College: geen discriminatie Omdat voor hen geen plaats was Motie „woonwagenka van KVP verworpen ENERZIJDS GEJUICH, Anderzijds geween •AGENDA Wethouder T. de Bruijn vertrekt Zit 111 Schiedamse ijsbaan nadert voltooiing BURGEMEESTER OPENT EXPOSITIE Met Zijdenbos de wereld rond lil #r m „Kerketuren" in „De Sluis" „Hosanna" geeft kerkconcert de knoop ;Chr. Geref. Kerk Schiedam bestaat honderd jaar KERSTZANG TOONKUNST Kerstwijdingsavond NCVB Schiedam Klaver j asconcour s Auto's slipten en reden in sloot Rioolgemaal komt 7 januari in raad Waardenburg beste duivenhouder Ledenvergadering CHU in Triangel Kerstuitvoering in Stadsgehoorzaal scmoAtomc Jn. wumtm (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De ge meenteraad heeft met 16 tegen 17 stemmen een motie verwor pen, waarin B. en W. werd ge vraagd zich positief op te stellen ten aanzien van de vestiging van een regionaal woonwagenkamp in Vlaardingen. Hoewel het col lege dat sterk had ontraden, diende mevrouw J. J. van Gent- De Ridder (kath.) de motie toch in. Dat gebeurde dinsdagmiddag tijdens de voortzetting van de behandeling van de gemeente begroting voor 1970. Wethouder A. P. Weeda wees el ke vorm van discriminatie af. „Wij hebben geen bezwaren tegen de woonwagenbewoners. Wij hebben zakelijke argumenten aangevoerd. Het terrein, waarop het kamp zou moeten komen, is bestemd voor de 'industrie. Bovendien vind ik een bij een dergelijk kamp behorend sloop- ;gCHIEDAM Met een herdenkingsdienst in het eigen kerk- - gebouw aan de Burgemeester Knappertlaan, hods Warande, 'heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk van Schiedam dins- •dagavond haar honderdjarig bestaan gevierd- Uit de diverse me ditaties en toespraken bleek overduidelijk dat die honderd jaren niet allemaal even rooskleurig zijn geweest en dat de kerkge meenschap veel moeilijkheden heeft gekend. Pilaar der waarheid Kerkgebouwen Triest SCHIEDAM t».en morgen en dagelijks ONJUIST BELANGEN ""w c-iiE m Onenigheid in PvdA van Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De socia listische wethouder T. de Bruijn zal volgend jaar september niet meer terugkeren in de gemeente raad. Onenigheid met zijn fractie heeft hem het besluit doen ne men zich niet meer kandidaat te stellen voor het raadslidmaat schap. Dit heeft de wethouder dinsdagavond meegedeeld tij dens de begrotingsbehandeling. kollektïe (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burge meester mr. J. Heusdens heeft gisteravond de tentoonstelling „Met Zijdenbos de wereld rond" officieel geopend. Daarvoor had hij de leiding van de begrotings debatten in de gemeenteraad tij delijk overgelaten aan wethou der T. de Bruyn. JEUGD PLATENB0NNEN HALEN G. P. J. van Daalen Jr. i jjg ROTTERDAMMER PAGINA 5 WOENSDAG 10 DECEMBER 1969 LAMA CURLS 100% puf* ALPACA PILE de heer H. Kraan had als voorzit ter van het Centraal Verband dc leiding op deze goed bezochte avond. Hij stelde in zijn welkomst woord dat het honderdjarig bes taan wonderlijk mag heten na de voorgeschiedenis, waarbij hij dank baarheid toonde ais één grote fa milie bij elkaar mocht zijn. i De consulent van Schiedam, ds. ;g. J. Buys uit Vlaardingen, zei in 'zijn meditatie, dat de Christelijke "Kerk al vanaf de eerste Pinksterge- 'meente bestaat en dat de gerefor- «neerde kerk al vier eeuwen bes taat. Het feestvieren begint evenwel honderd jaar na 1869, toen in Schiedam christenen zich a f- scheidden en om wille van de waar heid een groep vormden, die zich „Christelijk Gereformeerde Kerk" noemde. „Enerzijds is er gejuich, maar an- derzijds geween. Enerzijds hellen we een loflied aan, anderzijds een klaaglied. Er is veel