VIJFDE WETHOUDER NODIG? AGENDA vmcAüs PCG wil contact met bevolking bevorderen COMBINEER DE VERKIEZINGEN Nieuwe telefoon, nummer komen over de nogvün WARME WINTER- GEZELLIG HEID met comfortabel en in Holyziekenliuis UMK KOLEN MmÈMerL Studente wreed mishandeld Mejuffrouw De Graaff gaat trouwen Rosman bepleit leerplanontwikkeling In afwijking mening college Asma-kerstconcert umiËN Burgemeester stelt telefooncentrale vrijdag in gebruik Waardenhurg beste duivenhouder ygy CO-OP Beste! even., Binnen is binnen».. Onderivijs Verwarring Dr. Willemsen van Noletstiekting overleden pagina 5 Ir. SCHIEDAM vandaag en dagelijks MEVROUW TAVERNE GOEDE WONINGEN PORTEFEUILLES VERPLAATSINGS-UITVERKOOP modsHuI* S. J. ROSMAN ...leerplanontwikkeling... Kerst aanbSeciinéi verkoop 2e etage 4 aruipvrije kaarsen ROTTERDAMMER DINSDAG 9 DECEMBER 1969 S3* 'jk Zou Van J ardir- s ld, dat aruien 5. at tve com. heb- s (laad algemene (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het jaarlijkse politieke vuurwerk op gemeente- terrein, de behandeling van de gemeentebegroting, is gister en |Lnd op tamme wijze van start gegaan. Alle politieke partijen ose'U lichten, weer hun standpunt naar voren brengen met algemene be- ebukt I iouvvingen, waarbij zowel naar het verleden als naar de toekomst bui- tid gekeken, reini- r' -er Be algemene beschouwingen waren mi'litr het algemeen nogal pessi- alLsch van toon. De hoofdoorzaak: n... d ontbreken van voldoende geld ve? i« d« gemeente om de meest nood- ver ËdtlÜ'k8 voorzieningen uit te voeren. sinds lende"s va" 3"e fTaccti®- ssen gratters: „college, begin nu vol man' ij jaar eens met de sanering van 1 binnenstad. Een prachtige gele peld zou zijn om in 1970 de eer- van jpaai te slaan voor een nieuw stad- 1 dan sis of stadskantoor. Wellicht zal dan par- btt jaar 2000 de sanering vol- «den Jjj lijn." egen jtn ander punt dat diverse fractie- jorzilters nogal dwars zat was het klimaat in Groenoord. Suggestie aneen van hen: „maak in Groen- urd een plein zoals het' Schouw- urgpiein in Rotterdam". £en volgend punt dat men aan doe was het gemeentelijk onder lijs Wethouder mejuffrouw G. D. de Iraaff kreeg het advies om volgend jar te beginnen met een experimen tje school, m.a.w. een school zonder ittffiblijvers. de Schiedamse cultuur vonden meeste fractievoorzitters maar op si laag pitje staan. eno der- Enkele raadsleden maakten zich ongerust over het verloop van de tvolking. Het college kreeg het ad- ies mee alle vertrekkenden via een innuüer naar de reden van hun trbuizing naar elders te vragen. De spits werd ook. deze avond af lieten door de heer: P. Boschman Soc.j, die vrij uitvoerig stilstond bij gemeentelijke financiën. Het is nlstellend dal voor een leerling die Rotterdamse school bezoekt i31,05 meer wordt vergoed dan voor sn leerling die een Schiedamse ;hool bezoekt, riep hij uit. Schiedam heeft nog een aantal gro- werken in voorbereiding, waarmee ;rse bedragen zijn gemoeid. „Een '«ruiming van de financieringsmid- ilen is beslist noodzakelijk willen ij de zaken aanpakken die voor een [nestige ontwikkelijg van de stad noodzakelijk zijn", zei hij. Ook stelde dj dat zijn fractie er": geen bezwaar gen heeft de commissie tot onder- j Bek van de gemeentebegroting open- I aar te maken. Ten aanzien van de mogelijke ge- 'iidshinder van een bulderbaan op :et vliegveld Zestienhoven voor de Vi/k Groenoord en de nog te bouwen :ieu\ve wijken Wouóhoek en Spaland :erkte hij op dat de raad en B. en if. attent moeten blijven op de verde- it ontwikkeling. Bij het ambtelijk apparaat moeten r.eer diensten gecentraliseerd en ge ordineerd worden. Bij alle diensten 3 een gezamelijke jaaromzet van s>'n BG miljoen. Wellicht