n a Verantwoordelijkheid waard Eigen ontmoetingscentrum voor ^LiesyeldjeugcP School blijft in elk geval bestaan tot augustus 1970 Zomer 1970 twee nieuwe NS-stations Patatkraam komt er toch" Poldervaart liep over Raad behandelt met veel tact kwestie s dierenbescherming Clubs gunnen eikaar licht in ogen niet ncwooM Koopprijs varieert van 80 tot 90 mille Dozijn bungalows i i Holy 1 Zet die fles gerust midden op Mei. Hij mag gezien worden. BENDER VERKADH liüi Brief van bestuur aan ouders comfortabel Vet/ug&i Dia-avond voor NCVB Schiedam Unieke polo wedstrijd in Sportfondsenbad Burgerlijke stand STRIJDBIJL LIJKT BEGRAVEN. VOETBALWEE IN SCHIEDAM ■BESSEN JENEVER STOMME PIANO SPQRTHUIS LEMMENS >f 1 deskundig in klank voor uw WINTERSP0RTUITRUST1N6 onbetwist - specialist Nieuwland en Maassluis-W Burg. Roelfsema Verheugd Minder winst voor Handelsentrepót ekslclusiéf mijrrideeën over modern en comfortabel wonen, herken ik in de meube- Jen van Dames op bromfiets bij aanrijding gewond fóöra, vv L VERWIJT DUISTERE REDEN Slijter liet deur open Sint rijdt. DH ROTTERDAMMER 2 DONDERDAG 6 NOVEMBER 196?L_ al bei wt i*> a w t« i NIEUW RÖdb 374 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Lies veldjeugd krijgt haar eigen ont moetingscentrum. De gemeente raad heeft daartoe woensdag avond, zij het in principe, met algemene stemmen het besluit genomen. Het ontmoetingscen trum zal worden gevestigd in twee panden aan de Oosthaven- kade 69 hoek le Van Leijden Gaelstraat. B. en W. zullen bin nenkort met voorstellen komen over de financiële consequenties van inrichting en exploitatie. Diverse raadsleden behielden zich het recht voor om, bij de behande ling van de financiële consequenties, op hun principebesluit terug te komen. Een van hen was de heer (H. M. J. Dubbeldam (lib.), die nog wat vraagtekens zette. Hij vreesde, dat het probleem van de Liesveld- jeugd zich zou verplaatsen naar de Oosterhavenkade. Verschillende mensen m de om geving van het toekomstige ontmoe tingscentrum hadden hem verteld, niet zo blij te zijn me' een sociëteit voor de Lies veld jeugd m hun buurt. Bovendien zal een deel van de Lies- veldjeugd op het winkelplein blijven hangen, zodat het probleem van ordeverstorende jongelui naar zijn menmg blijft bestaan Hij stelde voor de open plaats naast het toekomstige centrum met een hek af te sluiten, zodat de jeugd geen vernielingen in de omliggende bedrijven kan aanrichten. De jeugd is van plan het complex zelf op te knappen en m te richten, maar de heer Dubbeldam heeft daarin weinig vertrouwen SCHIEDAM Hoewel de positie van de school in verband met het aantal leerlingen nog steeds,moeilijk is, blijft de "-Groen van Prinsterer- schooi aan de Singel 24 in ieder ge val bestaan tot 1 augustus 1970. Dit is in het kort de inhoud van een brief die het bestuur van de Ver eniging voor Gereformeerd School onderwijs heeft gezonden aan de ouders van de leerling*. In de laatste bestuursvergadering zyn enkele beslissingen genomen ten aanzien van de leerkrachten, zo qfaaf 4» Vtr-mf D'p ViAcltccmgpn ZJJIV De benoeming van de heer Jör- gensen m de vakature die zal ont staan door het vertrek van mejuf frouw "Van 't Hof per 1 januari a s Per die datum is tevens benoemd de heer Grandia, die nog in militaire dienst is. De heer B. G. Kegge, hoofd van de Groen van Prmsterersehooi, wordt 1 januari hoofd van een an dere school van de vereniging, de Calvijnschool. Deze overplaatsing acht het bestuur verantwoord in verband met het feit, dat de Cal vijnschool een veel groter aantal leerlingen telt en binnenkort zonder loiWmp IcAmf Mevrouw Landmaan heeft zich be reid -verklaard de leiding van de Groen van Prinstererschool op zich te nemen na het vertrek van de heer Kegge. Uit de andere benoemingen blijkt, aldus het bestuur, dat alles in het werk wordt gesteld het on derwijs in de situatie zoals die nu is, voortgang te doen vinden. Het bestuur doet een beroep op de ouders van de leerlingen de school te helpen door de kinderen gedu rende deze cursus niet van school te nemen. Zodra een duidelijk antwoord is verkregen op de vraag over de mo gelijkheden van het voortbestaan van de school, hoopt het bestuur een ouderavond te beleggen, waarop de 5 problemen 'met de ouders zullen kunnen worden besproken. Het be stuur streeft ernaar deze avond zo spoedig mogelijk te houden. 