Ir. Schut: verzoek was slag in de lucht Schiebroekse koren gaven goed concert Camping-vliegreizen ten dode opgeschreven? TV-commentaar BEURS VAN AMSTERDAM PTTÏchool van uitbuiting beschnldigd Maatregelen in geval te veel geluidshinder Kamerlid schrijft „open brief' aan premier Intern, flauw Nieuw kantoor NMBïn Hïllegersberg Kritiek op tarief-binding Spanjaard valt dood in ruim n neemt Dominiai staal Schiedam over 1 Problemen pen Haag ivilde extra woningcontingent Boete voor directeur van stadspostdienst 2 A VRIJDAG 12 DECEMBER 1969 pgtf HAAG Een slag in jg lucht Zo noemt minister kjjUt (volkshuisvesting en Smvmijverheid) het verzoek ran B en W van Den Haag, mede ajgens de gemeenten in het Lwdistrict, om een extra eon- sflgent woningen. pc minister meent, dat de tonen voor verdere bouw in ij, woningwetsector in de tfeagse agglomeratie nog niet [oud 2ijn. Het verzoek mist elke 0e betekenis. Premie vrijwillige ziekenfondsverzekering stijgt minder sterk Reactie &5&£SS£AS; CT1EVE AANDELEN AANDELEN De ROTTERDAMMER Pagina 19 n- woningbouw in de Haagse .«loraeratie was vorige maand Sgrwerp van bespreking sn de SUde Kamer. Minister Schut zei In dat bi] de centrale directie van fikshuisvesting slechts plannen ir 174 woningen gereed lagen. B. w van Den Haag meenden, dat méér klare plannen waren. Zy «ndudeerden, dat de minister een «keerde indruk had gewekt en dat Las Informatie onjuist was. Tn eon uitvoerige brief aan B. en W ontkent ih. Scliut dit Het is „Wens hem uitgesloten dat het dit ar mogelijk is nog een aanzienlijk L,tal woningen in uitvoering te Smen. Het heeft geen zin hiervoor bssclniddngen af te geven. Zoiets -ou dan trouwens moeten gaan ten koste van andere gemeenten, waar- -oor wel aanvaardbare plannen ter afdoening gereed hggen. Tr Schut wyst B. en W. erop, dat d. gemeente weinig gebruik heeft eemaakt van grote-elementen-bouw. Belangrijke contingents-faciliteiten gingen zodoende Den Haags neus ^Voorts zijn in de Haagse agglome ratie dit jaar geen plannen voorge dragen voor zogenaamde corporatie woningen. Dit in tegenstelling tot de rest van de provincie, inclusief Ennmond. Hierdoor is de mogelijkheid tot LEEUWARDEN De directeur van de Leeuwarder stadspostdienst, ae heer Schalekamp, is veroordeeld tot een geldboete van 250 gulden, en voorwaardelijke geldboete van 500 gulden. De kantonrechter achtte zowel net ophalen van brieven en het bezorgen daarvan door meerdere mensen, als het ophalen en bezorgen van post ran één bedrijf door steeds dezelfde persoon in strijd met het wettelijk I monopolie van het staatsbedrijf der posterijen. De heer Schalekamp heeft dieet hoger beroep aangetekend. Hij is van plan hangende deze zaak zijn stadspostdienst voort te zetten. UTRECHT De actiegroep wer kende jongeren heeft aan de directie van de PTT in Utrecht een brief gestuurd, waarin zij de PTT-bedrijfs- schooi ervan beschuldigt, misbruik te maken van haar leerlingen. „Deze jongens van 15 en 16 jaar worden de dupe van het perso neelstekort, doordat zij zonder meer uit de bedrijfsschool worden gerecru- teerd om In het bedrijf te worden ingezet." Zij eisen dat de bedrijfsschool in het leerlingwezen wordt opgenomen, zodat meer en betere controle moge lijk is. DEN HAAG Indien zou blijken dat lesvluchten tot onaanvaardbare geluidshinder lelden, zal minister Bakker van verkeer en waterstaat passende maatregelen treffen. Dit heeft de bewindsman de Tweede Ka mer meegedeeld. Hij was het ermee eens, dat de geluidshinder als een volwaardige factor in de overwegingen dient te worden betrokken bij het bepalen van de maximum-capaciteit van een luchthaven. Minister Bakker wees er nog op, dat thans getracht wordt de middelen te vinden die nodig zijn voor de openstelling en exploitatie van Woensdrecht voor de civiele luchtvaart, in het bijzonder voor les vluchten. UTRECHT De meeste riekenfond- sen zullen de premie voor de vrywis- hge verzekering per 1 januari moeten verbogen maar deze verhoging zal in het algemeen minder rijn dan vorige jaren. De ziekenfondsen krijgen in 1970 weer een flinke kostenstijging te verwerken. Fondsen