geweest waaro ver we ons moesten schamen," al- .dus ds. Buys die zijn toespraak bes loot met te stellen dat de kerk te Sshiedam „een pilaar der vastig heid en waarheid Gods" moet zijn. Toen de heer W. van der Vlies (na koorzang door „Soli Deo Glo ria" onder leiding van de heer "W. a v. d. Kaay Wzn.) „in vogel vlucht" de honderd jaren de revue liet passeren, bleek dat de Chr. Ge rei. Kerk te Schiedam vooral finan cieel veel moeilijkheden heeft ge kend. Na eerst breedvoerig de pe riode van 1834 tot het oprichtings jaar 1869 te hebben getekend, liet hij zien ook de tijd van 1869 tot 1969 moeilijk is geweest voor het kerkelijk leven in Schiedam. Dat begon al in 1869 toen men zonder predikant zat. Eerst in 1873 .kwam ds. Noordzij. In 1874 werd "■de Plantagekerk aan de Lange ■CNieuwstraat voor ƒ22.000 ekocht «■.en onder leiding van ds. Noordzij ^bloeide het kerkelijk leven Na het Iprertrek van deze predikant kwam L in 875 ds. J. L. Biersma, die in 5 1879 weer vertrok. Het duurde tot 1888 alvorens ds. Impeta de Chr. Ger. Kerk als predi kant kwam dienen, waarna ds. S. F. Goslinga in 1892 toetrad. Veel kwesties deden zich daarna voor, met als gevolg de scheidingen in 1901 tussen de zich groep A en groep B noemende Gereformeerde Kerken. Van een eigen-kerkgebouw was ook weinig sprake in het leven van de hr. Geref. Kerk, want vele za len en gebouwen werden in die beginjaren betrokken. Zo werd na de Plantagekerk een zaal aan de Korte Haven gebruikt, in 1904 moest een pand in de Botrstraat bij de Grote Markt als kerkzaa) dienst doen, (de SChiekerk) en in 1918 werden weer plannen voor een ander gebouw gemaakt. Op 9 december 1922 werd de bouw van de huidige kerk aanbe steed. Dat kostte 60.000, maar er waren slechts enkele guldens in kas. Dankzij leningen en een flinke hypotheek (26.000) kwam het ge bouw toch klaar en op 8 maart 1923 werd het egopend. Ds. Vaq Ree was de eerst epredikant, die in vier jaar tljds het gemeentetal van 140 naar 322 zag stijgen. Op 21. januari 1934 deed ds. Zwier zijn intrede en na een 13 jarigo gemeenschap op 13 november 1947 ds. A. Zwiep, die tot 1957 bleef. Over de twaalf jaren die daarna volgden, kon de heer Van der Vlies weinig feestelijks laten horen. „He laas zitten we nog steeds zonder predikant, maar dankbaar moeten we toch zijn dat de verbouwing van onze kerk onder bezieling van heel de gemeente werd uitgevoerd en dat de collecte voor de kosten van de nieuwe banken destijds het fraaie bedrag van ƒ5000 in één keer opleverde. Het 49ste beroep op een predi kant is inmiddels uitgebracht („wel wat triest") maar laten we hopen, dat ds. J. Wesselink ons deze week nog bericht dat hij naar Schiedam komt," aldus de heer Van der Vlies. Daarna was het woor daan di verse- afgevaardigden (van Rotter dam - Zuid, Maassluis en Vlaardin gen) om de jubilerende kerkge meenschap te feliciteren met dit hnderdjarig feest, Na opnieuw zang en samenzang volgden nog een samenspraak door de dames Stam en Van der Klooster, een dankwoord van de heer P. Stam en een slotwoord van ds. Buys. E. MAST rd 3 Stadhuis; voortzetting behandeling ge meentebegroting, 20. ^Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 26.73.82. Klaebten bezor- nng: joh. GronefeW. singel 93, tel. 58-33.38, ma. t/m vrijdag 18.30 - 19-30 en Zaterdag 18-19 vur. Redactie Schiedam: R. M. van Houwellngen, julianalaan 84c, tel. 28.57,61, b.g.g. 11.56.88 toestel 156. Alarm- Jammer politie: 36.46.S6. Alarmnummer WriUvervuIllng en melding geluidshinder: 6 Tentoonstellingen: stedelijk museum 20 bec. - 19 Jan. 1. Schiedammers tonen hun kunstbezit, 2. Schiedam in kaart en beeld, Tsjechische