verdriedubbelde z'n showruimte Dit jaar minder schepen, maar meer vracht form stijgt met 13 procent CH-actie voor subsidie bijbelonderricht vlimo Rotterdam nu Boze droom Milieuhygiënisch onderzoek kost een half miljoen citröën denOuden leM4j44 Q0 sp® EXPOSITIE WERD UITGEBREID PROJEKT VAN RIJNMOND Dronken rijder maakt brokken Dienst voor vrede interkerkelijk en internationaal Vragen na besluit Rotterdam Boze wethouder vroeg hulp aan pressiegroepen Esso Cambria nu overgedragen N. Vlaardingsche Courant opgenomen in Alg. Dagblad? VOORGESPEELDE MUZIEK8ANDEK CDUZY rotterdammer PAGINA 3 MAANDAG 8 DECEMBER 1.969 Voetgangersbrug stort in: 400 gewonden 'De Stam" is na vier maanden breken en bouwen nu driedubbel zo groot. De showruimte werd van 1500 m2 tot 4500 ma. Voor alle soorten vogels zijn er nu 3x zoveel gezellige nestjes. Voor hippe huismussen of krasse kraaien. Klassiek en modern of ultra-modern of welke stijl dan ook™ oh, enne wist u dat "De Stam"de grootste expositie van slaapkamers in Rotterdam heeft? U moet maar eens gaan kijken. Bij "De Stam". waar gezelligheid begint (Van onze verslaggevers) DEN HAAG/ROTTERDAM De hoop en verwachting, die wethouder drs. J. G. van der Ploeg donderdagmiddag tijdens de vergadering van de Rotter damse gemeenteraad uitsprak begint in vervulling te gaan: het ch-Tweede-Kamerlid dr. H, A. Schuring heeft de staatssecreta ris van onderwijs en wetenschap pen vragen gesteld over de in trekking van de Rotterdamse ge meentelijke subsidieregeling voor het Bijbelonderricht op de openbare scholen voor voorbe- ZWABBEREN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rijmnondraad wordt voorgesteld het bu reau Veldkamp/Marktonderzoek opdracht te geven tot een geïnte greerd milieuhygiënisch onderzoek in het Rijnmondgebied. Dit on derzoek dat eerder werd aangekondigd, zal 480.000 vergen en twee jaar duren. Het benodigde bedrag wordt over de begrotingen vari' 1969 tot en met 1972 verdeeld. nu beduidend Steekproef Kernpunt góbdkoper helanca plaquette die hog gegraveerd zal worden. ROTTERDAM Zaterdagmiddag is de 531 jarige fabrieksarbeider A. B. uit Rotterdam met een auto te gen het gedeeltelijk -geopend por tier van een geparkeerde wagen ge reden. A. B. verkeerde onder drank invloed. De negentienjarige pijpfitter D. Hoogkamer uil de Johan Idastraat die naast zijn auto stond, kwam te vallen. Hij is met beschadigde rug- wervels naar het Dijkzigtzjeken- 'huis gebracht. B. is opgesloten. Zijn rijbewijs is ingenomen. JOHANNESBURG Op een station in Soweto, een complex van negerplaatsen bij Johannesburg, is vanmorgen een betonnen voet gangersbrug over spoorlijnen inge stort. Volgens de eerste berichten kwamen drie menssen om het leven. Vierhonderd anderen raakten ge- wond. Het was juist erg druk op de brug toen die in het midden begon door te buigen en daarna bezweek. Er was een onbeschrijflijke paniek toén de mensen op' de spoorbanen stort ten, daarbij elektrische bovenlei dingen vernielend. 3 verdiepingen meubelon woningtextiel Vraag het Srote Meubetboek van Top-Form. Gratis. Mariniersweg hoek Goudsesingei /Van een onzer verslaggevers.) ROTTERDAM Negen geestelijken van diverse nationaliteiten hebben zondagavond meegewerkt aan de jaar lijkse dienst voor de vrede, die in de Schotse kerk aan de Schiedamse Vest is gehouden. Zij verzorgden gezamen lijk de liturgie van de dienst door, ieder in hun eigen taal, de gebeden en Bijbellezing te houden. De prediking werd uitgesproken door dr. H. C. Whitley, predikant van de St. Giles kathedraal van de Schot