Ook in 1970 üw goéde ster op aliè wegen MERCEDES-BENZ •k CADSAU I omtnsis noaKVBKonuvex mm irvnt vis nu ssn nauwe monnes oeeeerr. AUTOBEDRIJF "VICTORIA" SPINDLER Woningiiricitting Personeel gevraagd WALTMANN CO. FA. "tal Diversen RUILT UW OUDE MEUBELEN IN W. ZEILSTRA EN CO. Sport KAMERBREED DE IDEALE VLOERBEDEKKING L. WITTER N.V. Fabrikant overtrekt nu, uw bankstel DAGBLAD DE ROTTERDAMMER JONGEMAN Te koog aangeboden FA. ROTAN Ónroerenilgoed Te huur u itzendingj aangeboden Sa irijfm a ciïïSü fc Auto's, rijwielen, motoren BERGWERFF-TEL. 193519/ AUTOVERHUUR DAF-DEALER DAPS Vakantie CARAVAN Postzegel is niet nodig ais u op de envelop schrijft: De Rotterdammer, Antwoordnummer 364, Rotterdam. Jk geef op als nieuwe abonnee: DE NIEUWE R0ADMASTER 1970 I NIEUWJAARSSHOW Muziek* instrmnentcn Voordelige Aanbiedingen Te hnur gevraagd Te koop gevraagd VERNES Elektrotechnisch Advies-, 0ntwerp-en Installatiebureau Bouwbedrijf Slavenburg's Bouwbedrijven N.V. Schiedam - Nieuwe Haven 139 - Tel. 0 7 0-264950 Dordrecht - Fahrenheifsfr. 5 - Tel. 07850-37470 R 70 G. J. POLS winkelbetimmeringen Fa. A. v. Dijk Zn JOH. BEEN ZN. Aannemings Maatschappij Schrijver N.V. FA. M. DE RUYTER Aannemingsbedrijf A. .van Utrecht J. v. WIJNGAARDEN N.V. ASSURANTIEKANTOOR L. G. BORSBOOM Fa. J. H. SNEEP EN ZN. "SCHILDERSBEDRIJF" J. L. Spuybroek F. SETON A. LUCAS Gebr. de JONG N.V. SCHILDERSBEDRUF G. POEL ZOON FIRMA T.M. MOERLAND HAAMSTEDE: bouwbedrijf C, A. PRINCE H. ROOZENBEEK W. DE ZEEUW A.zn. S. VAN VLIET A. VISSER - Zandblokstraat 1 ITALIAANSE TERAZZO COMP. LANGE JA tl L HEIJSTER ZN. Doe-Het-Zelf-Winke! A. MOERKERKEN L. A. VAN OPSTAL,ZN. Firma F. VINK ZONEN v.h. J. NEDERVEEN W. VAN DEN BERG'S METSELBEDRIJF N.V. WILLEMS SCHILDERSWERKEN N.V. H. HAZEWiNDUS VAN DER LAAN G. GUATTRINI AANNEMER METSELAAR SCHOORSTEEN VEGER NIEUWVELD Bouw- en aannemings- bedrijf M. VAN REIJN'S LOODGIETERSBEDRIJF GASINSTALLATIES - ELECTRICIENS Firma J. MAK EN ZOON Fa. H. C. L1GTHART ZN. aannemingsbedrijf Fa. P. Siega E. de Michieli GOUWELOOS CO. ABR. VAN DER HOEVEN SR. L. J. BORRANI ZOON AANNEMERSBEDRIJF OOSTER GLASHANDEL DE KOK - verf - glas 'Fa. GROENHART Co. VAN DER VORM'S Aannemings Mtj.| DE ROTTERDAMMER PAGINA 6 6 Showroom: Westblaak 20- Rotterdam -Tel'.010 -123866 Zwaerdscroonstraat'2-23 - Rotterdam-Tel.010 -259550 Alb.PIesmanwegWaalhaven Rotterdam-Tel.010 -294866 Strickledèweg 99 - Schiedam -Tel.010 -155255 van Beethov.ensingel 140 - Vlaardingen-Tel.010 3463 OS =«7# Spoed-kunstgeblttenreparsties v-a. 2.50. Overzetten van gebitten v.a. 47.50. ADiEMFRES" Ie M idd eMan d s I ra ai 117 {boven J3 ex-Theater), Rotter- daim. Tel. inl. 010 - 23.04.C6. bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend inlichtingen: OOR ROS MEUBELEN Oosfeeedijfc 334 - 364, 'hoek Oostplein, telefoon 13.37.44 Na 18.00 uur tel. 14.26.81 en 16.10.20. 