't .Lijkt vreemd voor adviseurs in klank, maar soms adviseren wij pia no's die voor stommetje spelen: we bedoelen piano's die door gebruik van het derde pedaal vrijwel geluid loos spelen. Op deze wijze hebben wij al heel wat fiatneuroses genezen, burenruzies voorkomen en de studie van menig adepirant concertpianist gered Waarmee wij maar willen zeg gen dat U - zelfs voor een stom advies - beter naar Bender kunt gaan! Rotterdam, W de Withatraat 32 - tel 138113 Amsterdam - Arnhem - Breda - Leiden EERST EVEN KIJKEN BIJ Meent 8 - Goudsesingel 344 Tel. 131130 - Rotterdam SCHIEDAM De Nederlandse Spoorwegen hopen met ingang van de zomerdienst 1970 de beide sta tions Schiedam Nieuwland en Maas sluis-West in gebruik te nemen. Aanvankelijk het het zich aan zien dat de ingebruikneming van beide stations zou moeten worden uitgesteld, aangezien er geen schot zat m de onderhandelingen tussen de NS-directie en het gemeentebestuur van Schiedam, maar juist deze week is er i m principe overeenstemming bereikt. Volgende week wordt verder ver gaderd in een commissie waarin vertegenwoordigers van het ge meentebestuur en de NS-directie zit ting hebben. Daarna gaat nog de dienst van gemeentewerken zich over het probleem buigen, waarna hopelijk nog dit jaar de eerste palen voor de stations worden geslagen. Het station Schiedam-Nieuwland zal grenzen aan de spoorwegover gang van de Nieuwe Damlaan. De „stations" worden één halteplaats en van eenvoudige uitvoering, vrijwel gelijk aan de stations Vlaardmgen- west en Rotterdam-Alexander, die enige tijd geleden m gebruik wer den gesteld m HOEK VAN holland Ongewenste bezoekers hebben de kantine van het Hoekse sportpark opengebroken. De politie vermoedt dat er jongelui aan het werk Zijn geweest. Dozen raet snoepgoed waren geopend, maar het is niet na te gaan of iets wordt vermist Een automatische wasma chine geeft u veel gemak Tenminste als hij uerkt zonder mankeren Koop hem bi] de vakman Bij £tü P v DRIEL BINNENSINGEL 16Ï TEL. 342486 - VLAARDINGEN De heer P J„ Halkes (kath. v toonde dat vertrouwen wel. De kans bestaat natuurlijk, dat de zaak misloopt Maar dan heeft de jeugd het aan zichzelf te wijten en kan ze nooit zeggen, dat ze met de kans heeft gehad Hij hoopte dat de naam „Liesveldjeugd", die een negatieve klank heeft, zo gauw mogelijk zal verdwijnen De heer A Cornehsse (soc toon de zich bijzonder verheugd over het voorstel van B en W. „Onze fractie is niet bang de jeugd haar vertrou wen te schenken De gesprekken die we met de Liesveldjeugd hebben gehad, rechtvaardigen dit vertrou wen. Ook denken wij, dat zij de verantwoordelijkheid bij het inrich- den van het pand best kan dragen". Volgens hem is de Liesveldjeugd door het voeren van de actie voor een eigen sociëteit een stuk bewus ter geworden. Hij juichte het toe, dat clubhuis De Haven het ge bouw huren en de jeugd, indien nodig, de helpende hand zal toe steken bij de organisatie. Hij hoop te, dat het rijk een subsidie zal verlenen. „Gebleken is, dat de jeugd wel 99 SCHIEDAM Het bezwaarschrift dat honderd twintig Groenoord-be- woners bij dc Kroon hebben inge diend tegen dé plaatsing van een pa tatkraam aan de Jozef Orelïosingel zal de bouw van het ongewenst ob ject niet kunnen verhinderen. Een aantal huisvrouwen van de Jo zef Orehosmgel en omgeving is dat aan de weet gekomen na een bezoek aan burgemeester H .Roelfsema in het stadhuis. De burgemeester liet er' bij de