Rotterdamse graanmarkt Bankoverval in Leiderdorp buit f 46.000 Breuk tussen senaat staf en studenten Maandag verder met begroting Raad Schiedam was weinig spraakzaam ASSISTENT MAGAZIJNMEESTER leerling verpleegster gemeente schiedam aióon Compromisvoorstel afgestemd over nieuwe structuur NEH KWARTET GEMEENTE SPRANG-CAPELLE Bekendmaking VARKENSPRIJZEN GEHANDHAAFD J. F. v. d. GRAAF Jong bekwaam METAALDRAAIER deze krant behoort tot het Zoekt U een prettige baan? Belt U dan eens Rotterdam 137315 GEMEENTE SCHIEDAM BEKENDMAKING MIELE NEDERLAND N.V Handelsvoorraden van kaas groter MEDISCHE FACULTEIT ROTTERDAM Kalverprijzen terug Voor een goed verzorgde COIFFURE Tel. 251684 Hogere prijzen voor slachtrunderen Vw stoffenhuis BERGSELAAN 263 - TELEFOON 24 44 40 - ROTTERDAM Huwelijk DIACONESSENHUIS VOORBURG B. 1 DOKTERSASSISTENTE Woning inrichting (Van een onzerverslaggevers) ROTTERDAM Nadat eerst de wetenschappelijke staf van de Nederlandse Economische Ho- geschool deze stap had gedaan, verbrak vrijdag ook de Algeme ne Rotterdamse Studentenver eniging het contact met de se naat van de hogeschool. Deze beslissingen houdt in dat noch de wetenschappelijke staf noch de studenten zullen deelne men aan de beraadslagingen in de senaat of in de senaatscom missies. Huisdieren SCHIEDAM Nog onder de indruk van het feit dat in Schie dam eindelijk kan worden begon nen met de bouw van een nieuw stadhuis, Gedeputeerde Staten hebben hiervoor immers een kre diet verleend, heeft de gemeente raad gisteravond nauwelijks veertien minuten nodig gehad om zich door een agenda 20 pun ten heen te werken. ROTTERDAMMER PAGINA 11 ZATERDAG 13 DECEMBER 1969 ROTTERDAM De handelsvoorraden kaas bedroegen .volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, per 8 nov. 55.811 ton vergeleken met 48,051 t vorig jaar, wat een toeneming betekent van 16 pet. Het aandeel geïmporteerde kaas liep iets op, namelijk van 683 t tot 693 t. in de eerste elf maanden was de produk- tie van kaas ca. 14.000 t groter dan vorig jaar, doch nog ca. 4000 t kleiner dan in 1967. In de week tot 29 nov, was de pro- du ktie 10 pet, groter dan vorig Jaar. De afzet is voor de tijd van het Jaar normaal, zij het dat bij de Duitse handel een zekere terughoudendheid overheerst, omdat men rekening houdt met mogelijk lagere aan koopprijzen na 1 jan. 1970. De noteringscommissie van de Leeuwar dense beurs zag vrijdag geen aanleiding de noteringen voor Friese kaas te wijzigen. Voor Goudse kaas bleef de prijs 7 8,30 en voor 404- kaas 3.07 per kg netto, exclusief BTW. De produktie van magere melkpoeder liet momenteel aanzienlijk beneden vorig jaar, terwijl de produktie van condens op vrijwel gelijk niveau ligt als vorig jaar. De VTB-voorraden aan magere melkpoe der en boter zijn in de week tot 29 növ. weer iets teruggelopen. Produktiecijfers kaas in tons (CBS) (resp. volvet, 40-f, boter. 23-29 nov. 1969: 3187,, 1354, 1197. 24-30 nov. 1968 2757 (+16 pet.). 1371 (-1 pet.). 