in hemd zetten College Aanval op burgemeester over „beleidskwestie" boogaard b F. van Eeden exposeert in Maassluismuseum Een nieuw record van de Vlaardingse raad Twintig Schiedamse jongeren adopteren Braziliaans dorpje AGENDA Hoe laat is het? 'lijk spur Moge 95 Kies uit MM188 kofektie! Boogaard m'miprijzen leerling verpleegster Rijnmondnormen vanavond in commissie Burgerlijke stand N. v. d. Brugge bij a.r. statencentrale G. P. VAN DAALEN JR. 199.- 478.- Speciaal in Exclusieve Woonverfraaiing geen keu kengeheimen voor Tielsa en van Toor. vanJUUll centrum Gemeentemedaïlle voor dokter EW. Melchior Open Deurdienst VERHOEK - JOH. KERN ZN W. POORTVLIET H. G. v. d. BERG RIKKOERT EN ZN JAN DE BRUIN AAD v. DIGGELE gemeenteziekenhuis elKe vrijdagavond ...to* 9 uur open (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een ge prikkelde S. Barendregt (soc) is donderdagavond fel uitgevallen tegen burgemeester mr. J. Heus- dens over een beleidskwestie. Het college heeft advies uitge bracht over de nieuwe richtlij nen voor woonruimteverdeling, die Rijnmond denkt te hanteren. B. en W. hadden dit advies ge geven zonder eerst de raad te polsen. Nobel FUTILITEIT VERDEELD Tielsa maakt al meer dan 40 jaar de mooiste en meest praktische keukens. En van Toor kent honderden moge lijkheden om de ideale Tiefsa- keuken aan te passen aan uw speciale wensen - en... aan uw budget. Kom maar eens kijken en praten met de vakmensen I van TilflD keuken Een toast op de gastvrouw die weet hoe feestelijk feestjes worden met Verkade Toast, Cabaretvoorstelling VLAARDINGEN V and aap;. en morgen en dagelijks iLlilEDAM en dagelijks elke vrij dagavond ...tol uur open "middelharnis f" .gQTTERlD'AiMMER PAGINA 5 2 A VRIJDAG 7 NOVEMBER 1969 pé oplossing voor alle ruimte problemen is toch wel zo'n prachtige ombouwkombinatie, de praktische fcombinatie van [jed, bank en veel opbergruim te in één. Ombouwkombinatie bestaande uit een fraaie teakhouten om- met handige opberg- kastjes, mahoniekleurige bed ank met anti-hernia raster en g'/i cm dikke polyaether ge- jondheidsmatras met damast of ruitstof overtrokken. Voor deze prachtige kombina- tie, 80 x 190 cm, betaalt U nu oog géén twee honderd gul den. Vrijdagavond om 6 uur begint op de eerste etage de verkoop van deze ombouw kombinaties voor de zït-slaapkamer, kom pleet met 814 cm dikke poly aether matras, met fraaie da mast of ruitstof overtrokken, 80 x 190 cm voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Dit is in strijd met een begin dit jaar door de gemeenteraad aanvaard voorstel inzake de samenwerking tussen gemeenten, en Rijnmond. Wethouder E. J. van der Veen gaf volmondig toe fout te hebben ge handeld door niet de raad om haar mening te vragen. „Het spijt ons", zei hij. De heer Barendregt dreef de zaak op de spits door het gehele college verantwoordelijk te stellen, waar mee hij kennelijk een reactie van de burgemeester wilde uitlokken. Die bleef dan ook niet uit. Mr. Hèus- Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij: 4 sporen Philips Bmtdrecorder geheel compleet voor slechte PhilipsT.V. 61 cm grootbeeld bi| Boognard m. inr. het laatste J7Ö.- nieuwe model {■"Mister Hit^ Telefunken platenspeler met ingebouwde luid spreker ert versterker, in koffer van 153.- miniprijsSHtEJ."" of 1.75 p.w. Blaopunkt TY 61 cm grootbeeld. Electronisch bestuurde druktcsetskanaalkiezers miniprijs 54-8.- •mi. of 6.Ö5 p.w. Er is bij Boogaard reeds voor een grootbeeld BlcupunktT.V. (61 cm.] 2350 Kcat/u 31 studio1- gevelradiator Voor keuken, bad-, stu deer- slaapkamers enz. van 286.