dames geen twijfel aan bestaan dat de gemeente, ongeacht het bezwaarschrift, het voornemen tot plaatsing van de kraam toch zal uitvoertn, m ieder geval voor de duur van een jaar Binnen enkele minuten stonden de dames weer op straat (He tis overigens nog de vraag of de patatkraam er inderdaad komt. Naar imj vernemen is het met onmo gelijk dat de exploitant van zijn voornemen afziet-red.) SCHIEDAÜ Voor de afdeling Schiedam Nieuwland van de NCVB zal mejuffrouw C Poot op dinsdag 11 november dia's vertonen van kera miek, zilver en kristal uit het bezit van Museum Boymans-Van Beunin- gen m (Rotterdam. De bijeenkomst begint om acht uur en wordt gehou den m de grote zaal van de Magnala Deikerk In aansluiting hierop is het moge lijk elke tweede dinsdag van de maanden november, januari, februal ri. maart en april een rondleiding door het museum te maken. De kosten ziin ƒ4,75. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secreta resse mevrouw J A van der Most-de Hoop Mgrs. Nolenslaan 792, tel. 265274. Dinsdag 16 december houdt de NCVB haar" kerstavond. De verzor ging is m handen van de heer en mevrouw Olff uit Rijswijk. Verder zal van deze NCVB afdeling me vrouw Sirag op 1 januari aftreden als penrungmeesteresse. In haar plaats stelt het bestuur voor te benoemen mevrouw S. Donkers- Jungerius, Dr. Kuyperlaan 16. iets anders wil dan rondhangen op het Liesveld", zei de heer G. Wap- stra (prot.). Ook zijn fractie stond positief tegenover een eigen ont moetingscentrum voor de Liesveld jeugd, „maar dat betekent met, dat we nu al akkoord gaan met het definitieve voorstel". Hij deed een beroep op de jeugd „er iets van te maken" De heer A. van der Veer (pac.soc.) zei dat de jeugd getoond heeft ver antwoordelijkheid te bezitten. Hij vond het een normale zaak, dat men hinder kan ondervinden van het ontmoetingscentrum. „Als het maar niet met opzet wordt veroorzaakt". De heer A. J. M. Tetteroo (binding rechts) was de enige, die met te spreken was over een eigen ruimte voor de Liesveldjeugd. De jeugd had deze ruimte geeist. Ze "had muren beklad om aan deze eis kracht bij te zetten en het was nog maar de vraag, of het toegeven aan deze eis de problemen uit de weg zou ruimen Wethouder G. Walstra toonde zich blij met de reacties uit de raad, die hij positief noemde. Zodra zich rond of m het gebouw excessen zullen voordoen, zal worden ingegrepen. Het plaatsen van een afrastering voor de open plaats naast het pand vond hij getuigen van weinig ver trouwen Ook hij achtte het aan te bevelen, dat de naam „Liesveldjeugd" zo snel mogelijk uit het spraakgebruik ver dwijnt. De jeugd heeft echter zich zelf die naam gegeven, zei hij. Over een eventuele rijkssubsidie kon hij nog niets zeggen, maar daarover zal de raad worden geïnformeerd in het definitieve voorstel, dat spoedig is te verwachten. SCHIEDAM Zaterdag wordt m het Sportfondsenbad aan de Burge meester Knappertlaan een unieke waterpolowedstryd gespeeld ter ge legenheid van het 35-jarig bestaan. Het eerste zevental van de Schie- damse Zwemclub zal uitkomen tegen een zevental dat is samengesteld uit directieleden van Nederlandse Sport- fondsenbaden. Hierbij zijn klinkende namen zoals Fred van Dorp en Wim van Singe- len, die jaren zijn uitgekomen voor het Nederlands zevental en nu di recteur zijn vande Sportfondsen- badendn Delft en Amersfoort. - Verder doen mee D. Timmermans (Katwijk); B. Timmermans" (Wasse- naarljC^L. Vermeer (Dordrecht), T. Riet (Oud Beijerland) en P. Blom (Breda). De wedstrijd Staat onder leiding van de internationale waterpolo- scheidsrechter W. Goose en begint om half acht. SCHIEDAM Geboren: Rene zv. M. G. Wiegmann en C Bouw: Patrick A. zv. A. H. OsterhoH en 3. B. van Merwljk: Wlbren W. z.v. T. Draaljer en D Yssels; Annuska 3. M d.v. W J, Kadee en C. J. M Maas; Arlén M zv M' Versteeg en G. Schotman. Overleden: A 3 Schoenmakers, 70: J. C. Middendorp, 80 ectg. A. Wijzenbroek; G. Broekhuizen, 79, K. Schutter, 76, A van Ëck, 37; H. A van den Oever, 79; M Brouwer. 