dat een on snder tot besparingen zal lelden. Naar aanleiding van de nieuw te xmwen wijken Woudboek en Spa- land zei de heer Boschman dat niet iedereen in een flat opgeborgen wenst te worden. Er zuilen daar njeer eengezinswoningen moeten ko men. Hij vond verder dat het nood- zakeljjk was' dat het college tijdens deze begrotingsbehandeling een VLAARDINGEN Mevrouw L. en Duijn-Spruijt (soc.) vindt een ge meentelijke stichting de juiste be stuursvorm voor het Holyziekenhuis. •De verantwoordelijkheid en contro lerende taak komt dan bij de gemeen teraad te liggen", zei ze maandag tij dens de behandeling van de gemeen tebegroting 1970. Zij kwam met een aantal punten 'an kritiek aandragen, zoals de lange wachttijden bij de polikliniek en af daling opname, te koude of warme maaltijden, moeilijkheden bij cfe per soneelsbezetting. Volgend jaar maart al de oogarts vertrekken: „Een streekziekenhuis zonder oogarts mag "iet tot de mogelijkheden behoren". Ook andere raadsleden hadden ge- word over de moeilijkheden in .het •oekenhuis en vroegen B. en W. om opheldering. Ook stelde men vragen "far het ambulancevervoer, dat nog niet goed zou zijn geregeld. Chr. Germ Kerk: Warande/hoek B. K. "an viering 100 Jarig bestaan. 19.45. Kaasmarkt Bodegraven 9/12 aanvoer 11 wtlien. prijzen Ln per kg. 1ste kwal. 118 - 1.25. extra kwal. 4.33, handel: kalm. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange wtrkstraat 82. tel. 26.13.82. Klachten bezor gd: Joh, Grönefeld, Singel 93. tel: 26.33.33. "a:„ vrijdag 38.30-19.30 en zaterdag '"-19 uur. Redactie Schiedam: H. M. van uouwellneen, Jullanalaan 83c. tel. 26.57.64. S," u'55'88 toestel 156. Alarmnummer ,°""e: 26.16.66. Alarmnummer luchtvervul- '°K en melding geluidshinder: tel. 26.26.26. d ^toonstellingen: Stedelijk museum v t,®* 59 Jan« l. Schiedammers tonen hun gunstbezit, 2. Schiedam ln haart en beeld. h'sc'1e sraliei; a. Demarünlc, b. 1 c- Malich, .d. Mirvald. e. Sykora. sias kiarc troeven van ceramiek en „Galerie pum. f tpt Jt dec4nbgr. kunstenaars""51 <XDOSltie; ercK>t aantal Lh«ler1e de Graaft 28 nov. - 2 Jan. Mevr. te van der Pols-Vermeulen, schilderijen I" gouaches. Open dl t/m zo 13-18 en 20. J4~17 uur. uitspraak doet over de watersport verenigingen en het mogelijk schep pen van een jachthaven. ROZNBURG Vrijdag 19 de cember zal burgemeester H. Sloots de nieuwe automatische telefooncentrale in gebruik stellen! Deze nieuwe installatie vervangt de oude, die een capaciteit heeft van 1.200 aansluitin gen. De centrale aan de Oranjelaan heeft een capaciteit van 2.000 aansluitingen. De centrale kan nog woroen uitge breid tot 6.000 aansluitingen en na enkele voorzieningen zelfs tot 10.000. Voorzover geen kabeltechhischë moeilijkheden worden ondervonden zal worden geprobeerd de 350 wach tenden op telefoonaansluiting nog voor het eind van dit jaar aaneen toestel te helpen.-Men neemt aan, dat daarna geen wachtlijst meer zal ontstaan. De oude centrale zal worden gede monteerd en verdeeld over de centra les van Heenvliet, Klaaswaal, Oost- voome en Nieuw-Lekkerland. Het nijpende zalenprobleem zat de heer Boschman ook dwars. Hij wilde weten of het college nog stappen gaat ondernemen voor een tijdelijke op lossing van het zalenprobleem, of dat de gedachten uitgaan naar nieuw bouw in het kader van de sanering van de binnenstad. Verder vond de heer Boschman dat er na de totstandkoming van het zwembad Zuid moet worden gedacht aan de bouw van een overdekt bad of combinatie gymnastieklo- kaal/instructiebad in Groenoord of Woudhoek. KVP woordvoerster mevr. M. A. C. Taverne-van Campen ging in haar algemene beschouwingen o.a. in op een keuze van een vijfde wethouder „Wij binden ons niet