Auto zakt door ijs huishoudelijke hulp typiste assistente financiële administratie ervaren 2e assistent patrimoii ras MATROZEN en SCHIPPERS HYSTER KARRY KRAAN IR. K. I. RUIGE R.tf LEERLING TEKENAAR/ JONGSTE MEDEWERKER Blindentehuis Sonneheerdt Ermelo (Veluwe) assistentes in de huishouding de braamberg CHEF MANNELIJKE KRACHTEN (full-time) de braamberg MONTAGEBANKWERKERS JONGEDAME JONGEMAN BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER Fa. MANTEL - UITHOORN Automobilist weigerde hulp: jongen doodgevroren Indoor-atletiek trekt buitenland Best blijft ia liet nieuws BA-voorzItter heeft iets tegen Clay Dukla uit Europa Cup Bugdahl/Van Lancker leiders in Bremen 1 afeitennis-zege op Zwitserland „Samenleving kweekt onverantwoordeli ke houding w rknemen wordt altiio Jongen verdronken ProfHoefnagels: woningstichting EUROPA-tRADING NIEUWEN HU IS, JANSSEN OOSTERHUiS ARCHITECTEN- EN INGENIEURSBUREAU Verplegende Gediplomeerde Ziekenverzorgende verpleegtehuis arnhem GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL NIEUWENHUIS, JANSSEN OOSTERHUIS Aan hen, die zich door middel van accountants- of boekhoudstudie verder bekwamen, bieden wij een werkkring met een grote mate van zelfstandigheid, en gelegenheid tot ontwikkeling van hun. praktijkervaring en tot verbetering van hun positie. Tot de arbeidsvoorwaarden behoren: pensioenvoorziening; studiekostenvergoeding; reiskostenvergoeding. Sollicitaties: Heemraadssingel 303, Rotterdam-6. Telefoon 010- 233156/255775, 1 woningstichting Middelgroot automobielbedrijf in de omgeving van Rotterdam CHEF WERKPLAATS Muziekinstrumenten Afdelingshoofd verpleegtehuis arnhem REISBUREAU GROENEVELD GEVRAAGD: in het bezit van praktijkdiploma boek houden, met belangstelling voor mo derne bedrijfsadministratie. Goed salaris. Reiskosten worden vergoed en goede sociale voorzieningen- Sollicitaties te richten aan INDUSTRIEWEG 13 UITHOORN TEL, 02975—4251. Foto film FOTO JUTTE iff Te koop gevraagd Woningriiil Vakantie f PAGiNA 8 3 ZATERDAG 9 JANUARI 1971k Na ruim twaalf en eert half jaar als dirigent van de rijkspolitiekapel te zijn opgetreden heeft de reserve-kapitein h.d. H. Ch, HoogertXrrst zijn functie gisteren overgedragen aan. zijn opvolgerde heer J. Schaap (rechts). ALKMAAR Op de weg van Alk maar naar Stompetoren is in de afge lopen nacht een personenauto met vier inzittenden geslipt en op de kop op het Us van de Noordervaart le- Ttciit gekomen. De wagen zakte door het ijs: De bestuurder, de 13-jarige N. E. B uit De Rijp, zijn vriend, eveneens uit de Rijp en een 18-jarig meisje uit Alk maar wisten zich te redden. De vierde inzi ttende, een 18-jarige jongeman, was vanmorgen nog met gevonden. Hij moet uit de auto ge slingerd zijn en onder het ijs zijn te rechtgekomen. BONN De Westduitse politie heeft een automobilist, die vorige week in bittere kou geweigerd had te stoppen om een. halfnaakt slacht offer van een beroving te helpen, be schuldigd van weigering van hulp aan een mens in nood. De man, wiens identiteit niet be kend is gemaakt, maar die omschre ven wordt als een architect uit Bensberg bij Bonn, kan als hij schul dig wordt bevonden tot maximaal een jaar gevangenisstraf worden ver oordeeld. Het slachtoffer dat hij hulp onthou den had, de 18-jarige Ulrich Nacken uit Keulen, is later doodgevroren. Hij was op nieuwjaarsdag overval len door dieven, die hem zijn auto afnamen en hem vastbonden aai1, een boom langs een afgelegen weg. Vol gens de politie was hij erin geslaagd zijn handen los te maken, maar slaag de hij er niet in passerende automobi listen aan te houden, ongeveer drie uur na de beroving moet hij van kou de zijn bezweken. In verband met de overval zijn drie Joegoslaven aangehouden, van wie twee van moord cn een van beroving verdacht worden. DEN HAAG Voor de tweede van de serie van vier indoor-atletiekwed- strijden om de tartan-trofee, die za terdag 16 januari op de nieuwe de montabele baan van de Koninklijke