I® Met gratis concert in De Rank Harmonie Sint Radboud viert 80-jarig bestaan NERGENS ANDERS Kiesrecht vrouw te weinig benut R'DAM GOEDKOOPSTE TRANSITOHAVEN CASSfntMGttj Hert verloor de vrijheidsstrijd stand AGENDA fetkUtiiiÉn.vV violent GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN Jonger endienst 2 V00r 3.75 Studiedag plattelandsvrouwen Voor o.m. ertsen en kolen Conclusies in Frans rapport Kerstfeest LdH Vijfsluizen" Verbeteringen op woonwagenkamp Nieuwe exposities in het Stedelijk I m I Verkoopmiddag in bejaardencentrum 2 Paar 1.50 GAVI NA Het gaat goed met V.V.H.V.O. Herstel van VDV-2 Alléén bij ons HEEL BESTE PANTY-NYLONS HEEL MOOIE NYLONS V* ROTTERDAM De vrouw doet over het algemeen nog te weinig met het vijftig jaar gele den verworven kiesrecht. Dit was de conclusie van de drie spreeksters op een studiedag over het 50-jarig vrouwenkies recht van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afde ling Zuid-Holland, gisteren in het Groothandelsgebouw te Rot terdam. V: ROTTERDAM In Europa is Rotterdam de goedkoopste tran sitohaven voor ertsen, kolen en halffabrikaten. Dat is de conclu sie van een rapport dat op ver zoek van Rotterdam is opgesteld Si nd s T 898 door een Frans wetenschappelijk instituut: Société d'Études Tech niques et Economiques (Setec) in Courbevoie. GEMAKKELIJK ANTWERPEN m 9?' Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij G. P. van Daalen Jr. Van de Hoek tot VIcsarLingen ELASTIEKEN KOUSEN BOONEN Zorgen hoestsiroo uiterst werkzaam aangenaam van smaak hoestsiroop voor kinderen én volwassenen VLAARDINGEN en dagelijks SCHIEDAM en morgen en dagelijks II p?: gQTTERPA'VtMgR PAGINA 5 2 A WOENSDAG 19 NOVEMBER 1969 V«f>9 maP met boiangrijk docu- m«nt#!le-r"at«rlaal over 'Wasautomaten met vergelijkende prijslijst. Zo kunt u pas goed rodelen en uw keuze bepalen, ij ontvangt deze documentatle- inap GEHEEL GRATIS piHinMHHiiin gt ontvang gaarne gratia map documentatie wasautomaten. naam adrat plaats Schrijf op uw enveloppe „MODERN" antwoordnummer: 1938 Rotterdam. Gsen postzegel opplakken. VXAARDINGEN De afdeling Welfare-werk van het Nederlandsche Roede Kruis houdt maandag tussen 230 en 5 uur een verkoopmiddag in iel bejaardencentrum Vaartland. Tijdens deze uren is er een bejaar- daisoos, die voor iedereen toeganke lijk is, zodat alle Holybewoners rus tig een kijkje kunnen gaan nemen, jkde met het oog op de komende feestdagen zijn er aantrekkelijke hand- Werkjes verkrijgbaar. -SCHIEDAM Zondagavond om :jeren uur houdt de jeugddienstcom- 'Biissie van de hervormde gemeente een jongerendienst in de Opstandings- kerk- Het thema Is tot stand gekomen naar aanleiding van eèn grammofoon plaat van Herman var. Veen. De dienst heeft als titel „De drijvende steen4 Medewerking verleent het gecombi neerd koor „Euphonia" met ritmische begeleiding. mooii fijn weefsel en uitermate sterk, tijdelijk ongelooflijk laag in prijs,f enorm elastisch, passen altlid, zitten volmaakt glad en rimpelloos aan ieder been, tijdelijk onge looflijk laag in prijs IN ALLE 22 FILIALEN VAN FOUNDATIONS De eerste spreekster, mevrouw mr. M. L. Buschkens-Dijkgraaf, gemeen teraadslid voor de VVD en hoofd bestuurslid van de vrouwenafdeling van die partij, gaf een beknopt over zicht van de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht. Zij memoreerde de strijd die hiervoor is gevoerd aan de hand van belangrijke feiten als de studietijd van dr. Aletta Jacobs, de verwerving van hett passief kiesrecht in 