Zangkoren komen er wel Werkgroep Leefcentrum voor Hohfris gestart Overal, altijd warm „Geroii" liet matig toneelspel zien uw van gymlokaal Hoek van Holland weer uitgesteld aan 3C Dimplex Vijfhonderd bussen rammelen morgen gerlïjke stand Zaal Irene niet erg geschikt Officieel Heugafeii Sealer Muffilly §een filialen sinterklaas G. P. VAN DAALEN Jr. geen keukengeheimen voor Tielsa vanlulin centrumv w<3^^fe|j| Heuga minitegeSs PLEIDOOI VDV won met 14-6 VOGELENZANG DE JONG RADIO ST0LT1N.V. J. v. d. TOORN CO. N.V. El. Techn. Bedr. R. VERHOEF ADR. KWEEKEL ZN. Gratis* autokeuring EL TECH. BUR. VERHAGEN Btan^XV(oio)-342«s_345«_4 VAN DEN HERIK N.V. w. j Protest in tientallen kleuren en dessins 120 cm breed V'FJüWEi* en dagelijks Tielsa maakt ai meer dan 40 jaar de mooiste en meest praktische keukens. En van Toor kent honderden moge lijkheden om de ideale Tielsa- keuken aan te passen aan uw speciale wensen en... aan uw budget. Kom maar eens kijken en praten met de vakmensen van YfSnH keuken exclusief Tieisa-dealer Vandaag Geen patat zelfstrijkende popeline eèn Hf cl waar wij trofs op zijn, omdaf wij uif ervaring de sterkte, het effect en de mogelijkheden kennen van f. Hesigafeüt-tegels Sp* \f ft Heugafloor en llllll^Een uitkomst voor ieder huis. Sr li 4 Wed. D. van Neusden !"ttjïjvV Markt 3-7-50-60 H lyll j Telefoon 342232—348818 (9&<haMr VLAARDINGEN. komt ook; voor u BINNENWEG 113 R Q TT 6 R.D A M Misschien zai hij het niet direkt toegeven,.... maar Uw man ziet erheus graag netjes uit Echt chique staat zo'n mooie nylon herenshawl. Koop er een tijdens deze aanbieding, een nylon shawl met wollen tegen- voering (glijdt niet en warmt. jn de meest courante kleuren efl verschillende modieuze des sins. Shawls in een royale lafigte, uit de prijsklassen van acht en tien gulden, nu voor precies een rijksdaalder. Overal in huis waar het koud is... op elk moment... staat uw Dimplex elektrische radiator tot uw dienst. Dimplex: thermostatiseh geregeld en met olie gevuld. Daardoor minimaal stroomverbruik. Vraag dókumentatie by Nerim N.V., Korte Kalkhaven 9, Dordrecht. Tel.: 01850 - 4 23 11 VLAARDINGEN De donder dagavond gehouden bijeenkomst in het wijkcentrum .aan de Koninginne- laan, bedoeld om te komen tot het oprichten van zangkoren en andere verenigingen, droeg over het alge meen een informatief karakter. Dat het moeilijk is activiteiten te ont plooien bleek echter duidelijk. Wel waren er 31 aanmeldingen van liefhebbers voor een kinder koor, maar verder waren de real ties vrij gering, hoewel in heel Holy folders werden verspreid. Er schijnt nog wel belangstelling te bestaan voor een dameskoor, een mannenkoor en eventueel een gemengd koor, maar het aantal gegadigden is zeer gering. Daarnaast werd ook honkbal ge noemd, maar het stond reeds vast, dat daarmee in het komende voor jaar wordt begonnen als het terrein daarvoor gereed is. Ook werd ge sproken over voetbal en gymnas tiek, twee vormen van ontspanning, die in Holy al eerder aan de gang De heer C. Baan, gemeentelijk inspecteur van onderwijs en ook voorzitter van de Federatie van Vlaardingse Zangverenigingen hield een pleidooi voor het oprichten van zangkoren. Toch vond hij dat men moest oppassen voor concurrentie met de reeds bestaande koren in Vlaardingen. Hij was echter van mening, dat velen nu de kans krijgen om te ge nieten van. zang, zonder dat men zich naar c!e stad behoeft te bege ven. De heer Baan zag de Holywijk als een stadsdeel waar niemand iemand kent, uitzonderingen daar gelaten. De heer H. de Jong, dirigent van het christelijk gemengd koor „Pro- geza" vond het. streven tot het op richten van zangkoren lofwaardig, maar hij dachtdat andere koren dan verzwakt zouden worden. Wat betreft de keuze van het re pertoire gaf hij de goede raad om niet te ouderwets te blijven zingen, zoals men in Vlaardingen kennelijk graag wil. Wees niet