's Maandags gesloten. WITTEN. Uw plafond sewii, gerepareerd:. van ai - ƒ12.50: Voor- /al uw' 4 vritwerkr* WSt-j tersbedriji A. Th. UooyrSon- man straat 60. tel. 287684. Hoi4 iedereen een. KREDIET tot ƒ3000,- ronder borg direkfc te verkrijgen voor .aanschaf van meubelen en woningtextiel. Oak zij die gaan .trouwen en allen die dringend meubelen willen kopen. Vraagt graits folder met uitvoerige inlich- Lingen bij postbus J083, Hotter- dam. Hol 3 GEBRUIKTE DINGEN OM ZETTEN IN GELX). Velen de den het met' een koerier. Merkwaardige ervaringen. Noem een redelijdte prijs in de •koerier, dat we riet vetbluflend goed. Schriftelijk of telefo nisch opgeven aan ons kan toor. RoH LADDER.- en .'RiOlCTELLfKGVIERHUUBÜWICHTfNG Zaagmolenstr. 42-48, iR'danPi-iNoord Tel. OIO-284147 G.N. Roll 4 Goed idee... voor uw BONT in ieder gevel kijken bij de grootste en goedkoopste .bont- zaak van Nederland... Duizen den ikorte en Haiïge bontman tels tegen zeer aantrekkelijke lage betaalbare prijzen. Bont kopen is een zaak van ver trouwen. Een S-jarig schrifte lijk sarantlecertificaat is dat vertrouwen waard. JMeer waarborg voor bont. "Desgew. zeer soepele ikrodietservice 11 De Bonökoning, Hoogstr. 37. Botterdam The de etalages Vrijdagsavonds tot 8 uur geo-; •pend. Boj.4 TE GEEF... HAAST CA- DEAD, als extra attractie eni-> li'e zeer xtfrlQUe •werkelijk, tul- terrgew. mooie bontmantels, waarde ƒ475 nu slechts voor ƒ25®. Verder alle andere korte en lange bontmantels teger. werkelijk lage prijzen, uw ■waarborg: 3 jaar garantie. Kredietservice mogelijk. Eigen nteller, «öc voor veranderin gen en reparaties. La Reine, de bontzaak met Nederlands grootste sortering en lage prij zen. Jonker Fransstraat 75 R'dam centrum. Tel. 010 - 31Ü758. Koopavonden geopend. PROBEEK HET EENS met een Koerier. u zou rüet de eerste zijn die toch een hulp vindt voor de hutshouding of toch een woongelegenheid op het spoor komt of toch een ge bruikte goede fiets ontdekt, probeer het eens. plaats een koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achtereen doet, bijvoor beeld tnet een dag ar tussen. Metz Metz .MEUBELRRPA- RA.TIE en over! rekken van meubelen. Degelijk werk en niet duur. Vraag prijs. 'Preto- rlalaan 17. Rotterdam, tel. 270348. Roi4 -MlAJVK OEUD van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. Dc ervaring (leert dat tl et clan iiet meeste voor krijgt; Veelal 'ibenf u bet binnen een dag kwijt. Noem een (rede lijke) prijs In de koerier, dat werkt het best Bei 105584 en vraag naar toestel 50. Rolt KUNSTGEBITTEN - REPA RATIES le klas werk varat f 5 per reparatie, 20 krts. gou den kroon 11.50. TI kunt er op wachten! Instituut „Denti- ila". Hoogstraat 40, Rotterdam, tel. .120010. Trams: 3. i. 8 en en buslijn 32, !H. 39. 