A -23. G Gemeentebestuur verzet zich Centraal woonwagenkamp mo m en Grote kerk Regionale studie van •wijzen vuilverwerken AGENDA 0 Auto op brandweerwagen die uitrukt naar brand Nieuw stationsgebouw Centraal geopend de haveri0ntwikkeling Westwijk in discussie GLAS pieterman Hijgend bert der jacht ontkomen IH mï\m ISIJilIIJu a tinnen uw bereik f l 178 -tarief gaat omhoog JIJ in Maasland tevreden over expositie Burgerlijks stand modehuis Makelaar hoort sirene niet Plannen van NS W. van de Wetering (67) overleden Burgerlijke stand Liefde voor oude stoel tl J* iVcMi de Heek tot VlcaardSngen Bl|pii|S CV. GLASTECHNIEK si UU UU :Wc rotterdammer Piiogen de prijzen bij "ABC" -Uw vertrouwde bontzaak! Nertz Kidskin Nieuwe Binnenweg |H Botterdam btj's-Gravendijkwal Tel,234577 VLAARDINGEN Vandaag. .et- morden en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks Terreinen Bezwaren Recreatie WW ;k-r i Mannenkoor en orkest in Immanuëlkerk mQstert] Kwartierdienst ^sprmm si Zeven keer Mannenkoor Orpheus in Marti nuskerk Be INDUSTRiESTRAAT 11 Telefoon 344775 U weigen stoel: toevertrouwde fauteuil,waar in u 's avonds een beetje bijkomt van een dag die weer veel te druk was.,,,, zo'n stoel gaat u toch niet wegdoen? Het kan best zijn dat u nieuwe meubelen nodig hebt, maar dan hoeft u geen afscheid te nemen van de dingen die u lief zijn. Praten met Archi-interieurleidt tot een ver antwoorde oplossing. U ontmoet er mensen die naar u luisteren. U kunt er praten met een' binnenhuisarchitect. Hij adviseert u, voordat u iets wegdoet of nieuw aanschaft. U bent welkom. !c b) PAGINA 5 2 A DONDERDAG 13 NOVEMBER 1969 l-iKV" eers ru,t'i kijken en puien, 0 l%j,icoopt u nfe«» u bent hartelijk welkom! yeïandfiringen ®n reparaties ^frfjzen die binnen «w bereik lig- /gin* Gespecialiseerd in grote "en kleine maten. /i'fantmcntels in elke prijsklasse. Gratt sortering bontstola'scrpvatton on v bonthoeécp I I ,5.4' •S Vryrfogovond rot 9 uur geopend (Van een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN De pro vinciale planologische dienst heeft in. Vlaardingen een, ge schikt terrein gevonden voor de vestiging van een regionaal woonwagenkamp. Dit kamp zou moeten komen te liggen ten. wes ten van de stedelijke bebouwing, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDJNGEN De hervormde gemeente verwacht dat de Grote Kerk op de Markt eind april 1970 opnieuw in gebruik kan worden genomen na de ingrijpende restau ratie, Het orgel zal dan nog niet klaar zijn, Een werkgroep uit de kerkvoogdij van de hervormde gemeente bereidt een rapport voor,, waarin suggesties zullen worden gedaan over het ge bruik van het kerkgebouw, anders dan voor de eredienst. Uitgangspunt is, dat de Grote Kerk als centrale plaats moet fungeren voor de Vlaardinge burgerij. Dit hebben B. en W. geantwoord op vragen van de Protestants-Chris telijke Groepering, gesteld bij de schriftelijke behandeling van de gemeentebegroting 1970. "l*"'; - JJAASLAND Do gemeenteraad jjceft dinsdagavond besloten santen met enkele Westlandse gemeenten en Vlaardinge» een onderzoek te late» instellen naar do meest wen selijke methode va» vuilverwerking, Vlaardingen, dat ook met moeilijk- heden van vuilverwerking kampt, is genegen m mits goedkeuring va» de raad;— dè kosten van het onderzoek, die ƒ20.000 bedragen voor 50 pro- Jent: tot een maximum van ƒ10.000 voor zijn rekening te nemen. Het t VAN DE HOEIv TOT VLAARDINGEN VLAARDINGEN De eredlvlsio»cheids- lecfiters A. BoogaerJ» en A. ven Hamert houden maandagavond een causerie voor de VUerdingse Scheldsrechlersverenlglng ln ge- pu'.