SINT ARRIVEERDE IN VLAARDINGEN 98 Cantatediensten blijven in trek 79ct AGENDA citroën denOuden tel 14 44 00 V Positieve bijdrage Shell vrouwenkoor PPSC toverde ziekenhuis om in riant clubgebouw Inwoners Hol) wijk verenigingen gaan oprichten 95 In open rijtuig door centrum 14J5 12.95 13.50 if£ïKr Geïnspireerd spel van Varia ON-Ahoy viel in het water „Liefde en Vrede" vergaderde A. Voogt opende nieuwe zaak RS.I nubeduidend goedkoper dubbelbrede stoffen 140 en 150 cm breed wollen fantasie «revtra texturé draion ruiten te pita I serge nc- nü>»beduidend goedkoper zoom emhoo op te hangen SCHIEDAM en dagelijks Show SCHIEDAM Jaap Brussé, tweede penningmeester van de zaterdag derdeklasser PPSC werd zaterdagmiddag ongewild hoofdpersoon bij de opening van het nieuwe clubhuis van deze vereniging in het sportpark „Thurede". De heer Brussé is de grote animator achter de nieuw bouw van dit riante onderko men. Specialisten „Gnino": voor toneel weinig medeiverking Inrichting Modern VIOOLCONCERT IN STEDELIJK CSYD-2 HSV'46 werd gelijkspel Onwel en overleden Zangkoren Samenwerking Wandelclub „Mawa's" opgeheven: gelden zijn verdeeld nubeduidend goedkoper #ter meulen DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 2 A MAAiNiDAG 17 NOVEMBER 1969 elk wat wits— zo kun ne*» wij de aanbieding stoffen dia wij morgen houden gerust noemen WoBen fantasie, trevira texture, draion ruiten. tsrital serge. Dit is een greep uit 'n groot assorti ment dubbelbrede stoffen voor japonnen, rokken, overgooiers, kinderkleding, enz. Er zijn vele dessins en (deuren en de meter- prijs bedraagt nog géén acht -gulden. VLAARDINGEN' - Zaterdagochtend tien uur is Sinterklaas per boot in Vlaardingen aangekomen. De boot meerde aan het Shell-ponton aan de Maasboulevard. Zoals ieder jaar was ook nu de Sint vergezeld door een flink aantal zwarte Pieten. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van dubbelbrede stoffen voor ja ponnen, rokken, kinderkleding, enz. Er zijn vele kwaliteiten, dessins en kleuren, breedten 140 en 150 cm, nu door elkaar per meter voor 7. Ook maandagmorgen open Géén UI 'of schrift bost VLAARDINGEN De Toneel- en Letterlievende Vereniging „Varia", altijd gewend geweest haar toneel avonden op vrijdag te houden, is daarvan afgestapt. Ditmaal had men de zaterdag gekozen en dat bleek een goede keus te zijn geweest. De Stads gehoorzaal was goed bezet en dat in spireerde de tonelisten tot goed en vlot spel. Het familiestuk „Ze kregen wat ze wilden" leende zich daar uitstekend voor en mede dank zij de voortref felijke regie van Babs de Jong-Bink, werd dit blijspel een succes voor de vereniging en voor de aanwezigen. Een heel gezin, bestaande uit vader, VLAARDINGEN Ondanks de minder gunstige weersomstandighe den zijn er nog diverse korfbalwed strijden gespeeld. Oranje Nassau 1 speelde thuis tegen Ahoy uit Rotter dam en van het begin af, namen de Nassauers dank zij snel en direkt spel het heft in handen. Reeds na enkele minuten hielp A. Groeneveld de thuisclub aan een voor sprong toen hij via een doorloopbal raak schoot. Een afstandsschot van Groeneveld bracht de stand op 20, maar in verband met de hevige regen val besloot de uitstekend leidende scheidsrechter het spel te staken. Mede omdat het terrein ook slechter werd vond hij het niet verantwoord de wedstrijd te hervatten. - Oranje Nassau 2 was genoodzaakt om vier invallers op te stellen tegen Spangen. Dat bleek te veel en deze ontmoeting ging met I==6 verloren. ON 3 speelde 55 tegen HPV 3 en het vierde twaalftal verloor met 0I van Unicum 2. De A-junioren wonnen met 31 van Actief A. Vlaardingen verloor met 1—3 van het lager geplaatste Noorderkwartier