49. Rol4 Ileett u iets te vervoeren? Meubilair etc. ook KLEINE VERHUIZINGEN', Bestel- en transportbedrijf P. Nelis.se en Zn, e.v.. tel, 244344. Ro.14 BDDI) EN'REPAR ATI ELaat uw matrassen vajekundig bij vullen en overtrekken in spec, beddenhuis. -M. J. v.d.. Linden, 2wart Janstraat 57, tel, 244324. Reparatie in één dag kiaor. Vrijbl. prijsopgave. RoI4 Het adres voor MATTEN van stoelen, biezensnatten en gaat- jesmatten. Reparatie van alle soorten Rotting stoelen. M. Ja cobs, Woonwagencamping On derweg, Wnddinxveen, tel. 411793 - 739. R014 WINKELKASTEN. toonban ken, vitrines. M. C. Conijn. Zaagmolenstraat .141. Rotter dam, tel. 243232. R014 HET IS SLECHT SLAPEN op een bed met een kuil. Laat het nazien en repareren, in één dag ais nieuw weer thuis. Vraagt prijs. Beddenmakerij Henüriksen. Oostpleln 51, naast Vrije Volk, tel. 131933. Jonkers KarUoormachlnehan- del,. Nwe. Binnenweg S3 (hoek Olaes de vrieselaan naast spaarbank). Levert alle mér ken TELMACHINES, reken machines en kolfersohrijöna- chines. Bij ons slaagt u altijd. Vrijdagsavonds tot 13 uur .geo pend. Telefoon 010 - 258930 - 199». Ra!4 Voor uw hele VOETBAL UIT- RUSTING naar Fa/'J. Mak Zn., Hoogstr. 125. Schiedam. Tel, oio - 267982. O.a.voetbal- kousen, shirts, voetbalschoe nen en trafmngspafcrken. R021 in nylon, wol en bouclé. Groot assortiment steeds in voorraad. Breedten: 309 cm - 366 cm - 457 cm. A-De prijsklassen. Gok in tegels. Vana ƒ59 per str. meter. Jonker Fransstraat 91 12.34.62 - 14.37.86. 93, Rotterdam. Telefoon 010 - --v\ Ro423 voor bijzonder lagfe prijs. Vraag vrijbl;'huisbezoek. Tel. 25.31.13 (R'dam), b.g.-g. 28.34,63. Rol23 De .SLAAPBANKENCENTRA LE, Industriegebouw, Goudse- slngel 68, Rotterdam. Telef. 010 - 138018. Enorme sorte ring. Vraag folders. Ro28 SLAAPKAMERS in. elke prijsklasse. - Fabriekstoonzalen Industriegebouw Goudsesinge) 66, Rotterdam. Ro23 GRATIS VLOERBEDEKKING KAN NIET. Wel geven wij tot 40' pet. korting en gratis ge legd 'öip alle soorten. De vloer- bedriiiidïtgscengralé. Sik- kelstr; 51, R.'dam'-Zd, tel. I7.08.T? en 32.04.97 en Gaf felstraat 30, R'dam- C. Tel. 23,13.72. Ro23 - zoekt een var» ruim 20 jaar met administratieve ervaring, die uiterst nauwkeurig en met gevoel voor verantwoor delijkheid zelfstandig een onderdeel vart de financiële administratie kan bijhouden. Bellen 010 - 115588, toestel 60. j Uw speciaalzaak voor loianmeubelen. mod. wies» i kamferkisten. eethoeken en luxe lectuurtaieU ei Geen filialen. Hoogstraat 27, nabij Oostpletn 138330. v TriS® KANKSTELLEN. modern en klassiek. Fabrlekstoonzaleti industrleg^XJirw Goudsesinge! 