1170: Minder schepen, Turks Songfestival trok veel publiek Krachten bundelen 0111 Randstad rol te laten spelen op wereldmarkt fGEEN KERK MEER OP HOEK VAN STRAAT" weer actief Ds K 8eitsma dce(| geref. kerk intree (^CTrRCtëSJ dènÖuden Kerstbomen zijn verbrand ÏÏLKEM LINER WAS DE 3I.876E INBREKERS - I BEGONNEN eer tonnage 1971 goed taxi brigade \Weer twee predikanten M, Paula F. heeft ontslag genomen bij Franeiscus Üpüi iameriwerken in geref. classis Pil Be j aarde woningen in Bergselienlioek "1Mf ;0£ rotterdammer iliïÉ k van] t het het var. aden 'anal leg- aetea eerd xuiv MAANtDAG 4 JANUARI 1971 vier gulden. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM Burgemees- W. Thomassen was er op oudejaarsdag niet zo gek ver naast toen hij voorspelde dat 1970 in totaal 31.880 schepen :ou brengen. Vlak voordat de schepen in de havens hun geloei lieten horen ten teken dat het ieuwe jaar begonnen was, eerde de Duitse Bulkem Liner 31.867ste schip van dit jaar de Chemiehaven ai. Het brutotonnage dat het af lopen jaar de Nieuwe Water ig opstoomde werd hiermee eld op 200.764.521 ton. De iven leek even adem te halen, t d| 5en half uur lang kon de Rotte-r ma| lamse havendienst van verdien- v£ Ie oliebollen genieten. Toen riep •ills# jet" werk weer en werd de iile| ieense Bituma als eerste schip maaj: ran 1971 ingeschreven. "S> Ondanks de teruggang in het lantal schepen liep het bruto- 3UeJ| ranage ten opzichte van 1969 «kijpP met 26.646.179 ton. AMSTERDAM De vraag of- het nog zin heeft zich te baseren op de Randstadidee als een eco- nombische functionele eenheid, is vorig "jaar onderwerp van ge sprek geweest tussen de voorzit ters van; de vier grote* Kamers van Koophandel in het westen: Amsterdam, Den Haag, Rotter dam en Btrecht. .tas? er sch erwo! Mg. 150x200 cm ong. 180x220 cm °ng- 220x240 cm Gezond VREUGDE Showroom Cooisingel Tel. 14.44.00* we- Cot? >ve$ raad )egia JOUW; .iter- ;lotte' iple.v rden ROTTERDAM Hoog loeiden de vlammen saterdag op bij de Gerdêsiaweg toen daar een van de laatste officiële kerstboomverbrandingen 'werd gehouden. Duizenden bomen tuerden een prooi van het vuur. Daarmee had de Maasstad dan weer afscheid genomen van de versierselen, die Kerst en jaarwisseling altijd begeleiden. ROTTERDAM De 19-jarige leer ling-verpleegster Paula -F. heeft op zeer korte termijn haar ontslag-geno men in het Sint Franeiscus Gasthuis en een baan geaccepteerd als kan toorbediende, ondanks het feit dat de geneesheer-directeur van het zieken huis, dr. A. B. J. Graafland haar had aangeraden te blijven: .Paula F„ die .zich in november moest verantwoorden - voor de recht bank omdat zij een operatiepatiënt een verkeerde bloedtransfusie had gegeven aan 'de gevolgen, zou de patiënt zijn" overleden en werd veroordeeld tot een week voorwaar delijke hechtenis, is inmiddels in ho ger beroep gegaan. Haar raadsman zal zijn mr. dr. W. Schuurmans Stek hoven. Ook de officier van justitie, mr. J. D, de Jong, tekende hoger be roep aan. opnemen. C, - - f' -•••••: f*-"1i-Vk"'-*' .."t 7": ï-v "':6 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een inbraak bij bakkerij Van Vliet aan de Croos- wijkseweg zijn de 39-jarige plaatwer ker R. v.d. L. en de 29-jarige ijzer- vlechter J.V. door de politie aange houden. Zij werden op heterdaad be trapt. De politie