ill IB Lash schepen van HAL naar buitenlandse scheepswerven Hans van Z. weigert eed af te leggen BOUW GESTART SUURHOFFBRUG i Subsidie-verschil voor nadelig werven wordt diiur i mm Mill Va is rj pusfi NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW TE DUUR Gewonden hij ongevallen M Drie autodieven aangehouden Rotterdam wil „opzet" mee bepalen Rouwersconfliet voor toekomst verhelderend Laagst mogelijke prijs Totver of the Sun" voor Rotterdam Vier Oostduitse zeelui in R'dam van boord Hof schrapt kroongetuige zaak-Oude Nol O nu beduidend goedkoper ,sa Kelner Zwijggeld SUBSIDIE INTERNATIONAAL MOGELIJKHEDEN ROTTERDAM Maandag is op de gemeentelijke hoger zee vaartschool een unieke appara tuur in gebruik genomen. Het gaat hier om de nieuwste radar simulator. 'Wethouder drs. J. G. vander Ploeg stelde de radar- simulator in gebruik. Er is al sinds tien jaar een dergelijke apparatuur op de school. Maar de mogelijkheden daarvan wa ren beperkt. \s Onwel en overleden NAAMGEVER ifN i ...pE. ROTTERDAMMER PAGINA 3 2A DINSDAG 18 NOVEMBER 1969 gggp|B^(itl32t>RuntM>AM>TSL11Ga7MiltO«2 ROTTERDAM Gisteren is bij het Galand Lyceum aan de Argonau- tenwes de 12-jarige Hans den Hoed uit de Molenstraat met zijn fiets te gen een geparkeerde auto gereden, jjet een hersenschudding en een hoofdwond is de jongen naar het gergwegzièkenhuis gebracht. De 11-jarige Elly Terhorten uit de Voorburgstraat is gisteren in het Sportfondsenbad aan de van Maan- ensiraat gevallen. Met een hersenschudding is het meisje naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. IJAL-direkteur A. M. Leis bij 'tl de vwquette van een Lash- schip cu een duwboot met en kele lichters. (Van onze scheepvaartredacteur) ROTTERDAM De Hoiland- Amerika Lijn zal de Lash-sche- pen (lichters aan boord van een zeeschip) waarmee ze over twee jaar gaat varen tussen Rotter dam en de Golf van Mexico, in het buitenland laten bouwen. Hoewel de leveringstijden van de Nederlandse werven Rijn- Schelde, Verolme en Van der AMSTERDAM „Goeie mor gen jongelui, goed geslapen?" Dit waren de eerste woorden van Ouwe Nol, toen hij vanmor gen op de tweede dag van de rechtszaak tegen hem het Am sterdamse Gerechtshof werd binnengebracht. Hoewel R. zich vandaag opnieuw ongevraagd in de discussies mengde, was bij rustiger dan gisteren. Het .horen van de meervoudige moordenaar Hans van Z. is niet door gegaan. Het Hof besloot deze kroon- Het is geen pretje om een hele dag met natte en koude voeten op school te moeten zitten daar za! Uw zoon geen last van hebben, want deze solide half hoge jongenssenpenen zijn heerlijk warm en waterdicht! Jongenspedula's, stevige schoe nen met- warme vachtvoering en ijzersterke zool. Er zijn di verse modellen, nu vanwege kleine schoonheidsfoutjes, die niet van invloed zijn op de kwaliteit, door elkaar per paar voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de schoenenafdeling de ver koop van deze jongenspedula's, ideale schoenen voor de winter, solide-en warm, keuze uit di verse modellen, in de kleuren bruin en zwart en de maten 28 t/m 35 per paar voor Ook maandagmorgen open Géén tel, of schrift best. getuige niet te horen omdat hy wei gerde een verklaring of eed af te leggen. Raadsman mr. Keune had tevoren bezwaar gemaakt tegen af legging van de eed door Van Z. op grond van het Wetboek van straf recht. Hierin staat dat indien een getuige njit gebrekkige ontwikkeling of zie kelijke storing van zijn geestvermo gens naar het oordeel van de rechter de betekenis van de eed niet vol doende beseft, hij niet wordt beëdigd maar slechts wordt aangemaand