- miniprijs IÏ7Ï7. excl.m JU, koU-of 3.19 p.w. SCHlEDAMSEWEG 41 - KORTE HOOGSTRAAT 15 VRIJDAGAVOND KOOPAVOND aparte FAUTEUILS 2-, 3-, 4-ZITSBANKEN IMPORT PERU lederen SALONTAFELS met inca motieven, rond en lang- I werpig. N.V. v/h TOORENBURG EN DAMME Nieuwe Binnenweg 340 - Rotterdam - Tel. 23 1126 Bezoekt onze permanente expositie: Rochussenstraat 1 - (bovenzaal) Rotterdam S. BARENDRECHT niets mee te maken deus bekende schuld en zei, dat een raadscommissie maandagavond als nog over deze zaak zal vergaderen. Zou het advies van deze commissie afwijken va» het advies, dat B. en W. hebben uitgebracht, dan kan een afgevaardigde dit afwijkende stand punt alsnog naar voren brengen tijdens de woensdag te houden ver gadering van Rijnmond. Dit antwoord viel niet in goede aarde bij de heer Barendregt, die zei dat de burgemeester wit wil praten wat zwart is. „Het was een futiliteit, totdat u gesproken had Ik heb niets te maken met uw uiteenzetting over hoe voortreffelijk u het allemaal hebt geregeld. Dit is een beleids kwestie. U houdt zich niet aan de afspraken". De heer Barendregt stelde voor de Rijnmondraad mee te delen, dat het Vlaardingse advies als voorbarig moest worden beschouwd. De heer II. M. J. Dubbeldam (lib.) vond een dergelijke brief gênant, waarop het socialistische raadslid antwoordde: „Dat is ook de reden dat ik die brief geschreven wil hebben". De heer M. Mooij (prot.) zei geen behoefte te hebben aan een derge lijke brief, die als enige doel heeft liet college in z'n hemd te zetten. Vooral niet, omdat B. en W. hun fout ruiterlijk hebben toegegeven. Ook de heer J. Madera (lib.) was deze mening toegedaan. De burgemeester stelde de ge meenteraad voor de keus. De raads commissie vergadert maandag avond of het briefje Barendregt wordt geschreven. Bij stemming werd het briefje Barendregt met 23 tegen zeven stemmen verworpen. Uit de stemming bleek verdeeldheid in de PvdA-fractie te bestaan Merwaardig genoeg kwam de raad op deze kwestie terug, toen zij als haar wens uitsprak over de „affaire ENCK" op maandagavond te ver gaderen, inplaats van vanavond. Nestor P. 3. Halkes begreep, dat dan de vergadering van de raads commissie niet kon doorgaan. Hij stelde voor toch maar de brief van de heer Barendregt te versturen, want dat maakte de vergadering van de raadscommissie overbodig. De heer Barendregt was dan zelfs bereid om z'n gewraakte uitspraak 'terug te nemen. De burgemeester voelde daar weimg voor, zodat be sloten is dat de raadscommissie van avond vergadert, waarna de heer Barendregt z'n uitspraak handhaaf de. vI.AAP.DiGetrouwd.' Nieolaas Anthoni-us Maria Groenewegen 50 en Jo hanna Geertruida van der Voort 47: Al- fonstus Gerardus Maria Meeder 25 en Geertruida rraneisea de Vette 24; Bernar- dus Tamboer 22 en Frar.cisca AUda Corne lia Buitendijk 22; Willem Abraham. Hop man 23 en Aïbertje van Dorp 20. Geboren: Joanne dv C van Hartingsveldt en A van Dijk. Verheljstraat 151. Overleden: (Dermis Marcel Vtjftigsehild, oud 3 dagen, Maassluis; Anna Catharma Harlaar. 65 wed. van H Moes, Delft. HOEK VAN HQT.JTjAiND Getrouwd: F M G Monfehorst 25 en A E Hoon 20; A Waarts 26 en L W FGrirmvis23. t£-2o— n exclusief Tielsa-dealer CALLENBURGSTRAAT 74 - VLAARDINGEN TELEFOON: 352979-343193" tielsa keukens (Van onze correspondent) MAASSLUIS De heer Th. H. Oltheten, directeur van de Staats drukkerij in Den Haag, heeft don derdagavond in het Gemeentemu seum de tentoonstelling van werken van Frits van Eeden geopend. Hij zei: „Als lid van Raad voor de Knust moet ik mij dikwijls bezighouden met structuren uit het gebied van. de beeldende kunst, vandaag kan ik mij gelukkig eens bezighouden met een structuur door een beel dende kunstenaar geschapen." Frits van Eeden heeft zich niet gebonden, aan een bepaalde richting. Hij tekent, schildert en.