1917 en tenslotte de aanvaarding van de on.twerp-wet voor het vrou wenkiesrecht in 1919. Mevrouw Buschkens zei, dat het aan tal vrouwen dat van het passief kiesrecht gebruik heeft gemaakt in 52 jaar kwantitatief niet groot is ge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met een con cert op zaterdag 29 november in het gebouw „De Rank" in Kethel zal de harmonievereniging St. Radboud haar 80-jarig bestaan vieren. De oer-Kethelse harmo nievereniging neemt die dag tevens afscheid van haar oude instrumenten. Op de avond van het concert zal men een poging d-oen deze te verkopen. De nieuwe instrumenten waren noodzakelijk, omdat de oude alleen maar hoge tonen over de mensen massa heenstrooiden, wat betekende dat St. Radboud praktisch van elk muziekconcours was uitgesloten en jas -&N?v.:T Orgel an leraar in één. DOOR INGEBOUWDE CASSETTE INGENIEUZE EXTRA'S o.a. LES OP DE BAND Cursus van Joop Walvis. CASSETTE BAND voor opname en weergave van door Uzelf gespeelde muziek. RH.YTHME BAND met wals, foxtrot, mars, Zui'd- amerikaanserhvthmen ter be ge leiding van Uw eigen orgelspel. O Dynamische microfoon voor opname van gesproken woord en zang. T Beter, sneller en Volmaakte hifi-weergave door 2 concertluidsprekers o Aansluiting voor koptelefoon om ongestoord ie studeren Goud opgedampte contacten Slechts 91 cm breed Sili cium Iransistoren. Geheel compleet 2295.- of desgewenst 40gld. per maand. Ook in HUUR met recht van KOOP. Diverse merken en modellen v.a. 1095.- Vraag inlichtingen en folders bij Dagelijks geopend van 8.30 tot 18.00 u., vrijdagavond tot 9 u. Westersingel 42-44, Rotterdam telefoon (010) 136400,8 fijnen Als transitohavens zijn besihouwd: Antwerpen, Bremerhaven, Duinker ken, Einden en Marseille. De in de studie verwerkte eindbestemmingen zijn Luxemburg, Lotharingen, Saar- en Roergebied. De vervoerskosten werden ontleed In: kosten van het zeevervoer, overslagkosten in transitohaven, ver voer in het binnenland en kosten van behandeling in de plaats van bestem ming. De studie steunt op 4032 berekenin gen en 666 daaruit voortvloeiende vergelijkingen. In 87 proient van de gevallen is Rotterdam de gedkoopste transitohayen. Zelfs als andere transitohavens hun toegangen en overslagiapariteiten op dezelfde wij ze op de ontwikkeling van de we- reldscheepvaart zouden riheten, zou Rotterdam nog in 85 procent van de gevallen de voordeligste oplossing bieden, aldus het Setec-rapport. In het rapport zijn de volgende verschepingshavens verwerkt: Vito- ria (Brazilië), Lower Buchanan (Libe ria), Dampier (Australië), Narvik (Noorwegen), Port Etiènne (Maureta- nië) en Seven Islands (Canada). De Hgtijdcn en eventuele slechte toegang tot havens missen hun in vloed op de kosten, van zeevervoer niet. Sluizen beperken de toeganke lijkheid en veroorzaken verlies aan tijd. De vaart op de Eems (Binden) en de Schelde (Antwerpen) kan nog an dere vertragingen mecbrenren bij voorbeeld door mist. Rotterdam/Eu ropoort en Marseiile-Fos zulten altijd gemakkelijk bereikbaar zijn. Het rapport houdt ook rekening met een toenemend transport van halffabrikaten voor de staalinudstrie. De Setec-studie stelt in verband met de zwaarte van dit materiaal voor om de bulkcarriers voor zulke ladin gen van een extra „valse" bodem te voorzien, om de diepgang te vermin deren. Zulke speciale schepen zouden slechts 10 tot 15 proceni urder uit komen. In het rapport zijn van betekenis de betrekkelijk hoge havenkosten en ook bij Schiedams? evenementen