en particulieren zulten voort aan de kosten moeten dragen van hulp in de academische poliklinieken. Dit vergt zo'n achttien miljoen gulden, wat per verzekerde neerkomt op een kos tenstijging met 2. Verder stijgen de honoraria voor artsen, apothekers, enz. Onzeker is nog hoeveel bejaarden naar de bejaardenverzekering zullen overgaan in verband met de overhelds- tnaatregeJen voor de nrinst draagkrach tige fondspatiënten. Maar de zieken fondsen hebben al rekening gehouden met de daling van de kosten die hier van het gevolg zijn. Op de kruising NobelstraatBijl- werffstraat is woensdag een aanry- ding ontstaan tussen een personen auto en een vrachtwagen. De be stuurder van de personenauto, de 21- jarige kantoorbediende A. Erkelen van de Van Ballegooysingel, kwam bekneld te zitten in zijn zwaar be schadigde auto en moest door de brandweer worden uitgezaagd. Hij is met diverse verwondingen naar het Dykzigtziekenhuis gebracht. Een passagiere, de 51-jarige hulp in de huishouding F. Swmkels, nioest ïnet een hersenschudding naar het Dykzigtziekenhuis worden gebracht. het in aanbouw nemen van meer woningen, ia het kader van de ge subsidieerde particuliere bouw door woningcorporaties, niet gebruikt, zo luidt de argumentatie van minister Schut. Het Haagse gemeentebestuur rea geerde prompt: „De minister ontkent met de juistheid van de Haagse opgave waarin melding is gemaakt van de ingediende en door de pro vinciale directie aanvaarde plannen, maar geeft een verklaring waarom een aantal van deze plannen nog met tot uitvoering is kunnen komen." Verder wordt opgemerkt dat de bouwplannen voor 1970 m de wo ningwetsector reeds boven de 300Ö liggen en het toeg -rezen vergrote contingen niet verder ..eikt dan 2060. Vandaar het verzoek om voor 1969 alsnog een extra contingent toe te wyzen, aldus B en W. DEN HAAG Het Kamerlid C. Egas heeft voor het eerst in dé parle mentaire geschiedenis een open brief geschreven aan de minister-president De oud-staatssecretaris van erm heeft deze weg bewandeld om de aandacht van de minister-president te vestigen op wat hij noemt „gevallen van beleidsbeïnvloeding" inzake de bijstandsuitkeringen. „Het zal duidelijk zijn, aldus de heer Egas, dat het beleid van uw kabinet tot beperking van sociale uit keringen leidt. Dit bezuinigingsbeleid treft de sociaal zwakste groep in de samenleving." AMSTERDAM, 12 dec. De mees te internationale waarden hebben af scheid van de beursweek moeten ne men met een flauwe stemming. Al leen Hoogovens kon zich daaraan onttrekken. Dit fonds opende op 103.70 ex 1.20 interim-dividend, te gen gisteren 104 50 cum dividend. Kon. Olie had wederom van Ame rikaans aanbod te lyden waardoor op 140.40 werd ingezet Dit aanbod bleef aanhouden met als gevolg dat de koers inzakte tot 139.80, Op dit verlaagde niveau kwamen kopers op dagen waardoor de koers weer kon oplopen tot 140.50 tegen een voor gaand slotniveau van 141.90. Deze koersdaling was mede een gevolg van het feit dat Kon. Olie gisteren in Wall Street een dollar lager sloot. De handel in de Olie-hoek was vrij levendig. Dit in tegenstelling tot de overige toonaangevende fondsen waarin met veel omging. AKZO daalde van 106.10 tot 105.50 om daar na weer te herstellen tot 105.90 (107.70). Unilever had flink aanbod hij de opening te verwerken waar door een gulden lager werd ingezet op 114. Dit was blijkbaar nog te hoog gegrepen want later daalde de koers tot 113.30 (115). Philips was een hal ve gulden lager op 63.20 Dankzij de goede tegenstand van de toonaan gevende fondsen aan het aanbod gis teren in Wall Street, kon de New- forkse beurs nog prijshoudend slui ten. Unilever daalde er Yt dollar en Kon. Olie, zoals boven aangehaald, een volle dollar, Philips onveranderd. De staatsfondsenmarkt was prijshou dend tot eerder iets gemakkelijker. Vandaag werden de nieuwste 8 pet obligaties BNG officieel verhandeld. De advieskoen luidde 98 25, tegen een uitgiftekoers van 98.75. Een dis agio dus waaruit duidelyk naar vo ren is gekomen dat deze lening geen succes is geweest. Kon. Olie verliet le markt op 140.30, Unilever 113.50, Philips 