1091 (+10 pet.). De vraag naar direct leverbare voeder- granen nam toe. De lossing van aangeko men schepen verloopt thans echter minder vlot dan voorheen en zo is men dikwijls verplicht loco van pand te kopen. De prij zen van Amerikaanse maalmais liepen de ze week wat op; ook disponibel af pand werd in. prijs verhoogd. Plata mais werd uit een aangekomen positie nog geschikt verhandeld. Voor een begin Januari ge wachte boot moest belangrijk meer wor den betaald. Franse gerst werd af pand Rotterdam gedaan. Ook af binnenland gebeuren er zaken. Grainsorghum had een zeer vaste markt. Het geringe aanbod uit boten deed de prijs deze week fors oplopen. Maandag a.s. zal een vierde tarweveiling worden gehouden. Ook wordt voor het eerst 1200 ton inlandse gerst geveild. Gezien de goe de vraag naar gedenatureerde tarwe, zal ook deze veiling wel weer een succes zijn. De koekenmarkt is nogal wat vaster ge lopen en het aantal zaken toegenomen. Er was een duidelijke opleving merkbaar. Al leen blijft het artikel Hjn nog iets bij de algemene opwaartse tendens ten achter en kon men eigenlijk zeggen dat zowel lijnschilfers als schroot tot onveranderde geschikte prijzen te koop waren. Soyaschroot was vast en gevraagd. Van Hollandse fabrikaten werden flinke kwan- tums voor loco- en Januari/Maart levering verkocht. Ook USA soya op December en voorjaarsaflading werd regelmatig afge daan. De prijzen zijn nogal opgelopen. In Maisgluten pellets uit boten en op aflading werden eveneens zaken gedaan. Hier werd ook weer op volgend jaar Mei/November gehandeld bij stijgende prijzen. Katoen en zonneschrootpellets waren vooral uit sto mende posities gevraagd en oplopend ver kocht. Ook op aflading was er beweging in de markt. In eocos gebeurt regelmatig wel wat, doch de noteringen hiervan zijn de laatste maanden al gestegen, zodat het prijsverschil deze week niet zo groot was Raapschroot moest duur worden betaala en werd nagenoeg uitverkocht. Over het algemeen had de handel deze week geen klagen wat het aantal zaken op de koe kenmarkt betreft. Molenaf'vallen waren bepaald zeer vast. Voor directe levering zijn Hollandse grles- en grlntpeüets zeer schaars en duur ge worden. Op Januari/April ontstond een le vendige handel en werd vlug tot oplopen de prijzen zaken gedaan. Plata grintpeilets uit boten waren Hierdoor goed gezocht en ook hier zijn de prijzen op termijn nogal wat opgelopen. Hominy en op was uit boten gezocht en voor restanten moest men hele prijzen betalen. Hierdoor kwam er eveneens meer interesse voor afladingen, waarvan het prijsniveau nogal wat hoger kwam te lig gen. Tapioca beleefde een ware hausse voor dichtbije boten Er was veel vraag en het aanbod droogde snel op. Dit was goed in de prijzen merkbaar. Ook hier werd cr voor November en December aflading een goede belangstelling aan de dag gelegd. Erwten worden met de dag schaarser. Restanten Russische erwten uit boten en op aflading werden vlot uit de markt genomen. Voor loco moest men de ver hoogde vraagprijzen betalen. Paardebonen kon men nog voor zeer redelijke prijzen kopen. Pulp wordt weinig meer geoffreerd. Met de Hollandse soorten is het wel gebeurd en rest nog wat Russische in balen op aflading. In pulpbrokjes is eveneens voor direct weinig meer te koop. USA, Poolse en Spaanse pellets uit boten en op afla ding werden dagelijks tot snel oplopende prijzen afgedaan. Op het a.s. voorjaars is het aanbod bepaald niet overweldigend en zal pulp nog wel wat duurder gaan wor den. XJe Medische Faculteit té Rotterdam zoekt Werkplaatsen een voor de Centrale Research i ingevolge