Publiek heeft gunstig gereageerd RET is niet ontevreden over ervaringen met nen r> Velen op de hoogte van 't systeem 33 Kerstgroet van jeugd aan zieke leeftijdgenootjes ,Vloekpotf brengt lichtstraaltje Vechten om inventaris discobar Boedha Nevelspuit werkt goed Ds, Steiffienber| (80) overleden WIstmÊÊ^sÊ Hl SU P. Batelaan (55) overleden Politie neemt veel vuurwerk in beslag Drukte in verlichte straten Vier r.k. parochies in Rotterdam-W. worden nu één TWEE MANNEN VASTGEHOUDEN Eerste deel van aanleg metrolijn is aanbesteed 1 Mi ROTTERDAM De RET is beslist niet ontevreden over de eerste ervaringen die met de „zelfbediening" op de tramlij nen 4 en 5 alsmede de buslijnen 75 en 76 zijn opgedaan. Het pu bliek heeft namelijk over het al gemeen gunstig en begrijpend gereageerd op de komst van de ontwaardingsapparatuur, die de conducteur volkomen overbo dig maakt. Controle Plicht KIANTEN kJ**' - yy\ - -.TB mÊmSgm 5E'ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 A WOENSDAG 24 DECEMBER 196? (Van ccn onzer verslaggevers) Verreweg de meeste passagiers ble ken op de hoogte te zijn van het nieuwe systeem en het doel van de stempelautomaten te kennen. Slechts een enkeling doorgaans iemand van buiten Rotterdam keek er echt wel een beetje vreemd van op. De RET noemt het oen groot voor deel dat de meeste Rotterdammers door de metro reeds gewend waren aan het ,zel| afstempelen van de rit-, tenkaarten. Ooic de aanwezigheid van- conducteurs in do trams, die in de beginfase onwennige reizigers de helpende hand boden, heeft z'n uit werking niet gemist. De overgang van conducteur op automaat is door dit alles zonder al te grote moeilijkheden verlopen. Bij de bussen lagen en liggen de zaken wat eenvoudiger, omdat er altijd een chauffeur bij de hand is om zonodig "j te kunnen springen. Het is uiteraard niet verwonderlijk dat de RET voor de „zelfbedlenings- wagens" een intensieve controle heeft ingevoerd. Dit is gedaan om het publiek niet dc illusie te geven dat gratis reizen In trams en bussen tot de mogelijkheden behoort. De controleurs, die speciaal voor dit doel zijn opgeleid, hebben strin gente opdracht iedere passagier zon der geldig plaatsbewijs de standaard boete van twee gulden op te leggen. Wie weigert deze boete te be talen krijgt zonder pardon een proces- verfhal. Sommige passagiers kunnen het moeilijk aanvaarden dat afwijking van deze regel niet mogelijk is. De RET stelt zich echter op het stand punt dat bij een systeem als dat van de „zelfbediening" de controle volko men zou falen wanneer de contro leurs met passagiers in discussie zou den treden en per geval zouden moe ten gaan bepalen of iemand te goe der trouw of opzettelijk zonder gel dig plaatsbewijs reist De RET meent dat een dergelijk optreden aanleiding zou kunnen ge- rONTROLEVRS, wachtend tot het publiek is ingestapt op het Stationsplein, om dan te gaan zien of er soms „zwarte" reizi gers zijn fOOI uw kaartje, als het vol is, niet weg.' Ér kan controle komen, u ziet het hier in beeld ven tot willekeur en. bevoorrechting van de ene passagier boven de an dere omdat iedere controleur de door de reiziger aangevoerde argumenten op z'n eigen wijze zcru beoordelen. Vandaar dat de RET vasthoudt aan het devies: geen discussies en geen pardon. Met nadruk stelt de RET dat Iede re passagier door middel van aankon digingen op de halte alsmede op en in de trams en bussen duidelijk wordt geattendeerd op z'n „stcmpel- plicht" en de afwezigheid van een conducteur. Alleen wanneer de fout aanwijsbaar bij de RET blijkt te lig gen bijvoorbeeld wanneer een automaat een verkeerde code heeft gestempeld zal de controleur geen boete opleggen. Overigens blijkt het aantal klandes- tiene' reizigers in de