Hoe behouden we afgestoten kerkgebouwen? Beleid moeilijk te zien COUZY Interesse Krefeld voor W ereldliandelscentrum Civic Trust' als lichaam bij inspraak Havenarbeiders in Lossing Acadia Forest soepel verlopen Bijten-stekensteken-bijten gratis les Teleurstelling over achterstand rijkswegenplan Wheat of has jis j achttien dagen gevangenisstraf Mogelijk tegenakties Rest in Londen van boord P. Lamet (52) overleden: Leerlingen havo j Eindhoven stakenj Mr. Staab vraagt over vertrek van Heineken en economie voer één wethouder Biafra bereid om te praten Noodweer: geert rechtsvervolging 6 maanden VEILIGE YERWARMINGSDEKENS FwURLITzEr] .Twijfel over Weinreb Gevaarlijk spul op straat gevallen [LECTRONISCHE ORGEL AMPHORA! sinterklaas GRASBUURT BOSLINTEN VOORLICHTING met 1 jaar garantie Weste7stngel «4 -44 Rotterdam c' tel. (010) 3.6400 Vrijdag avond koopavond KORTE'HOOGSTRAAT 14 ROTTERDAM - TEL 1-37760 kom) ook voor U DÉ ROTTERDAMMER WOENSDAG 3 DECEMBER 1969 PAGINA 3 GEVEN BEHAAGLIJKE WARMTE VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST 1e MIDDELLANDSTR 72 TEL. 010-235327 Voorts kwamen de activiteiten van de Delta-commissie ter sprake, die een bijdrage wil leveren tot een ver betering van het objectieve gespreksklirnaat inzake de Gouden Delta. De Delta-commissie baseert zich op de bekende bokjes zonder zelf, zoals voorzitter mr. W. H. Foc- kema Andreae het uitdrukte, kleur te bekennen. 1 Begin volgend jaar kan de Kamer van Koophandel een vverkverslag van de Delta-commissie tegemoet zien. Mr. Fockema Andreae gewaagde van een goede sfeer in deze commissie, zodat hij over het resultaat niet pes simistisch is. De staatssecretaris van sociale za ken heeft de Kamer laten weten, dat hij alle medewerking zal verlenen bij het zoeken naar een nieuwe stort plaats voor chemische afvalstoffen. Deze kwestie is urgent geworden nadat de stortplaatsen in Amsterdam en Dubbeldam zijn gesloten. De staassecretaris is van mening, dat het zoeken in de eerste plaats een zaak van de industrie zelf is. Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Bij verstek werd vanmorgen, woensdag, de 38-jarige automonteur J. G. v.d. M. uit Rotter dam veroordeeld tot achttien dagen gevangenisstraf. M. had op 25 april een hoeveelheid hennep en een tablet palfium, een sterk verdovend middel, in zijn bezit. „Hij zegt dat het '„wheat was", merkte de officier van justitie, mr. J. D. de Jong op. „Dit is echter een Amerikaanse term voor hasjisj. Daarnaast had hij nog andere tablet ten in zijn bezit, die echter niet ver dovend waren." „Dat was dus geen pep, maar nep", antwoordde de poli tierechter, mr. A. R. Jolles. De eis van de officier van justitie was hoger dan de uiteindelijke ver oordeling. Dit, omdat deze ernstige vermoedens had, dat men hier had te maken met een handelaar in verdo vende middelen. Mr. De Jong was er echter niet Van overtuigd, dat M. zelf gebruiker van „zijn koopwaar" was. De in beslag genomen hennep en palfium werden comfort de eis ver beurd verklaard. een maquette heen te lopen", omdat kijken boven op een maquette de ge- wone burger weinig zegt. Deze vorm van voorlichting had de aandacht van wethouder Polak, die naar deze apparatuur graag een on derzoek wil laten instellen. Verder dacht de heer Polak eerder in de richting van een geheel particulier lichaam, zoals de „Civic Trust" in Engeland, dat ideeën uit de burgerij zou kunnen bundelen en onder de aandacht van de .autoriteiten zou kunnen brengen. Hij haalde prof. Ba- kema aan, die in een publicatie de oprichting van „woonpleziervereni- gingen" had aanbevolen. Een opmerking van de heer L. M. Bliek (soc.) beantwoordend vertelde de heer Pólak dat Hoek van Holland alle aandacht heeft, maar dat de situ atie door de vele verstrengelde eigen dommen en rechten van allerlei ■overheidsinstanties heel moeilijk is. Hij wil bovendien en dit naar aanleiding van