ï Excelaipr, De avond begint om acht cur. MAASSLUIS De vogelvereniging ..Vogeliust" houdt van 26 tot en met 29 november een expositie In gebouw ..De Sluis". Burgemeester W. J. D. van pijck tal de tentoonstelling openen. Er wordt geen De leden van de UsHub dinsdag 30 december, in entreeprijs geheven. MAASSLUIS Maassluis gaan samenwerking met het sportlui!» Wira de Graaf, naar dp Jaap Eden-Ijsbaan in Am sterdam. Het Is niet uitgesloten dat de Maas sluis® kunstijsbaan volgende week qpdei water wordt gezet. •f MAASLAND De schietvereniging ..JUaoslpnd'' heeft de onderlinge schietwed strijden weer achter de rug. Uitslag korps- wedstrijd op basis van 50 punten; A. Korpel 47; M. C. Verploegh 42; W. van Rooit 42; M. p. Graveland 48: G. Dekker 44; C. Poot Dan. 47; p, v. d. Ppl 39; M. van Staajdulnen 44; G. Bakkpr 38; P. Kalkman 47; J. van Zwlenen 44; H. J. Korpel 50; A. van Staal duinen 47; IJ, Boekestjjn 46; L, van Berket 35; J. Hanemaaijer 45; O. Simons 42: J. W- Croenewegen 45; J. Klelweet 45; F. Melchert 40; K. Rasens 44; C. Krul 40; A. J. V. d. Pol 43; P. Boekestijn. 44; F. v. d. Wel 40 en D. Lely 40 punten- Vrijbaanwedstrijd op basis van 30 punten: A. Korpel 30; M. C. Verploegh 26; W. van Roon 29; M. P. Graveland 28; M. P. Hane- maa(jer 30; G. Dekker 29; C. Poot Dzn. 28; P. Kalkman 29; J. van Zwlenen 29; H. J- Korpel 50; A. van Staalduinen'30; JJ. Boeke- slljn 30; L. van Berkel 23; J. HanemaalJer 29; O. Simons 26; J. W. Croenewegen 29; J. Klelwegt 27; F. Melchert 28: K. Rasens 27: C. Krul 29; A. J. v. d. Pol 25: P. Boeke- stijn 27; F. V- cj- Wel 25 en D. Lely 23 punten. r MsranathaJceTk: vergadering NCVB. afde- »nj? 3uld, 30. RehobothfórKvergadering Reling yj'est, 20. EnWMtraat 71: aienst herv. geref. comité, ds. J. den Hoed, 2 a. v Stadsgehoorzaal: uitvoering balletschool Vogei-Verdijsseldonk. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel, 34.67.75. Alarmnummer Politie, GG en GD: tel. 34.44.44. Alaimmun- ïncr voor melding luchtverontreiniging: tel, .26.26.26. Agent en klachten bezorging: K. Verhef, Diepenbrockïtraafc 41, tel. 34.33.45. Apotiitekr Van Ifogendorp. Van Hogcndorp- i Jaan 129a, tel. 34.42.33. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstragt 82. tel. 26,7382. Klachten beror- .ïing Joh. Grönefeld, Singel 93, tel. 26.35.38. tna. t/m vrijdag 18 30-19,30 en zaterdag 18- ,19 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelingen, Julianaiaan 84c. tel. 26.57,64, O E.g. 11.55.88. toestel 156. Stedelijk Museum: Tot I december: 70 jaar Stedelijk Museum, van Oudheidskamer kit eigentijdse kunst. Galerie Punt 4; ™ot 17 november 2 expositie»: Jan Rljnders,. schilderijen; Dik Bouman, keramiek. Alarmnummer politie: tel. 26.46.66- Alarmnummer luchtvervuiling en mel dingen geluidshinder: tel. 26.26.26. Apotheek: *t Gouden Hert. St. Licluina- «traat 58, tel. 26.83.64. aandeel dat Maaaland moet betalen bedraagt ƒ715.—. Besloten werd hét recht van erf pacht te kopen van de heer J. A. Solleveld, De heer A. Verhagen (lib,) merkte op dat men daarmee nog geep eigenaar is. Maar burge meester F, I, Groot Enzerink zei dat de aankoop van de grond, die eigen dom is van de r.k. kerk, voorzover hij het kan bekijken wel spoedig zijn beslag zal krijgen. Besloten werd tot het aangaan van een. rekeningcourant-overeen komst en kasgeldleningen tot een bedrag van 353.000. In verband met enkele te verwachten grondaan kopen in de Commandeurspolder werd besloten het gezamenlijk no minaal bedrag van ƒ750.000 van een vaste geldlening