hieid voorts een viertal mannen aan die ingebroken hadden bij de Nederlandse Melkunie aan de Persoonsdam. Zij hadden 150 kilo roomboter en 100 kilo suiker gestolen. Een 31-jarige cafetariahouder is aangehouden voor heling. In een clubhuis van Centrum Pen- I drecht aan de Churchill-laan is in- j gebrokc-n. Alle bureaus werden ge- j opentl. Uit een geldkistje wordt ruim j /CO vermist. Uit de schoenmakerij van Schumm aan het Zwaanshals j werd een groene handtelmachine ge- sto'en. Onbevoegden hebben zich toegang verschaft tot het bureau van de Par- j keercontrole aan de Hofdijk. Alle I kasten en laden werden opengebro- j ken. Uit een metalen kast worden i vermist eeri F.N. pistool met 12 patro- j nen. 20 tramkaarten en 15 pakjes shag. i De politie hield ten slotte de 24-ja- rige F. de J. en de 22-jarige B.S. aan die in een kinderwagen lood vervoer den afkomstig van slooppanden in de omgeving van het Noordplein. ijaac COÖPERATIEVE TUINBOUWVEI LING ROTTERDAM E.O. 'ROTTERDAM, 4 jan. Sla A 19 37.50; Sla B 15 22; Spruiten A 1.41 1.54; Spruiten B 1.43 1.51; Witlof A 87 93; Witlof B 70 ra 80. Aanvoer: Sla /l miljoen st; Spruiten 8300 kg. ROTTERDAM Wat enige jaren geleden nog onmogelijk geweest zou zijn. een Turks songfestival, is nu, dan.k zij dc vele gastarbeiders, een groot succes geworden. Want de Gró te Doejemraa) was zondagmiddag.goed gevuld cn het heeft de optredenden niet aan hartelijke bij.val ontbroken. De zeng vormde uiteraard de hoofdschotel, zlefs bij het instu men tale kwintet „De Merhaba's" die o.a. een. geestig liedje brachten, met de echt. Nederlandse woorden "aardappel, jenever, vet eten, nieuwe haring en slecht weer. (Foto: enkele leden, van „De Merhaba's' Twee zangeressen lieten het oude Zc hebben zich afgevraagd of deze Randstadidee niet een fictie is, die nauwelijks aansluit, bij de economi sche realiteit. Zijn er niet, zo is dc probleemstelling, rond Amsterdam cn rond Rotterdam twee afzonderlijke verstedelijkte gebieden aan het ont staan. die ieder voor zich (cn niet zelden tgcen elkaar in) ernaar streven oet« VC|R (Van een onzer verslaggevers) tigjg ROTTERDAM De tijd is voorbij dat u zich de luxe kunt f™-; permitteren van een kerkgebouw iwta 'P ^e van uw straat of in buw êder geval in uw wijk, waarvan tgeép dan twee uurtjes per zondag lebruik maakt. De tijd is voor- ,e. bij dat u het uw dominee kan la ten doen in uw gemeente, u zult het met elkaar moeten doen." Dit zei de heer G. J. Smouter, ac- tuarius van de classis Rotterdam der Sêref kerken, zondag tijdens de in- treedienst van ds, R. Reitsma in de Tidemanstraatkerk bij de Geref. Kerk van Deifshaven. Waarom hebben de meeste men sen het liefst zuivere wol voor dekensOmdat wol de eigen schap heeft lucht door te laten, maar warmte vast te houden. Zuiver scheerwollen dekens, strikt eerste keus, rondom af- - 96tet met band, keuze uit 3 maten en mooie kleuren koopt U voor interessante prijzen. Morgenvroeg om 9 uur begint op da le etage de verkoop van deze zuiver scheerwollen de kens, stuk voor stuk 1e keus dekens,die rondom afgezet zijn met band, in de kleuren linde, Mauw, geel en oranje en de >aten 150 x 200, 180 x 220 ;*n 220 x 240 cm: Ook maandagmorgen open Géén te/, of schrift best Hij zei dit als voorbeeld na te heb ben geponeerd dat ook in de classis Rotterdam