Onderzoek naar woningbehoefte Holy-noord krijgt komend jaar de volle aandacht Schone hoogovens op Maasvlakte? ,JDe Ark" wijkt voor gereformeerde kerk Laatste eer bewezen aan A. Kranenburg Twee dagen rietsuiker AGENDA If Jongen gedood bij aanrijding Inschrijving voor de Jainstrijd staat open heetman^ VELE MAATREGELEN TEGEN LUCHTVERONTREINIGING Vogellust" exposeert in De Sluis Burgerlijke stand Sint op bezoek bij Fico-jeugd Conservatorium over 4 maanden in NEH-gebouw Onder u zijn eeuwige armen" ProfH. Berkhof: Israël in geloof centrale plaats Liberaal Ouwenbroek uit gemeenteraad heus.... heeft meer keus v. /«i Venamelt u al zilver-speeltjes? 5? Eengezins huizen Weekmarkt Saneren Potasch en Perlemoer is uitverkocht Sinterklaasfeest in Stadsgehoorzaal toast op de gastvrouw die feestelijk feestjes worden met Verkade IN GROEN OORD, SCHIEDAM Vuurwerk iu beslag POSTZEGELAUTOMATEN Moeilijkheden met VVD Y ogel tentoonstelling in "gebouw Arcade VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM .en dagelijks I 74 ,-+ --5i np'ROTTERDAMMER Pagina 5 2 A DONDERDAG 27 NOVEMBER 1969 «TAARDINGEN De inschrij- li is opengesteld voor deelname „de persoonlijke damkampioen- «-haüpen van Vlaardingen in diver- Ylassen. Het is een open karn- '«onschaP zodat iedereen, dus ook „jet-leden van V.D.V. een kansje jannen wagen. Het' is jarenlang de gewoonte ge- /eest dat met deze wedstrijden verd'begonnen in januari maar in band met de wedstrijden om het Lfsoonlijk damkampioenschap van Sterdam, waaraan ook enkele ynV'ers meedoen ziet het bestuur ,.an VDV zich genoodzaakt het tijd stip te vervroegen. Voorwaarde is, dat de deelnemers in Vlaardingen woonachtig moeten Sn, tenzij men lid van VDV is en buiten de stad woont. Het is de be doeling, dat de eerste ronde wordt Kjoeeld op dinsdag 9 of op dins- .0*16 december en vervolgens el- te dinsdagavond vanaf 7.45 uur in de bovenzaal van gebouw Excel sior aan de Oosthavenkade 10. Tot donderdag 4 december kan men zich opgeven bij secretaris W. H. Niestadt, Hofsingel 56 of op dinsdag 2 december tijdens de club avond in Excelsior. Mast, die bij verrassing het laat ste kampioenschap op zijn naam bracht zal in ieder geval zijn titel moeten verdedigen. De eindstand D. Mast 7 4 3 0 11; W. F. Ver was toen: L 7 3 4 0 10; W. H. Niestadt 7 2 4 1 8; C. VV. v. Veen 7 3 22 j. d. v. d. Kerkhoff 7 2 3 2 7; C. Biel 7 1 4 2 6: J. J. v. Leeuwen 7 0 4 3 4 en J. Vermeulen 7 0 2 5 2. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het zal niemand verwonderen dat bij de schriftelijke behandeling van de gemeentebegroting 1970 een gro te plaats is ingeruimd voor stadsontwikkeling en woning bouw. Bij dit vraag- en ant woordspel tussen de diverse raadsfracties en B. en W. zijn onder meer inlichtingen ge vraagd over de nog aanwezige bouwmogelijkheden in het zui delijk deel van Holy. Uit het antwoord blijkt, dat Holy- zuid nagenoeg is voltooid. De woningbouwvereniging Ons Ideaal zal binnenkort beginnen, met de bouw van 240 flats langs de Europa boulevard, Verder zijn er nog plan nen voor de bouw van 480 flats en 150 woningen. Deze laatste zullen worden ondergebracht in drie toren flats langs de Vlaardingse Vaart. En dan is Holy-zuid volgebouwd, zodat B. en W. met spoed zullen wer ken aan het gereed aken van het bestemmingsplan voor het noordelijk deel van Holy. Daar is reeds begon- Een nieuwe, originele hobby: het verzamelen van grapoige ouderwetse miniaturen ïn zilver. Wij hebben er een grote koliektle van. Straat muzikantjes, een paardentram, een lantaarn opsteker, teveel om op te noemen, Leuk om eens te bekijken als u in de Lijnbaan bent! prijzen vanaf 25,- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.la. LUMBAAH 92 teL116670 filiaal oostzeedijk155-157 rotterdam <Van een onzer verslaggevers) UMUIDEN De Hoogovens die tezamen met het Duitse staalcon cern Hoescli het grote staalproject op de Maasvlakte willen bouwen, zul len daarbij zodanige maatregelen toepassen om luchtverontreiniging te gen te gaan, dat alleen hij een wind kracht van meer dan acht veront reinigingsverschijnselen in Oost- voorne en omgeving zullen optreden. Deze verontreiniging wordt veroor zaakt door stofontwikkeling die ont staat bij overslag van ertsen en ko len. Alle gebieden die verder aflig gen zoals bijvoorbeeld het tuinbouw gebied Westhuid zullen hiervan geen hinder ondervinden. De totale verwachte luchtveront reiniging van het Maasvlakte-pro ject zal slechts ongeveer dertig pro- MAASSLUIS Woensdagavond heeft burgemeester W. J. D. van Dijck in gebouw De Sluis de vogeltentoonstelling georganiseerd door de vereniging Vogellust, offi cieel geopend. Hij zei veel waar dering te hebben voor wat de ver eniging presteert. Algeheel werd kampioen de heer G. M. Essenberg, met een kleine mandarijn spreeuw, die 89+ pun ten behaalde. De heer H. J. v. Ewijck werd kampioen in de klasse eigen week 1969 en behaalde met een oranje rood kanie 89 punten. De heer J. Dernoczi werd kampioen ei gen kweek met een overjarige ka narie goudbruin met 88 punten. Het kampioenschap open klasse kwam toe aan de heer J. Slagboom, met een kanarie oranje rood Isabel, die 89 punten kreeg. Kampioen A.klasse zebravinken werd behaald door de P. H. van Burink, met 87 punten. Kampioen tropische vogels 1968/1969 eigen kweek werd de heer W. E. Mansens met een Chinese dwergkwartel en ontving hiervoor 87+ punten. Het kampioenschap open klasse tropi sche vogels viel ten deel aan de heer G. M. Essenberg. Jeugdkampi oen werd de heer W. E. Mansens met een Goudisabel met 77 punten, en F. Mansens werd kampioen met een kanarie Zilver Isabel met 87 punten. Niet minder dan 240 vogels zijn °P de tentoonstelling te zien van 24 inzenders, die 19 eerste, 36 twee de en 14 derde prijzen behaalden. Burgemeester van Dijck deelde in zijn openingsspeech mee dat de volière in het Prinses Julianaplant- soen, die sinds 1916 wordt verzorgd door „Vogellust" vernieuwd en ge moderniseerd zal worden; de ge meente wordt hiervoor volgende week dinsdagavond een krediet ge vraagd. De tentoonstelling is tot en met zaterdag geopend, en wel donder dag en vrijdag van 14.00 uur tot 22 uur en zaterdag van 10 uur tot 19.03 uur. De toegang is gratis. cent van die, veroorzaakt door het bedrijf in IJmuiden, zijn. Daarbij moet evenwel worden opgemerkt dat men ook daar niet stil zit en verwacht zo omstreeks het midden der zeventiger jaren hetzelfde peil te hebben bereikt als op de Maas vlakte. Vooral de sloop van een aantal verouderde installaties in IJmuiden zal een belangrijke vermindering van de verontreiniging met zich brengen. Hoogovens-Hoesch zullen voor in stallaties die de luchtverontreiniging moeten tegengaan op de Maasvlakte ongeveer twintig milj. gulden moe ten neertellen. Aangezien deze in stallaties