over ongeluk, Europaweg NVV: Verolme moet ander werk zoeken Woonplannen Maasvlakte moeten nn al opgezet In de rij voor gunstig gelegen Lissabon.,.. Vakbondenordenen metaalbedrijf Ondernemers stemmen met plannen in K" Commentaar burgemeesters Westlaiid wil geen stad van 80.000 inwoners Snel beslissen over ontplooiing van Delta PSP overweegt actie tegen stinkende knnstmestfabriek Grote vracht haringvaten I LIJK Enorme besparingen mogelijk GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN Voorzitter K. van Koophandel meent Esso Nederland op 20 december te water bij Verolme ENCK moet sluiten I I -- örff 2 A WOENSDAG 5 NOVEMBER 19ó? "i **8 il i ,'(Vab ecu onzer verslaggevers) I Uwen AMDe raadsleden me- l^MC. Endert-Baylé en W. Sn fbétden llb.) hebben B. en Rotterdam vragen gesteld over verkeersongeluk op de Europaweg ffhet slachtoffer twintig mlnu- Hji straat heeft gelegen voordat er sSbalance bijkwam. KSadsleden willen weten hoe laat by de Rotterdamse politie „„.n en of de politie onmid- S^arna de brugwachter van de ïkbrug heeft gewaarschuwd. Ver lenen zü weten hoe lang de am- noTvoor die brug heeft moeten m en hoe laat de wagen op de «nu. van het ongeluk was. raadsleden vragen het college of beter gebruik had kunnen - i'van de Rozenburgse ziekenauto, «•-gis het niet juist is dat ge it, moest worden op een zieken- i'ijit Rotterdam omdat het onge- $p' Rotterdams grondgebied was flrvragen tenslotte 'of er in het jlk-Europoort gebied bedrijven zijn Ljj eigen ziekenauto met deskun- f-bemanning hebben die in geval' /nood (bijvoorbeeld wanneer de Öékbrug open is) deze ter beschik- zouden willen stellen. ROTTERDAM Als de Ne derlandse werven niet binnen drie jaar een reparatiedok voor grote tankers realiseren en wel dicht bij de kust, in feite op ,de Maasvlakte, verliezen zij de slag met Lissabon, dat nu als vrijwel enige faciliteiten heeft voor grote tankers, welke faciliteiten nog zullen worden uitgebreid. Wil men die ^concurrentie weerstaan, dan zal één mamm'oetdok niet voldoende zijn. De Kijn-schclde- groep hècft plannen voor eèn werf op de Maasvlakte in een ver stadium van ontwikkeling. De heer A. Schra vemade, sistrictsbestuurder van de NVV-metaalbedrijfsbond Rotterdam, is van dit alles overtuigd en hij meent ook dat de werven tegemoet willen en kunnen komen aan bezwa ren van reders die reparatiedokken (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) iSi ROTTERDAM De toekomstige iemannlug van de Maasvlakte kan Biet los gezien worden van een lioog- oodige sanering van de werksituatie la de metaalindustrie met alleen in hel Waterweggebied, maar ook el- iers. Er doen zich omstandigheden roor, die los van gebieds- en werkge- Igeenheidsuitbreiding, dringend moe ien worden aangepakt. De drie werk- Eemers-metaalbonden willen met plannen komen om tot verbetering ran de situatie te komen. De heer A. Schravemade, Rotter- ims districtsbestuurder van de .WV-metaalbedrijfbond zei daarover: „Wij willen orde op zaken stellen in de metaalindustrie in de Rotterdamse agglomeratie". Hij doelde op het euvel van de koppelbazen... en .de ,rinterne;- be*, drijfswerldoosheid: het aanhouden jan mensen voor wie in hu» eigen functie geen werk is om zo .het be drijf naar buiten een goede naam te Iateji behouden. Bij de komende cao-onderhandelin gen komt dat allemaal op tafel, want landelijke vakorganisatie heeft het initiatief van.Rotterdam overge nomen. De ondernemers stemmen mer de plannen in: zij beseffen, dat een be drag van een miljoen aan door de rakbeweging voorgestelde „mobili- teitsioelagen" royaal wordt goedge maakt door de besparingen welke de- re plannen opleveren. Alle bedrijven moeten echter