en dat betekende een streep door de rekening. De thuisclub was beter en nam na tien minuten de leiding toen Paul Ditiecher op fraaie wijze een doorloopbal afrondde met een tref fer. Daarna veroorloofde Noorder kwartier zich de weelde twee straf- worpen te missen, maar in de 30ste minuut werd het toch 11 en vijf minuten later, hadden de Leidenaren een 1—2 voorsprong genomen. Het keerpunt kwam halverwege de tweede helft toen de scheidsrechter een blunder beging en een Leids doel punt toekende, waarbij de Vlaarding- se defensie volledig geblokkeerd werd door een dame van de tegen partij. moeder, twee dochters en drie zoons is te lui om te werken. Het blijkt moeilijk de schulden te betalen aan de kruidenier, maar op het juiste moment komt het nodige geld toch te voorschijn. Vandaar de titel van het blijspel „Ze kregen wat ze wilden", dat werd gespeeld door: Charles de Menthon Bake, Gusty Struys-Kiftner, Caroline Vermeer, Tineke v. d. Hammen, Henk van Dlggele, Georges Neyssel, Pieter de Buck, Cees Wapenaar, Mar de Buck, Wim v. d. Baars, die inviel voor Bram Zonne en Kees Verhuist ROTTERDAM Dat de Cantate diensten in trek blijven bewees zon dagavond de zo goed als geheel ge vulde Lanrenskerk weer, waar zoals gewoonlijk ds. M. J. C. Visser de dienst leidde. Hij preekte over 1 Jo hannes 2: 17: „De wereld gaat voorbij en haar begeren; maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwig heid". Hij knoopte aan bij het verhaal van de Zwitserse-precUkant Maurer. wiens organist zijn vrouw en zeven U zult er morgen snel bij moe- tenzijn, wilt.U profiteren van deze aanbieding. Terlenka ven- sterval voor bijna de helft van de normale prijs. Terlenka verssterval van fijn ge weven marquisette met moder ne farrtasiezoom. Kant en klaar met zoom en dróofdje om zo op té hangen, ongeveer,46 on hoog, normaal 1:45 rui per meter voor nog géén acht dubbeltjes. Morgenvroeg om 9 uur begint op de eerste etage de verkoop van deze Terlenka vensterval met farrtasiezoom, kant en klaar met zoom en hoofdje, m hagelwit en ivoor, ong.46cmhoog, per meter Ook maandagmorgen open Géén ttL of schrift best van zijn negen kinderen door de dood had verloren. Iedere zondag morgen bezocht deze man hun gra ven en zong daarna op het orgel zijn geloof in God uit. Zoals altijd sloot de preek aan bij de cantate, ditmaal -bij „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig", waarvan het begin- en het slotkoor door de Laurenscantorij mooi van klank, zui ver en helder werden gezongen. Voor de tenor Jan Waaijer was in de aria „So schnell ein rauschend Wasser schiesst" weinig andere eer te beha len dan dat hij de snelle coloraturen feilloos zong. Pas in het recitatief „Die hgchste Herrlichkeit und Pracht" waren zijn stem en voor dracht volop te bewonderen. Dat beide genoemde eigenschappen ook in het zingen van <le bas Rob Holl alle bewondering afdwongen, behoeft nauwelijks meer te worden gezegd. Vooral zijn aria „Die Freude wird zur Traurigkeit", een felle boet predikatie, klonk bijzonder boeiend. Het orkest heeft mooi gespeeld met vlot stijgende loopjes in de ouvertu re, die de vervliegende nevel uitbeel den, waarvan in de tenor-aria sprake is. Raymond Delnoye blonk uit in de obligate^ fluitpartij bij deze aria, en de hoboïsten, klarinettisten en de fa- gottistcn hebben een pluim verdiend voor hun spel bij de bas-aria. Betrouwbaar als steeds verzorgde Tijn van Eijk de claveeimbelpartij en dirigent Barend Schuurman hield het geheel goed in de hand en liet terecht de ouverture niet te snel spe len. De organist van deze kerk, Johann Th. Lemckert, omlijstte de dienst met du korte orgelkoraien „Ach wie nich tig" en^ „Alle Menschen müssen ster- ben" uit het „Orgeibüchlein" van Jo hann S. Bach, die helder werden gespeeld. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstraat 82, tel. 26.73.82. Klachten bezor ging: Joh. Grgnefeld. singel S3, tel. 26.35.38, ma. t/m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 18-13 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelinxen, Julianalaan 84c. tel. 26.57.64, b.g.g. 11.55.88. toestel 156. Stedelijk Museum: Tot l december: 70 jaar Stedelijk Museum, van Oudheidska mer tot eigentijdse kunst. Galerie Punt 4: Tot 17 november 2 exposities: Jan Ren ders, schilderijen: Dik Bouman. keramiek. Alarmnummer politie: 26.46.06. Alarmnummer luchtvervuiling en mel dingen geluidshinder: tel. 26.26.26. Apotheek: 't Gouden nastraat 58, tel. 28,83.64. Hert, St. Lidui- In een open rijtuig vooraf gegaan door het muziekkorps de Pijpers, ging Sint-Nicolaas naar het centrum. De stoet werd omstuwd door kinderen die even de hand van de Sint wilden schudden. Ook aan de Maasboulevard was het een hele drukte. De aankomst was iets aan de vroege kant, waardoor verschillende nieuwsgierige mensen met kinderen, de aankomst met het vertrek hebben gemist. In de stoet van Sinterklaas waren ook enkele auto's met reklame. Op de Markt voor het stadhuis was het een zeer grote drukte. Er waren hon derden grote en kleine mensen om het gezelschap te ontvangen. Wethouder G. Walstra heeft namens het gemeentebestuur de Sint ontvan gen, In zijn speech stelde de wethou der verschillende vragen, o.a. of de Sint door het slechte weer geen last heeft gehad van zeeziekte. Er wer den vervolgens versjes gezongen, be geleid door het muziekkorps Sursum Corda, Het Tamboer en Pijpercorps De Pijpers gaven weer een muzikale show. De gehele ontvangst werd door de ziekenomroep van het ziekenhuis Holy rechtstreeks uitgezonden. Burgemeester H. Roelfsema speldde hem namelijk namens de vereniging de gouden speld van verdienste op, voor het vele werk dat hij in al die jaren voor zfjn voetbalvereniging heeft ge daan. Terecht bracht burgemeester H. Roelf- sema, die het clubhuis opende lof aan de initiatiefnemers tot de bouw. Hij opende het clubhuis op originele wijze. Voor de ingang stond namelijk nog een deur, waarop alle namen van specialisten van het gemeentezieken huis stonden vermeld. Het clubhuis is gevestigd in een oude barak van het ziekenhuis. Deze deur werd wegge- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Voor de eerste maal in dit seizoen heeft de vereni ging van oud-Groningers in Rotter dam „GRUNO" zaterdagavond een feestavond gegeven in het Clemens- huis waar het blijspel „Allain is moar allain" werd opgevoerd. In zijn openingswoord sprak de voorzitter van „GRUNO", de heer H. F. Zijnstra, er zijn teleurstelling over uit dat voor het toneelstuk zo weinig medewerking van de leden is gekre gen: niet alleen stond 80% van het bestuur op het toneel, men heeft zelfs nog een toneelspeelster van de zuster vereniging in Schiedam moeten „le nen". Het heeft echter aan de kwaliteit van het spel geen afbreuk gedaan. Het in het Gronings gespeelde blijspel werd op een vlotte en prettige manier ten tonele gebracht en bezorgde het publiek, getuige de reacties uit de zaal, aangename uurtjes. Het stuk speelde zich rond brug wachter Dirksema - de heer Mulder - die weduwnaar is en in het spel zijn tweede vrouw zoekt. Voeg hierbij een onderwijzer (de heer Boerema) die ook een echtgenote vindt (nog wel zijn oude liefde) en de ingrediënten voor vele dwaze gebeurtenissen zijn voor handen. De tegenspeelsters van de twee trouwlustige heren waren de dames Groen en Zijnstra, terwijl de verdere rollen