buitenspel bleef. Alle harmonieën spelen namelijk met Instrumenten die zijn afgesteld op lage tonen. Deze nieuwe instrumenten kosten 31.000,—. Verleden jaar werden- diverse acties gevoerd om dit bedrag bijeen te brengen. Nog niet zo lang geleden kreeg St. Radboud eengift van 3000,— van het Anjerfonds, terwijl er nu nog een tekort is van 1000,— Maar met de inmiddels bijeen gebrachte ƒ30.000,— heeft het be stuur, dat bestaat uit de heren G. M. Heydra, voorzitter, J. P, van Mil, secretaris, A. J. van der Drift, pen ningmeester en de leden J. J. A. van der Winden, Th, de Vette, A, G. Kerkhof en A. Landsbergen, de in strumenten gekocht. Het tekort zal worden aangevuld door een nieuwe actie die volgend jaar zal worden gehouden, St, Radboud is met de 80 jaar één van de oudste muziekgezelschappen van Schiedam. Zij weid op 29 nov. opgericht door Limburgse mergel- bewerkers, die de St. Jacobuskerk in het oude dorp Kethel aan het bou wen waren en behoefte hadden aan ontspanning. De vereniging weid oorspronkelijk opgezet als toneel- en muziekver eniging, waarbij laatstgenoemde af deling duidelijk het stiefkindje was. Pas in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog ging de toneelvereni ging bergafwaarts en werd tenslotte opgeheven. Nu is St. Radboud alleen een har monie en wil dat ook altijd blijven. Het gezelschap is kerngezond, dat blijkt uit het ledental van 78, onder verdeeld in 51 werkende leden, negen niet actieve leden, acht tam boers en tien jeugdleden in de leef tijd van 12—14 jaar. St. Radboud is een echte Kethelse vereniging. Zelfs leden uit de aan grenzende nieuwbouwwijk Groen- oord, heeft de vereniging praktisch niet. Desondanks heeft St. Radboud wel levensvatbaarheid, wat blijkt uit het aantal jeugdleden dat zelfs moet worden afgeremd. Het concert dat zaterdag 29 nov. om half acht in „De Rank" begint, zal ongetwijfeld een van de hoogte punten uit het 80-jarig bestaan gaan worden. De leden hebben er maan den op gestudeerd om goed voor de dag te komen. Het belangrijkste werk dat wordt uitgevoerd is de Rapsodie der Lage Landen van Henk van Lynschoten. Met dit werk won St. Radboud, dat -tarieven in Frankrijk. Het feit dat de overslagkosten voor kolen en ijze rerts in Rotterdam lager zijn dan in andere transitohavens betkent verder een „grote voorsprong". De positie van Antwerpen krijgt in het rappotr naar verhouding veel aandacht. Onder meer wordt vermeld dat ten gevolge van de sluizen zowel voor zee- als binnenschepen aanzien lijke tijdverliezen optreden. Ook als het Scheide-Rijnkanaal in 1975/1976 in bedrijf zal zijn moet volgens Setec met een langere vaartijd naar de Rijnhavens in Duitsland worden gerekend. In het algemeen geldt een markant verschil tussen vervoerskosten tussen duwvaart (goedkoper) en spoorweg (duurder). Dit vooral verschaft Rot terdam aan de monding van Rijn en Maas de eerste en leidende positie tegenover haar mededinters. MAASLAND Het hert dat op 8 november uit hei hertenkamp wist te ontsnappen is ten lange leste toch niet „aan de jacht ontkomen", hoewel zijn einde heel wat minder romantisch kwam voor de „jager". Op rijksweg 20 is het dier doodgereden. De heer C. Rodolf reed het hert aan, maar kwam er zelf goed af. Zijn auto liep echter een schade van f500 op. Het hertenkamp, dat niet ver zekerd, wordt voor de schade aansprakelijk gesteld. Het is vast en zeker niet de bedoeling van het edete dier geuseest zo veel overlast te veroorzaken aan de vroegere verzorger, maar