nederlandse Atletiek Unie in Gronin gen wordt gehouden, bestaat grote belangsteiling uit het buitenland. De Belgische Atletiek Bond heeft al toe gezegd met negen of tien atleten die kandidaat zijn voor afvaardiging naar de Europese indoorkampioen schappen in Sofia, naar Gronnigen te komen. De namen van de atleten zijn nog niet bekend. Verder hebben de organisatoren drie inschrijvingen uit Oostenrijk ontvangen. Het gaat om Georg Reg- ner (sprint), Robert Ernst (800 m.) en Richard Vink (1500 of 3000 m.). Ook in Wesl-Duitsland bestaat veel animo om naar de wedstrijden in Groningen te komen. De organisato ren hebben alle winnaars van de eer ste wedstrijd, welke op 2 januari ïn Leiden werd gehouden, uitgenodigd voor Gronnigen. LONDE NGeorge Best, de Noor» dierse international die onlangs een voorwaardelijke schorsing van de Bigelse voetbalbond opliep, zal van daag niet met Manchester United uitkomen tegen Chelsea ijl een lea guewedstrijd Sir Matt Busby, die de ploeg thans onder zijn hoede heeft, nam deze disciplinaire maatregel omdat Best de trein miste die de spelers van Manchester naar Londen bracht. Het Was de derde maal in een maand tijd dat Best te laat bij het station aan kwam en daardoor de spooraanslui- ing miste. RICHMOND Zelfs al verslaag hij op 8 maart wereldkampioen zwaargewicht Joe Frazier, dan hoeft Mohammad Ali er nog, niet op te re kenen dat hij door de World Boxing Association (WBA) als Wereldkam pioen zal worden erkend. Dit heeft WBA-veorzitter Bill Brennan donderdag erklaard in een interview met de Richmond Times Dispatch. Hij herinnerde eraan dat zijn bond Ali ai sedert 1964 niet meer erkend had, nadat Ali de door hem ont troonde wereldkampioen wijlen Son ny Liston een revanche had gegund. In deze partij behield hij zijn titel. Liston ging in de eerste ronde knock-out volgens Brennan was de WBA niet gevraagd het komende gevecht tus sen Ali en Frazier als titelgevecht te erkennen. Frazier wordt door de WBA als kampioen erkend en vol gens Brennan kan de bond hem niet verbieden tegen AH te vechten. Als Clay (de vroegere naam van Ali) wint, zal de opinie van de we reld zwaar ten gunste van erkenning van Ciay zij Ikzelf ben tegen elke erkenning van Ciay gekant. Brennan heeft in zijn strijd tegen Ali ook zijn hoop gevestigd op het Amerikaanse hooggerechtshof, dat een uitspraak moet doen in de zaak Ali waarin het van dienstweigering wordt beschuldigd wordt hij voor 8 maart schuldig bevonden dan bestaat de kans dat hij nog voor het titelge vecht de gevangenis in moet Persoonlijk hoop ik dat frazier j hem verslaat", aldus Brennan, en als Frazier het niet kan, hoop ik dat het hooggerechtshof het doet". PRAAG Tsjechoslowakije heeft zijn vertegenvvoodigcr te het zaal- handbaltoernooi om de Europa Cup Dukla Praag teruggetrokken De Tsjechen zouden in de Kwartfinale uitkomen tegen het Portugese Spor ting Lissabon. Tsjechosiowakijke verklaarde zich hiermee solidair met Rusland dat eerder landskampioen Mai Moskou uit het toernooi terugtrok, omdat het niet wilde spelen tegen, zoals werd gezegd, een ploeg uit een land dat militaire agressie pleegt in Afrikaans Guinee. Door deze ontwikkeling stoot in de halve finale, wordt aangeslagen, zonder slag of pese zaalhandbal kringen niet hoog komt Sporting Lissabon, dat in Euro- BREMEN Gisterenavond had de Duits-Franse combinatie Bugdahl- Van Lancker de leiding in de Zes daagse van Bremen. Peter Post, die met de Belg Sercu rijdt, stond als derde geklasseerd. De stand was: 1. Bugdahl-Van Lancker (Wdl./Fr.) 48 pnt. 2. Altig- Fritz (Wdl.) 36 pnt. Op één ronde: 3. Post-Sercu (Ned./Belg.) 50 pnt. 4. Schulze-Renz (Wdl.) 11 pnt. 5. RUj dolph-Peffgen (Wdl.) 5 pnt. Op twéé runden: 6 Pfenninger-Spahn (Zwi.) 18 pnt. 7. Loevesijn-De Wit (Ned.) 10 pnt. De overige koppels hadden zes of meer ronden achterstand. BELLINZONA Nederland heeft gisterenavond in Bellinzona de tafel- tenniswedstrijd" voor het toernooi om de Europa Cup tegen Zwitserland met 4—-3 gewonnen. De gedetailleerde uitslagen waren: Grimm (Z) - Van Slobbe 2112, 2118; Herrie (Z) -nDeken 1421, 13—21; Lehmann (Z) - Aukje Coltof 1921. 