een opmerking van drs. L. van Leeuwen (lib) bevorderen dat het Welstandscollege met een en kele leek, die daarin kan zeggen wat er in de burgerij leeft, wordt uitge breid. Zowel de wethouder als de com missieleden waren het er over eens, dat de „grasbuurt" in Ommoord nu niet het beste voorbeeld is van een aantrekkelijke woonbuurt „De vol gende buurt wordt veel beter", be loofde wethouder Polak. De heer Polak zei voorts, dat hij zijn eigen ideeën betreffende inspraak van de bevolking wel had gewijzigd. Die vond hij thans, in te genstelling met een jaar geleden, heel nuttig. Maar de bekende „inspraak van onderop" zag hij als belangrijk voor het wijkwerk. In de stadsont wikkeling zag hij de zaak anders: kennis nemen yan ideeën die leven in allerlei organisaties en daarmee reke ning houden en bovendien aan de burgerij tonen hoe de zaken worden gedaan. Voor de raad voor stedebouw in Amsterdam heeft de gewone burger weinig belangstelling. Slechts als het anders niet zou gaan zou de heer Polak met een voorstel over zo'n raad wilien komen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een aantal be drijven in het gebied van de kamei van koophandel van Krefeld in Duitsland heeft grote belangstelling voor het in Rotterdam te bouwen Wereldhandelscentrum. Deze interesse kwam als een verrassing tijdens een bezoek, dat een delegatie van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam aan Krefeld heeft ge bracht. Dit kon dinsdagmiddag worden meegedeeld in een vergadering van de Rotterdamse Kamer van Koop handel. Grote teleurstelling werd uit gesproken over het feit dat'de uit voering van het rijkswegenplan vrij sterk achterop is geraakt. Vooral de verbindingen met de Duitse en Bel gische wegen laten nog alles te wensen. Met de Kamers van Den Haag en Gouda zal de Kamer van Koophandel te Rotterdam de minister van Ver keer en waterstaat in een adres at tenderen op de onhoudbare ver keerssituatie bij de brug in de rijksweg naar Utrecht onder Wad- dinxveen. Er doen zich hier vooral in de spitsuren enorme opstoppingen voor. De commissie land- en luchtver keer van de Kamer heeft zich ver diept in het parkeerprobleem in de Rotterdamse binnenstad. Daarbij is de vraag naar boven gekomen of de mogelijkheden van de parkeergara ge bij hét publiek voldoende bekend zijn. Voorlichting acht de commissie gewenst. "DECEMBER, maand van don- ker en van licht. Van bezinning en van koopwoede. Kortom van con trasten. Maar ook een maand, waar in we iets kunnen doen voor een ander. Dat kan altijd, maar nu spe ciaal gericht. Hiermee kom ik dan weer op de bekende Kerstactie van het Leger des Heils. Al deze week houdt het Leger des fHeils zijn huis-aan-huis-inzameling met lijsten, dat zult u wel merken of al hebben gemerkt. Vanaf vrijdag 12 december staan dan de Kerstpot- ten weer op vele plaatsen; En na mens de Rotterdamse organisatoren;, van deze aktie wordt me meege deeld dat het gironummer 537600 tnv Leger des Heils (Stichter V'. Booth) een onuitputtelijk opname vermogen heeft... Bij deze aanbevolen, met een. plaatje van een jongetje, dat u het voorbeeld geeft! (Van ccn onzer.verslaggevers) ROTTERDAM De beleids nota van de wethouder van stadsontwikkeling. Verkeer en volkshuisvesting voor de ge- meentebegroting-1970 kreeg dinsdagmiddag in de openbare vergadering van de gemeente raadscommissie al dadelijk kri tiek uit protestants-christelijke hoek. Want de heer C. N. van Dis (sgp) constateerde dat er in deze nota maar weinig beleidslijnen waren te vinden. Hij vroeg zich af. of er wellicht sprake was van een gebrek aan besluitvaardig heid en hij wenste een duidelijke afbakening in taken en bevoegd heden tussen de diensten van stadsontwikkeling en verkeer, waarin hij de verkeersdienst dui delijk ondergeschikt zag aan de dienst van stadsontwikkeling. Er mueten geen .stadsdelen blijven liggen die betrekkelijk eenvoudig