Opgestapelde vervuiling veroorzaakt alarmering Geurtjeshangen onder de wolken Wethouder Reehorst: CONSTELLATIE RPhO GEHEEL IN REVISIE? Kijkje op Ahoy'-c 98 VERBINDING MET SCHIEDAM BETER Bijbelonderricht krijgt geen subsidie meer 89.80 BI Pontveer bij Brielle wordt opgeheven Inbraak bij houthandel Geen maatregel tegen vervuiling door ENCK Kleinpolderplein vordert Rotterdam zet rijk onder druk Met negentien tegen achttien stemmen m Onwel en overleden Bestuurswijzigingen in Amfas-groep nubeduidend: goedkoper ROTTERDAM „Het kan best zijn, dat ik de hele constel latie van het Rotterdamse Phil- ha'rmonisch Orkest op de helling laat zetten", zei wethouder drs. J. Reehorst donderdagmiddag in de gemeenteraad naar aanleiding van een voorstel van B en W drs. M. Catz opnieuw te benoemen tot bestuurslid van dat orkest en de heer J. de Jong in dat bestuur op te nemen. v; W - modern GLAD IJS LAAT nü beduidend goedkoper 120 x190 cm 14 cm hoog met doorgestikt boven- en onderblad aara ÓE RDTTERDAMMER PAGINA 3 2 A VRIJDAG 5 OECBMB-BR J 969 «DEREN" OVER RIJNMOND l sf4, «Speciaal voor die grote moder ne ramen, waarvoor U zoveel gordijnstof nodig heeft, verko pen wij deze dub bs (brede stof voor een aantrekkelijke prijs! Moderne gordijnstof in 6 kleu ren van deze tijdeen zware. kwaliteit en dubbelbreed, 200 cm, nu per meter voor nog géén vijf gulden. (Van ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zo ziet het Rijnmondgebied eruit van bo ven af bekeken als mist en laaghangende bewolking zorgen voor een „smogdeken", waaronder de luchtvervuiling zich op stapelt, om het nu maar populair te zeggen. Een luchtfoto als deze (van KLM-Aerocarto) geeft "een indruk van de situatie,/ujaarin- het*: gebied verkeerde toen de"centrale meld- ejfiTegel kamer van Rijnmond besloot alarm" te slaan en 21 bedrijven, te vra gen bepaalde processen, die luchtvervuiling op laag niveau veroorza ken, tijdelijk te stoppen. mogdagen als deze (de plaat is op 30 november gemaakt) komen tal van malen per jaar voor. Onder het wolkentapijt, dat bepaalde delen van het gebied af en toe geheel bedekt, blijft de vervuilde lucht han gen en daarop volgen klachten over een mengstel van vele hinderlijke geurtjes, waarin zwaveldioxyde een grote rol speelt Gezien het feit dat de weersverwachters een stabiele situatie voor spelden, zodat de wind niet voor „opruiming" kan zorgen, .was de waar schuwing op zijn plaats. Dergelijke alarmeringen zullen in de toekomst vrij regelmatig worden gedaan, zo valt te verwachten. Op bijgaande luchtfoto ziet men onderaan een deel van het Shell- complex in Pemis. In het minden loopt van links naaer rechts de Be- neluxweg. De wijk Pemis bevind zich in het midden' onder de deken, evenals het Eemhavengebied. Links achtergrond een deel der bebouwing van de Svchiedamse Maas- Rechts op de achtergrond de vijf pijpen der Centrale Waalhaven. boulevard en omgeving. De Maas is uiteraard ook niet zichtbaar, die hoort links op de achtergrond te stromen DEN HAAG Gedeputeerde sta ten van Zuid-Holland hebben provin ciale staten voorgesteld het pontveer ciale staten voorgesteld het pontveer Brielle - Rozenburg op te heffen zo dra de in aanbouw zijnde provinciale brug over de Brielse Maas bij Den Briel gereed is. Verwacht wordt dat idt omstreeks mei 1970 het geval zal zijn. Voorgesteld wordt de beide veer ponten voor 36.000 te verkopen aan de heer W. H. Martens te Huissem. Het recreatieschap Brielse Maas is van plan ongeveer op dezelfde plaats een voetveer in stand te houden voor VlssertjberlcM Schevenlvgen, 5/12 Besommingen trawlloeeers: Sch 33 met 18.749 VL 14 met f 11.620. Verder waren er vanmorgen 37 kust- en spanvissers aan de markt met in totaal 138.940 aan verse vis. Notering per kilogram: grote tong f 5 iot 5,25, groot middeitong 5,21-5,38, klein mkt- deltong 5,18-5,31, tong 1 4,60-4,80, tong 2 4.45-4.7S tarbot 1 5,50 - 6,10. tarbot 2 4.20 - 4.80, tarbot 3 2.60 - 3.