het zal evenmin de bedoeling zijn geweest, dat zijn einde zo wreed zou komen. Het dode dier is naar een poelier in Delft gebracht. Hertebouten schijnen erg lekker te zijn ZJET Kethelse harmoniegezel- 1 schap St. Raboud op de sta tiefoto ter gelegenheid van zijn 80-jarig bestaan. uitkomt in de afdeling „uitmuntend heid", op een concours in Naaldwijk deze zomer een eerste prijs. Voor en na het concert kunnen de bezoekers de nieuwe instrumenten bekijken, dit is ook mogelijk op zondag 30 november. Dan staan de nieuwe instrumenten opgesteld in het r.k. Verenigingsgebouw in het dorp Kethel, tegenover de St. Jaco buskerk. De toegang tot het concert is gratis. Voor kaarten kan men zich wenden tot een van de bestuurs leden. SCHIEDAM. Het Schiedamso Leger des Heils gaat dit jaar zijn kerstfeest voor bejaarden, eenzamen en de jeugd geven in het Shell- Sportpark .De Vijfsluizéii" ih'VJaar- dirigen. Ook de mensen die aan huis zijn gebonden wordt weer een attentie gebracht. Heel belangrijk is voor de heilsoldaten wie hiervoor in aan merking komen. Geef vrijmoedig een adres door van wie u zeker weet dat de ontvanger blij zal zijn. Vanzelfsprekend zal ook de jeugd welkom zijn in de verschillende voor hen te houden kerstfeesten, waar over nog nadere aankondigingen zullen volgen. Ieder die voor dit doel iets over heeft kan in da week van 24 t/m. 29 november bü een hnis-aan-huis- colleete meewerken. De kerstpotten staan aanstaande vrijdag en zater dag al in de binnenstad en in de wijken klaar. Majoor en. mevrouw Zuidema zijn met ziekteverlof buiten de stad. Alle aanbiedingen en aanvragen kunnen daarom gericht aan korpssekretaris G. van den Hoek, Burg. Knappert- laan 176 - tel. 26 32 22. Het offi cierskwartier aan de Tuinlaan is gesloten. SCHIEDAM Geboren: Lydla dv P X, Krcrwircke! en L van der Linde. Karen dv A H de Graaf! en J G de Jonge. Wilhel mus A M zv W A M Verwaljen en E C G M Wanders, Jacquekne M L dv G H Baurahker en JJ Gerrltse, Marcel zv GA Bens en E C Coster, Cortae dv A J van Galen en C S Vlok. Natascba dv C J Abreseh en T van Hees. Oonny dv C L Vermeulen en F Esbach, Klaas J zv J Nleswaag en B Gerritsen, Nathalie H dv G A C van Zeljl en M M Beuker. Sonja D dv A Harms en K Piambeck, Adrians. J dv J Poot en J Zonneveld, Irma dv J K Rei- chardt en H HuSzer. Anja dv K Erteldn en S Turtvan. Mark r.v p Boogaers en J H Dijkstra, Hans „zv. M Plek en M L C Valkenburg, Christel dv 1L Pelgrim en E van Loopik, Danlëlle dv L J Harteveld en E C Boersma, Jan P zv A JW de Ridder en J J M ZwaaTd. Linda dv J H ai Montfoort en H van Dijk. Overleden: M P C Roes, 3 dgn. C C Lelleman. 71 echtg F C Hengst. J Punt, 71. M E van der Velden, 85 wed. G dé Wit, A van der Sloot. 57. P M van der Tak, 84 wed. J C L Lindner. SCHIEDAM. In het woon wagenkamp zullen enkele voorzie ningen worden getroffen. B. en W. hebben de raad voorgesteld hiervoor een krediet van ƒ8.750,beschik baar te stellen. Men wil de nu nog braak liggen de uiterst noordoostelijke hoek van het kamp verharden om daar een aantal bewoonde caravans te kun nen plaatsen. Verder kan door ver plaatsing van de caravans het oor spronkelijke speelterrein worden vrijgemaakt. Dit speelterrein wordt voorzien van een omheining terwijl er verder een klimrek zal worden geplaatst. De afdeling Kethel van de Katho lieke Bond voor E.H.B.O. krijgt van de gemeente een bedrag van 1250 voor de aanschaf van enkele leer middelen, Daarnaast zal het geld ook worden gebruikt voor de uitbreiding