artikel 22 van de i Wet op de Ruimtelijke Orde- nlng. Voorbereidingbesluit De burgemeester van Sprang- CapeUe brengt ter openbare kennis, dat de Raad der ge meente Sprang- capelle tn zijn vergadering van 28 no vember 1969 besloten heeft te verklaren, dat de herziening wordt voorbereid van dte ge deelten van de bestemmings plannen „vrijhoeve", „Nieu- wevaart" en „Sprang", vastge steld bij raadsbesluit van 8 Januari 1985 waaraan door Ge deputeerde Staten van Noord- Brabant bij hun besluit van 2 maart 1988, Gnrs. 30184; 30165 en 30158 goedkeuring is ont houden. Sprang-Capelle. 4 december VISSEHUBERICHT SCHBVENXMGEN Hedenmorgen waren aam de markt 39 kust- en span vissers met tesamen 188.500,- aan verse vis. Prijzen per kg; groot ton 4,80 tot 5,-, groot middel tong 4,84 tot 5,10, klein middel tong 4.52 tot 4,75, tong X 4,15 tot 4.33, tong II 3,S3 tot 3,80, tarbot I 4.B0 tot 5,30. tarbot II 3,50 TOT 3,75, tarbot III 2,50 tot 2,70, tarbot IV 130 tot 1,75, griet I 1,45 tot 1,70, griet II 0.85 tot 1.-. Per 40 KG: Groot middel schol 30,- tot 50.-, middel schol 32 tot 42, klein sehol 30 tot 39. schelvis I 35 tot 45, schelvis II 25 tot 30, middel kabeljauw 35 tot 45, kabeljauw I, 34 tot 42, kabeljauw XI 32 tot 40. kabeljauw III 15 tot 28, schar 29 tot 38, wijting gestript 13,60 tot 24, wijting dicht 9,60 tot 14, sprot 20 tot 34. Per 100 kg: Groot kabeljauw 90 tot f 120. Per 50 kg: Verse haring van 19 tot f 23,50. Verwachte aan voer voor mogen circa 15 kustvlssers. Kaasmarkt Alkmaar, 12/12 Commissie- noteringen (ln per kg): Fabrieksedaminer 3.15, middelbare 3.20, Goudse volvette 3.33, handel goed. Znlvelbeürs Leeuwarden, 12/12 Com- mlsalenoteringen (in pér kg): Goudse aas 3.30, Edammer kaas 3.07. broodkaas 3.07. handel kalm. Aardappelbenrs Leeuwarden, 12/12 Prijzen in per IOC kg: Bintjes 22.0024.00, Irene's 27.00—29.00, handel rustig. veemarkt zwolle ZWOLLE Aanvoer: 2842 runderen, 487 graskalveren. 2319 nuchtere kalveren. 142 schapen en lammeren, 392 varkens, 1 schram, 488 biggen, 17 gelten, 6495 tuks totaal. Prijzen: Slachtkoeien en vaarzen 78P—1540 p.st: slachtkoeien 930—1330 p. kg gesl. gew: gulste koelen 700930; werst- koelen 890—1150 p, kg gesl. gew; gulste vaarzen 3.35—5.20 p.st; gulste pinken 790—1050; graskalveren 3—3.55; nuchtere kalveren 8151050 pat; nuchtere kalveren 000777; geiten 400625 p.st: vette schapen 40290; lammeren 1.251.05: 10-weekse big gen 20—63: 14-weekse biggen ioo—140: drachtige varkens 85—100; stachtvarkens 100—135; schrammen 500—725; biggen 450665: vette varkens 115—130: vette ossen 87100: stieren 4.25—4.90 p. kg gesl. gew; vette kalveren 500—715 p. st; vette kalve ren 3.50—1.50 p. kg gesl. gew: Overzicht: gebruiksvee rustig prljsh.: gulste koelen rustig prijs; pinken vlot prljsh.: varkens rustig niet prljsh.: graskalveren vlot prijs.; vette kalveren vlot aantrekkend: nuchtere kalveren stug niet prljsh.; biggen en slachtkoeien kalm prljsh. Veilingvereniging De Langstraat Drunen Veiling. 