kunnen worden opgeknapt. Kunnen arbeidsintensieve bedrijven als Hei- neken's niet worden beltouden? Weg trekken daarvan brengt eenvormig heid met alle nadelen daarvan dich terbij. Een belangrijk punt achtte hij de bouw van gemeenschappelijke ker ken cn het was hem daarbij ter c.re gekomen dat er op dit punt zelfs zelfs aandrang van gemeentelijke zij de werd uitgeoefend bij gronduitgif- te. aandrang van gemeentelijke zijde werd uitgeoefend bij gronduitgifte. Wethouder Polak kon hem gerust stellen. Inderdaad hebben B. en W. als beleidslijn uitgestippeld dat een te bouwen kerk bij voorkeur dienstig dient te zijn aan meer dan een kerk genootschap. Maar daaraan wordt niet de consequentie verbonden dat een kerkgenootschap, dat aan zo'n samengaan niet kan meedoen,, geen grond kan' krijgen. Drs. F. L. Burger (ch) miste in de nota het punt herkenbaarheid van de wijk. Hij meende dat een wijk zijn herkenbaarheid verliest door slopen van grote, kenmerkende gebouwen en hij toonde zich in hoge mate ver ontrust door het sluitenen ten ver koop aanbieden van kerkgebouwen. Een onderzoek naar -de eventuele bruikbaarheid vbor allerlei doelein den van, niet ••meer, als kerk inge- bruik zijnde kerkgebouwen achtte hij hoogst noodzakelijk. Mevrouw mr. dr. F. T. Diemer-Lin- deboom bepleitte de aanleg van „boslinten" door woonwijken en me moreerde een artikel van de hand van Ir. A. Raad van de afdeling plantsoenen van gemeentewerken, die dergelijke „boslinten" had bepleit, voor industrievestigingen ter bestrij- ding van luchtvervuiling. Mevrouw Diemei- zag dergelijke bosaanleg in woonwijken educatief, recreatief en ook voor de reiniging van de lucht als interessant. Ook de idee inspraak kreeg nogal wat discussie uit dezelfde hoek. De heer Van Dis dacht aan de Amsterdamse raad voor de stede- bouw, die hij zag ais een log lichaam met weinig contact zowel met de be volking als niet hst gemeentebestuur. Drs. W. v. d. Vlerk (soc). de heer A. Snoek (bp) en mevrouw Diemer wa ren het er over eens. dat een goede voorlichting aan de inspraak vooraf behoort te gaan en mevrouw Diemer dacht daarbij aan optische appara tuur. die het mogelijk maakte „door ca. 45 milj. gulden heeft gekost, ligt stil door een aktie van havenarbei ders voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Nadat vorige/week de consortia de keuze van Antwerpen hadden be kendgemaakt, riepen de Londense bonden hun collega's in Antwerpen en Rotterdam op de containersche pen te boycotten die nu van deze havens gebruik maken- Verder dan de toezegging dat een permanente verplaatsing tot tegen akties zal leiden, .wilden, de Neder landers en Belgen echter niet gaan. Niettemin sprak de Britse vak bondsleider Jack Jones van een „in drukwekkend gebaar van internatio nale solidariteit". Overigens schijnt het nog lang niet zeker dat de leiders van het consor tium Antwerpen definitief als nieu we eindhaven hebben gekozen. Zij hebben veel kapitaal in Tilbury ge stoken en dat hadden zij, naar wordt aangenomen, in gedachten toen ze in' zorgvuldige bewoordingen mee deelden dat de regelingen voor het gebruik van Antwerpen^ „op een rneep permanente basis" zouden worden getroffen. Ze zeiden- niet Uitdrukkelijk dat de verplaatsing zelf permanent was. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De Nederlandse en Belgische havenarbeiders zullen zich verzetten tegen een permanente verplaatsingvan de eindhaven van de containerdienst van Overseas Container Lines en Associated Con tainer Transportation tussen West- Europa en Australië. Vertegenwoórdigers van hun bon den deelden dat dinsdag in Londen mee, waar zij besprekingenmet Britse vakbondsleiders voerden over het besluit van de twee consortia „op een meer permanente basis" over te schakelen op Antwerpen. De huidige, moderne container haven in Tilbury (bij Londen), die Nu wilt u natuurlijk nog wel even weten