ere/, akkoord van te] MAASLAND KRIJGT EEN SPORTPARK Komend weekend gratis naar Stedelijk Museum voor een LANTINGA r 11 N.V. y/h Mutaties op het gemeentehuis van Schiedam Magazijnbediende ernstig gewond Turken slaags GARAGE Hip voor geschenk-ontdekkers: Voorstel aan raad Serie kerstexposities op stapel G. P. VANDAALENJr Jeneverkïuiken Gouden medaille voor gemeente-funktionaris Hoogheemraadschap Delfland T Heugafelt-tegels pil Heugafloor en Heuga mmfregels L fli fA Wed. D. van Neusden vfi&WMr VLAARDINGEN ■HBgjtt fa diverse grootten B vanaf 88.» UITSTEL O tmWHBHBBMi ROSE KEUKEN PRISMA KEUKEN DEDELUX KEUKEN een titel waar wij trots op zijn, omdat wij uit ervaring de sterkte, het effect en de mogelijkheid kennen van mme OT» ^en "'•'komst voor «eder huis. 9een |^4ÜUVV Markt- 3-7-50-60 P Telefoon 342232—348818 gr* rose van een hoogwaardige kwaliteit polyaether Onderhoud Belangstelling Een toast op de gastvrouw die,; weet hoe feestelijk/feestjes, worden mét Vérkadè Toast. agent CITROEN voor: Vfaardjngen Maassluis en o-rri'streken V. H0G£ND0f)PL/l4N'1S9 - VLAABDINGÉN TEL. (010).3410'44, na 18 u, (010) 342281 PE ROTTERDAMMER PAGINA 5 VRIJDAG" 28 NOVEMBER 196? Een hoed of muts kan nog 20 heerlijk' warm 'zijn en prettig dragen, het 'belangrijkste voor een vrouw Is nu eenmaal dat hij goed staat en in de mode is. Ddïe prachtige mutsen.van echt bont voldoen aan al die eisen.... heerlijk warm en op en top modern. Kies uit een charmante astro- nautenmuts of een model met leuke pompoen-sluitingBei de modellen zijn van halflang echt toseaans lam, nu per stuk voor nog géén vijf en twintig gulden. S i H edeteteenkundlge tga. 'Xy-'M diamantexpertgia. Hi LUNBMII92 tel116670 filiaal: oostzeedijk l55-157,rotterdam ga eens voor anker bij Heetmanl tl vindt er een zilveren vloot vanharaem» de historische schepen. Geschenken die h et hart veroveren van iedereen die belangstelt in de roemrijke romanti sche geschiedenis van descheepvaart! HOEK VAN HOLLAND De oliebollen- verkoop voor het clubhuls van de Hoekse padvinders heeft alle verwachtingen over troffen. Binnen een uur was de voorraad uitverkocht. SCHIEDAJU Geboren: Nathalie, d v C Kuij! en A M de Zwart. Claudia, d v F C Zieck en JM T Janssen. Barbara M M. d v J M M Zalm en M G G van Munste- ren. Maria P. d v J W M zetteler en M A A van Geloven. Gabriella, d v J M Ver veen en W Roselaar. Overleden: J G van der Wijk 76. SCHIEDAM Vanavond, vrijdag, opent de heer G. J. Voskuyl, leraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam in Galerie de Graaff aan het Oude Kerkhof een expositie van Lize van der Pols-Ver- meulen. Er wordt onderhandeld met de be heerscommissie van hpt 'hervormd jeugdgebouw ,,'t Trefpunt" over de verhuur van drie lokalen. Het Overlegorgaan Westland heeft de gemeente verzocht om een krediet van vijftien cent per inwoner voor de oprichting van een streek-WV. Voorgesteld wordt op dit verzoek positief te reageren. Om het college te ontlasten willen B. en W. overgaan tot het instellen van een commissie van advies en bijstand voor onderwijs, sport en Culturele aangelegenheden. MAASLAND Als de gemeente raad er mee akkoord gaat zal ten noorden van de algemene begraaf plaats een sport- en recreatie park worden aangelegd. B. en W. hebben de Grontmij nv reeds opdracht gege ven een schetsontwerp te maken. Het park komt naast de toekomstige iand-, tuinbouw- en hovenicrsscbool. Het zal dan ook voornamelijk door die school worden gebruikt. Het terrein moet echter worden aangepast, geëgaliseerd enz. Het col lege vraagt de raad e.en krediet van 11.450,04 beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden. De raad wordt meegedeeld dat in opdracht van B en W een onderzoek wordt gehouden aan de behoefte aan sportaccommodatie. Een rapport kan nog dit'jaar worden verwacht. Verder staat, op de agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 2 de cember een voorstel om een openbare lagere school te stichten Volgend