17—21; Grimm/Herri - De- ken/Schoofd 15—21, 14—21; Leh- mann/Grimm - Coltof/Schoofs 22—20, 17—21, 21—14; Grimm - De ken 13—21, 21—21, 21—18; Herri - Van Slobbe 17—21, 21—16,13—21. UTRECHT „Er ontstaat een toe nemende onverantwoordelijkheid bij de werknemers, die overigens slechts het voorbeeld van andere groeperin gen volgen." Dit zei prof. dr. H. Hoefnagels gis teren in Utrecht op het congres over „Het veranderend sociaal-politiek kli maat in Nederland „dat is belegd dooi de Nederlandse vereniging tot onderzoek van arbeidsverhoudingen en de Nederlandse sociologische ver eniging. Prof. Hoefnagels benadrukte dat de maatschappij zelf een houding aan kweekt, waarbij de mensen geen re kening meer houden met de gevolgen van hun gedrag voor het algemeen belang. „De maatschappij maakt het de mensen or mogelijk zich verant woordelijk te voelen; zij ontneemt mensen hun verantwoordelijkheid en vcedt tot onverantwoordelijkheid op." Prof. Hoefnagels meent dat radi cale democratisering nodig is om dit proces dat naar de ondergang leidt, tot staan te brengen. Drie in het oog lopende feilen zijn: degenen, wier bestaan van het al of niet floreren van een bedrijf afhangt, hebben geen enkele reële inspraak in het ondernemingsbeleid; 90 procent van de mensen betalen een soort tol (huur, dividend, rente) aan een kleine groep van grootkapitalisten, om. te kunnen wonen in woningen en te kunnen werken met de produktie- middelen, die gezamenlijk door allen worden voortgebracht. Er bestaat nog geen echte sociale politiek, die tegen de tendens tot een zo groot mogelijke productiviteit an de technisch-bureaucratische doelma tigheid in, voorrang geeft aan de op bouw van een gezonde samenleving. Cs- 'ZERHOF 4 BOTTEUOMt •TELtnO'SSflt Voor onze schoonmaakdienst vragen wij voor dïrekt een voor het schoonhouden van de gemeenschappe lijke ruimten van het bejaardenflat „De Burcht" In de Alexanderpolder. Wilt u meer weten? Voor het maken van een af spraak kunt u de heer Buikema opbellen, zaak: 010—226800. privé: 010—204275. MATHENESSERWEG 105 - ROTTERDAM - TEL 010 - 159666 vraagt: op sleepschepen van 900 t.m. 1750 ton. registeraccountants vragen voor het SECRETARIAAT te Rotterdam: Wij bieden afwisselend werk in een prettige werksfeer. U behoeft geen ervaren typiste te zijn, maar dat kunt U wel bij ons worden. Laten wij U meer vertellen in een persoonlijk gesprek op ons kantoor Heemraads- singel 303, graag na telefonische afspraak (010-233156/255775). TE KOOP: HYDRAULISCHE Hefverm. 4500 kg., op 6 luchtbanden, hydraulische toppen, uitgevoerd met een Pekins dieselmotor en een stuurbekr. Deze machine is in pr. conditie, zo uit het bedrijf. Prijs 8750,— excl. BTW. Fa. LISMAN - UTRECHT - Voordorpsedijk 6 Telefoon 030 712406 93 39 94. Binnenrotte 102b, Rotterdam, Tel. (010) 14 23 77 vraagt Schriftelijke sollicitaties te richten aan boven vermeld architekten- en ingenieursbureau. Varpi**gt*hui» "De Braombarg", Kluiieweg 2 te Arnhem vroogt een In het Is nog plaats voor een tweetal Haar taak: het schoonhouden van een tiental zit-siaapkamertjes van de (bejaarde) bewoners en de daarbij behorende algemene ruimtes; koffie en thee ser veren; e.d. Huisvesting In- of extern.-t Bij toerbeurt avond- en weekend diensten. Sollicitaties te richten aan de directeur, ook telefonisch onder no. (03417) 2741. in het bezit von diplomo A Dïrekt opname in het algemeen burge- lipt pensioenfonds. Premie AOW/AWW voor rekening van de werkgever. Sollicitaties te richten oan de directrice, telefoon (085) 430247. Het gemeentebestuur roept sollicitanten op voor de functie van bij ds dienst gemeentewerken. Vereist: het bezit van het diploma S.P.D. of gelijk waardige opleiding. Afhankelijk van opleiding en ervarbg zal aanstelling plaatsvinden in de rang van hoofdcommies f 1.372,tot f 1.797,per maand: hoofdcommies A 1.577,tot f 2.023,— per maand. Salarisherziening per 1 januari 1971 in voorbereiding. Da gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Aan gehuwden wordt woonruimte toegewezen. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders. registeraccountants vragen voor het kantoor te Rotterdam: MOUZERHOf 2 ROTTERDAM TEL.01O-228600" Voor onze moderne schoonmaakdienst vragen wij voor zo spoedig mogelijk voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten van onze woonflats in de Prins Alexan derpolder en Schiebroek (omgeving Wilgenlei) De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit machi-, nale arbeid. Geboden wordt: - een goede salaris- en vakantieregeling, een goede pensioenregeling. Wilt u meer welen? Bel ons voor het maken van ■en afspraak. U kunt vragen naar-de heer Bui kema. vraagt voor spoedige indiensttreding een Wij garanderen de juiste man een prima salaris en een prettige werkkring. Brieven onder no. 9293 a. h. bureau van dit blad. PIANO'S ELECTRON!- SCH32 ORGELS Jn huur ra recht van koop, zonder t-erste aanbetaling ƒ675.- of ƒ15,- oer maand. Ruime keus. Vijf jaar garantie. J. .-ars Vk N V.', Westersingel 4Z-44, Rotterdam. Tel. «10 - 363SW. RoS In ons modem gelegen ver pleegtehuis "De Broomberg", Kluiieweg 2 te Arnhem, tele foon (0B5) 430247, woor-ruim 100 chronisch-zie- ken voornamelijk èejoorden worden verpleegd, is va cant de functie van in.de rang van eerste verple gende. Men dient in het bezit te zijn van het diploma ziekenverple ging A. De afdeling telt 28 hadden. Salaris volgens rijksregeling, directe opname in het alge meen burge lijk pensioenfonds. Premie AOW/AWW voor re kening van de werkgever. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directrice. Om de groeiende export van draineermachines bij te houden, zoeken wij nog enkele: In ons bedrijf met zo'n 60 man personeel is het prettig werken aan een interessant product. Het werk is afwisselend en vakmanschap vordt ge waardeerd en beloond. Woning beschikbaar. Bel onze Heer Wisse of schrijf voor een nadere afspraak naar: Monsterweg 41, Borssele (Zld.), Telefoon: 01105555 ('s avonds 011004270). BOTEKSLOOT 52 KOTTERDAM-1 Voor onze boekhouding vragen wij een voor de bediening van onze boekhoudmachine. Leeftijd circa 19 jaar. als assistent van de boekhouder, in het bezit van praktijkdiploma Boekhouden. Leeftijd circa 22 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres of telefonisch onder no. 010-112535, de heer Buurveld. ORGELS. Plano's, elektroni sche orgels, meer d. 209 nieu we en gebruikte Uitgebreidste keure lage prljj.en. orgels vanaf ƒ75.- tot 7 5000.-. Plano's I vanaf f.35 to; 3500. Èlectro- nische Orgels vanaf 895 tot 6BOO. Huur. Huurkoop (eigen financiering). Hoge Inrutlwaan- de voor Uw oude Instrument. rTanco met eigen transport. Mart Vermeulen (opgericht 803). Voorstraat 27. Woerden. TeL 03400 - 2405 of 22£l. Ro8 ALTIJD SUCCES met onze MULTI-FOTD'S (12 verschillende foto's met vergroting) 7,95, Aert van Nesstraat 58, L 123.347. Pasfoto's klaar te minuten. Rol 15. Te koop gevraagd: het boek ,,DE PASSEMENTWEVER"Ï Uitgave Van der Wal, Brulij nisse. Aanb. aan C. P. Pols, Postbus JO. Zierik2.ee, teli (91110) - 2734 en 2824. Ro4 OUDB BOEKEN te koop gê-glL vraagd. Llndenberg. Staak v. Rotterdam. Tel. 123931. Ho4 Vnn ALPHEN VERHUIZING GEN en verpakkingen. Bin nen- en Buitenland, "tfeubellbe-3 waarplaats. Rotterdam.. 010 123014, Krimpen aan den Lek 01507 - 31)40, Roll BUYS VERHUIST U prlr vraagt vrijblijvend prljsopg .4 ve. Bloklandstraat 183, teL >1® 2887». Roll VAKANTIEPLANNEN 1871*2 Ook In juli en aug. nog mogtf5 lijkh. voor chalet of vak. ver- blijf In Sauerlanti Taunus, Mosel, Schwarzwald, Boden see, Bayern, Tirol enz. Tel tn. er- toez, gratis overzicht: 02155 - 1504. voor 12 uw v.m. of schrift, postbus 180, Amers foort. RoU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1