66, Rotterdam. Ro23 Te koop aangeboden een WINKELPAND aan de Soe- tend-aalseweg. Leeg te aan vaarden. Financiering moge lijk. Te bevragen: p, van Linschoten. Tel. oio - n.30.17. Ro.is VERENIGDE STENOTYPISTES Bureau voor van TYPISTES STENOTYPbTES EN ANiDBR VROUWELIJK KANTOORPERSONEEL Het enige uitzendbureau dat op coöperatieve, basis werkt en een extra winst uitkering geeft. Westzeedijk 106, dam-2, tel. 135.135. GRATIS verhuren wij al uw woon- raSmtën, kamers, etages, huizen etc. Overname of verbouw in-gskost en geen bezwaar. BUREAU „DE FEAT" Claes de Vrieselaan 157, Rotterdam, tel. 256266 Rotter- Rol02 TEG-EI^en METSELWERK, M. M; Trum. BenneveW 52. tel. 1*79448, KOl4 Wij zoeken een pientere en accurate boekhouder. "Leeftijd tot 25 jaar, Sol-ilcita.- ties aan Schretler Gierke.) N.V., Gostplein 115, tel. 010 - 142877. R02 DAMES, leuke bijverdienste .aangeboden. Schrijf naar mevr. Borland, Maaskade 156b. Rotterdam. Ro.2 BLECrRlCITEIT J3E JA GER", Zoutelcdersstr. 30 voor onderhoud en aanlog elec- trische .installaties. Tel. 379327 Na S uur 325358 Of 347077. R014 WASAUTOMAAT, wasmachine of centrifuge detect bel eerst 178544. Tecbn, bur. A. Koe- dood, 2c Balsemienstraat 2a. Rotterdam (25). Ros Voor WILD EN GEVOGELTE uw adres: J. Bikker, Tide- manstr. 80, Rotterdam, tel. 233375. Ro5 Wij zoudënTSTïrwSisS len pompen: voor SCSfetï v TEL- en REKBKMaS S eerst kijken by AvehSi dan 50ü machines in vmrK i Prijzen v.o. lï geopend Avöu impS van kantoormaehlnes - - W&g 50. tel. 248437, R't 50. Koffers chrljfiaaS ï- t.e.a.b. met garantie a» Vosroaerstraat 24, ••.■ftSS V- Tel. 010 - 373881, Ook S h na 6 uur. Zaterdags dé M das. Ro5 SCHRIJFMACHINES ver huren wij- per week, per maand en langer. Handels- ondem. A. v. d.VISCH Henegouwerlaan 25/33, Rotterdam, tel. ,25.47.93. Vrijdagavond en zaterdag geopend. Bovenstraat 43. 'M Verhuur van B-BKLBD13 STOELEN, tafels, «laswerk, Tel. 296657. RolO J. de.Jong N.V. voor gebruikte (C mnd. gar.) Schere 6- Zuidwijk Tel. 179766 Als beloning voor mijn aktlviteit ontvang ik een "Gouda Bouquet". De nieuwe abonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. Mijn naam TEHUIS aangeboden voor herstellend of rust behoevend persoon in -rustig dorp in Ov.j -als betalend' logé. Tel. 05230 - 2171. Ro.14 D per kwartaal per maand pi^isJj 'straat: plaats: betaalt: C per kwartaal per maand [Ongeëvenaard in wegjigging, comfort en prijs. AI onze wagens zijn uitgevoerd met keukenruimte. Kampeer- en aanhangwagenfabriek „ZARl" I Kerkstraat 31, Goirle (N.-Br.). Tel. 04247 - 1489 of 1824. GEOPEND VAN 10 - 17 irtJR. Straal; plaats: j Droge CARAVANSTALLING I 20 per strelckende meter. Jn- I clusiel btw. Tel. oio - 164462. BABY-PIANO'S! Plano In huur met recht van koop. zonder eerste aanbetaling 975 of 21 per maand. Ruime keus. Vijf Jaar garantie. J. van Urk, Westersingel 42-44. j K darn. tel. OIO - 136400. KoR f OPEL KADETT, bouwjaar 63. zeer goed.. V. d. Werff, Zwa- ncnsingel 16, Capellc a. cl. U6- J sel. Tel. 010 - 33.22.44. RO.S Te koop PIANO. Tel. 17.76.11.' 