ï/èiïs van nieuw „bureau van vier": 0n rotzooi wil, moet l ook niet maken" ïëèkriiek moet vervuiling ën ënvëiligheid bedwingen aan IWinst voor RfMërddm en wii 'de omge en com i - v' i Boliviaanse dienst op WestéEüropap Burgemeester opende De Maasstad: rotterdammer PAGiiNiA 3 ROTTERDAM „Het vermogen van de natuur om zich te.her tellen van. vervuiling wordt duidelijk overschat; We kunnen niet door blijven gaan met-het. lozen van onzê industriële- en andere ;&jraL. Zelfs de mogelijkheden van dezeerijn daarvoor te beperkt, yabdaaronze leus: als je geen rótzooi wilt hebben, móét jeook geen rotzooi-.imaken. /-• v;/'.-..;/;''v -y, ■bedrijven. Verontreiniging ismeestal een kwestie vanoude -bedrijven. Technisch is er altijd een mouw aan te passen." -Ir. Van. Heel, is het daarmee wel eens:. „De grote, moderne installaties: ik denk vooral' aan' de' chemische zijn geen vervuilers meer, in ieder geval - bij lange' ha' nietzó" erg - als de kleine oudere fabrieken." Een sprekend voorbeeld leveren de' "raffinaderijen .van /Pemis.. De stank die. déze installaties verspreiden, is voor een 'belangrijk deel afkomstig van de olieopslagtanks. Wat dè omwonenden! ruiken is de „adem" van de tanks: het gas dat zich in het inwendige vormt,naar mate de tank leger wordt en dat- weer wordt uitgestoten wanneer de tanks wórden - volgepompt.'' Bij de bóiïw van demoderne raffinaderijen heeft men dit probleem in één keer' opgelost door de tanks te voorzien van op de inhoud drijvende daken. De moderne techniek geeft niet al- leen een oplossing voor veel vervui lingsproblemen, maar -kan ook de ge varen, verbonden aan chemisohè fa brieken tot een minimum beperken. Ir. Van Heel: „In vergelijking met het buitenland slaat' de Nederlandse industrie helemaal niet zo'n gek fi guur op het punt van- veiligheid en milieuhygiëne. Over 'het algemeen wordt er. hier wel heel veel door amateurs over de-:- ze zaken gepraat. De affaire-Progil is bijvoorbeeld op een erg emotionele manier benaderd. Ik vind dat-we.de „Ik verwacht wél dat men zeker ogen niet moeten sluiten voor de mo- in het beginonze hulp vaak pas gelijke gevaren die aan bepaalde in- zal inroepen als er al moeilijkheden dustrievestigingen zijn verbonden, zijn, maar toch verschuift het hele We moeten die gevaren alleen zuiver probleem van de gevaar- én vérvui- wiskundig benaderen in plaats van ïingsbestrijding steeds meer naar het met emoties." - moment van de bouw -van nieuwe Heel een. bureau. Opgericht dat advie zen gaat geven over industriële vei ligheid en milieuhygiëne.' Ir; Van. Héel:^,Wij .hadden allevier het geyoél' dat Ter- grote -'behoefte is aan: onafhankelijke deskundigen bij wie ''bedrijven,'' maarook 'overheidsor ganen,-of andere instellingen", -kun nen aankloppen; wanneer zij zitten met'yeryuilingsproblémen 'of met ge vaarlijke situaties; In de drie maan den dat wij door het 'hele land de -meningen hebben gepeild, is dat ge voel juist -gebleken. Wij voeren, nu serieuze besprekingen met een paar grote bedrijven en instellingen, waaruit interessante opdrachten kun nen voortkomen. Ir.. Van Heel is de technoloog van het team dat Nederlands eerste parti culiere adviesbureau voorindustriële veiligheid en milieuhygiëne heeft ge vormd... In dat team zittén verder de veiligheidsexpert H. Poldervaart, de bedrijfseconoom drs. H. A. Macek en de medicus W. 