aan uitspraak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1970", zei zij. Zij had alle lof voor de begroting 1970 en hoopte dat B. en W. op korte termijn zullen komen met een bestemmingsplan voor het westelijke ■gedeelte van Woudhoek-zuid: „Als wij uitgaan van de gedachte dat de ergste woningnood voorbij is,, zullen wij onze gedachten moeten laten uit gaan naar kwalitatieve woningverbe tering boven een kwantitatieve ver betering". Volgens mevrouw Taverne moet er bij gemeentewerken voorrang wor den gegeven aan het bouwrijp maken van Ketheï Oost, waar eengezinswo ningen zijn gepland. Aangezien het woningtekort afneemt verdient het volgens haar aanbeveling het bureau huisvesting geleidelijk op te heffen. Zij was verder van mening dat wij in Schiedam kwetsbaar zijn wat de werkgelegenheid betreft. Naar haar mening moeten dan ook in de toe komst bedrijven worden aangetrok ken die een andere beroepsbevolking dragen dan de reeds gevestigde. VLAARDrNGEN Keurmeester Van Looyenhad had tijdens de Jaarlijks club- tentoonstelling van de postduivenhou- dersvereniglng „Keer Weer" geen gemak kelijke taak. In de afdeling Jonge duiven gingen de eerste prijzen naar M. Stuifzand met de schoonste duif van tiet geheel, A. waardenhurg sr.. A. Ertgelaan en P. de Ligt. Bij de jonge krdoffers won A. Waarden-^ •burg sr. met de schoonste jonge doffer de eerste prijs samen met A. Lens-JHoogerhuls en A. van Weel. Het Jeugdlid D. Elrksen bleek de schoonste oude duivln te bezit-? ten. De overige prijzen in deze klasse gingen naar A. Waardenburg sr. en A. van Vliet. Prijzen voor de oude doffers vielen ten deel aan Simon en Zoon, A. Westdljk, A. Engelaac. p. van Vliet en A. Waardenbnrg Totale eindstand beste duivenhouders: 1. A. aardenburg sr. met 718 punten, 2. p. de Ligt met 714,5; 3. A. van Weel met 712,5, 4. M. Stuifzand 711, en 5. L. Hurkmans met 799 punten. Tot slot merkte mevrouw Taverne op dat de KVP-fractie zich zorgen maakt over de gemeentelijke plantsoenendienst. In betrekkelijk korte tijd hebben twee directeuren hun ontslag genomen. Zij wilde we ten of het niet wenselijk is de plantsoenendienst los te koppen van gemeentewerken. Na mevrouw C. Blaauw-Rieu (pac.soc.), die haar betoog opzette rond de door haar gewenste oprich ting van wijkraden naar Rotterdams voorbeeld, kwam drs. J. Houtman (lib.) aan het woord. Hij was duide lijk voorstander van het streven dat Schiedam ook in de toekomst een zelfstandige gemeente moet blijven met 100,000 inwoners, maarl zei hij, wat wij nu willen reaLiseren dient ook in. de 21ste eeuw nog up to date te zijn. Ten aanzien van de woningbouw was ook hij een voorstander van een gezinswoningen. „Wij moeten,, reke ning houden met de ligging van Schiedam in de Rijnmond en dat nu juist in dat hele gebied grote behoef te aan deze woningen bestaat. De starre uitgift van grond alleen op erfpachtbasis is catastrofaal voor de gemeente Schiedam", vond hij. f De heer Houtman was ook de enige die kritiek had op het feit dat burge meester Roelfsema de zwaarste por tefeuille van het college namelijk die van gemeentewerken beheert. Een wethouder is door de raad benoemd, terwijl de benoemde burgemeester zich hier anderes tegen kan opstellen. Deze portefeuille zou uitstekend geschikt zijn voor de vijfde wet houder. Hij vond dat er voor de overige., wethouders en voor burge meester Roelfsema genoeg werk overblijft. Tot slot merkte hij op dat hij het beschamend vond dat tal van Schie damse evenementen elders moeten worden georganiseerd, omdat Schie dam geen zalen heeft. Hij stelde voor dat het gemeentebestuur tijdelijk Musis Sacrum onder haar hoede neemt, totdat een ander definitief cultureel centrum zal