mee doen, wil er kans van slagen zijn en wil men niet bereiken, dat het ene bedrijf mensen na herscholing weg- koopt van een ander bedrijf. CIJFERS Tegenover een nationale' stijging ran het aantal werknemers in de me taalindustrie met 3,2 procent staat in het Rotterdams' gebied een daling van 2,9 procent sinds 1966. Die afna me werkt het optreden van de kop pelbazen en het inzetten van buiten-, mndse arbeidskrachten in de hand. Be meeste bedrijven werken met meer dan 10 procent „vreemde" werknemers; er zijn zelfs gevallen ran rond 40 procent Verschillen in betaling werken onrust en produkti- viteitsverlies in de ihand. Dat wordt erger naarmate er meer «interne werkloosheid" is. Als voor beeld: een bedrijf heeft 135 bankwer kers in dienst maar het heeft werk voor 100. Het heeft 40 lassers in dienst maar er is werk voor 60. Men leent dan 20 (of meer) lassers in, R maar de 35 bankwerkers blijven werkloos of krijgen corveediensten die niet zelden worden geweigerd. Ais het karwei waarvoor de „inge- leeniden" zijn aangenomen, is afge werkt, blijven ze vaak in dienst om dat de bedrijfsleiding hoopt op een nieuw karwei, dat lang niet altijd komt. LEREN VOOR NIETS Er is ook een zekere ontvolking van de bedrijven. Als er sprake is van afvloeiingsregelingen en derge lijke, zodat de werknemers elders werk moeten' zoeken,gaat de voor keur naar buiten het Rijnmondge bied, met name naar het oosten van het land. Een zékere binding met het 'bedrijf houdt de mensen in de streek; vervalt die binding dan heeft Rijnmond niets aantrekkelijks meer. Talloze taken vallen helemaal weg zoals die van de scheepstimmerman, terwijl zich nieuwe taken voordoen, waarvoor „vreemden" worden aange trokken. Er worden zelfs mensen op geleid voor taken die niet meer bestaan. Van de 100 opgeleiden bie den er zich 60 aan, terwijl er maar vor 40 plaats is. Zo heeft men, 20 werklozen opgeleid. Een bedrijf dat in 1968 dertig mensen in een bepaal de functie niet aan* ,het werk kon houden, betaalde die groep ƒ400.000 uit. Hun werk -was al gedaan door mensen van koppelbazen, die daar voor extra waren betaald! Er zijn ♦deraanncmers) die al vijftien jaar „in dienst zijn" van eenzelfde bedrijf en bun personeel kreeg al die tijd meer betaald dan de eigen mensen. „Bij Verolme zijn bij de bouw van de Esso Cambria", aldus de heer Schravemade, „zevenhonderdduizend manuren verspild. Reken zo'n ma nuur op ƒ15, dan komt dat neer op tien miljoen gulden! Dat is bij het' merendeel van de bedrijven zo. Iede re interne arbeidsplahning ontbreekt. Men reageert op een incidentele situ atie, waarbij men bovendien uit een soort prestigegevoel anderen de mensen afsnoept." liever op geruime afstand zien van de losplaatsen van olie, mits die wer ven de termijn van drie jaar Sn het oog houden. Hij'is er dan ook van overtuigd dat de werven zich in westelijke richting zullen verplaatsen om zo de vaarweg van havenmond naar reparatiewerf te bekorten en dus goedkoper te ma ken. De vaartocht van de havenmond naar de dichtsbijzijnde werf kost 80.000 tot 100.000 gulden aan directe en vooral Indirecte kosten (ver keersregeling en dergelijke). In rederskringen vindt men een re paratiedok in Lissabon helemaal niet ongunstig, omdat dan een deel van de vaarweg naar het Nabije Oosten benut kan worden om. het eigen op het schip aanwezig personeel voor werkzaamheden te laten uitvoeren. WESTWAARTS De werven zullen dit punt willen' ondervangen dóór een serviceappa raat "bij de losplaats op te bouwen dat snelle hulp garandeert. In Lissa bon moet men thans ongeveer een jaar tevoren plaatsbespreken. Die ga rantie houdt in dat met één dok niet kan worden volstaan. Deze ontwikke