11 12 FRUIT. Apllen 10—64 per kg; Peren 12—64: GROENTEN. Andijvie 21—1.23: Knolrapen 14—20: Knolselderij 7—74 per stuk: Kool: Loeren 21—57 per leg- Rode 11—38; Savoy 8—2«; Kroten 6—20; Peterselie s—IT PER BOS; Prey 16—67 per kg; Selderij 5—15 per bos; Sla 10—27 per krop; 55—57 per kg; Spinazie 60—76: Sprui ten (geschoond) 40-2,-: Congeschoond» 25—136: Uien li—48; waspeen 8—18; Worte len 3—16: Witlof 50-2,-. BERGEN OP ZOOM. 12 december An dijvie B0—105, rode kool 21—36, witte kool 2237, savoye kool 1628, breekpeen 12—20, prei 14—52, knolselderij 7—54 per .stuk, 41—59 per kg., sla 11—13, spruiten 51—226, uien 1553, witlof - 96476, boerenkool 23U, golden delicious 1$32. jonathan 18—31, st.remy 4587. cox orange pippin 18—68, goudremetten 15—48. De Burgemeester van Sprang— - Capelle, M. van Prooi Je». Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vakaturermmmer 602 ■te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van dë Medische Faculteit Rotterdam, Postbus 1738 te Rotterdam. Desgewenst kunt u telefonisch (010—145022. toestel 2152) een sollicita tieformulier aanvragen. ROTTERDAM De gemiddelde markt prijs voor gemeste kalveren Is voor de week tot 11 dec, becijferd op ƒ389,43, dat Is u,w lager dan voorgaande week. De gemiddelde prijs ln de gehele EEG liep met ƒ4,33 op tot ƒ388,93. De uitvoer handhaaft zich op redelijk pell, met 953 ton ln de week tot 5 dec. toen 126 t naar derde landen ging. Boven dien werden 287 mestkalveren afgeleverd, in hoofdzaak naar België Uit de ledenstaten werden voor de mesterij 1336 levende kalveren aangevoerd waarvan 1112 uit Duitsland. ROTTERDAM De coöperaties en de Inkoopcombinaties hebben de uitbela- ilngsprijzen voor de in de week tot 20 dec. over te nemen varkens gehandhaafd op het peil van voorgaande week. Men gaat uit van een prijs van ƒ3.42 per kg voor geslachte varkens van le kwaliteit, gc- wlohtsklasse 63/90 kg, levering af-mestbe- drijf. Voor de gewichtsklasse 91/1 oo kg is de prijs ƒ3.32 met voorts de gebruikelijke kortingen voor hogere gewichten. In de week tot 5 dec. werden ca. 152.0(H) varkens geslacht ,dat is ca. 4000 minder dan voor gaande week. In die week werden 23.600 geslachte en 5500 levende varkens uitgevoerd, alsmede 929 t delen van varkens en 590 t spek, met In hoofdzaak als bestemming de lidstaten van de EEG .Uit Duitsland werden ten behoeve van de mesterij 7775 mestblggen aangevoerd. De markt Is vriendelijk en het aanbod was b!j verschillende bedrijven niet klein. Daarbij dient rekening gehouden dat er twee weken in aantocht zijn waarin het aantal slachtdagen bijzonder klein is. U heeft nog juist tijd genoeg om ceit feestelijke japon of ensemble le maken GAARNE ADVISEREN Wij TJ BIJ BW KEUZE UIT GEKLEDE JAPONSTOFFEN. WOLLEN- en TREVIRA JERSEY. MODIEUZE GALONS. en VELE GARNERINGEN. KAPELLE-BIEZELINGE Velling „Ka- pel'.e-Biezelinge en Omgeving" van 12 de cember 195» Appelen en peren: Jona than I 75 17-28; 170 19-32: 165 12-29; 160 7.50-12; 160 7.50-12; 1175 15-23: 1170 13-26; 1105 7.59-15: 1160 7.50 lid 7 Illgrof 7-10; ïnfijn 7 Golden Dellcous 180 23; 175 27-31: 170 30-34; 165 20-21: 160 10.50-15 1180 23/15; 1175 12-26; rno 10-28; 1165 12; lljgrof 10; Coudreinetle 185 33-34: 175 35-36; 165 29-30: 1185 35: 1175 28-31 1163 23-27: lid 12: Illgrof 12-15; III- filn 10.50 Witte kroelappelen 10.50; rode kroetappelen 7.50 Rode goudrelnette 1185 32: 1175 31; III.GROF 23; Spencer ISO 30-33; 175 31-53; 170 31-46; 165 27-50: 160 10.50-17 1130 22; 1170 21; 1365 17; Illgrof 10.50 Cox's Orange Pippin 175 44-60; 170 51-58; 165 34-41: 160 