fiver toneelvernieuwing, experiment en...subsidie Maar toch kwamen we er niet uit Veel Jeugd luisterde naar Ar ie Keijzer m 98 HAL zet Canada-dienst van Oranje Lijn voort Druk weekeinde voor inbrekers en dieven Project Rottemeren begint met toegang 98 Zeven dronken automobilisten aangehouden Eerherstel voor de zaterdagavond? „Bezetters" beboet Overname aandeel KJCPL OPENING VAN REUMATEHUIS 26 NOVEMBER Schade veel groter dan waarde buit Dr.F.H.deBruijne {Utrecht) plotseling overleden Parkeerplaats en zuidelijke weg aanbesteed Sportcommeiitator reed door liekken at. 'ny bqtteroammer PAGINA 3 .2 A -k. gigg nu beduidend goedkoper too-/ veel voordeliger! uit onze vergrote schoonmaak afdeling Ier nieulen Enorme dolfijn aangespoeld Ds. Abma spreekt over „radicaal zijn" 8 Predikanten-ruil in Berkel nu beduidend goedkoper MAANDAG 17 NOVEMBER 1969 WfflOllDER: „NIET KIBBELEN" (van onze kunstredactie) BOTTERDAM „Laat deze middag een begin zijn", stelde John van de Rest, een der artistieke leiders van het Nieuw Rotterdams Toneel zaterdagmiddag voor tijdens een zeer druk bezochte discussie tussen publie, tonelisten en anderen die zijdeling of beroepsmatig Jqet het Nederlands toneel te maken hebben. En er werd heel wat afgepraat in de Rotterdamse Schouwburg. Waar de discussie nu eindelijk over ging werd niemand recht dui delijk- Hij werd gehouden naar aanleiding van de verstoring van de voorstelling van „De Eenzame Weg" eind oktober. Het doel: tiet vinden van een op lossing voor het stimuleren van het steeds" afnemend schouwburgbezoek, «as wel duidelijk, maar helaas ver zandde het f rotste deel van de drie („ir samenspraak herhaaldelijk in süennutselingen. Woordelijke schermutselingen, want jj -vVerd er hevig gedebatteerd, de discussie verliep nog redelijk rusti. Marius Kip, zakelijk leider van het r-iTR en Hohn van de Rest wezen her haaldelijk op de groeiende invloed van de experimenten in het Piccolo- iheater en de komende splitsing van toneelvoorstellingen tussen Hofplein- theater, Rotterdamse Schouwburg en piccolotheater. Op hun argumenten tegen de „be schuldiging" dat het NRT niet vol doende doet aan toneelvernieuwing werd echter natuwelijks ingegaan. Enkele voorstellen van de zijde van het publiek waren: Waarom laat men het spelen van blijspelen niet over aan de vrije producenten? Dan kan het subsidiegeld dat daaraan wordt besteed, worden aangewend voor ex perimenten en dergelijke": „als er in het NRT dan mensen zijn die zo graag willen vernieuwen, waarom gaan ze dan niet naar Proloog of het Groot Limburgs Toneel?"; „Waarom kreeg Anne-Marie Prins niet tijdig subsi die?"; „Breek de zaak tot de grond af en ga dan opnieuw creëren"; „Ga straattoneel doen" enzovoort. Na enkele uren werd de kakafonie van klanken, de discussie tussen men sen die veelal langs elkaar hen praat ten, Jules Royaards, leider van 'net NRT, die enkele uren er het zwijgen had toegedaan, te machtig. Kwaad ROTTERDAM Zeven automobi listen zijn die weekeinde in Rotter dam aangehouden omdat zij dronken hun auto's bestuurden. Enkelen heb ben aanrijdingen veroorzaakt. De 24-jarige PTT-beam'ote A. v. d. H. verleende' geen 'voorrang aan een andere auto op de kruising Rozen- laan-Akkenvindestraat waardoor een aanrijding ontstond. Beide auto's -wer den zwaar beschadigd. Op de Mathenesserdijk veroorzaak te ie 25-jarige waterklerk R. H. D. eèn aanrijding. Ook hier werden twee auto's beschadigd. In de Nicolaas Beetsstraat reed de 49-jarige bedrijfsleider