15 PCT. KORTING op alle be- kende merktapij tegels o.a. Heugafeit enz. ..De Maas", Kantooradres; HordlJ-k 302, Rotterdam-2ö, tel. 19.51.65. Toonkamer: Polderlaan 33. Rotterdam, tel. 17,43.39. Rol7 Fab rieksnleu we WASAUTO MATENSnelwassers en klok 135. Langzaamwasser m. ver warming ƒ285. WA ANDERS, alleen gevestigd Ruilstraat 4, 6. 8, R'dam, telef. OIO - 25582G. Briellc: Visstraat 5. Tetef. 0188(5 -3015, Kon Kamers voor dames, heren en echtparen, huisjes on der de huurwaarde met overname. BU REAU BE FLAT Claes de Vrieselaan 157 tel. 258266, R'dam. Rol09 Gevraagd NET KOSTHUIS te Rotterdam, met gebruik van telefoon. Brieven onder nr. 7524 aan het bur. v. d. blad. Ro.9 Te koop gevraagd KOLEN- CONVECTORS. Hebt tl er één In redelijke staat dan krijgt U een redelijke prijs. Schrijf even een briefkaartje met omschrijving naar Ten Sok kel. Postbasn 16, Putte (Br.). Ro.4 Te koop gevraagdKRAKTEN EN TIJDSCHRIFTEN. U belt zonder dralen, wij Stomen hei halen. Fa. Gebr. Bal, Fon kelstraal 25, Rotterdam, tel. 528012. Rol ZWITSERLAND, '5S3 bungalowtenten te huur;'»/» 8-pers„ vanaf 40 perSwa (voorseizoen). 4 km vanaf l, carno (ideaal klimaat) öb'H luxe camping aan hét n» met eigen zonneterratc* zandstrand. Uitvoerige,;^ wordt op aanvraag As?» toegezonden. M. M. A. de Bn log. Beukenkamp g, Had® veen. Tel. 05280 2347. .Zsa<S niet vpor zaken (e sprte Te huur «en ZOMÊrhSj aan rand van de Nijveriils weg, dicht bij het zwmias Ingericht voor 4 pers. fta per week /is.-, voor- naseizoen f40,- per weA™ Nleuwenhuis, WoHerskamuw 18, NIJverdal. Tel. 05456 - s MOOI NIJVERDAL, TevK voor vakantie een gehelt nlng Ingericht voor Prijs per week ƒ166, aunt aan de rand van ce ja*, dalse berg, dicht b|j;#| zwembad, J, Nieuwe!) té woUerskatnpweg is, Nijvètt Tel. 05486 -2352, RoiS VAKANTIE. NAAR DËÏÏ LUWE!!! Bespreek nut':» bungalow voor 1970. Blwa 2-4-6-a persoons bcscbibc Voor- en naseizoen ar-nrrA-* Itjke reductie. Eigen ktadé. bad. Prospectus op aar.rm Camping en bungaiMnS 26, Voorthulzen. Tel. ff 1274, Ro!3 Te huur aanjjeb, voor.t kantle: een geheel afzotó lijk, gemeubileerd GEDBEL! van een WONING, voar pers. Gelegen In een ma landelijke omgeving, ditStL bos en veluwemeer. ;Ï6 110 - per week, incl. «ta, ter cn electra. Nog vxjj,:,- 18-7 en na 1-8. G. Morren/jg tlonsweg 40, Oldebroek (CsK NIEUWJAARSWENSEN UIT DE BOUWWERELD Varnes wos ook in 196? de installoteur bij vele bouwwerken; Vemes »s ook Ir» 1970 gaarne tot dienst. Toulonseloan 58 Telefoon 01850 - - 33400 - 42049 DORDRECHT Groenstraat 26 - Prinsebeek tel. 01607-3010. R!0. METSELAAR-AANNEMER Oorpsstf. 