bang om een dirigent tegen zijn schenen te trap pen en zoek het hedendaagse op, adviseerde hij, De heer H. de Ruiter, secretaris van de Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen, gaf een toe lichting op de muzikale mogelijk heden die men in Vlaardingen heeft. Dat er in de Holywijk een muziek vereniging zou worden opgericht betwijfelde hij. Men heeft namelijk ongeveer 50.000 nodig voor een orkest van ongeveer 40 personen. Holybewoners die zich willen aan sluiten kunnen voor inlichtingen terecht bij de heer De Ruiter, Vet- tenoordstraat 58c, tel. 349731. De bijeenkomst werd opgeluisterd door het Vlaardingse Politie-dubbel- mannenkwartet Pro Musica onder leiding van de heer C. Alewijnse. Dit koor verraste met uitstekend geko zen liederen. Vooral ..Heb je wel gehoord van de zilveren vloot" en „Wel Annemarieke waar ga jij naar toe" vielen goed in de smaak even als het slotnummer „O Pepita". Het informele comité had tij- dens de vorige week gehouden persconferentie laten weten, dat Vlaardings beste organist zou ko men maar er was geen orgel*en ook geen organist. Tijdens d"ze vergadering werd de Werkgroep Leefcentrum Holy inge steld. waarin werden benoemd de heren P. Bakker, Koekoekstraat 9; B. Huisman, Torenvalklaan 157 en Joh. v. d. Veer, Roerdompstraat 12. Aan deze adressen kan men zich vervoegen voor nadere informaties. Van het college van B. enW. was bericht van verhindering gezonden. De werkgroep staat nu voor de zware taak zich waar te gaan ma ken maar zij rékent .op de mede werking van de Holybewoners. VLAARDINGEN Aar. de mor gen, zaterdag, te houden Nationale Jeugdkollekte zullen in Vlaardingen bijna vijfhonderd kollektanten van plaatselijke jeugdorganisaties er> -so ciëteiten medewerking verlenen. Zo- vee! kollektaten zijn de laatste jaren niet meer op straat geweest. Het plaatselijke comité vindt dat bijzonder verheugend en het rekent nu ook op een goed resultaat van de koliekte, waarvan een groot deel bestemd wordt voor de plaatselijke jeugdorganisaties, die bijna altijd financiële zorgen hebben. De kol iekte bedoelt hen in staat te stellen aante pakken wat tot nu toe we gens geldgebrek moest blijven lig gen. De kinderfilms die morgen de gehele dag in het Weeshuis (ingang Weeshuisplein 18 links) worden ver toond duren een uur. Kinderen van '.{••ie de ouders na een uur nog niet klaar zijn met hun Sinterklaas inkopen kunnen eventueel blijven zitten en nog een keer dezelfde voorstelling bijwonen. VLAARDINGEN Het eerste tiental van VDV heeft donderdag avond in Rotterdam met 146 ge- wonne van Vreewijk. Er werd met élan gespeeld. Zes spelers boekten een overwin ning, namelijk Van den Kerkhoff, Van Splunter, Vermeulen, Van Woerden, Van Oudheusden (inval ler' voor Buyse) en Torn. Biel en Niestadt kwamen tot remise. De enigen die verloren waren Verburgh en Van Veelen. Hoogstraat 17—23 telefoon O18J0—3735 Techn. Bur., Parallelweg 13, teL 01807-4244: Raadhuispl, 78. tel. 3088 Westdljk 45-47 telefoon (018701—2347 Westvoomraat 14 telefoon (018001—2802 Jrisstr. 6, tei (018041-6490 (na Ts uur tel. «927) ook In Barendrecïrt MIDDELHARNIS: p, j VERHAGE OUD-BEIIERLAND: p^ VV1JNTJE ridderkerk! C B0SSCHAART N.V. Gouwe 1, tel. (01806)—2893 (na 18 uur tel. 01804—6913) telefoon (01804)3D30 Jlathenesserpletn 45 telefoon (010)—*257713 Pleinweg 136—138 tclef. (010)—373623—17329S VLAARDINGEN Getrouwd: jozef Wou ter Veenendaal. 25 en Maria Cornelia de Ligt. 22; Tennis Maarten Hoogerwoxf, -21 en* Grietje Louisa Harms. 21: Johannes van Konijnenburg, 20 en Jacqueline - Eüpabeth YVolsl, 19. Geboren: Jan. z. v. H. F. M. van der Lans en C. J. Goedknegt. Kethelweg 213a. Overleden: Gerardus Jozef Broekmans, 64. echtg. van Q. A. v. d. Knaap, Broek- weg 52. ALLE MODELLEN IN VOORRAAD BIJ: Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij Meent 22-34, tel .137410: Eotterdam- setiijk 447 (Schiedam) UL 263548 A. W. de Landgraafstraat 49 telefoon (01840)3073 Groene Kruisstr. 