veel onderhoud en repa ratie zullen vergen en snel moeten worden afgeschreven komen de jaar lijkse kosten op nog eens vier mil joen gulden. Hoogovens meent dat met de te nemen maatregelen op de Maasvlak te voldaan zal worden aan alle voor waarden die de nog niet in werking getreden nieuwe wet op de lucht verontreiniging stelt. Met name met Westlandse tuin- bouwkringen heeft men een gesprek gehad over de verontreinigingsver schijnselen, deze kringen, zijn nu in verregaande mate gerustgesteld. De onheilspellende uiting van de commissaris der koningin in Zuid- Holland, dat er als gevolg van een hoogoven- en staalbedrijf op de Maasvlakte in het Westland geen grassprietje meer boven de grond zal komen, wordt door Hoogovens afgewezen. Wel bestaat nog de vrees dat rookontwikkeling kan leiden tot een verlies aan zon en licht, die men in de tuinbouw zo zeer nodig heeft. Een novum in Nederland is de unie ke wijze waarop de afgeleverde hoe veelheid stookolie wordt vastgesteld. Elektronische tellers worden gestuurd door vloeistofmeters op de laadper- rons. Door continue temperatuurme- ting op elk laadpunt voor stookolie en een geprogrammeerde instruktie wordt elke afgeleverde liter herleid tot een liter bij 15 graden C. wordt dan omgerekend in kilogram men door een gekoppelde rekeneen heid onder invoering van het soor telijk gewicht bij 15 graden C. Dit syteem werkt uitermate nauwkeurig en de mogelijje weegbrugafwijkin gen die zich kunnen voordoen, heb ben bij deze manier van gewiehts- bepaling geen enkele invloed. Vor de produkten die in volu- wordt dezelfde afhandelingsprocedu re gevolgd, echter zonder de omreke ning. De Schiedamse Gulfinstallatie zorgt voor de bevoorrading van een be langrijk deel van de tuinbouvverd in het Westland en van de Randstad Holland. MAASLAND Zaterdag Is er van 15 tot •>3 uur voor alle Maasianders gelegenheid tot sjoelen, schieten, kegelen enz. Er ztin boterletters, speculaaspoppen en dergelijke mee te verdienen. De organisatie berust bij de Sportvereniging Maasland. MAASLAND In de MW-kantlne wordt morgenavond, vrijdag, weer geklaverjast. De eerste plaatsen zijn bezet door T. van Nierop 6067, N. van Eljmercn 5511, Sj. Franken 5511, H van de Wetering 5497, F. Melchert 5419, B van Uffelen 5205, P. Doelman 510S. P. Valstar 5064 en L. Bujjnink 4980 punten. nen met de bouw van 725 Elemen- tumwoningen, waarvan de eerste flats reeds zijn bewoond, maar het plan voor geheel Holy-noord moet nog door de raad worden geaccep teerd. Dit plan zal volgend jaar de ge meenteraad worden aangeboden. In dit plan wordt uitgegaan van dertig procent eengezinshuizen, vijftien proeent middelhoge bouw en 55 pro cent hoogbouw. B. en W. willen geen risico lopen wat betreft de behoefte aan wonin gen en gewenste woningtypen in Holy-noord. Daarom willen zij het Economisch Technologisch Instituut opdracht geven hiernaar een onder zoek in te stellen, Binnenkort zal de gemeenteraad worden gevraagd het daarvoor benodigde krediet beschik baar te stellen. Over de ontwikkeling van de wijk Broekpolder, waar experimentele woningbouw zou worden bedreven, is verder niets bekend. B. en W.