17-22; 156 10.50 U75 33-60; 1170 25-55; H75 46-36; 1160 10.50 - 19: IHgrpf 10.50-16 Winston ITS 29; 170 31; 165 16; 100 6: 155 6: ino 21; 1I7S 24-30 1170 25-32, 1185 6.50-18; Zoete ermgaard 185 89; 160 76; 155 60, nd 28; Lombarts Calville 180 19-20 170 18-25 370 12; II 60 12; Zoete campagne 065 40; 160 33; 1155 21; Conlerence 165 66; 160 52-53; 155 43; II» 51; 1190 47; 1155 36-37 Hd 27 Illgrof 32; Itlfljn 20; kroet doordraai Doyenne du Cornice 1180 75-86: 1175 92-93; 1170 96-100; 1165 35-86 1160 59-62; Illgrof 62-65; Illöjn 12-15 Saint Remy 170 88: 170 8S: 1189 66; 1170 73; H60 71; Ilgrof 32; Hlfljn 34 Noten per stuk 3. GroervtenveUIng: Spruiten 56; rode kool 13-19; boere kool 26-28; uien 33; prei 42-49 witte kool 19. STAVENISSE Ulenvelling van 32 de cember 1969. Middel klasse I maat 40/op- waarts 5030. Stek 12—30. Aanvoer 66 ton. Kapsalon voor dames en heren Heemraadssingel 270 LEIDERDORP „Kijk voor je, dit is een overval". Met deze woorden begon gisteravond om zes uur een beroving van de Boerenleenbank in Leiderdorp. Met praktisch geheel de inhoud van de kluis ƒ46.000 ver dween de overvaller ongemerkt, doordat op het moment van de bank roof geen mens op straat was. De man tegen wie deze woorden werden gezegd, was de 26-jarige kas sier F. H. Vierhout, die nadat hij de kluis had geopend met een hard voorwerp een tik op het hoofd kreeg, op de grond viel en korte tijd be wusteloos was. De overvaller moet goed op de hoogte geweest zijn van de gang van zaken bij de Boerenleenbank, die al tijd wordt beheerd door één man. ROTTERDAM De gemiddelde markt prijs voor slachtrunderen ls ln de week tot 11 dec. becijferd op ƒ230,29, dat ls /4,S3 hoger dan de prijs van voorgaande week. De gemiddelde EEG-marktprijs werd be cijferd op ƒ242,84, dot is ƒ1,02 hoger dan voorgaande week. De Invoer uit derde landen blijft belast met de volledige heffing, dte voor de week vanar 14 dec. onveranderd werd vast gesteld op 58.88. Alle genoemde prljr»n gelden per 100 kg levend gewicht. De Invoer blijft van bescheiden omvang, met 74 levende slachtdieren uit Hongarije 'n de week tot 5 dec. Aan vers/gekoeld rundvlees kwam 220 t uit België «88t «n FrsnkrHk (154). De Invoer van bevroren vlees beperkte zich tot 253 t. goeddeels afkomstig uit derde landen. Er werd die week 311 t rundvlees uitgevoerd, waarvan 64 t naar derde landen. GEVRAAGD: Riante nieuwe woning beschikbaar 3. II. BODEWES Machinefabrieken N.V. NIeuwerkerk aan den LTssel Tel. tussen 7 en 8 uur 010-332722 Ik zoek voor mijn vriendin van 43 Jaar een gezellige man tot 50 jaar. P.G. Reeds aanwe zige kinderen worden even zeer op prijs gesteld. Brieven no. 7514 bur. v.d. blad. Ro22 Jg. vr. m. Intel!, en doorz. verm. 35 jr. geref. vriendelijk oprecht kar. zoekt KENNISM. M. mlddelb, heer m. alg. Inte ressen, door INTERNATIO NAL, succesvol sinds 1949. Gouda. Gedertkiaan 3, tel. 01820 - 13937, RP22 Protestants Interkerkelijk BE MIDDELINGSBUREAU sedert 1938 (Huwelijk vla fotocor respondentie). Eenmalige Inschrijving 5 te storten op girorekening 569397, Allard Plersonlaan 155. Den Haag, tel. 070 - 902370. R022 Intel!, sport, dame, aead. gev. (afgest.) 