jaar augustus moet men over drie lokalen kunnen beschikken. Maar Iaat éérst Uw flits controleren, vóórdat hij Uw feest bederft J GRATIS MOSTERT SERVICE (Van. eén onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De gerefor meerde kerk en de hervormde ge-I meente hebben overeenstemming be reikt over de financiële samenwer king bij het „Kerkcentrum Holy" aan de Reigerlaan. Beide kerkge nootschappen worden eigenaar op basis van ieder de helft., Dit is het resultaat van langdurig overleg, waarvoor zeven jaar gele den de eerste steen werd gelegd. En nu eindelijk, vlak voor de opening van het kerkelijk centrum op dins dagavond 23 december, kunnen bei de partijen bekend maken dat zij elkaar hebben, gevonden. Zeven jaar geleden werd de ge reformeerde kerk door de hervorm de gemeente benaderd over even tuele samenwerking bij het bouwen van kerken in het zuidelijk en noor delijk deel van Holy. Het gevolg was, dat beide kerkeraden zich uit spreken voor samenwerking. Aanvankelijk dacht men aan de bouw van een aantal kerken, maar later werd besloten in Holy-zuid maar'één kerk voor gezamenlijk ge bruik te bouwen en wel voor re kening van de gereformeerde kerk. De hervormde gemeente zou de helft van de kapitaallasten en van de ex ploitatiekosten voor haar rekening nemen. Het complex zou twee stel bijge bouwen-bevatten, waarvan het ene stel zou worden gefinancierd door de hervormde gemeente. In Holy- noord zou later een. kerk worden gebouwd voortekening van de her vormde gemeente, waarin de gere formeerde kerk op dezelfde voor waarden zou participeren. 1 Maar toen de contracten voor te kening gereed lagen bleek, dat het ontworpen gebouw de 'financiële draagkracht van beide partijen be langrijk te boven ging, dat de her vormde gemeente financieel niet in staat was om de samenwerking, in welke vorm dan ook, te realiseren en dat ook de gereformeerde kerk zich voor financiële moeilijkheden zag geplaatst. Dit had tot gevolg, dat realise ring van dé plannen werd vertraagd. Maar de steeds, groeiende wijk Ho ly schreeuwde om ruimten voor het kerkelijk werk, zodat eind 1967 werd besloten tot de bouw van een zeer eenvoudig kerkelijk centrum voor rekening van de gereformeerde kerk. Om de deur van de hervormde gemeente open te houden werden in het complex twee'stel bijgebouwen opgenomen en twee leden van de hervormde kerkvoogdij namen zit ting in de bouwcommissie van de gereformeerde kerk. In het voorjaar van 1969 was de financiële situatie van de hervorm de gemeente in zoverre verbeterd, dat de kerkvoogdij overwoog een huurovereenkomst aan te gaan. Bij naderinzien voelde de hervormde Generale Financiële Raad echter steeds meer voor mede-eigendom. Bij mede-eigendom pp basis van de helft was deze hervormde finan ciële raad bereid om een bedrag van 200.000 ineens te verstrek ken. Een dergelijk voorstel heeft Weerklank gevonden bij de gerefor meerde kerk, waarop een tijdelijke commissie is samengesteld, die be zig is met het verder uitwerken van de plannen. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de Verkoop van deze modieuze en heerlijk war me bontmutsen van toseaans lam, kies uit 2 leuke modellen en de kleuren zwart, bruin en wit, nu door elkaar per stuk jgp» ja AA Hsonirroari M6-UO Yioordinem T«L 343007 Houdt de kou buiten die onver mijdelijke kieren bij ramen en deurenhet b een kleine moeite dit zelfklevende strip aan te brengen. Zelfklevende plastic tochtstrip met extra grote kleefkracht, snel en gemakkelijk aan te brengen. Dit tochtstrip verko pen' wij mi per 2 rollen van 4 meter lang7 cm breed) voor nog géén gulden. voor Ook saterdagavond tot 9 uur open. Ook rmandagmoryh ope* Géén tol, of schrift bast Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij: SCHIEDAM In het kader van de tentoonstelling „70 jaar Stedelijk Museum" is er vanavond, evenals gis teren, om 20.15 uur een gratis rondlei ding met vertoning van de films „La Chapelle de Ronchamp" (het mar