de waarheid en niets" dan de waarheid te zeggen. Hans van Z. beklaagde zich erover dat de afspraak was teruggetrokken' dat hij op één dag van de gevangenis naar de rechtszaak zou worden ge bracht en gehaaid. Gisteren was hij al naar de hoofdstad vervoerd. „Be grijpt u niet dat de wijze van trans port er een is zoals men een post pakketje vervoert Je mag van een postpakket geen eed verwachten", merkte hij op. „Sinds mijn aankomst uit Breda heb ik met twee dekens op een stoel gezeten. Mijn handen zijn nog blauw van de kou. Ik maak bezwaar tegen mijn verblijf. U kunt maar niet zo mensen opslaan, dat gebeurt al te veel in Nederland", zei Van Z. tot de procureur-generaal. Deze merkte op: „En u 'oent .de juiste man om daarop kritiek te geven. Dacht u dat u in het Amstel- hotel zou zitten?" Even later zei Van Z. bereid te zün de eed af te leggen als hij vijf minu ten onafgebroken het woord mocht voeren. Daarop zei de president: „Ik laat mij geen condities stellen". ,,Er is maar één waarheid", meende Hans van Z. voordat hij werd weggeletid: „Dit Hof is een grote sinistere grap". Wel gehoord werd de 26-jarige kel ner G. W., een pleegkleinzoon van de vermoorde opa Donse, met wie Ouwe Nol enkele weken geleden voor de moord zou hebben gesproken over het roven van geld van de feestarti kelenhandelaar. Hij gaf toe ook met anderen over opa Donse te hebben gesproken, maar nooit over het weghalen van zijn geld. Ouwe Nol wendde zich met bulderende stem in het verhoor: „Je bent wel bij me geweest maar je sprak niet over je opa". Nadat het rustig was geworden, wilcle mr. Keune weten waarom ge tuige aan Ouwe Nol om de helft van de buit had gevraagd. Getuige: „Om erachter te komen of hij de moord er achter te komen of hij de moord/ ook gepleegd kon hebben". Mr. Keu hebben". Mr. Keune„Waarom wil de u het geld hebben, als een soort zwijggeld?" Getuige: „Ja'. Ouwe Nol. die het verhoor enige tijd mei aandacht had gevolgd, barst te opnieuw los toen zijn raadsman de getuige voorhield, dat hij aan de of ficier van justitie cm tipgeld had ge vraagd. Ouwe No! schamperde: „Hij wilde tipgeld hebben, de man die zijn grootvader wilde vermoorden. Ga weg jongen, ik sla jc murw". Zitting duurt voort.) Giessen-de Noord vrij gunstig waren ((één schip een halfjaar eerder), bleken de bouwkosten echter aanzienlijk hoger te zijn dan die van het buitenland. De Belgische scheepswerf Cocke- rill in Iloboken (bij Antwerpen) die qua levertijd en bouwkosten de gunstigste offerte indiende zal in elk geval één schip bouwen. Indien de onderhandelingen die de HAL met deze werf nog voert over kon- traktconditics gunstig uitvallen, zal Cockerill ook het tweede schip bouwen. In het andere gevai gaat de op dracht voor het tweede schip naar het Japanse scheepsbouwconcem Sumitomo in Tokio. Deze werf heeft ook de Acadia Forest gebouwd, het allereerste Lash-schip. Vandaag zou dit schip op zijn eerste reis van New Orleans naar Rotterdam vertrekken (verwachte aankomst 26 november). Zeker is in elk geval dat het eerste schip eind 1971 zal worden opgele verd; het tweede zal medio 1972 in de vaart komen. HAL-direkteur A. M. Leis, die samen met enkele collega's gisteren langdurig met de raad van commis sarissen heeft gesproken over het belangrijke besluit om aan de Lash- vaart te gaan deelnemen, over de order: „Ik betreur het dat die naar het buitenland is gegaan. Onze rederij heeft dat nog weinig gedaan, alleen met de containerschepen.Maar het prijsverschil was te groot, hoeveel kan ik niet zeggen. Als een van de oorzaken daarvan, zie ik de subsidie die buitenlandse