m m Herin neringen, aan Bohème en Heb u 'jol haastklus? Het bed riff (5) BE VEL. ■Bi Kritische houding tegenover bestaande structuren „Open schoolleert „werken met mensen mm KRITISCHE NOTITIES if l II DE Sociale Academie Rotterdam viert vandaag haar 23-jarig be- staan. Directeur drs. J. A. M. Weterman houdt een disrede over het onderwerp „Het gemeenschappelijke in de verschillende methodiek-aspecten van het welzijnswerk". Dat klinkt bijzonder orthodox en weinig progressief. Want zetten we de Sociale Aca demie niet graag bij in de hoek van de linkse reactionaire krach ten? Er zijn wel eens ouders die tegen hun kinderen zeggen „Pas op voor die broedplaats van linkse theorieën". In de lijn van de insti tuten voor vormingswerk, van open jeugd- en jongerenwerk heeft het woord „sociaal" een klank gekregen die in brede kringen met „socialistisch" gelijk staat. Wat dat dan ook al weer betekenen mag. Afstand Integratie BETSY SCHEFFER KIJKT TERUG OP PLEZIERIGE TIJ» WANDELENDE zoen" grapte Koos Speenhoff altijd te gen gastvrouw Betsy in het ar tiestencafé „La Bohème" dat tien jaar in de Kerkstraat flo reerde voordat het in de oorlog werd weggebombardeerd. Later werd een onderdak gevonden vlak bij Arena, op de West- Kruiskade. Stemming G. MEER »Ai\ SCHOENENDOOS 10-11 NOVEMBER 1944 .'^rCV' - Op ben, die pogen te óntvlueliten er m stand te Brutaal R i ju mond-revue -Jjg ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG NOVEMBER IP69 99 WAT IS EN WAT OCIALE DOET ACADEMIE? zijn eigen omgeving, bij zijn eigen gebruiksgoederen, bij zijn eigen poli tieke, sociale en culturele entourage, dan moet hii stelselmatig mee groeien. Niet alleen de jonge mens maar ook de volwassene beeft in de ze nieuwe tijd een voortdurende vor ming nodig", stelde prof. dr. .J. Stal pers eens in eens in een beroepen gids. En dat werk nu wordt ook geleerd op de Sociale Academie met als hoofdmoten cultureel werk, inrich- NmHIW tingswerk-, maatschappelijk werk, op- bouwwerk er. personeelswerk. „Wer ken mot mensen", daar gaat het hier om. die docent was. In Amerika en Enge land zijn deze onderwijsvormen veel meer geïntegreerd. Weterman: Per 1 januari krijgen we «hier een nieuwe adjunct directeur die management bij de PTT heeft gedaan, dr. J. W. H. Leslie Miller. Hij is indoloog en jurist. Hij gaat de manageihentkant van de Aca demie bekijken en doceert sociale be leidsvoering. „Is uw school dan geen broed plaats voor revolutionairen?" vroe gen wij drs. Weterman, geassisteerd door zijn adjunct-directeur drs. L. Meldierts. In een klein kamertje niet wat vei- lingrijp meubilair, dat schreeuwt om vervanging, klinkt zijn voorzichtig antwoord: „Wij leren ze hier wel een kritische houding ontwikkelen ten aanzien van bestaande structuren. Maar ik ben benauwd voor formule ringen die vergrovend werken". Dan kantelt de formulering even een andere richting uit: „Mensen die zich afzijdig opstellen van bestaande structuren zijn minder geschikt om hier te studeren. Maar ook wie schrikt bij het woord „drugs" is dat niet. Wij moeten hier geen mensen hebben die extreem denken". En drs. Melcherts voegt er aan toe: „ik weet niet of je niet door protesten en ac ties heen moet kijken. Men gaat zo snel veralgemenen. Ik ben zelf oud- leerling: heel veel kritische opmerkin gen komen voort uit de ongewoon heid om zich kritisch op te stellen". Men moet niet menen dat deze Academie de stelling aanhangt dat de hele