ling en de komst van het Hoogoven- bedrijf maken dat er een ware volksverhuizing moet ontstaan om de bedrijven op de Maasvlakte te be mannen, zo voorziet de heer Schrave made. NW-metaai, St. Ely en CMB ach ten zich langzamerhand geroepen dringend aandacht te vragen voor de Bedrijven verder van zee af gelegen zullen ander werk moeten vinden, al thans zullen zij de accenten anders moeten leggen, want geen groot schip zal nog naar Verolme nu de dichtst bij zee gelegen werf varen als het dichterbij terecht kan. Wer ven op de Maasvlakte zuïlen ook toe leveringsbedrijven naar zich toetrek ken. Scheepswerven landinwaarts zullen meer moeten overgaan op machine bouw. WOONCONSEQUENTEES Voorop 'bij dit ales staat,-dat het noodzakelijke aantrekken van'duim den werknemers straks, nu al moet leiden tot een diepgaande bespreking en planning van het woon- en werk klimaat Heilevoetsluis zoals nu opgezet, is te klein voor voldoende huisvesting. Komen er mensen naar dit deel van de randstad in het vooruitzicht dat ze moeten gaan wonen in gebie den als thans Europoort en Botlek? De bedrijven zullen met een veel-omvattend plan moeten komen, hoe ze dat vraagstuk op willen los sen, aldus de heer Schravemade, die onder „leefklimaat" vanzelfsprekend ook recratie rekent. Als men de thans te voorziene in vesteringen doet op de Maasvlakte en er allerlei machines plaatst, dan is overcapaciteit in verhouding tot het aantal mensen dat er aan het werk gaat, verre van denkbeeldig. „Het is een blunder van de eerste orde dat men bij alle voorbereidin gen het sociaal element overslaat. Er is nog geen enkel plan ontwikkeld. Op die manier zou men wel eens naar een catastrofe toe kunnen wer ken ,die nog jarenlang doorwerkt." „Men gooit het geld letterlijk in het water als men niet snel met na me de woningbouw aanpakt op een manier die in overeenstemming is met de ambitieuze investeringsplan nen." HOEK VAN HOLLAND De burgemeesters van drie omliggende gemeenten laten zich bepaald afwij zend uit over eventuele Rotterdamse plannen om in de omgeving van Hoek van Holland een stad van 66.000 tot 80.000 mensen te reali seren. Hoewel de burgemeesters van 's-Gravenzande, Monster en Naald wijk beseffen dat het hier alleen maar gaat om een studie, waren zij toch wel bereid commentaar te geven, omdat het mogelijk is dat juist deze studie voor verwezenlij king in aanmerking komt. Duur verkopen Burgemeester H. B. N. Mumsen van 's-Gravenzande; „Wij gaan onze huid duur verkopen. Het is een vreemde zaak dat betrokkenen uit de krant moeten vernemen dat er Aantasting (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Kamer van Koophandel te Rotterdam zal er voor zorgdragen dat bij beleidsbeslissingen over indu strievestigingen in dé Delta, de eisen die de industrie stelt aan Van de drie 255.000 dwt metende tankers te water gelaten, die dë Bot- lekwerf voor "rekening van Esso bouwt. Het schip gaat Esso Nederland heten. Het zal worden gedoopt door mevrouw H. E. H. Baart-Maas, echt genote van de president-directeur van Esso Nederland. De tanker zal het grootste onder Nederlandse vlag va rende koopvaardijschip zijn. Het wordt gebouwd voor rekening "van de Esso Tankvaartmaatschappij Neder landse Antillen. De Esso Nederland is niet de eerste tanker van deze naam. Op 17 augus tus 1955 werd bij de werf van C. van der iGessen en Zonen de eerste Esso Nederland gedoopt, door de echtgeno te van de (toenmalige) president-di recteur C. R. Smit. Het schip werd op 7 maart 1956- officieel overgedragen. Het was met 26.000 dwt de eerste su pertanker; van de Nederlandse Esso- rederij. Nu, twaalf jaar later is het tonnage van de opvolger bijna ver tienvoudigd. De