Concurrentie Geen weinig van festiviteiten C70 in 1970: bezoek verwacht Goed programma van de muziekschool tv!v *?-■-■ -- over Vierde Engelse Oorlog CONCERT FRAGER Volkskerstzang met nadruk op toneelgebeuren TOSCAMUZIKAAL Groot aantal inbrekers aangehouden Man in café beroofd van portefeuille m 4Q90 R. Langerakknipt ijsbaan open i In ..Prins Hendrik''' Vrachtvervoer op luchthaven stijgt sterk Jan Wolkers las uit eigen werk Dg rotterdammer ^ningbouw Rijnmond i in maand november Wijkraad Hoogvliet wil informaties Onwel en overleden nil)., beduidend' goedkoper echt nerts .-TTEHDAM In do maand november 5.in do 23 aemoenton van hoi SmondgeW^d 5,2 <82" woningen gereed, u-eteö' 51- (5.55) woningwetwoningen175 ILvLesubsld'leerde Particuliere woningen: jhyfcoojefbsidleeme particuliere wonin- ^weonnen werd met de bouw van 618 *«m'woningen namelijk: 163 (636) wo- "Setwonlngen410 <5IW> gesubsidieerde «'LaiJere woningen: 45 (44) ongesubsi- jjjcrde particuliere woningen. december 1969 waren in aan-bouv .insV{14-9«) woningen, te weten: nrrmtn op 715 (1 fsjj) woningwetwoningen; Over het a'e van an- arin >ok- cht. 7.01_ - 6-010 <5.613) «Subsidieerde particuliere woningen; 703 i ■7 OSfflongesubsidieerde particuliere wotln- I i«i- de 7.012 in aanbouw zijnde woning- ..•««ooingen zijn er in aanbouw: 3.604 in <._a 1 ftfl q In Vlaarfltn.iron er 1 1.019 In Vlaardingen. 674 in KöêÜë aan den iJssel, 4S0 in Schiedam, k, a jtiddcrkerk, 319 in Krimpen aan den msel 134 in Br'el!c' 1C® 'n Rozenburg en in'de overige gemeenten van het Rljn- jiond-gebled. Drievierde dee! van de in aanbouw zijn- i, woningwetwoningen benevens van de jfiartbouw zijnde gesubsidieerde particu- huurwoningen met een maandhnur ►«reden ƒ205.- >s bestemd voor houders ÏS een „legitimatiebewijs woningzoeken de in Rijnmond". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er zal in 1970 geen bloemententoonstel ling „Lentiade" worden gehou den. De organisator het Rot terdams Tentoonstellingsbureau van de Stichting voor Rotter damse Consumentenbeurzen (die ook de „Femina" organiseert) is bang dat er volgend jaar in verband met de vele festiviteiten ROTTERDAM In de R.K. City- kerk „Het Steiger" gaven zaterdag middag leerlingen van de Stichting Rotterdamse Muziekschool onder gro te belangstelling een uitvoering. Uit het programma bleek, dat naar grote verscheidenheid was gestreefd. Na enkele eenvoudige kerstliedjes, gezongen door de kinderen uit de basisklas en A.M.V. o.l.v. Mej. Bijloo, speelde een strijkersgroep o.l.v. Tor. de Vree op klankvolle wijze een suite van J. J, Fux. Koorklasseh, gedirigeerd door H. A. Funnekotter, brachten zeer oude hym nen en enkele eigentijdse kerstliede ren van Fons van Wijk ten gehore (o.a. het voortreffelijk klinkende ca- nonische „In eèn huis daar woonde niemand in"). Een leerling van W. Kooy liet zich te zamen met het jeugd orkest in een orgelconcert van Handel 'horen, waarvan het snelle laatste deel, ook wat de stabiliteit van het tempo aangaat, het best slaagde. Een leerling van' P. Schenkels had een hobosonate van Besozzi gekozen en een ieerling van P. Böhm zong de 27e Cantate van Bach „Schlage doch. gewünschte Stunde". Nieuwere kerstliederen van A. Heer- kens en H. A. Funnekotter genoten onder leiding van' laatstgenoemde een goede uitvoering. Behalve de koor klassen werd hier medewerking ver leend door een blaaskwintet. Een in Buxtehudestijl geschreven Praludium en Fuga in a kl. van M. Seiber, uitgevoerd door de accor deonklasse van Ph. van Loon en sa menzang der aanwezigen in enkele bekende kerstliederen completeerden dit goed samengestelde programma. a. i. rond C '70 te weinig bezoek komt. De in de Rivièrahal te houden „Lentiade" ligt namelijk te veel buiten het stadscentrum, waar C -'70 zich vooral zal con centreren. Dit besluit komt als een verrassing, want enkele maanden