wat er met dat geld wordt gedaan. Daarmee worden evenemen ten op .touw gezet voor mensen, die veel moeten missen. Zo werden in 1968 in de Doelen drie maal 500 bejaarden en eenzamen ontvangen en onthaald. -Ze weiden voorzien van een' Kerstpakket (winkelwaarde ongeveer, ƒ20). Bij ongeveer 300 zie ken en invaliden werd dit pakket thuisbezorgd/ Bovendien werden kerstfeesten gearrangeerd voor on geveer 4000 jóngeren. En nu...zo deelt het .Leger des Heils mee,'is reeds éen regen van aanvragen ontvangen. Vorig jaar moest men 200 aanvragen afwijzen. Dat mag dit jaar niet meer gebeu ren, vinden de organisatoren. Maar dat ligt ook aan u! v Even nog éen voorbeeld: Een me dewerker vanhet Leger des Heils bezocht dezer dagen een' zeer een- voudige woning in een naburige plaats. Daar stelde een bejaarde we duwe hem twee briefjes van hon derd gulden ter hand vande Kerstactie.-„Ik heb er lang voor ge spaard", zei ze. De vraag is nu wat u doet. (Mocht u meer willen weten bel dan 144242,' W. Boothlaan 6. Rotterdam, afdeling jeugdwerk, brigadier H. Pauwels). ROTTERDAM =->: Zaterdag is, 52 jaar oud, plotseling overleden de heer P. Lamet, technisch hoofd ambtenaar der eerste klasse bij de dienst van gemeentewerken. De begrafenis geschiedde vandaag, woensdag, op de hervormde begraaf plaats „Oud Kralingen". De heer La met laat zijn echtgenote met drie kinderen achter. Hij begon zijn loopbaan een kwart eeuw geleden in de buitendienst van de afdeling riolering. In augustus 1969 kreeg de heer Lamet opdracht tot coördineren van het werk der af delingen bestratingen,- riolering en kabels en buizen. (Van onze scheepvaartredak(eur) ROTTERDAM De lossing'van de lichters vanuit 's werelds eerste lash-ship Acadia Forest is gisteren goed verlopen. Een woordvoerder van de agent Kuys en Co.: „Het ging behoorlijk soepel, zeker voor de - eerste keer." In de Waalhaven zijn 46 geladen en 6 lege lichters overboord gezet door de reusachtige scheepskraan. Rond acht uur.gisteravond was emn daar mee klaar en dat betekende een ge middelde per lichter van nog geen kwartier. 3 De Acadia Forest had ditmaal 79 lichters aan boord (als ze alle geladen zijn is het maximum 73). Het restant van 27 is bestemd voor Londen. Om half negen vanmorgen was het schip weer in zee, zodat mogelijk vanavond nog in Londen met de lossing van de overige lichters kan worden begon nen. De 52 in Rotterdam geloste lichters zijn voor het merendeel gisteren nog naar de plaats van bestemming ver trokken. Naar het buitenland gebeurt dat met duwboten, terwijl Neder landse afnemers de lichters per sleepboot voor de wal krijgen. De voor Rotterdam bestemde lich ters (21 stuks) worden in de Lekha ven gelost. De eerste aankomst van de Acadia Sorest en het lossen van de lichters heeft dc hele dag grote belangstelling getrokken. Ook burgemeester W. Thomassen was als wethouder voor de haven aan boord van een van de vele boten die in de Waalhaven rond voeren. Is fotograferen op zichzelf al een fijne ontspanning, hoe fas cinerend wordt Uw hobby, nu U zelf Uw foto's kunt ver groten. DURST J 35 vergroter, een subliem kleinbeeld vergrotings apparaat met 3 condensors Isco Göttingen lens 1:5,6/50 met 3 openingen glasloze negatiefhouder met maskers voor 24 x 36 en 26 x 26 mm. verstelbare opaallamp 40W/220V ingebouwd roodfilter grondplaat 28 x 36 cm snoer en stekker Deze vergroter van het voor iedere amateur fotograaf ver trouwde merk DURST, ge schikt voor vergrotingen V3n 1,8 tot 10x (ideaal voor her uitvergroten van negatief de tails), nu met ruim dertig gul den voordeel voor nog géén negen tientjes. DEN HAAG Prof. mr. dr. I A. Diepenhorst, lid van de Tweede Ka mer voor de ARP. heeft er bij mi nister Polak van justitie op aange drongen de tegen de heer F. Weinreb uitgesproken - beschuldigingen op nieuw te beschouwen. Hij wijst eren dat er twijfel omtrent de rechtvaar digheid van de