- houden vast aan de oorspronkelijke opzet om voor de Broekpolder een prijsvraag uit te schrijven. Maar ze voegen daaraan toe; „Rekening houdend met de moge lijkheid van vertraging in de ontwik keling van de wijk Holy, menen wij een definitief standpunt over de toe komstige ontwikkeling van de Broekpolder een jaar te moeten aan houden". Bij de volgende begroting dus meer hierover Een vraag over de mogelijkheid van een weekmarkt in Holy, hebben B. en W. positief beantwoord. Zodra marktkooplieden of de bewoners van deze nieuwe wijk daarom vragen, zullen B. en W. alles in het werk stellen om tot een aparte weekmarkt in Holy te komen. B. en W, hebben uitvoerig geant woord op een vraag over het slopen van krotwoningen. Daarbij wordt uitgegaan van woningen, die ouder zijn dan vijftig jaar. Vlaardingen telt 305D van dergelijke woningen, waarvan 900 in het bezit zijn van de gemeente. Tot en met 1985 zullen daar nog eens 3275 bijkomen. Zou de gemeente ernaar streven voor 1985 alle woningen, die ouder zijn dan vijftig jaar, te slopen, dan zullen in totaal 6325 woningen moe ten worden gesaneerd: 400 per jaar. „Maar niet elke minder goede woning is een krotwoning", aldus het col lege. Momenteel zijn plannen in voor bereiding voor het saneren van: het gebied! Ie Van Leyden Gaelstraat- Spoorsingel; het gebied ter weers zijden van de afrit van het Lies- veldvaaduct naar de Markgraaflaan; het gebied begrensd door Veerplein, Heemraadstraat, Markgraaflaan, Maassluisseüijk, Schoolstraat, west- nieuwland en Nieuwlandstraat, Tot slot nog een paar cijfers over MAASSLUIS - Geboren: Arthur, zn v. L. J. Westermnn en A. C. van wijngaarden. Petrus Andreas Gerardus, zn v. P.A.M. Koot en A. E. M. Persoon; Anthonie, zn v. A. de Lange en A. E. van den Akker; Jolande. ,4T Jo T-T<,r>" an l'tn TW/>r.p,- *5 Jfiü» nie, cir v- H. Terburg en~J. G. Zuidersraa; Marlélle, dr v. D. van der Hout en D. C. X' .omk.ni Ondertrouwd: N. H. Duivelaar en J. L. Krul- F. A, Verbrugge en J. A. B. van Opstal; J. G. Tuttel en C. Pons; M. C. Alobregtse en W. M. M. Hollaar; A.L. Niéuw- land en C. M. Drlessen. Getrouwd: A. de Nijs en T. Vermaas. Overleden: Margaretha Lucretia Elisabeth van der Heide, geh. m. N. C. Monster, 68. Geboren: Monique S. A., d. y. J, H. Schitpenoord en H. C. S. van Gulik; Petra, d. v. G. N. J. van Kralingen en P. van Kekem Jolanda, d. v. C. Kuijl en A. Meer kerk; Oscar, v. H. Holterman en J. B, Muller. Overleden; C, ln 't Veld, 47; A. A. Berg werf. 78- S. M. Munnik, SS. echtg. v. A. L. den Ouden; D. R. Markestein, 56; J. A. Vredenbregt, 76. VLAARDINGEN Getrouwd: Jacob Ernst Bogerd. 23 en Barbara Pietemella Thomson. 23- Evert Gerrit Schouten. 21 en Sibbella van der Vorm. 22: Bastlaan Bravenboer, 21 en Nancv de Kok. 23; Cornells Antonius Stout. 21 en Louisa Helena Maria van Sehaijk, 23. Geboren; Michelle Hendrlka Guurtje, d. v. W. R. v. Teeseiing en A, W. Anemaet, Jutianasingel 17; Pietemella Ciasïna, d. v, C. Rolaff en A. Lock, Wlardi Beckmansln- ge! 263- Ursula Judith, d. v. H. J. Hokkc en H. Mavrlts. P. K. Drossaartstr. 37; Atila, z v. F. Erhan en F. J. H. Melchert. Broekweg 164b' Eveline Berthy, d. v. W. M. Ptanken en G. H. Breda, Sperwerlaan 15. Overleden; Arte Kranenburg, 55, echtg- van L. M. van der Slik, Mnzartiaan 19; Gijsbert Vroegh, 65, echtg. van N. van der Lee, Spechtlaan 28-; Elisabeth van Zuldam. 64. echtg. van L. M. v. Brandwijk, Burg. Pruissingel 26; Johan nes van Berkcl, 71, Zomerstraat 8; Maria Johanna Bertha Bouwens, 74. Dillenburg- singel 5- Franciscus Hendrikus Johannes Schot, 77. echtg- van K. de Vries, Haydn- straat 61- Gerard van Houwellngen, 72, echtg. van M. H. Zwaans, Speenkruldstr. 