J. v. d. D. uit Maassluis met zijn vrachtauto tegen een personenauto. De 22-jarige autosloper R. H. T. uit Ber'jjn veroorzaakte een aanrijding op de Rosestraat. Aangehouden werden verder de 23- jarige machinist J. H. uit Nieuwen- hagen, de 42-jarige chauffeur G. van E., en de 23-jarige vertegenwoordi ger P. K. V. uit Oud-Beijeriand. Deze drie laatsten werden aangehouden zonder dat zij een aanrijding hadden veroorzaakt. riep hij uit: „Wij bieden hier aan tot een workshop te komen. Maar daar wordt niet verder over gepraat. Wij zijn van goede wil en niemand gaal er verder op in. Dat vind ik een groot schandaal". Ook enkele andere acteurs namen het woord, maar noch Bas ten Baten burg, noch Aart Staartjes, noch Paul van Gorcum, noch Steye vn Branden burg wisten de discussie, bij gebrek aan steekhoudende argumenten, in een redelijke te doen omslaan en zo was men na drie uur weinig of nieis gevorderd. Het was beter geweest als men met zyn allen had geprobeerd tot een dui- dclijk antwoord te komen op de vraag: „Waarom gaat het niet goed met het toneel?" Vandaaruit had er "5 dan verder kunnen worden gepraat, In het huidige geval stelde men slechts het feit dat het allemaa' niet goed zit en sneed zichzelf dus de weg af om tot een oplossing te komen. Het enige resultaat van de discus siemiddag is geweest dat de tongen zijn losgekomen. De volgende keer zou het dienstig zijn als zich verte genwoordigers van rijk en gemeente, kortom, meer insiders, lieten horen, zodat er meer vragen steekhoudend zouden kunnen worden beantwoord. V.l.n.r, Wim van den Heuvel, Aart Staartjes: („Het moet an ders met de maatschappij") en Pim Dikkers droegen hun steentje bij. Het zou meer lijn aan de discussie geven. Waarmee we geenszins willen vergeten dat wethouder Reehorst („laten we nu eens ophouden met kibbelen") nog olie op de golven trachtte te gooien met een summiere toelichting op de moeilijkheden. •rial'iVii |M h '[rlfiiilÉiiiir f)VER gebrek aan belangstel- ling voor de discussie had het NRT zaterdagmiddag niet te klagen en het ging er bepaald levendig aan toe in de Rotter damse Schouwburg. Voor een prijs die U normaal voor een pullover betaalt kiest U nu een elegant japon netje uit..... Gebreide japon van een uit stekende kwaliteit acryl, met fantasie voorpand, elegante turtle neck en ceintuurtje; Heerlijk warm zo'n acryl ja ponnetje en slank afkiedend, nuvoor nog géén achttien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze mooie japonnen van een prima kwaliteit acryl met fan tasie voorpand, elegante turtle neck en ceintuur, kleuren rood 'en groen, maten 38 t/m 48, voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best. ROTTERDAM Zou de zeer goed bezette Grote Doelenzaal zaterdag avond te danken zijn geweest aan het concert, dat Arie J. Keijzer daar op de middag van „Fijn! Voor niks ait!" heeft gegeven, of is de zaterdag avond toch weer een uitgaansavond geworden, vooral voor de jongeren, die liet overgrote deel van de toe hoorders uitmaakten? Mocht dit laatste het geval zijn, dan zou getracht moeten, worden, de ze vele orgelliefhebbers vast te hou den en hun aantal uit te breiden door op zaterdagavond regelmatig orgel concerten ie laten geven door be faamde organisten, ook uit het bui tenland. Dat onze Doelenorganist daar ook. bij hoort, heeft hij zaterdagavond weer eens duidelijk laten 'horen, en dat bij zijn repertoire voortdurend vernieuwt bewees een zover be kend eerste uitvoering in onze stad van de „Suite