kante bouwwerk van De Corbusier) en La Fondation Maeght (collectie moderne kunst). Ook zaterdag en zon dag is de toegang tót het museum gratis en worden om 15 uur dezelfde films en „Tapisserie du XXme Siè cle" vertoond. In verband met de voorbereidingen, voor de kersttentoonstelling wordt het museum na het komend week einde tot zaterdag 20 december geslo ten. Daarna wordt 'het opengesteld i voor de volgende exposities, 'die' tot' maandag 19 januari, te bezichtigen zullen zijn: Schiedammers tonen hun kunstbezit;Grafiek van vier Tjechi- sche kunstenaars, Kubicek, Milcach, Mi old en Sykora; Schiedam in beeld; Klink klare proeven van ce ramiek en glas (het gebruik van jene ver en likeur in de loop der tijden.) Bij deze laatste expositie worden nieuwe keramische ontwerpen voor eers jenever- of likeurkruik tentoon gesteld. De hiervoor onder pottebak- 'kers uitgeschreven wedstrijd is intus sen gewonnen door mevrouw Suson Hubrecht-van Hoogstraten te Ooster beek, Lucie Bakker te Haarlo en Hil- bert Boxem te Landsmeer, wier in zendingen zijn bekroond met een pre mie van 300. De jury bestond uit prof. ir. G. J. van der Grinten, docent industriële vormgeving aan de Technische Hoge school in Delft, mejuffrouw M. Blit- terswijk van het Kapelhuis In Amers foort, en mejuffrouw B. R. M. de Neeve, hoofdconservatrice van de af deling kunstnijverheid van het Mu seum Boymans van Beuningen in Rotterdam. De premies werden ter beschikking gesteld door de stichting Nationaal Gedistilleerd Museum en zullen bij de opening van de tentoonstelling, „Klink klare proeven van keramiek' en glas" vrijdagavond 19 december worden uitgereikt De wedstrijd valt 'binnen het kader van deze tentoonstelling. Naast mo- demo-keramiek en glaswerk ook de experimentele afdeling van de NV Koninklijke Nederlandse Glasfabriek Leerdam zal een inzending verzorgen zullen ook kunstnijverheid,, schil derijen en prenten "e.d. uit vroeger tijd worden geëxposeerd. Van de ingezonden keramiek wor den alle ontwerpen tentoongesteld. SCHIEDAM De wethouder voor de Technische Bedrijven, mr. M. J. M. van Kinderen, heeft vanmorgen, vrijdag, de eremedaille in goud, ver bonden aan de orde van Oranje Nas sau, opgespeld bij de heer W. C. Bax, Burgemeester Knappertlaan 240a. De heer Bax verliet vandaag de overheidsdienst na 48 jaar wegens' pensionering. Zijn funktie was dhef van de afdeling elektriciteitscontribu- tie' van de GTN. Vanmiddag was er gelegenheid van de scheidende funktionaris af scheid te nemen in de kantine van de Technische Bedrijven aan de Dwarsstraat. SCHIEDAM De heer C. Brunt, chef van de afdeling kabinet, algeme ne zaken en voorlichting gaat 1 okto ber 1970 met pensioen. Hierdoor ko men in het stadhuis volgend jaar de volgende mutaties. Mr. H. Snoep, thans hoofd.van de afdeling juri dische zaken krijgt met1 ingang van de dag dat de' heer Brunt met pensioen gaat de leiding over de af deling kabinet en algemene zaken.' Tevens blijft hij belast met de lei- ding van de afdeling juridische, za ken. Het ligt niet dn'de bedoeling mr. Snoep te benoemen' tot hoofd van de afdeling Voorlichting. Hét gemeente bestuur .is nog steeds bezig een voor lichtingsambtenaar "aan te trekken; naar men hoopt zal-deze man op 1 september 1970 in funktie kunnen zijn. Op juridische zaken krijgt de heer Snoep assistentie van een nieuw- te ■benoemen functionaris, die als taak krijgt het geven van juridische ad viezen, het behandelen van be roepszaken en eindredactie-veror deningen en de vervanging van het afdelingshoofd. Ook de afdeling onderwijs gaat on der het mes. .Deze zal volgend jaar heten afdeling onderwijs en culturele zaken. To-t op heden werd alles wat cultuur genoemd mocht worden op algemene zaken behandeld. Het huidige hoof dvan de afdeling onderwijs blijft normaal in funktie, terwijl voor de nieuwe afdeling een cultureel ambtenaar zal worden aan-; getrokken. Tenslotte wordt de afdeling ge-; meentebeJastingen* gesplitst. Het hef