63.30, Hoog ovens 103.50 en AKZO op 105.60. KLM was circa 4 gulden lager op 168. Vergeleken met de slotkoers van de vorige week was AKZO deze beursweek zeer flauw, evenals KLM. Unilever gemakkelijker, Hoogovens vrywel onveranderd evenals Philips en Kon. Olie flauw. ROTTERDAM Onder auspi ciën van de Stichting Schiebroekse Gemeenschap hebhen donderdag avond drie koren uit die wijk ge zongen, en uit het naburige Hille- gersberg verleenden Orkestvereni ging „Euphonia" en het Hiilegers- bergs Mannenkoor hun medewer king. Zuiver en pittig zong in de bijna volle kerk het Christelijke Dames koor „SChiebroek" al leverde het .Magnificat" van Herman Strategier in het begin wel enige moeilijkhe den op. Maar dirigent Barend Hess wist zijn zangeressen de goede weg wegr te laten vinden,, t- Dat de cantorijen in deze voor stad bloeien was te zien aan het grote aantal zangeressen en zangers en te horen aan de uitstekende zang. De Goede Herdercantorij was de grootste en liet onder Addie de Jong vooral in de cantate „Das neugebori. ne Kindelein" van Dietrich Buitte-' hude voortreffelijke zang horen, ook van de tenoren en bassen. De Meidoomcantorij mag er ook zijn. Die oogstte onder leiding van Kees Glaubitz veel maar stil, want er werd niet geapplaudisseerd succes met een andere cantate van Buxtehude, „Lobet Christen, euren Heiland", waarin Lenie Becht de so- praansoli bewonderenswaardig zong, en met de fraai klinkende verwij zing naar het naderende Kerstfeest, die in „Es natus est Emmanuel" van Michael Praetorius besloten ligt. Misschien was het beter geweest, het Hillegersbergs Mannenkoor nog met te laten meedoen, want het is uiteraard onmogelijk, dat een diri gent in twee maanden zo'n stel zan gers naar zijn hand zet. Addie de Jong zocht het in de voorzichtigheid en met goed gevolg, want er waren heel mooie pianissimi te horen, die veel goeds voor de toekomst be loofden. Addie de Jong opende het con cert met op het helder klinkende orgel een „Preludium en fuga in G" van Bach fijntjes te spelen. Met dit orgel en „Euphonia" liet hij het „Or gelconcert no. IX in Bes" van Georg Fr. Handel horen met Jan Marinus den Ouden als solist, wat heel goed klonk. De „Pastorale" van César Franek, die Kee3 Glaubitz op het grote or gel speelde, had wat molliger kun nen klinken. Heel mooi klonk de „Sonate voor twee violen en basso continuo", die Fleun van der Linden en Tim de Wijs met Kees Glaubitz aan het or gel ten beste gaven. Het was een wel erg lang, maar geslaagd concert. G. M. Dersjant ROTTERDAM Aan de Streksin gel in Hillegersberg is woensdag een nieuw bijkantoor van de Nederland se Middenstandsbank geopend. Yoor de bewoners van deze wijk een groot voordeel, omdat zij vroeger waren aangewezen op de kantoren aan de Schiekade of in Alexander- polder, Direkteur van deze zestiende ves tiging in Rotterdam is de heer D. van der Heul. Het kantoor is mo dern en smaakvol ingericht. De traditionele lange witte gordijnen voor de ramen zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een keur van planten. Het kantoor bestaat uit de hal met een balie en twee aparte kantoren op de begane grond. Beneden zijn een garderobe en een archief inge richt. FONDSEN Amsterd. bei. mij oude notering 150 nieuwe notering 149; Dutch Int. fund 181,50 180,50; ÏKA beleggings mij 202 201; Ned. Fondsen mij Nefo 82 80.50; Obam 457,50 459,50; Protector 144,50 144; Röbeco 239,30 239,50 60; Rolinco 226,50 226 80-227; Uni-vest 52 53; Urnitas 104.50 104,90; Utilico 118,20 118,60. (Van een ozer verslaggevers) ROTTERDAM De directie van het sporthuis Centrum heeft als eerste van de ondernemingen, die goedkope vliegvakanties aanbieden, ernstige kritiek geleverd op het besluit van de rijksluchtvaartdienst dat de alles-inbegrepen-reizen niet goedkoper mogen zijn dan 60 procent van de vergelijkbare, officiële Iata- tarieven. SCHIEDAM De politie stelt een onderzoek in naar de dood van de Spanjaard G, Garces. Hij was gister avond om acht uur aan het werk aan boord van het m.s. Parakas aan stei ger l van scheepswerf De Nieuwe Waterweg, toen hij van een hoogte van drie