nnnn^\ Startsein niet rooi* eind 1071 Tracee ie kaart lANSLUiTiNG OP BIAAKTUNNEL STUKJE ZONDER PROBLEMEN WEER BOVENGRONDS ZATERDAG 2 JANUARI 1971' T TOE WEL de metroaanleg naar het Lage Land en Ommoord, in Kralingen nog steeds beroe ring wekt, worden de plannen steeds 'verder uitgewerkt. Toch zal het nog geruime tijd duren voordat de Blaak weer open gaat om het daar liggende turi- neldeel te verlengen. Het rijk heeft nog steeds geen toezegging van subsidie gedaan en dat is, volgens de eis van de gemeente raad, de enige mogelijkheid dat de metro naar oost wordt aan gelegd. Rotterdam kan het eenvoudig niet betalen. Zeker niet r.u er ook steeds rr.eer geld gaat zitten in de metro- aanleg naar Hoogvliet. Wat „oost" betreft moet toch wor den verwacht dat het startsein niet, voor het eind van 1971 zal vallen. Op de gemeentelijke tekenborden is het hele plan al tot in de puntjes voorbe reid. Het laatste nummer van het tijd schrift „Metro Rotterdam" bevatte een grote verzameling plattegron den-met de route en een serie van vier -luchtfoto's waarop in keurige ro de lijnen het tracee naar Ommoord is aangegeven. Vooral de Kralingers zullen de foto's zeer nauwgezet en vermoedelijk met loupes hebben be keken om te zien welke huizen er in hun buurt wel en welke niet moeten worden gesloopt. De foto's bij dit artikel zijn de zelfde en door gemeentewerken ter beschikking gesteld. Zoals op de kaartjes en de foto's te zien is volgt de metrolijn vanaf het Eendrachts- plein via een -zogenaamde ondiepe tunnel de Westblaak, het Cnurchill- piein, de Blaak en het Groenendaal, kruist vervolgens het Oostplein in de richting van -de Slaak. Onder het Churchilïplein iigt het metrostation „Beurs", -dat in de toe-, komst dé 'relatie gaat vormen' tussen de noord-zuïdlijn en de oóst-westlijn. Het reeds gebouwde tunnelgedeelte in Westblaak, Ch-urchillplein en' Blaak zou aanvankelijk tijdelijk dienst.gaan doen als tramtunnel. iHïervan is echter afgezien omdat inmiddels werd ibesloten 'de -aanleg van de metrolijn naar Ommoord zo veel mógelijk te bespoedigen. Dit tunneideel wacht nu dus op: de metro. De lijn naar Ommoordkrijgt in „•Beurs" een >eigen controlelijn; dit past in het tariefsysteem- van de RET, dat geen overstapjes meer kent. De oostiijn kruist de noord-zuidlijn on gelijk vioers op halniveau. Ma dat de Omnroordlijn in gebruik genomen zal zijn, krijgt de zuidelijke hal van „Beurs" ongetwijfeld een belang rijker functie dan thans het geval Is. Om de boog Slaak-Gerdesiaweg een aanvaardbare straal te geven, zal de hier gelegen nijverheidsschool voor meisjes door de tunnel worden, ge kruist. -Gemeentewerken verwacht dat dit zal kunnen gebeuren zonder dat het schoolgebouw moet worden afgebroken. Hetzelfde geldt voor wo ningblokken aan de Chris Bennekers- laar -en de Adamshofstraat. In de woonwijk Kralingen zullen verschei dene oude panden wel moeten wor den afgebroken, onder meer voor de bouw van een metrostation. Het metrotracé volgt -dan verder de Oudedijk en de 's-Gravenweg in de richting van de hooggelegen Rijksweg 16. Deze zal worden gekruist door middel van een viaduct. De metrolijn in de nieuwe woonwijken, komt over een kort traject in een tunnel, een gedeelte op viaduct en overigens op aarden -baan. Met de uitvoering zal een begin worden gemaakt zodra de rijksbijdrage zal zijn toegekend. "V7-AN HET STATION BEURS zul de inetrotunnel onbekommerd een stuk verder naar het Oosten aangelegd kunnen «orden via liet Groenende,altraeé. Weliswaar zullen extra verkeer-voorzieningen moeten komen, die dan' «-eer ongetwijfeld beïnvloed worden door een eventuele aanleg van de Willehislunnel voor bel verkeer onder de Nieuwe Maas, .die uan de kop van liet Haringvliet een gigantisch verkeersplein noodzakelijk zal maken, maar prolyle-matisch Is' dat niet. Bij bel üostpleiu kumt dun hel tweede station in oostelijke richting*. TE BESTAANDE melrottuuie! «ver de Blaak de uitloper van het kruispunt onder het Churchilïplein loopt tot aan het gebouw vun Oebeco aan de Blaak. Vanaf dit pont zal ondergronds de inetrotunnel naar oost verder doorgetrok- en moeten worde». De nieuwe tunnel moet dan onder de huidige spoorviaduct door maar zo gebouwd -worden, dat hij straks c nieuwe spoortunnel ónder <!e Nieuwe Maas niet in de wég ligt. Nog niet heslist i-, of de inetrotunnel onder of hoven de [mortimer! zal moéten gaan, hoewel men rekening houdt met liet feit, dat hij er over heen moet. Bij het NS-station Blaak onit liet eerste station op de oostiijn voorbij Station Beurs. V >i Na een sutkje stad overgeslagen te hebben is de inetrotunnel nu aange komen aan de 's-Gravcnweg en het station Kralingsezoom, waar de tun nel ophoudt, dc metro boven de grond komt en zijn weg via een aarden baan zal vervolgen. Het gaat dan natuurlijk richting Alcx- anderpoldcr en Ommoord, maar niet dan na even geraakt te hebben aan Capelle aan de IJssel dankzij een tracé dat zo'n beetje parallel loopt aan de Van Rijckcvorselweg en de Ringvaartwcg en Kralingseiveg over steekt. Hier wordt dan het station Capclle-West geprojecteerd. ACHTSTE JAARGANG nr. 1 Teksten And fiegemaim, F ran- v. d. Heijden, Kees Comelisse Illustraties Gemeente werken Rotterdam mniv II. J. Snivel Onder redaklie van Kees Cornelisse. Deze tekening resulteerde tut ren studie van dc vormgeving der kruumy van de metrolijn naar oost (links) en de XS-lijn (dan in een tunnel, rechts) en de daarvoor benodigde hal ov straatniveau. 'SorschotIi JWiÖïfl [Desiawe;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1