t Moeilijk uitzicht voor bedrijfsleven poè l^ngën sneeuwbal tot staan? jaarrede dan Vüoorzitter §p IiKöophandel Ook vrouwen op Met rittenkaart dok per NS' Toëspmbk: VimEêeü voorpersonéel WHSlSSÊÊ naar nieuwe behuiziiM Recmw oimset Aalsmeer Eric Schneider schreef weer stuk Drie gewonden bij botsing in mist In iaarréde voorzitter RSÊ (^ote ^oeVeeilied^ ifruitbomeii gerooid K Fockema Andreae Kleuter redt vriendje dat ioor iis zakte Josephine Soer causeerde over toneel Dehnert en Jansen heropent 11 januari |pÉ5 ROTTERDAMMER PAGINA 3 Bedragen van ƒ1000,- of meer kunnen worden gestort bp postgiro nr. 200 000 van de Rijkspostspaarbank Amsterdam, onder vermelding ,fi% nieuwe rekening' Formulieren en afrekening worden u toegezonden. Voor 8% rekeningen geldt een opzeggingstermljn' van 48 maanden. )- Hetis echter ook mógelijk; géld op;t» 1 nemén-zonder voorafgaande opzegging. Volledige Tnlichtingén aan aile; postkantoren? f:- ROTTERDAM Mr. W; H. Focke ma Andreae, voorzitter van de Kamer van Koophandel, zal maandag 11-ja nuari om 10.30 uur de officiële her opening verrrichtëh van hét- begin .1969 geheel door brand verwoeste hoofdkantoor (en showrooms) van Dehnert Jansen N.V. in het Groot handelsgebouw-te Rotterdam.-r - Deja's eigen archtiéktenteam maakte een geheel nieuwe indeling en ontwierp een interieur dat nauw keurig is afgestemd op een zo efficiënt mogelijk kontakt met de kliënten. v. Het exterieur ondergaat geen wijzi ging met uitzondering van de hoofd entree (voorheen op de NW-hoek van het gebouw), die nu ihidden in het gevelgedeelte van De ja aan - de. Con- radstraat een plaats krijgt - Op de zesde etage zal een crèche worden ingericht voor kleinekinde ren van het eigen personeel Deze zal onder toezicht staan van bevoegde kleuterleidsters. in heel de Delta. Rotterdam, heeft .in dit opzicht; belangrijk pionierswerk gëdaan. Wordt in de regio voldaan aan:ge rechtvaardigde voorwaarden Inzake dé beheersing van het milieu, dan verdiénen bruikbare industriële en "commerciële initiatieven één positieve en 'zakelijke overweging; Actuele spanningen op de arbeidsmarkt zijn daarbij niet doorslaggevend voor in zicht in toekomstige économische structuren. -i i? (Van een onzer rédacteuren) ROTTERDAM In zjjri nieuwjaarsrede heeft de voor zatter van de Rotterdamse Ka mer van koophandel, mr. !W. H. FockemaAndreae, vanmiddag, dinsdag, gezegd dat de politieke sfeer in ons landde onderne mingsgeest niet';, stimuleert. «De bedrijfsuitkomstcn zijn matig' en de betalingsbalans is slecht. De inflatie set door en deze sneenwbal zal in zijn vaart omlaag moeten wor den gestuit. Produkttviteitsvergroting al hri rteritJfe: weerwerk zijn tegen dreigende neergang", aldu» de heer Fockema Andreae. Hij meaide dat produktivitelt in Rotterdam in de allereerste plaats is een kwestie van „er zin in hebben". Wanneer de middengroepen - voorlie den, bazen, chefs, experts en procura tiehouders op de goede plaatsen zijn, gaat van hun verantwoordelijk heidszin en. activiteit een geweldige kracht uit Zij zijn inventief, "staan dicht bij tam mensen, kunnen een teara'makert. v Intensivering van Rotterdams pro- dukthriteit door' de vermogens van deze praktische mensen zalmeer ef fect hebben dan veel ©rganisatie-des- fcundig delibereren. GEEN UITVERKOOP Dé Kamer van koophandel moet voor deze: belangen opkomen waarbij bedacht dient te worden dathet waarschuwingsbord „Rotterdam-uit verkocht" net zoveel betekent als „besmettelijke ziekte". „Dit wil zeggen' dat het belang' van het .tijdig kunnen aanbieden van niéuwe terreinen, l zohét verant woorde gebruik ervan, door