'de Loos. '.- Aan het woord is ir. F. H. van Heel, een, man die .binnenkort een volledige dagtaak denkt te vinden m de bestrijding van vervuiling en on veiligheid bij de industrie. Samen met drie .mannen die op andere ge bieden deskundig zijn, heeft ïr. Van IR. F. H. VAN HEEL Grote moderne fabrieken geen vervuilers meer zullen ook geld kosten, maar ze kun nen later een heleboel narigheid voorkomen." INGEWIKKELD NIEUWBOUW Het team zal nog worden uitge breid met een werktuigbouwkundige, .waarschijnlijk ook met een bioloog en misschien te zijner tijd nog met een socioloog, „dat hangt ervan af waar het met ons naar toe gaat". ■Dokter, De Loos: „Het hele probleem van vervuiling en onveiligheid is zo ingewikkeld geworden dat het.terrein door één. man niet 'meer is te overzien. Dat moet door een club van deskun digen gebeuren. „Vandaar ook de belangstelling bij het bedrijfsleven voor een onafhan kelijke adviesinstelling. De bedrijven 'krijgensteeds meer met overheidsre gels te maken en naarmate de staatsinmenginggroeit neemt ook de 'behoefte toe aan een onafhanke lijke schakel tussen overheid en" .be-'; drijfsleyen." Dokter De L'oós ziet als de taak ,<yan zijn bureau vobraT.de- preventie:- voorkomen 'dater in de, toekomst bij een bedrijf .'.vmèèiUj-kheden'- ontstaan. „Onze adviezen kostenaltijd geld en demaatregelen, ;(die^.yd^- advisa"en". - HOEK VAN HOLLAND. Aan de. vooravond van de dag (donder-; dag) waarop de Rotterdamse ge meenteraad zich/zal moet^ni: uit spreken over reservering van grónd op de Maasvlakte voor de vestiging van een Hoogoven- en staalbedrijf, heeft de wijkraad voor Hoek 'van Holland zijn standpunt!daarover nog eens aan B. en; W. en de gemeente raad voorgelegd. y In de brief van dé wijkraad staat, dat vestiging.'van een hoogoven- en* staalbedrijf bij" de bevolking .van; Hoek van Holland érnstige veront rusting heeft teweeggebracht in ver-" band met de verontreiniging van lucht en water. Van verschillende verenigingen eri instanties zijn bij de wijkraad protesten :binnengeko- mien.'., tegen :/4g'"„vporgerfCHri«h -l^esti,- Werkgelegenheid Het voordeel, van meer werk gelegenheid en bedrijvigheid in het algemeen blijkt vooral bij de jongere' generatiegeen sterk argument. A1-" leen zij die zich de werkloosheid* 'in de jaren 1930—1940 herinneren •hanteren- dit" argument. Maar op het gedachte terrein kunnen ook schone" bedrijven gevestigd wor den.'"/./l/ Als ernstig nadeel ziet dé wijk raad de te verwachten luchtveront-- reiniging. De situatie opdit punt is in! Hoek van .Holland thans nog houdbaar, omdat de grootste stank- verwekkende bedrijven in de om geving, zoals - B.P., Gulfen Synres' zuidelijken oostelijk ten opzichte van Hoek" van Holland liggen en de wind overwegend uit het znidwes- tehkomt. Dë.hbogoveus-zijn échter "ten zuid- westen van Hoek van Holland; ge projecteerd, zódat gedurende een- groot' aantal dagen per. jaar' stank en stofzich övér Hoek van Holland zullen verspreiden. Bovendien is