graficia. Demartinle, b. Kubicek, e. Malich, d. Mirvald. e. Sykora. fi-is ^are troeven van ceramiek en -Gjierie punt 4: 4 tot 14 december. Kijk - steMars expositie; groot aantal kun- Galerie de Graaft 28 nov. - 2 Jan. Mevr. van der Pols - Vermeulen, schilder- JL 2.411 «ouaches. Open di t/m zo 13 - 18 20.13 - 70 uljr. «■- SCHIEDAM Zaterdag 13 decem ber zal er in de Magnalia Deï-kerk aan de Albardastraat 's avonds om 8 uur een kerstzang zijn. waaraan net Toonkunstkoor en het Toonkunstkin- derkoor onder leiding van Aad van der Hoeven medewerking verlenen. De koorbegeleiding wordt verzorgd door Addie de Jong en bassoli wor den gezongen door de heer J. Blom. De toegangsprijs bedraagt 1,50. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het SG/W V-kantoor, Plantage en 's avonds aan de kerk. SCHIEDAM De NCVB afdeling Schiedam-centrum houdt woensdag 17 december in de Bethelkerk aan de Oude Maasstraat 24, een kerstwij dingsavond met medewerking van de declamatrice mevrouw Van terrein ronduit lelijk", aldus de wet houder. Ook zei hij, dat woonwagenbewo ners „een voor ons afwijkend leef patroon hebben. Dat kan moeilijk heden opleveren". Een probleem vond hij, dat aan de sloop terreinen in Vlaardingen hoge eisen zijn ge steld, die niet kunnen gelden voor de woonwagenbewoners. De wethouder achtte het onjuist, dat Vlaardingen zich bij Gedepu teerde Staten zou melden voor ves tiging van een woonwagenkamp. Het gesprek is nog aan de gang en hij stelde voor de resultaten daarvan af te wachten. „Onze verantwoor delijkheid voor een woonwagenkamp is niet groter dan die van andere gemeenten". Mevrouw Van Gent hield een emo tioneel betoog. „Andere sloopterrei- nen mogen zich wel in Vlaardingen vestigen. Waarom is er dan voor deze leefgemeenschap geen plaats. Ook aan de inrichting van het kamp kunnen eisen worden gesteld. Ik vind het niet eerlijk, dat u een dergelijk kamp afwijst. Uw bezwaren getuigen van lief deloosheid. U wilt deze slordige groep mensen niet. Dan zeggen we wel, dat we christen zijn en hu maan, maar ik vind "deze affaire verschrikkelijk, omdat wel sprake is van groepsdiscriminatie. Het is niet, dat we het niet kunnen. We willen niet". Ook bracht ze het woonwagen kamp in de Kerstsfeer door te zeg gen dat de geschiedenis zich her haalt: „Er was voor hen geen plaats". Ze diende haar motie in met de woor den, dat de gemeenteraad z'n mens lievende taak moest verstaan. De motie was mede ondertekend door A. van der Veer (pac.soc.) en me vrouw M. de Vries-Van der Spek (soc.). Wethouder Weeda antwoordde, dat je als christen niet zonder meer de moeilijkheden moet binnenhalen. Vooral niet, omdat er geen sprake is van acute nood. „We hebben boven dien als gemeentebestuur niet alleen te maken met deze groep mensen. Ten behoeve van het algemeen be lang dienen we het voor en tegen af te wegen". f Wethouder "T. de Bruijh voerde als argumenten aan, dat de gemeen teraad nog niet zo lang geleden heeft besloten de leefbaarheid grote aan dacht te schenken. Hij vond de plaats van het kamp, aan de voet van de Maassluissediik en vlakbij het toekomstige recreatiegebied, on gelukkig gekozen. Hij zei, dat Vlaardingen al eerder was benaderd door de overheid voor vestiging van een opslagplaats voor autowrakken en een barakkenkamp voor Ambonezen. „We hebben hier aan geen medewerking willen ver lenen. Niet, omdat we iets hebben tegen bijvoorbeeld Ambonezen, maar omdat we bepaalde onaangetaste ge bieden willen behouden". Het betoog van beide wethouders had de heer M. Mooij (pret.) be vredigd. Hij vond de motie te ver gaan en wilde de resultaten van het gesprek met Gedeputeerde Staten af wachten. Hij