werven krijgen". Dc bouwprijs van de twee sche pen bedraagt ongeveer 100 miljoen gulden. Hoewel deze kosten hoger zjjn dan oorspronkelijk was geraamd, bleken de prijzen van de buiten landse werven het door de HAL begrote bedrag loch niet te boven te gaan. De HAL heeft nog niet de 300 lichters 'die nodig zijn voor deze nieuwe vorm van zeetransport be steld. De rederij; bekijkt enkele va rianten en heeft daarover nog geen beslissing genomen. De kans is groot dat ook die order naar het buiten land gaat (misschien de Verenigde Staten). Evenals de schepen zelf, zullen ook de lichters gefinancierd worden met geld dat op de, Europese kapitaalmarkt zal worden geleend. De Hoiland-Amerika Lijn onder handelt met diverse buitenlandse rederijen om samen in een Inter nationaal consortium aan de Lash- vaart te gaan deelnemen. Die ge sprekken verlopen echter moeizaam. Mochten ze geen resultaat hebben, dan bestaat ook de mogelijkheid dat de schepen in een aparte dochter maatschappij zullen worden onder gebracht. De HAL zal midden 1972 elke twee weken een afvaart bieden naar en van de Golf van Mexico. Rotterdam wordt de centrale haven in West- Europa. Hamburg en misschien ook Le Havre zullen mogelijk met z.g. feeder-schepen worden bediend vanuit de Maasstad. Deze feeder-schepen (die ongeveer tien lichters zullen kunnen laden) zullen óf voor eigen rekening wor den gebouwd öf worden gecharterd van andere rederijen. T.a.v. het varen onder Nederlandse of vreemde vlag van deze en van de Lash-sche pen zelf, is nog geen beslissing ge nomen. Dat hangt van het al of niet doorgaan van het internationale consortium af. De twee Lash-schepen zullen elk vier of vijf conventionele schepen gaan vervangen. De vier schepen van de G-dyk-serie die momenteel in de Golf-dienst varen, zullen naar een andere dienst overgaan (waarschijn lijk westkust Noord-Amerika). En kele van de oudste schepen van de HAL zullen daardoor kunnen af vloeien. Volgens de heer Leis is er lading genoeg om de Lash-schepen te laten varen. Lit de Verenigde Staten vooral papier en houtpulp, ais re tourlading stukgoed in het algemeen. De schepen zullen echter vol moeten varen willen ze ionend z(jn; half- gcladen zijn ze nauwelijks exploi tabel. Elk van de schepen zal 73. lichters (maximaal 76 in bepaalde gevallen) kunnen bergen; hun capaciteit ligt tussen 350 en 400 ton. De HAL stelt ROTTERDAM Afgelopen nacht zijn aangehouden de 18-jarige schil der J.K., de 17-jarige loswerkman F.F.F. en de 18-jarige loswerkman R.K., allen uit Den Haag. Zij hadden in Den Haag een auto gestolen en werden daarmee aangetroffen op de Pleinweg. Bij een korte achtervolging reden zij in de Iependaal met de auto tegen een muur. Zij zullen worden overgebracht naar de politie te Den Haag. zich voor dat de Lash-schepen deze lichters in de Waalhaven of in Euro poort lossen, waarna ze óf met. duw boten de Rijn opga'n (met een Franse duwvaartmaatschappij wordt onderhandeld over een kontrakt) óf aan de Wilhelminakade direkt wor den gelost. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde richting. De lichters zullen vrijwel zeker tussen die rederijen die Lash-vaart bedrijven uitwisselbaar zijn. Met de Central Gulf Line in New Orleans (die de Acadia Forest exploiteert) is daarover reeds gesproken en deze rederij staat daar niet afwijzend tegenover. De Lash-schepen van de HAL zul len identiek zijn aan de Acadia Forest en het binnenkort in de vaart komende zusterschip. Hun lengte bedraagt 262 meter, de breedte 32,5 meter en de holte 18,29 meter. De ongeveer 18 meter lange en 9 meter brede lichters