veel samen zal moeten worden gedaan. Veel meer dan u misschien wel denkt, aldus de heer Smouter, die deze passages van zijn toespraak duidelijk stelde tegen de achtergrond van de komende struc tuurveranderingen in het gebied van geref. Groot-Rotterdam. We leven in een tijd van schoppen en trappen, had de heer Smouter van tevoren gezegd. Een tijd van open hartigheid, van meedogenloze kritiek. Een kritiek waarbij de kerkmens niet wil achterblijven. Men hoort de klacht dat er niet voldoende verbinding is tussen kerk en maatschappelijk leven. Psycholo gen en sociologen onderzoeken wat de oorzaak kan zijn. 'Zij wérken nauw samen met planologen. Er worden en quêtes gehouden en lijvige rapporten zien het licht als produkten van uit gekiend wetenschappelijk denken. De kerkmens zegt: Van mij hoeft het niet meer, want de kerken zijn in deze wereld bijna een getto gewor den. Een groot wetenschappelijk den ker deed dezer dagen de opmerke lijke uitspraak: „Het heden is reeds verleden tijd", zo citeerde de actuaris van de classis. Zo snel leven wij. Wij als christenen, wij komen in tijdnood, we moeten oppassen anders lopen we achter de feiten aan. Wanneer straks een genabuurde kerk met u gaat spreken, aldus de heer Smouter preludiërende op de wijzigingen, die naar veler mening moeten komen, ook gezien de grote tekorten waarmee sommige gemeen ten kampen, zeur dan niet te lang, maar gaat met elkaar aan het werk, niet praten maar doen. Aan het werk, onderstreepte hij nog, want ik hoor gekreun, ik hoor vallend puin, puin van kerkgebou wen, van kerkformaties, puin van economie en cultuur. Wij zullen an ders moeten gaan denken, gaan leven en handelen. Er zal iets bij ons moe ten worden gevonden van de Pilgrim Fathers, die lang geleden vanuit Deifshaven een nieuw begin maakten. een zo compleet en zo hoogwaardig mogelijk assortiment van economische activiteiten te verwerven. Afgesproken werd de bevindingen te verwerken in de jaarredes. De voorzitter 'van de Amsterdamse Ka mer, de heer W. Rehbock, komt tot de conclusie dat de Randstad niet een echte grote wereldstad is. Bij een oppervlakkige planologische benadering kan men nog wel een aantai kenmerken vinden die de Randstad gemeen heeft met wereld steden, maar zeker bij een meer eco nomische benadering laten de essen tiële kenmerken ons in de steek. Alles is namelijk te klein en dat geldt in het bijzonder cityvorming om yodoende aantrekkingskracht en een sterk uitstralingseffect te verto nen. Vanuit Europa en de wereld gezien is de totale positie geringer dan de som van de afzonderlijke delen. Een bundeling van krachten in dc j Randstad om mee te kunnen bljjven spelen in het internationaal concert, lijkt de heer Rehbock dan ook een Nederlands belang van de eerste orde, zei hij vanmiddag in zjjn jaarrede. In feite werken er in het westen van Nederland sterktekrachten die neigen naar het ontstaan van twee grote economische gebieden, die in hoge mate onafhankelijk van elkaar kunnen opereren en uitgroeien. Voor het vollediger maken en modernise ren van het assortiment in beide ge bieden is economisch dan ook veel te zeggen. Een zekere rivaliteit kan volgens de heer Rehbock daarbij zelfs gezond werken, tenminste .zolang deze niet ontaardt in een onderlinge concur rentie, die.de gemeenschappelijke po sitie