het be-1 drljfsleven voor zijn rekening en rlsi-'," co wordt aanvaard, ernstig genomen1" móet worden - ook. al zegt de lands-» regering nu anders," beslootmr.:; Fockema Andreae zijn rede. BOSKOOP Bij mistig weer en glad wegdek -botste zaterdagmorgen vroeg op de Hoogeveenséweg !de In i de richting Boskoop rijdendebestel auto, bestuurd; door, A. V. M. uit Lei- derdorp op een voorliggende perso-. ,nenauto, bestuurd door A R. uit Voorsdioten. Deze auto dié'door dé slechte rij— omstandigheden met een matige snel heid van 30 40 km per uur reed, fschoot tengevolge van de botsing naar links en kwam tegen boom tót i /stilstand. De bestuurder en zijn mede- 'inzittende, mejuffrouw A. van 2, xüt. Den Haag,' alsmejde: de bestuurder van de bestdauto werden met min of/meerernstigeverwondirgennaar,: ^en/Deids ziekenhuis „vervoerd. - dk-. pérsanehaütb^rttakte total-loé^* de bestelauto .werd aan de Voorzijdé- 'ernstig beschadigd.; (Van een ónzer verslaggevers) i ROTTERDAM Dé RET, die nn' vijftieniratnbestuurstersin dienst heeft .en met dewervlng ;..daarvan doorgaat, zal In /april, -be^nnenmet 1 het aanstellenvan chamfedses Óp autobussen van het gemeentelijk ver- 'j voèrbedrijf. Er zijn bij de RET nu op een personeelsbestand van .<2ü95 personen 111 vacatures.'. Erv Is een' nijpend\tékórt in. ïde vervoerssector-.. :t?»:~:Daamaast begint het .tekort-mee; te - spreken iln de., technische sectoi?};; niet name bij de .afdelingen'elektrisch matèrleel en ..wég -en werken.?; Het wórdt hierdoor nlet'- alleen r moeilijk om alle diensten ;te <rijden,maar; bo- vendien om het materieel ?goéd té on-:, derhouden. In dé eerste maanden van ditijaar; zal /naar.alle waarschijnlijkheid de mogelijkheid!worden geopend om met' een rittenkaart van het gémeentelijke vervoersbedrijf; .van .Rotterdan?^ bin-? hen|-:héti vervóersftebiëd'van-; deSKET 4gebruilcténièlcéhvaa^S-tBél^ èC - Per treinrit zulléh-dah?doör./stem- pelantomaten fn de stattend Vafi. de spoorwegentwee', ritten worden.; af gestempeld, deelde, drs.;?"C.^ G. van 'Leeuwen'directeur van de RET? maandag in zijn nieuwjaarstoespraak; tot bet personeel mee. Hij zei verder, datf-erV wordt ge streefd .naar< een organisatorische eenheid van alle openbaar vervoer in en rondom Rotterdam.: Daarbijgaat het vooral om een uniforme tariefs- structuur, een lijnennet zonder dou blures en de geldigheid van plaatsbe wijzen bij alle in dit gebied opere rende velrvoersbediijven. Het zal echter naar de mening van dé heer Van Leeuwen nog wel enige jaren duren voordat deze idealen ver wezenlijkt .loirinen worden. l De heer Van Leeuwen concludeerde dat 1970 voorhet openbaar vervoer'in Rotterdam een vrij moeilijk jaar is geweest. Zo moest door het perso neelsgebrek dé zomerdienst in juli en augustus noodgedwongen worden be perkt Het werd ook in 1970 weer duidelijk dat vrjje banen deredding voor het openbaar vervoer betekenen en kwaliteitsvermindering kannen te- gengaan. Volgens drs. Van Leeuwen ls kwa- liteitsverinindering het slechtste wat kan gebeuren. Eüj zei ook, dat er meer bereidheid moet zijn om een. aantalmaatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer te nemen die ten koste gaan van het wegver keer. Hij noemde hierbij witte lijnen langs trambanen, voorrangsregels, vrije opstelplaatsen bij kruisingen, linksaf veiboden, vrije busbanen en door trams en bussen te beïnvloeden verkeerslichten. „Omdat talrijke maatregelen veel tijd kosten, is het gevaar groot," al dus de heer Van Leeuwen, „dat wij steeds te laat komen en hijgend ach ter de ontwikkeling blijven aanlopen, terwijl we die ontwikkeling juist voor