68, H. Bijloo, 74 SCHIEDAM Volgens het dezer' dagen verschenen jaarverslag van het gemeentelijk handels entrepot zijn de resultaten over het jaar 1968 wat teruggelopen ten opzichte van 1967. Verleden bedroeg de winst na melijk ƒ4671,81, terwijl in 1967 5557,37 winst werd gemaakt SCHIEDAM Het oude dorp Kethel is gistermorgen voor een overstroming bespaard gebleven. Door de hoge waterstand trad namelijk de Poldervaart aan de Kerklaan ter hoogte van de Joppel'aan buiten de oevers. De oorzaak was dat in verband met het slechte weer en de verziltmg van het zoete water niet werd gespuid. Toen men de^ overstroming bemerkte heeft men onmiddellijk ;het gemaal met dubbele snelheid laten draaien, waarna na vier uur het waterleed geleder) was T Stap uit de rij der middel- matigen, U kunt ook -wel dat betere uit de wereldmode- creaties 1969 dragen. Permit teer U het cachet van kleding- iuxe uit onze kollektie. Fijn is dat gevoel ook bij de beter geklede categorie man nen tc behoren. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met veel tact heeft de gemeenteraad, en met name burgemeester mr. J. Heusdens, woensdagavond de kwestie „dierenbescherming" .behandeld. De burgemeester gunde de raadsleden een kleine overwinning en slaagde er met veel kunst- en vliegwerk in om buiten de ruzie te blijven, die tussen de Nederlandsche vereeni- ging tot bescherming van dieren en de Vereniging dierenbescher ming Nieuwe Waterweg bestaat. Deze ruzie tussen landelijke vereni ging en Vlaardingse organisatie heeft geleid tot een proces, hvaarvan de uit spraak voorlopig nog op zich laat wachten. Het gemeentebestuur wil lo pende dit rechtsgeding geen party kiezen en dat betekent tevens, dat aan geen van beide partijen subsidie kan worden verleend. En dit laatste is voor de Vereni ging Dierenbescherming Nieuwe Waterweg de aanleiding geweest om de gemeenteraad een brief „op po ten" te schrijven. In deze brief SCHIEDAM Tussen de voetbal vereniging HBSS (zaterdag tweede klasse) en SVV (eredivisie) is verschil van mening ontstaan over de wedstrijden die laatstgenoemde vere niging op zaterdag pleegt te spelen. SVV, die door de Rotterdamse con currentie een deel van het Schie- damse voetbalpubliek naar Rotter dam ziet afvloeien, besloot enkele thuiswedstrijden op zaterdag te spe len. Aangezien dit betekende dat er op zaterdagmiddag regelmatig top- ploegen. naar het sportpark Harga komen, was dit HBSS al enige tijd een .doorn in het oog. HBSS, die uitkomt in de nougste klas van het zaterdagvoetbal, zag op zijn beurt weer een gedeelte van zijn wekelijks .publiek afvloeien naar SW, die amper 100 meter van het veld van HBSS speelt. Het schijnt zelfs zo te zijn dat niet-vasfe bezoekers van HBSS die deze ploeg eens wilden zien spelen, door de drommen mensen misleid werden en op de lange staantribune van SW terecht kwamen om vervol gens tot hun stomme verbazing top- ploegen als FSV of GVAV te voorschijn te zien komen. HBSS staat nu op het standpunt dat dit duidelijk inkomstenderving is en vroeg SW een schadevergoeding van ƒ100 per wedstrijd. In „SW vandaag", het blad dat bij thuiswedstrijden van de eredivisie- vereniging wordt verkocht, is deze week het antwoord verschenen. Onder het kopje „Er was eens" lezen we: „Er was eens een zaterdagclub die honderd gulden vroeg aan een beta lende vereniging omdat deze ook op zaterdag speelde. Hetgeen hierop neerkomt dat meer dan honderd mensen hun club ontrouw waren en het betaalde voetbal prefereerden. De week daarna speelde de zaterdagclub weer thuis en toen was de Engelse Cupfinale op de beeldbuis. Prompt vroeg de club honderd gulden aan de NOS. Veertien dagen later was het moe derdag en dus gingen alle vaders op zaterdag een cadeautje kopen en de zaterdagclub vroeg honderd