geleden nog besloot het stichtingsbestuur de bloemcnexpositie juist aan te passen bij C'70 en het (gebruikelijke) tijd stip van maart te verplaatsen naar mei. Het plan was ook de tentoonstel ling tien dagen langer dan normaal tc laten duren (van 6 tot en met 27 mei). Ook had men weer gekozen voor de Rivièrahal, ondanks het zeer matige bezoek dat de „Lentiade" dit jaar daar trok (vooral door het slechte weer). De expositie zou groter wor den: ook het buitenterrein voor de hal zou namelijk worden benut voor bloemen, planten e'.d. De „Lentiade" werd dit jaar voor de derde maal gehouden. De eerste twee jaren was de tentoonstelling (de grootste overdekte van zijn soort in ons land) ondergebracht in het tijde lijke Ahoy'-complex op Heliport. De eerste maat werd er op „Lentiade" ook aandacht geschonken aan vakan tie-reizen. ROTTERDAM De jonge Amerikaanse pianist Malcolm Frager heeft zondagmiddag in de Grote Doelenzaal met het Ne derlands Kamerorkest het „Pia noconcert in A, K.V. 414" van Mozart zó prachtig gespeeld, dat zijn ondanks het barre winter weer toch nog grote aantal toe hoorders het wel nooit meer zul len vergeten. Zijn grote verscheidenheid van aanslagmogelijkheden wat een dubbel pianissimo in de cadens van het Andante.' zijn grote muzikali teit en zijn enorme techniek stelden hem in staat zowel de eenvoudige uitdrukkingskracht van het sublieme middendeel als de geraffineerde sierlijkheden in de beide hoekdelen helder en toch doorleefd te laten klinken. Het was te waarderen, dat die hoekdelen niet të vlug werden genomen. Malcolm Frager werd herhaalde malen terug geroepen en hij liet dirigent Szymon Goldberg en het orkest terecht in de hulde delen. Met de „Grote fuga, op. 133" van Ludwig van Beethoven begon het concert; het is een werk, dat'meer van belang is om te weten hoe deze grootmeester een fuga componeerde dan door zijn klankschoonheid. Wel klankschoonheid, en een heel bijzondere, had het „Wiégeiied" van dé thans in Londen wonende Pool Andrzej Panufnik. Heel 'zacht 'in de hoogte begon .het en het bleef in deze sfeer terwijl-de melodie; van "de eerste violen af telkens lager klonk tot in de beide bassen toe! Het was allemaal heel simpel, maar prachtig, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het vrachtver- roer op de luchthaven blijft zich sterk ontwikkelen. Ten opzichte van de cij fers van oktoher steeg het iri novem ber met ongeveer tien procent. De hoeveelheid vracht over de eerste tien maanden van dit jaar steeg in ver gelijking met de overeenkomstige pe riode van 1968 met 11,2 procent. Het aantal passagiers liep iets te rug. Dit was mede een gevolg van het uitvallen der ILS-installatie veroor zaakt door werkzaamheden- ter ver vanging van een verbeterde nade- ringsapparatuur. Tijdens een slecht- weerperiode aan het. einde van no vember kwamen zodoende 116 vlieg tuigbewegingen van de geregelde lijn diensten te vervallen. In de loop van november werd het geheel vernieuwde naderings systeem operationeel, nadat het z.g. glidepath als laatste onderdeel in gebruik werd genomen. Het chartervervoer, als al- hjd afhankelijk van onzekere facto ren, steeg iets in vergelijking met de maand september. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het Maritiem Museum „Prins Hendrik" is vandaag een tenotonstelling geopend over de Vierde Engelse Oorlog (1780 - 1784). De expositie heeft „De Fiere ater- leeuw", een benaming die voorkomt in een van de vele gedich'm die destijds over deze oorlog in ons land werden gemaakt. Op de benedenverdieping van het museum zijn vele prenten, geschrif ten. scheepsmodellen, e.d. samenge bracht, het merendeel afkomstig uit andere msuea en particuliere verza melingen. Ook zijn er talloze medail-' les. eresabels en linten die herinne ren aan de Slag bij Doggersbank, "het ..klapstuk" van dc oorlog. Het hele land