se Kerk in Edinburgh Hij legde in lijn preek, naar aanleiding van Jesa- ja 2:4, de nadruk op de vier ge varen die de mensheid bedreigen en die voor Christenen van de gehele ivereid een groeiende zorg dienen te zijn. Met deze gevaren bedoelde hij de uitbreiding van de atoomwapenen, de groeiende verontreiniging van de natuur, de slechte relaties tussen vol keren en rassen en de afstand tussen machten en onderdanen. De Christen moet zijn geloof be leven in deze 'wereld, aldus dr. Whit ley en de kerken dienen nu samen te werken om de wereld veilig te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. De overige geestelijken van ker ken in Rotterdam die aan de dienst medewerkten waren ds. J. W. Scliok- de Deense kerk; pater A. de Veer, king, hervormd; mr. H. Fossing van r.k.; ds. John Svensen, Noorse kerk; ds. H. Fischer, Duits; bisschop Dionis- sios, Russisch Orthodox; ds. J. Rus sell, Schotse kerk en ds. L. land strom, Zweedse kerk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor zijn collega Uwe Grimm die onmid dellijk nadat zondagmorgen om zes uur de Duitse vrachtvaarder August Leonhardt bij Frans' Swarttouw in de Botlek afmeer de, met vakantie naar huis ging, ontving vanmorgen kapitein E. Hollmön een cadeau omdat het schip het 30.000ste van dit jaar in de Rotterdamse haven is. Mr. A. Blussé van Oud-Alblas, voor zitter van de Stichting Havenbelan- gen, feliciteerde vanmorgen, maandag, invaul kapitein Hollmann. Zijn schip is het derde dat in de geschiedenis van de Rotterdamse haven als dertigr- duizendstc de Nieuwe Waterweg op- stoomde naar Rotterdam. LISSABON De tanker Cambria, bet langste koopvaardijschip ter we reld, is in de haven van Lissabon zaterdag overgedragen aan de Esso Petroleum maatschappij. De tanker die 347 meter lang is en 255.000 ton meet is gebouwd op de Verolmewerf in Rotterdam. De laat ste proeven heeft liet schip in de Lisnavedokken in Lissabon ondergaan. Dit zijn de enige dokken die een schip van de afmetingen van de Cambria kunnen bergen. Zondag vertrok de Esso Cambria voor haar eerste reis naar Saoedi Arabië. reidend hoger en middelbaar on derwijs. Dr. Schuring- vraagt kort en goed of de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen nu bereid is op korte termijn een regeling te treffen voor rijkssubsidieregeling van het bijbelon derricht op de betrokken scholen. Dr. Schuring deed dit naar aanleiding van hetgeen onze krant over deze be slissing van de gemeenteraad schreef. Hij is van mening dat het bijbelonder- wijs op de openbare Rotterdamse scho len voor voorbereidend hoger en'mid delbaar onderwijs niet de dupe mag worden van een door de kleinst moge lijke meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad geaccepteerd voorstel van B. en W. De stemming was negentien, tegen achttien. B. en W. hadden het voorstel tot in trekking van deze subsidieregeling niet ingediend omdat men tegen het bijbel- onderwijs zou zijn. Verre.van dat. Wethouder Van der Ploeg zette uit een, dat volgens de anderhalf jaar ge leden geaccepteerde „mammoetwet" deze subsidiëring een rijkszaak is ge worden. maar dat een algemene maat regel van bestuur om die subsidierege ling uit te voeren er nog steeds niet is. De heer Van der Ploeg had zich zelfs erg boos gemaakt. „Het is te gek", had hij uitgeroepen, „dat het rijk een zo belangrijke zaak op een dergelijke manier laat zwabberen". Interessant is, dat een groot aantal gemeenteraadsleden, dat in deze het geen burgemeester Thomassen een „his torische stemming" noemde heeft tegen gestemd, het