te- verwachten dat de bestaande be-J drijven1 in de komende tijd inten siever Zullen gaan werken, waar-- door toch al meer "afvalstoffen in" de lucht en in het water zullen'; worden afgestoten. - Woongebied Naar de mening/van de wijkraad is De Hoek in toenemende mate be langrijk als woongebied, o.a. voor dé werkers in de Rijnpoorthaven en als recreatiegebied voor/Rotterdam en omgeving, nu „De Beer" als: zo- danig 'is- weggevallen. A De' laatste jaren is overduidelijk' aangetoond dat honderdduizenden bewoners! van ,;Groot Rotterdam", zich bij voorkeur in Hoek vanHol land verpozen om te genieten; van zee, strand. rjNFoordefpj|rsen' het/uit<- zicht op "dé rivier/ ■Géén enkele badplaats,: zo stelt-de. Hoekse 'riyijkraadj-r kan/zich, verheug gen op "déze imieke/combinatie./ Dé mogelijkheden van openlucht-recre- atie ten noorden van'de. Waterweg zijn zeer; gering.". Men/zal met/de schaarse recreatiegebieden. uiterst verantwoord en behoedzaam moeten - omspringen., -.'j 'Dé wijkraad is zeer bevreesd'.dat; de woonfunktie van Hoek yaa Hol-' land ernstig geschaad zal worden en de recreatieve fuhctie te niet'zal worden gedaan bij v«tóging van een' hoogovenbédrijf. Bovendien..zullen'; ook idé buürgemeehtên iïi hét'West- land, iiiei gespaard blijven. De wi/kraad adviseert de gémèen-; teraad 'dan ook óm niet tot dé vès-; tiging" van .hoogoven- en' staalbedrijf over te gaan. Dè wijkraad' is echter bereid zijn" standpunt te herzien waiineér uitdrukkelijke garanties kunnen -wórden verkregen 'dat 'zui-' verheid van lucht en water in Hoek van Holland^niet zullen worden; ge-v .schaad.. - - Maar tenaanzien van die garan-; ties -vertrouwt de wijkraad-- niet alleen op het oordeel van de Rotter damse deskundigen: Men - verlangt inschakeling van een technisch-des- kundige instantie van wie een vol komen objectief oordeel - verwacht mag worden. - r De pleidooien; die tot op dit mo ment zijn gehouden' over het voor komen van de verontreiniging bier den de wijkraad nog te-weinig hou vast om zijn standpunt te .veran deren. yROTTERDAM-Tussen /RoUerdam%en ..enkrie;:ah dëré,Wésteurppésè: 'Viayfeps (Hamburg, "Bremen/ Antweipén/D'mn- kerken'! en Le Havre) :héeftde Boli- !/viaansè staateréderij-.-'Tranmaritinia Boliviana S.A. een maandelijkse vrachtdienst met charterschepen geo- pend.; v r-./."' Bolivia, dat zelf geen havens aan zee heeft, heeft de rederij opgericht tér -bevordering van de handel op West-Europa... ■■•g-"- 'k De lading voor Bolivia wordt.ver scheept naar een -aantal havens-.in Ecuador,Peru en Chili en vandaar doorvervoerd per spoor, vooral naar plaatsen in het: Andes-gebergte; -Agent van de, rederij in;iRotterdam is N.V. Handels- en. Transportihaat- schappij „Vulcaan". W. DE LOOS Vooral preventie grote winst voor -hét geestelijk leven, zoals dit boekedepot een winst is voor Rotterdam en zijn omgeving". Het-bestuur van- ,;De Maasstad", ■bood de burgemeester vervolgens het boek ,;De wereld van de zee" aan uit de serie „De wonderwereld van de natuur". Een symbolisch geschenk van de gezamenlijke uitgevers voor„De Maasstad"- vormde -een blauw fon-; telritje waarin aan de voet van „de god van de zee", - Neptunus,water omhoogspuit, .dat via. vijf schelpen .naar 'beneden stroomt. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen heeft vanmorgen," dinsdag, het Algemeen Boekendepot „De Maasstad" in de Graafstroomstraat in de SpaansePol der geopend. „Uit -de kindertijd van de oudere generatie -stamt een anecdote .óver Prins Hendrik, die bij openingen,al tijd. kort van stof was. Ik. zou in navolging kunnen zeggen: „Ik ópen het - tooelrenliuis, móge het bloeien", wantboekenspreken voorzich. Kijk ik nog even terug, naar 'die tijd, dan is er eeri opyallend verschil. Vroeger was een -klein 'boekenplankje' in een gezin-een uitzondering; tegen-: woordig is een -boekenkast een nor- male zaak. v' -r Ook 'heijben de. mensen die bang waren dat door -radio en-televisie dé 'boekenverkoop achteruit -zou gaan, ongelijk -gehad. De verkoop neemt juist "toe, omdat de nieuwsgierigheid van de mensen wordt gewekt",, aldus, de burgemeester. „In 'dit'jaar' is, ér. veel gesprókenen geschreven over' Erasmus, die als 'een vaii de' éerste profiteerde van de boekdrukkunst. Als hij hier-zou kun- nèn rondkijken, zou- hij gériiéten én verbaasd zijn. In zijn tijd werd het b eo immers alleen in- ihet - latljn geschreven-en kon alleen een dunne bovenlaag van de mensen het lezen. 'Hef schrijven in dè. landstaal is een De schelpen vertegenwoordigen de lange weg die boeken' moeten afleg-: gen voor het publiek ze -koopt. Het water-geeft- de stroom, de snelhièd weer, waarmee i de boeken worden j' verkcoht. .'/.vy-;.*-;.. ;-!••!'■,>': WEDGWOOD 'TT1 VEN -OH .eenrmisverstand uit niets tegenidé/rbollantarem/ópsd^f/llÉ Lauremplaats.;;;ómdat;:VdieLmodemV;:T.3/§ zouden/,;zijn/'te'genover ;-'eèn :"oude" /iii kerk. - Ik heb er alleen maar wat tegen ^"3 'ómdat ;ik-'ie:;lëlijl^!lawaaiérig!ëh':óp-|ffSS5| vallend vind./- - ri '-%?$ Ik! Heb /ook inièts' ^egen-/de--deuren/|/S||| we2Krüi jk wat',hééft :té;;'Z^gén,-'-.wiöisA^^ .werk '-in idé;.; stadeem monument is;/p||i Welnu,-dat is- de Laurens "ook. ErC/tS zijn hiér twee zaken:van -grote pre/:/;g!J| tentié bijeen gekomen en doordat deze beidé zakèn/diéïiyótë pretentieMl?^ hebben; passen ze riiëtzbij elkander; Mfl MtMilijn Immi! U ndit' flaxentval ge- 111 Isle/ «iifler* «.'chpiilen. roor eseeUenta mod* Voor. mij is;-dë!!!//Grotë. Kathe/"!-:v®|/R: draal" van New':-r:Yoffc?:èèh schrik- beeld: .'prentjes .hebbéh/ dièrisftüatiè! op'./dé/.;tS|M korrel gènómeh:V^én|;vörnhoogstre- vende; :'kathedr^'|^ét;sp!tó/torem///;.%^ ingeklemd tot/een^niëtigheid tussen >.hoge wolkenkrabbm/^i^^-/:-:;;.;///;;®?:;^ Ik weet/dat'difookThrRotterdarri IÏJÈÊ niet is tet omzeilen/; want "hoe kan ih: de grote Mhé'öilyaö iHrf/nieuwe' -: Ka kaal stadshart ho den? - De' Keulse;-Dom, die*.de heer"' -4? beeld, g want die/steekt'nog alt Ja Maar!' hoe/lang/no^J/Wan^ |da^g^talles^hhóa&|;' Blijft"'mij Jallééé;; öéëf eenVvra^*. :waarop.:.-;ik;.:-géen?-*aatwoordlv^t'*é'ëh^ |yraaróp?bo^uS=méné^^hoüté^:!i^ geen antwoórdkunt geven. - Goed, natuurlijkigeef Str.;. als u ieder. /hët recht/bepaalde zaken| m-i m td«tsMe^ffetiaecepterai:»jwndè^z^^^^ -V,,;2-Y«--'-5SSai 1 Maar fetrft u dan mij o r, het Ife «fik ::I")srdaaro|i- 'geör'fanly.