*, boetseert zoveel hij wil. Daardoor kunnen de bezoekers van de" expositie,' die* tot Sinterklaas duurt, zich een goede VLAARDINGEN De gemeenteraad van Vlaardingen heeft donderdag avond vermoedelijk een nieuw record gevestigd door meer dan twee avonden- nodig te hebben voor een „normale" raadsagenda. Maandagavond komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om de „kwestie ENCK" verder af te handelen, waarna aan de rest van de nog 28 punten tellende agenda kan worden be gonnen. Op voorstel van B. en W. is de behandeling van het rapport Wonen, werken en leven in Rijnmond van de agenda afgevoerd. Aan dit rapport zal in decem ber of januari een speciale vergadering worden gewijd. Dan zal tevens worden gesproken over het rapport, dat dr. Clarenburg van de centrale meld- en.rcgel- kamer Rijnmond maakt over luchtverontreiniging. SCHIEDAM Een groep van ongeveer twintig jongeren uit Ke- Uiel/Groenoord gaat aan ontwikke lingshulp doen. Zfj hebben in het Braziliaanse dorpje Sao Jose do Rio Pardo onder de rook van Sao Paolo «en kindertehuis geadopteerd, dat de bloemrijke naam „Lar da Infancïa" draagt, wat zoveel betekent, als „ge borgenheid voor de jeugd". De be woners hebben echter dringend be hoefte aan nieuwe behuizing. De jongerengroep is echter van mening dat een nieuw kindertehuis, maar 20 één twee drie niet uit de grond kan worden gestampt. Daar om gaat de eerste opzet uit naar de aankoop van een stukje land in dit kleine Braziliaanse dorpje waar dan het nieuwe tehuis moet komen en de aanschaf van een waterpomp. Vooral dit laatste is noodzakelijk, aangezien het tehuis verstoken is van vers drinkwater. In het kindertehuis zitten op dit moment 27 jongens, voornamelijk wezen en buitenechtelijke kinderen yan vier tot twaalf jaar. Het ligt m de bedoeling dit aantal uit te breiden tot 34, maar dan zal eerst geld op tafel moeten komen. De jon gens blijven tot hun achttiende jaar in dit tehuis. Om de actie in eerste opzet te laten slagen moet er een bedrag van ƒ2.500 worden opgebracht. La ter willen de Kethelse jongeren gaan tot f 8.000, waarmee de actie dan kan worden afgesloten. De actie heeft als naam TOP ge kregen, wat het Hebreeuwse woord is voor „geluk". Om de TOP-actie vast een ruggesteun te geven komt zaterdag 15 november de bekende 27-jarige cabaretier Jos Brink naar De Rank" in Schiedam. Voor een uitverkochte zaal hoopt hij dan zijn Schiedamse première te vertonen van zijn één-mans cabaret Wobbe- waf II. De toegangsprijs voor deze voorstelling is gepeperd, namelijk 3,50, maar men moet maar denken dat het voor een goed doel is. De Kethelse jongerengroep heeft ook in kerkalak verband al voor de nodige initiatieven gezorgd. On geveer een jaar geleden nodigde men de inmiddels overleden acteur Rob de Vries uit de kansel te be klimmen. Toen deze acteur onver wachts overleed, nodigde men in zijn plaats Jos Brink uit, die voor een groot en aandachtig gehoor zijn zienswijze gaf op de hedendaagse theologie. Zijn optreden tijdens een jeugd dienst was een daverend succes en hieruit is bij de groep de gedachte geboren om hem nu eens uit te no digen voor een cabaretvoorstelling. Daarmee eindigt de actie echter niet, want naast een oud papier actie gaat men op zaterdag 22 no vember de Hoogstraat op om de schoenen van de voorbijgangers te gen een kleine vergoeding te poet sen. Slaagt de actie deze maand, zodat er genoeg geld op tafel komt, dan wil men naast de aankoop van het stukje land en de waterpomp ook een waterbak aanschaffen, aange zien het tehuis een groot tekort heeft aan zoet water. Behalve de cabaretvoorstelling en de schoenpoetsactie wordt vrijdag 28 november nog een hippe mode show in „De Rank" gegeven, terwijl er verder nog een actie gebruikte postzegels in de pen zit. Ook worden er nog lucifersdoosjes met speciale emblemen verkocht. Het kindertehuis moet het doen zonder subsidie van de Braziliaanse overheid, die voor