zouden moeten zijn én zelfs me de zouden moeten bepalen." Hij somde verder een aantal plan nen op die volgens hem in 1971 ge realiseerd zullen worden. Omdat lijn 5 op het traject tussen Centraalsta tion en Scheepstimmermanslaan nóg te veel hinder van het wegverkeer ondervindt, zal gemeentewerken ver beteringen gaan uitvoeren. Verder zal worden begonnen met de verlenging van lijn 2 via de Boer- goentevUetnaar /He) Kromme/ -Zand? .weg 'via 'een vrije:l>aan.';Begin-.;;1971 v wordt verwacht: dat een "beslissing zal- worden genomen;over de [aanleg; van: een tramtunnel .'tussen; Putselaan' en iHmëvliet^^M^ BUREN i—-/' De laatste anderhalf Jaar zijn.'in het Gddersé xiviéraigé- bied 3.800 hectaren 'fruitboomgaarden gerooid. De totale? oppervlakte - met fruitbomen.nam daardoor af tot 9.390. .'•/De grootste oppervlak ten; werden gerooid IWJ V.Bemmel, Valburg en Lienden. met veel, onvoldoendes", vervolgde de héér Fockema; Andreae. „In ,de, ko mende periode zullen we ons daarbo venuit moeten werken." Sprekend over vervoersproblemen vroegmr.tFockemaAndreae aandacht voor de groeiende belangstelling: voor spreiding van werktijden teneinde de verkeersdrukte in do spitsuren af te vlakken.., j :'...v Het,bedrijfsleven moet volgens;mr. .Fockema Andreae ,in .gezamenlijk overleg onderzoeken hoe luchthavens ate complement van zeehavens moe ten worden gewaardeerd. (Vair^dh^f^rslk^ëi^efs); 'RÖTTERDAM::^;';!)^ fcuiclige ■:töésteUén;m^èsp^etltu^ gepast en vernieuwd te i:worden. Dat is de mening van de .waar- hemènd/^^ratter/van^é'^t-/ terdamW Sp«ltüih .Centeale, :de? héér A'.: J.'van der Hovöl zei?: (iitl tydéris/lzyii ^o^enings- >roord bijv/dé; ^euwj aarstoijeen- Vnrinigt van de/centfalé. /fnaan- ?dag^vöhd;ih idejGrq^i^wwr»;.' burg? 'ov VERSTORING Structuurveranderingen hebben vertrouwde ritmen en verhoudingen vérstoord, er is aarzeling, ontstaan wer bekwaamheid van management MILIEUHYGIËNE m over de juisteield van gevoerd be- leid. - J>e vooroorlogse generatie wórdt Hij was verdér van mening dot de prikkelbaar en maaktfouten; ik zeehavens behoefte hebben aan stren- 8»eék uit eigen ervaring. Grotere ge regels i tegen milieuverstoring en ppènbaarheid is vooralsnog proefwerk aan een. doeltreffend uniform beleid A ALSMEER De beidé Aals- meerse bloemen-; en plantenveillngen hébben vorig jaar eengezamenlijke omzet van 190,8miljoen 'gulden be reikt, hetgeen twintig-procent niéér is dan in 1969. Er werd voor 164,1 miljoen.gulden aan snijbloemen geveild, een omzet stijging van 27,3 miljoen -gulden. In de veiling Bloemenlust, waar uitslui tend snijbloemen, worden geveild, steeg de aanvoer met negen procent tot ongeveer 500 miljoen stuks. r EOTTERDAM Naar aanlei ding van de discussies tussen de voorzitters van de vier grote Kamers van .Koophandel Am sterdam, Botterdam, Den Haag ed Utrecht over de Randstad ais een economische functionele eenheid, heeft de voorzitter: van de Kamer van Koophandel van Rotterdam, mr. W. H. Fockema Andreae,/dinsdagmiddag, in zij'n nieuwjaarsrede, gepleit voor een conceptie van het middengebied als bufferzone entegelijk als verbindingsschakel tussen de hoofdcentra. „Rechtstreekse verbindingen Via het middengebied en met .name tas sen Rotterdam en Amsterdam, zijn van de grootste betekenis en behoe ven de hoofdfunctie van dit midden gebied niet aan te tasten"? zo zeT de voorzitter, die gaarne ziet dat de voorgenomen recreatievoorzieningen zo snel mogelijk moeten worden uit gevoerd en zelfs uitgebreid. De heer Fockema is van mening dat de totale positie van. de randstad moet worden versterkt dóór samen bundeling vankrachten. De