4, teL 61580-4179. Plateau 19, VooKtr. 24, filialen, te Hoogvliet, Poortegaal ea Hockaaje Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze nylon herenshawls mot wollen tegenvoering. In diverse dessins en kleuren 'mfè> Cfl VLAARDINFEN Volgende week zaterdagmorgen Kunnen automobi listen uit Vlaardingen en omgeving hun voertuig gratis laten controleren op remmen en banden in het thonweg 22. Men kan tevens 'technische vragen steden aan het aanwezige personeel. De keuring wordt gehouden van half negen toi half er, „VLAARDINGEN: fa. HART0G voer Deze mooie overgordijnen zijn niet alleen modern van uiter lijk, maar ook modern van eigenschappenU hoeft ze nooit te strijken en ze zijn zo droog. Grote partij moderne acril overgordijnstof, in tientallen kleuren en dessins, 120 cm breeddeze stoffen uit de luxe serie van 6 tot 10 gulden gaan we nu door elkaar ver kopen voor nog 'géén vier gul den per meter. Ook maandagmnrgan open Géén tof. of schrift, l/nat SCHIEDAM In navolging van andere steden heeft Schiedam sinds gisteravond zijn politiek calé. In de sociëteit ,.De Teerstoof' kwam men voor het eerst bijeen. Ongeveer dertig jongeren discussi eerden dat het een lieve lust was. maar zoals zo vaak bij deze instellin gen praatte men. eindeloos lan-gs el kaar heen. Een kreet die vaak werd gehoord: „Ik begrijp helemaal niet waar u het over heeft". Na ruim twee uur praten werd er op goed Hollandse wijze een commis sie benoemd die alles gaat voorberei den. Deze commissie, bestaande uit zeven man, was tegen het midder nachtelijke uur nog niet uitgepraat over de volgende bijeenkomst. Het onderwerp werd wel bekend, name lijk de dienstweigering. Voor- en tegenstanders zullen op een nader te bepalen datum in de cember gaan praten over dit politieke hangijzer. Ook deze bijeenkomst is in ieder geval weer in de sociëteitsrüim- te van „De Teerstoof". .de: Groot, uiteraard weer met de nodige mimiek.' De overige rollen werden vervuld .door Mies den Hartog-Visser als lso- bej Cheriy. Jan Dienske als Tortvfrun zöori en Ina Fredrliilcs als Judy, huil dochter. De wat matige Geron-presta tie van gisteravond zullen we maar wijten aan. het zaaltje van „Irene", een heer-; lijk. zaaltje voor een ouderwets feest, maar voor een toneelpresentatie van het kaliber Geron ongeschikt. R. M. v. H. SCHIEDAM In een onverwachte omgeving,-namelijk de-grote zaal van gebouw „Irene" gaf de toneelvereni ging „Geron" gisteravond de pre mière van het toneelspel He Boom gaard, een spel-in twee bedrijven van Robert Bolt. De onverwachte omgeving is het gevolg van het feit, dat „Musis Sa crum" de poorten heeft gesloten en „Geron" dus gedwoflgpn was naar een andere omgeving, óm, te kijken. Aanvankelijk were! gedacht aan de Vlaardingse Stadsgehoorzaal, maar dit is niet doorgegaan:- *'- In Schiedam bleef er nóg-één moge lijkheid, namelijk „Tréne", eefi lief zaaltje maar ongeschikt voor toneel uitvoeringen. Dit verklaarde ook voorzitter Noordzij vóór het begin van de voorstellingen. Hij vreesde, dat de kwalitèit achtemit moest lo pen, indien men in Schiedam geen •betere accommodatie :kon maken. „Grote toneelstukken zoals'in het verleden kunnen wij onmogelijk meer op de planken, brengen", aldus de'heer Noordzij. Het was duidelijk te merken dat Geron in een vreemde ongeving speelde. De opvoeringen van Geron toenaderen -meestal het -beroepstoneel, .maar gisteravond was ..het zelfs door de 'bril van het amateurtoneel wat povertjes. Dat kwam in de eerste plaats door de keuze, van het stuk „Dé Boom gaard" van Robert Bolt, een wat zeur derig toneelspel, dat draait rond ene Jim Cherry, een verzekeringsagent •met een grote mond die alles zegt te zullen doen maar in wezen niets doet. Dezè rol werd vervuld door Koos HOEK VAN HOLLAND .De wijkraad heeit zijn verwondering uitgesproken over net leit, aat het begin van do bouw van tiet gym- aastieklokaai weer is uitgesteld, Wc- nijkraad hecil zijn vertvouuermg uitgesproken over net reit, dav net begin van de douw van uet gym nastieklokaal weer is ungesteld. we liswaar kwam (ie tc.