bedoelde uitspraken is gerezen. - EINDHOVEN Dc leerlingen van j de in de Nutskweckschool in Eindho- j ven ondergebrachte havo-top gaan j sinds maandag niet naar school. Aan- leiding is een door hel Nutsbestuur. j genomen beslissing de liavo-top af te scheiden van dc kweekschool. Eerder leidde deze wijze van besluitvorming zonder vooroverleg met leraren, leerlingen en ouders al tot protesten. Nadat het Nutsbestuur de ouders liet weten dat het besluit zou worden doorgezet, besloten de leerlingen de lessen niet meer te vol gen. Eerst moet op'een vergadering van alle betrokkenen een uitspraak over de kwestie worden gedaan, eisen zij. Deze bijeenkomst is waarschijnlijk morgen. De actieraad van de stakende scho- lieren heeft intussen enkele lessen in i de meifca van de TH georganiseerd. Uw baby kraait het uit van plezier in deze fijne babysitter, waarin hij heerlijk kan spelen en wippen. En ook al is hij nog zo'n woel water, U hoeft zich geen zorgen te maken. Door de valigheids-, banden kan Uw baby beslist niet uit het zitje glijden, terwijl het heerlijk verende onderstel alle schokken opvangt. Verchroomde babysitter met draagbanden voor het gemak kelijk- verplaatsen, het kuipje van eenstevige ruitstof In diver se leuke kleurtjes, nu voor nog géén veertien gulden. TAAN WORDT het ook weer de tijd voor de bekende Doelencon certen voor bejaarden en invaliden, u weet wel. te geven door koren en solisten onder leiding van Arie Pronk. Dit jaar maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 december. Mede werkenden o.a. Deo Cantemus en The Young Credo Singers. 11 leest goed, bet zijn drie avon den ditmaal, tegen twee maal de vorige jaren. De eerste avond Is be stemd voor iedereen, die tegen beta ling van ƒ7,50 dit evenement wil beleven. De andere avonden zijn dan voor de bejaarden en invaliden, die dan een gereduceerde prijs beta len. U weet het, dit is voer velen, die anders de deur niet uit komen (of nauwelijks) één van de hoogtepun ten van het jaar. Om teleurstellin gen Ie voorkomen: alle avonden zijn uitverkocht. Jan Krant hoopt u, zo als de laatste jaren steeds, weer verslag uit te kunnen brengen. Over koren gesproken, bekend is dat deze kolom daarvoor open staat. Het komt nogal eens voor dat koren een beroep doen op mijn gastvrij heid om leden te werven. Hier komt dan weer zo'n oproep. Ik heb er verder niets aan toe te voegen: Met spoed gevraagd: jonge enthou siaste medewerkers/sters, die bereid zijn hoofdzakelijk zondagsarbeid te verrichten en hi ervoor hun stemban den beschikbaar te stellen. Wij zijn een moderne 'jonge zanggroep bij wie u in een prettige sfeer vertoeft en waar u direkt in ons medewerkersteam wordt opgeno men. Wegens uitbreiding van ons werkterrein zouden wij dit team van ca. 60 op ca. 100 personen wil len brengen. Ons repertoire bestaat uit progres sieve religieuze liederen met een mo dern fascinerend ritme, waarop meestal het accent valt (meest Hol landse tekst). Mocht u belangstel) ing hebben, kom dan eens langs op zondagmid dag in de benedenzaal van de Pniël- kerk, Camissesingel 240, Rotter dam-Zuid (tussen 14.45 en IS 00 uur). Wij zullen u daar graag nadere' informaties verstrekken." -. ROTTERDAM. - Het liberale raadslid mr. K. Staab wil van B. en IV. weten welke redenen er voor het Heineken-concern zijn geweest om van vestiging van een nieuw produktiebedrijf in Rotterdam af te zien. Welke pogingen zijn in het werk gesteld om dit bedrijf te behouden, welke terreinen zijn aangeboden cq. waren beschikbaar en waarom is daarvan geen gebruik gemaakt?, vraagt hij. De heer Staab informeert bok of het college vindt dat de huidige gang van zaken nog steeds de meest ■wenselijke is, namelijk waarbij het aan bedrijven uitgeven, van terrei nen, niet aan diep water gelegen, onder een andere wethouder ressor teert dan die welke over de z.g. havenbedrijven gaat. Of zou ook in