zullen dwars in de schepen liggen. De maximale snel heid die ze kunnen varen, zal 20 mijl per uur bedragen. De Hoiland-Amerika Lijn meent niet dat men met de beslissing van de twee schepen aan de late kant is. Direkteur Leis: „Wij dragen wat meer risico dan bijvoorbeeld Central Gulf, omdat wy' geen langlopend kontrakt hebben voor een bepaald soort vervoer. Maar wy zijn trots op deze bestelling en erg blij met de nieuwe vorm van transport." j\/ÏAQVETTE van de Suurhoff- brug, die in 1972 gereed moet zijn. Hij krijgt een vast gedeelte met elf meter door- vaarthoogte en negentig meter breedte en een beweegbaar ge-' deelte met 24 meter .vaarbreedte. Een interessant détail is de staal constructie van de spoorbrug met tweepylonenwaaraan de brug met spankabels hangt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In overeen stemming met de wapenspreuk van Rotterdam: „Sterker door strijd" meende wethouder J* worst vanmorgen, dinsdag, bij het slaan van de eerste paal voor de Suurhoffbrug in Europoort dat het goed was dat er rond de aanbesteding van dit object een conflict is geweest, maar ookT dat de strijdbijl zo spoedig mo gelijk dient te worden begraven. De heer Worst meende dat de mo gelijkheden tot oplossing van dit con flict alleszins aanwezig zijn. Omstreden punt in dit conflict was de „opzet", die alle bij de aanbeste ding betrokken aannemers hadden geëist als rekenvergoeding. Dat een aannemer recht heeft op vergoeding voor het rekenwerk dat hij moet doen om tot een aanne mingssom te komen, achtte de heer Worst een normale zaak. „Maar de gemeente Rotterdam claimt medezeggenschap op drie pun ten", zei de wethouder. „Allereerst willen wij weten op wélke manier de „opzet" wordt berekend. Verder wen sen wij mee te praten over die bere kening en ook wensen wij, als derde fase in demedezeggenschap, mee te beslissen over deze „opzet". In goed overleg tussen beide partijen dient de „opzet" te worden bepaald en vast gesteld. „Ik geloof niet", vervolgde de heer Worst, „dat maar één manier van aanbesteden de juiste is. In weder- i (Van een onzer verslaggevers) Als belangrijkste oorzaak van het prijsverschil, noemen de drie werven het verschil in subsidie. Buitenlandse werven krijgen in het algemeen meer financiële steun van hun regeringen dan de Nederlandse. Rijn-Schelde-direkteur ir, J. C. van Reenen: „Het is bekend, het verschil in steun heeft de doorslag gegeven. Ik kan alleen zeggen dat ik het jammer vind. We zullen alles moeten doen om meer subsidie te krijgen." Scheepsbouwer C. Verolme vindt: „Zolang we hier geen goede subsidie regeling hebben, zullen dingen als dit steeds vaker gebeuren. De rege ring zal wat moeten gaan doen, anders zie ik geen enkele manier om orders zoals die van de Hoiland- Amerika Lijn in ons land te houden. Wij hebben de scherpst mogelijke prijs ingediend, samen met Van der Giessen-de Noord. We konden ge woon niet beter." Zyn collega P. J. van der Giessen: „Hoe hoog de subsidie iu België precies is, weet ik niet. Maar in elk geval hoger dan de twee procent rente-overbrugging die wy krijgen. Onze subsidie zal omhoog moeten." Ais nog een oorzaak voor zijn be drijf noemde hij het feit dat er de laatste jaren te weinig in de diepte geïnvesteerd kon worden. De me chanisering en automatisering zijn nog niet zover gevorderd als ken nelijk in het buitenland. Gevolg daarvan is dat er nog teveel arbei ders nodig zijn. Door de krapte op de arbeidsmarkt ook vaak minder geschoolden. Dat maakt volgens hem de prijs ook te hoog. Verder heeft bij Cockerill het feit meegespeeld dat deze werf verbon