werden gespeeld door de da mes Boerema (mevrouw en mejuf frouw) en Lanting en de heren Van der Spa, Hensema en Van der Veen. De regie had de heer Zijnstra, souf- fleuse was mevrouw Mulder. De feestavond werd besloten met een bal. trokken, de heer Roelfsema opende de deur en daarmee was het clubhuis ge opend. Toen de ziekenhuisbarak van het ge meenteziekenhuis werd omgetoverd tot het clubhuis van PPSC kwam allerlei materiaal tevoorschijn dat bij een zie kenhuisbarak hoort, maar niet bij een clubhuis. Dat was onder andere het ge val met twee ondersteken. Opgepoetst en versierd met bloemen boden nu twee junioren van de voetbalvereni ging ze aan aan burgemeester Roelfse ma en de wethouder van sportzaken, mejuffrouw C. D. de Graaff. In het clubhuis brachten velen hun gelukwensen over bü de opening. De neer J. Byloo deed dat als voorzitter van de KNVB afdeling Rotterdam en de heer L. Schottting namens de Schie- damse scheidsrechtersvereniging. De voorzitter van PPSC de heer L. Noordzij had voor iedereen dankwoor den. Hij bracht hulde aan de vele wer kers van PPSC die de totstandkomming van dit clubhuis hebben mogelijk ge maakt hebben. Het clubgebouw is voorzien van een moderne keuken, centrale verwarming, een scheidsrechterslokaal en toiletten. Een biljart en tafeltennistafel worden straks geplaatst wanneer de clubavon den beginnen en al met al betekende deze opening een goede voorloper op het gouden jubileum, dat PPSC op 30 april 1970 hoopt te vieren. VLAARDINGEN De verdienste van het concert, dat het Shell Vrou wenkoor ter gelegenheid van z(jn 20- jarig bestaan zaterdagavond te Vlaar dingen-gaf, school in de samenstelling van een programma, dat na de pauze een beeld toonde van hetgeen in deze tijd voor koren wordt gecomponeerd. Dat ligt in de lijn van de dirigente Kia Borgmeljer, die ook het Shell Mannenkoor had opgecommandeerd, om het programma veelzijdig 'e ma ken. Het vrouwenkoor zong na de pauze de charmante Deux chansons van Strategier met alle charme, die in deze boeiende werkjes is te brengen. Aan het slot van de avond zong het van Pitfield het Sketchbook of women, een markante compositie, waarin, al lerlei typen vrouwen worden uitge beeld, met een sopraansoliste als steunpunt, het koor als illustrerende achtergrond, en een strijkorkest, met tekenend slagwerk en piano als bege leiding. Onder de vaste leiding van de diri gente werd het een te waarderen uit voering, met sterk typerende elemen ten, en de sopraan Kaja Borris, die in haar lied van de danseres een hoogte punt bereikte, wist het geheel over tuigend te dragen. Ook het orkest gaf de spot accent. De mannen droegen na de pauze het hunne tot het eigentijdse deel bij in „The ballad of little Musgrave and Lady Barnard" van Britten, een staal van moderne, direct aansprekende en schilderende koorzang, met een ef fectieve pianobegeleiding, die bij Hen- ny van Es in uitstekende handen was. Het koor heeft het beeldend, hier en daar indrukwekkend gezongen. Het concert begon met het Stabat Mater van Pergolesi, voor vrouwen koor, waarbij Kaja Borris en de alt Rijkje Wolleswinkel de soli en duetten vertolkten op een manier, die bij de overwegend voortreffelijke, vaak klanksciione uitvoering paste. Met de inzet van hel koorfragment „Fac, ut ardeeat cor meum" ging het even mis, Burgemeester Roelfsema opent nieuwe clubgebouw \*an PPSC. bet as jrt&sfciUK maar datzelfde fragment werd des ondanks een knap stuk koorzang! Het mannenkoor zong de Missa brevis ter ere van St. Joannis de Deo van Haydn een bondig, aantrekkelijk werk, dat met verve werd gezongen, doch waar de mannen in het Credo, wat broeder lijk, ook een steek lieten vallen. Voor