oorspronkelijke Esso Nederland werd in 1962 verkocht aan Standard Tankers Bahamas en ging nog later over in handen van de Zweedse Esso- rederij. vestigingsplaatsen duidelijk naar voren zullen-komen. Mr. W. H. Fockema Andreae zei dinsdagmiddag dat om politieke en economische redenen beleidsbeslis singen over He ontplooiing van de Delta niet langer op zich kunnen laten wachten. Hij legde er de pa- druk op dat daarbij de welzijns zorg geen mindere belangstelling verdient dan de welvaartsbevorde ring. Hij waarschuwde er voor dat bij het opzetten van nieuwe theorieën over het maatschappijbeeld van de toekomst, de feitelijke gegevens over bedrijfsbelangen niet worden voorbij gezien. De kamer-voorzitter stelde ook dat, hoe politieke beslissingen ook mogen uitvallen, de Kamer van Koophandel er voor zal moeten zor gen dat die feitelijke gegevens van het bedrijfsleven in de Delta dui delijk naar voren zullen, worden ge bracht zodat beslissingen van de overheid nadien voldoende gerecht vaardigd zullen zijn. Volgens de heer Fockema Andreae loopt op het ogenblik het bedrijfsle ven risico voorwerp te worden van politieke onzekerheid. De kamer is van plan faktoren van de keuze van vestigingsplaatsen van bedrijven die aan de zeehaven zijn gebonden snel te bundelen. Men wil zo het ministerie van eco nomische zaken praktisch helpen door deze gegevens te rangschikken, te beoordelen en er de verantwoor delijkheid voor te dragen en ze openbaar te maken. De voorzitter zei ook nog dat hem bij een bezoek aan Boedapest is geble ken dat Hongarije belang stelt in Rot terdam als station voor de im- en export van Hongarije. Er is reeds een tegenbezoek gebracht aan Rotter dam. Burgemeester mr. J. H. J. Daniëls van Monster wenst voorlopig nog niet zwaar te tillen aan het Rotter damse studieplan. Wel- zou bij even tuele uitvoering de structuur van het Westland ernstig worden aan getast. „Het is in strijd met het streekplan, dat als uitgangspunt heeft de bestudering van het tuin bouwgebied". Dat Rotterdam met plannen rondloopt om zijn woon gebied in Hoek van Holland uit te breiden vond de heer Daniëls niet zo vreemd. Ernstig beswaar Naaldwijks burgemeester P. J. Hordijk heeft eveneens ernstige be zwaren tegen een zo radikale uit breiding van Hoek van Holland. Naar zijn mening is het plan toch gebaseerd op het zogenaamde „plan gestudeerd wordt op de vestiging van ,een stad van 60.000 inwoners mede op Naaldwijks en -'s-Graven- zands grondgebied." Burgemeester Mumsen vond het merkwaardig dat iets dergelijks kan geschieden zonder overleg met de betrokken gemeenten. „Ik voel dit als een grote dreiging. Aan de ene kant deze Rijnpoorthaven en aan de andere kant deze stad. Wat blijft er dan van het Westland over? Ik veronderstel dat het plan een gewel dige oppositie zal ondervinden en dat de wijkraad voor Hoek van Holland ook niet een uitbreiding van een dergelijke omvang wenst." (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Wij keu ren de houding van B. en W. in de.„affaire ENCK" ten zeerste af. Er is sprake van een verre gaande onzorgvuldigheid ten aanzien van de- volksgezond heid", aldus het bestuur van de PSP, afdeling Vlaardingen, in een bericht aan de pers. Om van onderop aandrang uit te oefenen op het gemeentebestuur overweegt de PSP, in samenwer king met de Kunstenaarsvereni ging VI. 65 en met andere groe peringen en personen, in de loop van deze week een handtekenin genactie te beginnen ter onder steuning van de els, dat de knnst mestfabriek wordt gesloten, totdat noodzakelijke- voorzieningen zijn getroffen. De onmiddellijke sluiting is ge vraagd door de* Vereniging tot be strijding van luchtverontreiniging