Fabeltjesland in Margriethali Gereformeerde jeugdactie succesrijk Vlaardings speelgoed in inrichting in Monster Volgend doel: Gigantisch luchtbed Druk weekeinde voor tafeltemiisehibs AGENDA Bijna iedereen die je spreekt denkt dat Royal Club Tonic veel meer kost dan gewone tonic Brand op tankboot in Voorhaven Schiedam zaken Leraar Groen schreef staatshoofden UITSLAANDE BRAND SN VERF WINKEL L en Y krijgt legaat van A. van Minnen Auto's vernield bij botsing Na steekvlam in Botlek gezellig VèiAügen. Het Kwartet Het Kwartet Het Kwartet Het Kwartet Het Kwartet Vrijdag verbranding van kerstbomen „Stop oorlog in Biafra" mm Quinine de rotterdammer worden gastvrouw die feestelijk feestjes Verkade Toast. Onbevangen VLAARDÏNGEN Vandaag en morgen en dagelijks nchsedam Vandaag. ......en morgen en dagelijks Maassluis Ds. S. Gerbrandy voor „Ons Oucl Verbond" Film- en damtornooi voor Zwaluwen ieugd Vrijdag de brand in de kerstbomen Clubwerk Begrijpelijk. Royal Club Tonic is ook 20 goed. En toch is de prijs maar 75 cent voor een grote fles. Cursus voor jonge en aanstaande moeders Telefoon ver ruiming voor Viaardingen SCHIEDAM Aan boord van de binnenvaarttankboot Confians III, die in de Voorha ven ligt, heeft vannacht een be gin van brand gewoed dat de Schiedamse brandweer 'in de kortst mogelijke tijd wist te be dwingen, maar waarbij de schip per en zijn knecht al hun kleren en overige bezittingen verloren. zijn belangrijke RTEX In hei Westen een der grote "krantenoplagen Krant die praktisch niet doubleert.zegt het n.a.m.o. En elk onderzoek zegt: welstand zeer gunstig Nieuwj aarsreceptie Liefde en Vrede Luchtbrug Ethiopië Kinderen V r OR/ aa SCHIEDAM Meer dan duizend hinderen hebben gisteren kunnen ge- i nieten van mijnheer Den Ui], Lowieke j de Vos, juffrouw Ooievaar, de ge- j broeders Bever en andere bekende i figuren uit de Fabeltjeskrant, toen i die allemaal in hoogsteigen persoon i naar de sporthal Margriet waren ge- komen om in het kader van de SOS- j zegel hun dagelijkse problemen te vertonen. Jammer was het dat de sporthal zich voor dit doel kennelijk niet leenl. het merendeel van de woorden van de wijze en onwijze dieren ging vol ledig aan de kinderen voorbij. Dal gaf overigens niets, want zij genoten er met volle teugen van en zongen om bet hardst mee met de wijsjes aan gegeven door. wie kan het ook, anders, Jacob den Uil. Dit was de tweede maal dat SOS. de Stichting Opbouw Schiedam die via middenstandszegels een zalen centrum in Schiedam wil maken, naar buiten trad. Eerder kwam Swiebertje op het tapijt. Ondanks het feit dat de woorden praktisch niet verstaanbaar waren, had men midden in de dierenroos ge schoten. De glunderende gezichten van de kinderen waren daarvan het overtuigende bewijs. (Van een onzer verslaggevers) MONSTER Als kroon op een bijzonder .geslaagde actie hebben maandagmiddag ruim tweehonderd jeugdleden van de gerefor meerde kerk in Viaardingen een grote hoeveelheid door hen zelf gemaakt speelgoed overgedragen aan de stichting De Westehronk voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Monster. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in dg gymzaal van de stichting, waar geneesheer-directeur, dokter J. P. Boomsma, de geschenken in ontvangst nam. VLAARDrNGEN Getrouwd: Jan Reus 22 en Anneke prins 21, Mattheus Cornells Bantel van ae Watering 23 en willempje van Meeuwen 20. NIcolaas VrLJ 21 en Haartje teentje Stad 22, Gerrlt Cornells de Koning 33 en Maartje Punt 23. Frits van Zevenbergen 24 en Margarethe GiSnzer 26. Geboren: SoDhia Wllhclmirta dv H de RUlJter en C Koopman Goudsbloemstr 3c. Hofnie Oldrin zv C Vink en M B Stout P C Hooftrtraot zi. Arthur Vineent zv K StruIJs en L Verstappen Blcekstraat 2. An!