48b. HOEK VAN HOLLAND Geboren: M. E. van Bemmel-Hobrecker, z. het aantal huizen, dat naar verwach ting in het komende jaar zullen wor den gebouwd of in uitvoering ge nomen: Het aantal gereedgekomen huizen zal volgend jaar met 1000 iets lager komen te liggen dan het niveau van 1300, dat dit jaar wordt bereikt. Volgend jaar september zullen ongeveer 1700 huizen in uitvoering zijn: 700 woningwetwoningen van de gemeente, 240 woningwetwoningen van een woningbouwvereniging, 500 premiewoningen van een woning bouwvereniging, 200 premiewonin gen van particulieren en 50 huizen in de gesubsidieerde sector. VLAARDINGEN. De voorstelling van Potash en Perlemoer op za terdagavond 29 november in de Stadsgehoorzaal is geheel uitver kocht. Omdat vele mensen moes ten worden teleurgesteld, zal de di rectie proberen het gezelschap nog een keer in Vlaardingen te laten op treden. Een aantal schriftelijk bestelde kaarten is nog niet afgehaald. Deze toegangsbewijzen moeten uiterlijk op de dag, voorafgaande aan de voorstelling worden afgehaald, om dat ze anders worden doorverkocht. De kassa is dagelijks geopend van 's morgens tien tot 's middags een uur en 's avonds van zeven tot ne gen uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag 29 november brengt Sinterklaas een be zoek aan de filmvoorstellingen van de Fico in de toneelzaal van de Icb- thuskerk aan de Van Maerlantlaan. De voorstellingen beginnen om half elf, half twee en bij voldoende be langstelling om half vier. Het film programma is bestemd voor de jeugd van zes tot veertien jaar. De toe gangsprijs bedraagt drie kwartjes. Vertoond zal worden de circusfilm „Toby Tyler" van Walt Disney. De jeugd wordt aangeraden een kaartje in voorverkoop te nemen. Dat kan alleen op de dag van de voorstelling tussen tien en twaalf uur aan de zaal. Iedere bezoeker krijgt een verrassing. VLAARDINGEN De directie van de ENCK-Deltachemie biedt de kinderen in de leeftijd van vijf tot tien jaar van alle werknemers een Sinterklaasfeest aan, dat woensdag middag 3 december in de Stadsge hoorzaal wordt gehouden. De orga nisatie berust bij de personeelsver eniging van de kunstmestfabriek. Het feest begint om twee uur. Op het programma staan het zin gen van Sinterklaasliedjes, waarbij mevrouw De Veer voor de pianobe geleiding zal zorgen, de vertoning van teken- en speelfilms en de komst van Sinterklaas zelf. Het feest zal om ongeveer vijf uur afgelopen zijn. MAASLAND De actie voor de geluids installatie veer de voetbalvereniging MW heeft al ƒ872,34 opgebracht Daarmee is men over de helft heen. De organisatoren dringen er bij de medewerkers op aan zich te houden aan de afspraak dat voor elk doelpunt voor of tegen een dubbeltje wordt betaald. SCHIEDAM De nieuwe Gerefor meerde Kerk voor Kethel-Groenoord komt naar alle waarschijnlijkheid op de plaats waar het gebouw „De Ark" staat. Er is reeds een architect aange zocht. die eind februari, begin maart van het volgend jaar de bouwteke ningen hoopt klaar te hebben. Direct daarna zal er een openbare aanbesteding worden gehouden, waarna de bouw kan beginnen. Het ligt in' de lijn van de verwachting dat midden volgend jaar de eerste paal zal worden geslagen. Voordat de architect de opdracht kreeg is een zgn. kijk-uit-commissie het land door geweest om diverse kerkgebouwen te bezichtigen. Dat men vaart zet