meter in het ruim vie. De man moet op slag dood zijn geweest Vandaag is sectie op het lichaam verricht. Voorheen lag dit percentage wel iswaar hoger (het varieerde van 75 tot 85), maar de goedkopere aan biedingen werden toen door de vingers gezien. Aan de nieuwe regeling zal nu strak de hand worden gehouden. Volgens de rijkslucht vaartdienst komt het percentage van 60 ongeveer overeen met de gemid delde laagste tarieven der alles- inbegrepen-vliwgreizen van de laatste jaren. De organisatoren van de aller goedkoopste reizen worden echter nu gedwongen hun prijzen op te trekken en daartoe behoort ook het sport huis Centrum, dat dezer dagen <een verzoek om ontheffing zag afgewe zen. „Het is onbegrijpelijk, dat dit in Nederland mogelijk is", aidus de directie. „En dat juist in een tijd van prijsstops, waarin ongewenste prijsverhogingen met flinke boetes worden afgestraft. De dupe worden opnieuw de mensen met bat kleinste' vakantiebudget. Een campingvlieg reis naar Torremolinos bijv., die wij reeds voor 270 kunnen verkopen, moet nu 330 gaan kosten. Dat zou wel eens de ondergang van de camping-vliegreizen kunnen bete kenen," aldus de Centrum-directie. niveau da- van de ten per 30 septraatoer boven het al" linnen van verleden Jaar per sfê-UKe turn. Hetzelfde kan gezegd worden vai resultaten der deelnemingen. Tegenover een uizonderijjk gunstig resultaat in -het vierde Kwartaal van het vorige jaar verwacht het bestuur yoor het lopende kwartaal uitkomsten, die Iets acn- terWljven bü h etgemlddelde van de drie verstreken kwartalen. Madè gêzlend e voortgezette soede gan ,an zaken bij de deelnemingen zal eindresultaat van, dit boekjaar dat van vermoedelijk enigszins oyptreflen Met het bestuur van Darainlai Staal, Sduedam, werd overeenstemming bereikt aangaande een voüedlge samenwertdae. Het door StruycJcen te verwerven belang zal uit U<S^^tt^W°hrSiêlSonderne- ming, die een belangrijke positie Inneemt op bet gebied van de import van «f- reedsch&pst&al en de daarvan vervaarUgae gereedschappen en daarrnee verband hou- van alle aandelen van Mamesta, gwesuga te LOman (L), een staal- en «eree&senap- penharelerij, die door haar werd opgericht tenelndea an haar afnemers een zo groot mogelijke service service te bieden tav. de noodzakelijke warmtebehandeling, en beschikt over een eigeo laboratorium, in de .directie vanDominial Staal en haar dóehterortoerneanlrtgm rtM. geen .wij ziging worden gebracht. De zal ere samenwerking erop gericht zijn de activiteiten van Struydten en haar deelneming, da were- nlgde staalhasdeï. en die van Bonünial Staal en haar dochterondernemingen, voor zover deze activiteiten het terrein van de staal- en gereêdsohappenhaadel en de har- derlj beslaan, optimaal te coördineren, (De aandelen strus-eken wordenter beurze op de incourante markt verban- h i.i J «VW1 atnrl deïd. Dé" laatetgedane koers was 329, eind november 1®». Over 11 5958 keerde Struyeken /"'VK en 1KOR hebben kritiek op hun film over ,fHet andere Israël" moeten dulden in de discussie die er gisteravond laat over werd gehou den: eenzijdig, te simplistisch en te optimistisch door het alleen spreken met personen voor wie een vreed zame oplossing geen problemen zou meebrengen. Maar hier sprak ook een aantal personen, dat veel nau wer by de conflicten in het Nabije Oosten is betrokken dan de even rondkijkende, niettemin toegewijde filmers uit Nederland. Het gesprek werd, zoals gewoonlijk, eerst tegen het einde pas goed interessant, toen de Zioniste dr. Lea Dasberg in discussie kwam met de Palestijn Rabbani: een hoffelijke en vruchtbare gedachtenwissehng tussen twee tegenstanders die wisten waar over zy het hadden. De VPRO beleefde een historisch moment: de goede oude Draaidoos van Simon van Collem verscheen voor de laatste keer na vele jaren trouwe dienst op het scherm, Simon had een onderhoud met de Zweedse actrice Ingrid Bergman, die wel over haar werk maar niet over haar privé- leven wilde vertellen. De nodige filmillustraties maakten er mede een prettige uitzending van. Problemen waren er overigens op deze donderdagavond weer te over. De