146-Tel, 010-332429 Cope!teo.d. Ussel Gjti. R 10 Een VOORSPOEDIG JAAR logge-' wens» door TIMMERBEDRIJF Onderhoud van huizen enz. Ogiensinge' 47, tel. 19014 3 Rplterdom.Zuid R 10 Gebr; den Drijver ioodgietersbedrijf Dorpsstraat 77, tel. 01806-3308 6ARENDRECHT Gelukkig Nieuwjaar R 10 Aannemer van Metse!- en Tegelwerken 'WILGENSTRAAT iROTTERDAM TELEFOON 283937 G.N.. R10 Goes - Telefoon S305 Wenst olfen een voorspoedig J 970 f!?Ö Bouwkundigen, taxateurs en makelaars. Avenue Concordia 6 Telefoon: 010-12 06 0? M.G. Rotterdam R 10 Radènri(sejtreat91 Rotterdam wenst al hoor cliënten en begunstigers EEN VOORSPOEDIG 1970 R10 J, A, BEYERINKSTRAAT 5 - NIEUWERKERK A/D USSEl DORPSTRAAT 37 ZEVENHUIZEN LOODGIETER - ELEKTROTECHNIEK C.V. TEU 01803-3041-2415 Gelukkig Nievwjaor R10 BINNENSINGEL 211 -TELEFOON 3437S4. Rlikserketming in Greep A voorMokelaars en Assuronh'ebezorgers. GELUKKIG NIEUWJAAR R10 ROZENLAAN 61 G.N. TEL. 34.36.20 VIAARDINGEN R10 BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF P. K. DROSSAARTSTRAAT241-243 -TEL. 343529 VLAARDINGEN GELUKKIG NIEUWJAAR. R10 LOODG1ETERSBEDR1JF PUTTERSHOEK -TELEFOON 01856 - 293. G.N. R10 AANNEMER VAN TIMMER- EN METSELWERK Woonhuis: Papaverlaan 8,Telefoon 182963 Kantoor: Katshoek 39, Telefoon 247502-242597 Werkplaats: Raampoortstraot 36 ROTTERDAM G.N. R10 H.l. AMBACHT - AL8LASSERDAM GELUKKIG NIEUWJAAR R1Ö SCH0MMELSTRAAT 6 ROTTERDAM TELEFOON 240104-246351. P-F- R1& Aannemer van olie onderhoudswerken en verbouwingen YALKREEK142 - TELEFOON 325920- 232893 WENST ALLE CLIENTÈLE EN KENNISSEN Eer» gelukkig Nieuwjaar R10 DAPPERWEG 1-Tel. Oil 15 203. G.N. R10 Beëdigd Taxoteur, makelaar in onr. goederen, Larixlaan 207, tel. 18.87.82. M.H.G. RI0 G,N. Makelaars in vaste goederen en hypotheken Huizenadministrotie Taxatiën Aan- en verkoop J. A. V. J. ROHDE (Beëdigd Taxateur) Spoorsjngel 53, Rotterdam, tel. Q10 - 246498. R 7 0 Ade bouwmateriolen - compfete keukens - sanitoir. (Levering via de erken de aannemers.) Poeldijk, tel. 01749 - 5516, Slachthuïskode 30. Hon5e!ersdijk, tel. 01740 -4391Moïenlaan 27. Gelukkig Nieuwjoar. R10 BOUW. EN AANN.BEDRUF Telefoon 346027 - Vlcardingen Willem Frederikstraat 7-9 Een Voorspoedig 1970 R10 OOK IN 1970 R1ETWEEFSELS EN RIETMATTEN VAN G.N. TELEFOON 270024 - 175765 R10 GEBR. FRANCESCHINA Gelritde kunslstecnwerken Terrazzo en houtgraniet Gootstenen' in moderne finten Rotterdam - Oude Dijkseschiekade J 2 - Telefoon 241746 O-U. R10 Makelaarskantoor Aannemersbedrijf Assurantiekantoor Vredeh sjweg 36 - Rotterdam Tele fa on 010-148133 Wij wensen al onze relaties een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 1970 RIO WEST-FRANkÉNLAND5E5TRAAT 24b TEIEFOON 267542 HENRIËnE 80SMANPLBN 21 TELEFOON 267110 WERKPLAATS TELEFOON 265674 AANNEMERS