30 jr., goede versch., smaaltv. gekl., zoekt kennlsjn. m, HEER m. Chr. levenslast en hulsel, v. aard, door in ternational. succesvol sinds 1949, Gouda, GedcnkLaan 3. teil 01820 - 13937, Ro22 HEER 35 Jaar. zoekt contact met dame tot 40 Jaar. Br evet». met foto, ond. no. 7516 bur. v. d. bl. Ro22 Op het klinisch/chemisch en haemathoto- gisch laboratorium (hoofd drs. M. v. Vree- dendaal) Is een vacature voor A. ALGEMEEN KLINISCH of KLINISCH/ CHEMISCH ANALISTE Na'een inwerkperiode, ongeveer 1 x per 8 weken, bereikbaarheidsdienst met gebrui kelijke, toeslag. voornamelijk voor het afnemen van bloed bij patiënten. Gedeeltelijke dagtaak (ochtenduren). Spoedige indiensttreding gewenst. Inlichtingen bij de Hoofdanaliste, tel, 070- 90.67.00, tst. 245. Te huur voor vakantie ZO MERHUISJES, direct aan zee. Te bevr. Camping „Duin en Strand", Kuljerdamseweg 35, ScharendUke (Zld), tet. (01117) - 216. Rol3 Fabrikant overtrekt nu uw BA.NICST.Et voor bijzonder lage prijs. Vraag vrijbl. huisbezoek. Tel. 25.31.11 (R'dam), b.g.g. 28.34.63. Kol23 SLAAPKAMERS IN ELKE PRIJSKLASSE. Fabrtekstoon- zalen Industriegebouw Goud- s es Inge 1 66. Rotterdam. Ro23 De reden zou zijn dat de senaat categorisch weigert een deel van haar bevoegdheden over te dragen aan andere groeperingen in de hoge school, De breuk volgde nadat de senaat in een onderdag gehouden ver gadering een plan afstemde dat erop neerkwam via een referendum te be slissen hoe het advies van de NEH aan minister Veringa zal zijn over de toekomstige bestuursstructuur. In dit referendum had ieder lid van de hogeschoolgemeenschap een stem. Er waren echter bepalingen op genomen om te voorkomen dat een bepaalde geleding overheerst zou worden. Het verworpen plan dat een com missie uit de senaat had opgesteld was het resultaat van een maanden lang overleg waarin de wetenschap pelijke staf en studenten naar een compromis met de senaat hebben ge streefd. Het plan werd in de senaat met zeventien tegen zeven stemmen voor en twee onthoudingen verwor pen. De senaat heeft laten weten er de voorkeur aan te geven zelfstandig een advies uit te brengen. Daarbij meent de senaat dat zolang de wette lijke regeling niet is veranderd, de senaat en het college van curatoren van de instellingen van wetenschap pelijk onderwijs verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken aan deze instellingen en dus ook uitslui tend bevoegd om namens deze Instel lingen aan minister Veringa voorstel len te doen over een toekomstige be- stuursstruktuur. Nemen we nog hierbij dat bij deze 14 minuten de schoring van de stem ming was inbegrepen, dan blijkt hier uit dat geen van dc raadsleden zo halverwege de gemeentebegroting ook maari ets had aan te merken op de normale raadsagenda. Nu was de agenda ook niet bijster interessant. Het waren voornamelijk erfpachtkwesties die de raadsleden kregen te beoordelen en deze zaken plegen de tongen over het algemeen niet los te maken. Zonder op- of aanmerking ging de raad ooka kkoord met het voorstel tot de bouw van 160 woningen aan de Laan van BoI'Es in Groenoord. Deze woningen worden gebouwd ib toerenflats van 20 woonlagen. Met de bouw, die wordt uitgevoerd door'de Hollandse Beton Groep NV in Den Haag, hoopt men nog dit jaar te be ginnen. Daarnaast komen er nog eens 492 woningen in torenflats, die ook in de laan van Bol "Es om in de directe omgeving wordengebouwd. Maandagavond gaat de