TROS ondervroeg diverse betrok kenen zoals huisarts en vertegen woordigers van het Groene Kruis en de GGD over het trieste geval van de 77-jarige Amsterdamse dame, voor wie uitgestelde opname in een ziekenhuis te laat kwam. Conclusie: niemand treft werkelijk schuld, er was geen ziekenhuis beschikbaar die dag en toen het eindelijk zover was, behoefde het niet meer. Er werd gewezen op „collectieve verantwoor delijkheid" die vooral bij de overheid zou moeten worden gezocht. Bij de VPRO kwam de ziekenhuis arts dr. A. Vennema ernstig en breed vertellen over zijn schokkende ervaringen met wreedheden en martelingen in Vietnam. Ook was de cineast Jons lvens tn beeld. Hy ontzenuwde het bericht als zou de Franse regering zijn film over Laos (bij ons m verkorte vorm door de NCRV al vertoond) m beslag hebben genomen. De export van de film wordt nog wel tegengehouden, maar lvens hoopte haar Joch tegen het voofjaar in Nederland te krijgen. LEIDEN, 12 dee. Aanvoer: 14 stieren, 50 melkkoeien, 270 vette koelen, m vare koelen. 13 pinken, 4 graskalveren, 19 vette kalveren, 1 nuchtere kalf, 30 vette scha- Epn, 2220 vette lammeren, 26 varkens (zeu gen): 22 schrammen, 794 Wiggen, 40 gelten, Totaal: 3649, Prijzen: fokstieren 899-1209, slachtstleren 4,59-3,89-5,00: melkkoeien 975-1359-1959, vette koeden 4,30-4,80-S,M 2e en 3e kwal. 3.KM.10, vare Koelen 799-1099-1250-1350: pinken 525-700-815; graskalveren 459-475-525; vette kalveren 3.59-3,75-4,10; vette schapen 90-109-M4; vette lammeren 125-135-155. drachtige zeugen 559-650-675schrammen 115-125-135; biggen 85-105-110) geiten 25-35/65-99. Overzicht handel): slchtstieren rustig; melkkoeien rustig; vette koeien, levendig, vare koeien goed; pinken, rusttg: graskal veren rustig; vette kalveren stug, vette schapen goed; vette lammeren ftauw-lau - later Iets beter; zeugen redelijk; schram men redelijk; biggen redelijk, gelten rede lijk tot goed. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING ZID HOLLANDSE EILANDEN BOTTERDAM 11 december Aardap pelen 18 - 25 p. Kg; andijvie 67 103; rode kool 22 - 44; gele kool 17 - 35, groene kool 19 - 38; boerenkool 18 - 48: kroten 13 - 30. grote peen 10 - 28; peterselie 10 - 23 p. bos, prei 48 - 67 per kgslederij 12 - 23 p. bos: sla 11 - 18 p stuien 31 - 58 p Kg; spruiten la 107 - 159 P. kg; Ib 115, ld 193 - 159. witlof la 182 - 219 pfeg; Ha 162 - 199; Hb 125 - 187; Aanvoer witlof 32 ton Doyenné du Cornice 89/85 86 - S3 p. kg 85/80 90 - 109 70/75 91 - 106; 65/70 82 - 84. Aanvoer 7 ton Conference 79/75 57 - 84 p kg, 65/70 58 - 93 P kg; 80/65 54 - 60 55/80 38 - 57 Aanvoer 12 ton St. Bemy 70/75 78 - 83 P kg, 65/79 79 - 84 60/65 64 - 77; Golden Delicious 80/85 26 - 33 p kg; 75/80 25 - 30; 70/75 23 - 29 65/70 19 - 23; Aanvoer 42 ton Lombartsealvllle 80/85 20 - 28 P kg: 75/80 22 - 27; 70/75 13-24; 65/70 17 - 23 Aanvoer 8 ton Cox's orange pippin 75/80 65 - 79 p kg; 70/75 61 - 76; 95/79 38 - 51; 60/65 21 - 27: Aanvoer 51 ton. Jonathan 75/80 23 - 33 p kg; 70/75 23 - 31 P, kg. 65/70 16 - 22 60/85 10 - 15. Aavoer 5 ton Glorie v. Holland 75/80 25 - 30 p. kg; 70/85 19 - 28 65/70 15 - 22, 80/65 15 - 19: Gcudrelnet 80/85 35 - 50 p kg; 85/80 30 - 40; 70/75 24 - 32; «5/TO 24 32, 65/70 22 - 28: 60/85 15 - 21 Aanvoer 22 ton TOTAAL AANVOER FRUIT 182 TON VLAAKDINGEN, 12 dec. Aanvoer: VL 103 met 128 kantjes prijzen: steurharimg Westkust ƒ104 - ƒ155. steur haring kanaal ƒ80 LEEUWARDEN. 12 dee 1069 AAN VOER 1105 gebrulksvee, 1050 slachtvee, *62 kalveren (gras- en vette), 2947 nuchtere- en mestkaiveren, 843 schapen en lammeren, 75 bokken en geiten, 117 paarden, 32 vuelens. PRIJZEN" mdk en kalikoeten 1225-1450, guste koelen 975-1050, pinken 700-845. en- terstteren lOOO-UOO, p-st koelen le en 2e kwel. 4 25-4 65/3 85-4 25 worstkoeten 3 15-3 45, stieren 4 70-4 89 per kg gesl gew graskal veren 325-500 pst graskalveren 4 70-4 98 p kg. ges! gew vette kalveren 325-3 70 pkg lev g nuchtere kalveren 130-1^35 pJcg lev g nuchtere klaveren 40-55. mestkaiveren 120-270. oude schapen 150-560 pst. vette lammeren 3 40.3 80 pkg gesl gew welde lammeren 5 25-5 75. slachtlammeren 