naar buiten verzwakt.' Deze rivaliteit zal bovendien opzij 'moeten worden gezet, daar" waar sa menwerking vereist is om met een bundeling van krachten een positie op de wereldmarkt te veroveren. De vier Kamers vinden het dan ook noodzakelijk, zich gemeenschappelijk in te zetten teneinde bij te dragen tot deze bundeling van krachten. Waar gij uw voetstap zet J. A. Saarberg, uitg. De Banier-Vianen, 235 blz. Op 11 januari 1970 was het 100 jaar geleden dat John Kershaw, een groot evangelist in, Engeland over- j leed. J. A. Saarberg geeft een volle dige levensbeschrijving over deze grootse en toch eenvoudige man, die getrouw de opdracht van zijn Heer volbracht. Fraaie uitgave en veel fo to's. ROTTERDAM In de nacht van zaterdag op zondag is de vliegendej brigade, die stilzwijgend onder de j Rotterdamse taxichauffeurs is ge- l vormd na de moordaanslag op chauf- feur Dijksman, weer in actie geko- men. Een chauffeur kreeg aan de j Heemraadssingel onenigheid met een drietal potentiële klanten. De taxi- j chauffeur wilde het drietal niet ver- voeren omdat zijn dienst was afgelo- pen. Omdat hij zich bedreigd voelde riep de taxichauffeur enige collega's ter. assistentie. Daar partijen elkaar de schuld gaven en van strafbare feiten j niets is gebleken zijn de drie mannen na verhoor heengezonden. (Van. een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Kwam ds. F. van Zulhcm een half jaar geleden als eer ste dc gelederen versterken die op 31 augustus 1969 door het vertrek van drie predikanten co cén dag angst wekkend waren gedund, zondagmor gen mocht ds. J. Vrolijk zijn opvolger ds. R. Reitsma van Assen, bevestigen in eer. druk brzcch'? dienst, die werd gehouden» in de Tidem ar.vtraatkerk Waarom zóü"U eeri "kunstpro- du kt kopen, als U voor minder geld, bij ons een grote natuur- zeem kunt kopen. Soepeie traangelooide zemen in eert royaal formaat en van een uitstekende kwaliteit'Ze men die een maximum aan vocht opnemen, voor-nog géén twee maten groter. Morgenvroeg, om 9 uur. begint in de kelder de verkoop van de ze prachtige volle grote zemen koop er ook gelijk een voorde auto}, een uitzonderlijk mooie kwaliteit voor 3. Ook maandagmorgen open Géén tef. of schrift, bast Wezen de drie scheidende predi kanten de gemeente ter vertroosting op de Heer der kerk die blijft, thans Urerd de blik meer naar de toekomst gericht en luidde de bevestigingstekst uit Johannes 3:30. Hij moest wassen. Omdat God voor de komst van Zijn rijk en dus tot de meerdere grootheid en glorie van Jezus Christus eehrir geen enkelen maar zwakke en altijd weer feilbare mensen gebruikt, w.s het zinvol dat de gemeente'aan het eind van deze biijde dienst haar nieuwe predikant toezong de bede uit psalm 119:7. i Voor -de r.amid dagdienst die om vijf uur ir hetzelfde kerkgebouw aanving,' w: s cv nerts andermaal een grote belangstelling, ai kon men wel mer- j ken .dat kerke!'jk Deifshaven door migratie sterk terug is gelopen en f momenteel'slechts 3500- leden 'telt,' j terwijl men weleer bijna hei dubbele bezat. ■Ds. Reitsma koos, a's tekst voor zijn in treepredikatie Jesaja i>:21: „Dit is de weg, wandelt.daarop", waarvan de hoofdgedachte was samengevat in het kernwoord: de stem achter u. Die stem is natuurlijk primair de stem van .de Goede herder, maar komt tot Zijn volk door de