dit opzicht een economisch beleid geconcentreerd onder één wethouder thens te prefereren zijn? Tevens wil hij weten welke raads commissies bij deze aangelegenheid betrokken zijn geweest, wat de con clusies zijn van de commissie en welke stappen sindsdien door B. en W. zijn genomen om tot realisatie daarvan te komen, om hetgeen nu is gebeurd voortaan te kunnen ver mijden. ROTTERDAM Het liberale ge meenteraadslid mr. K. Staab heeft B. en W. schriftelijk gevraagd, welke pogingen er zijn gedaan Heineken's Brouwerij voor Rotterdam te behou den. Mr. Staab heeft in zijn vragen kri tiek op de tegenwoordige gang van zaken waarbij het aan bedrijven uit-/- geven van niet aan diep water gele gen terreinen onder een andere wet houder ressorteert dan d'e. welke over de havenbedrijven ressorteert. Hij meent dat ook in dit opzicht ccn economisch beleid geconcentreerd on der één wethouder thans zai zijn te prefereren. Voorts vraagt mr. Staab we'ke ge meenteraadscommissies zijnbetrok ken bij de aanbieding van een terrein aan Heineken cn welke stappen het college heeft genomen om in de toe komst een gang van zaken als het vertrek van Heineken te vermijden. DAR ES SALAAM Biafra is be reid met Nigeria ober vrede te praten onder' auspiciën van elk neutraal land binnen of buiten Afrika. Dit heeft Austine Okvvoe, vertegen woordiger van Biafra, verklaard in een commentaar op berichten, dat Nigeria officieei niets weet van po gingen van Zwitserland en drie ande re neutrale Europese landen om de twee partijen aan de onderhande lingstafel te krijgen. ROTTERDAM Vannacht heeft een in de Vierhavenstraat geparkeerde vrachtauto, die beladen was met che mische afvalstoffen, gelekt. Omdat de stoffen vermoedelijk brandbaar waren, heeft de Roteb over en onder de auto zand gestrooid. De vrachtwagen is later naar de Waalhaven gesleept. Woensdagavond om 6 uur be gint in het souterrain de ver koop van deze verchroomde babysitters met verend onder- stet, veiligheidsbanden en draag riemen, het ruitstof kuipje in diverse frisse kleurtjes, jm .gat «yt" Woensdagavond om 6 uur be gint in ons souterrain de ver koop van deze DURST J 35 vergroter voor kleinbeeld nega tieven, komp.ieet met grond- plaat, snoer en stekker, in solide verpakking, „Zij is een vieze leugenaarster",, protesteerde Sybil. „Zij is begonnen met een schroevendraaier en ik moest me wel verdedigen." Tegen de ze lezing ging Rinia weer in verweer. „Wat ik al vermoedde toen ik de dagvaarding las, gebeurt werkelijk", merkte mr. Jolles op. „De een zegt: gebeten gestoken, de ander zegt: gestoken gebeten. Beiden beroepen zich dus op noodweer. Ik ben niet van plan hen als getui gen tegen elkaar te laten optreden en spreek belden vrij van rechtsvervol ging". tijd gespannen kennelijk een ja loezie-kwestie, omdat Rinia een vriend had en Sybil niet tot op 17 januari een vechtpartij ontstond. Sybil beet hierbij Rinia in het lin keroor en in haar armen, terwijl Ri nia Sybil met een schroevedraaier te lijf ging. Oorzaak was het feit, dat de glazenwasser moest worden betaald. Rinia zou dit doen en kreeg het geld van Sybil, vergezeld van enkele scheldwoorden, toegesmeten. Toen zij Sybil moest passeren, zou zij zijn ge beten en bloedend in haar kamer zijn gegooid. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Het scheelde maar weinig of twee Surinaamse da mes hadden vanmorgen, woensdag, hun ruzie voortgezet voor de politie rechter. Slechts het dreigementvan mr. A. R. Jolles, dat proces-verbaal zou worden opgemaakt, kalmeerde hen. voor Vanavond tot 9 uur open. Ook naandegatorgnt opto, 5>l GUn tel of schrift bttt Vanavond tot 9 uur open. Ook maandagmorgen open Géén taf. of schrift, best. De dames, de 30-jarige onderwijze res Sybil L. G. en de 35-jarige bank bediende Rinia D. L. bewoonden sa- me:. een huis. De sfeer was al een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1