95-100 pst, oudere paarden 2.50-2 S3, JONGE PAARDEN 3 25-3 35 p. kg gesl g werk paarden 1500-1859 pst veulen 475-575 p st bokken en geiten 35-80 p st bokken en geiten 5 10-2 20 p. kg gesl g HANDELSOVERZICHT (resp aanvoer handel en prijzen); gebrulksvee goed, re delijk onveranderd, stieren (enters en ou dere) minder, matig, lager; slachtvee rede lijk, vlugger, hoger; kalveren (gras- en vette) minder, stug, lager nuchtere- en mestkaiveren meer minder extra hog-r schapen en lammeren flink stug extra drukkend, slachtpaarden redellik vlotter tets hoger; werkpaarden en veulens rede lijk vlotter, tets hogei. bokken en gelten goed, stug drukkend. ROTTERDAM, 12 december Sla A 12-28 50. B U-13 50. Spruiten A 139, B 1.38-1 39, Witlof A 1 35-1 91. B 110-1 80 AANVOER" Sla 750 000 St. )iv. boekj. CULTURES vorigok. openings k. Ie tijdvak s ameterdam rubber*5' 43 5 is 585 SS-1 HANDEL INDUSTRIE EN DIVERSEN a ƒ400 ekzo (aku) 20 107,6-7,7 100.1 106*-62 58 f BOO deltmil f 75 52,1 52.1 1702 m 87/8ƒ3525 heinekep bïar f 25 174,4-4,5 J 74.7 174.8 78 4.00 hoogovens f20 10<^"5 1("7d. fi-3", 58 ft S 10«t philips f 10 83,7 63.2 63 2 -3 308 38 4.70 unilever f 20 - 1149-115 114 1.3.3-380 PETROLEUM 38 38»/. dordi. petr. a 885 875 38 384/4 dordt petr.°85 875 0,~ A. 68f7.i2Vj kon ned petr. f20 14ï.8-142§ 140.4 139.8 -40.4§ SCHEEPVAART EN LUCHTVAART 68 5 holland-am, lijn 92.5-93 91 5 68'4 kon. Javach,-p178 \Vy\ 68 14 kon. |ava ch.-p.nrc. I'3 ]LL 68/9 f 6 k. I.m172-2.35 168 &11 k.nsm982-89 985 68 10 nederland mij. 1" 68 17 ommeren 205.5*-206§ 205.5* - 88 12 rotterd. Iloyd 152 15 5 6811.8 echeepv. unie 141-1.2 141 CLAIMS, SCRIPS EN STOCKDIV. scrip akzo f 4,21 8 21 3 «tock Ron. n. petr. m|J1581 '555 in deze koeralllet zijn opgenomen de offlcMle noteringen, meegedeeld dow de Veroenlgln# veer tóe FF.etftnhandel ven alio fondsen die tot notering zlm gekomen, Ven de zg. actieve eendeien d'e ge noteerd worden in zeven tljdvekken zijn alle noteringen opgen^em Indlen vwr de in de tweede perlade een notering le tot etend gekomen ie deze eveneene vernield, voorzover betreft 2e tijdvak 3e tijdvak 4e tijdvak 432 435 58.1-82 58.1 105.5*-106 105 6*-5.9 1055*-57 52.1 52.1-52.2 1698 1698 169,7 174.4 174 3-4,5 1744 103.4-3 8 1035 63 2*-3.3§ 63 2*-3 3§ 63 2*-3 2§ 1134-3 8 113 5-3.7 113,7-3.3 875 875 140*-40 2§ 140.2*-40.7§ 140 4-40.7S; 91 2 - 172 172 172 172 5 167 98*-8 2 982-83 982-83 110 1105 205 5 151* 1405*-141 140 5M415 141 vrijdag 12 december Se tijdvak 6e tijdvak 7e t|jdvak 1052-56 170-702 1744 T03 6-3 8d 63 2*-3.3$ 1136-38 140.2-40R5 1052-55 1704 174.6-4 7 103S-3.7d 63.2*-3.3§ 113.5-37 140*-405 15 53-15 95 1553-15.59 49*-82 2055 151.5 140-3*-4.8§ 1553 105.2*-5 6 521-2 2 170.5 174.7§ 103 5d 63 2"-3 3§ 113.1 *-3 7 877 377 -1 140.2*-40.4§'j 142.5 167-7.5§ 98*-85§ 140 3-40 5§ -1553-1557 eendeien In da rubrieken bank-, krediet- en venekerlngewezen, eendeien In de rubriek iwndet. in- duztrle en dtvenen en Verenigde Staten. Verklaring der tekena: d ex dlv t c ex claim; ge^ daan ert bieden; leten; gedaan en laten; Jb bieden: f rendering In guldena; eplltzlng et» ex etock; h se herfapltelleetledlvtdend. -- BANK-, KREDIET- EN VEBZ.WEZEN 88 IS 258 elg.bk.ned. 757 - a b n. (T70 240 88 f 4 50 amev f 20 176 175 50 aafseo amfa8f 20 114 50114 50 68f2+5et amrof20 54 5490 6812+lOet O89.st.r'dam>30 880 68 ƒ550 bk&88S f50 84 84 bank oor.z 32B 50 325 cultuurbk. 60 54 delta-lloyd 92 92 90 Inednlllmlj 141 13950 kasassoc. 112 mandes g. 258 88 15 585 68 ƒ200 689 68 10 112 50 258 785 785 68f2+10at n.ned.f10 09 998 68 8+5st ned.cred bk 180 5 180 5 n mtdd bk50104 60105 2 rtd d!sc.5cp 89 98b siavenb. a 210 210 slavenb) ct 210 210 68 31/1 nat.lnv.bk 68 550 68 5>/a 68 1Q+2«t 68 10+2et 258 176 5 1143 549 875 84 325 54 93 139 9 258 99 180 5 105.2 210 83 2 eatvé 6pct 1195 118 68 6 carpsgaren 120 87/8 20+51 cmulkef 379 380 S7/820+5e c suiker run 67/8 20+51 c suiker ert 379 380 67/510 jean heybr. 102,5 102 5* 68 16+I0»t jongeneel 2371 ,240 68 10 83 10 58 28+Si HANDEL INDUSTRIE EN DIVERSEN 68 500 a.e.f.f 25 68 f 4 00 akzo(aku)ct 107,80 105.5 68f3.2+5et 8!b.heljnf20180.90 181* 68 7 67/8 13 68 24 68 5 68 7 68 5 68 7 563 68 5+25 56306 alg hog 131 slgvrlmp. 