dienst van mensen. De' dienaren vormen voor de gemeen te Zijn stem en daarom hebben wij daarnaar ook te luisteren. Wij zullen die stem dan horen, ook in die situa ties waarin geen mens ons meer be reiken kan. Hoe evangelisch -deze profeet Jesaja staande in het oude verbond geweest is, blijkt zonneklaar dat hij later van zichzelf zal getuigen ik ben de weg, Joh. 14:6. Als de opdracht luidt: wan delt daarop, mogen en moeten, wij ons daar ook sar. houden, want we kunnen niet op twee wegen tegelijk lopen. Namens kerkeraad en gemeente sprak ds. F. van Zufhem blijde be- gToetingswoorden. Hij komt er n»u niet meer alleen voor te staan wan neer ds. J. Vrolijk over veertien da gen definitief afscheid neemt, en wat dc resterende vakaturc betreft en het nieuwe Turkije aan. het woord komen: Sacide Yigit list oude volks- j liedjes horen met het kelige geluid, dat daar bij 'hoort, en Paicige Tuna zong moderne liederen op Westerse j manier. I Voor de pauze wist de zanger Ne- I cati Bürses de aandacht igeheel ge- vangen te houden, en na de pauze i deed' Berkar.t met zijn sextet „Vevbi I Turan" dat niet minder, i Als extra kwam er iemand, die on- der ademloze spanning van het pu bliek griezelige dingen uithaalde met. zijn lichaam en ledematen, maar tot grote spijt van alle aanwezigen kon wegens het late. uur het optreden van de buikdanseres' Mehtap niet door gaan. Het publiek reageerde bijzonder le vendig op wat er allemaal gebeurde: er klonken telkens uitroepen door de zaai en als tekens van bijval werd er geklapt, gefloten en mét zakdoeken gezwaaid. Ook werden er aan de. ar- tisten talloze bloemstukken overhan digd, waarbij'één door een heel jong meisje in Turks costuum. G. M. Dersjarat daar zat zeker óp korte tijd in wor den voorzien. De actuaris der classis Rotterdam, de heer Q. J. Smouters uitte eveneens ,zijn dankbare vreugde en wenste Deifshaven geluk met dit goede begin van 1971. Na -beëindiging van- de dienst was er gelegenheid' voor de daartoe geno digden om in een der zalen, van het kerkelijk centrum met ds. en me vrouw Reitsma kennis te maken. Een delegatie uit Assen-, waaronder ook zijn collega H. Gilhuis maakte daar eveneens gebruik var,, evenals ds. G. Brouwer 'Szn., zwager van ds. Reits ma. De man met de elf vrouwen tra R. B. Lockhart, vertaling Drs. J. P. v.d. Veere, uitg. Stok Den Haag, 241 blz., ƒ18,90. Spannend en. interessant is de levensbeschrijving van de meester spion Sidney Reilly, wiens leven in de jaren voor en na de Russische Revo lutie een aaneenkoppeling was van gevaarlijke opdrachten en amoureuze avonturen. (Van onze correspondent) EERGSCHENHOEK Het ge meentebestuur heeft in het bestem mingsplan Boterdorp een aantal be jaardenwoningen gepland. Het is de bedoeling dat, als onderdeel van dit plan, op een apart stuk grond bejaar denwoningen -worden gebouwd voor hen die in de bouw willen bijdragen. Deze woningen zijn dan vooral be stemd voo middenstanders, die zich op een aantrekkelijke manier een woning willen verschaffen. Men is "reeds begonnen een ontwerp voor de woningen te maken. Voor deelname van dit plan kan men zich nog opge- 1 ven. Dreiging uit Ladakh Bhabani Bhattacharya 'vert. L. Mendelson- Wolsak, uitg. Stok Den Haag (Cul tuurserie) 354 blz. De Indiase'schrij ver Bhabani Bhattacharya beschrijft in zijn