was toen in jubelstemming over deze in feite weinig betekenende overwinning. Grote namen van „zeehelden" uit die periode zijn Zoutman, Starings, Oorthuys, Van Braam, Dedel, Krul, Bentinck en Van Krinsbergen. Ook hun portretten hangen op de ten toonstelling. Het museum is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur; zondags en Eerste Nieuwjaarsdag is de expositie geslo ten, '1/1CE-ADMIRAAL Zoutman de grote man van de Slag bij Doggersbank. al zal dit werk het in een kleinere zaal nog wel beter doen. Van de „Symphonie no. 2" van Arthur Honegger werd het eerste deel door de vele herhalingen van eenzelfde motief wat lang, inhet Allegro boeide de afwisseling van vlugge en zingende gedeelten, fraai klonken de klagende celli in het Adagio mesto en een vondst was de brede koraalmelodie van de trompet in het laatste deel van dit wark voor strijkorkest. Ook voor de uitvoering van dit werk was het publiëk bijzonder dankbaar. G. M. DERSJANT ROTTERDAM In het slot van het tweede bedrijf van zijn opera „La Tosca" toonde de com ponist Puccini zijn sterkste kwa liteiten als de grote man van de vokaal-dramatische kunst om streeks de eeuwwisseling. Aan de figuur van de politiechef Scarpia had-'hij al zijn; kracht be steed om een mens mt^ikaal te..-ty- peren,al was het dan--een man die, misbruik maakte van zij^ positie, Dë bariton John Shaw was een onheil spellende Scarpia, die met de uit stekend zingende en acterende so praan Gunilla af Malmborg de grote scènes'niet dramatische spanning wist te laden, zodat de gewelddadige dood van de politichef de goed bezette' Rotterdamse Schouwburg in adem loze stilte bracht. Het is vaak de Scarpia-partij, die de kracht van een Tosca bepaalt en i en in dat opzicht was dit een sterke vertoning van de Nederlandse Opera stichting. Ook de tenor Ermanno Mauro schraagde in alle opzichten het peil van deze uitvoering, die boven dien wat de'vertolking var. de orkest partij betreft- uitzonderlijke glans kreeg door het Omroeporkest onder leiding van de even warmbloedige als exacte' Roberto Benzi. Hetwas een genot zo'n bekende partituur in deze perfectie te horen, in haar volle schilderende en karak teriserende glans, zowel door fraai gedoseerde ensembles als door solis tische -passages van .hoog gehalte voortgebracht. Daarnaast bewonderde men' enkele vootreffelijke kleine ty peringen. zoals de koster van Marco Bakker, de serviele Spolelta van Nico Boer, de opgejaagde Angelotti van Pieter van den Berg, de cipier van Wim Huysman en de gendarme van Hubert Weber., Regisseur Lotfi Mansouri had voor een deel hun actie bepaald, maar de zang moesten zij zelf verzorgen en dat deden zij volkomen op peil. De regisseur had in enkele details met succes naar een eigen stempel ge streefd, hetgeen met de bij deze opera passende traditionele decors tot de sfeer, dus tot de, werking Van het geheel bijdroeg. "Het te late aan- vangsuur, veroorzaakt door de weers omstandigheden, werd zó door het publiek gaarne vergeten en vergeven. Ad Int. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Dat de Grote Zaal van De Doelen zondag avond bij de gezins-volkskerst- zang niet helemaal tot de laat ste plaats gevuld was, lag waar schijnlijk aan het slechte weer. Toch waren zeer vele ouders en kinderen, waaronder hele klein tjes, naar de Doelen gekomen om de kerstzang mee te maken. Behalve veel samenzang omvatte het programma onder" meer zang door het Rotterdams Jongenskoor en een optreden van de tamboerijngroep van het Leger des Heils. Een orkest van het Leger begeleidde de samenzang. Door het veelvuldig gebruik maken van lichteffecten, kreeg de samen komst een wat ander karakter dan in voorgaande jaren, waar het meer een gezamenlijk beleefde dienst was. Nu lag de nadruk wat meer op wat er op het toneel gebeurde. Hans Tromp presenteerde het pro gramma en Frits Heuvelink