gemeente raad weer verder met de gemeentebe groting. Dan komen de fracties 1 tweede instantie aan het woord. Vol gende week donderdag komen B en W voor de tweede maal aan het woord. Daarna wordt er over de ge meentebegroting gestemd. Tot op dit ogenblik is er nog geen motie Ingediend, zodat hét In tegen stelling tot dc buursteden Rotterdam en Vlaardingen met de Schiedamse gemeentebegroting een wat „saaie" bedoening is. VERHAART uw hond of kat? Vraag gratis folder! Laborato rium APO, Heerjansweg 39. Rotterdam-25, tel. on - 172320. AFGHAANSE WINDHONDEN, pups, van kamptoensafstam- mLng. Windhondenkennel ,,De Emelenberg", Teterlngen, olj Breda, tel. 01618 - 243. Ro29 Sollicitaties te richten aan de direktie, Fon- teynenburghlaan 5 te Voorburg. De Slaapbankencentrale, In dustriegebouw Goudseslngel 66, Rotterdam. Tel. oio - 136018. Enorme sortering. Vraag fol ders. Ro23 (chr. dagblad, eenheid mee grote oplage) Bent U representatief? Kunt U vlot steno-Nederlands en Duits? Kunt U de mensen ongedwongen tegemoet treden? Kunt U onze cliënten telefonisch prettig te woord staan? Bent U enthousiast? Neurologische- en orthopedische kliniek kan voor de opleiding tof ZIEKENVERZORGSTER. welke op 15 januari 1970 begint, nog enige Wij bieden U afwisselend werk op een gezellig kantoor. Een onderdeel van de taak zal bestaan uit het demonstreren van onze goed bekendstaande huishoudelijke produkten. Voor een meisje met ambities wordt een funktie als sekretaresse in het vooruitzicht gesteld. Schriftelijke sollicitaties aan: Burgemeester en wethouders va» Schiedam maken bekend, dat zij op 28 november 1989 krachtens artikel 132 van het Roglement verkeersregels en verkeerstekens ln het algemeen belang van het verkeer hebben beslaten: 1. het parkeerverbod „Ilorvathweg tussen de verbindingsweg naar het Stationsplein en de Sdhie. behal-ve ln de parkeer- kommen" te beperken tot de noordelijke rijbaan, zulks door verwijdering van de langs de zuidelijke rijbaan geplaatste borden 49 bijlage n RW en onderbonden ex. artikel 121 R.V.V.: 2. voetgangersoversteekplaatsen. zoals bedoeld ln artikel 124 van tiet R.v.v. aan te brengen: a. op de Burgemeester van Haarenlaan. onmiddellijk ten zuiden van de Algemene Begraafplaats; b. op de Burgemeester Knappertlaan. onmiddellijk ten oos ten van de Burgemeester van Haarenlaan: e. op de Marcorüweg, onmiddellijk ten westen van de Lange Singelstraat: 3. a. het parkeerverbod ..Koemarkt (plein) voor langer dan 1 uur van maandag t/m zaterdag van 8 tot 18 uur" ln te trekken, door verwijdering van borden 48 bijlage II RW en onderborden ex. art, 121 RW: b. het parkeerverbod „Rotterdamsedljk (zuidzijde) vanaf woning nr. 43ia t/m woning nr. 403a, voor langer dan Vz uur van maandag t/m zaterdag van 8 tot 18 uur" in te trekken, door verwijdering van borden 49 bijlage II RW en onderborden ex art. lïl RW; c. het parkeerverbod ./Rotterdamsedijk (noordzijde! vanaf ironing nr. 234c tot de singel, van maandag t/m zaterdag van 8 tot 18 uur" ln te trekken door verwijdering van borden 49 bijlage II RW en onderborden ex art. 121 RW: d. het parkeerverbod „Broersvest tussen de Korte Singel- straat en de Boterstraat voor langer dan Vi uur van maandag t'm zaterdag van 8 tot 18 uur" ie beperken tot het gedeelte van de