Rijndelta heeft volgens, hem een 'internationaal gezien uitgelezen positie op hèt-conti- nent enin de wereld, en daarmee mag niet lichtvaardig omgegaan wor den. De bescheiden economische ont wikkeling dient snel te worden uitge bouwd. - Over voortgaande concentraties in het bedrijfsleven die volgens hem een bijdrage leveren tot de noodzake lijke schaalvergroting zei de' heer Fockema dat rondom de grote bedrij ven in het havengebiedeen ruime plaats blijft voor de middelgrote en kleine ondernemingen, zowel in de produktie als in de dienstverlening. Oost-Europa verdient volgens hem actieve belangstelling. Hier ontplooi en zich mogelijkheden van samen werking, waarin Rotterdam bewust zijn rol heeft te spelen. Het protectio nisme zal moeten worden bevochten* afgezien van een tijdelijke afwijking van gelijkheid van partners in het internationale handelsverkeer, met de ontwikkelingslanden. Tenslotte maakte de voorzitter de aanbevelingen,- bekend, die een werk groep openbaar vervoer uit de com missie land- en luchtverkeer in een discussienota, heeft opgesteld. Aanbe volen wordt op de invalswegen naar Rotterdam te komen tot het aanleg gen van een pseudo-eigen baan voor het openbaar vervoer, het aanleggen van voldoende parkeerterreinen in een ring rond de binnenstad en het aanleggen van parkeerterreinen in de buitenrand van de stad ten behoeve van een in de nabije toekomst verder te ontwikkelen „park and ride on"- systeem. Onze kollektie transparante; overgordijnstof, die moderne, luchtige stof voor flats en' af- scheidingswanden, wórdt steeds: groter..'... Acril transparant grodijnstof in blok en schotse ruit dessins, een' dekoratieve .stof .in de módenv: ste kleuren koopt U per meter, 120 cm breed, voor. nog géén één gulden negentig. ROTTERDAM Donderdag "komt in de gemeenteraad een voorstel van B en W aan de orde tot verkoop van grond jaan de Thurledeioeg in de Spaansepol- d^raan het rijk. Op dit terrein lzal het nieuwe gebouw verrijzen van het district Zuid-Holland van de rijksver keersinspectie, die in de zomer laan 1972 haar tegenwoordige be huizing aan de Heemraadssingel zal verlaten. De architect is ir. P. H. 'Cupe rus uit Haarlem, de N.V. Hol landse Beton Mij. voert het werk vit. Zoals op bijgaande schetste- kening :is te zien is de architec tuur opvallend en interessant. Het gebouw bestaat uit twee dui delijk gescheiden delen: een on derbouw die een vrij grote op pervlakte beslaat met daarboven op „poten" drie etages. Op deze ma nier is op de onder bouw ruimte voor het dakterras, waarvoor op de schets de omhei ning is aangegeven. acrli transparant 120 cm breed' v (Van een onzer, verslaggevers) ROTTERDAM Eric Schneider heeft zijn tweede toneelstuk voltooid. Het heet „Rinkelrooien", een zeven tiende eeuwse omschrijving van een woord dat brasser., pierewaaien bete kent. Het is geschreven voo r acht personen en is gebaseerd, op het prin cipe van „Reiger" van Schnitzler. Schneider's echtgenote,Josephine Soer, vertelde dit maandag tijdens de Sirenelunch. Eric Schnieder' moest onverwacht repeteren, zodat de cau serie alleen door Josephine Soer werd gehouden, wat ze op een bijzonder aantrekkelijke wijze deed," getuige de vele reacties in de goed gevulde zaal van de Remonstrantse kerk. Da tging dan zo: „hoe kunnen die acteurs dat toch. allemaal uit hun acteurs dat toch allemaal, uit hun hoofd leren?". Antwoord: „Dat is nu hetzelfde als je een huisvrouw die voortreffelijk kalkoen kan bereiden met truffels en zo, vraagt hoe zij het water kookt". Zij onthulde hoe zij - als vertaalster zij heeft MO Engels, maar vertaalt ook