achter de plannen be- Sffisé (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er is een begin gemaakt met de verbouwing van de voormalige Nederlandse Economische Hogeschool aan de Pieter de Hooch- weg tot muziekschool van de Stich ting Rotterdams Conservatorium. Het werk zal ongeveer vier maan den kosten en het omvat een gron dige inwendige opknapbeurt. In de lokalen worden akoestische voorzieningen uitgevoerd en doordat ruimte van de oneconomische grote gangen wordt afgenomen worden enkele lokalen bijgebouwd. De architectuur is van het Archi tecten- en Ingenieursbureau Vermeer, Van Herwaarden en Bos. NV Bouw en Aannemingsbedrijf Gebr. Spindler voert bet werk uit. NV Elektriciteitsmij v.h. Croon en Co. vernieuwt de elektrische instal latie. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een groente handelaar in de Willem Buytewech- straat is vier kilo vuurwerk in beslag genomen dat hij zonder ver gunning verkocht. VLAARDINGEN Een paar hon derd mensen hebben woensdagmid dag gemeentesecretaris A. Kranen burg (55) de laatste eer bewezen in het crematorium Ockenburg op de begraafplaats Westduin in Loosdui nen. Ds. J. Bouterse, hervormd pre dikant, sprak woorden vol troost tot mevrouw Kranenburg en haar bei de kinderen Lidia en Bastiaan. Hij deed dat aan de hand van en kele bijbelteksten, waaronder Deute- ronium 33 vers 27: „De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeu wige armen," dat de trouwtekst van het echtpaar Kranenburg is geweest. „Vandaag komt dit woord opnieuw tot u, maar hoe anders. U zult toen niet beseft hebben, dat u dit woord in deze omstandigheden nodig zou MAASLAND Op de bejaaidensoos Si dinsdag een bingomiddag gehouden, waarbij vee! prijzen te verdienen waren. Burgemees ter F. J. Groot Enzerink leidde het spel met medewerking van mevrouw Wineke. De vol gende bijeenkomst wordt dinsdag 3 decem ber gehouden. Op dinsdag 23 december wordt het kerstfeest gevierd. MAASSLUIS De jeugdgroep van het Maassluise Vredesberaad houdt morgen, vrijdag, en overmor gen, zaterdag, een rietsuikersactie. Op drie plaatsen in de stad komt een stand te staan waar voor 1,32 kocht en waar leden van het comité desgevraagd inlichtingen verstrekken. Verder worden stencils uitgereikt en zullen protestborden met aanspre kende leuzen de aandacht van de bevolking op de rietsuiker vestigen. Behalve aan de stands, die komen te staan op het winkelcentrum Palet, op de Markt en op de Kleibaan (West), zal rietsuiker te koop zijn bij Labee en de Coöperatie in de Nieuwstraat, bij Abert Hevri in Pa let en bij Veldkamp in de P. C. Hooftlaan. Zoals bekend bedoelt de rietsui kerbeweging de economie van de onderontwikkelde landen van her komst van het produkt te verbete ren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De tienjarige Peter Lanen uit de Jan Stuytstraat is bij het oversteken van de kruising Hoofdwcg- Koningslaan woensdag met zijn {iets onder een vrachtauto gekomen. De bestuurder heeft tevergeefs ge- probeert het jongetje te ontwijken. Pe- kwam onder de voorwielen van de wagen. Bij aankomst in het Bergweg ziekenhuis bleek het ventje te zijn overleden. De ambulance van de GG en GD die met zwaailicht en drietonige hoorn op weg was naar het ongeluk botste op de kruising Boszoom-Prinselaan tegen een personenauto. Beide wagens werden zwaar beschadigd. De ambulance kon niet verder rijden. Zaterdagnacht