van het aantal verbandposten. VLAARLINGEN Nu 'Se voetbal competitie halverwege is heeft HVO de balans opgemaakt. Daarbij is men tot de conclusie gekomen, dat het zo slecht nog niet is gegaan sinds men dit seizoen in Holy speelt op drie terreinen. HVO 1 telt nog volledig mee, maar dat geldt ook voor nog zes andere verenigingen, die elkaar in punten- aantal rüed; meer dan drie ontlopen. De tweede-helft kan dus heel wat spanning naar voren brengen en het zou weieens kunnen, dat beslissings wedstrijden moeten worden gespeeld. Al geruime tijd beijveren HVO'ers zich om een stereo-Installatie aan te schaffen In de nieuwe kantine. Daar voor is een doelpuntenaktle op touw gezet welke reeds 872,85 heeft opge bracht. Alle elftallen doen aan deze aktle mee en met succes. De overige zes elftallen van HVO hebben zich tot nu toe zeer goed geweerd. HVO 2 bezet zelfs de eerste plaats en HVO 3 is als tweede geklas seerd. HVO 4 valt een beetje tegen door op de zesde plaats geboekt te staan. Maar voor de rest is er. geen vuiltje aan de lucht bij de oranjehem den. HVO 5 staat ongeslagen bo venaan met zeven gewonnen wedstrij den. HVO 6 staat op de derde plaats en HVO 7 eveneens. De elftalcommissie heeft drie leden ,voor drie wedstrijden geschorst om dat zij niet zijn opgekomen zonder daarvan tevoren kennis te hebben gegeven. MAASLAND De afdeling Maasland van de Tuindersstudieclub houde vrijdag om kwart voor acht een voorlich tingsavond in de Magneet. De heer J, Knoppert, bemestlngs-deskundige van het Proefstation Naaldwijk, zal de problemen van het zoute gietwater in verband met de bemesting bespreken. VIA DE HOEK TOT VLAARDINGEN MAASLAND NIO 3 bracht TAVA 3 in de uitwedstrijd, evenals Sn de thuiswedstrijd, een fikse neder laag (182) toe en behield daarmee zijn kleine kans bij de beste drie te eindigen. NIO 2 versloeg het hoogst geplaatste Repelaer 3 voor de tweede maal met een verschil van 64. NIO 3 nam de botjes op tegen Telefonisten 4 en was in dit treffen negenmaal ver keerd en eenmaal goed verbonden. Einduitslag dus 91 voor de Telefo nisten. MAASLAND Woensdagavond om half acht zullen in het Trefpunt bak- en kookdemonstraties gehouden worden. MAASLAND Traditiegetrouw geeft de bekende Rotterdamse con certpianist de heer P. Veenstra een pianoconcert voor de cultuurkring „Maaslant" en wel vrijdagavond om acht uur in het Trefpunt. De heer Veenstra zal werken uitvoeren van Fr. Schubert en L. van Beethoven, De speciaalzaak Alle maten en soorten in voor raad. Ook naar maat Cailenburgstraot 38 34239Ó Vlaardingen Tel VXAARDINGEN Geboren: Marcel, zv A Verboon en M M vd Boogerd Kei zerstraat 36, Wilhelmina Nelly dv L Ro mein en H ten Hoor Delftseveerweg 7c, Patrick John. zv S Sleders en E M Wape naar, P K Drossaartstr. 168, Nathalie dv a Bot en J M Zebel Van der Werffstraai 368, Adrianus Albert zv A A Huizer en K J BtriJTENHEK Johan W Frisolaan 34. Den nis Gerardus zv G Kinds er. E Pieters Maassluis. Cornells zv D van der Vlis den J Don Meerkoetstraat 84, Robert Wilhel mus Theodorus Everhardus zv W J M Grob eo Th M J Seholten Sperwerlaan 73, Andrê zv F J Siepman en w Boxhoorn, Maassluis, Marlmis-zv M C Roozendaal en H C v Ekelenburg Baehstraat 9, Maria Antonia dv P den Breems en C Herlaar Lorer.tzstraat 92, Evert Hendrik zv H van der Ster en E Zuidtneer Paulus Buysstr 33, Laurens Bram zv W G W van Luljn en I Sfcormorken Drs Stijkelstr S3, Annatasja dv H Molenkamp en A K Tuk Stationsstraat 28. Vanessa MarlSka Sophia dv M van