te verhogen tot ƒ1.000,000, Voor de aanschaf van een tel- rekenmachine, een stencilmachine en v/at meubilair werden twee kredie ten van 2500 beschikbaar gestéld. Aan bet begin van de vergadering deelde de burgemeester mee dat de tentoonstelling „Maasland Groene Oase" een groot succes is geworden; veel inlichtingen zijn verstrekt en veei ideeën zijn in de ideaëribus gedeponeerd- Al deze ideeën zullen de raad werden voorgelegd en het publiek zal te weten komen wat er wel en wat er niet gerealiseerd kan worden. SCHIEDAMVoor net diplopia A ziekenverpleging in het Gemeente ziekenhuis slaagden de dames H- De- tiger, G. A Jacobs - Hylkema A, M. Peuters, F Posthumus-SnoeyC. M Schop, E. J. Barendregt-Smith; I. Sumter. H- E- Oen Uyl en A. N. v.d. wük en de heer A Posthumus. vlakbij de boerderij De Vergul de Hand. Het gemeentebestuur heeft hiertegen bezwaren ge maakt. Volgens de nieuwe Woonwagen- wet, die nog niet volledig in werking bevoegd gemeenten aan te wijzen, die gezamenlijk een of meer centra in stand houden. Voor de Vlaar- dingse regio zijn dit de gemeenten Delft, De Lier, 's-Gravenzande, Maasland, Maassluis, Schiedam, Naaldwijk, Pijnacker en Schipluiden. Be provinciale planologische dienst acht drie terreinen geschikt voor vestiging van een centraal woon wagenkamp, namelijk een bij de Zwet in de gemeente Delft, een in de gemeente Schiedam bij de te dempen Poldervaart op de grens van het Schiedamse deel van de Spaanse Polder industrieterrein en een in Vlaardingen. Het Vlaardingse terrein wordt het .meest geschikt gevonden, omdat het 'op een aanvaardbare afstand ligt van hét woon- en werkgebied. Bo vendien ligt het buiten de toegangs wegen naar het toekomstige Vlaar dingse recreatiegebied en is het goed bereikbaar via de-Maasdijk. Naar de mening van de provinciale planologische dienst zal het woon wagencentrum, tussen Maasdijk en spoorbaan VlaardingenMaassluis, VLAARDINGEN Geboren: Robert, z. v. T. Herweijer en A. J. Jekel, Eendniehntraat 5: Monique, d. v. J. L. de Helde M. A. Th- Rietdijk, 'van Aerssenstraat Z- Getrouwd: Theodorus Leonardo» i.auren- tius Jozel van der Heyden. 24 en LSarbara van Dijk, 26; Jentje de Jong. 25 en Lydia van Leeuwen, 24; Willam Kootten burg, 2i en Cornelia Alida van Klink, 19. Ondertrouwd; Joseph Maria Rieken. 23, Maassluis en Ida Maria Cornelia Petronella van Haren. 30, Burg. PrulssLngel 114a; Frits van Zevenbergen, 24, van Baerlestraat 86 en Margarethe Glanzer, 26, Coornhertstraat 207a; Jan Reus, 22, Karei de Grotelaan 108 en Anneke Prins. 21. Rotterdam: Hijlkede Vries, 30, Rotterdam en Margaretha Anne Brobbel. 20, Pleter Verkadestraat 11; Wfi- Ieni Hofman. 52, Brederostraat I2a en Mar garetha Hoogendllk, 49, Datheenstraat 155; Jacob van der Caalj. 29. Blllltonstraat 60 en Catharina Josephine Johanna Cornelia Veugelers, 22. van Hogendorplaan 41; Cor- fieïjs Hoogwerf, 23, Nieuwe Kerlcatraat 46 en Johanna Harloff. 21. Catsstraat 12; Alfred Franciscus Tlggeloven, 25, Rotterdam, en Maria Louise de Rond, 26, van der Dufjn van Maasdamlaan 87: Joseph van Leeuwen, 26, Rozcnlaan 128 en Elisabeth Hendriks Anionetta Bol, 21. Rotterdam; Antonie Cor nelia van deh Berg, 23, Asterstraat 11 en Coleta Maria Voogt, 21, Insullndestraat 19; Nijs Timmer, 22, Schiedam en Elizabeth Stad, 23. Haydnstraat 53; Gerardus van Leeuwen. 23. Groen van Prinstererstraat 21 en Carla Jacoba Marina Vester. 21, van Linden van den Heuyellsingel 7; Willem Piet Groene weg. 21, RietgopHi.tras: B «n Johanna Hokke, ^o, KtUper-RSetbergstraat 37; Arle Roozeboom, 21, de Ruyterstraat 06 en Kiazina van den Berg. 20, Plein Eniaus 4: Dirk Zevenhuijzen, S6, Groningen- en Aukjs WlUemlna Binnema. 