is op de Bergselaan bij de Schieweg de 51-jarige consulaire ambtenaar van Italië Willi Tha uit de Bergselaan aangetroffen. De man werd met heupklaehten overgebracht naar het St. Claraziekenhuis. Volgens zijn verklaring was hij in die nacht bij de Bergpolderstraat aangereden door een personenauto die na de aanrijding met gedoofde lichten is doorgereden. Twee meisjes zouden het ongeluk hebben gezien. De politie van het bu reau Bergsingel verzoekt deze meisjes zich met haar in verbinding te stellen, tel. 143.144 toestel 4004. hebben, e eeuwige God lijkt zo raadselachtig. Er zijn honderden vra gen, maar Gods Woord komt tot u als eer, belofte. Geloof dit. God is bij u. Als u valt, valt u in Zijn ar men." De predikant bad het Onze a- der, waarna het orgel speelde: „Houdt Gij mijn handen beide, met kracht omvat." Daarvoor had burgemeester nu-. J. Heusdens een sober woord ge sproken ter nagedachtenis van de heer Kranenburg. Korte Hoogstraat 16a - tel. 345006 - Vlaardingen) TELEVISIE, RADIO, AFSPEELAPPARATUUR EN GRAMMOFOONPLATEN (Van een onzer verslaggeefsters( ROTTERDAM Ondanks de voet balwedstrijden was de zaal van de Pauluskerk woensdagavond goed be zet met mensen, die kwamen luiste ren naar een lezing van prof. dr. H. Berkhof, hoogleraar te Leiden over „De plaats van Israël in het Christe lijk geiooF'. Dr. Berkhof was van mening, dat Israël een centrale plaats heeft en hoort te hebben in het christelijk ge loof, niet op grond van sentiment, maar gebaseerd op Gods woord. Hij lichtte zijn mening toe aan de hand van Romeinen 9 tot 11, waar Paulus aandacht aan deze zaken besteedt. Naar aanleiding van vele citaten maakte de spreker duidelijk, dat voor Paulus en dus ook voor ons Israël niet heeft afgedaan als het volk van God. Zijn conclusie was, dat de Joden uit menselijk oogpunt gezien we liswaar vijanden van het evangelie zijn, ma'ar dat zij voor God nog altijd 'geliefden zijn in het verbond met Abraham. Als er een grens aan Gods geduld zou zijn, aldus dr. Berkhof, waardoor Hij Zijn belofte aan Zijn volk verbreekt, welke hoop blijft er dan voor ons, die als heidenen in het volk van Israël geënt zijn. Wel was dr. Berkhof van mening, dat Israël zijn ware identiteit niet kent zolang men Jezus niet aan vaardt. Een gesprek of bekering door Christenen is in deze niet de juiste weg. Paulus zegt, dat wij door als kerk de jaloersheid van. de Joden op te wekken hen tot Christus kun nen "brengen. Het verschrikkelijke is, aldus dr. Berkhof, dat dit nog altijd niet is gebeurd. De enige conclusie die ons overblijft is, dat zolang Israël niet op de juiste weg is, de kerk van Christus dat evenmin is, Israël herin nert ons er voortdurend aan, dat wij van de genade mogen leven, besloot dr. Berkhof, maar wij moeten net als de Joden nog leren leven van de ge nade van Christus. wijst het feit dat de architect begui december de schetstekeningen klaar hoopt te hebben. Behalve deze kerk krijgt Groen- oord nog andere voorzieningen. Op verschillende punten komen o.a. postzegélautomaten. Zij worden ge plaatst aan de Laan van Bol 'Es, het Johann Straussplein en waarschijn lijk aan de Eduard van Beinumlaan. Bij deze automaten zijn uitsluitend postzegelboekjes te krijgen. Bij in- worp van één gulden ontvangt men naar keuze vier zegels van een kwart je of een boekje van acht zegels van. twaalf cent en vier van één cent. In alle andere