- ta dv C H Veldhoen en L Versehtiur van Kinsbergenplaats 21. Overleden: Karei van Oost 6S echtg van C v Ende HoeK van Holland Seinpad 13. Animator van deze „speel-goed- mee-actie", de heer J. A. Kooy, overhandigde alle speelgoederen namens de gereformeerde jeugd van Viaardingen. Tot dokter Boomsma zei hij: „Gelooft u, dat dit werk met ontzaglijk veel plezier is gedaan? We hebben de actie gevoerd omdat wc meenden ons dienstbaar te moeten maken aan kinderen, die niet kun nen leven als wij". Dokter Boomsma kwam handen en woorden tekort om alle geschen ken voor dc driehonderd patiënten, verdeeld over twaalf paviljoenen, in ontvangst te nemen. „De kinde ren, die hier wonen", zei hij tot dc Vlaardingse jeugd, „worden wel groot zoals jullie, maar blijven in hun verstandelijk vermogen ver achter. Het zijn eigenlijk grote kin deren. Je kunt ze daarom niet opschepen met kleuterspeelgoed. Wat ze wei nodig hebben is speelgoed voor grote kinderen. Dit is echter in winkels of warenhuizen niet te koop. Daarom zijn we zo blij, dat jullie in Viaar dingen dit voor ons hebben ge maakt". Na de officiële overhandiging van het speelgoed werden de jonge Vlaardingers vergast op een „show" van de band van De Westerhonk". Het was een plezierig en onbevangen optreden van deze gehandicapte kin deren, die de harten van hun Vlaar dingse vrienden („dat zijn we toch langzamerhand wel", zei de heer Kooy) al snel veroverden. Dè verrassing was overigens de demonstratie op een gigantisch lucht bed, dat volgens dr. Boomsma uniek is in Nederland cn zelfs in West- Europa. Het is in Amerika gemaakt en onlangs is een demonstratie op dit „trampoline-luchtbed" via de televisie uitgezonden. De Vlaardingse jeugd mocht op dit luchtbed van honderd vierkante meiter naar harte lust dansen, springen en salto's maken, een gélegenheid die door iedereen werd benut. De installatie, die elektrisch wordt opgepompt, is van groot belang voor gehandicapte kinderen, omdat zij zich daarop spontaan kunnen be wegen. 'Zelfs zij die niet kunnen lopen, kunnen er gebruik van maken, omdat het verende bed altijd VLAAKD1NGEN Het afgelopen weekeinde zijn belangrijke tafelten nis wedstrijden gespeeld. De georga niseerde toernooien trokken veel belangstellenden, die om het hardst wedijverden om de titels. Vrijwel alle leden van Intiem had den zich opgegeven voor het jaarlijkse kersttoernooi, een prachtige kracht meting voor de zaterdag te houden wedstrijden om bet clubkampioen schap. De felle Hans Jaap Oppenheim won de match op fraaie wijze. Hens Groenendijk werd winnaar bij de junioren B en Marjet Kooij won verrassend de titel bij de dames. Bert van der Lugt werd winnaar in de jcugdklasse. Diverse spelers van Intiem hebben zaterdag ook succes gehad op elders gespeelde toernooien. Harry Vrijhof en Arie Kooij wonnen een eerste prijs op het Aviolandatoemooi en Dick de Graaf en Huud Plaisier wonnen in de derde klasse de derde prijs. In het nationaal teamtoemooi in Den Haag bereikte Hans Jaap Op- overwinningen en één nederlaag. Hij kwam uit het team van de afdeling Rotterdam van de NTTB, die met 7—2 van Zeeland won maar met de zelfde punten van Den Haag verloor. vier meisjes en tien jongens hebben deelgenomen aan het Etalagetoernooi, bestemd voor de best tafeltennissende scholieren. De talentenprijzen waren op advies van trainer Pattlapon voor Willy de Graaf. Peter, Hirschël en Ben Hak. Hans Jaap Oppenheim behaalde zondag op het In Rotterdam gehouden penheim een mooie plaats met twee prijs in de puplllenafdeling. Richard Obadja: Sociëteit De Stoof, 13.m en 19. Obadja: SodBtelt De Stoof. 