22, Prins Alexanderlaan t; Nico Josaphus de Graauw, 22, Schiedam en Johanna Martina Antonia Boere, 18. v. d. Spiegelstraat 64. HOEK VAN HOLLAND Geboren: E. C. de Krleger-Prln», z. ROTTERDAM Het kadegeld- tarief in de haven zal met tien pro cent worden verhoogd. Dat gebeurt in het streven van het gemeentebestuur om een sluitende exploitatie van het havenbedrijf te krijgen. B. en W. zeggen in een voorstel aan de raad dat de minister van econo mische zaken hiervan op de hoogte is gesteld. De inkomsten van het havenbedrijf zullen door deze ver hoging jaarlijks met 070.000 gulden toenemen. Het kadegeldtarief is op 1 januari reeds rriet 25 procent verhoogd. geen aantasting betekenen van het zich naar de Waterweg uitstrek kende recreatiegebied. Op uitnodi ging van gedeputeerde staten hebben B. en W. van Vlaardingen hun be zwaren tegen de plannen kenbaar gemaakt. Allereerst voeren zij als argument, aan, dat de gemeente het voor het woonwagenpark uitgezochte terrein dringend nodig heeft voor de uitbrei ding van het industriepark De Ver gulde Hand. Ook zal het woonwa genkamp zich te dicht bevinden bij het reeds bestaande gedeelte van het industrieterrein. Het kamp kan volgens B. en W. ook niet worden opgeschoven, omdat het dan te dicht komt te liggen bij het nieuwe geprojecteerde recreatie gebied. Bovendien zal de entree van de gemeente Vlaardingen, en door de internationale spoorwegverbin dingen zelfs Nederland en Europa, aanzienlijk worden geschaad door het woonwagenkamp. Weinig fraai zal het uitzicht zijn vanaf de hoge Maassluissedijk, die bestemd is voor recreatief wegver keer. B. en W. voegen hieraan nog toe, dat zij geen ander terrein weten, waar het kamp wel kan worden gevestigd. De betrokken gemeenten zullen over dit onderwerp een bespreking houden omstreeks 1 december. De juiste datum is nog niet vastgesteld. -.. SCH!EDAMStWECS7*- Vt**Jt8!N6W SCHIEDAM Een aanrijding tus sen een brandweerauto, met blauw zwaailicht op weg naar een brand, en een personenauto op de kruising van de Burgemeester llonnerlage Grethe- laan en de Parkweg heeft gistermid dag tol gevolg gehad dat twee perso nenauto's min of meer zwaar werden beschadigd, een persoon licht werd gewond en de brandweerauto te Iaat bij de brand ktvam. De brandweer was op weg naar de Nieuwe Damlaan, waar in een partij glaswol, dat wordt gebruikt om ge luid tussen etages te dempen, brand was ontstaan. Een personenauto, bestuurd door de 25-jarige assis tent-makelaar R. van N., bemerkte op de kruising van de Burgemeester Honnerlage Grcthelaan en de Park weg de brandweerauto, die met gil lende sirene en blauw zwaailicht reed, niet en kwam frontaal op de brandweerauto terecht. Een inzittende van de personen auto, de 25-jarige W.K., werd uit de wagen geslingerd en moest met schaafwonden in het gezicht in het Gemeenteziekenhuis worden behan deld. Hiermee was de ellende nog niet afgelopen, want de personenauto 8SSS1 ROTTERDAM Voor de officier van justitie is voorgeleid een dertig jarige prostituée. Zij had van een be zoeker, een 37-jarige Portugees, tweeduizend gulden gestolen. Uit een damesmodemagazijn aan de Lijnbaan, is een korte nerstbont- mantel ter waarde van ongeveer vierduizend guiden gestolen. 