delen van de stad worden de 'bekende blauwe automa ten voor afgifte van postzegels (2 en 10 cent) en briefkaarten verwij'derd. Hiervoor in de plaats komen de gele automaten voor de afgifte van post- t zegelboekjes, die een aan de huidige tarieven aangepast assortiment be vatten. In verband met het geringe aantal beschikbare briefkaartenautomaten zullen deze slechts op plaatsen wor den aangebracht' waar de behoefte het grootst bleek te zijn. De werk zaamheden kunnen binnen enkele weken achter de rug zijn. Het spreidingspatroon van de auto maten is als volgt: Hoofdkantoor Lange Nieuwstraat (in zelfbedieningsruimte): postzegels, pos tzegelboekj es en briefkaarten. Bij kantoor Dieselstraat (in zeifbedie- ningsruimte): idem; Mgr. Nolenslaan: postzegelboekjes en briefkaarten; Van Ostadelaan: idem. t Alléén postzegelboekjes: Singel,. Boerhaveplein, Station N.S., 's-Gra-' velandsewag, Wilhéfaninaplein, Wil lem de Zwijgerlaan, Anthonie Muys- straat, Wibautplein, De Biestraat, Laan van Bol'Es, i Joh. Straussplein en. (waarschijnlijk) Eduard van. Beinum- ttaah. 1 MAASSLUIS De heer A. Ou wenbroek (lib.) heeft zijn zetel in 1970 ter beschikking gesteld. Me ningsverschillen met het plaatselijk VVD-bestuur zijn daarvan de oor zaak. De heer Ouwenbroek zou ook zijn lidmaatschap van de Volkspar tij voor Vrijehid en Democratie heb-' ben opgezegd. De heer Ouwenbroek maakt sinds augustus 1956 deel uit van de Maas sluise gemeenteraad. Aanvankelijk vertegenwoordigde hij de groep Ge meentebelangen, later de WD. Sinterklaasfeest in SCHIEDAM Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 november wordt in het gebouw „Arcade" aan de Lan ge Haven de vierde lustrum-ten- toonstelling gehouden van de Ne derlandse Bond van Vogelliefheb bers afdeling Schiedam. Vrijdag avond zijn de vogels van acht tot tien uur 's avonds te bezichtigen, ter wijl de tentoonstelling zaterdag is geopend van 10 tot 22 uur, Zondag's sluit de expositie om acht uur. Op de vogeltentoonstelling, waar van de kampioenen donderdagavond zullen worden bekend gemaakt, zijn kleurkanaries, basaarden en tropi sche vogels te bezichtigen. Emraastraat 71: dankstond voor gewas en arbeid van het herv. geref. comité, ds. H. G. Abma, 20, Stadsgehoorzaal: Gert en Hermien Timmermanshow, 20. Emmastraat 71: open vergadering van de gemeenschap van kerken, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 34.67.75. Alarmnummer politie, GG en GD: teL 34.44.44. Alarmnum mer voor meldinjf luchtverontreiniging; tel. 2S.26.26. Agent en klachten bezorging; H. Verheij, Diepenbrockstraat 41, tel. 34.33.45. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogendorp- laan 129a. tel. 34.42.33. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 26.73.62. Klachten beaor- ging: Joh. Gronefeid, Singel SS, teL 26.35.38, ma. t/m vrijdag 38.30 - 19.3» en zaterdag 18 - 19 uur. Redactie Schiedam: E. M van Houweiingen, Julianaiaan Mc, tel. 26.57.64, b.R.g. 11.S5.58, toestel 156. Stedetijk Museum; Tot 1 december 10 jaar Stedelijk Museum, van Oudheidska mer tot eigentijdse kunst. Galerie Runt 4: Kijk. Koop, Kunst. Galerie De Graalf: me vrouw Lize van der Pols-Vermeulen schilde rijen en gouaches. Alarmnummer poUUe: 26.46.66. Alarmnum mer luchtvervuiling en melding geluidshin der: tel. 26.26.26. Sporthal Margriet: „Holiday on Ice", 29. 1"'lil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1