13.30. Sport- hal: spoTdnfliMtt voor idwCeren van zes tot veertien jaar, 8 en 34. Bijkantoor „De Botterdamroer". Smalle Havenstraat n. tel, 34.61.73. Alarmnummer voor melding lacBtverontrelnigtag: tel. 26.26.25. Agent en Klachten Bezorging: H. Verhel), iDlepentorockstraat 41, tel. 34.33.45. Apotheek: Delta, Fiorls de Vijfdelaan 112, tel. 34.83.68. Piccolo Theater, NRT. Oorlóg, en „De Waanzin.vail Lady Bright". 20.13. Ceref. Gem. In Ned. R'dam-West. Rau- U'Cnhofstr. 67. ds Mallan, oudejaarsdlenst. 18.45. Piccolo Theater, Kindertheater 14.15., Psstt, Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, tel. 267362 Klachten bezor- «tig: Joh GrBnefeld, Singel 93, tel. 263538. J1* t/m .vrijdag ig.3O-19.30 en zaterdag 18—19 uur. Redactie Schiedam: R. van Houwellngen, Julianalaan «4c. tel. 265764, h-g-g. 115566, toestel 156. Alarmnummer po ntic: 264668. Alarmnummer luchtvervuiling "melding geluidshinder: tel 262626. „Tentoonstellingen: Stedelijk Museum: -odec. - isjan. 1 Schiedammers tonen hun Kunstbezit, 2 Schiedam Jn kaart en beeld. /Tsjechische (grafici a Demartinle. b Ku- i™?l c MaUch, d Mirvald. e Sykora. 4 Kunkkiare troeven van ceraroleik en glas. Galerie de Graaff: Ltse van de Pols-Ver- 2!®itl«n. Schilderijen en gouaches. Galerie Post Vier: Paul üamsté. Apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5. tel. 266655. Smith kwam bij de junioren tot de 'halve finale en Rob Fuchs bij de pu pillen. Het komende weekeinde worden weer veel activiteiten verwacht. Onder meer zullen de Maassluise tafel tenniskampioenschappen worden gespeeld, waarvoor tot nu toe negen tig spelers voor enkel en veertig voor dubbelspel hebben ingeschreven. De kampioenschappen worden vrijdag Germlnaltoemooi bovendien nog een vanaf zes uur in de Olympia hal aan de Rozenlaan gespeeld. Voorafgaand aan de kampioenschappen zal het traditionele scholierentoemooi wor den gespeeld. Er hebben zich 130 scholieren aangemeld. De winnaars zullen in april uitkomen in de lan delijke scholierenwedstrijden. De talentvolle spelers van TOG uit Berkel, Nico Capellen en Ad van Herel, zullen een demonstratie geven, waarbij hun coach de heer Bolleboom zal zorgen voor begeleidende tekst. De prijzen van het toernooi zullen om ongeveer vier uur 's middags worden uitgereikt.-Deze taak heeft de «voorzitter van de organiserende Stich ting Maassluise Gemeenschap, de heer G. van der Houwen, op zich genomen. VLAARDÏNGEN - Van de familie van de in januari van dit jaar over leden heer A. van Minnen, in leven ere-voorzitter van Liefde en Vrede, is bericht ontvangen, dat deze jeugd vereniging een gift van 15.000, tegemoet kan zien. Van dit bedrag is 13.000.- be stemd voor een speciaal initiatief van Liefde en Vrede; 1.000.- voor het Tamboers- en Trompettercorps De Pijpers en 1.000.- voor het Bazuin koor van Liefde en Vrede. Deze schenking geschiedt op grond van de door de overledene gedane aanjvij zingen. Het Centraal Bestuur van L. en V. heeft besloten om het bedrag van 13.000.