zijn gebouwd. Burgemeester en wethouders krij gen donderdagavond de gelegenheid om in eerste instantie op alle op- cn aanmerkingen te antwoorden. NU MET ONZE PRIJZEN. BINNENKORT MET ONZE ZAAK Na 9 jaar modebewust Vlaardingen gekleed te hebben, verplaatsen wij onze zaak naar het koopcentrum Vlaardingen om daarna nog meer Vlaardings meest exclusieve men-shop ta zijn. Oaarom start woensdag 10 december onze Totale voorraad winterjassen, kostuums, kolberts, pantalons, regenjassen, overhemden, pullovers enz. enz. wordt uitverkocht KORTINGEN 1O-2O-3O0/# KOM DIRECT. Bij de start Is de keuze net urnntst eohledamaeweB Si vtJuardlnflem 'it^JI /M rn se v* W/I TELEFOON 264596 Een automatische wasma chine geeft u veel gemak. Tenminste, als hij werkt zonder mankeren. Koop hem bij de vakman. Bij £1Q. P.v- oalEi- dg- BINNENSINGEL 165 TÈL 342466 - VLAARDINGEN Zijn lese&dertie zsbi-avizütec xi te -veel? Verkoop er dan 30 per Koerier ln deze krant. (De overige O hebt u nodig om over een paar maanden weer ao'n meevallertje te hebben) DEN -HAAG Vijf jonge mannen zijn gearresteerd wegens mishande ling van een achttienjarige studente op 23 oktober, die thans nog onder behandeling is van een vrouwenarts en een psycholoog. Op de kamer van een van de man nen werd, wat gedronken, werden plaatjes gedraaid en hasjiessigaretten gerookt. Daarna dwongen de mannen het meisje door met dolkmessen naar haar,te gooien, die naast haar hoofd terechtkwamen, zich uit te kleden. Vier van hen vergrepen zich daarna aan haar. Vervolgens werd zij op een afschuwelijke manier mishandeld. De studente durfde wekenlang niets te zeggen. Pas op 3 december deed zij aangifte. Ook nu heeft ze nog niet alles verteld. Een van de mannen heeft praktisch een volledige bekente nis afgelegd. De christelijkekorfbalclub ODI gaat onder haar leden een wedstrijd uitschrijven voor een nieuwe vereni- gingsvlag. Op het ontwerp moet in ieder geval komen te staan c.k.c. ODI. Andere gegeven, zoals de oprin- glngsdatum, mogen erop komen maar een verplichting is dit niet. Op de 'prijswinnaar ligt een aantrekkelijke prijs te wachten. ,AHe inzendingen moeten voor 31 december binnen zijn. Op de jaar lijkse algemene vergadering van ODI zal de prijswinnaar worden bekend gemaakt. v Biafra-aktie De aktie van de Middelbare Technische School aan de Witte de Wïthstraat, die op 5 december werd gehouden, heeft op de kop af negentienhonderd gulden opgebracht. SCHIEDAM Het college van burgemeester en wethouders zal bin nenkort bijeenkomen voor een vro lijker zaak dan de droge gemeentepo litiek. Een van'de leden van het col lege heeft namelijk het voornemen in het huwelijk te treden. Naar alle waarschijnlijkheid op dinsdag 13 januari zal wethouder mejuffrouw G. D. de Graaff (43) gaan trouwen met de 57-jarige boekdruk ker G. A. Verwey uit Schiedam. Ge zien haar functie in de gemeente, zal het huwelijk worden voltrokken door burgemeester H. Roelfsema. Mejuffrouw De Graaff heeft zich er nog niet over uitgelaten of zij denkt, dat het huishouden haar zo in beslag zal nemen, dat de politiek er bij moet gaan inschieten. Dat zou het einde betekenen van haar wethou derschap, maar misschien komt zij gauw genoeg tot de ontdekking, dat afwassen en stofzuigen best kunnen samengaan met plannen maken voor scholenbouw en jongereninspraak SCHIEDAM „Onder de vele zorgen voor een leefbaar klimaat in Schiedam neemt die voor de groenvoorziening een belangrijke plaats in. Het stemt ons dan ook somber dat verschillende bomen dood gaan. Mogelijk moet .de oorzaak worden toegeschreven aan de aanwezigheid van aard gas in de grond." Zo citeerde de heer S. J. Rosman gisteravond tijdens de eerste dag van de be handeling