achtte het voorbarig nu al een uitspraak te doen. Dit bete kende echter niet, dat zijn fractie zich tegen een woonwagenkamp zal ver zetten, wanneer Vlaardingen als enig geschikte vestigingsplaats wordt aan gewezen. De heer A. C. Ph. Hardonk (prot.) vroeg zich af, of de woonwagenbe woners zelf wel zo blij zullen zijn met een kamp in Vlaardingen. „Kun nen we hen inspraak geven," zo ver zocht hij het college. De burgemeester probeerde riog door een wijziging van de ingedien de motie het probleem „woonwa genkamp" op te lossen. „Knap werk", zei mevrouw Van Gent „maar zo blijft een nietszeggende motie over." Bij stemming waren de vier wet houders tegen, alsmede de fractie van de PCG met uitzondering van mevrouw mr. M. Bellingwout-Roo- denburg, de fractie van de WD met uitzondering van H. J. M. Dub beldam, twee leden van de PvdA, en Binding Rechts. B. en W. gaven wel de toezegging de gemeenteraad in te lichten over de resultaten van het gesprek met gedeputeerde Staten. Indien Vlaar dingen als geschikte plaats bij uit stek wordt aangewezen, is het col lege bereid dit te aanvaarden. „Maar dan zal moeten blijken, dat. de be zwaren van andere gemeenten zwaar der wegen dan de onze," aldus de burgemeester. SCHIEDAM Donderdag 18 de cember organiseert de klaverjasvere- niging „Ons-Genoegen"-west, een klaverjasconcours in gebouwd Arcade aan de Lange Haven. Met inschrijf geld bedraagt 1,50 per persoon. Gegadigden kunnen zich opgeven bij de volgende adressen: W J Scher- ve, Warande 81, D Ofschoor, M C M de Grootstraat 49 en G Wagenaar. Aleidstraat 77. Bovendien bestaat er gelegenheid zich aan de zaal op te geven. Een schouderklopje van burge meester mr. J. Heusdens voor wereldreiziger Bertus Zijdenbos over wiens avonutren tot 1 fe bruari 1970 in het Visserij- museum een tentoonstelling is te zien. Tijdens de officiële opening van de expositie „Met Zijdenbos de wereld rond" overhandigde de Vlaardingse caféhouder bur- gemeester Heusdens het boek „Zeilend de wereld rond", dat pas is verschenen. M»WI ai ->■! A. P. WEEDA geen discriminatie MAASSLUIS Zaterdagavond zal de cabaretgroep „Kerketuren" optre den In jeugdgebóuw „De Sluis" on der auspiciën van de werkgroep So cio van de stichting voor GErefor- meerd Jeugdwerk. De groep is, zoals al uit de naam blijkt, kerkelijk georiënteerd, en wel rooms-kathoiiek. Het programma biedt echter voor elk wat wils, zodat het niet-kathoiieke publiek niet op de stoelen behoeft te gaan schuiven. De groep trad het vorig seizoen een aantal malen op in ,,'t Winkeltje" van Ansje van Brandenburg in Rot terdam. Het nieuwe programma „Kuis of Munt" werd 26 oktober ten doop gehouden in de kleine zaal van De Doelen en oogstte daar waarde rende kritieken. Enkele nummers: „Vier nonnen op een flatje", "Sexy halt" en „De nas- makers van Calvin". Zaterdagavond in De Sluis om acht uur. MAASLAND De gladde weg is er de oiorzaak van geweest dat twee auto's tegen elkaar botsten en te wa ter raakten. Een van de bestuurders observatie in het ziekenhuis worden opgenomen. Een auto, bestuurd door J. L. uit Naaldijk, kwam uit de richting Hoek van Holland, volgde de verbindings weg naar rijksweg 20 en sloeg rechtsaf bij deze weg. Toen L. vanaf de invoegstrook de rijksweg opreed werd hij aagnereden door Van R. Beide auto's slipten en kwamen naast elkaar in de sloot terecht. L. die niet gewond was hielp Van R. op het droge. MAASLAND - Zaterdagavond geeft de christelijke oratoriumvereni ging „Hosanna" een kerkconcert In de hervormde kerk. Medewerking verlenen het Gewes telijk Orkest Zuid-Holland, solisten en een meisjeskoor. Het geheel staat onder leiding van de dirigent, de