*enuig van tiet iweede louaat ter latei, maar voorzit ter L, van der nuuwui moesi levens meeneten, aat net nog we. .et ueeem- ber V jaar zki uw.vu «oortiat mei t ar kan vvoiw... ucgonnen. noe.. ,.il i-iOuaiUi ...wimi voui vier scnoien over een gj unusual, r.ei landelijk gemiciaeicie ngt op eén lo- saai pet suuu inwoners; t.oen. van -nünand neeft 70uu inwoners. Voorzitter Vn der .rouwen sprak over de mogelijkneoen van net iosaai en zei dat ciie wel beperkt zuilen zijn. Er kunnen geen zaalsporten worden beoefend, want de lokalen 1 in seriebouw worden gebouwd ten behoeve van-de schalen, j De sportverenigingen die er ge- bruik van mogen maken, moge dit bij j wijze van gunst, maar er zullen geen j speciale voorzieningen worden ge- troffen.De Hoekse Sport Vereniging heeft ged 'rende de wintermaanden de beschikking gekregen ove de KNVB-loocls. De wijkraad is c verigens niet 'in i plan zich bij de 1 ite bouw neer ,j leggen, al zag de h .«r Van der Hou wen we.nig mogelijk eden lot ver I vroegïng. De wijkraad besloot ook tot het toekennen van ee 1 aantal subsidies j Drie jeugdverenigingen kregen een j bedrag van j 100 voor' het verzorgen j van gezellige middagen tijdens <Jp kerstvakantie in het .kinderhuis Sin» Jozef. Ook de padvinders kunnen rekenen i op steun van de wijkraad. De raad probeert bij de afdeling jeugdzaken in Rotterdam gel te krijgen voor i verbetering van het clubhuis van rit. padvinders. Men zou dan wellicht twee vliegen in één klap kunnen slaan, want er wordt over gedacht het clubhuis- enkele avonden in dp week ter beschikking te stellenvan I het clubhuis enkele avonde in de week ter beschikking te stellen van de or georganiseerde Hoekse jeugd, die ook zoekt naar een onderkomen. moderne acril overgordijnstaf Namens het gemeentebestuur van Vlaardingen wil ik gaarne de Natio nale Jeugdkollekte a op zaterdag 22 november by u aanbevelen. Ik doe dat vanuit de belangstel-" ling en waardering, die ook bij de gemeentelijke overheid bestaat voor het jeugd- en jongeren vlerk in al zijn vormen. Ik doe dat tevens omdat ik weet, dat geen enkele vórm van financi ële steun, hetzij van het rijk,, hetzij van de gemeente, in staat is alle kosten van dit werk op te vangen, zodat er dus altijd nog een groot' deel der kosten gedekt moét worden uit andere bronnen. Het is voor deze tekorten, dat via- de nationale jeugdkollekte een be roep op u wórdt gedaan. Een be-, roep, dat ik gaarne en met de mees te nadruk ondersteunen wil. Mr. J. Heusdens, burgemeester van Vlaardingen. Bijkantoor „Dc Rotterdammer", - Smalle Havenstraat 11, tel. 34.57,75. Alarmnummer voor melding luchtverontreiniging: tel, 26.25.26. Agent en klachten bezorging: H. Verhel:, Dienenbrockstraat 41, tei. 34.33.43. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van een grote partij acril overgor dijnstof, er zijn veledessins en kleuren, 120 cm breed, per meter CALLENBURGSTRAAT 74 - VLAARDINGEN TELEFOON: 352979-343193 Irene: Toneelavond „Geron", 29. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat £2. tel. 26.73.32. Klachten bezor ging: Joh. Grnefeld. Singel 93, tel. 26353S, ma. t/m vrijdag 18.39—19.30 en zaterdag 13—19 uur. Redactie Schiedam: It. M. van Houwclingen. dulianalaan 84e, tel. 26.57.44, b.tr.