fen van belastingen valt dan onder de afdeling financiën, terwijl algeme ne zaken het verlenen van vergun ningen krijgt te behandelen. DELFT In het historische Ge- meenlandshuis in Delft werd gister morgen een - bijeenkomst gehouden van de Verenigde vergadering van de Hoogheemraadschap van Delfland. Tijdens deze vergadering van hoofd ingelanden openbaarde zich een con flict tussen bet hoogheemraadschap en het gemeentebestuur van Maassluis. In verband met de werken die ln het kader van het Deltaplan moeten worden uitgevoerd, in de bebouwde kom van Maassluis, had het^sehap van het gemeentebestuur een zeer snelle beslissing gevraagd, in ver band met de urgentie van deze wer ken. Het gaat hiet volgens dijkgraaf J. Winsemius om de slechtse water kering van ons land. een beslissing, eist van het- gemeente-, bestuur,dat. nog niet eens de teke ning van het uit-: te--voeren, werk, beeft ontvangen. Het 'betreft hier namelijk de plan nen om een nieuwe hoofdwaterkering te maken, waarvoor in de haven een sluis moet wordengebouwd met aansluitende werken. Burgemeester Van Dijck: „U hebt ons met de rug tegen de muur gezet. Ik wil met u samenwerken, maar dan op een redelijke manier". Hij ver zocht het college de bespreking van deze plannen uit te stellen en het gemeentebestuur de gelegenheid te geven zich Hierover te beraden. 'De voorzitter stemde hierin toe, maar dan zal-op de vergadering van januari een beslissing moeten worden genomen, intussen zullen het college van het hoogheemraadschap en het gemeentebestuur van Maassluis de" problemen bespreken. Op deze verga dering passeerde ook de begroting voor 1970. De financiële situatie is vrij gunstig. Voor het zuiverheidsbe- heer is geen verhoging van. omslag, noodzakelijk, men kan zelfs overgaan tot een verlaging van de omslag. De begroting van het zuiver- heidsbeheer bedroeg voor 1969 600.000, voor 1970 Is dait ruim ƒ300.000. Daarentegen wordt voor Deltawerken 7 miljoen uitgetrok ken, tegen 4,7 miljoen in 1969. Vrijdagavond bm 6 uur begint op de. eerste etage de verkoop van dit zelfklevende plastic tochtstrip voor het hermetisch afsluiten var» kieren, per 2 rol van 4 meter 'dffek (1 cm breed) M 'WkB jB Burgemeester "W. XP. van Dijck van Maassluis reageerde fel en vond het grievend dat het hoofheem- raadschap," dat al zestien jaar over. deze kwestie praat, toinne'n zes dagen Zelfklevende dorpelstrip 1 me ter lang 0.99. Ook zaterdagavond tot 9 uur open. Gok,tmeodsgmorgen open Géén tet of schrift, best IN ONZE SHOWROOM KUNT U RUSTIG UW KEUS MAKEN Wij zouden heus niet regel matig een aanbieding polyae ther matrassen houden als er niet zo veel vraag naar was..... een duidelijker bewijs hoe ide aal polyaether voor -matrassen is kunnen wij niet geven 2-Persoons matrassen, uitge voerd in een hoogwaardige kwaliteit polyaether (Hebt in gewicht, stofvrij en 't garan deert een prima ligging}, met doorgestikt bovenblad en -ge-» borduurde border, nu in twee maten met een .aanzienlijk prijsvoordeel. SCHIEDAM De achttienjarige magazijnbediende .J Zwarts uit de Verdistraat wérd smstig gewond bij een bedrijfsongeval bij een cash en carry-bedrijf aan de Nijverheids straat te Schiedam. De man stond op een pailet van een vorkheftruck om kratten vast te houden. Op het moment dat hij van het pallet op de .vorkheftruck klom bereikte deze de plaats waar het pla fond is verlaagd. Het slachtoffer raakte beklemd tussen een balk in het plafond en een staander van- de vorkheftruck. In zeer ernstige toestand is hij naar het Dijkzigtzie- kenhuis in Rotterdam gebracht. uw ADVISEUR EN SPECIALIST VAM KE'JKENINRICHTINGEN. SCHIEDAM Bij een vechtpartij tussen twee Turken, werknemers van de Verenigde Glasfabrieken in Schie dam, is H. U. door zijn landgenoot A. E. met een steen zo ernstig toegetar keld dat hij met een kaakfractuur. moest worden opgenomen in het ge meenteziekenhuis. De dader is ge vlucht. De politie stelt een nader .on derzoek in. PaTJCUCHË