Latine" van nie mand minder dan Charles-Marie Wi- dor, die 64 jaar lang het kolossale Cavaillé-Collorgel in de Saint-Sulpicu te Parijs heeft bespeeld. Dit werk no. 86 is uit het laatste derde deel van zijn zeer lange (92 jaar!) leven. Het is heel fijn gehou den met slechts hier en daar een forte en pas aan het slot een fortissi mo. En toch boeit het bijna een half uur durende werk van het begin tot het einde met zijn heldere Prelu dium, zijn fijn zingende Beatis vir, hel prachtige Lamento, het briljante Ave Maris Stella, het zeer fijne Ada gio en het blijde, briljante Lauda Si- on. Voor de pauze waren al twee gran dioze stukken te horen geweest. Aan het begin een zelden uitgevoerd „Preludium en fuga in G" van Jo- harm L. Krebs, die in deze compositie zijn leermeester Johann S. Bach evenaart. Het werd briljant gespeeld en Arie Keijzer was bijzonder te be wonderen omdat hij de drie moei lijke en lange pedaalsoli in het Pre ludium zo vlot liet klinken. De mach tige Fantasie over liet koraal „Wie schön leucht' uns der Morgenstern" van Max Reger, met groot meesterschap gespeeld, besloot het eerste deel van het concert. Tussen deze kolossen in hoorde men de „So nate in Es" van Johann S. Bach, in volle overgave gespeeld, al leek mij de hoge stem in het Adagio wat aan de zwakke kant Een langdurige ovatie beloonde- de Doelenorganist. UTRECHT De Utrechtse politie rechter mr. C. Laan heeft vanmorgen acht studenten wegens lokaalvrede breuk veroordeeld tot boetes van 60 of zes dagen vervangende hechtenis. Officier van justitie mr. F, G. Wüs- tenberg had tegen de niet-verschenen verdachten 100 geëist. De studenten waren op 6 oktober het administratiegebouw van de Rijksuniversiteit binnengedrongen om in de euratorenkamer democra tisering van het universiteitsbestuur te bepleiten. Morgen komen de laat ste vijf zaken in behandeling. SCHIETBAANSTRAAT 7 25.12.34 Waarom zou U een kunstpro- dukt kopen, als U voor minder geld bij ons een grotere natuur- zeem kunt krijgen. Soepele traangelooide zemen in een royaal formaat en van een uitstekende kwaliteit, ze men die een maximum aan, vocht opnemennu voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in de vergrote schoonmaak-af- deling, souterrain de verkoop van deze prachtige, volle grote zemen /koop er gelijk ook een voor. de auto}, een uitzonder lijk mooie kwaliteit. 2 Ook maandagmorgen open Géén tek of schrift best ROTTERDAM De OoUand-Amerl- ka Ljjn gaat de vrachtvaart van de Oranje Lijn op havens in Canada en aan de Grote Meren per 1 jannari voortzetten. De HAL zal daarbij het be- ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen zal woensdag 26 november de officiële opening verrichten van het reumaverpleegtéhuis der Stichting Reu matehuizen aan de Van Beethoveniaan in Hilligersberg. Het complex, dat een totale investe ring vergde van zeven miljoen zal aan 125 patiënten plaats bieden. De afgelo pen maanden zijn reeds 90 patiënten in het gebouw ondergebracht. Het gaat hier om een eerste categorale verpleeg inrichting van ons land. Zij het op heseheiden wijze voorziet dit te huis als eerste in Nederland in •de behoefte aan langdurige verpleging van reumapatiënten, die niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Deze patiënten vragen een bijzondere ver zorging, die niet in elke verpleegtehuis kan worden gegeven. In dit tehuis zijn speciale voorzie ningen aangebracht: oefentherapie ruimten en een ingebouwd vlinderbad bieden de mogelijkheid tot aktief