-'d, vier. Ook lopen ze 24 mijl per uur i.p.v. 21 (mét een turbine-installatie van 35.000 pk). Geschenk Ter gelegenheid van het eerste bezoek van de Atlantic' Grown" aan,: Rotterdam heeft mejuffrouw B. E/ Keyzer gistermiddag aan boord van het aan de Wilhelminakade liggende schip een tegeltableau onthuld. Zij bood dit geschenk aan namens haar moeder, die het schip in maart -jl. heeft gedoopt, maar wegens - verblijf in het buitenland niet aanwezig kan; zijn Vandaag zou de Atlantic,Grown bü Europa Container Terminus aan ?de PrinsesRlargrlethaven :S; Iaden/Jen/ woensdag, vertrekt itótksch^foniéó ::-commandó';!vatt',;kapIteia^jSflfe'I>M.^ jinérs:i!(46):i|^i^^STOtlii|&^töi^^|^ ïlavTe, - Glasgow en :v^dyer^K>^»tr,naar:- de Verenigde worden gebouwd. De schepen zijn,; groter en sneller dan die van de eerste generatie (waartoe o.m. de Atlantic Star van de HAL behoort). Twee dagen geleden is de Atlantic Crown afgeleverd door de werf Ateliers et Chantiers de Dunkerqüe et Bordeaux in Duinkerken, na een: vertraging van énkele maanden. Van de zomer ontstond, een vertraging van- een maand 'door eenstaking en in oktober was er een explosie; in een dér stoomketels van het schip, wat nog eens twee maanden; vertraging opleverde./ De containercapaciteiten van de Atlantic Crown is 750 stuks van 20 voet (tegen 525 van de eerste generatie)/ terwijl de capaciteit voor rollend materieel (vooral auto's) van 1150 naar 1000 stuks is terugge bracht. De zes nieuwe schepen-zijn! ruim 3500 bruto ton .groter dan de eerste (Van onze scheep vaartredacteur ROTTERDAM Volgend jaar maart zal de vloot van de Atlan tic Container Liné met tien sche pen compleet zijn. President- commissaris P. C. van Houten hoopt in 1970 ook voor ;het eerst winst te zullen gaan maken. Hij ,zei dit maandag aan boord van de Atlantic Crown, het nieuwe tweede containerschip van de Holland-Amerika Lijn en gelijk tijdig-het zesde van de ACL. De heer Van Houten meent dat de ACL de beste schepen voor het .vervoer van containers (en tevens róllend materieel); óver de Noord- atlantische Oceaan heeft. „Met ;onze vier nationaliteiten in dé combinatie hebben wij een sterke marktpositie", zo zei hij. Met de tien schepen (die te zamen met containers e.d. een .inyesctering zullen vergen die ligt tussen de|550 en 700 miljoen gulden) zal de ACL drie verschillende wekelijkse dien sten kunnen onderhouden tussen West-Europa en de Amerikaanse oostkust. Er zal een dienst worden gevaren van Rotterdam, Antwerpen en South ampton naar New York, Baltimore en Portsmouth (V.S.), een van Bre merhaven, Gothenburg en Glasgow naar dezelfde havens en een van Liverpool en Le Havre naar de drie Amerikaanse havens. Groter en sneller De Atlantic Crown behoortr tot de z.g.'tweede generatie schepen van. de ACL, eén- -serie -van zes stuks/ die door Franse en Engelse /werven! korte hoogstraat ia ROTTERDAM TEL. 13 77 60 zee kan niet al afvalstoffen verwerken ging. -tt-, i-,/..., --, - - ik"vr' - i' ~'\X -.■ j-.y 1 ■- ':;v -v' 1 .langsv; .TT onoDA'ailende, opvallend -/.'I - -'c/-. ,V; J» langonhorst 253 - - r'dani-z WEiK vrljdagsavonris lot 9 uur. ViiSi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1