westerse kapitalistische structuur „om" moet. Natuurlijk is er wel een vleugel met studenten die in de Socialistische Jeugd zitten, maar ik ben niet overtuigd van het eenzij dige karakter van onze Academie", steit drs, Weterman, „Ik zit zelf in de linkse hoek en ben lid van de PvdA, maar ik heb geen behoefte om „de" structuren aan te vallen. Maar zich opstellen als volstrekte outsider is voor een stu dent aan deze academie onzinnig". Herbert Marcuse zal hier nooit de scepter zwaaien: een nauwelijks te bezweren defaitisme kunnen we hier niet hebben". Van de 950 leerlingen die deze Aca demie telt zijn er velen die een rich ting kiezen waar dit revolutionaire, dit aanschoppen tegen bestaande structuren, minder boven komt drij ven. Zo volgen 350 studenten de cur sus kinderbescherming. Maar toch zuilen ook deze een be paalde houding krijgen ten opzichte van de hen omringende maatschappij. „Wil de mens nu thuisblijven in WITTE BOEKJE Zo langzamer hand legs zich een regenboog van boekjes (ices: belangrijke rapporten) op vele bureau's. Het laatste nieuwe was het.„witte" van Rijnmond. Officieel „Rijnmond in de Delta", beoordeiing der economische ontwikkelingsmoge lijkheden in het gebied. Al komen de rapporteurs met die beoordeling toch ook buiten dit gebied. Het is een rap port geworden van een rustige en uit gebalanceerde toon, bier en daar zelf» wat vlak. Begrijpelijk, want bet i» er Rijnmond niet om te doen met deze „eersteling" uit een (te) beperkt nest andere rapporteur» tegen de oclienen te trappen Uitgaande van de grote bete kenis der Rotterdamse liasen is het „witte boekje" voorzichtig voor wat be treft de industriële furtkties van deze naven. Over de transportfunktie is Rijn mond bet met Rotterdam eens. Het „witte boekje" geeft trouwens een visie, die in vele opzichten lijkt op do Maasstedelijke denkbeelden. Te waar deren is verder dat Rijnmond heeft ge tracht zoveel mogelijk in „Deltatermen" te denken, juist in een tijd, dat de Gouden Delta-ideeën" nog zo weinig glans hebben. Het komt eigenlijk meer PP een aantonen van de stimulerende invloed, die het Waterweggebied op de gehele Nederlandse economie heeft. Stimulansen die niet mogen worden af geremd, maar zoveel mogelijk benut en geïntensiveerd. Er zijn echter grenzen zegt Rijnmond de capaciteit van de arbeidsmarkt legt beperkingen op, evenals liet investeringsbudget. Andere gebieden dan „Rotterdam" moet de sti mulerende invloed overnemen, liet zui delijk deel van de Deita bijvoorbeeld. Hier i» uiteraard een kernpunt, reden waarom voor krachtig overheidsbeleid wordt gepleit. Is Rijnmond tot de over- hi'gróg gekomen, dat industrieën, die in Rotterdam niet tereciit kunnen, niet maar zonder meer naar Brabant, Zee land e.d. gaan, maar naar bet buiten land? De praktijk leert bet immers. Maar bet is van belang dat er nu een onderzoek komt naar factoren, die me de de vestingsplaats van bedrijven be palen. Tereciit wordt verder gezegd dat het woon- en leefmilieu sterke verbete- ring moet ondergaan. Populair gezegd: IJet Rijnmondgebied moet aantrekke lijker worden gemaakt om te wonen. Deze welzijnskwestie is een der moei lijkste taken van dit ogenblik. KRACHTPROEF Met dit rapport neemt Rijnmond een typisch tus- senstandpunt in. Met aan de ene zijde Rotterdam, aan de andere „de overige Delta", staat het openbaar lichaam in liet midden. Het heeft iets weg van een „brug", die men tracht over een kenne lijke kloof