heer Sander van Marion. Het concert begint om acht uur. VLAARDINGEN B. en W. heb ben besloten de behandeling van het voorstel tot deelname in een ge meenschappelijke regeling met Schiedam, Maassluis en Rotterdam voor de bouw van een rioolwaterzui veringsinstallatie uit te stellen tot de raadsvergadering van woensdag 7 ja nuari volgend jaar. Het was aanvankelijk de bedoeling het voorstel deze week na afloop van de bogrotingsdebatten in behandeling te nemen. Hij noemde drie punten, die tussen hem en zijn fracüe het breekpunt zijn geweest: de houding ten opzichte van Rijnmond, openheid en inspraak, alsmede de verhouding tussen B. en W. en de gemeenteraad. Ook de so cialistische wethouder G. Walstra trekt zich terug, omdat hij volgend jaar de AOW-leeftijd bereikt Wethouder De Bruijn kondigde zijn vertrek aan, voordat hij begon aan de beantwoording van vragen. „Het zal u duidelijk zijn, dat ik vragen over het beleid op lange termijn niet kan behandelen. De gemeenteraad in zijn nieuwe samenstelling zal zich hier mee moeten bezighouden." Onder meer noemde hij de plannen voor de bebouwing van de Broek polder, die een experimenteel karak ter zal hebben. De wethouder had gedacht aan het uitschrijven van een prijsvraag, maar hij wil zijn opvol gers niet met een misschien onple zierige erfenis belasten. „Zijhe bben mogelijk heel andere plannen". MAASLAND Bij de onderlinge schietwedstrijden van de SV Maasland zijn op basis van 50 punten de hoogste ogen gegooid door de leden, A. Korpel, A. van Staalduinen en M, P. Hanemaaljer. Op basis van 30 punten kwamen j, Hanemaal jer, A. Korpei, H. J. Korpel, C. J. Poot en A. van Staalduinen het verst Niet „zomaar een knoop". Maar helemaal passend bij de maximale aandacht die aan elk detail van 'rt FORTEX-kostuum besleed wordt. In overeenstem ming met de beste stoffe^i en 't sterkste binnenwerk. Vakwerk, ook qua dessin en pasvorm Kies uit onze prachtige Korte Hoogstraat 11a, Tel. 346T51, Vlaardingen. v GAARDINGEN' Keurmeester Van. Looyenhad had tijdens de Jaarlijks club- tentoonstelling van de pbstduivenhou- dersverentgtng „Keer Weer" geen gemak kelijke taak, In de afdeling jonge duiven gingen de eerste prijzen naar M. Stutöand met de schoonste duif van het geheel, A Waardenburg sr., A. Engelaan en P. de Ligt. Bij de jonge krdoffers won A. Waarden burg sr. met de schoonste jonge doffer de eerste prijs samen met A. Lens-Hoogarhuis en A. van weei. Het jeugdlid D. Dtrksen bleek de schoonste oude dulvln te bezit ten. De overige prijzen In deze klasse gingen naar A. waardenburg sr. en A van Vliet. Prijzen voor de oude doffers vielen ten deel aan Simon en Zoon, A Vestdijk, A. Engelaan, p. van Vliet en A Waardenhurg Totale eindstand beste duivenhouders: t. A. aardenburg sr. met 718 punten, 2. P. de Ligt met 714.5; 3. A van Weel met 712,5, 4. M. stuifzand Til, en 5. L, Hurkmans met 70S punten. Cv' VLAARDINGEN De Vlaardingse afdeling van de CHU houdt vrijdag avond in Triangel de derde ledenver gadering van dit jaar. Spreker' is de heer P. Brijnen-van Houten, onder meer oud-hoofdredacteur van het niet meer bestaande CH-blad De Ne derlander. De bijeenkomst begint om acht uur. mm SCHIEDAM Gisteren zijn de eer ste lichtmasten geplaatst voor de land ijsbaan in het Prinses Beatrixpark, Nog voor het eind van deze week De opening geschiedde op .het mo torschip Prinsepiaat, dat vlak voor het Visscrijmuseum in de Oude Ha ven lag afgemeerd. In aanwezigheid van het gezin Zijdenbos en tal van genodigden hield de burgemeester een toespraak, waarin hij de presta tie van de wereldzeiler nog eens dik onderstreepte. Met enige spijt constateerde mr. Heusdens, die