voorstel van wethouder Van der Ploeg als een paardemiddel 2ag, dat waarschijnlijk niet eens veel indruk zou maken op de rijksinstanties. Van ch-zijde is toen uitgesproken dat de leerlingen niet het slachtoffer^ zou den mogen worden van een principieel verschil van mening tussen rijk en gemeente. En mevrouw mr. dr. F. T. Diemer- Lindeboom had de wethouder in ver legenheid gebracht mebde vraag waar om hij de hele zaak anderhalf jaar heeft laten Wachten vóór hij met de vuist op de rijkstafel ging slaan. Verleden jaar was de dertigdui- zendste het Zweedse schip Garm. Dat kwam precies twaalf uur eerder aan. Vermoedelijk zal de Rotterdamse ha ven, dit jaar niet het getal yan 32.145 schepen halen dat verleden jaar binnenkwam. Met het tonnage staat het er beter voor. Werden verleden jaar 155 miljoen ton geregistreerd, tot nu toe is er al 166 miljoen ton binnengekomen. De overslag van la ding zal vermoedelijk met dertien procent stijgen. Voor het eerst kwam in 1967 het dertigduizendste schip de Rotterdam se haven binnen. Het was het Franse Ville de Nantes. De bemanning i$ toen in het. Rotterdamse stadhuis door burgemeester W. Thomassen "officiéél ontvangen. Vanmorgen ging het op de August Leonhardt heel wat eenvoudiger toe. Het schip is eigendom van de rede rij Leonhardt und Blumberg te Ham burg. Het liep zondagmorgen binnen met een lading fosfaat dat "bij-Frans Swarttouw zal worden overgeslagen. Kapitein Hollmann vertelde dat zijn schip regelmatig de Rotterdamse haven aandoet. Trouwens alle sche pen van deze rederij zijn bij Wilton- Feijenoord in onderhoud. De heer Blussé van Oud-Alblas zei dat de Rotterdammers eigenlijk vreemde mensen zijn dat zij hun sche pen-teilen en als dan het. dertigdui zendste binnen is, zeggen dat het goed gaat met de haven. Ook zei hij het fijn te vinden dat het juist een schip van deze bekende Duitse rederij is dat deze eer te beurt valt. Hij -wees er verder op dat een schip met ongeveer 'deze naam nog steeds op de bodem van de Noordzee rust met een lading goud. Hij doelde op de Renate Leonhardt. Hij zei verder dat het vorige Duit se schipdat een dergelijke officiële ontvangst onderging was de laatste Duitse driemastschoener (Aar) dat in 1966 het eerste 25.000ste 'schip was. TWAPITE1N E. Hollmann van de August Leonhardt (links) ontvangt uit handen van mr. A. Blussé' van Oud-Alblas een VLAARDINGEN Het ziet er naar uit dat het Algemeen Dagblad een dikke vinger in de pap krijgt bij de Nieuwe Vlaardingsche Courant die aan haar 92ste jaargang toe is. Met ingang van 1 januari 1970 zou den de Vlaardingse abonnees van het AD het driemaal per week verschij nend plaatselijk nieuwsblad gratis in de bus krijgen-. Dit zou een gevolg zijn van de overname van de NVC door de Nederlandse Dagblad Unie. De NVC blijft avondkrant, die als bijvoegsel van het AD zoü worden bezorgd. Een abonnement op de NVC alleen is mogelijk. In 'deze conceptie zou de uit vier leden- bestaande re- daktie. van de NVC overgaan naar het AD en ook het Vlaardingse nieuws voor dit blad verzorgen. De bladspiegel van het bijna een eeuw oude Vlaardingse nieuwsblad zou wonden aangepast aan het AD-for- maat. Het is nogniet bekend, waar de NVC fin de toekomst zal worden ge drukt. Vermoedelijk zal dat in Rot terdam gebeuren. Personeel van de zetterij in Vlaardingen zou zijn ge vraagd naar het' AD over te gaan. Besprekingen hierover zouden van daag worden gevoerd. Al eerder heeft het Stijthoff-con- cerri, waarvan de Haaigse Courant is samengegaan mét het Rotterdamsch Nieuwsblad, belangstelling