gulden aan de Nederlandse Vereniging van Winkeliers, omdat er weer zo weinig mensen waren. De laatste wedstrijd leek een financieel succes te worden, maar helaas om twee uur begon het te gieten en er kwamen weer weinig mensen. Prompt vroeg de vereniging honderd gulden aan het KNMI in "De Bilt, want die lui hadden mooi weer voorspeld. KORTE LIJNBAAN Zt TEL, 010/112955 ROTTERDAM 'GROTE MARKT STR, 5 TEL 070/115163 DEN HAAG MAR I AR LAATS 2 TEL 030/189ÖO UTRECHT BRINK 93 TEL 05700/1241! DEVENTER Vlak bij j y hoeft niet ver te gaan om eens heerlijk uit ie zijn. Van een kopje kolf ie, een borreluurtje of een compleet feestdiner geniet U weer anders, nieuw, in Motel Gerinchem! Hyper I modern Motel met 45 bedden, volop par- I keergalegenheid. ROTONDE, AFRIT GBBINCHEM - TEL. 01830 - 5B41 SCHIEDAM Met een zware hersenschudding, een snee boven 'het Imker oog en een wond boven de lip moest gisteravond mevrouw Van der B -Z. worden opgenomen m de Dr. Noletstichting. Zij reed met een bromfiets op de Lange Nieuwstraat ter hoogte van het poskanoor, oen plotseling de 64-jarige kantoorem ployé G. C. v. V. de weg overstak. Mevrouw v. d. B. week uit, slipte en viel. Van der V. liep geen letsel op, maar de duopassagtere van de bromfiets moest met schaafwonden aan de elleboog m hetzelfde zieken huis worden" behandeld SCHIEDAM In de gereformeer de kerk (vrijgemaakt) aan de West- vest geeft de orgamste Tmie van der Meiden zaterdagavond een orgelcon cert. Op Let programma staan wer ken van J S Bach, Buxtehude, A. v. Noordt, L. Toebosch alsmede C. Kee. Aanvang 8 uur VLAARDINGEN In de wijk Holy is woensdagmiddag de eerste sleutel uitgereikt van een serie van twaalf patio-bungalows. De geluk kigen zijn de heer en mevrouw Van Heck, die hun woning op een origi nele wijze in gebruik namen door het vuur te ontsteken in de open haard. De woning staat aan de Anna Paulownalaan 3, de overige wonin gen aan de Willem de Zwijgerlaan en de Graaf Adolflaatf. Tussen de bungalows onderling zijn binnenplaatsen ontstaan die een optimale vrijheid garanderen. Deze patio's zijn vanuit verschillende ver trekken bereikbaar. Alleen de be woners hebben gezicht dp deze binnenplaats. Architect F. J. G. Weijand uit Rotterdam heeft een woning ontwor pen met een zo groot mogelijke privacy en optimaal gebruik van de beschikbare bouwgrond. Zo is de woonkamer ongeveer 40m2. Het is mogelijk zelf de indeling te bepalen, waar door verschillende aspirant bewoners gebrnik van werd ge maakt. V - - i si vroegen de bestuursleden de achter stallige subsidiebedragen over ISffif en 1968 alsnog uit te keren. Bovendien maakten zij B. en W, het verwijt partij te hebben geko zen voor de landelijke vereniging-en betwijfelden zij de mogelijkheid cfm verder met het college samen te werken. De heer H. Krabben (soe.), die ook bestuurslid is van de "Vlaardmgse die renbescherming, hield een bewogen betoog. In brede lijnen schetste hij de voorgeschiedenis. Het financiële wan beleid van het hoofdbestuur heeft er toe geleid, dat de Vlaardingse afdeling uit het landelijk verband is getreden en een eigen vereniging heeft gesticht. „Ik vraag me af", zei hij, „op welke gronden het hoofdbestuur aanspraak maakt op subsidie. Het hoofdbestuur heeft in Vlaardingen nooit iets aan daadwerkelijke dierenbescherming gedaan, ook niet toen het zogenaamd de leiding van de Vlaardingse afde ling had overgenomen. Het werk is door de Vlaardingse dierenbescherming voortgezet. Zij heeft de beheerder van het dieren tehuis betaald, bij haar brengt de po litie de zwerfdieren, zij trekt er bij nacht en ontij op uit m het belang van het dier. Aan wie komt dan de subsidie toe? Toch aan hen, die aan daadwerkelijke dierenbescherming doen", aldus de heer Krabben, die er aan toevoegde niet namens zijn fractie te spreken. De burgemeester ging in zy'n al>t- woord voorbij nan de ruzie tussen de Vlaardingse