-. tarbot 4 1.90 - 2.10, griet 1 1.90 - 2.50, griet 2 0.90 - 1.35. Kaasmarkt Leiden 5/10 Aanvoer 1 par tij Goudse en 2 partijen Leldse. Prijzen (in f per kg). Goudse extra kwal tot 4.35, Leldse le kwal tot 4.25, handel kalm. recreatieve doeleinden. Hierover wordt nog overleg gepleegd met de gemeente Den Briel, die eigenaresse van het veerrecht is. Het provinciebestuur is met het re creatieschap in onderhandeling over een eventuele overname van de veerstoepen, aanlegsteigers, lieren, opstallen en dergelijk. Er was nogal wat kritiek losgeko men ten aanzien van het beleid je gens het Rotterdams Philharmoniscli Orkest Die kritiek kwam van com munistische en pacifistiseh-soci- alistische zijde. Mr. dr. S. W. Couwenberg (kath) had geen behoefte het 'beleid van de wethouder te diskwalificeren maar hij zag het todh goed als deze de zaken rond liet orkest nader toelicht te. De heer Reehorst deelde mee, een commissie te hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar de rela ties binnen de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij wilde het rapport van die commissie afwachten eer hij stappen onderneemt. Hij wil de echter niet daarop wachten met aanvulling van het bestuur. ROTTERDAM Aangifte is ge daan dat bij de houthandel Altona aan de Bijlstraat was ingebroken. In een van de kantoren is een kast geforceerd waaruit voor enkele dui zenden guldens aan Nederlands en vreemd geld is gestolen. c I( r,-j t i_ q" E riï i<\ 1 I "!i!f tl— PRAAG De Tsjechosiowaakse bevolking maakt zich zorgen over de toenemende invloed van het marxis- tisoh-lenïnistische genootschap Links Front, een organisatie die een veel hardere politiek voorstaat dan het huidige beleid van partijleider Husak. ROTTERDAM Aan boord van het schip Suzanne dat in de Waal haven ligt is donderdag de 62-jarige schipper J. v. d. Starre van het m.s. Geadjo onwel geworden en overle- fJET nieuwe Ahoy'-eomplex pan het Zuiderpark uit be zien. Links de expositiehal, rechts het circulatoriiLm met de hoofd ingang, die op ruim zes meter boven de begane grond is ge legen en rechtstreeks toeganke lijk is van het metro-station en van het boven-niveau van het Zuidplein-centrum „Ik heb ook geadviseerd het ontslag van de altviolist Klaas Dïe- persloot even aan te houden, zodat de commissie niet voer voldongen feiten wordt gesteld", zei de heer Reehorst, die ook vertelde, dat de Algemene Nederlandse Toonkunstenaarsbond een brief aan B en W had gezonden. Een combinatie van de functies van orkestlid, lid van het stich tingsbestuur en voorzitter van de Vereniging van Orkestmusici in één persoon zou echter, zo meende de heer Reehorst, tot grote problemen aanleiding geven. Hij verwachtte dat de commissie zich ook daarover zal uitspreken. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint op de le etage de verkoop van deze moderne zware kwa liteit gordijnstof, in.6 mode kleuren, 200 cm breed, per meter 4, Vanavond otn 5 uur gesloten. Ook maandagmorgen open GééfT tel. of schrift, best DEN HAAG Staatssecretaris dr. R. J. H. Krulsinga van volksgezond heid ziet geen aanleiding om in het bijzonder op te treden tegen de luchtvervuiling van de ENCK in Vlaardingcn. Dit schrijft hij in antwoord op'de vragen, die de heer A. G. v. d.' Spek, Tweede-Kamerlid voor de PSP, on langs stelde naar aanleiding van de geruchtmakende kwestie-ENCK, waarmee o.a. de Vlaardin-gse gemeen teraad zich bezig heeft gehouden. „Mede gezien -de toegepaste metho de kan aan de verkregen uitkomsten geen grote wa'arde worden toegekend, hoewel kan worden aangenomen dat tijdens, het'meten ter 'plgatse een ho-_ gere concentratie zwaveldioxyde aan-, wezig is geweest dan- normaal is te •verwachten", aldus de staatssecreta- ,ris. Verder meent dr. Kruisinga dat men uit de concentraties, die werden geconstateerd, niet