uit Duits, Frans en Italiaans elke zin hardop, leest én bovendien aan haar echtgenoot alle dingen die zij vertaalt, voorleest. „Dan weet Ik al hoe bet is als hij bokkig begint te kijken en zegt: „hae bekken Is namelijk erg belangrijk. Zo ging ze op meer vertaai-keuken geheimen in. Zij schetste zichzelf als eenJ ouderwets mens die nog geloofde in de dingen en met veel liefde voor acteurs en actrices. Ook onthulde ze dat Eric Schneider nog pijn in zijn rug krijgt als hij een kast moet verschuiven omdat hij 95 keer Hamlet moest spelen op een hel lend grondvlak. Zi jconstateerde in de recensies die soms geschreven worden een ontluis tering die wel doel en réden zal heb ben, „maar bet is heel verdrietig als •het zo negatief beoordeeld wordt". Tenslotte verklaarde zij geen stuk te willen «'ii-'er. dht ze sjecht vindt, vooral moreel slecht Morgenvroeg om 9 uur begint op cte eerste etage de verkoop van deze acril transparant gor dijnstof in leuke blok en schot se ruit dessins en in de modern ste kleuren, 120 cm breed, 'per. éMOJj meter voor •- r r' r j :V v V i'r- Bjgfe-;*-;•- - f -• •- v. V'-*,- V J- - V;' - V. v r j 'i",.U- KJ*-, r.' :,c.V..-.v i7\ 6.13 pveaK 2786 ROTTERDAM Geboren: C "W" Molen- dij k-van velden z; G F Verschoor-Brink d; M J zwager-Schelvis d; Jf G de Witte-Man- tel d; A Houtekamer-Tamboer z; E A Boom-de Neef d; A CorreUé-Schelllngaz; M D P Neves-Lopes z; M D P Neves-Lopes d; W M L de RedelUfcheld-Leenderts z; R J Verhoeff-Eckebus. z; .L' G F Peelen-Wen- nekes d; A J'den Boer-Homeijn z: DJ Loendersloot-vah de Graal z; HM P van Straaten-ZUIstra z; J W van Dam-Kuurstra z; J J Corüjn-van Beurden z; J T Muntz- Smlts z; E Manduapessy-Kabit z; E Nugte- ren-Breestraat d;" E C Hulswit-den Drijver z; C Mouthaan-Mol z; B,H Kapteln-Fexin- «a z; T A van der Hljde-Schep z; H.T van Ommeren-van Item d; M Zevenbergen- Doyle d: W H A Kamermans-Moerland d; M E- RelJngoudt-Hiagesteln'ZM de "Waard- Loseke z; A M Hlpkekransen d; J J W, Ahlrichs-van Zljl z; M E M C :A Berend- sen-Pletermaat d: N M Graveland-Verrer z; B M Been-van Dilst z; H Peters-Det- tingmeijer d; A van Reede-van Dalen d; T C Westerveld-van Beurden d; A Hommer som-Versteeg d; H A .de Wlt-Rolloos z; M P van Nis pen-van de Pas z: C C Rering- Hoogenstrijd d: M J van de Noort-van der Linden d; G D den Brasem-Fens s: J M Verheljde-Hoog Anttak z: M Bezemer-Dul- lemond d; JC Verbaan-Dirkzwager z: H E Hoving-de Vries d; A van Meerten-Jong- man d; Y van der Horst-van Driel d; H L Landbrug-Balserahof d: M D P Eikenaar- Snoek d: M K van Btaren-van der Lusdonk d; M M Walraven-de Zwart z; E M S Bom-Buursema d; TJ-van der Tak-Schned- der d; A M de Kruijk-vuik d; D de Bruin- van der Ploeg d; U Dekker-van Veen z; A van Drlel-van der Wielen z; pe S Joos- ten-Noordemeer. z: E-.M Udeman-de Vree d; I van RooUen-RlJswijk d; T Arts-van DuUl z; M J de Wert-Roos z; K C van Zessen-van der Giessen d; WJ uutde- boogaardt-de Jongste z; K Westerink- Slump d; J J Erkelens-Hagen d; G W van de Peppel-van Riikxoort z; J C Bouts-Mom z; H Kablan-Savas z; - M A C Nelisse-van Glnkel z; J de Bruln-de Groot z; A B Meijboom-Veisnel d;- J. G de Jong-Tole- naars d; ,W H J Wennekes-Rlool d; K de Vries-Koedoot z: G Groenenberg-de Jong z; E van de Rest-Struppert d; F w c Gelens-'rasma d; P J J BUdam-van den Berge d; G.W T. Hülsman-.Brugman d; A van der Kaaden-Coolman d: J A B Huls man-Vaal d; G de Boer-Coenradl d; H C BaarstGroeneweg: z; G J van der Horn- Kannegleter .d: C M Butter-SteUoo z; m j Blngelbeng-Bouman d;-J-FW van der Wll- Uk-Hoogland d.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1