voor de NVC getoond. Het Rotterdamsch Nieuwsblad wil namelijk in Vlaar dingen komen met een eigen kopblad. Eevenals in Schiedam is gebeurd, zou deze krant grotere aandacht moeten besteden aan het Vlaardingse nieuws. Nu de besprekingen met de NVC op niets zijn uitgelopen is het de vraag of deze uitbreiding doorgang zal vinden temeer daar het AD ken nelijk een vastere greep op het Vlaardingse lezerspubliek wil krijgen en daartoe de eerste stappen reeds heeft gedaan door overname van de NVC. EN CASSETTEN- GROTE KEUZE IN KLASSIEK EN AMUS. MUZIEK BIJ W Wfc I AERT V. NESSTRAAT 36 TEL. 010-118811 JDURGEMEESTER Wy tenia Ttnttpv-dnrn. /ris hnnapTP: van Rotterdam als hongerende HoRebolle-Gijs. Tekening in de Haagse Post in de twintiger ja ren naar aanleiding van een ■groots annexatieplan, dat toen niet doorging. Als men ziet wel ke brokken Rotterdam toen tot zich wilde nemen, weet men, dat deze plannen in de oorlog gro tendeels zijn uitgevoerd. (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De expositie „Rotterdam llaha" van sportprenten, stedelijke politieke merkwaardighe den en_, daverende zaken in het Rot terdamse openbare leven tussen 1906 en 1938, die in maart de hal van het stadhuis heeft gesierd, is sedert zater dag te zien in het Gemeente - ar chief aan de Mathensserlaan. Daar blijft zij te zien tot en met 4 januari. Er is. omdat de beschikbare ruimte groter is. wat meer te zien dan inder tijd in het stadhuis. Van een aantal kranten en politieke uitgaven, zoals de bekende „De Notenkraker", was in het stadhuis een fotokopie te zien, in het Gemeente - archief liggen de originelen in vitrines opgesteld. Verder handelingen van gemeente raadsvergaderingen, die een hee! bij zonder karakter hadden door het op treden van de heer Coremans van de Rapalje - Partij en van de commu nist Van Burink. De tentoonstelling is geheel gegroe peerd rond de spotprent. Die prenten zijn „geïllustreerd" met de stukken waarop zij zijn gebaseerd. Een interessant aspect is, dat de plaatselijke spotprent na een heie tijd niet meer in tel te zijn geweest, langzamerhand een wedergeboorte beleeft in de Rotterdamse kranten. Soms zelfs in een geheel nieuwe toch ook weer oude, want op de expo sitie ligt er een van 1906 vorm: die van de getrukeerde foto. ROTTERDAM Een boze droom is er de oorzaak van ge weest, dat een 21-jarige Rotter damse havenarbeider dit week einde in een ziekenhuis is be land. In de nacht van zaterdag op zondag droomde de man, dat duistere individuen een plastic bom aan zijn slaapkamerraam hadden gekleefd. Om zijn vrouw en kind te be schermen, strompelde de haven arbeiders in het donker zijn bed uit en sloeg met zijn vuist het raam aan stukken. De man was onmiddellijk bij zijn positieven en merkte dat er geen sprake was van een plastic bom. Wel ont dekte hij een flinke wond aan zijn hand. Een arts liet hem tér behandeling naar een ziekenhuis overbrengen. Aanleiding tot dit onderzoek is het besef dat millieuhygiëne meer omvat dan alleen het voorkomen van be streden van bodem, water- en lucht verontreiniging, samen te vatten als aantasting van de z.g. biosfeer. Een studiegroep, bestaande uit vier -hoogleraren en enkele staffunctiona rissen van Rijnmond, heeft een eer ste verkenning verricht van het pro bleem hoe een totaalbeeld kan wor den verkregen van de factoren, die in hun onderlinge samenhang de leef barheid in het gebied bepalen. Deze groep is van mening dat ook zaken als geluidshinder, stedelijke le lijkheid, gebrek aan recreatiemoge lijkheden, verkeersopstoppingen