sprak ais voorzitter van de Stichting Museum voor de Nederlandse Zeevisserij, dat Rotter dam de primeur heeft gehad van een expositie rond Zijdenbos' wereldreis. Niettemin hoopte hij dat de tentoon stelling, die tot i februari 1970 in het Visserijmuseum te zien is, veel be langstellenden zal trekken. En niet alleen uit Vlaardingen. Met name rekende hij op de be langstelling van de jeugd, „die tegen woordig mensen van dertig jaar en ouder al lijkt af te schrijven. Deze tentoonstelling leert echter, dat zelfs mensen die de zestig al zijn gepas seerd, tot geweldige prestaties in staat zijn. Laat de jeugd dat goed weten", aldus de burgemeester. Onder dank aan allen die aan de totstandkoming hebben meegewerkt, verklaarde hij de tentoonstelling „Met Zijdenbos de wereld rond" voor geopend. De heer Aart Pontier, boekhande laar in Vlaardingen, introduceerde het vorige week op de markt ge komen boek „Zeilend de wereld rond". Bertus Zijdenbos zelf overhan digde het boek aan de burgemeester, die daarna spoorslags verdween om de verdere behandeling van de ge meentebegroting voor te zitten. In een ongedwongen gesprek met NOS-verslaggever Frans van Dus- schoten vertelde Bertus Zijdenbos in teressante bijzonderheden over zijn reis rond de wereld. De menselijke eigenschappen yan Zijdenbos werden belicht door aalmoezenier Th. J. Kempers, een persoonlijk vriend van de familie Zijdenbos. Na vertoning van een samenvat ting van een door Zijdenbos zelf ge maakte film, bezichtigde het gezel schap de eigenlijke expositie. In de maanden december en ja nuari zal in het Visserijmuseum dage lijks om half drie de film van Zijden bos worden vertoond. De tentoonstel ling, die o.a. een doorlopende dia voorstelling bevat, is vanaf vandaag tot 1 februari 1970 dagelijks geopend van 10 tot 5 uur en 's zondags van 2 tot 5 uur. Eerste Kerstdag en Nieuw jaarsdag is het museum gesloten. De toegangsprijs is 50 cent. Kinderen tot 14 jaar betalen 25 cent. VLAARDINGEN Met uitzonde ring van de partij tussen Mast en Vermeulen is gisteren de eerste ron de gepseeld voor het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen. De partij tussen Biel en Van der Kerkhoff eindigde in remise, evenals die van Van Oudheusden en Van Splunter. Van Veelen won van Niestadt en Van Leeuwen van Ver burg. In meer dan een partij bleek men moeite te hebben met de tijd. Mast speelde mee in een competi tiewedstrijd tegen de Rotterdamse club CDR in de hoofdklasse van de Rotterdamse Dambond. CDR won de wedstrijd met 155 maar men zou wel kunnen spreken van een enigszins geflatteerde zege. Deze overwinning hield tevens in, dat VDV 2 in puntental gelijk is ge bleven aan CDR 2 en dus zal een beslissingswedstrijd moeten worden gespeeld met als inzet een plaats in de hoofdklasse. zal dit karwei geklaard rijn en wordt het land onder water gespoten. De ijsbaan, die onder beheer zat staan van de dienst gemeentewerken, is van,eenvoudige opzet en leent zich niet voor exploitatie door een IJsver eniging. In de zomer zal de baan, die dan droog zal rijn worden gebruikt als oefenterrein voor de ruiters, die al enige jaren naar accommodatie zoeken. Natuurlijk VLAARDINGEN De Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Vlaar dingen, organiseert op zaterdag 20 december in de Stadsgehoorzaal een kerstuitvoering waaraan alle koren, die onder leiding staan van Jo Mul der, zullen meewerken. Het program ma vermeldt behalve koorzang, ook samenzang en declamatie. Bovendien zal het kerstspel De Zoeker worden opgevoerd. Tekst van muziek van dit spel is geschreven door Jo Muider. - f •'V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1