kan zien hoe igroot het aandeel is geweest van de ENCK. In de Hinderwetvergunning is geen clausule opgenomen over een maximum voor de uitworp van zwa veldioxyde. Dit is nog geen discussie punt, gezien ook het beroep van de Vereniging tegen Luchtvervuiling te gen deze vergunning. (Van een onzer versalggevers) ROTTERDAM Een nieuw ge deelte van Rijksweg 20 Is donderdag middag, voor het verkeer opengesteld. Het betreft van het gedeelte van het Kleinpolderplein in Rotterdam tot aan de afsplitsing naar het Plein 1940-1945 in Schiedam (foto). ROTTERDAM De raad van commissarissen van de Amfasgroep maakt bekend dat de heer D. Quint het voornemen heeft te kennen gege ven om met ingang van 1 januari 1970 af te treden als lid van de raad van bestuur. Commissarissen hebben gemeend dit verzoek te moeten respecteren. De heer Quint is bereid een benoeming als commissaris van de Amfasgroep te aanvaarden, IHet ligt in de bedoeling de heer Quint dan tevens te benoemen tot lid van de raad van toezicht. In deze raad hebben reeds zitting de heren mr. J. R .Voute, mr. J. de Wiide, mr, E. H. Toxopeus en C. D. Matthijssen, Op verzoek van de raad van com missarissen en de raad van bestuur is de heer Quint bereid de functies, die hij voor de Amfas waarneemt in de besturen van de mission equities cor poration te Los Angeies en de Stead fast Insurance Company Ltd te Mel bourne te blijven vervuilen. De raad van commissarissen draagt de heer A. Maat, thans algemeen di recteur van de Zeven Provinciën voor als lid van de raad van bestuur van de Amfas-groep. De buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin deze benoe mingen aan de orde zullen komen, is vastgesteld op 19 december 1969. Op de afrit van de rijksweg bij het Kralingseplein is donderdag een personenauto geslipt en enkele keren over de kop geslagen. De bestuurder, de 22-jarige B. HL Pauw uit Oost- voorne, is met borst- en buikklach ten naar het Havenziekenhuis ge bracht. De auto werd geheel vernield. Hoeewei het weggedeelte al enige tijd kl aar was wachtte de inge bruikstelling nog op voorzieningen die aan het Kleinpolderplein moesten worden getroffen. De nieuwe snelweg bewees onmid dellijk zijn nut: van de grote files die tot nu toe in de spitsuren bij het Plein 1940-1945 te zien waren was donderdag praktisch niets meer over. De eerste tijd hield de Schiedamse politie nog een oogje in het zeil, maar het verkeer bleek zich spoedig aan de gewijzigde omstandigheden te kunnen aanpassen. De doorgaande verbinding Maassluis - Vlaardingen - Schiedam via het Kleinpolderplein naar Den Haag en Utrecht is door de openstel ling van liet nieuwe rijksweggedeeltc zeker mét een kwartier versneld. Wat ie voorzieningen aan het Kleinpolderpelin betreft, de inge bruikneming van het stuk rijksweg naar Schiedam in beide richtingen kon gebeuren omdat opnieuw een der viadukten van het ingewikkelde ver diepingenkruispunt gereed was geko men. Daarmee was weer een fase in dit grote project achter de rug. Machine 13, 7.13 pvea overgordijnstot dubbelbreed 200 cm ROTTERDAM Het voorstel van B en W tot intrekking van de sub sidie regeling voor bijbelonderricht op het openbare voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en van de subsidieregeling voor het vormingson derwijs op dezelfde onderwijsinstem- mingen werd donderdag door de ge meenteraad geaccepteerd na hetgeen burgemeester Thomassen „een histori sche stemming" noemde: negentien raadsleden stemden voor, achttien te gen. De voorstemmers en B en W wa ren zeker niet tegen bijbelonderricht en vormingsonderwijs op de middel bare en voorbereidend-hogere scho len. Maar, zo zei wethouder drs. J. G. van der Ploeg, volgens de reeds an derhalf jaar geleden aanvaarde „Mammoetwet" is deze subsidiëring een rijkszaak geworden. Een algeme ne maatregel van bestuur om deze subsidieregeling uit te voeren is er echter