hoogd trottoir, met muren als zoda nig aangegeven met bijzondere bestrating en verlichting. B. Waar om niet even een stukje lopen. Er zijn op dat uur voldoende parkeer ruimten elders te vinden. En C. bij Schouwburgbezoek of Doelenbézoek parkeert men toch ook niet op het Schouwburgplein of in de Lijnbaan? Daarbij moet worden aangetekend dat het, aldus de politie, vrijdag avond in het centrum wat het par keren betreft, een puinhoop" was. Het regende 'klachten. Er is toen. een groep politiemannen op uitgestuurd om oude in de chaos te scheppen. Er werden verbodsborden genegeerd en dubbel geparkeerd. Toen heeft men iedereen over dezelfde kam gescho ren en bonnetjes gegeven. Wat de St. Laurenspiaats betreft (autoloos stilteplein) het is op uit drukkelijke wens van zowel het kerkbestuur als het gemeente bestuur dat het een autoloos plein blijft. Slechts wordt uitzondering gemaakt voor trouw- en uit vaartstoeten. Maar. dat gebeurt dok bij het stadhuis. TFTEL WAS het misschien raad- zaam geweest dat de organisato ren van deze en dergelijke bijeen komst, en ik heb dat op deze plaats al eender aangehaald', tevoren con tact opnemen met de politie. Men moet er aan denken dat er vele au tomobilisten komen. De politie zal desgevraagd graag assisteren en de bezoekers vanaf de kerk wijzen naar de nog vrije rum- ten waar kan worden geparkeerd. In dit geval zou dan toch de St. Lau renspiaats autoloos zijn gebleven. Maar, nogmaals, de politie weet al tijd wel ergens ruimte te vinden. De reeds genoemde briefschrijver stelt in zijn brief ook dat ten beihoe ve van de sport zondags in „half Spangen de parkeerverordeningen volkomen wonden genegeerd". De politie tekent hierbij aan: „Er bestaan voor het voetbal-parkeren daar enkele regelingen. Het is niet zo dat officieel wordt toegestaan dat wordt geparkeerd op plaatsen die door de weeks daarvoor zijn verbo den. De politie heeft enkele wegen voor het parkeren aangewezen. Als daarbuiten toch foutief wordt geparkeerd en de politie is daarvan op de hoogte en constateert dat, dan zal er ook worden geverbaliseerd". Het is nooit prettig om onver wacht een tientje te moeten betalen, maar men kan het zelf verhelpen door zich aan de verordeningen te houden. Een paar minuten lopen is ook niet zo erg. Als men dan toch het risico wil nemen doelbewust foutief te parke ren, moet men bchteraf niet de poli tie van onsportiviteit betichten. Laait men dan gewoon zeggen: „Pech ge had,V - ril? i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1