te leggen. In dit verhand i= bet opmerkelijk dat er enige moeilijkhe den zijn ont-laan in de boezem van het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling ZW-Nederiand. Een commissie van dit nog steeds maar niet zo duidelijke or gaan, die over het Plan 2000-f- aan bet bestuur moet rapporteren, is met twee meningen ter tafel gekomen. Er bestaat en wie verwondert zich daarover? tegenstelling tussen de mening van de Rotterdamse deskundige en de overige leden. Nu dient het dagelijks bestuur van twee meningen één rapport voor het algemeen bestuur te maken. Een krachtproef, die een wijsheid als van Salomo lijkt te gaan vergen. Mis- seinen een goede test om te zien of men inderdaad allerwegen in „Debater- men" kan denken, waarvan Rijnmond een redelijk voorbeeld heeft gegeven. Het moet nipt zijn Rotterdam tegen oe re»! van de Delta, maar Rotterdam (en Rijnmond) met de rest van de Delta. We! dient men daarbij te letten op de feitelijke situatie van beden en niet in Urine details te denken, maar interregi onaal en zelfs ruimer. Zo pas kan men werken aan de imago van de gehele Delta naar buiten en de nuttige be ginselen, waarop men dit Verband is aangegaan waar maken. Vereist dit werk niet wat afstand nemen tot beter betaalde beroepen aan de produktiekant van het be drijfsleven? „Inde-mand. Wat gebeurt er bijv. met jeitgi'eidc.s r.a hun 40ste jaar.' Ook al is die toekomst nog niet hel der, toen twijfelen ze niet om een keuze te maken in deze lichting. Ze doen het om het plezier van het wer ken. Economische waarden hebben ze hier niet het hoogst gewaardeerd. Bij hen staan sociale waarden voor op. Merkwaardig genoeg nemen hier bij religieuze waarden nauwelijks een invloedrijke plaats in. Men voelt hier in het algemeen geen opdracht van meer dan menselijke aard. Dat is op katholieke of protestantse acade mies niet anders", aldus drs. Weter man. Ook de voorafgaande school is niet bepalend. Men vraagt zich wel eens af waar om niet meer studenten zich bezig houden met zaken die betrekking hebben op leefbaarheid, welzijn, op bouwwerk in deze stad. Ziet u hier voor de Academie geen functie in? Meloherts: „Een van. de primaire eisen is een zodanig onderwijssys teem dat de werkelijkheid in huis haalt, dat is afgestemd op situaties die men tegenkomt. We gaan ook de werkelijkheid in en zo worden erva ringen opgedaan." Weterman: Studenten hebben mee gedaan aan experimenten op het Noordereiland, aan ontwikkelings hulp door middel van actiegroepen. Dit zijn vormen van projectonder wijs. Ook in Lombardijen heeft men meegewerkt aan verbetering van de speelsituatie voor kinderen (speeltui nen). Maar wij vragen ons altijd af wat voor het leerproces van de stu denten de beste situatie is die wij aanpakken. Wij zitten hier niet om een Middel- ■landbuurt te helpen, maar wel om mensen te trainen. Daarbij vragen wij naar de kortste en meest efficiën te weg voor het leerproces. Het gevaar van het projectonder wijs is bovendien de gis- en misme- thode. Studenten stuiven op een pro ject af en hebben dan de grootste moeilijkheid om de zaken metho disch te laten verlopen. Maar het lokt me wel aan om te stellen dat de Academie een open school is, ook na schooltijd. Nou, dat is het hier wel. Het gonst van allerlei activiteiten. Maar het kriterium moet blijven; creëer een situatie die in bet leerproces het best functioneert. Het onderwijs mag onder die situatie niet lijden. Drs. Melcherts