145 ameriehet. 665 amatgoed 130 ernst dr dok 67,5 emst.dr5cvp 54,2 ernst rijtuig 130 antem el. 69 aolem prwd 112 enlem nb. 55 5 131 145b 66,1 130 131 5 130 5 68 26+2fli d.r.u. ert 6510 duiker 61B edy a M.2+8K eisevler 68 ƒ4 2+8et e)aeylerCt 88/912 emba 88 8 enkee f® 15 enot leiiq.entcomayer 68 17 568 677 677 56 anlem nb ct 57 emhschb 122 amh ach ct 94 asselberg 67 aut scr w. 67 63 i2+3VjBt auto r"dam 170 68 I2+3VSS» auto r*d ct 170 63 f4+20at ball-nedam 39 68 8+iOet bammena 240 bande 12 banda pwd 0.5 bateann. 514 batava )A batenburg 194 beek a.l.van 39 88 10+lüet bear# zenen 251 68 9 befo 37 68 7 begemanrt 114 68 6 benadorp 139 83 136625 bergb100a170 68 13 6423 bergh.j gr.a 179 56306 67/8 10 87/8 10 63 5 68 8 25 8 287 68 29 60 4 68 12 63 9 57 94 94 67 5 67 5 67 5 175* 126* 177 67 8 87 240 240 515 515 104 194 89 89 255 136 114 133 138? 165 179* 68 51h 68 20 68 12 68 12 63 12 SS 8 65 6 68 10 69 16 68 680 63 10 68 10 68 21 88 8 bergh 5jcpr 70 50 70 50 bergoss 410 405 berkel pst 151 berkel ert 152 bemet I22 blydwIIMOO 45 biydw. 1000 51 boekehf25 180 boerdmk 393 bols f20 202 borewehry 157 50 borewehet 142 143 braatbouw 240 240* brakke gr. 21 21 brero vastg.177 705 162.5 160 163 125* 50 10 51* 393 202 chamotta 1188 117.8 117 ehamot.5pr 110 clndu key25 92 90 5 91 crane ned 68 - crane n4cp 50 cur.hand 1301 130 cur hand nrcl301 130 dagre 147 145 dell-atjeh 91 91 68 t 639 68 4+5tt 382 88 4 63 5+10et 83 6+IOet 65/6 S+Sft 557 68/6» 67/8/2+101 desaeaux 8 6817 10 68 20 8 68 IS 68 7# 68 14 68 13 130 dell-mlj f7S 74 30 117 dikkers 76 5 domus 299 dorp en co 129 dr.cverlj8.ht116 droge d.r.u. 110 447 450 75 68 718 116.1 1155 110x 441 441 76 717 717.807168 126 126.1* 165 160* 203 5 210 7 7b erdal* 780 780 etna-daald. 46 20 45 eurazhaod 8 europe hot 265 flgee 141 f Igee ert 136 68 26+10rt fokker 393 68 28+IOet fokkerert 401 142 140 3935 403.5 58 28 ford auto 845 58 f 8 00 fumess f20 82.50 82.8 67/8 10 gazelle 135 136b sa 8 getderzn. 165 163* 68 8 geldercrt 162.5 160 68 8 ge!der4pwd161R 160 68 840 geldtlelf20 90 68 f5.40 geld tlel nrc 88 89 8 geidennen 1015 100 5 63 10 geronaam 142 83 10 geronb. '42 63 10 geronb ert 101 101 te/9 6.4 gerzon6cpr 11 101b 68 f 6.40 gev 8gr.f20 66 50 66 5 88 6 giessen 87 72* 68 f2 glet-broc. 17 50 117.5 88 f2 nl9t-broc.ct 17 50 117.5 8810 goudsmit 100 100x 68 10 grB380 152 5 150b 67/3 f4 4 20e grinten f20 308 306 grlnt,d{'/w 303 80303 8 7 grofsmed 80 5 80* S gruyter pr a 60 60x S gruyt8rprb 68 86 68 fSü+ide hagem f20 125 1165 75 5 116 442 75 717 7168 1263 2105 445 7 404 82 8 164* 161 160.5 240 198 85 224, ,498 63 6 63 10 88/9 8 S7/B 6 68 f400 87/8 15 67/8 7# 65 8+5et kemo kemp.beg. keyhout keyhoutScp 178 171,5 Wane 100 100 kioos 146,5 143 68 5-kSet kluwer f20 258,50259,5 kluw.jd69 257,50259 k alex adam 67 66 k ned pap. 175,5 175 k ned text.u 42,5 42,2 korensch. 95,5 95.S koudljs 107 106* krssnapf20 53,S3 53,5 kv.t 163,5 k.v.t. pr wd 82 kwatta 95 ss/2+io»t kzorgn-a. 135 38 9 tandrégl. 124 63/9 20 leid .wol 185 Ihdetjacob 135 llndeti.crt 133 Hntbeheer 49 llpa-glapen 123.5 125 lljempf 209 209 lljm-gel.crt 90 lljm-gel. rb 82 macintosh 480 malntz "148 matubel 145 meelfabr. 130 meesbouw 73 metsverps 330 meteoor 216 moluk8e 224 224 100 172 141 259 174.2 955' 106 100 5 100b 66 5 75b 118 118 306 303 8 6312 63 12 673 te 10 63 10 68 8 eafaoo 68 20 68 10 68/9 10 te 10 67 8 68 25+5et te 12 566 63 19+30!» mosa 687 68 22 68 6 63 17 te 15 fte »6 es 11 63 24 S3 12 63 15 65 6 83 25 68 15 18 68 ƒ349 689 17.4 300 101.5 330 100 95 126,5 124 181,2 135* 138 49 91 32 478 145 130 735 213 175 95 181.5 2065 92 82 131 75* 2125 101 327 mulder"» muller muller Spr - mtjnbwerk 350 350 naarden 774 780 naeff 306 270 nedap 137 137.50 nederborst 320 321 ned bontw. 190 19* n.d.u. 250 248X ned exp p. 61 80.10 ned hulstel. 900 ned kabel 271 278* ned ksb.ct 273 275 ned kab.wb 4475 4500 n sprtng8i 130 3295 777 70 322 5 278 66 '8 83 12 68 25 67 9 67 6 S 67/48 86.12 67 11 68 ÜO te 20 68 12 68 27 te 14 63 13 87/8 10 65 50st 68 15 68 15 87/8 14 87/8 f3 CO 12 68/9 10 S 14 14 67/8 7 88/9 8 563 665 56.5 4 66» 66 S 686 1» 10 68 10 6318 68 f2150 68 18 639 68f«» te 9 7 7 te 19 63 13 66 6 67/8 9 68 f470 te f470 redïamakei«t18 118 reesink t25.5 127 j reeuwljk 258 265* relneveld 89.8 89.5 relnev. 