- te bestemmen voor een soort recreatiefonds. Daarbij gaan de gedachten uit naar het aan schaffen van een buitencentrum, een kampeerterrein, een buitenhuis of iets in die geest. SCHIEDAM. Vanavond, dins dag, houdt „Ons Oud Verbond", de organisatie van oud-leden van het C.J.V. een jaarsluiting in de grote zaal van het gebouw Irene. Ds. S. Gerbrandy, hervormd predikant in Kethel-dorp, zal voor de pauze spreken over het onderwerp: „De kerk in de wereld". Na de pauze ver toont hij enkele kleurendia's over het eiland Curasao, waar hij tot voor kort predikant was. Voor vokale omlijsting zorgt het bejaardenkoor „Spalandia" onder leiding van de heer A. van Mansum. VLAARDÏNGEN Het maandelijkse inentingsspreekuur bij de Vlaardingse hulsartsen zal ln verband met Nieuw jaarsdag worden gehouden op donderdaï 8 januari 11)10. VLAARDÏNGEN - ïn de kantine van de voetbalvereniging Zwaluwen aan de Kethehveg worden vrijdag 2 januari twee filmvoorstellingen gege ven. De eerste voorstelling is voor pu pillen en begint om vijf uur 's mid dags, de tweede is voor de junioren en begint om kwart voor acht. De Zwaluwenjeugd kan op zaterdag 3 januari in de kantine-deelnemen aan een damsimultaan, die wordt gegeven door de heer C. W. van Vee- len van de VDV. De wedstrijd 1 be gint om half drie. MAASSLUIS Vrijdag worden op twee plaatsen kerstboomverbran dingen gehouden. Tussen twee en vier uur 's middags kunnen de bo men worden Ingeleverd op het ter rein Lijsterlaan hoek Uiverlaan en op het terrein Bilderdijfclaan.Zoals bekend betaal-t de gemeente een dub beltje voor iedere hele boom. In te genstelling tot wat eerder is bekend gemaakt zal maandag 5 januari geen kkerstboonwerbrandmg meer wor den gehouden. ROTTERDAM Door het niet ver lenen van voorrang ontstond van morgen, dinsdag, een aanrijding op de kruising EuropawegTienmorgen- seweg tussen twee personenauto's. De inzittenden van één der auto's, de 26- jarige chemie-anaüst H. Pool en zijn 24-jarige echtgenote E. C. A. Pool-van de Gevel uit Rozenburg lièpen beiden een hersenschudding op. De passagiers van de andere auto, die door de botsing over de kop sloeg, de 38-jarige machinebankwerker F. Polman van de Gebbeweg en de 26- jarige bankwerker A. Hudde uit de Fuchlastraat werden gewond aan hoofd en handen. De vier gewonden zijn naar het Zuiderziekenhuis gebracht. De auto's werden totaal vernield. i beweegt, wanneer anderen erop lopen. Verwondingen door valpar tijen zijn niet mogelijk. Dc demonstratie op het luchtbed sloeg zo aan, dat de heer Kooy on middellijk voorstelde ook een actie te beginnen voor de aankoop van deze installatie. De bedoeling is een luchtbed aan te schaffen, dat 2700 gulden kost. Het (vordt een bed van 144 vierkante meter met een veilig- heidsrand er om heen, zodat de kin deren er niet af kunnen vallen. Het bed zal rood en blauw worden ge kleurd en bovendien worden voor zien van muziek en 'verlichting. Dit alles om de kinderen besef te geven van ruimte, lucht en geluid. De speelgoedacüe is overigens nog niet afgelopen. Er zullen nog tien tallen blokkendozen, houten bakken, poppenmeubels, poppenkieren en trekkarren worden afgeleverd. Alle artikelen werden gemaakt door kin deren van de afdelingen club- en tienerwerk van de centrale jeugd raad van dé gereformeerde kerk in Viaardingen. De actie ging op 6 september van start. Ongeveer driehonderd jonge lui en vijftig ouderen hebben het speelgoed in de cluburen ontworpen. Vooral van het bedrijfsleven heeft men veel medewerking gekregen. De Vlaardingse jongeiui-werden met vier autobussen naar Monster ge bracht. K3» VLAARDÏNGEN - De Vlaardingse vereniging voor de gezondheidszorg start in januari met een tweetal cursussen. De eerste gaat over kleu terzorg en begint op woensdag 7 januari om half acht in het gebouw van de vereniging, Florislaan 41. De cursus bevat zeven lessen van ander half uur en staat onder leiding van mejuffrouw C. M. H. v. d. Voorde. De kosten bedragen vijf gulden. De tweede cursus van de vereniging behandelt de moederschapszorg en de kinderhygiëne. De start op woensdag 14 januaTi om 19.30, eveneens aan de Floreslaan 