be wegen en oefenen onder toezicht van een masseur en een heilfymnast. Aan bezigheidstherapie wordt veel aandacht besteed. Het zal op de dag der opening pre cies drie jaar geleden zijn dat de eerste paal werd geslagen. De bouw kon tot stand komen mede dank zij diverse op dit gebied werkzame verenigingen, ga ranties van provincie en gemeente Rot terdam, bedrijfsleven, donaties en gif ten van particulieren en bijeenge bracht kapitaal. ROTTERDAM In dit week einde' hebben Rotterdamse in brekers hard gewerkt. Bij een lange serie inbraken 'of pogin gen daartoe werden geld en goe deren tot een waarde van bijna 8000 gestolen. De schade die werd aangebracht bedraagt een veelvoud daarvan. Vooral in een. kleuterschool aan de Max Have- 1 aar weg werd «en. enorme ra- vage aangericht. De kraan van het lavet was openge draaid en het lavet met een stop al re- sloten. Het lavet liep over zodat vrijwel de hele school onder water kwam te staan. Een dia-projector was In stukken gehakt. In een baar aan de Schilderstraat ver dween tweehonderd gulden. Ook een aan tal pakjes sigaretten wordt vermist, e Uit een bureau van een. tankstation aan de Brielselaan was wisselgeld en uit het koffiezetapparaat honderd gulden gesto len. Uit de kassa van een winkel aan de Lange Hffleweg wordt 135 vermist en verder van een toonbank drie dozen met manchetknopen. m Zeshonderd gulden schade werd veroor zaakt bij een Inbraak in een woning aan de Charloise Lagedijk. Er werden enkele pakjes sigaretten gestolen. m Een etalageruit van een radiozaak aan de Dordtselaan werd kapot geslagen waar na een nog onbekend aantal radio's werd gestolen. a Voor 250 aan zilveren guldens en rijks daalders werd buit gemaakt bij een inbraak in een woning in de Aegidiusstraat. Een. benzinestation in de Rosestraat mist na een inbraak twintig gulden, een scheer- apparaat en eeii radio. Er werd voor vijf honderd gulden schade aangebracht, a Op de weekmarkt aan het Atrikaan- derplein werd een aanhangwagen openge- HOEK VAN HOLLAND Op het strand is zondagochtend een dolfijn van verbazingwekkende afmetingen aangespoeld. Vroege strandwandelaars vonden het dier, dat ruim vijf meter mat. Het ge beurt wel meer dat een dolfijn aanspoelt, maar het komt zelden voor, dat het zo'n lengte heeft. Waarschijnlijk is het in botsing gekomen met een schip, want het dier was vrij ernstig beschadigd. Het kadaver is van het strand ge haald door een vrachtauto van de ROTEB. broken. Er werd een partij vitrage ter waarde van J 5000 gestolen. De Kassa van een kapsalon aan de Pol derlaan werd S 450 lichter gfemaakt. In de Oranjeboomstraat werd geprobeerd in te breken in een slijterij. De daders namen de vlucht maar werden later aangehouden langs de spoordijk. Het zijn de achttien jarige montenr S. W. en zijn twintigjarige broer A. W. W. (Van eeri~orizër redacteuren) UTRECHT Zondag is na een hartaanval plotseling overleden dr. F. H. de Bruijne, rector .van het chris telijk lyceum te Utrecht. Hij is 61 jaar geworden. Dr. De Bruyne heeft het christelijk middelbaar onderwijs gedurende bij na 34 jaren gediend. Na korte perio den werkzaam te zijn geweest in Middelburg, Hilversum en Goes werd hij op 1 september 1935 leraar wis kunde aan het gereformeerd lyceum te Amsterdam. Op 1 september 1945 werd hij leraar aan de christelijke hbs te Utrecht en in 1952 volgde zijn benoeming tot rector aan de tweede christelijke hbs in die stad. Deze schooi werd in 1954 omgedoopt tot lyceum. Dr. de Bruyne is ook