de pauze vertolkten beide ko ren het Ave veruin van Mozart, een door radio en plaat schijnbaar „stuk- gezongen" koor, dat echter in zo'n uit voering, als „echte" muziek, zijn schoonheid toonde. Leden van een Haags Symphonie-orkest hebben naar veriftógen bijgedragen, tot een avond, die aantoonde hoe onder goede leiding het ondernemingskoor positief tot het cultuurleven kan bijdragen. Ad Int. VLAARDINGEN Ongeveer 150 personen bevonden zich zondagavond in gebouw Triangel waar „Liefde en Vrede" haar 83ste jaarvergadering hield, onder leiding van voorzitter K. van Vliet. werd bereikt toen men het onver- Het dieptepunt in het afgelopen jaar werd bereikt toen men het onver- wachte overlijden moest vernemen van de ere-voorzitter, de heer A. van Minnen, aldus de heer Van Vliet. Een hoogtepunt was het verbouwen en de opening van gebouw Obadja. De heer W. Bezemer zei in zijn jaar verslag, dat de werkzaamheid onder de leden niet groot is. Slechts een kleine groep had zich ingezet voor de verbouwing van Obadja. Hij vestigde de aandacht op het belang van het clubwerk in de vereniging. Hij be schouwde dit werk als een uitdaging ten opzichte van de medemens. Het leiden van een club zag hij als een test voor de betreffende per soon. Het aantal leden van de vereniging is constant gebleven, namelijk rond de duizend. Met het werk van L. en V. op de diverse clubs, worden onge veer drieduizend jeugdige personen bereikt. Na het huishoudelijke gedeelte was het podium voor de spelgroep „Ar gus", dat het blijspel „Een klein stadje" bracht. SCHIEDAM Hel vioolduo Bouw Lemkes en Jeanne Vos geven op za- terdagavond 22 november een viool» uitvoering in de aula van het Stede lijk Museum aan de Hoogstraat Op het programma staan werken van Vi valdi. Haydn en anderen. Het con cert begint om kwart over acht. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM André Voogt, installatie-, loodgieters- en centrale- verwarmingsbedrijf aan de Meent, heeft zaterdag een nieuwe zaak ge opend een paar meter verwijderd van de oude zaak. In dit nieuwe ruime pand, dat een vloeroppervlakte van twaalf bij acht tien meter heeft, staan keukens en keukenbuffetten opgesteld van zeer eenvoudige tot erg luxe. Onder deze winkel heeft André Voogt nog de beschikking over een evengroot magazijn, waar de voorra den worden opgeslagen. Dank zij het vakkundig personeel, dat de NV zelf in dienst heeft, kan zij niet alleen keukens verkopen, maar ook voor het plaatsen zorgen. VLAARDINGEN Eeu aantal be woners van de Holywijk hebben het initiatief genomen om in deze nieuwe wijk enkele activiteiten op touw te zetten. Men is van mening, dat op dit gebied een groot terrein braak ligt en dat daar iets aan gedaan moet wor den. Alle bewoners zullen deze week een stencil ontvangen, waarin sum mier is medegedeeld wat de bedoe ling is. Bovendien worden alle bewo- HOEK VAN HOLLAND De Hoekse volleybaldames hebben in de uitwedstrijd tegen CSVD 2 een pun tenverdeling moeten toestaan en men mag daar zelfs nog wel gelukkig mee zijn. De einduitslag werd 22. In de eerste set waren de HSV- dames duidelijk geïntimideerd door het betere spel van de Delftse dames. Bij de standen 8—2 en 14—4 werd door HSV een time-out gevraagd, maar met 15—5 ging de set toch naar CSVD. De Hoekse heren hebben voor het eerst in deze competitie éen set moe ten afstaan en wel aan CHAOS. De eerste set ging met 15—11 naar HSV, maar erg overtuigend was het alle maal niet, hoewel men in de basis opstelling was aangetreden. Uitslag 1—3. ROTTERDAM Op de Stadion- weg is zondag de 47-jarige A. G. van der Ven uit Zoetermeer onwel ge worden en overleden. ners uitgenodigd om donderdagavond