en andere onvolkomenheden moeten wor den- gerekend tot de onderwerpen, waarover de zorg voor de milieuhy giëne zich uitstrekt. Deze brede opvatting maakt inzicht noodzakelijk over de van belang te achten componenten van dit milieu. Allereerst dient een voorlopige inde ling van het milieu te worden opge steld. de eerste opgave van het on derzoek. De volgende is na te gaan in welke opzichten bepaalde milieu-om standigheden de menselijke gezond heid aantasten dan wel gevoelen van onbehagen veroorzaken. In het onderzoek worden twee sta-: dia onderscheiden. In de eerste plaats is een proefonderzoek nodig om" in dicaties te geven voor de manier, waarop het eigenlijke onderzoek dient te worden opgezet en gestructureerd. Voor het proefonderzoek wordt een steekproefomvang van 200 mensen.- voldoende geachj. In dat eerste onderzoek wordtde reeds opgestelde vragenlijst getoetst. Het eigenlijke onderzoek begint in januari 1971. Het bureau Veldkamp/ Marktonderzoek meent dat mogelijk 5000 mensen bij het onderzoek wor den betrokken. Al deze werkzaamhe den'verricht hét bureau, de laatste fase, het leggen van verbanden en het trekken van conclusies uit de verkre gen cijfers kan Rijnmond grotendeels in eigen beheer doen. Een eerste inzicht in de wijze waarop en de mate waarin hoedanig heden van het milieu het sociaal en psychischwelzijn van de mens aan tasten dan wel onbehagen oproepen valt te verkrijgen door de bewoners van een bepaald milieu naar hun me ning in het algemeen en naar hun klachten in het bijzonder te vragen. Men wil hiermee beginnen door het houden van een stekkproef. Aan de hand der resultaten kunnen dan de gebreken in een bepaald gebied wor den opgespoord. Deze opgave werd inmiddels verlicht door het uitkomen van het rapport „Wonen, leven en werken in Rijnmond" van de Stich ting tot Onderzoek der Arbeidssitua tie in Rijnmond. Met het SOR-rapport is het Riin- mondonderzoek, dat nu wordt voor gesteld, niet overbodig geworden. Het rapport zocht naar de oorzaken van vestiging in of verlating van het ge bied bij dat deel van de beroepsbe volking met een inkomen van minder dan ƒ20.000 per jaar. Daaruit bleek dat bepaalde milieu gebreken bij die groep een belangrij ke ro! spelen bij het besluit tot ver trek. Het Rijnmondonderzoek is ver richt op het vinden der gebreken. Het is vollediger van opzet en betreft de gehele bevolking boven een bepaalde leeftijd. Van de resultaten van het SOAR-rapport kan echter gebruik worden gemaakt. Het kernpunt van het onderzoek zal zijn het vinden van een juiste wijze van afweging van gesignaleerde mi lieugebreken ten opzichte van elkaar. Kennis van het relatieve belang van factoren is noodzakelijke voorwaarde voor het voeren van een gericht over heidsbeleid. De SOAR-studie be strijkt dit terrein niet. Globaal ge zegd, begint de Rijnmondstudie, waar die van de SOAR is geëindigd. Al zou U 't liefst bi/ de kachel blijven zitten als er buiten een pak sneeuw ligtaf en toe moet U er toch door, voor een boodschap of om de kinderen uit school te halen. Gelukkig dat U er tenminste, goed op gekleed bent met zo'n warme hetanca pantalon. We verkopen ze nu heerlijk warme damespantalons van 100% Helanca en in Lycra kwaliteit uit de dure series, maar nu door elkaar per stuk voor nog géén tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze mooie damespantalons van 100% Helanca en in Lycra kwaliteit, er zijn diverse kleuren, maten 34t/rr»44 voor Géén t*C of scMft, tmt ""'lx* -* b'S-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1