den is aan een staalindustrie en er met de prijzen wel wat gedaan zal zijn. Daarbij komt ook nog dat de staalprijzen in ons land de afgelopen jaren zeer snel zijn gestegen. De heer Van der Giessen: „Eén ding was in ons voordeel. Wij kon den het eerste schip sneller bouwen dan het buitenland." WEDGWOOD ROTTERDAMIn het trappen huis van. een,pand aan de Böelstraat is. de 70-jarige A. Krijger uit de Polslandstraat gisteren onwel gewor den. Bij aankomst in het Zuiderzieken huis bleek de man te zijn overleden. ROTTERDAM Loco-burge meester G. Z. de Vos heeft gis teren in het stadhuis een replica van de „Tower of the sun" ga- kregen, het symbool van de ko mende wereldtentoonstelling in Osaka (Japan). Het beeldje werd hem aan geboden door een delegatie Ja panners. Dat waren v.l.n.r. een gastvrouw van de Expo, de heer Senda (vice-president van Japan Air Lines), de heer Sato (vice- president van Expo-'70) en een vertegenwoordigster van de luchtvaartmaatschappij. zijds begrip en overleg moet de aan besteding zodanig worden vastge steld dat de belastinggelden zo econo misch mogelijk worden besteed en ook, dat de aannemer goed aan zijn trekken komt." De heer Worst memoreerde de toe standen in de metaalsector, die hij in de bouwwereld niet wenste en die hij vergeleek met „uitknijpen van de citroen'!, waarvan ten slotte het dra ma- Werkspoor en het plaatsen van scheepsbouw- orders in het buiten land tastbare resultaten zijn. Ten slotte memoreerde de heer Worst de figuur van minister Suur- hoff naar wie de brug is genoemd: een man met een prachtige staat van dienst in de vakbeweging en een veelbelovend minister van water staat, die te vroeg was gestorven. „Minister Suurhoff had oog voor dit gebied én voor de betekenis van .hetgeen hier gebeurt voor heel Neder land. Waar deze brug nu wordt ge bouwd, was tien jaar geleden nog open zee." De Suurhoffbrug aan het westelij ke uiteinde van het HarlelkanaaL moet in 1972 gereed zijn. Zij bestaat uit een verkeersbrug en een spoorbrug, beide in staalconstructies op een betonnen onderbouw. Er is een .vast gedeelte en een beweegbaar gedeelte. De aanneemsom van de on derbouw bedraagt ƒ4.809.000, die van de stalen verkeersbrug ƒ2.635.000 en die vsn de spoorbrug 2..965.000. ROTTERDAM Tijdens een kort bezoek van liet Oostduitse passa giersschip Fritz Heckert zijn maan dagavond vier bemanningsleden van dit schip van boord gegaan en niet tijdig teruggekeerd voor het vertrek. Bij het Westduitse consulaat in Rotterdam neemt men aan dat de vier da korte stop van de Fritz Hec kert in de Maasstad hebben gebruikt om naar West-Duitsland te vluchten. Een van de vier meldde zich maan dag bij de Rotterdamse vreemdelin genpolitie met het verzoek om poli tiek asiel. De politie stuurde de man door naar het consulaat, maar voor zover bekend heeft hij zich daar niet gemeld. Volgens de consul komt het vaker voor dat Oostduitse zeelui of passa giers het aanlopen van de Rotter damse haven gebruiken om via Ne derland naar West-Duitsland te vluchten. „Dat komt gemiddeld één keer per maand voor. We hebben het echter nog niet meegemaakt dat vier man tegelijk zijn verdwenen", zei hij. De Fritz Heckert deed Rotterdam aan tijdens een cruisereis met aan boord ongeveer tweehonderd Zweedse technici. XJET comité heeft allerlei caie- dat ik iets..kon. schrijven over, het onderwerp, dat vandaag aan de orde komt. „Schoon Schip", .de Rot terdamse aktie tegen straatvervui ling. U weet het nog: op een aansprekende wijze .de gehele bevol king ervan ie doordringen, dat zij kan helpen het straatbeeld wat net ter te