schetst dan even snel een studiemodel waarin praktijk en theorie wat nauwer met elkaar verweven zijn en niet na of voor elkaar komen. Waar gaat het met de Academie naar toe? Weterman: de commissie-Sassen is er voor dat een afgestudeerde aan de Academie wordt toegelaten aan de sociale faculteit. Persoonlijk leeft ook bij mij het verlangen naar integratie. Deze Academie voelt zich binnen de Mammoetwet niet zo thuis. Het zou goed zijn als deze studie in de uni versiteit geïntegreerd werd. Men is bezig met een oriëntatie hierover. On ze Academie leidt overigens primair op voor de praktijk. Wij heten hoger beroepsonderwijs. Wij leiden niet op tot sociologen en psychologen. Komen er op deze Academie met 950 leerlingen geen organisatiemoeï- lijkheden? Melcherts: De tegenstelling weten schappelijk en beroepsonderwijs is een anachronisme. Ik heb zelf peda gogie gestudeerd bij een psycholoog, Wanneer krijgt de Academie een nieuw pand? „In 1972 hopen we in ons nieuwe gebouw aan de Blaak te verhuizen. Begin voorjaar zal de aanbesteding moeten volgen voor de bouw van het ontwerp van architectenbureau Kraayvanger. We zijn al 14 jaar be zig met bouwplannen. Eind 19S8 is er nog een verdieping op het bestaande ontwerp gezet. Er zit namelijk een moeilijkheid bij deze planning: men weet niet pre cies wat de optimale grootte van een Sociale Academie is. Nu is de schooi gehuisvest in een oude lagere school aan de Graaf Florisstraat, in clubhuis Ons Huis en in het Buurthuis Kruiskade. Wij zijn ook gegadigden voor het voormalige pand waar de sociologische faculteit ondergebracht was aan de Pieter de Hoochweg. We barsten hier uit." En dat is dan de verklaring waar om we in een piepkleine directeurska mer zitten. Drs. Weterman's eigen ka mer is nu door acht stafleden bezet. >ETSY Schéffer op haar praatstoel, knipselboek In haar handen. jAE bard Koos Speenhof! ten voeten U uit: onthulling van zyn monument door Tom Standers op het z.g. Dorus Beursplein. riligf.s De wandelende zoen, nu mevrouw Betsy Scheffer en inmiddels 66 jaar geworden, heeft talloze herinneringen aan de tijd van La Bohème bewaard. Zij liggen bijvoorbeeld in de vorm van foto's in een grote schoenendoos in de huïskamerkast. Mevrouw Scheffer woont in de Teiimgerstraat, zit voor het raam, vanwaar zij de Noordsingel overziet Uit de kast haalt zij allereerst een ingelijst gedicht tevoorschijn. Het is geschreven door Koos Speenhoff, die het door hem vaak bezochte Bohème van Frans Rip en diens vrouw Betsy ïh' zeven 'coupletter! heeft' bezbngen. Eén daarvan geeft de sfeer van het Koos Speenhoff schreef zijn ode aan La Bohème op 10 oktober 1963 Diens zoon Coos wijdde op 22 januari 1944 eveneens vele regelen aan het etablissement van Frans Rip, dat toen, in de ruimte aan de West-Kruiskade, voorzover mogelijk was in de oorlog, de gasten verwen de. Speenhoff junior schreef over Betsy, die hij dan liever niet als pa de „wandelende zoen" noemde, maar „het wandelend rantsoen": „Want zoolang zij maar blijft wandelen.) Is er jajem in het land..." Betsy en Frans waren zulke goede vrienden van vader en zoon Speenhoff en hun echtgenotes, dat ze vaak met z'n zessen uitgingen in Den Haag, meestal naar Scala. „Hij kan zo lastig zijn", klaagde mevrouw Speenhoff, Cesy, dan over Koos tegen Betsy. Betsy: Ja, het was een snoeper, hoor". Betsy vertelt dat ze Cesy nooit anders heeft gezien dan sigaartjes ro kend. De jonge Speenhoff, zoals ze Coos noemt, heeft ze, vooral toen hij zijn laatste jaren binnenshuis moest doorbrengen, vaak opgezocht in Den Haag. Er werd veel geschonken in La Bohème. Na 1940 was er niet altijd" geestrijk vocht voorhanden. Ook dan was de stemming vrolijk. „We heb-, ben eens meegemaakt dat ze allemaal met een kopje in de hand plezier f zaten te maken. «r Alle stoelen waren achter elkaar' geschoven, ze deden alsof ze.in de - trein zaten. En een lol dat ze hadden, "y om wat er in hun kopjes geschonken.