actief geweest in het organisatorische vlak. Zo was hij o.m. jarenlang secretaris van de Vereniging van rectoren en directeut- rijen aan christelijke scholen voor vhmo en (tot aan zijn overlijden) lid van de werkgroep Lochem voor vwo en havo. Vooral in deze laatste func tie heeft hij belangrijk werk verricht voor de ontwikkeling van het vort- gezet onderwijs. Zijn verdiensten wor den erkend door zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. In de kringen van het christelijk onderwijs heerst verslagenhèid over het heengaan van dr. De Bruyne. Hij genoot bekendheid om zijn bekwaam heid, rechtvaardigheid en zachtmoe digheid. DEN HAAG Dr. \V. J. Maan, di recteur van het Europese Landbouw- luchtvaartcentrum in Den Haag, is van daag op verzoek van Tunesië naar dat land gegaan. Hij zal advies uitbrengen over de mogelijkheid om enkele tien duizenden hectare onlangs overstroom de cultuurgronden met vliegtuigen te doen inzaaien. RIDDERKERK - Op een vergade ring van de kiesvereniging van de afdeling Oost-IJsselmonde der SGP, vrijdag 21 november, hoopt ds. Ab ma, voorzitter van de partij, te spre ken over het onderwerp „Wat is ra dicaal?" De bijeenkomst wordt gehouden m de zaal van de gereformeerde Ont- moetingskerk aan ed Groen van Prinstererweg. De vergadering begint om kwart voor acht. yrov (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Maandag 1 december wordt in Den Haag namens het Recreatieschap Rot- temeren aanbesteed .de aanleg van een voetpad, een autoweg en een parkeerplaats. De auto weg zal tussen Bergschenhoek en Rotterdam lopen in het ter rein van het recreatieschap. Biet deze aanbesteding is na meer begin gemaakt met een van de grote dan tien jaren plannen maken, te kenen en overleg een merkbaar onderdelen van het grote recreatie plan Rottemeren. Dat begin is nog maar heel be scheiden. Zoasi bekend is er begon nen met de aanleg van het Lage Bergse Bos benoorden Hillegers- berg. lang van 5Q procent dat de Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen in de Oranje LUn heeft, overnemen. Ze wordt daardoor r.eolledig eigenaar. Het doorgaan met de vaart met con ventionele schepen op Canada en de Grote Meren houdt nauw verband met de beslissing van de Atlantic Container Line (waarin de HAL deelneemt) om Halifax aan de Canadese oostkust met containerschepen nog'niet aan te lopen. Begin dit jaar heeft de ACL dat wel aangekondigd, maar het aanbod van containers daar en het ontbreken van een geschikte terminal voor de sche pen maakt het onmogelijk komend voorjaar daarmee reeds te beginnen. De HAL wil daarom de lading die er in Canada en rond de Grote Meren is, zien te verkrijgen door de dienst van de Oranje Lijn over te nemen. Dat gaat de rederij doen met gehuurde schepen, want de Oranje Lijn heeft het afgelo pen jaar de vloot van vijf schepen reeds naar het buitenland verkocht. De dienst op Canada en de Grote Meren wordt een normale tak van het afvaar ten-pakket van de HAL. Ze wordt ingepast in de gemeen schappelijke dienst van de Trans-At lantic Lakes Line, waarin behalve de HAL ook de Cunard Steam-Ship Co. Ltd, de Compagnie Générale Transat- lantique en de Fjell Line deelnemen. De Oranje Lijn nam eerder dit jaar het besluit tot stopzetting van de dienst omdat de concurrrentie te hevig was en de containervaart een groot deel van de beschikbare lading opeiste. BERKEL Zondag aanstaande ruilen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk voor het eerst van predikant. Ds. A. J. van Sluijs (gereformeerd) gaat 's middags om vijf uur voor in de hervormde ke.it. 