der Zee en P S van den Berg Stationsstraat 123. Elisabeth Theodora, dv A Vlaardlnger- broek en E Th van Oosten Keesomstraat 01, Marco Ferdinand, zv F A PJttger en L E van Dolder Eksterlaan 316, Antoinette Maria, dv H Poldervaart en L van der Krult Maassluis, Theresia Geertmida Maria dv P A Haring en M A venmaat Maassluis, Nathalie dv E J D Elve en H J P van Keulen Patrljsstra-at 116. Nenna Paulin® dv J Schrijvershof en W de Kok Ridderstraat 41. GETROUWD ONDERTROUWD 7 Pteter Marlnus Ter Poorten, 22' en Hetty Cornélle var. den Berg, 23, F fans, Cornells van den Berg, 32 en Marianne Bakhuis, 24. Jan Batist•Hendrikus Deif- gaauw, 36 en Petronelia-: Elisabeth van Noort, 22, Johannes van Hees, 23 en Gera Broek, 20. Overleden: Janna Vermeer. 37 wed van C A Nouwt Holyslngel 4, Vleter Stad 74 echtg. van D Hansier, Johan de Wlttstr. 49b, Adrianus Buitendijk 73 -wednr. van G J Versteege, vA. Drittstr.' 25, Johannes Breederveld 89 echtg. van J NIEUW STRA TEN v.d. Duyn van Maasdandaan 85, Ple- tertje Kotfeman 67 echtg. van A westein Maassluis. Johanna Neeltje Woensdregt 73 wed van A van der Lee Roerdompstr 46. VLAARDINGEN Het tweede tiental van VDV, dat dit seizoen voor het eerst uitkomt in de hoofdklasse van de Rotterdamse Dambond en dat tot nu alle (zeven) gespeelde -wedstrij den verloor, heeft zich dinsdagavond tn gebouw Excelsior hersteld. De be langrijkste ontmoeting van deze com petitie werd gespeeld tegen CDR 2 uit Rottendam, ddit ootk alle wedstrij den had verloren. De VDVers voelden kennelijk niets voor degradatie en gaven zich vier uur energiek spelen, toch beide ten volle. Met als gevolg, dat CDR na punten in Vlaardingen moest laten. Met 137 won VDV en daardoor is het zo goed als zeker, dat men vol gend jaar opnieuw tn de hoofdklasse zal uitkomen. Wel heeft dit als nadeel, dat het eerste tiental wederom met dezelfde moeilijkheden krijgt te kampen als dit seizoen. Beide teams spelen na melijk in dezelfde klasse en daarom mag een speler van VDV 2 niet als invaller uitkomen in VDV 1 of anders om. Omdat men niet beschikt over een voldoend aantal sterke reserves, zal het weer een zware opgave blij ken om de competitie met succes te bekronen. SCHIEDAM In het stedelijk mu seum wordt tot 1 december nog steeds de tentoonstelling „70 jaar ste delijk museum van oudheidkamer tot museum voor eigentijdse kunst" ge houden. Daarna gaat het museum dicht tot 20 december. Dan worden er in verband met het kerstfeest vijf tentoonstellingen te gelijk gehouden namelijk: Schiedammers tonen hun kunstbe zit, Kerstgroepen uit heit Nationaal Museum te Praag, Grafiek van 4 Tsjechische kunstenaars: Kubicek, Mi- lach, Mirvold en Sykora, en „Klink Klare Proeven" van ceramiek en glas. Voor 1970 is het tentoonstellings programma: 7 febr.-ari - 16 maart Aanwinsten 1969, Confrontatie III (3 kunstenaars), 14 februari - 16 maart Stanley Brouwn - realisatie van een project, 21 maart - 70 april SV5- groepstentoonstelling, Algemeen Foto Club Schiedam - groepstentoonstel ling, Hisako Abé- grafiek, 11 april - 10 mei Space Dimensions- realisatie van een gezamenlijk project van: Ar jen Toet - Coen Wilderom - Truus Wilmink met als Engelse gasten: John Law, Fieter Lowe en Collin Joh- nes, 5 mei - 3 juni Schiedam 1940-45 1945-70, 20 juni - 2 augustus Zomer- expositie. wecst, maar kwalitatief op boog peil stond en staat. Na het historisch overzicht lichtte mevrouw H. J. Keppler-Timmenga, lid van de Rijnmondraad voor de PvdA-fractie toe welk gebruik