te komen naar het wijkgebouw waar te 20.30 uur een contactavond zal be ginnen. De heer C. Baan, gemeentelijk inspecteur van onderwijs, tevens voorzitter van de Federatie van Vlaardingse Zangverenigingen zal dan een inleiding houden en daar naast zal de heer D. G. Bijl, hoofd van de school in Holy enkele mede delingen doen. Reeds lang was de wens naar vo ren gekomen om in Holy te komen tot het oprichten van zangkoren. De ze wens zal meteen worden gerea liseerd, zodat zangliefhebbers hun zin zullen krijgen. Er wordt al gedacht aan een kinderkoor, een tienerkoor, een jeugdkoor, een dameskoor, een mannenkoor en zelfs aan een bejaar denkoor. De mogelijkheid zal er dan zijn op te treden in het Zonnehuis, in het Holy-ziekenhuis en in het bejaarden centrum Vaartland. Verder wordt ge dacht aan het verlenen van mede werking tijdens bijzondere kerk diensten. Dit werd zaterdagmiddag bekend gemaakt tijdens een persconferentie, natuurlijk in Holy. Initiatiefnemer is de heer H. v. Tilborg, Wiele- waalstraat 41, die steun kreeg van het medebewoners in Holy. Vanzelfsprekend, dat het de bedoe ling is om samen te werken met reeds bestaande verenigingen. Maar omdat gebleken is, dat velen de gang van Holy naar het centrum niet aan trekkelijk vinden, achtte men het noodzakelijk om hier over te gaan tot aktie. Het voorlopig comité verwacht, dat veien met suggesties zullen ko men. Natuurüjk I'LATENBONNEN HALEN bij G. P. VAN DAALEN JR. MAASSLUIS Het bestuur van de wan delsportvereniging „Mawa's" heeft besloten de 10 jaar oude vereniging te likwideren. Het bestuur heeft besloten de gelden als volgt ter beschikking te stellen: EHBO afd. Maassluis, Mannenkoor, Vnra-speelgoedactie, zustervereniging ,.VTM" elk 250,—. „Het Gebrekkige Kind" 1000, Astmafonds en Groene Kruis elk 500. voor een tocht van het Rode Kruis ten bate van enkele Maas- sluise chronische zieken met de Henry Du- nant 500. Totaal dus 3500. VLAARDINGEN De zaterdag gehouden collecte ten behoeve van de Blinden voor alle gezindten „De fakkels bijeen" heeft op enkele guldens na 4000 opgebracht. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan de inzet van 148 jeugdige collectanten» die hun vrije tijd beschikbaar stelden voor gedupeer de medemensen. CAFPELLE AAN DEN IJSSEL De Halfjaarlijkse bloedafnameavond wordt dinsdai 25 november in de houten school aan de Jacob van Ruy.sdaelsiniel gehou den. Personen die voor de eerste maal bloed wensen te geven moeten !n het bezi.» zijn van een verklaring van de huisarts. HEERJANSDAM Het bestuur 4«n *le i.isüub „Heerjansdam" is van plan enkele reddingsboeten en EHBO-materiaal aan te schaffen. Verder staat een groot ijsfeest op het programma. Als de vorst het laat af weten wordt feest gevierd in het Dorpshuis. GESLAAGD MAASSLUIS Mejuffrouw C. H. de Wilde slaagde aan de Rijks Universiteit te Utrecht voor het doctoraal examen geneeskunde. Als U eenmaal zo'n corselet gedragen heeft, zult U nooit meer anders willen..... want is het geen heerlijk veilig idee dat die ontsierende vetrolietjes voortaan tot het verleden be horen. Corselet gemaakt van 'n soepe le kwaliteit Lycra, prima elas tisch dus geeft goede steun. De extra naad in het achter pand en voorgevormde cups garanderen een uitstekende pasvorm. De schouderbandjes zijn ver stelbaar. U koopt 't nu voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de, verkoop van deze Lycra corselets van een sublieme pasvorm, met voorge vormde cups et» verstelbare bandjes, in B cup (maten 75 t/m 90) en in C cup (maten 80 t/m 100) en in de kleur wit voor 7. Ook maandagmorgen open Géén tel of schrift, best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2