dierenbescherming en het hoofdbestuur, „omdat deze kwestie bij de rechter aanhangig is gemaakt". Hij bevestigde dat de landelijke vereni ging in gebreke is gebleven wat be treft daadwerkelijke dierenbescher ming in Vlaardingen. „Dat heb ik het hoofdbestuur ook duidelijk verweten. Een dergelijk ver wijt zal ik de Vlaardingse dïerenbe- scherming nooit maken. Integendeel, Maar wel hebben wij tegen voorzitter F. Boer van de Vlaardingse dieren bescherming gezegd, dat wij zijn ver wijten aan ons adres niet prettig heb ben gevonden". De heer Boer had de pers verteld, dat het gemeentebestuur in de affaire partij had gekozen voor het hoofd bestuur en dat de Vlaardingse dieren bescherming door B. en W. werd „uit gehongerd". In de brief „op poten" aan de gemeenteraad was ook sprake van een dergelijk verwijt. Mr. Heusdens zei de subsidies over 1967 en 1968 niet aan de Vlaardingse dierenbescherming te kunnen uitbeta len, omdat het gevaar bestaat dat, wanneer de rechter een uitspraak doet ten gunste «van het hoofdbestuur, de subsidiebedragen twee keer moe ten worden uitbetaald. Dit geldt echter met voor het jaar 1969. Het hoofdbestuur heeft voor dit -jaar om een of andere duistere recjen geen aanspraak willen maken op het subsidiebedrag. „Daarom stellen we u "voor om' voor 1969 de Vlaardingse dierenbescherming te subsidiëren",' De heer J. van de Linden (kath.) bracht eveneens hulde aan het ad-fes van de Vlaardingse' dierenbescherming voor haar activiteiten. „"Wel is IJiet gebruikelijk", zei hij, „dat het ge meentebestuur zich hangende den rechtsgeding van stellingname ont houdt. "We moeten ervoor zorgen bui ten de ruzie'te blijven". Toch zag hij in het voorstel van B. en W. aan de raad een addertje onder het gras. In dit voorstel wordt de raad namelijk gevraagd vast, te stellen, dat de brief van de Vlaar dingse dierenbescherming een sfeer van samenwerking met het college niet bevordert. Hij adviseerde Mit punt te laten vervallen. Het gevolg was verwarring, getor deerd met moties. Burgemeester Heusdens legde uit dat het aangeval len punt was opgenomen, omdat di» verse passages in de brief van «de Vlaardingse dierenbescherming het coilege pijnlijk hebben getroffen. Hij vroeg met enige klem de motie nie' te handhaven. Dit gebeurde echter wel. Mr. Heu s- dens koos toen de wijste partij en sprak op zeer verzoenende toon over de hoofden vari de raadsleden heen tot de heer Boer op de publieke tri bune. „U weet nu, dat we verder wil len samenwerken met de Vlaardingse dierenbescherming, want bij ons is geen sprake van controverse. We zijn graag bereid punt 4 te schrappen". Een kleine overwinning voor de raad. Voor het overige nam de gemeente raad het voorstel van B. en W. on gewijzigd aan. Dit betekent dat over 1967 en 1968 geen subsidie wordt (fe ta aid voor een definitieve rechterlijke uitspraak is gedaan in het geschil. Be sloten is over 1969 wel subsidie te verlenen. Ook de heer Boer toonde zich tevreden: „Ik neem thuis eerr dronk op de goede afloop". i w SCHIEDAM De slijter G. J. y. O, uit de Korte Kerkstraat vergat gisteravond bij het afsluiten van zijn pakhuis de sleutels van het slot He halen. De deur stond vannacht dan ook wagenwij dopen en na onderzoek door de politie en de slijter bleken er twaalf dozen sterke drank en enteeie dozen limonade te zijn weggehaajd. De bungalow heeft vier of vijf slaapkamers, een speelhaö van 15 m2 en een. hal, garderobe, badkamer met ligbad, garage, moderne keuken en centrale verwarming met warm water voorziening. De N.V. Bouwbedrijf Van der Waal voerde het werk uit. De koop sommen varieren, van 80 tot 90 dui zend gulden. De financiering is in banden van de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. op 5 december, maar komt lang daarvoor bij Mostert. Moet U ook doenl Hoogstraat 14^*150 VtöjrfinflWi ^300?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1