de vrouw mementeel maakt van haar kiesrecht. Op de vraag: „Wat doet de Nederlandse vrouw van nu met haar kiesrecht" antwoordde zij, dat helaas moest worden geconstateerd, dat de vrouw daar nog te weinig mee doet. Mevrouw Keppler verbaasde zich erover, dat de vrouw wel is geïnte resseerd in een juiste keuze van haar kleren, maar dat andere, vaak zoveel belangrijker zaken als woningbouw, onderwijs, vrijetijdsbesteding e.d. haar nauwelijks interesseren, een en kele uitzondering daargelaten. De vrouw doet er goed aan zich te rea liseren dat haar interesse in de poli tiek niet alleen de wereld van van daag geldt, maar vooral de wereld van morgen, waarin haar kinderen moeten leven. Mevrouw H. Tegelaar-Boonacker, gemeenteraadslid voor de CHU in Rijswijk, lid van de Unieraad en vi- ce-voorzitster van de Europese Vrou wenunie sectie Nederland, sloot de rij van spreeksters met een blik in de toekomst. „Voor een blik in de toekomst moe ten wij allereerst af van het idee, dat de vrouw thuis hoort", aldus me vrouw Tegelaar. „Wij mogen het ty pisch eigene van de vrouw, het zor gen, niet alleen laten gelden voor on ze kinderen. Daarvan moet de hele maatschappij de vruchten kunnen, plukken," zo meende zij. Enkele voorbeelden noemend waar voor de vrouw zich meer zou moeten gaan interesseren, sprak mevruw Te gelaar over kinderdagverblijven, be tere woningbouw hierbij zou de vrouw vooral een adviserende taak kunnen krijgen, bejaardenzorg en de zorg voor het algemeen maatschappe lijk welzijn. Kinderen moeten wij vrijetijdsbesteding leren. Wanneer wij progressief denken, dragen wij daar vanzelf iets van over op onze kinderen. 's Middags spraken de aanwezige leden over enkele vooraf opgestelde vragen. Daarbij kwamen enkele inte ressante punten naar voren. Diverse dames zagen in hun huiselijke bezig heden een belemmering om zich met de politiek bezig te houden. Als zaken waarmee politici zich meer dienen bezig te houden, noemde f men, onder meeriMV dienstplicht1 voor meisjes, betere wo ningen, dienstencentra en speelruim-,, te voor dé jeugd. De abortus- en echtscheidingswetgeving zagen de dames ais zeer urgente zaken. Bij abortus zou de vrouw zelf meer beslissingsrecht moeten krijgen, vond men. Echtscheiding moest mogelijk zijn, wanneer een van de beide be trokken partijen daar de noodzaak van inzag. De vergadering stond onder leiding van de vice-poresidente van de afdeling, mevrouw C. M. v.d. Hoek-Visser. UTIM N.V. - OEGSTGE Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. w.67.75. Alarmnummer voor melding luchtverontreiniging: te!. 26.28.25. Agent en klachten bezorging: H. Verhef). Dlepenbrockstraat 41. tel. S4.J3.45. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorpiaan 129a, tel. S4.42.33. Irene: Toneelavond „Geron", 20 Lange Bijkantoor „De Rotterdammer", Kerkstraat 82, tel. 26.73.82. Klachten bezor ging: Joh. Crenefeld, Singel 93. tel. 26.35.33, ma. t/m vrijdag 18.30—19.30 en zaterdag 18—19 uur. Redactie Schiedam: R. M. van Rouwelingen, Julianalaan 84c, tel. 26.57.64. b.g.g. 11.55.88, toestel 156. Stedelijk Museum: Tot 1 december: 70 Jaar Stedelijk Museum, van Oudheidska mer tot etgentUdse kunst. Galerie Punt 4: Tot 17 november 2 exposities: Jan RUn- ders. schilderijen; Dik Bouman, keramiek Alarmnummer politie: 26.46.66. Alarmnummer luchtvervuiling en melding geluidshinder; te!. 26.28.26. Apotheek: 't Gouden Hert. St. Lldui- nastraat 58, tel. 28.83.61,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1