maken. Misschien Weet u ook_ nog dat ik al bij het begin twijfels heb geuit aan de resultaten. Het is hlemaal niet zo leuk dat ik zo langzamerhand gelijk krijg, door er op te wijzen dat slechts door middel van sancties misschien een ordelijker samenleving te krijgen is. Enkele dagen geleden, hebt u kun- nen lezen dat, het. ervan gaat ko- men: Boete voor straatverontreini-' gers. Onder deze kop plaatste onze krant een bericht op de voorpagina; Het begint met een waarschu- wingsaktie en dan wordt, verbalise- rend opgetreden teger. mensen, die rommel maken; waardoor vuil nisbakken overlopen, papier op straat ligt e.d. Met overreden alleen komt men er.niet, zo denkt ook het comité „Schoon Schip" er nu over. Daarom gaat de ROTEB nu straffer optreden. De opzichters van de reini gingsdienst hebben opsporingsbe voegdheid en zij moigen dus proces verbaal opmaken. Het zal de vervui lers eer. directe boete kosten, precies zoals dat'bij kleine verkeersovertre dingen mogelijk is: een rijksdaalder of 5 gulden betalen. Jammer, maar het is niet anders. Wanneer het-be- gint wordt eerst nog gewaarschuwd. Daarna zal niemand meer kunnen zeggen: Ik wist het niet. Dat, alles blijkt nog niet uit het verslag van de werkzaamheden van „Schoon Schip", dat ik net ontving. Wel staat er in dat de werkzaamhe den van het comité zullen worden beëindigd met een slotactie tijdens de manifestatie „Communicatie '70". Of er daarna ooit nog zo'n aktie komt? Jan Krant twijfelt er ernstig aan. Akties om netjes te parkeren ik noem maar iets helpen ook niet; het uitdelen van bonnetjes wel.... Voorlopig gaat „Schoon Schip" echter nog door. Het verslag meldt verder dat de uitkomst van een enquête onder de leden van vrouwen organisaties inzake het gebruik van papierkorven heeft geleid tot o.a. de suggesties om misbruik van papierkorven starfbaar te stellen. Ook hier al van hetzelfde laken een pak dus! XJET is al weer lang geleden -1"1 gorieën weggebruikers getracht te benaderen om ze er op te wijzen dat het niet netjes is bijvoorbeeld asbakjes uit auto's op straat leeg te kieperen en te vragen of automobi listen de goot langs het trottoir vrij willen houden voor de straatvegers. Uitkomst van weer een andere enquête toonde de wenselijkheid aan van de invoering van een gratis ophaaldienst voor grof vuil. Die zal er inmiddels komen, maar dan op bestelling en uitsluitend voor ge zinshuishoudingen. Met ingang van januari (de krant heeft het gemeld) start men bij wijze van proef. Men kan dus de ROTEB opbellen en die laat dan weer weten op welke dag en op welk tijdstip ongeveer hét grof vuil wordt gehaald. Wijkraden en sociale opbouworga- nen zijn benaderd om aandacht te besteden in eigen wijkkring aan de strijd tegen de vervuiling. Wa tersportliefhebbers zijn verzocht geen afval in het water te smijten, maar dit in zakken te doen en te verzamelen op de vaste wal bij bo tenhuizen of op werven. „Schoon Schip" op zijn beurt heeft meege daan aan de verspreiding van zakje» en borden voor de ANWB-actle „Laat niet als dank...." Tenslotte: de kleuterscholen is ge vraagd opnieuw aandacht aan het edele streven te schenken. PTT en NS deden mee aan de verspreiding van de Schoon Schipaffiches, even als de RET. In voorbereiding is een aktie voor leerlingen van derde klassen in het lager onderwijs. De uit te werken opgave wordt ge maakt in overleg met de staf van de wethouder van onderwijs. Dal was dan weer „Schoon Schip". En.... als u er nog eens aan wil denken, aan de zo nodige rein heid van het stadsbeeld, bedoel ik.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1