41. De leiding van deze cursus, die acht lessen telt en vijf gul den kost, is in handen van mejuffrouw J. A.' A. Spoelder. VLAARDÏNGEN De automa tische telefooncentrale Viaardingen wordt morgen, woensdag, met dui zend nummers uitgebreid in de num merreeks van 35.40.00 tot en met 35.49.99. De capaciteit van de centrale stijgt hierdoor tot 15.000 nummers. De wachtenden op telefoon, die in middels van apparatuur zijn voorzien, kunnen, onvoorziene technische moei lijkheden voorbehouden, morgen in de loop van de dag van hun aansluiting gebruik maken. Eerder op de dag lag het bootje in dc Botlek toen daar plotseling een grote steekvlam uit de motor sloeg. In verband met brandgevaar sleepte Ze moeten ineenvloeien met de lijn van het kos tuum. Ze mogen niet uit zakken. Ze moeten glad zitten. Dat is het geval bij de zakken van een FORTEX kostuum. Daaraan ziet u dat aan elk onder deel van 'n FORTEX -kos tuum de grootste aandacht wordt besteed. Er is niets aan het toeval overgelaten. Kies uit onze prachtige kollektie. Schep- sfeer met goede -verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van BINNENSINGEL 165 TEt. 242466-- VLAARDÏNGEN men de boot toen naar de Schiedamse Voorhaven. Juist toch de 22-jarige schipper J. A. van den Berg uit Den Hoorn (Texel) en de zestienjarige matroos M. J. Bal uit Spijkenisse zich te ruste hadden gelegd hoorden zij een enorm lawaai. Toen zij gingen kijken stond de kombuis in lichterlaaie. De man nen hebben geprobeerd het vuur met een schuimblusser te bedwingen maar dit bleek vergeefse moeite. Verzekering dekt de schade. Eveneens ontstond vannacht brand bij de Verenigde Glasfabrieken aan de Buitenhavenweg toen vloeibaar glas met een temperatuur van 1500 graden uit een afvoerpijp stroomde waarin een lek was ontstaan. De brandweer had ongeveer een uur no dig om deze brand met twee stralen te bedwingen. •MlllllflM KMI IMI Kort» Hoogstraat 11» Tel. 346151, Viaardingen. S'dira, W. 6» Wilhitr, 25 M. 115598 Mn 2143» Kantonn t» 'tCmsnhffio, UIMn ta GoNncnt SCHIEDAM. Vrijdag 2 januari worden op twee plaatsen in Schie dam, namelijk aan het einde van de Mozartlaan in Groenoord en op een terrein ten oosten van de rJc. be graafplaats (hoek Vlaardingerdijk- Nieuwe Damlaan), de kerstbomen verbrand. De verbranding begint om zeven uur precies. Voor elke ingeleverde kerstboom betalen de S.G. en de Reinigings dienst een. stuiver. Op zes plaatsen in de stad, namelijk op het Rozen- burgerpleln. Van 't Hoffplein, Park weg hoek Mgr. Nolenslaan, Dr. Wi- bautpleiri nabij het Wijkcentrum, Frans Halsplein, Dienstterrein Gem. Vervoer-, Reinigings-, Ontsmettings- en Marktdienst, Buitenhaven 154. De politie zal erop toezien dat al te grote veldslagen tussen de jeugd om de kerstbomen uitblijven. Het ontsteken van de kerstbomen zal worden omlijst met vuurwerk. VLAARDÏNGEN - De CJV Liefde en Vrede houdt op 1 januari in Triangel de jaarlijkse nieuwjaars receptie. Alle leden, oud-leden en andere belangstellenden worden tus sen vier en vijf uur 's middags ver wacht. Tussen vijf en zes uur wor den aan de hand van dia's hoogte punten uit het afgelopen vereni gingsjaar in de herinnering gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN Met het oog op de verschrikkingen als gevolg van de oorlog tussen Biafra en Nigeria heeft de Ha genaar J. P. Aubrey-Bryl, leraar wiskunde aan de scholengemeen schap Groen van Prinsterer in Viaardingen, een brief geschre ven aan vijf invloedrijke staats hoofden en twéé verenigingen van grote universiteiten. De brieven die vorige week zater dag de deur uitgingen, waren ge adresseerd aan president Nixon