Broersvest tussen de Lange Kerk straat en de Boterstraat, zulks door verwijdering van de langs het weggedeelte tussen de Korte Singelstraat en de Lange Kerkstraat geplaatste borden 49 bijlage II RW en onderborden ex art. 121 RW: 4. het linksaf slaan, parkeren dan wel Inhalen te verbieden: a. in de bocht van de Tuinlaan naar de verbindingsweg met de Lange Nteuwstraat: to. in de bocht van de op- en afrit van de Rotterdamsedljk: c. in de booht van de Singel tussen de Huls te Riviereweg en de Emmastraat, zulks door hent aanbrengen van doorgetrokken strepen ex. art. 122 RW. Van dit besluit staat voor Iedere belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt gericht aan H.M. de Koningin, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin tn de provincie Zuid - Holland te 's Gravenhage. Dit besluit ls in afschrift verzonden aan de Hoofdingenieur - Directeur van de Rijkswaterstaat ln de Directie Zuid - Holland, de Hoofdingenieur - Directeur van de Rijkswater staat. Directie Wegen de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.NAV.B.. de Koninklijke Nederlandsche Airtomobtelclub KMAC, do Koninklijke Nederlandsche Motorrijders vereniging en aan het Oollege van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid - Holland. •Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstüd ter visie ter gemeentesecretarie (afd. AKv, Oude Kerkhof 19a). Schiedam. 10 december 1969. Burgemeester en wethouders voornoemd. In het nieuwe"ziekenhuis begint 1 maart 1970 een nieuwe opleiding tot gediplomeerd verpleegster. Meisjes die vóór of op 1 augustus 1952 geboren zijn en in het bezit zijn van het ulo-diploma of gelijkwaardige opleiding (als a.v.v. I en II, of inas) hebben, kunnen aan deze cursus deelnemen sis plaatsen. De minimum toelafingseisen zijn: 3 jaar huishoudschool of 2 jaar MAVO. Leeftijd: 18 jaar of ouder. Aanvangssalaris bruto f 509,80. Eventueel gewenste verdere inlichtingen of aan melding bij het hoofd van de verpleegdienst, zr G. P. v. d. Berg, Leemzeulder 35, Laren N.H., tel (02153) 3741. Rotterdam Goudseslngel 92 GELDERMALSEN Coöperatieve Vei lingvereniging Geldermalsen en Omstre ken van vrijdag 12 december 1969 Appe len. ingrid Marie EI 60/70 19 70/81) 37-38 80/90 41: Goudreinet EI 65/75 27-29 75/85 36-41 85/95 38-48 Eli 65/75 25-25 75/85 31-33 85/95 37; LCalville EI 60/70 15-17 70/80 24-25 80/96 22-24. Cox's Orange Pippin EI 55/60 15-17 60/65 20-28, 65/70 34-49 70/75 48-64 75/80 56-71 80/85 60-70, EII 55/60 15 60/65 18-21 65/76 32-37 70/75 4B-51. Jonathan EI 6/65 12-14 65/70 18-20 70/75 24-27 75/80 27 60/70 13-16, 70/80 21-28 EII 6065 11-12 65/70 U-16 70/75 15-25 75/80 16-23. 60/70 12-14 70/80 17-24. G DellOlOUS EII 65/70 15-18 70/75 17-25 75/80 23-31 80/85 35; Peren. Conference EI 55/65 50 65/75 60. Leglpont EI 55/65 28-34 65/75 49-54. Brederode 37-75 ra 60/70 93-100 70/80 99-107 St Remy El 60/70 81-84 70/80 84-86. Dit vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak ln de grote uitvoer naar O. Duitsland, een land waarmee wij geen politieke betrek kingen onderhouden, doch wel een han delsverdrag hebben afgesloten. De notering wezen vanmorgen voor de middel 50,21 voor de grove 50.47 en voor de drielingen 48,33 exclusief BTW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1