-' was, want we hadden toen niets dan gewoon water. Ais er weer drank in huis was ];eni' als je het zwart kon kopen, dan deed je dat" werd er ook geschonken buiten de daarvoor bepaalde uren Als er dan controle voor de' ■deur stond, was er altijd wel ie mand zo bijdehand om op een; alarmschelletje te drukken,- waarop1 At TYE gebroeders Bever zijn ontdekt, eindelijk in Rotterdam, buiten het Grote Dierenbos dus. Kennelijk aan het schnabbelen en niet eens met een stoomvoertuig. Enfin, als u soms een haastklus voor Ed en Willem heb café: Schilders, dichters toneelisten f Zijn er aan de borrelpret Acrobaten circus-sterren Lieverdjes van het ballet... Allen zijn ze daar te zaroen Als op een artisten-schip En ze denken, als ze weggaan /Bij Frans Rip, voel ik me kip. „Toen we nog-in de Kerkstraat za ten", vertelt Betsy, „konden de ar tiesten zo vanuit de Tivoli-schouw- burg door een tussendeurtje bij ons naar binnen stappen. Ais ze even niet op het toneel nodig waren, deden ze dat ook onder de voorstelling door. Ze hoefden zich niet af te schminken of om te kleden, want onze zaak had twee afdelingen. Eén louter en alleen voor kunstenaars en één, nou ja, de gewone mensen. Het artiestenzaaltje van La Bohème was, zo zegt Koos Speenhoff, „laag van zolder, dus gezellig, goed gemeubeld, goed van kleur". Langs de wanden hing een schilderij en-schat. De foto's die de bekende bezoekers aan gastheer en gastvrouw cadeau deden sierden eveneens de muren. Er is een schoenendoos vol van overgebleven. „Het meeste is verbrand met het bombardement". EEN heel jonge Bromsnor zonder I snor - i £J OP 14 mei 1940 hdien de Duit sers het op de huizen van de stad gemunt, op 10 en 11 november 1944 op de mannen.... Onheilspellend was de sfeer in de verlaten straten op die sombere regenachtige novem berdagen dat de soldaten van de Weermacht de mannen uit de huizen ophaalden, hen in enkele gebouwen verzamelden en hen daarna wegvoer den. „Aklion rosenstock" heette het „krijgsplan". De avond tevoren wer den alle telefoonverbindingen reeds verbroken, zogenaamd in verband met een oefening. Ook de politie werd ontwapend. De volgende mor gen rukten 8000 Duitse soldaten be wapend op naar de kruispunten en begonnen de straten af te zetten. Het befaamde „Bevel" werd afgege ven, van huis tot huis toerden, de mannen opgehaald. Hier en daar na men de Duitsers plaats op de daken. Hele stadsdelen werden geïsoleerd en systematisch uitgekamd. Wie de straat op ging, stuitte al na korte tijd op Duitsers. Schiedam was omsingeld en kreeg ook een beurt. Verzamelplaatsen waren o.a. het Feijenoord Stadion en het Belasting gebouw. Na een vreselijke nacht wer den de mannen een dag later met treinen en Rijnaken weggevoerd naar het Oosten, onbekende narighe den tegemoet. Doktersattesten hiel pen weinig. Ruim vijftigduizend man nen tussen 17 en 40 jaar vormden ten slotte de „buit" van de bezetters. De beloofde zorg