leidde de samenzang. Om negen uur was de eerste „ge wone" volkskerstzang in De Doelen, .waar naast samenzang, koorzang en zangtrio, Jan Filius vertelde over zijn reis naar het kinderdorp in Gabon waar Biafraanse kinderen worden verzorgd. Hij heeft- hierde opbrengst van een vorige volkskerstzang aange boden. Een eventueel overschot van de avonden van dit jaar woensdag avond wordt de kerstzang nog twee maal herhaald zal eveneens voor dit doel worden bestemd. ROTTERDAM De wijkraad voor Hoogvliet wenst te wórden geïnfor meerd over de afbouw van de wjjk. Op de morgenavond, dinsdag, te hou den wijkraadsvergadering komt een gezamenlijk verzoek van de fracties van de AR, CH, KVP en VVD in be handeling om informatie over dé in spraak van het Poortugaalse gemeen tebestuur met betrekking tot de reali sering van het plan -Gadering. Genoemde fracties wensen ook te worden ingelicht over de toekomsti ge herindeling van West-IJsselmonde. Daamaast komt van de heer CvDuin- kerke (soc.) een verzoek om inlich tingen over de afbouw van Hoogvliet in samenhang met de grenscorrectie met Poortugaal in behandeling. Andere onderwerpen die morgen avond in Hoogvliet aan de orde ko men zijn: tariefstelling openbaar ver voer; aansluiting bussen 62 en 63 na - gereedkoming metrostation.Slinge; af braak Fonteinkapel; bouwplan Stich ting'Jongeren Sociëteit Hoogvliet en bouwplannen Tijmweg. ROTTERDAM De politie heeft de afgelopen dagen een groot aantal van inbraak verdachte mannen aan gehouden. Het merendeel van hen is reeds aan de officier van justitie voorgeleid. Gepakt is de havenarbeider T. van E. (26), die ervan wordt verdacht vorige week vrijdagnacht in een wo ning aan de Hillevliet bij een in braak voor 4000 gulden aan geld en sieraden te hébben gestolen. De sie raden konden worden achterhaald. ROTTERDAM Op de Jonker Fransstraat is zaterdag de 74-jarige heer H. Prins uit de Dirk Smitsstraat onwel geworden. Hij werd naar het Bergwegziekenhuis gebrachlf, waar de dood werd geconstateerd. 6 De 59-jarige assistent-accountant J. de Blauw van de Pasteursingel is zondag in zjri auto, die door zijn echtgenote we: cl bestuurd, onwel geworden. Bij aankomst in het Dijkzigtziekenhuis bleek hij te zijn overleden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twee Marokkanen hebben in de nacht van zaterdag op zondag de 29-jarige bedrijfsleider B. S. van een portefeuille met ƒ900,— beroofd. Toen S. omstreeks middernacht in een café aan de Josephlaan naar het toilet ging, dat niet kon worden afgesloten, volgden de twee mannen hem. Een van hen sloeg S. op gezicht en lichaam, de ander greep zijn portefeuille uit zijn binnenzak. M.. De beroofde vluchtte het toilet uit en liet de caféhouder de zaak sluiten. De daders zagen echter kans via een trap naar een woning boven het cafe te komen. Daar openden zij een raam, werkten zich door de dakgoot naar een ander huis en renden daaruit de straat op. De Marokkanen zijn nog voortvluchtig. 'Mi tmm WÊMË ROTTERDAM Dc auteur Jan, Wolkers heeft zaterdagavond op uit nodiging vart Propro, de literaire af deling van de Rotterdamse Kunst stichting, in de Lantaren gedurende drie kwartier voorgelezen uit eigen werk. Er bestond voor deze reading een zeer grote belangstelling van het publiek, wat te begrijpen is, want Rotterdam wordt met dit soort avon den bepaald niet overspoeld. Wolkers nam het allemaal heel rustig, spreidde zijn boeken voor zich uit op een lessenaar en begon ver volgens aan „Het tillenbeest", een kort verhaal uit zijn boek „Serpen- tina's petticoot". Hierna volgden ver halen uit „horrible tango" en zijn laatste boek „Turks fruit". Met het afschieten van een soort klappertje kondigde Wolters aan dat het pauze was. Hierna volgden vragen van het publiek over het hoe en waarom van deze bijzondere auteur. Waarom zo veel dierenmishandelingen in uw werk