van de gemeentebe groting een gemeentelijk stuk. De heer Rosman typeerde de be groting voor 1970 ais een weegschaal. Na een uitvoerige verhandeling over het woord „gezag" ging hij in op de verhouding overheid-burgerij. „Nau we samenwerking is van grote waar de, initiatieven zijn op dit gebied zeer gewenst", vond hij. Na ook zijn pessimistische visie over de gemeentelijke financiën te hebben gegeven, stelde hij dat men er goed aan zou doen een reserveda tum voor een eventuele raadsverga dering te boeken. Op zo'n dag zou dan een belangrijke nota kunnen worden behandeld. Na een raadsver gadering wordt het altijd nachtwerk en daar voelde de heer Rosman niet zoveel voor. Hij vond dat deze raadsavond in het na- of voorjaar moet worden uitgeschreven. Het leek de heer Rosman interes sant te vernemen welk beleid men zich voorstelt over de verkeerssitua tie: wordt de binnenstad verkeersarm gemaakt, of komen er parkeergara ges? Hebben wij een wegenplan, wil- de hij weten. De heer Rosman vroeg verder hoe het met het consultatiebureau is voor de wijk Groenoord 'Ketheï. Op welke termijn is realisatie te verwachten? Ook meende hij dat het aantal huisaartsen in Schiedam lichtelijk is gedaald. Is er aanleiding en zijn er stimuleren, vooral ook in hét gebied ten noorden van de spoorlijn?, vroeg hij. Op het terrein van de woningbouw vond hij dat wij op een kruispunt van wegen staan. Ook hij vroeg in dit verband aandacht voo.r de nieuwe wijken Woudhoek cn Spaland. VLAARDINGEN. ln tegenstel ling tot het college van B. en W. is de fractie van de P.v.d.A. voorstan der van gecombineerde verkiezingen voor gemeenteraden en Rijnmond. De woordvoerder van de socialis tische fractie, de heer S. Barendregt, heeft dit zeer nadrukkelijk naar voren gebracht hij de gistermiddag begonnen begrotingsdebatten. De heer Barendregt, die de alge- mene beschouwingen opende, was niet onder de indruk van de argu-' menten van het college tegen het combineren van de verkiezingen. Hij deelt de visie van de kieskring Rijn mond van zijn partij, die van mening is,, dat combinatie gewenst is, omdat het beleid van de gemeenten op dat van Rijnmond moet worden af gestemd. O B. en W, hebben in antwoord op een brief van de minister van bin nenlandse zaken over deze kwestie geschreven, dat bij de kiezer ver warring kan ontstaan als twee bil jetten tegelijk möeten worden ge- hanteêrd. Andere bezwarende stembureaus zouden moeilijk bezet kunnen worden door de grote drukte en verder zou uit de opkomstcijfers niet af te leiden zijn voor welke ver kiezing de grootste belangstelling bestond. Voor de fractie van de''P.v.d.A! leggen deze argumenten weinig ge wicht in de schaal, vergeleken bij het belang van een gecombineerde verkiezing. Volstrekte openbaarheid van ge meentelijke zaken was een wens, die de heer Barendregt in zijn beschou wing opnieuw liet horen. In de af wijzing van deze wens hanteert het college de argumentatie, dat hierdoor de vertrouwelijkheid van bepaalde stukken verloren gaat. Ook menen B. en W„ dat zij daardoor verant woording moeten afleggen over zaken, die het eigen beleid van het college betreffen. Vertrouwelijkheid acht de heer Barendregt een laakbare zaak, om dat alle gemeentelijke zaken in be ginsel openbaar zijn. „Maak de ver gaderingen van de adviescommissies openbaar", zo vroeg hij en hij sug gereerde een proef te nemen met de commissie voor verkeers- en vervoers- zaken. De heer Barendregt stelde verder voor de nieuwe commissie bestuurs aangelegenheden, (waarvan de bur gemeester de leden heeft' benoemd) op te'heffen en te vervangen door een. nieuwe commissie, te benoemen door de raad. Zoals bekend is tot instelling van de commissie