handelsonderneming d. t>OOt ooathavankada ai a - vlaardlngcrt 2-persdons matrassen „Laat de leden van de sportvereni gingen kenbaar maken wat zij als de meest gewenste opzet van de sporthal zien." Deze suggestie om de sportver enigingen te betrekken bij de bouw van de sporthal deed de heer J. Hob bel (lib). IVe kunnen snél doorgroeien tot een totaal van 4500 woningen." Dit zei burgemeester Sloots op de vragen van de heeer Goedendorp. Over het zieken- en gewondenvrvoer vertelde hij, dat Rijnmond is ingeschakeld als „verbindingsofficier" om op korte termijn een regeling te treffen. De plannen voor de sporthal zullen zeer binnenkort aan de sportraad worden voorgelegd. Op vragen van de heer P. Kleij- wegt over het openbaar vervoer zei hij. dat er een kans bestaat, dat de huidige dienstregeling van de RTM om het uur wordt vervangen door een half-uurs-dienst. „Dat zal van het aanbod afbangen. Op het ogenblik is het voor de RTM nog te vroeg om conclusies te trekken." misverstanden, En dan niet in 1970 maar morgen." De bouw van een sporthal had ook de aandacht van de heer L. v. d. Blom (kathj die wilde weten in wel ke fase de verwezenlijking is. „Het geheel van de begroting," aldus de heer Van der Blom, „getuigt van een zinvol en doelbewust beleid. - Een onaangename uitzondering daarop vormt de afbouw van het complex bejaardenwoningen. Wil het college de mogelijkheid overwegen dat een andere aannemer de bouw afmaakt?" De heer P. Kleywegt (ar) vestigde de aandacht op het feit, dat de wo ningbouwcomplexen van de gemeen te in de toekomst veel onderhoud zullen vragen, „Er zijn nu al klach ten over reparaties die niet worden uitgevoerd". Ook de doorstroming kwam ter sprake, „e Djuiste man in de juiste woning" is iets, dat nog niet gemak kelijk opgelost kan worden". zitten, zoveel publieke belangstelling was er. Hij ging op dit punt overi gens dieper in met een verzoek aan het college na afloop van de raadsvergaderingen het publiek de glegenheid te geven vragen te stelien. De heer Goedendorp toonde zich verontrust door mededelingen van Rijnmond, dat de groei van Rozen burg moet worden afgeremd .nadat de geplande woningbouw is voltooid. Wat wordt met „geplande woning bouw" bedoeld? vroeg hij. Hij verwachtte een krachtiger ge luid van het college over het pro bleem van het gewonden- en zieken- vervoer. iHet college moet voortdu ren d„de klok luiden". „Een zeer urgente zaak," noemde de heer J. W. Kleijwegt (soc) de bouw van een sporthal en de aanleg van sportvelden. „Zeker in een ge meente als de onze met een yo jonge 'bevolkingssamenstelling." Over het ziekenvervoer zei hij vu rig te hopen, dat een toekomstige re geling met Rotterdam waterdicht zal zijn en geen ruimte overlaat voor (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG In het geheel van oeververbindingen ln het westen van het land heeft de Botlekverbinding voorrang. Dit is de conclusie in een interimrapport van een door de.ini-, nister van verkeer en waterstaat in gestelde werkgroep. Burgemeester H. Sloots deelde dit gisteravond mee bij de algemene beschouwingen over de begroting 1970 in antwoord op vragen van het •raadslid J. Hobbel (lib). De algeméne beschouwingen droe- en een rustig karakter- en leverden weinig verrassingen op. D discussie punten waren voorspelbaar; d bouw van een sporthal, de woningbouw in Nieuw Blankenburg, het probleem van het zieken- en gewondenvervoer en de toejaardenwoningen. Vrijdagavond om 6 uur begint op tfe'Ie etage.de verkoop van deze prima polyaether matras sen, 2-persoons, .120 x 190 of 130 -x .190 cm, ong." 15. cm hoog, met. doorgestikt boven; blad én geborduurde border, in de kleuren, blauw en goud. Ook zaterdagavond tot 9 uur open. Ook maandagmorgen open Bfc 'Géén tel. of schrift best Het was de heer J. Goedendorp (c.h.) die de beschouwingen opende met het grapje, dat hij het gevoel had in de „kuip" van Êeijenoord te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1