luidde één vraag, een andere: waarom is er nooit iets van ethiek in uw werk terug te vinden? Wolkers beantwoordde het allemaal even koel en zakelijk. Hij zei dat hij niet naar Aangehouden zjjn ook de los-werk- man C. K. (20) en de chauffeur A. S. (23), beiden uit Vlaardingen, die eind oktober hebben ingebroken bij Gazan's Confectiebedrijf aan de Bor- nissestraat. Een aantal kledingstuk ken en wat wisselgeld werd toen meegenomen. Tevens zijn gearresteerd de matroos R. O. (18) en de matroos J. de H. (21), die samen met de reeds aange houden matroos H. R. (20) begin deze maand hadden ingebroken bij een benzinestation aan Rijksweg 13. Wisselgeld en sigaretten namen zij toen mee. Uit de verhoren is ge bleken dat het drietal nog negen an dere inbraken bij benzinestations heeft gepleegd. De los-werkman A. C. (38) en de schilder'K. K. (28), die vorige week werden gepakt na een inbraak bij een radiozaak aan de "Wilhelm Teil- plaats, worden er ook van verdacht 2000 gulden te hebben gesloten bij een een chemische wasserij aan de Wilhelm Teilhof. een boodschap voor het publiek uit was, hij dacht in wezen heel weinig aan het publiek. Wolkers gelooft erg in zijn eigen werkelijkheid die volgens een bizar patroon uit het verleden terug keert. Hij gaf wel toe dat zijn schrijven een beperkte indruk achter liet, maar zei hij, hoe beperkter, hoe beter. Wolkers hoopte in de toekomst ook nog eens toneel te schrijvend maar dat is en blijft een hele moeilijke taak. Wol kers vond dat het houden van dit soort avonden toch we! nut heeft om dat hierdoor de verwarring rondom zijn persoon erf zijn werk een beetje kan worden opgelost. Het publiek in de Lantaren was met dit alles zondermeer tevreden. De vol gende Propro-avond zal worden ge wijd aan poëzie van jonge Rotter damse amateurdichters. Werk kan aan het secretariaat worden ingezon den. Als U nu een bonthoed koopt, dan komt U tijdens Kerst- er» Nieuwjaarsvisites extra chique voor de dag'. Elegante bonthoed van echt nertsstaart in een fraaie donker bruine standarHkleur, 'geheel gevoerd en perfekt afgewerkt. Deze bonthoed die elk winter- toiletje werkelijk af maakt, koopt O nu voor een onge looflijke prijs, voor nog géén vijf tientjes. Vanaf maandagavond 6 uur ver kopen wij op onze parterre deze prachtige nertsstaarthoe- den, geheel gevoerd, in de stan- dardkleur donker- voor Vanavond tot 9 uur open. Ook Daandaqmorgencpm Céin tel. of schrift, bést I- (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND Met het doorknippen van een lint heeft wet houder R. Langerak (sport en recrea tie) zaterdagmiddag de nieuwe jjsbaan voor Hoek van Holland geopend. Op de handeling volgde een receptie in Hotel America, waar IJsclubvoorzil- tcr E. Augustinus de moeilijkheden memoreerde die zijn vereniging dc laatste jaren heeft moeten doormaken. Maar Rotterdam heeft voor een uitstekende oplossing gezorgd. Dank zij het feit dat men de ijsbaan zomers als noodcamping kan gebruiken kon er een bedrag van bijna drie ton in worden geïnvesteerd. Die investering resulteerde in een baan met wedstrijdafmetingen, een uitstekende verlichting en diverse andere voorzieningen. Alles is nog niet klaar, want er moeten nog een kleedruimte en een kantine worden gebouwd en het duurt nog eén paar jaar voor de aangebrachte beplanting op hoogte zal zijn. Maar voorlopig is de IJsclub tevreden. De heer W. Cahrdon voorzitter van het KNSB-district Westland, bood een startschot en een beker aan. Over de hoofden van het bestuur heen richtte hij tot wethouder Langerak het ver zoek om in Zuid-Holland ook een kunstijsbaan te verwezenlijken. Met de topschaatsers die deze provincie levert is zo'n baan zeker op zijn plaats, vond hij. (Zowel in Rotterdam als in Vlaardingen is men bezig een kunst ijsbaan te verwezenlijken, - red.).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1