-g. 1-1.53.38. toestel 156. stedelijk MuseumTot 1 december: 70 jaar Stedelijk Museum, van Oudheidska mer tot eigentijdse kunst. Galerie Punt 4: Tot 17 november 2 exposities: Jan Rijn- ders. schilderijen: Dik Bouman, keramiek. Alarmnummer politic: 26.45.66. Alarmnummer luchtvervuiling en mel ding geluidshinder: tel. 26.26.26. Apotheek: Evers, Lange Haven SJ, tei. 23.82.42. en Kethei. Schied. weg 4lf. tel. 26.99.27. voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best Dit is een aanbieding speciaal voor die mannen die hoge ei-, sen stellen aan hun overhem den, maar die hun vrouwen uren strijken willen besparen. Zelfstrijkande popeline over hemden (beslist niet strijken een pracht kwaliteit, in aparte ton-sur-ton dessins. Nu kiest U ze uit, te kust en te keur, moderne hemden, - bij zonder praktisch - beslist zeif- strijkend, voor nog géén negen gutden. Verder kan Hoek van Holland ge rust zijn: de Hoekse inwoners hoeven het beruchte Rotterdamse water niet te drinken. Vanuit de Maasstad zelf Bovendien bestaat een contract tot 1980 met de Westlandse drinkwater leiding. Burgemeester Mumsen van s'-Gravenzande heeft Hoek van Hol land verzekerd dat er voldoende drinkwater voorhanden is. Zelfs a zou de Hoek uitgroeien tot een heei grote stad. De wijkraad voelde ér ten slotte niets voor een rijdende patatkraam i gedeeld, dat- de heer C. Stieter om langs de Koningin Emmawcg te sta- persoonlijke redenen heeft bedankt tioneren. De wijkraadsleden meen- j voor zijn functie van voorzitter in den, dat acht permanente winkels in j net plaatselijk comité van de stich- die branche wel voldoende zijn. j tig C'70. De activiteiten van dc Op de vegadering werd nog mee- stichting gaan gewoon door. keukens (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met een demonstra tieve optocht door de gehele bin nenstad hebben ongeveer 290 leerlin gen van dd Rijksscholengemeenschap de aandacht gevestigd op de honger in Biafra. Zij deden dit door het meevoeren van leuze nals „In Biafra ii.ïdt men honger" en „Wal doen wij liifvr De optocht' begon klokslag half dr.e voor dc Rijksscholengemeenschap aan de Hugo de Grootstraat. Verge zeld van leraren en hun directeur cirs. J. \V. Sprong vertrok hit ge zelschap in de rcxth:rig van het stadskcentruta. Het opmerkelijke bij deze optocht was dat er een legertje politieagenten aan te pas kwam om de stoel veilig over de drukke kruispunten te leiden cn het. verkeer tegen-te houden. Alle rechercheurs van de afdeling bijzon dere wetten hielden er kennelijk toe zicht op of er geen andere overtre- dingen'werden gemaakt. Via de Parkweg vertrokken de on geveer 200 jongelui, die opmerkelijk stil waren, naar de binnenstad, waar met name op de Broersvest tal van voorbijgangers hieven staan om te kijken naar da optocht. De de monstratie was het gevolg van esn oproep van Jaap van Meekeren in AVRO's Televizie om de straat op te gaan en ds Nederlandse bevolking op de nood in Biafra attent te maken. Of dat in Schiedam ook het geval was vait te betwijfelen, want hoe meer de stoet de -binnenstad naderde, hoe meer grapjes er werden gemaakt. Een van de deelnemers „Ach ik loop wel mee. maar ik loop liever in de frisse lucht dan dat ik in een muffig lokaal zit." Het initiatief tot de tocht kwam van de MMS-afdeling. Drie meisjes Ingrid van Krimpen, Ineke Keuzen- ton-sup-fora Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze zelfstrijkende popeline overhemden, in ton-sur-ton dessins, in wit, bleu en beige en in alle courante maten aa voor heeft meegelopen in de stille tocht In Den Haag, waar 9000 vertegenwoord igers van het voortgezet onderwijs in Nederland aanwezig waren. Enkelen van hen boden minister-president De Jong een petitie aan. Of de deelnemers aan de optocht het idee hadden dat de optocht geslaagd was. De algemen opinie was: „We hopen het, maar we heb ben er een hard hoofd in." Een deputatie van de 200 leerlingen kamp en Mieke Valkenburg kwamen na het zien van de uitzending op het idee. De volgende dag gingen zij pra ten mei de directeur van de scholen gemeenschap drs. Sprong die al gauw zijn toestemming gat. Ook maandagmorgen open Géin tel. of schrift, best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1