's Avonds om zeven uur is ds. W. Chr. Klumper (hervormd) voorganger in de speciale jeugddienst in de ge reformeerde kerk. Hei is de bedoeling deze, jeugd diensten gezamenlijk te houden af wisselend in de hervormde en gere formeerde kerk. Naast deze jeugd dienst wordt dan in het andere kerk gebouw een gewone dienst gehouden. SCHIEDAM Bij terugkeer van een tafeitenniswedstrijd vergiste de 51-...arige sportcommentator Ko Ho- gendoom zich gisteravond in de afrit van rijksweg 20 ter hoogte van het Schiedamse station. In plaats van rechtsaf té slaan reed hij dwars, door enkele hekken heen. Zijn auto werd zwaar beschadigd en is later per ta kelwagen naar zijn woonplaats Utrecht gebracht. De heer Hogendoom liep zelf geen verwondingen op. De 20-jarige plaatwerker V; 'F, B. vergiste zich ook al, in het Wegdek. Hij stond geparkeerd op de loswal van de Buitenhavenweg en reed achter uit. Toen hij echter een auto zag ha- deren trok hij zijn auto iets vooruit en kwam met de wielen over de rand bijna in de Buitenhaven terecht Een andere auto heeft het vehikel van V.F.B. weer op het droge gezet. Op de Harreweg gebeurde vrijdag avond een ongeluk eveneens door on oplettendheid. De 23-jarige laborant M. T. V. uit Delft reed zachtjes de berm in om een tegenligger te laten passeren. Toen bleek dat zijn auto vast kwam te zitten trok hij schielijk weer op en kwam daardoor bovenop de tegen ligger, een personenauto, bestuurd door F. A. M. van N., terecht. Beide auto's werden zwaar beschadigd en moesten met een takelwagen worden weggesleept. De bestuurders liepen geen letsel op Niet alleen Sinterklaas, maar ook ter Meuien weet wat kleine meisjes graag willen hebben.— wij houden dan ook een speci ale Sintaanbiéding fornuisjes. Fornuisjes met alles d'r op en d'r an, n.l. een brander waarop echt gekookt en gebakken kan worden, achterwand met keu- kendekor waaraan de schuif- kast en het fepelgamitour be vestigd zijn. Nu kompleet met Z ovens, braadslede en 2 pannes kost dit fornuisje nog. géén twee rijksdaalders. Tegelijkertijd komt nu de t.o el si ding's weg aan de orde: het. is de be doeling dat als er door het Lage Bergse Bos kan worden gewandeld, er meteen een toegang klaar is. Dat eerste weggedeelte, dat _op 1 december wordt aanbesteed, is op bijgaand kaartje -aangegeven als van A tot het parkeerterrein B. Even bezuiden het punt A sluit de weg vlak bij de ïrenebrug aan de Molenlaan. Volgens de plannen zal deze weg later als een rondweg worden door getrokken naar C en verder aan sluiten op de Grindweg. Op de kaart is ook te zien, dat via een onlder- doorgang onder de noordwaarts door te trekken rijksweg 16 de ring weg toegang geeft tot het Hoge Bergse Bos. Maar da tis allemaal nog toekomstmuziek. Morgenvroeg om-9 uur begint op de 2e etage de verkoop van deze fornuisjes met brander, leuke achterwand, schuifkast, lepelgarnituur, 2- ovens, braad slede en2 pannen, alles tezamen voor 9 RIJSOORD In Gebouw „De Bron" beeft de CJV „Lmmanuel" zaterdag 8 en.15 november baar jaarfeest gevierd. Belde avonden was do zaal bijna geheel gevuld. Het motto van deze avonden luidde: ..Kijk in de ruimte", waarmee de aarde werd bedoeld met de ontwikkelingslanden. Na de pauze werd het toneelstuk huishouden van de kolonel" opgevoerd, een klucht in vier bedrijven. 4. Ook maandagiooigen opto Géén teL of schrift bost

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1