in en om het Nieuwe Waterwegge bied. Het bestuur van deze vereni ging heeft in een brief aan B. en W. gesteld, dat de ENCK de lucht op ontoelaatbare wijze verontreinigt, met alle gevaren van dien. De PSP schrijft nu, dat de Cen trale meld- en regelkamer van Rijn. mond de met de uitvoering van de Hinderwet belaste afdeling van de gemeente Vlaardingen al in juli op de hoogte heeft gesteld van een niet te accepteren graad van luchtver ontreiniging, veroorzaakt door de Niehüsener", dat voorziet in een randstad van Hoek van Holland tot Oostvoome. In zoverre is het niet origineel. De meeste leden van de Hoekse wijkraad nemen het plan voorlopig nog niet serieus. Zij hechten meer waarde aan de directeur van stads ontwikkeling, die heeft verklaard dat het geheel niet meer is dan een van de talrijke studies betreffende Hoek van Holland. In het algemeen vinden de wijk raadsleden de studie te groot van opzet om voor Hoek van Holland haalbaar of zelfs wenselijk te zijn. Een aantal van 80.000 mensen wenst Hoek van Holland niet binnen afzienbare termijn. Men voelt meer voor een regelmatige groei naar zo'n 25.000 inwoners. kunstmestfabriek. „Pas toen de Vereniging tegen luchtverontreiniging "B. en W. een brief schreef, vonden zij het nodig advies in te winnen van een aantal instanties, Onder meer van de cen trale meid- en regelkamer Rijn mond, die echter de afdeling Hin derwet van Vlaardingen al van de situatie op de hoogte had gesteld, kennelijk met de bedoeling dat er maatregelen zouden worden ,gëno- men," aldus het persbericht van de PSP. De PSP noemt het argument van en W., dat bij sluiting van de fabriek de belangen van 1100 werk nemers worden geschaad, volkomen onzinnig. De directie van de kunst mestfabriek is allereerst verant woordelijk voor de gevolgen, wan neer door nalatigheid de gezondheid van duizenden Vlaardingers wordt bedreigd,- zo wordt gesteld. KUNNEN INGRIJPEN „De ENCK en B. en W. van Vlaar dingen waren de twee partijen, die de afgelopen jaren hadden kunnen en moeten, ingrijpen. Als de situatie door hun nalatigheid onhoudbaar wordt, zouden de gevolgen dan moe ten worden afgewenteld op de ene partij, die niet kon ingrijpen'door dat ze in het bedrijf daartoe de zeggenschap niet heeft, te weten de werknemers," vraagt de PSP'zich vertwijfeld af. Volgens deze partij zijn het niet de belangen van de werknemers, waarmee 6. en W. zo in bon maag zitten. „Het lijkt ons, dat het col lege eerder de financiële belangen van de eigenaren van de ENCK be hartigt door niets te doen. Voorzie ningen tegen de luchtverontreiniging kosten namelijk geld," aldns de brief van de PSP Vlaardingen aan de pers. De kwestie „luchtverontreiniging ENCK" is als laatste punt aan. de agenda voor de vanavond te hou den gemeenteraadsvergadering toe gevoegd door het verzoek van me vrouw L. van Duijn-Spruijt (soc) tot het houden van een interpellatie. Het is bijna zeker dat de raad van avond niet toekomt aan dit agenda punt, omdat andere belangrijke kwesties als „Lies veld jeugd", „die renbescherming" en „tekort gym zalen" eerder aan de orde komen. De vergadering zal donderdagavond worden voortgezet. WaMi VLAARDINGEN Aan de-kade van de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen is dinsdagmiddag de Skau- ma uit de Noorse havenplaats Trondheim afgemeerd. Het schip komt in Vlaardingen een immens grote vracht ha ringvaten ha)pn. Deze grote partij is op zich zelf al een bezienswaardigheid, omdat verschepingen -van deze omvang de laatste jaren in de „haringstad" een zeldzaam wordend verschijnsel zijn. Wanneer de Skauma vertrekt is nog niet bekend. 