6pr 82 relnev. rbv» 140 4 relssco. 155 156b rheln kohïs 430 430b riva 190 5 185 rlvacrt 185 rohtejlsk. 113 rommanh. 625 ruhaak 159 rljnschelda 105.1 sender» 148 schev, f50 21 schokbeton 181 achokb.et 192 118 110§ 630.5 156 105§ 148 21.1 185 181 175* 68 8 brero vget 1745 173 68 22 braro vb 490 475 68 22 brero vb ct 490 68 17+sat burhm tett 536 te 17+Set buhrm t ct 535 te f4 5+25e butting f 25 70 te(9i8+5e bijenk bah 521 68/918+55 bijenk bhet 539 475 544 544 70 68/9 0 68/9 8 68 36 63 36 bi)enk b 6CP 747 bijenk b6pc 76 5 eaivé 763 caivé nrc 750 calvé 6cpr 1182 541 78 5 77 5* 173 425 425 541 541 540 5 785 77 05 743 49 6 67/8 10 68 f4+16«t 63 121/1+4 l0+5et 63 12 68 19 te 12 86 ƒ380 88 ƒ3.80 63 15 68 12 63/9 15 6S/8 10 7 68 12 68 5+5ef 63 22+5et 68 16 68 18 63 20 68 10 halberg 47 hatéma 250 2 hattum f20 89 9 hellingman 224 hero 205 heybroek 140 hoeks.mz. 530 holee 113 holeejd'69 105 holl bet f20 87 hoSI bet ert 854 hollmelks 169 homburg 180 hoogenb- 188 hoogenstr. 56 hocfmeljer 89 Indhcomb 152 Industrmlj 225 kigburbw 216 tnterlss 330 Intematlo 267 Internat ct 272 l.c m 263 Inter gew b 329 Inventum 138 1242 46 87 224 204 135 515 113 116b 87 87 171 179 154 56 891 1525 225 216* 326 2651 268 329 136 1242 204 135 87 56 1528 2167* 328 267 5 329 te 14+Set 68 14+5*1 687 687 7 5 te 14 638 6 63 f $20 GSIO+Slt 68 10+W 608 60 8 4 te 13 f448 68 f 448 14 nelle nelle ert netam nleaf nleaf ert nïeretrasz nrdeur.ht n hol.expl. ld. 6 cpr norit f 20 nutrlcia nutrtda vb nyms nyma ert nijvtcat» orensteln ogem f2S ogem nb ovlng 375 371 114 65 370* wipp OW 112 66 68 370§ 77 129,5 129 100 100 93,50 92 312 315,5 312 315,5 50,5 16,5 16,1 78,8 77,5 227 225 92,50 92* 92,50 92* 177 77 77 60 51* 390b 68 14 ovkigcrt 178 54 4 psdangpe. 7 63 f2.4+4et pakhoedf20 76 68 fZ 4-H»t pakhoed et 76 6 palembang 61 te io palthe 52 68 ii parkhotel 390 68 flR+IOetphltlps f 10 163 68/0 84+2atld ScprflO 44 70 68 fl#+lOet|d. gb ert 63 62 5 63/0 84+2» ld. gb 6cpr 2210 te 6 pletersen 83 84 6815+S*i ponthout 166 165 te 78+i«l ponth 6cpr 885 882 67 2+4« poorter 91.8 92 teS porcel-ftea 120 120x te 19 pr.&brandt 310 306* 129 317 317 16 3 77.5 226 5 92 92 77' 77' 60 51.50 165 88,50 306b sch.certf25 169,5 169 5 sch.honf25 55 54 achultema 125 125,5 echuppen 116 nchuttersv. alm. de wit 220,5 sim.d.w. ct 220,5 slmans emb 83 amit nljm. 185 104 21.1 185 125.5* 86 85* aoerabaja stokvis stokvis ert sttwenthe synree tab philips 12,5 75,1 73,1 78,5 147 53.5 83,2 89 12.5 75,1 73.1 80* 1465 52* 83 751 24 5 80 I tabphll 6pr 60 tandjprlok 10,20 1020* -• techn.mar 113 113x techn.un?e 328 327 techn.u.wb 331 texoprtnt 242 texopr.Spr 99 9850 -~ thom.dr.fl20 81 7980 80 tlib.waterl. 130 125 tricotbest 104 50)0250 103 trlcotb. ert 10950 - twentsekab 317 317 318 ubblnk-d 5650 58 50 udenhout 88 90b unlkep 6920 8510 unileverf20 12530 unllevcrt 114 5011360 1135 7 ld. 7 cpr 1027 7 ld.ct7Cpr 90 90 S ld. 6 cpr 79 4 ld 4 cpr 51,5 51 5 - 4 ld. gr.4 cpr 52 8 53 5 532 68 9 utermöhlan 263 263 263 68 6 veneco 135 135* 87/81J veneta 174 170 169 88 8 versla# 123 f 68» ver.gtas nb 147 145 146 8 verb schev, 40 te 12 ver mach. 86 S 87 87 5 ver.machct 84 2 85 1 ver.nklear. 42 41 x 1 63 f3 8+4st v,n,uïtgf2ö 249 2 2485* 88 1.40 vo u7prf2ö 171 175 vertouw 164 vertouwet 123 1232 1232 63/75 68 10 68 10 S vezelverw. 76 76 5 «11 vihamlj 1265 1295 68" vShamIJcrt 123 1265 65 5*t vorstenland 55 54.7 6811 vradeatatn 155 68 11 vredestct 1635 156* 88 22 v.r.g. pap 560 565 87/8 8 vrteStjzer 132 137 88 io vulaoord 47 41 817 wave ren 61 60 wegener 117 wegener c. 114 50114 8 68 20 wereldhav. 509 509 5 e»wemtnk 1185 114 5 te/38+5rt weesan f20 78 30 76 te/ft 10 wesaem 128 128 67/B t9+4st westsuiker 345 65/8 15 67/8 15 68 8 58 10 wyers 112 wyersert 1091 wijkherlnga 62.5 zaalberg 75 1092 62 73* 130* 127 565 47 61 118 75 2 1282 62.5„s 72.5*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1