van de Verenigde Staten, koningin Elizabeth van Engeland, keizer Haile Sclassi van Ethiopië en de Portugese leider Caetano. Ook'is een brief toe gestuurd aan de voorzitter van dc studentenvereniging van de Univer siteit van Oxford en aan zün collega van de universiteit in San Francisco. De heer Aubrey-Bryl, animator van de Nederlandse hulp aan Biafra via de stichting Terres des Hommes (gironummer 400), heeft de brieven geschreven namens de leerlingen van alle middelbare scholen in Nederland. Hij dringt er bij de staatshoofden en universiteiten op aan alles in het werk te stellen om tot beëindiging van de oorlog te komen. Hij vraagt de staatshoofden hun parlementen bijeen te roepen en op dracht te geven tot de instelling van een effectieve luchtbrug, die tot stand zou kunnen komen via samen werking tussen Amerika en Neder land. In dit verband noemt hij Ethiopië als springplank voor de hulp aan hongerend Biafra. De Haagse leraar vrgagt boven dien om de samenstelling van een internationale jury, die een ronde tafel-conferentie moet houden, waar bij Biafra en Nigeria als aparte staten moeten worden toegelaten. Aan de Portugese leider Caetano verzoekt hij rhet klem de landings- rechten voor de luchthaven van Sao Tomé, van waar uit hulpvluchten naarBiafra worden ondernomen, niet te verhogen. Hiertoe hebben .dè Portugese autoriteiten onlangs b'é- sloten. Bij keizer Halle Selassie."dringfhij met name aan op de instelling' van een luchtbrug vanuit Ethiopië, 'dat Biafra goed gezind is. De goederen zouden dan vanuit Engeland- .via' Ethiopië, naar Sao Tomé kannen worden vervoerd. Van daar uit zijn vluchten naar Biafra mogelijk. De heer Aubrey-Bryl dringt adn op een vredesakkoord, dat zo snel mogelijk tot stand moet komen. „Wat gaan we doen?", aldus de brief.'', „Praten we'onszelf schoon of wüléh/ we overgaan tot daden in. opdraMt/; van de Bijbel, die vóór de. 'hele" wereld is geschreven". "C"' Op de brieven heeft de héér' Aubrey-Bryl een foto geplakt van';, vier hongerende Biafraanse' kihdè-/ ren. Daaronder staat: „Het appeTvan dè miljoenen stervende kiridereh'- van Biafra op de wereld". „Wat zou u doen als het - uwv eigen kinderen warén?zo vraagt - de wiskunde-leraar dc staatshoofd den. Hij herinnert aan de Neder- landse actie van vorig jaar, dié ook in Viaardingen vooral,: door toedoen/; van de leerlingen van het Groen, een groot succes werd. Vijfduizend Biafraanse kinderen konden voor vier weken van voedsel worden voorzien. i A/c Met de beste wensen voor1870 besluit de heer Aubrey-Brylzijn brief. Hij- is er vast van overtuigd/' dat zijn schrijven in handen van de staatshoofden en. leidinggevende/ studenten, zal komen. In het ver leden schreef hij brieven naar wijlen president Kennedy en keizer Haile - Selassie, waarop steeds een keurige antwoordbrief terugkwam. VLAARDÏNGEN Bij een uits laande brand in dc vcrfwinksl van dc heer P. van der Linden in het pand Hoogstraat '18 is de gehele in boedel verloren gegaan. De schade bedraagt ongeveer f 25.000. De brand werd gisteravond om streeks kwart over zes ontdekt door mevrouw Vermeulen,, die naast de verfwinkel woont Zij zag dat de keu ken in licterlaaie stond. In het bran- demde huis was op dat moment nie mand aanwezig. Linden was om De heer Van der vijf uur weggenaa. Onmiddellijk werd de brandweer- gealarmeerd, die siechtsk on voorko men dat het vuur- verder om zich heen greep. Omliggende panden wer den niet aangetast, maar Hepen wel lichte waterschade op. Pm zeven uur was men de brand, waarvan de oorzaak niet bekend is, meester.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1