'as TVEZE keer eens geen bazaar, geen verkeersprobleem, geen lepra- of anti-rookactie, geen collecte, maar een gewoon „mensen-babbel tje". Het is me namelijk de laatste tijd weer vaak opgevallen, ...dat mensen zo wreed zijn tegenóver elkaar. Nu zult u misschien''uw schou ders opha'len en zeggen: „Dat moet je mijvertellen, wist ik al lang". Ben ik direct met u eens, ik ook. Maar zo af en toe moet een-mens u èn -ik er met zijn" deus- bovenop worden gedrukt dat, de ander ook, een mens is. Neem nu eens een doodgewoon voorvalletje in een Rotterdamse tram,-.of het nu lijn vier, acsht of elf is,;dagëlijks stappen .honderden mensen- in die' tram omnaar-, hun werk te gaan, naar huls, of'naar'de stad om',gauw een paar boodschap pen te doen, Dagelijks wordt er in deze trams: geruzied om een zitplaatsje. En dat' alleen 'omdat iedereen zichzelf-zo; zielig vindt als hij of zij moet blijven staan. Nu. valt' „staan", vaak niet mee, maar laten we er dan wel aan denken dat ook een ander, moe kan zijn. Laten we .bovendien^ blij zijn, om met de „Vrije Vogel" te spreken, dat we gezond zijn en künnen staan. Ik kom hier eigenlijk op, omdat ik onlangs het jaarverslag kreeg van de Aöriaan-Stichting, het re- validatie-centrum voor 'kinderen in Hillegersberg. Eind 1968 kwam hier een grote verbouwing' klaar. Verschillende vertrekken kregen een andere'be stemming en er konden meer en vooral doelmatiger ruimten worden gecreëerd voor de hydrotherapie en de arbeidstherapie. 'Erzijn nu drie gezellige huis kamers met een kitchenette, waar de kinderen in groepjes -van twaalf per huiskamer zelf eenvoudige ge rechten kunnen klaarmaken en mee kunnen helpen met tafeldek ken err afwassen. Het samenzijn van de verschil lende groepen inde huiskamers was, in positieve zin,direct bij de kinderen merkbaar. Het ge heel heeft een huiselijker karak ter gekregen, hetgeen alle kin deren goed doet. De kinderen leven hier in een wereld die van hen is, waar zij zich thuis voelen. En wist u dat juist deze kinderen vaak veel minder wreed tegenover elkaar zijn, dan anderen. LIET schelden op straat van kin deren tegenover elkaar, horen wij vaak niet eens meer. Soms ma ken ze elkaar uit voor alles wat mooi en lelijk is, vergetend of niet beseffend dat de ander door zo'n opmerking kan worden 'gekwetst Dit is iets wat bij -het gehan dicapte kind zelden of nooit zal voorkomen. Zij ontzien eikaars ge brek, onopvallend,' en plagen de an der er niet mee,- Integendeel, als zij kunnen, zullen zij de ander alleen maar onopvallend helpen. En dat is iets, waar wij als volwassenen nogal eens in tekort schieten. Een vorm van egoïsme misschien? Hoe minder conducteurs er ko men, hoe minder hulp een. wat moeilijk ter been zijnde oudere zal krijgen met in- en uitstappen. Ook de automatisch sluitende deu ren leveren voor hen nog wel eens problemen op. En dan kan ik in zo'n geval alleen maar zeggen: „Is het zoveel gevraagd om net als de ikin- deren in de Adriaan -Stichting onopvallend een handje te helpen, Moeten we dan maar rustig blij ven afwachten en soms nog staan mopperen ook, omdat het in- of uitsaappen niet vlug genoeg gaat 1 if -•<£., 'Mi I- ïs&A'M PAGINA 3 "ï5#?ï>7^ rsSi Vraag map met belangrijk docu- mentatie-materiaal over wasautomaten met vergelijkende prijslijst Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuze bepalen, U ontvangt deze documentatie map GEHEEL GRATIS ■■■■■■■■■■hhmbiihbh ik ontvang gaarne gratis map documentatie wasautomaten. naam adres plaats Schrijf op uw'enveloppe „MODERN" B antwoordnummer: 1933 Bi S- - - Rotterdam. jj Geen postzegel opplakken. ■IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB feiiaSÉpslSS! *"iA. ,T"-i7np i i/r k 1M|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1