praktijk bijzon der mee te vallen. Stand van on geveer twee weken geleden: 355 boe tes en 50 processen-verbaal. Dat bete kent dat het aantal zwart-reizigers slechts een miniem percentage van het totaal aantal passagiers op de zelfbedieningslijnen uitmaakt. De RET noemt dit beslist niet verontrus tend. De klandestienc reizigers maken over het algemeen niet te veel drukte wanneer zij worden gesnapt en een boete moeten betalen. Het meest voorkomende excuus Is: „Ik wist het niet. Ik dacht dat er een conducteur zou komen". De RET heeft slechts éénmaal de hulp van de politie moeten inroepen. Een paar jongens, die zich uitermate vervelend gedroegen en de contro leur als het ware het bloed onder de nagels vandaan haalden, werden aan de sterke arm overgedragen. Zij kre gen prompt een proces-verbaal. Bij de RET zijn ook klachten bin nen gekomen van mensen die het beslist niet eens waren met de boete of het proces-verbaal. Hun motieven „Ik wist het niet" en „Het stond niet goed aangegeven" missen ech ter elke grond. ROTTERDAM - Na een ernstige ziekte, die langzaam zijn lichaam sloopte, is dinsdagmorgen op 55-ja- rige leeftijd overleden de heer P. Ba telaan, hoofd van de "Wilhelminaschool voor Chr. L.O. te Rotterdam-Hille- gersberg. Dit overlijden wordt te Hillegers- berg in zeer ruime kring als een ern stige slag gevoeld. Door zijn voortref felijke eigenschappen en zijn grote ij ver voor zijn school had de heer Ba telaan zich de sympathie van heel velen verworven. Zijn school wordt door dit heengaan bijzonder getroffen. De heer Batelaan, geboren 25 febru ari 1914 te Koudekerk aan de Rijn, was o.a. onderwijzer te Hazerswoude, Almelo en Rotterdam en hoofd van de Wilhelminaschool. Ook was de overledene ouderling van de Gereformeerde Kerk van Hil- legersberg. De teraardebestelling is zaterdag 27 december om 12 uur op Hofwijk. ROTTERDAM Een 12-jarige scho lier is dinsdag aan het bureau Slinge gebracht, omdat hij vuurwerk afstak op straat. Bij de jongen werden vier rotjes en twee mitrailleur-ratels in- beslaggenomen. Naara anleiding van het verkopen van vuurwerk zonder vergunning is dinsdag in een winkel aan de Eben- haëzerstraat een partij vuurwerk in beslaggenomen. De partij bestond uit: 320 pakjes van elk 10 stuks mitrailleur-ratels, 64 matjes, 230 pakjes met rotjes a 5 stuks, 221 pakjes matjes a 10 stuks, 6 pakjes vuurpijlen a 10 stuks, 2 grote vuurpijlen, 1 maanraket, 1 romeinse- kaars, 1 goudenregen, 4 losse rotjes, 1 pak bazoeka's, 6 pakken dondersla gen, 4 pakken Japanse rotjes, 18 pak ken, Japanse donderslagen, 20 zakjes met donderslagen, 31 zakjes met 10 Japanse donderslagen. ROTTERDAM Ook de afgelopen koopavonden hebben in de winkelcentra veel mensen op de been gebracht. Mede aan getrokken door hier en daar zeer aantrekkelijke verlichting zijn er flink wat aankopen gedaan voor het naderende Kerstfeest. Het is wel zeker dat menig winkelier of lid van de verkoopstaf van daag laat in de middag met een. zucht van verlichting de winkel deur is gepasseerd, op weg naar twee dagen van rust ROTTERDAM - Bisschop Mgr. M. A. Jansen heeft nu definitief aan de parochianen van de H. Antonius Abt, H. Hart van Jezus, H. Nicolaas en H. Petrus bekend gemaakt dat hun pa rochies worden opgeheven en tot een nieuwe parochie Rotterdam-West worden. De rechten en verplichtingen, bezittingen en schulden van deze vier parochies gaan over na de nieuwe pa rochie. De bisschop ziet heil in de pasto rale doelstellingen van het district en bevestigt het streven naar een nau were band tussen de vier parochies. „De beschikbaarheid van de priesters zal hierdoor ook groter moeten wor den". Over de toekomst van de kerk gebouwen is nog niets te zeggen. On derzocht wordt of een der kerken ge sloten moet worden dan wel behou den kan blijven. Voorwaarde voor een nieuwe toe komst noemt de bisschop „dat aan alle parochianen, aan besturen en priesters rust en tijd wordt geschonken een kerk op te bouwen voor jong en oud, voor mannen en vrouwen, voor gezin nen en alleenstaanden en voor allen die in deze wijk wellicht onbewust, verlangen het gezicht van onze Heer te herkennen." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een gerechtelijke beslaglegging op de inventaris van ■de discobar Boedha in „De Tempel" (voormalige Josephkerk) heeft gister middag gcieid tot een handgemeen tussen agenten en bewoners van de Sint Mariastraat, onder wie veel Suri- namers. De modiijkhödsT! ontstonden toen dfi deurwaarder enkele deuren van de -discobar verbrak om de gerechte lijke bedLaigldggöng ten uitvoer te leg gen en een musicus (de 31- jarige B. R. T.) en een kelner (de 31- jarige M. E. Ft), beiden in Suriname geboren, ■wilden verhinderen dat het personeel van de deurwaarder iets meenam. Er werd politie-assistentie ge vraagd toen de problemen onoverko melijk bielken. In overleg met de eige naar van de bar, die deurwaarder en politie werd zelfs besloten die beslag legging op te schorten, omriait men vreesde dat er ongelukken zouden gebeuren. In de aan de Josephkerk grenzende Sint Mariastraat was echter niet on opgemerkt gebleven wat zich in de discobar afspeelde. Met name enkele Suxinamers schaarden zich achter T. en R., die niet tevreden waren met de afgelasting van de beslaglegging, maar zelfs alle goederen die de deur waarder al had laten inladen, weer naar de bar terug gebracht wilden zien. Zij berooiden daartoe de chauffeur van de verhuiswagen van zijn auto- sleuteltjes om de achterklep van de •wagén open te maken en alles weer uit te laden wat ail ingeladen was. Opnieuw zag de politie zich genood zaakt om in ge grijpen. Dit keer liep het op een vechtpartij uit, waarbij met vuilnisbakken gegooid werd en zelfs een mes werd getrokken. Met de wapenstok in dc hand herstelde de politie de orde. De beide Surinamers, die voor de ontketening van de rel verantwoord elijk werden gesteld, werden mee naar tet bureau genomen en van-, nacht vastgehouden. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Er is zoveel leed op de wereld, dat besef je pas als je het zelf in 't klein hebt doorgemaakt. Veel wordt er vooral tijdens de kerstdagen aan de landen waar oorlog en armoede heersen, gedacht, maar er zijn maar weinig mensen, die eens vlak naast hun deur kijken. Ook daar kan verdriet zijn." Bedachtzaam formuleert dc heer J. van Staveren, eigenaar van de snackbar De Paddestoel aan de Berg- singel, deze woorden. „Vijf jaar gele den", zo gaat hij verder, „lag ik met een gecompliceerde beenbreuk in het ziekenhuis op de kinderafdeling om dat er verder geen plaats was. Daar heb ik gemerkt wat het is om met de kerstdagen niet thuis te kunnen zijn." „Een klein meisje, dat met brand wonden was opgenomen, maakte de ze dagen dankzij haaf vrolijke karak ter, eert beetje dragelijk. Op 24 de cember inodht zij naar huis en toen kreeg ik een.■■.kerststukje van haar. Dat is me altijd- bijf gebleven en het jaar daarop besiloqt, ijc dat er iets voor de kinderen moest worden ge daan, die met kerstmis in het zieken huis lagen." Makkelijker gezegd dan gedaan. De heer Van Staveren zettè in zijn snackbar een „.vloekpotje" neer. Ieder een die daar een onvertogen woord zegt, moet iets in dit potje stoppen. Van de opbrengst uit. dit potje koopt hij fruit en wat dennëgroen, hulst eh kaarsen waarvan hijzelf, en behulpza me jongelui kerststukjes maken: voor de kipderen in de ziekenhuizen. „Geftufekig wordter niet veel ge vloekt", gaat de heer Van Staveren