dergelijke pro blemen geen interesse heeft. Hel tehuis voorziet m de kosten van levensonderhoud van zijn bewoners door het verbouwen van ongeveer 100.000 koffieplantjes per jaar. Als de2e plantjes zijn uitgekomen wor den ze doorverkocht aan de grote Braziliaanse koffieplantages. Daar naast gaan de bewoners van het kindertehuis normaal naar school, zodat hun dag meer dan. gevuld is. Slaagt de actie deze maand, dan gaat men door; komt er deze maand geen ƒ2.500 op tafel, dan gaat men ook door. Mea wil ook m Kethel/ Groenoord tonen dat ontwikkelings hulp niet zomaar een slag in de lucht is. Kaarten voor de cabaretvoorstel ling zijn te verkrijgen bij de SG/ VVV in de Plantage. Voor verdere inlichtingen over de actie kan men zich wenden tot de heer N. van der Mark, Schïedamsewcg 67, telefoon 26.05,77. indruk maken van zijn oeuvre dat m een jaar tot stand kwam. De heer Oltheten hoopte dat de werken van Van Eeden als zij bij de toekomstige eigenaars op het be hang zullen hangen, geen verveling zullen veroorzaken. Volgens hem moet een. kunstwerk, wil het aan zijn doel beantwoorden, eerder ruzie voortbrengen. Frits van Eeden werd in 1944 in Tilburg geboren, rnaar verhuisde al op jeugdige leeftijd naar Den Haag, waar hij nu nog woont. Op een zo genaamde „vrije school" kreeg zijn creativiteit meer kans zich te uiten dan meestal bij het lager onderwijs het geval is. Hij volgde vijf jaar de Rietveld Academie in Amster damsen verbond zich daarna aan de Staatsdrukkerijen, waar hij hoofd zakelijk met lay-qutwerk belast is. H(j kan daar veêl experimenteren, wat o.a. resulteerde in het bewerken van pakkistenhout, waarvan ook en kele werkstukken op de expositie te zien zijn. Zijn grote liefde is ech ter het uitbeelden van dieren. {Voor al zijn beeldhouwwerk op dit gebied is expressief. Op de „benedenverdieping" in het museum is een tentoonstelling van kunstnijverheidprodukten van „De Kattenbeker" in Vlaardingen inge richt. Zaterdag en zondag zijn de exposi ties van 14 tot 17 uur te bezichtigen. Vlaardingen - De A.R Statencentra le Delft, waaronder ook de kiesver enigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ressorteren, houdt zater dagmiddag 15 november haar jaar vergadering in de Binnenhaven, Ha venstraat 18 in Naaldwijk. De heer N. van der Brugge, lid vart gedeputeer de staten van Zuid-Holland, zal er spreken over „Actuele problemen in streek en provincie". In het bestuur is dra. L. H. van Geest aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats heeft het bestuur de heren J. Ruiter en F. V. Jonker, beiden te 's-Gravenhage, op een dubbeltal ge plaatst. Over de vakature mevrouw C. Ouwerling-Parre moet het bestuur zich nog nader beraden. De vergadering begint om 14.45 uur. Stadsgehoorzaal: The school tor scandal, toneel voor middelbare scholieren, 20. Har monie: ouderavond Theo Thijssensehool, 20. Muzanda: disco-avond Club m the Mood, 20 Stadsgehoorzaal: boksgala van boksver eniging Westland, 20. Harmonie: dansavond mmv "Delta-Orkest, 20. Pnlëlkerk: Kom zing met ons, 11. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, iel, 34.67.75. Alarmnummer politic, GG en GD: tel. 34.44.44. Alarmnum mer voor melding luchtverontreiniging: tel. 2SZ6 20. Agent en klachten bezorging; H. Verheij, (Diepertbrodcstraat 41, tel. 34.33.45. Apotheek: van Hogendorp, Van Hogendorplaan 129a, tel. 34 43.33. Bijkantoor „DeK otterdammer", Lange Kerkstraat 82. tel. 26.73.63. Klachten bezor ging (Joh, Gröneleld. (Singel S3, tel. 26.35.3S. ma. t/m vrijdag 2SJ9 - 19.30 en zaterdag 18 - 19 uur. Redactie Schiedam: R, M. van Houwelingen, JullanalaanSic, tel. as.si.64, b g.g. 11 55.93, toestel 155. Stedelijk Museum: Tot 1 december: 70 jaar Stedelijk Museum, van Oudheidska mer tot eigentijdse kunst. Galerie punt 4: Tot 17 november 2 exposities: Jan Pdjn- ders, schilderijen; Dik Bouman, keramiek. Alarmnummer politie: tel. 26.46.66. Alarnummer luchtvervuiling en meldin gen geeluldshlnder: tel. 26.26.26. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Llduf- nastraat S8, tel. 26.63.64 MAASSLUIS Dokter E. W. Melchior, die veertig jaar docent van de plaatselijke EHBO-afdeling is ge weest, is onderscheiden met de ere medaille in zilver van de gemeente Maassluis, een onderscheiding die bijna twaalf jaar geleden werd inge steld en sindsdien nog maar drie maal werd toegekend (in 1960 aan drie raadsleden). Loco-burgemeester P. van der Snoek reikte de onderscheiding gis teravond uit op de receptie die het EHBO-bestuur de heer Melchior aanbood in de kantine van Key en Kramer. Voorzitter M. van der Lee bracht hem daar dank voor het vele nauw gezette werk en de trouw waarmee hij zoveel jaren de afdeling pro Deo heeft gediend. „Naar schatting hebt u 12 tot 1400 mensen opge leid." Dokter Melchior kreeg van de heer Van der Lee een envelop met in houd, bestemd voor de aanschaf van een sproeimaehine voor zijn tuin. Mevrouw Melchior kreeg de bloe men. Verdere sprekers waren o.a. de heer J. Collet namens de plaatselyke artsen en de heer Leene namens het hoofdbestuur van de EHBO, die de heer Melchior de zilveren medail le van deze organisatie uitreikte. SCHIEDAM - In de Grote Kerk wordt zondagmorgen een Open Deur- dienst gehouden. Ds. J. G. Jansen spreekt er over „Zien en ziers is twee". Medewerking verlenen het Christelijk Schiedams Mannenkoor onder leiding van Jan van der Ree en de heer J. F. Bekkers, orgel. Aanvang tien uur. PRISMAV gouden klas si el dameshorloge ieks uitvoering 129.- Zo'n grote keus wintershawls zag U nog niet eerder op onze afdeling nouveauté. Wollen en acryl damesshawh, in diverse maten en verschil lende fraaie dessins en kleuren, uit de prijsserie van rond de negen gulden! Kies er nu eer» uit, want nu kosten ze door ejkaar per stuk nog géén twee {rijksdaalders. wol en acryl Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van een partij damesshawls, er zijn diverse maten en fraaie ruit- en t streepdessins en kleuren, wollen en acryl shawls, per stuk, voor 4, Ook iMMdaimergen open GHn l»L of Kluift, best. PRISAAA? gouden dameshorloge 159.» PRISMA^ gouden dameshorloge) het allernieuwste modél 175, Alle Prisma horloges IncaMoc ahockproof x, PRISMA HORLOGES V, DORPSSTRAAT S3' TEL. 61805—31 8L BARENDRECHT PRISMA HORLOGES ZANDPAD 2 TELEFOON 03807—25 (57 PRISMA HORLOGES VOORSTRAAT 43 TELEFOON «136S-36< NUMANSDORP PRISMA HORLOGES DORPSDUK 15S TELEFOON 03897—31 CS RHOON PRISMA HORLOGES RAVENS (nabij Edehunbjinis) TeL 61823-2651 SCHOONHOVEN JUWEUER PRISMA HORLOGES HOGENDORPLAAN 103a VLAARDINGEN TEL. 34 3163 JUWELIER PRISMA HORLOGES DIRK DE DERDELAAN 1 TEL. 349186 VLAARDINGEN JUWELIER In het nieuwe'ziekenhois begint 1 maart 1970 een nieuwe opleiding tot gediplomeerd verpleegster. Meisjes die vóór of op 1 augustus 1952 geboren zijn en in het bezit zijn van het uio-diploma of gelijkwaardige opleiding (als a.v.v„ I en II, of inas) hebben, kunnen aan deze cursus deelnemen öl# Ook jongeren kunnen reeds solliciteren. Salaris 1e jaais f 318,—; Salaris 2e jaars f 344,— Salaris 3e jaars f 422,— plus toelage voor onregelmatige dienst; kost, inwoning, bewassing, geneeskundige verzorging, verpleegsterskleding en 6% vakantietoelage. Na behalen van het diploma wordt het salaris f 741,— en hoger. Vijfdaagse werkweek, 2 maai per maand reiskostenvergoeding - boven f 2,50 voor bezoek aan ouders, Belangstellenden kunnen zich schriftelijk of telefonisch melden bij de adjunct-directrice, Burgemeester Knappert/aan 25, Schiedam, telefoon 010 - 26912$. x V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1