VAN TIMMER-, METSEL- en BETONWERKEN VERBOUWEN ONDERHOUD GELUKKIG NIEUWJAAR R10 Wij wensen U een gelukkig 1970 en hopen U ook in dit jaar tot Uw volle tevredenheid te mogen bedienen, DORPSSTRAAT 69 - TEL 2106, H.l. AMBACHT R10 Aüe verzekeringen hypotheken - onro«rerfde goederen. Jac. v. Beierenstroat 1 GOES Tel. 5405 -b.g.g. 5375. Opgericht 1914 GELUKKIG NIEUWJAAR R10 Aannemersbedrijf MOORDRECHT Telefoon 01827 Kerkloan 9 P.f. 3044 R)0 Het Rotterdams Hei- en Heipaienbedrijf Kochussemtraot 10 lo, Rotterdam, telefoon 231631 wenst vrienden en relaties een in alle opzichten VOORSPOEDIG 1970 toe. R 10, STUK^DOORSBEDRIJF J. TH. HELLEMONS ZN., VAN BEVERENSTRAAT 25o - TELEFOON 269716 SCHIEDAM GELUKKIG NIEUWJAAR. R10 UNDESINGEl 84 BOTTERDAM TELEFOON 183980. G.N. RIO TELEFOON 266201 DR. KUYPERLAAN 233 SCHIEDAM Werkplaats: Oude Sluis 5 Gelukkig Nieuwjaar R10 5chikfenbcdrijf C Beersmansstraaf 8ö j Rotterdam, Telefoon 234550 Gelukkig Nievwjoof 1R.tO.t TIMMER- EN .AANNEMINGSBEDRIJF Prins Mauritiitroat 1 Telefoon 01730-23331 Delft Aan ckënten, vrienden GELUKKIG NIEUWJAAR R10 Hiüegondestnoüt 3 fbon 185047 (b.g.g. 286792) - Tde GX .*10 SINDS 1919 MAKELAARSKANTOOR '4, Beukelsdrjk-90, Rottwdom Telefoon 010-254580 (4 f.)| Uw vertrouwd odres voor; Aan- en- verkoop van onrowfW* goederen, taxaties, hypotHdw verzekeringen. Wij wensen o een Yoorspow? 1970 toe. /;:/i R13 Kanloor: Spoarsingel 37 Rotterdam tel. 286690-245226 Werkplaats: Kleiweg 669 Rotterdam telefoon 285039 Wenst hun gecchte clientèle, famïïïe cn bekcndeti een GELUKKIG NIEUWJAAR R 10 LUSTHOFSTRAAT 27 G.N. TELEFOON 010-12 24 29 - - ROTTERDAM R 10 HOOFDSTRAAT 199-203—"TELEFOON 268609 BOUWKUNDIGEN Aannemers van alle voorkomende timmer-, metsel- en betonwerken Gelukkig Nieuwjaar R10 TEL. 134466 wenst cliënten en relaties'een gelukkig 1970 R10 TERRAZZO. EN KUNS7STEENBEDRIJF OUDAENSTRAAT 64-66 ROTTERDAM TEL. 116460-133746 wenst «liëntèn en relaties een gelukkig 1970 RIO G.N. ELEKTRO-TECHN. EN HANDELS8UREAU. Uitvoerder van div. Rijks- en Gem.-werken. ZAAGMOLENSTRAAT 162-TELEFOON 239820. R10 p.f. KOOPMAN IN ONROERENDE GOEDEREN BEATRIJSLAAN 63 - TELEFOON 232860 ROTTERDAM R10 HUYSMANSSTRAAT 8 SCHIEDAM TELEFOON 268567 G.N. RIO DOVENETELSTRAAT 14-16-TELEFOON 184306 wenst clientèle voorspoedig 1970 R9 VIAARDINGEN: Ridderstraat41 -Tel. 343825, Dr. W. Becktnansingel 39 Tel. 346954, SCHIEDAM: Vondellaan 65 - Tel. 268631 wenst allen een gelukkig nieuwjoar RIO lindelaan 66 Zwijndrecht Tel. 26660 Loodgietersbedrijf wenst clientele, vrienden en bekenden een voorspoedig 1970. R10 Fa. C. MONSTER Metselaar - AannertKfe TERBREGSEWEG 1037,' TEL. 200363-282110 :7 ■G.N. -:4 HEEMRAADSSINGEL 149 ROTTERDAM 7 TELEFOON 2598407 7 G.N.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1