boek de botsingen tussen de bestaande levensbeschouwingen in India. Na een aanval op het plaatsje Ladakh komt dit fel naar voren tus sen de vooruitstrevende westers-ge- oriënteerde ingenieur, Bhashkar en een aanhanger (volgeling) van de leer van Gandhi, het dorpshoofd Mahatma Gandhi, Op verrassende wijze komt de oplossing. Een boeiend boek. 1 Het jaar der paardestaarten R. F. Tapsell vert. E. A. van Leent-Sie- burgh, uitg. Stok Den Haag (Cultuur serie) 281 blz, Paardestaarten hangen aan een lans in bezit van' dè Kagan, leider van de Toegaren, een nomaden horde in de tijd van Atilla in Cen traal Azië. De schrijver behandelt een nooit aflatende strijd tussen de stammen. Aan het eind van het boek lukt het een van de dapperg krijgers gevlucht naar een andere '"stam de heerschappij van de Kagan te breken. Ee spannend boek over onderdruk king en oorlog 3.12 uur. Manhattan bezet .door op standige negers Edwin Corley vert. H. J. van Slingerlandt, uitg. voor Ne derland De Boekerij Baarn 316 blz. f 14.90. Het zou aanbeveling verdie nen als velen dit boek. dat jn Ameri ka een best-seller was. zouden lezen Het. is aangrijpend geschreven, boei end tot de laatste bladzijde. Het pro bleem is oud en veelomvattend doch gebracht op een wijze die aanzet tot nadenken. ■- Gray, leider van een ondergrondse neger actie, doodt om zijn doel te be reiken, (een eigen staat voor Ameri kaanse kleurlingen) meedogenloos zijn rasgenoten. Tot de slachtoffers beho ren o.m. een Amerikaanse neger-ge neraal, die terugkomt uit Vietnam. Onbekend met de methoden van Glay sluit hij zich aan bij de organisatie. Manhattan Island midden in New York wordt ten slotte door de negers bezet._ Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie, voor velen gruwelijk, voor anderen onvermijdelijk. Lincoln Lord's Carrière Cameron Hawley uitg. Stok Den Haag, verta ling P. A. Zandstra, 476 blz. ƒ22,90. Onderwerp een zakenman, die gedu rende 10 jaren aan het hoofd var» 5 ondernemingen heeftgestaan en moeilijk een nieuwe functie kan vin den. Line en zijn vrouw ondervinden dat de Newyorkse zakenwereld een harde zaak is waarbij geen rekening wordt gehouden met persoonlijk ge luk. Een lijvig boek. De slechte zet ting maakt het niei aantrekkelijk. Je speelt hoog spel Sipke van der Land -uitg. La Rivière Voor hoeve Zwolle, 166 blz. Rick, student' van de opleiding voor onderwijzers, wil zich inzetten voor de ontwikke lingshulp. In zijn omgeving moet hij zijn ideaal zien waar te maken. Het boek, hoe goed ook bedoeld, is over dreven en mist elke show. Gezien de wegwijzer is de bedoeling belangstel ling voor de ontwikkelingshulp op te wekken. De rattenvanger van Deventer ÏI. Westerink - uitg. De Vuurbaak Groningen, 168 blz., ƒ8,90. Een jon gensboek zich afspelend in de tijd var. Prins Maurits. Twee jonge solda ten krijgen de opdracht de steden achter de Spaanse IJssellinie te ver kennen. De avonturen die zij beleven zijn zeer acceptabel. Aanbevolen. Pappa Moem Tove Jansson; uitg. Bruna, vertaling Cora Polet (Zwarte Beertjes, ƒ2.75 - 189 blz. Bij velen reeds bekend als stripverhaal,. De mysterieën van de zee, vol humor, spelen zich af in een wereld bewoond cloor fantasiewezens. Voor jong oucl cvn welkome en vrolijke afwjssjgfé* PAGINA -■

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1