bestuursaangelegen- besloten, nadat de Eerste Kamer de wet aannam, waarbij burgemeesters verplicht word en. y oor. .al hun daden verantwoording 'af te leggen tegen over de gemeenterad én. Burgemeester mr. J. Heusdcrss in terrumpeerde de heer Barendregt en zei, dat hij niet wist dat deze wet was aangenomen. Vandaar, dat hij besloten had de commissie bestuurs aangelegenheden te benoemen SCHIEDAM In de Dr. No- letstichting is' overleden dr. H. J. AM. Willemsen, tot voor enkele jaren - eerste chirurg van dit ziekenhuis. Dr, Willemsen bereikte de leeftijd van 67 jaar. Hij word morgen om half één be graven op de r.k. begraafplaats in Rotterdam na een mis die om 11 uur begint "in de kapel van de Dr. No- letstichting. .Ten aanzien van het hoofdstuk on derwijs merkte de heer Rosman nog op dat een aanvraag voor vergoeding van leermiddelen voor speelleerklas- sen, aangevraagd door de Vereniging tot bevordering van: Christelijk Volksonderwijs wérd afgewezen. „Afgezien van het feit, dat deze beslissing op zichzelf genomenon juist was hebben wij, het gevoel'dat dit deel van de aan de gang zijnde onderwijsvernieuwing nietin de gunst van het college staat, zéï hij. Toch is de PCG-fractie ervan over tuigd, dat uit. de studie over de leer planontwikkeling zal blijken, dat de speelleerklas positief kan worden ge waardeerd en zij zou dan ook graag, zien dat, niet alleen de pro- testants-christelijké. maar ook de openbare school deze ontwikkeling volgt.. y Overigens dienen, volgens, de 'heer.: Rosman, ook de verdere ontwikkelin gen met aandacht te worden - gevolgd- Hij dacht o.a. aan de non-klassikale school, het leggen van een relatie tussen vakken als aardrijkskunde en geschiedenis en de wereld buiten de school, de. vorming, van, een maatschappij- waar! meer vrije tijd zal zijn., "ij? De PCG- woordvoerder hoopte, dan I ook dat het project leerplanontwik- i keling site] resultaten zal afwerpen. SCHOTS f EN SCHEEF DOOR SCHIEDAM SCHIEDAM Met een receptie die zaterdagin zaal Tivoli. Nieywe Haven 237, wórdt .gehouden, zal de rennersclub Schiedam zijn 35-jarig ■bestaan vieren. De receptie begint om twee uur.'? - ---■ Vï:?! MAASSLUIS De organist Feike Asma geeft donderdagavond 13 de cember zijn traditionele kerstconcert in de Grote Kerk van Maassluis. Het programma bevat werken van Bach, Gigout, Dupré, Mudde en Jan Zwart en besluit met samenzang. Het con cert begint om 20.15 uur. SCHIEDAM Sinds gistermiddag heeft de brandweerkazerne aan de Huis de Rivi reweg de beschikking over een nieuwe telefoon- annex alarminstallatie. De oude installatie was al lang aan vernieuwing loc. maar door het ontbreken van ge- mecntcfiiianciën was de aanschaf van een nieuwe installatie enige tijd uit gesteld. Er zijn nu meer binnenkomende lijnen, zodat eventuele vertraging bij de gesprekken tot ee.n minimum kan worden beperkt. Overigens houdt de brandweer het onhandelbare alarm nummer 269123, maar naar men hoopt zal ook hier binnen niet al te lange tijd verandering in worden ge bracht. Niet weg tedenken bij het Kerstfeest ts een- sfeervolle kaarsverl ichting... zórg daarom - dat U voldoende kaarsen in huis heeft. Wij verkopen prachtig gedraai, de kaarsen, druipvrij, 18 cm lang, keuze uit 9 verschillende- kleuren, per 2 stuks van de zelfde* kleur in een luxe doos verpakt. Nu koopt U twee van deze doosjes, dus 4 kaarsen Voor nog géén gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de 2e etage de verkoop van deze fraaie gedraaide kaarsen, druipvrij, 18 cm lang, keuze uit 9 kleuren, verpakt per 2 stuks van dezelfde kleur, nu 4 van deze kaarsen voor Ook moondigmcrstn open Géén tel. of schrift; best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1