voor hen die ach terbleven, had weinig te betekenen. Zoals in een illegaal pamflet stond, was „onzegbaar leed over de hoofden van velen uitgestort." Dtp tor* et Wrrrittrt-rfae <nttei£É«- «rf» is- de» 'T? jc rié jnr 1*1 vos- Varxi'-.Jii-. '_ij -'•£*- -tf fi'f"j'l Horteer santen AUX "»"V' w 4tatt n 4e Mw-ws-vaw t:ra: ju» «at., h A i Abt 3t4m 54*»c«rs. «l- «t»wssr Menem" sta MM-ta nw vm .xj-pnje,. fat rwJ».. ivarstn pptpxfs, frar öjewfara akvewMy Itc vi ïjïr n vryvtcl( n£ fc-jfr^sriav* cf cacci-tt? 4.0TSC1 nïfje&SKfr; Os* x r la -ut'fttrt r,< »M zijjtc .Scvnjtrrt.ij» .Er Mdrt worri-n in.e«l«-i>eh.n»(riitwtntm icSntuQ my Jiic;;;- -. «-{»«• m, «ad. #rÏAi*UT;''«:ebewriarararii '"-s" -r «o -e»ï-van Cc- doemaar. IÖt» »lj»g-e*l||ks,ehe vVrjfewding twsfjutt uit guvdcnTèUrf, rMokartiktrivR on sfjï «uttU-n. -- Vwor (ft- nvSiterhlijdende» tamilipledên wit 'w.urd«'u lïVZOr^d, jjLjjr Wfi is a tin tïHo Ik-iv oners (lor {jemeenie verboden hun woonplaats te verf;Ut«n. Z, - alle glaasjes in één teug leeggingen en in een broekzak of onder de tafel verdwenen. Of er werd jenever in - koffiekopjes geschonken. Betsy heeft laatst weer enige van de artiestenvrienden teruggezien bij de huldiging van Octave, van Aerschot, die zeventig jaar is gewor- den. En dan komen de namen los." Van diens vrouw en zangeres Lot de Barcljat. Buziau kwam vaak Willy Frits, toen hij een gastrol speelde: in 't Congres dant". RichardTau-I ber die optrad inde Groote Schouwburg in de Aert van Nes straat. „Dat was nog in de Kerkstraat", verduidelijkt Betsy. „De Kerkstraat was ook in het buitenland' goed bekend". Lou Bandy was een goede vriend. Heintje Davids liet zich vaak zien)* „Ach ja, en Willem Goossens van de' ijsrevue, Albert de Booy, Daan Hooy- kaas, De Wama's, daar heb ik nog wat eitjes voor gebakken. Het 'accor deonduo de Pico's..." En dan komt Betsy met' een foto voor de dag van een heel jonge Bromsnor zonder snor: Lou Geels. Betsy heeft Leo Fuld uitgezwaaid toen hij failliet naar Amerika ver-' trok Zijn zaak in Amsterdam heeft hij naar die van. Frans Rip en Betsy genoemd: La Bohème. Betsy kijkt met plezier naar La Bohème terug. Naar het etablisse ment aan de Kerkstraat, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was. De oorlogsperiode heeft zdj -ervaren als een opeenschakeling van nare dingen die dan toch weer werden afgewis seld door vrolijkheid. Ze was te bru taal om geen bonje te krijgen met Duitse officieren die ook bij La Bohème naar binnen stapten. Zij haalt een scène op van de offi cier die koste wat kost bij de ar tiesten wilde zitten. Betsy gaf geen, krimp. Alle aanwezigen werden ge-- last de zaak te verlaten. Betsy wei gerde en werd zacht door Frans Rip, die ongelukken vreesde, naar buiten gedragen. Het paar werd meermalen., door de Duitsers gearresteerd, het- geen door kunst-en-vliegwerk vas Frans Rip telkens opnieuw werd op gelost. Ze waren erbij toen er zwarte cog-*ï nac inhuis was, een portefeuille van een Jood, die hen ter bewaring ww'j gegeven, werd aangetroffen, tow-- Betsy een Duitser een klap in. het' gezicht gaf, omdat ze hem vervelend' vond. Cf „Mijn man was altijd toevallig aan', het vissen als zoiets gebeurde... ZESDE JAARCANG nr. 36 TA- sten van Trix Veriiufar, Haarry Willem- sen, J. v. Rhijn, Kees Gorndisse I1-; lustratie van Ary Groeneveld, Henk Har- tog, J. v. Rhijn Onder redaktie van.' Kees Comeiisse.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1