vender, „maar er zijn veel mensen die toch een bijdrage in het potje stopspen. Het eerste jaar ben ik heel: bescheiden begonnen met vierentwin tig kerststukjes. Een jaar later wer den het er veertig en dit jaar zijn het er honderd." „Het leuke van dit alles is, dat niet ik het doe, maar mijn klanten. Ik organiseer alleen maar. Op een dag vroeg ik aan een meisje, dat altijd broodjes voor de meester kwam ha- len, of kinderen in haar klas er iets voor zouden voelen wat kaarten te tdkenen. Nu heb ik voor alle zieke ■kinderen een kerstgroet van. kinde ren. Ocfk de leveranciers in' de omge ving helpen mee en van een benzine ■maatschappij heb ik grote foto's van, de dieren uit de Fabeltjeskrant gekre gen. De kerststukjes gaan naar vier ziekenhuizen en naar de Adriaan Stichting. Het enige wat nog proble men oplevende, was het vervoer,' maar ook dat is nu opgelost" Fruitbakjes met sinaasappels, ap péls, bananen én een glas met een „Fabéltjesdier" erop gaan nu met de kerststukjes naar de kinderafdeling in het Zuiderziek-enhuis, het Dijkzigt- ziekenhuis, het kinderpaviljoen in het Sint Fransiscus ziekenhuis, Eudo- kia én de Adriaan Stichting, zodat ook de zieke kinderen een verrassing met kerstsnis krijgen. ■irrr ROTTERDAM Als één der alle- reersten heeft de Rotterdamse brandweer sinds korte tijd de be schikking over een, nieuwe nevel spuit, die wordt gekoppeld op de slangen. De spuit (In de wandeling „sche merlamp" genoemd) bestaat iit een grote kop met negen spuitgaten, waarmee een sterke nevel wordt ge legd tussen de vuurhaard en de brandweer, die hiermee een groot stuk zelfbescherming in de hand heeft. De afstand voor effectief werken ligt op ongeveer 6 meter, zonder de middelste spuitkop een afstand van 10 - 12 meter. Bij een druk van vijf atmosfeer kan de nevelspuit 300 liter water per minuut geven. Hoewel sinds kort in gebruik, is de brandweer nu al enthousiast over de resultaten. De spuit is ook geschikt voor eleotriciteitsbranden. ROTTERDAM In de leeftijd van tachtig jaar is plotseling overleden drs. W. Steunenberg, emeritus predi kant van de gereformeerde kerk van Rotterdam-Zuid. De predikant studeerde zowel te Kampen als aan de Vrije Universiteit. Zijn eerste gemeente was Blokzijl in 1916. Daarna ging hij naar Heemse, Heerenveen en in 1927 naar Rotter dam-Zuid, waar hij bleef tot zijn emeritaat in 1955. Bijna dertig jaar predikantschap in Rotterdam-Zuid hebben ds. Steunenberg aldaar tot een bekende figuur gemaakt. De overledene stond in hoog aan zien. Tot het laatst is hij actief ge weest, getuige het feit, dat hij met Kerst nog in Schiedam zou voorgaan. Verschillende functies heeft hij ver vuld. Hij was onder andere voorzitter van de commissie voor de arbeid van de zending onder de Chinezen, be stuurslid van de Vereniging voor LO en ULO op gereformeerde grondslag in Rotterdam-Zuid en voorzitter van de Gereformeerde Jeugdorganisatie, eveneens in Rotterdam-Zuid. Over de begrafenis is nog niets be kend. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAH Vanmorgen, woens dag heeft gemeentewerken het eerste deel aanbesteed van het werk voor de aanleg van de metrolijn van Bot- terdam (station Slinge, volgend jan tc openen) naar Hoogvliet, Het bestek houdt in het verrichte van terreinwerkzaamheden, het aan brengen van zandophogingen en het maken van verticale zanddrainerin- gen als eerste fase van de werken voor een gedeelte van de metrover binding naar Hoogvliet Van de twaalf inschrijvers was laagste aannemingsmaatschappij Oos tenrijk, Rotterdam, met 7.068.000 winplaats Europoort (zand) en 7.686.000 winplaats Oostersehelde. Opvolger waren D. A. v. d. Linden, Den Haag, met 8.373.000.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1