'MAASSLUIS De christelijke muziekvereniging Maassluise Har monie en het Maassluis' Mannen koor geven zaterdagavond 22 no vember een gezamenlijk concert in de Immanuëlkerk. Het gedeelte vóór de'pauze is voor het orkest, geopend wordt met Psalm 130 van Tiemersma, daBma volgt, een' selectie gevarieerde -werken met als slot Swinging Horses van A. van Veluwen. Na de pauze komt het koor aan hod met negro-spirituals en volkslie deren. Koor en orkest besluiten het concert gezamenlijk met achtereen volgens het Pelgrimkoor uit Tann- hauser van R. Wagner en „Land of hope and glory" van Edward Elgar. Aanvang acht uur. SCHIEDAM De zaterdag gehou den Klaprooscollecte heeft 1.604,28 opgebracht Mostert willen krijgen Haogifroat M<W50 Yloanlfogt.i - 7tl. 343007 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft woensdag in tegenwoordigheid van een aantal genodigden het stationsgebouw op Vlaardlngen-Centraa! bezichtigd. De burgemeester sprak later tijdens een officiële bijeenkomst in bet stadhuis over een bescheiden,, maar efficiënte voorziening. Gedurende vele jaren hebben rei zigers en spoorwegpersoneel het met een noodvoorziening moeten doen. In 1960 werd Vlaardingen op de lijst van prioriteiten gezet voor een nieuw plaatskaartenkantoor, maar door geldgebrek duurde het toch nog negen jaar voordat deze plannen konden worden gerealiseerd. Mr. J. K. J. Muller, chef van de NS in het district zuidwest, sprak ook bij deze gelegenheid over de plannen voor het instellen van een kwartierdienst op de lijn Rotterdam- Maassluis met ingang van juni vol gend jaar. Hij had dat ook gedaan hij de opening van station Vlaardln- gen-West. Momenteel Is er een halfuurdienst met een kwartierdienst uitsluitend op de spitsuren. Ook is het de bedoeling volgend jaar juni de nieuwe stations Schiedam-Nieuw land en Maassluis- West in gebruik te nemen. Voor Vlaardingen, dat drie stations telt, zal het instellen van een kwar tierdienst problemen opleveren voor het verkeer, dat de spoorweg moet kruisen. De spoorbomen zullen vaker dicht moeten, wat het gevaar van filevorming oplevert en een vlotte doorstroming van het verkeer be lemmert., Dit probleem wordt nog rtUKa.it Burgemeester mr. J. Heus dens bekijkt het nieuwe plaats kaartenkantoor op Station Cen traal. Derde van links staat mr. drJ. K. J. Muller, chef van de NS in het district zuid west. - groter, wanneer de Rijnpoorthaven tussen Vlaardingen en Maassluis wordt aangelegd, wat een intensiever treinverkeer tot gevolg zal hebben. Het NS-plan Spoorslag 1975 kan hierin verlichting brengen. Dit plan voorziet namelijk in een metro-ver- binding van Rotterdam over Groen- oord en via Holy en Broekpolder naar de overkant van de rivier. schoot door en ramde nog een tweede personenauto, bestuurd door de.. 40-jarige glazenwasser G. B. Deze au to werd ook beschadigd. Nadat de politie de situatie ter plaatse had opgenomen, kon de. brandweer ten slotte naar de brand in de partij glaswol. Dit brandje had niets te betekenen. Met een ne- velstraal werd het gebiust. Zes beschadigde auto's was gister avond om half twaalf het resultaat van vreemde stuurmanipulaties van de 49-jarige mevrouw L. B. uit Rot terdam. Zij reed op de Burgemeester Honnerlage Grethelaan ter hoogte van de Jan Oudegeeststraat en ramde vier geparkeerde personenauto's. Nadat de politie uren werk had gehad, bleek dat de vrouw even tevo ren nog «sn vijfde auto had geschampt op de Burgemeester Hon nerlage Grethelaan Bij deze botsing was mevrouw L. B. uit Rotterdam zo ernstig gewond, dat zij met inwendi ge kneuzingen in het Gemeentezie kenhuis moest worden opgenomen. SCHIEDAM Op de leeftijd van 67 jaar is woensdag overleden de heer W. van de Wetering, oud - direc teur van de nv Houthandel W. S. van de