nog steeds niet. „Het is te gek", zo riep wethouder Van der Ploeg uit, „dat het rijk een zo belangrijke zaak op een dergelijke manier laat zwabberen". Hij hoopte en verwachtte, dat in trekking van de gemeentelijke sub sidie een geduchte pressie van be langhebbende groeperingen zou ont ketenen, zodat het rijk op die manier wel zal worden 'bewogen tot het betrachten van meer spoed. Woordvoerder van de tegenstem mers was de heer J. H. C. Verschoor, die het voorstel van B en W ais een soort paardemiddel zag en meende dat men zich op glad ijs zou 'begeven als men op deze manier het rijk „on der druk zou willen zetten". Ook drs. P. J. de Ridders (ch) meende dat het formele aspect van het gebaar niet meer te subsidiëren wat tot competentie van het rijk be hoort niet veel indruk zou maken. Erger zag hij1 het vervallen van het bijbelonderricht. Hij meende dat de betrokken scholieren niet het slacht offer mogen worden van een i princi pieel verschil van mening tussen ,xijk en gemeente. i i Mevrouw mr. dr. F. T. Diemer-Lin- deboom stelde een pijnlijke vraag: Een kwaliteits matras brengen wij binnen ieders,bereik— want deze" poiyaether matrassen uit de'iuxe serie gaan, omdat er enkele kleuren ontbreken, voor een betaalbare prijs de dëur uit. 2-Persoons poiyaether matras sen met een perfekte veer kracht! licht in gewicht, stof vrij.'Met doorgestikt boven- en onderblad, het damast in de kleuren .blauw en grijszo'n mooi matras nu voor nog géén negen tientjes. twee-persoons poiyaether matrassen Zaterdagmorgen om 9 uur be gint op de Ie étage de verkoop van deze luxe 2-persoons po iyaether matrassen, 120 x 190 cm en ong. 14 cm hoog, het damast in de kleuren blauw of grijs, nu voor Vanavond om 5 uur gesloten. Ook maandagmorgen opm Géén tal of schrift bast „Als de zaak al anderhalf jaar (hangt, waarom wordt die dan zo laat in de raad gebracht?" Weihouder Van der Ploeg hulde zich in een hem passend bestekleed: „De zaak had inderdaad eerder In de raad kunnen worden, gebracht". Mevrouw H. de Vos-Krul (comm.) en mevrouw ir. M. C. Endert-Baylé (lib.) meenden dat nu moest worden afgestapt van het betalen van dingen die duidelijk rijkszaken zijn. De heer W. Remeijer (pac.soc.): „De openbare school moet zo wijd mogelijk open staan, ook voor dege nen die bijbelonderricht wensen. Daarom stem ik tegen". Mr. L. A. Strui'k (kvp) meende dat uit oogpunt van rechtvaardigheid het bijbelonderricht niet op deze manier niet mocht worden afgekapt Wethouder Van dér Ploeg zei nog, dat geestelijke stromingen een ver plicht vak wordt, zodat de middelba re scholieren toch wei aan hun trek ken zullen komen. Helaas ziet het er naar uit dat er voorlopig voor dit vak nog geen geld beschikbaar is. C INTERKLAAS kapoentje Vult u Rijnmonds schoentje, -Met vooral veel welzijn, Meer dan loze schone schijn. T EG dan massa's" boompjes J-J En ander groen bij d'oompjes, Van de 23 plaatsen. Die de bal steeds kaatsen. pEEF ons geld en goederen Voor verhitte gemoederen, Leg het Plan 2000, Aan vele oren suizend. CTAPEL stankloze bedrijven Op in bosjes van vijven' Geef ook wat zwembaden Bossen, parken en kaden t jt 1JEBT u nog wat woningen? 1 Als rijke beloningen i Met een niet te, hoge huur, - Anders is'het weer te duur. -L -, G^EEF ons een ander image ,"~X Stop dan toch die'scrimmage!-- Van het vuil en stinkend Gebied- en maak het blinkend. MOOIE schone fabrieken Witte hoogovens geen zieken Door de spanning van het werk, Stel daaraan toch paal en perk. CTOP maar vrolijk in uw zak Al die lieden van het PAK, Die al met de roe windelen,' Door hun zig-zag handelen. f"\RAAG veel wijze mannen Met npg meer leuke plannen. Goede verbinding met Den Haag «-i Want daar ziet men ons nu niet graag! CINTERKLAAS kapoentje Vult u Rfjnmonds schoentje, Dat barst van de problemen Die u dan mee mag nemen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1