Wetering Co en van de Houthandel Van Dijk Van de We tering cv. De heer Van de Wetering, die slechts enkele dagen ziek is geweest, heeft deze ondernemingen vele jaren geleid. Na zijn vertrek als directeur werd hij adviseur. De begrafenis geschiedt zaterdag morgen om half twaalf op de algeme ne begraafplaats aan de Vlaardinger- dijk. SCHIEDAM Dinsdag 18 novem ber organiseert de wijk vereniging;'; Groenoord in de St. Martinuskerk een concert dat zal worden gegeven dbor het Koninklijk Schièdams man-; nenkoor Orpheus o.l.v. Chris Ver hoog. Op het programma staan werken van Schumann, Bruckner, Grieg, Dvo- rac- Gounod en Verdi. Tevens zullen •enkeie volksliedjes en. negro spirituals worden gezongen. Het concert begint om acht uur. SCiÓfeDAM .Geboren: Allda J dv M. G. de Jong en A. 73. Bulsing; Adrianus zv J. M. G. Louis en J. A. JTieuwenhuiJzen; Marcel, zv B. Kapoen en J. M. l. de Groot; Hans zv G. "Hoogland en c. h. de Raai); Eric COM zv Q. j. i.%, van Dijke en A., W. Huljsmaius: Hendrik A. J. av H. Lultie* en .W G. WUlemsen; René E zv G. A. a. Hilversum ra 5 L van den Boo- «ert; In grid h dv j. van Bok en H. L. ten Brink; Martr.ua J c zv c. de Boer en j. W. Luthart: Maria E dv J. 3. Jonas en a. T. L. Alberts. Overleden: J. W, Veenman. 91 wed. G. van den Tempel; I. Smit, 74 echtg. C. Blom: M. Kortleven. 8» echtg. A. de win- ter: E. C. va» der Linden, 81 echts- J- L. F. Bosman; M. van der Kraan, li echts, a. Wamawa; C. A. Schmidt, e» wed. J. B. van Deventer. VOOR NAAR Van onze correspondent MAASLAND Tijdens de recente storm zijn uit het Maaslandsc hertenkamp drie herten ontsnapt doordat een deel van de omheining was omgewaaid. Met behulp van omwonenden heeft beheerder J, Huis man er twee weer binnen de omheining tveten te drijven, maar het derde dier vluchtte in de richting van rijksweg 20 de weilanden in. Omdat het hert gevaar zou kunnen opleveren voor het verkeer werd besloten hef dood te schieten. Van dit idee is men echter teruggekomen: men probeert het beest nu met een pijl te verdoven. Maar voorlopig weet het hert nog steeds hijgend de jacht te ontkomen. VLAARDINGEN Vier brand weerwagens en een ambulance-auto rukten gisteravond uit naar de Westhavcnkadc, war.- als gevolg van een botsing een personenauto in de haven was geschoten. De bestuurder slaagde er echter in op eigen gele genheid zijn auto te verlaten. De man was ongedeerd. Een kraanwagen heeft later de au to, enigszins verkeukcld, op de kant gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. hou den niuandag 17 november in hel bejaardencentrum De Valkenhof een contactavond met de bewoners van de Westwijk. Tijdens deze avond bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen over de ontwikkeling van de Westwijk. Iedereen is wel- j kom. De toegang is vrij. Toegangskaarten kunnen worden afgehaald bij de bibliotheek aan de Dirk de Derdelaan 43, postkantoor Florls de Vijfdelaan, bejaardencen trum De Valkenhof en in het stad huis in de bodekamer. Bovendien worden kaarten verstrekt aan de •/aal, van zeven uur af zolang de voorraad strekt. Burgemeester mr. J. Heusdens zal de avond om acht uur openen. Daar voor bestaat van zeven ut«r af gelegenheid tot het bestuderen of bezichtigen van het opgestelde kaartmateriaal. Wethouder T. de Bruijn van stads ontwikkeling zal een inleiding hou den, gevolgd door pauze met koffie, waarna men vragen kan stellen. Het is de bedoeling om ongeveer elf uur te sluiten. w GOUDSeSINQEU 221ROTTERDAM - TEL.11«673-123082

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1